BOS BEDREIGD KORT Veel sparren dood door zure regen 9Werk voor ruim 6.000 man in Sloe' Gier gans Papieren auto Hogerop KRULLEBAK IN DE KLAS Wortels PLAN VRIJHA VEN Het gebeurt niet elke dag dat een gans in een gierkel- der terecht komt. Toen de 12-jarige Peter Wagenaar uit Kloetinge het beest ontdek te tijdens het leegmaken van de kelder, wist hij wat hem te doen stond. Hij schoof door de nauwe ope ning naar binnen. In de kelder, die maar an derhalve meter hoog is, flad derde het onherkenbare beest angstig rond. Het zag Peters actie niet als een red ding en verzette zich hevig. Uiteindelijk is Peter erin ge slaagd de gans te pakken te krijgen. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe ze er toen moeten hebben uit gezien! Regelmatig worden al te on veilige auto's door de politie uit het verkeer genomen. Toen de politie van Stads kanaal enkele weken gele den een auto aanhield waar van de onderkant was opge knapt met zwart geverfde oude kranten, hebben de dienstdoende ambtenaren wel even vreemd gekeken. De eigenaar van het gamme le brikje wist niet dat er 'waardeloos materiaal' was gebruikt om de auto op te knappen. Hij had het wrak gekocht van een onbekende. De verkoper moet in elk geval een knutselaar zijn ge weest. In Houston (N.-Amerika> had de 29-jarige 'stuntman' Ron Broyles er 800 dollar voor over om lid te worden van de '350-meterclub van klimmers'. Bij gebrek aan een steile rotswand beklom hij een 302 meter hoge wolkenkrabber. Omdat je in de stad nu eenmaal anders gekleed gaat dan in de bergen droeg hij tijdens de klim een witte smoking. De 800 dollar moet hij aan de politie betalen omdat hij met zijn stunt de wet heeft overtreden. cartoon t cartoon Vooral de naaldbomen hebben te lijden onder de zure regen. In Zeeland, zoals hier op Schouwen- Duiveland, (fotois dat nog niet het geval ZIERIKZEE In de afgelopen tien jaar zijn buiten Nederland grote aantallen sparren doodge gaan. Vooral in bossen en wou den die zich uitstrekken van Ita lië tot Zweden en van Frankrijk tot Hongarije is de klap hard aangekomen. Deze bossen hebben te lijden van de zogenaamde zure regen. Zure regen is een vorm van lucht verontreiniging die veroorzaakt Scholen die (kosteloos) voor «én of meer klassen De Krul- lebak willen bestellen kun nen bellen naar de PZC in Vlissingen: 01184-15144, toe stel 17. wordt door zwavelzuur en salpe terzuur. Elektriciteitscentrales, industrie en autoverkeer lozen deze stoffen in de lucht. De giftige stoffen worden door de wind meege voerd en komen met regen, sneeuw en mist naar de aarde terug. Door jarenlange zure regen raakt de bodem zo verzuurd, dat de wortels niet meer goed kunnen werken. De boom verliest zijn bladeren en de bast onder de takken. Tenslotte sterft hij. Vooral in Duitsland is de situatie zeer ernstig. Het zijn hier niet alleen meer de naaldbomen, den nen en sparren die getroffen wor den. Ook de beuk en de eik zijn aangetast. Zeeland Hoe is de situatie in Nederland? ,,De Zeeuwse bossen hebben nog niet onder de zure regen te lij den", vertelt de heer Janse van staatsbosbeheer afdeling Zierik- zee. „Maar in Drenthe en op de Velu- we vreest men dat er zure regen in het spel is. Omdat er bij ons meestal een zuidwestenwind waait komen er weinig giftige stoffen bij ons terecht". Geen vis Andere landen krijgen de klap pen. Noorwegen en Zweden voor op. hoewel ze zelf weinig giftige stoffen uitstoten. Ze krijgen ech ter de verontreinigde regen uit Engeland, Duitsland en Oosteu- ropese landen. De beroemde Scandinavische meren zijn tien jaar geleden al zo verzuurd, dat er geen vis meer in kan leven. VLISSINGEN Als de Stichting D-zöne Marketing haar zin krijgt, wordt de Sloehaven in Vlissinge een vrijhaven. Dit betekent dat bedrijven in het gebied zich nauwelijks aan aller lei regels hoeven te houden en ook geen of maai' heel weinig belasting betalen Door deze maatregelen hoopt men veel nieuwe bedrijven aan te trekken waardoor de werkgele genheid groter wordt. De stichting beweert dat er in Vlissingen zo zeker zes- tot acht duizend banen bij kunnen ko men. En als Almelo, Heerlen, Moerdijk en de Eemsmond ook D-zóne (of: vrijhaven; worden, levert dat alles bij elkaar 80.000 extra banen op. Wereldwijd Dat men nu in ons land D-zönes wil instellen komt door de grote werkloosheid. Een andere belangrijke reden is dat er overal in de wereld steeds meer vrijhavens komen. Op dit ogenblik zijn er al meer dan 400 verdeeld over 23 landen. Sommigen zijn bang dat veel bedrijven naar het buitenland zullen gaan als Nederland nog lang de kat uit de boom blijft kijken. De kans dat het plan ook werkelijkheid wordt, is echter heel klein. De regering ziet er niets in en ook de Provincie Zeeland en de vakbond FNV zijn tegen. De regering vindt dat zij zelf een veel beter plan heeft om bedrij ven te helpen. Minister Van Aardenne heeft ge zegd dat hij liever alle bedrijven in heel ons land minder belasting wil laten betalen. Hij wil ook een aantal wetten en voorschriften gedeeltelijk of zelfs helemaal af schaffen. Niet eerlijk Drs. F. Burger van de Provinciale Griffie van Zeeland vindt het idee van een vrijhaven in het Sloegebied niet eerlijk tegenover de bedrijven die net buiten het gebied liggen. „Die moeten zich wel aan regels houden en veel belasting betalen", zegt hij. „Maar ook als we wel wat in het plan zouden zien, kan het nog niet een-twee-drie. Wetten veran der je niet zomaar. Dat is een heel karwei." De FNV is vooral tegen, omdat D-zónes slecht voor het milieu zijn. want ook van milieuwetten hoeven de bedrijven zich weinig aan te trekken. België Voor mr. R. de Blij, secretaris van de Kamer van Koophandel* in Middelburg, is nog niet duidelijk hoe de stichting een en ander precies in het vat wil gieten. „Dat moet eerst maai' eens duidelijk worden", zegt hij. Wel vindt de heer De Blij dat de regering snel plannen moet ma ken voor ons hele land als zeker is dat er in België vrijhavens komen. de Kamer van Koophandel houdt zich bezig met het bevorde ren van handel en industrie). 1 Sander de Looff en Michiel de Kok 11 en 10 jaar Vlissingen VLISSINGEN Voor de zesde keer vertrekt deze maand een transport met kleding, voedsel en medicijnen vanuit Zeeland naar Polen. Zeeland blijft Polen helpen. Al wordt het steeds moei lijker. De heer Lipowski uit Vlissingen, organisator van het transport, vertelt waarom het steeds moei lijker wordt: „Het nieuwe is er af. De mensen geven niet meer zo veel. En het wordt ook steeds moeilijker om zonder betaling vrachtauto's en chauffeur-s te krijgen." De transportbedrijven die al ver scheidene keren hulp hebben ge boden, vinden dat nu een ander dat maar eens moet doen. En dat Is goed te begrijpen." Medicijnen Bijna al de organisaties die in Zeeland hulp aan Polen verzorg den, zijn nu aangesloten bij de Stichting 'Zeeland helpt Polen'. Deze stichting heeft weer een dringend verzoek gekregen om medicijnen voor een groep kinde ren. Deze kankerpatiëntjes hebben met deze medicijnen grote kans op genezing. Maar dan moeten ze wel een of twee jaar de medicijn gebruiken. En voor deze kinde ren komt dat op 5000 per maand. Voor de volgende drie maanden is het geld binnen. Maar voor de tijd daarna is er nog niets. Verder is er ook nog een aan vraag voor insuline. Ook deze medicijn voor suikerpatiëntjes is van levensbelang. Vandaar dat de heer Lipowski hoopt dat Zee land wel blijft geven. Veel te kort Zelf reist hij deze maand weer mee om te zien of alle spullen op de juiste plaats terecht komen, „Het leven is in Polen erg moei lijk. Je kunt er pas goed over oordelen als je het zelf gezien hebt," zegt de heer Lipowski. Vooral zieken en bejaarden ko men veel te kort. Alles wat te koop is, is heel duur. Zo kost 1 kilo koffie het hele maandinko men van een bejaarde. Een kopje koffie is er dus niet bij. Baby Met de baby Alexandra Sztylka gaat het gelukkig goed. De stich ting zorgde ervoor dat dit ernstig zieke kind in Nederland geope reerd kon worden. Waarschijnlijk komt ze deze week uit het zieken huis. Maar ook die ziekenhuisre kening moet nog betaald worden. De stichting is blij met iedere gift in de vorm van kleding, voeding en vooral van geld. Via giro 329443 t.n.v. stichting 'Zeeland helpt Polen' te Vlissingen, komt het geld op zijn bestemming.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1983 | | pagina 1