Kerawapenoverleg in Genève begonnen Uit de brand... Jaarlijks 9000 gevallen van vergiftiging bij kinderen TUSSENRUSLAND EN AMERIKA Winkeldiefstal Speelgoed Duinen UTRECHT - Ieder jaar zijn er in Nederland 9.000 kinderen die 'snoepen' van huishoudmiddelen en medicijnen. Van hen worden er ruim 3.000 opgenomen in het zie kenhuis met vergiftigingsver schijnselen. Dr. Van Heyst van het Nationaal vergiftigingscentrum in Utrecht maakte deze cijfers bekend. Uit onderzoekingen van het veilig heidsinstituut is gebleken dat de ze gevaarlijke spullen voor kleine kinderen heel gemakkelijk te pakken waren. Gelukkig komen de kinderen die huishoudmiddelen of medicijnen hebben 'gesnoept' er heel vaak zonder al te veel kleerscheuren van af. Braken en diarree zijn vaak de enige gevolgen. Veel ernstiger is het als kinderen lampe-olie, medicijnen of was middelen voor de vaatwas inne men. Je kunt er een verbrande slok darm aan overhouden. De meeste vergiftigingen komen voor bij één- en tweejarigen. Jon gens pakken deze gevaarlijke stoffen veel sneller dan meisjes. Sluitingen Uit het onderzoek bieek ook dat van de verpakte produkten die de kinderen in handen kregen, de meeste afgesloten waren. Toch wisten de kleuters en peuters de sluiting zonder moeite los te krij gen. De deskundigen van het Veilig heidsinstituut vroegen dan ook aan de fabrikanten die deze ge vaarlijke spullen maken, kinder- veilige verpakkingen te maken. Ook stelden ze voor die gevaarlij ke goedjes een lelijke kleur en een vieze geur te geven. Ouders moe ten er op blijven letten dat de ge vaarlijke stoffen op een veilige plaats worden opgeborgen. Bovendien moeten kleine kinde ren uit een plaatje op de verpak king van een geva'arlijk produkt meteen kunnen zien: dit betekent afblijven. In de Verenigde Staten staat daarom op de verpakking een fel gekleurd mannetje dat bei de handen voor zijn mond doet. Als we ons allemaal aan deze ad viezen zouden houden dan zal het niet langer nodig zijn dat zes kin deren per jaar overüjden en dertig kinderen blijvend letsel overhou den aan het innemen van deze ge vaarlijke stoffen. AMSTERDAM - Vlak na de grote vredesdemonstraties zijn Ameri ka en Rusland in de Zwitserse stad Genève begonnen met on derhandelingen over hun kern wapens. Al die honderdduizen den mensen, die hebben gede monstreerd tegen kernwapens, hopen, dat de Russen en de Ame rikanen het eens kunnen worden over de vermindering van hun aantallen kernwapens. Veel mensen weten precies wat er afgesproken moet worden: alle kernwapens de wereld uit! Daar hebben ze de afgelopen maanden in verschillende Europese steden voor gedemonstreerd. De demonstratie in Amsterdam werd een grandioos succes. Uit het hele land waren meer dan 400.000 mensen naar de hoofd stad gekomen. Het was de grootste demonstratie die ooit in ons land is gehouden. Er liepen mensen uit alle beroe pen, politieke partijen en kerken mee. Rijk en arm, jong en oud. Ook waren er veel die nooit eerder gedemonsteerd hadden. Allemaal zijn ze verschrikkelijk bang voor wat er gaat gebeuren als Amerika en Rusland het sa men niet eens worden over de kernwapens. Vandaag of morgen, denken zij, barst de bom. Ze zijn niet zomaar ongerust. Amerika en Rusland zijn de twee machtigste landen op de wereld Afgelopen weekeinde werd er in verschillende Europese steden weer gedemonstreerd tegen de kernwapens. Foto: demonstranten in de Griek se hoofdstad Athene. en al heel lang beweren zij dat er alleen maar vrede kan bestaan als er wapens zijn. Tenminste, als ze allebei evenveel wapens hebben. Dan durft de een de ander niet aan te vallen. Daar valt misschien wel iets voor te zeggen, maar daardoor zijn er ook steeds meer bijgekomen. Dat kan ook niet anders, want als de één een wapen uitvindt, is de an der verplicht dan ook iets nieuws te bedenken. Ze moeten immers even sterk blijven. Op dit ogenblik hebben de Ameri kanen veel kernwapens in Europa liggen die op Russische steden af gevuurd kunnen worden. De Rus sen hebben er nogal wat op Euro pese steden gericht staan. Tijdens de besprekingen in Genè ve zullen Amerika en Rusland over die wapens praten. Gemak kelijk zal dat niet gaan. Ze willen eigenlijk veel liever praten over de wapens van de ander die moe ten verdwijnen dan over de eigen wapens. Als ze het over enkele maanden eens zijn, moeten ze ei genlijk meteen opnieuw begin nen, omdat er dan alweer heel nieuwe kernwapens uitgevonden zijn. VLISSINGEN - De leerlingen van de Vlissingse openbare lage re school 'De Startbaan' hebben voorlopig geen eigen school meer. De Startbaan heeft name lijk de laatste vrijdag van okto ber in brand gestaan. Daarom krijgen de 150 leerlingen van de Startbaan op verschillende gastadressen les. De eerste klassertjes zitten nu in het buurthuis in hun woonwijk 'Westerzicht'. De klassen 2,3,4 en 5 mogen een paar lokalen gebrui ken van scholen in de burnt. Al leen voor de zesde klas was dicht bij huis geen plaats meer. Na een onverwachte week vrij fietsen zij nu elke dag van Wester zicht naar een noodlokaal in een ander deel van Vlissingen. Voor hen is door de brand het meest veranderd. „We moeten nu een kwartier fiet sen", vertellen de zesde klassers, „en bij storm en regen vast langer. Tussen de middag naar huis gaan kan niet meer. We nemen ons brood dus mee. Na de lagere De zesdeklassers' van De Startbaan krijgen nu les in een noodlokaal. school moet dat ook. Maar dit is wel een beetje gauw". Dat eten op school vindt de Start baan-klas anders best gezellig. „We eten op school vindt de Start baan-klas anders best gezellig. „We kunnen nu ineens veel beter met elkaar opschieten. En het schoolplein is hier lekker groot. Er spelen ook geen kleintjes die je omver kunt rennen. Want we zit ten hier alleen. Maar we missen de anderen toch wel een beetje. En meester Korstanje heeft elke dag pleinwacht, nou ja....!" Vissen Ze hebben bijna allemaal naar de brand en de brandweer staan kij ken. En naar de ladderwagen en de blusauto's, vijf in totaal. „Er gens best mooi maar toch erg eng. Hartstikke zielig", vertellen ze. „We hadden een bak met vissen ze zijn allemaal dood. En ook zes waterschildpadden, maar die zijn gered. Zonde ook van onze rap porten. De Startbaan bewaart ze vanaf de eerste klas tot je van school gaat. Jammer, nou, alle maal in de fik. Evenals de bekers die we bij wedstrijden gewonnen hebben. Echt erg!" De schade aan de Startbaan komt op ongeveer 800.000 gulden. Misschien kunnen de leerlingen pas na de paasvakantie weer naar hun eigen school. En dat allemaal door een pannetje met vet wat in de school te lang op het gas stond. Vijf vrouwen uit Jamaica hebben in West-Duitsland op een heel aparte manier win keldiefstallen gepleegd. De vrouwen kleedden zich in de winkels uit. Ze trokken daar mee zoveel belangstelling dat niemand in de gaten had dat er intussen werd gesto len. Op deze manier hebben ze kledingstukken en cosmeti ca voor een waarde van een kioart miljoen gulden gesto len. Toch heeft iemand zijn ogen niet alleen op de dames ge richt, want ze zitten nu in voorarrest in Berlijn. „Dat de mensen moeten be zuinigen is niet te merken aan de Sinterklaasinko pen", zeggen de speelgoed winkeliers. Er is de afgelo pen maand voor tienduizen den guldens speelgoed ver kocht. Veel kinderen hadden bouw dozen, racebanen en gezel schapsspelen op hun ver langlijstje staan. De meest verkochte spelletjes zijn: Zeeslag, Vier op een rij en Dokter Bibber. Hoewel er op de televisie veel reclame is gemaakt voor de computerspelen, viel de ver koop tegen. Alleen de schaakcomputer was erg in trek, terwijl die toch min stens vierhonderd gulden kost. Er wordt niet zuinig genoeg omgesprongen met de Wal- cherse duinen. Toeristen en dagjesmensen maken nogal wat kapot. Zo hebben bijvoorbeeld de jonge plantjes van de nog jonge duinen langs de Nolle- dijk zwaar te lijden onder de recreatie. Het zijn juist deze planten die het duin maken, omdat ze het zand vasthou den. Dit staat te lezen in een werk stuk, dat een groep mensen van de Natuurhistorische vereniging heeft gemaakt. Het gaat hier vooral om de duinen tussen Vlissingen en Westkapelle. cartoon cartoon gokdsi'AJ&nY'CLT e. Marco Budding 10 jaar Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1981 | | pagina 1