Parkeren en schuilen? Onderzoek: nog meer mensen werkloos KORT VERZET TEGEN MIDDELBURGSE KELDER Kokmeeuw eu zilvermeeuw niet langer beschermd Computer Kinderboete Groen geld Neushoorntje PROBLEMEN IN SCHEEPSBOUW DEN HAAG - Meer dan 200.000 mensen zullen dit jaar waar schijnlijk hun baan kwijtraken. Dat is de uitslag van een onder zoek dat pas geleden is gedaan. Samen met de werklozen die er al zijn, telt ons land dan ruim 800.000 mensen zonder werk. Ongerust over de toekomst is men vooral in de scheepsbouw. Veel bedrijven maken zo weinig winst, dat ze noodgedwongen mensen moeten ontslaan. Met de lonen die dan niet betaald hoeven te worden hoopt men de zaak draaiende te houden tot het weer wat beter gaat. Maar soms worden na een tijdje opnieuw mensen ontslagen. De kans dat zulke bedrijven dan op den duur toch dicht moeten, is heel groot. Dat is om twee rede nen erg jammer: er wordt niets meer gemaakt én iedereen staat op straat. Geld Als de regering vindt dat dat niet mag gebeuren, springt ze bij. Ze kan bedrijven geld geven om met die steun het hoofd boven water te houden. Dat is in het verleden ook ge beurd met het Rijn-Schelde-Ver- olmeconcern (RSV). Bij deze on derneming werken 17.000 mensen in de scheeps- en machinebouw. In Zeeland heeft het berdijf fa brieken in Vlissingen, Middel burg, Goes en Terneuzen. De Raad van Bestuur (directie) vroeg enige tjjd geleden 300 mil joen gulden steun aan de rege ring. Tegelijkertijd vertelde ze er bij dat 1000 mensen ontslagen zouden worden. Om de andere 16.000 aan het werk te houden ging de regering akkoord. Weinig vertrouwen Twee weken geleden deelde de di rectie opeens mee dat ze van maar liefst 3000 banen af wilde. Van 4500 andere banen wist ze nog niet of die behouden konden worden. De regering wist daar aanvanke lijk niets van. Minister van Aardenne heeft nu gezegd dat hij de leiding van het bedrijf niet meer vertrouwt. Hij wil daarom voorlopig slechts 100 miljoen geven. Ook wil hij dat er een goed plan voor de toekomst van RSV komt, Wat de gevolgen voor de werk loosheid in Zeeland zijn, is op dit ogenblik niet duidelijk. Op 14 januari komen alle mensen die iets met RSV te maken heb ben bij elkaar. Dan zal (mis schien) duidelijker worden hoe sen en ander aangepakt wordt. De heer Remeijnse bij zijn damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer. Zeeland heeft er sinds kort een nieuw soort veeteelt bij. Land bouwer Johannes Remeijnse uit Kamperland houdt namelijk damherten. De dieren lopen op een gedeelte van het eilandje de Haringvreter in het Veerse Meer. Remeijnse heeft met de domei nen afgesproken dat hij de weide gronden op het eiland mag ge bruiken, als hij voor het onder houd zorgt, Remeijnse wil met de dieren gaan fokken en ze daarna verkopen. Geslacht, dat wel. Klaar om in de pan te verdwijnen. In Duitsland wordt al een tijdje wild gefokt voor het vlees. Het damhert is daarvan een voor beeld, maar ook het edelhert, ren dier en de eland. Deskundigen denken dat er veel vraag naar het vlees is. In steeds meer gezinnen komen er wildge- rechten op tafel. Vooral in de kersttijd wordt veel wild gegeten. Veel reacties Remeijnse heeft al veel reacties op zijn damhertenfokkerij gehad. Vooral hotelhouders zijn geïnte resseerd. Als het idee inderdaad geld ople vert, wil Remeijnse het hele ei land voor de fokkerij gebruiken. Op het ogenblik lopen er twintig, maar er is plaats voor ongeveer vijfhonderd dieren. In juni komen de kalveren. Als ze anderhalf jaar oud zijn gaan ze weg. Ze worden dan geslacht door een slachter. Geen keuring Er zijn geen regels voor het fok ken van damherten. Iedereen mag het doen en dan ook nog het hert zelf slachten. Het vlees hoeft niet gekeurd te worden. „Mis schien wel vreemd, maar zo is de wet", vertelt slachter Van der Poel. „Wild, zoals herten en konij nen, vallen buiten de wet. Zelfs kip hoort daarbij. De meeste kip wordt vrijwillig gekeurd. Moham medanen mogen niet zelf hun gei ten en schapen slachten, omdat deze dieren onder de veewet val len. Damherten dus niet". Als er steeds meer fokkerijen wor den opgezet, zouden er ook regels voor het slachten van wild kun nen komen. MIDDELBURG - In het Geerege- bied in Middelburg wordt dit jaar een parkeerkelder gebouwd. Deze ondergrondse garage zal zo worden ingericht dat bij een atoomaanval achtduizend men sen er in kunnen schuilen. En daar is een groot aantal Middel burgers het niet mee eens. In december besprak de gemeen teraad van Middelburg het plan voor de bouw van een parkeer- /schuilkelder. Voor de vergadering bood de Stichting Samenwerkingsver band Atoomschuilkelder Middel burg Stop Atoomschuilkelder Middelburg (SSSAM) burgemees ter drs. P. A. Wolters achthonderd handtekeningen aan. Dat waren handtekeningen van tegenstan ders van een schuilkelder midden in de stad. Ook waren er veel protestbrieven binnengekomen. In de stampvol le raadszaal lieten tegenstanders van de kelder een 'vredesduif los. De raad besliste uiteindelijk dat de parkeer-/schuilkelder er moet komen. Maar niet iedereen stem de voor het plan. Voor het geld De vertegenwoordiger va n de partij Progressief Middelburg, de heer A. Kamermans, Is één van de tegenstemmers. Hij vindt dat als je toestemt in de bouw van een atoomschuilkelder je toegeeft dat er een atoomoorlog kan komen. „En we moeten zorgen dat er geen atoomoorlog komt", zegt hij. Hij denkt dat zoveel mensen voor stemden om het geld van het rijk te krijgen. Het rijk draagt 5V4 mil joen gulden bij in de kosten van de bouw. Maar alleen als de par keerkelder ook gebruikt kan wor den als atoomschuilplaats. Een garage De heer D. F. vos Volgens de raad voor na tuurbescherming brengen de kokmeeuw en de zilver meeuw schade toe aan de na tuur en de landbouw. Op 1 januari zijn ze dan ook van het lijstje van beschermde diersoorten geschrapt. Dat betekent dat er nu op deze vogels gejaagd mag worden. De Stichting Kritisch Fau nabeheer is het daar hele maal niet mee eens. Zij vindt dat er ook andere op lossingen te vinden zijn. /os van de WD stemde voor. Hij vindt het praten over een atoomoorlog in dit geval onjuist. „Het gaat om een gara ge", zegt hij, „en die kan gebruikt worden als schuilplaats bij een mogelijke ramp." Hij vindt dat een stad moet zor gen voor de veiligheid van zjjn be woners. Bovendien is hij blij dat eindelijk die grote modderige vlakte in de stad bebouwd zal worden. De kelder krijgt twee parkeerla- gen voor ongeveer 320 auto's. De onderste verdieping wordt ook geschikt gemaakt als schuilkel der. Zo'n 8000 mensen zullen er, in geval van nood, een plaatsje kun nen vinden. Maar dan moeten wel eerst de auto's eruit. Elk jaar wijst het Ameri kaanse blad 'Time' de man van het jaar aan. Het klinkt misschien vreemd, maar dat kan ook een vrouw of een groep mensen zijn. Deze keer hebben echter heel wat mensen verbaasd geke ken naar de voorpagina van het blad. Onder de foto van een beeldscherm stond: man van het jaar. Volgens 'Time' is de compu ter het afgelopen jaar een be langrijk' persoon' geweest. Waarom de computer man nelijk is. wordt niet uitge legd! In een Noordchinese provin cie is de overheid bang dat er te veel mensen komen. Wan neer er in een gezin een twee de kind geboren wordt moe ten de ouders een boete beta len. Misschien kan het een troost zijn te bedenken dat je ou ders dan wel erg veel voor je over hebben gehad. Bij 'De Kleine Aarde' in Box tel werken mensen, die zoe ken naar mogelijkheden om aarde, water en lucht te be schermen. Ze hebben daar nu een nieuw betaalmiddel 'uitgevonden' .Op groene munten van ver schillende vorm staat aange geven hoeveel uren, minuten of seconden arbeid ze waard zijn. Daarmee kun je voor het werk, datje hebt gedaan, be taald worden. Je kunt er dan ook weer ar beid van een ander voor ko pen. Hiermee wil men een eind maken aan overdreven win sten. Het ziet er niet naar uit dat de minister dit geld als be taalmiddel zal goedkeuren. Zonder dat iemancThet in de gaten had is er op eerste kerstdag in de Beekse Ber gen een neushoornbaby van 55 kilo geboren: Noël (dat is Frans en betekent Kerst mis). Vader Arthur is met zijn 3500 kilo in het safaripark een ge wichtig heerschap. Moeder Nel, die 'slechts' 2500 kilo weegt, maakt het uitste kend. cartoon cartoon Mieke Kodde Serooskerke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1983 | | pagina 1