met nee fPLA VERWACHT RUIME IfPLOMA TIEKE ERKENNING radiozender de lucht in Voor'n koopje komfertabe naar Londen f.75.- '^:r Mi Geheimzinnig verdwijnen van drie spionnen KOK (NVY) VALT UIT TEGEN WERKGEVER I )e^e|yd PROTEST ENKA- WERKNEMERS Rachman sterke man in Bangladesj van een vulkaan (II) is Moskou wijzigt houding tegen Sacharov Werkloosheid bij onderwijs KABINET BEPAALT STANDPUNT INKOMENS V n n Philips Hoogtezon zorgt o.avoorvitamineD en energie binnenland buitenland □nnee aan op u verdient spellen idige cassette. >nnee ontvangt ing De Stem ken gratis! Lavule-nairobi L BILDERBEEK IEUZEN 1st verdrag tegen niet-verspreiden van kernwapens, stam- menu uit de Kennedy-Kroestjev-jaren, toen de twee groot pa vo°rzichtige pogingen deden om tot wat meer ont- Pln9 in de wereld te komen, is destijds toegejuicht als [eerste stap op de weg naar een beheersing van de kern- fcpenng. ek die u jekker^ r,;>k Helft kiezers: één CDA-lijst noodzakelijk lntroduktie aanbieding van deOlau-Line: De 01a DeOiauLine maakt Londen'n stuk goedkoper. Mevrouw Gandlii van alle blaam gezuiverd PHILIPS ARONSON NOG IN LEVEN (Vin on" redactie buitenland) Ongeveer tachtig landen naar verwachting de ^republiek Angola", die EEiter onafhankelijk it erkennen, zo iieelt een Loerder van de bevrtj- toweging MPLA gisteren Brazzaville (Kongo) ge- i deel van deze landen W i„ boodschappen aan [.voorzitter Agosthinho meegedeeld dat ze de e staat zullen erkennen jrtegenwoordigers zullen sturen naar de onafhankelijk- heidsvierimg' die de MPLA in Loeanda houdt. De woordvoerder zei ook, dat op het ogenblik wordt ge vochten in de buurt van de belangrijke havensteden Lobi- to en Benguela, maar ontken de dat deze door de tegenstan der, het FNLA en de Unita zouden zijn ingenomen. In Loeanda hebben MPLA- troepen gisteren in alle vroeg te een controle uitgevoerd op buitenlanders in de hotels van de Angolese hoofdstad. Ze controleerden paspoorten en de perskaarten van de journa listen. Het luxe hotel „Tropi- co" is ontruimd om onderdak te bieden aan te verwachten buitenlanders voor de onaf- hankelij kheidsviering. In de Oegandese hoofdstad Kampala zet de defensieraad van de Organistatie van Afri kaanse Eenheid zijn pogingen voort om tot samenwerking tussen de drie elkaar bestrij dende Angolese bewegingen te komen. Het mililarie ziekenhuis van Loeanda heeft alle artsen en verplegend personeel opgeroe pen zich voor vanochtend ze ven uur voor hun dienst te melden. Men houdt kennelijk rekening met een massale aan val op de hoofdstad in de laatste dagen voor de onafhan kelijkheid. Zegslieden van de bevrij dingsbeweging FNLA ver klaarden tegenover een Zuid- afrikaanse journalist dat het FNLA de hoofdstad „plat zal schieten" mei artillerie, raket ten en mortieren. Verscheide ne luchtvaartmaatschappijen voeren sinds donderdag geen landingen meer uit op de luchthaven van Loeanda. De Portugese luchtvaartmaat schappij heeft op de route Lis- sabon-Johannesburg de tussen landing in Loeanda vervangen door een tussenlanding in Ca- bon, na berichten dat op het vliegveld werd geschoten. (Van onze redactie buitenland) LISSABON De revolutionaire raad van Portugal heeft giste ren opdracht gegeven tot de vernietiging vain de zendinstallaties van Radio-Renascenca, het radiostation van het Portugese episco paat dat was overgenomen door revolutionair Links. Zestig mannen van de valschermtroepen hebben de zend installaties gisteren voor dag en dauw opgeblazen, nadat ze technisch personeel uit het gebouw hadden verwijderd, aldus een bekendmaking van de revolutionaire raad. ^mejw is gebleken dat er in Nederland dichtbevolkte (ebieden zijn, waar men aantoonbaar op de rand van een tan leeft. De explosie van de nafta-kraker in het Limburgse 'heeft falale gevolgen gehad, kat hebben we de afgelopen jaren zoal gehad? Giftige mtsnappingen in het Botlek-gebied, explosies in de kruït- jriek :e Muiden, gekantelde tankwagens, die vrijwel identiek aan op scherp gestelde bommen. En daarmee is de reeks I volledig. K protesten zijn telkens niet van de lucht. De vraag pier waar het geluid ervan blijft. Verwaait het te snel omdat j nieuwe dag ons met weer andere schokkende zaken |fronteert, of wordt er te lichtvaardig geloof gehecht aan woord van de deskundigen, wanneer die plechtig verze ten dat de angstige leek de beveilingssys+emen onderschat Jen door dure en rampzalige ervaringen de technische leid in padi* heeft gekregen. fce week lieten t.v.-beelden ons zien hoe een handige lent in enkeie weken een atoombom zou kunnen vervaar- fet Plutonium ligt als het ware te grijp, terwijl we toch Idachten... Enfin. Nu is een atoombom iets anders dan i nafta-kraker, maar d^ laconieke manier waarop men met I gevaar omspringt en de dingen voor gezien verklaart, lint angstig universeel te worden. F de ramp in de Limburgse mijnsteek een keerpunt zal snsn voor wat betreft de houding van overheid en be- (teven in eigen land? We wagen het te betwijfelen. Volgens de revolutionaire raad heeft radio Renaseenca zich schuldig gemaakt aan contrarevolutionaire activiteit en aan provocaties en versto ring van de openbare orde en rust. De raad herinnert eraan dat de zendinstallaties waren verzegeld op 21 oktober in op dracht van de president, maar dat het radiosetation sindsdien toch weer in gebruilk is geno men door linkse arbeiders- commissies die revolutionaire programma's uitzondien. De verklaring werd uitgegeven nadat de revolutionaire raad zestien uur lang met de rege ring had vergaderd over die gezagscrisis. Intussen hebben veiligheids troepen van het copcon een eind gemiaakt aan de belege ring van het .ministerie van voorlichting door personeelsle den en linkse sympathisanten. .Door het optreden van het personeel waren donderdag agenten van de politie en de republikeinse garde in het ansen, zoals U het op onze lom dan naar ieciale krant met kopen van een huis. Middelburg. 71 58 |len onrechte, blijkt achteraf, want er is op dit moment een 'ijs handel in nucleaire technologie. Heeft een land die 1198 dan is het een koud kunstje zie het commentaar dven - cm de bom te makten. We hebben er zelfs een ee van: Canada leverde in 1967 „voor vreedzaam J" 9en kernreactor aan India, maar enkele jaren later ean Paddestoelwolk boven India's grondgebied. Deze sxposie werkte als een internationaal alarm om de handel /"reactoren en splijtstoffen te beteugelen, maar de meeste si blevi fin intussen actief om kostbare reactoren te slijten. Frankrijk wi| £9'e verkopen. Amerika wil e" Egypte (voor 1 Vz miljard dollar, zo is deze week Argentinië, Pakistan, Taiman en Korea kern- kerninstallaties leveren aan 16.00 uur 20.30 uur 16.00 uur postzegel opsturen t /burg Tel n persoonlijke afspreek. angen. ®^'orc',en'' Engeland verkoopt kerncentrales waar mo- n ost-DuitsIand en Nederland denken over leveringen W Zuid-Afrik iemeenten lil,-, a' Rusland blijft niet achter en overweegt Libië ■resten met complete installaties. ben ziïn3" ^LZe 'anden' die zelf weinig schone handen heb- j*n'alf he' °9erv'-l'ik °P een geheime plaats in Londen op rs "Ve_[] 9e"eime conferentie aanwezig om te proberen orato-' N Van kernwapens over de wereld f verhinderen. I Mep' °'er v'er (britse) voorstellen. Zij willen: riikin M 8 krijgen dat landen die kernreactoren, ver I kor e' °Pwekkingsinstallaties kopen, daarmee geen »j£r™apem zullen maten. lschanV"09dheden "'^reiden van het Internationale Agent- allo /-00' At00menergie ir, Wenen, zodat dit bureau I Een v,V'(e'VcCleaire. activ'teifen kan controleren. SDliith,6 rnlere9's,ratie van en controle op elke kilo worrit ,riat®riaa'' die door de deelnemende landen fe, W5rdt verhandeld. Adlai cTaar nief eenv°udig te verwezenlijken streven *fnschaDope^"SOn zou mei\ kunnen zeggen: „Er was een °'L'k|<Oier i re|vo'utle nodig om de nucleaire wapens te DEN HAAG Iets meer dan de helft van de Neder landse kiezers vindt het voor het CDA noodzakelijk, dat de ze groepering bij de volgende kamerverkiezingen uitkomt met een gezamenlijke kandi datenlijst. Een vijfde van de kiezers vindt dat niet noodzakelijk en 28 procent heeft hierover geen mening- Dat is gebleken uit een opi nie-onderzoek, dat in opdracht van de KVP is uitgevoerd. nauw gekomen. Door het in grijpen vain het leger gister morgen kon de politie worden ontzet. De politie was met ■traangas en wapenstokken op getreden tegen het personeel om de staatssecretaris van voorlichting, luitenant Ferreira Da Conha, toegang tot zijn mi nisterie te verschaffen. Het .personeel eiste het ontslag van -de staatssecretaris, omdat hij onder het bewind van Caetano met de geheime politie gecol laboreerd zou hebben. In zijn verklaring van vrijdag veroor deelde de revolutionaire rsad het optreden van het personeel als een poging een wig te drijven in de strijdkrachten. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Kijkt ii maar: een 2-daagsc mini cruise met ons nieuwe, luxueuze schip de OL Al DAN V inclusief hul ontbijt aan boord op de nachtboot van Vlissingen naar Shcerness inclusief transfer Slu erness-Londen (en lenig), incltisiel overnachting niet ontbijt in een eersteklas hotel in Londen en inclusief de dag-oiertocht >an Sheerness terug naar lissingen. \oor slechts^^ mg Dit aanbod geett u de unieke kans om nü extra voordelig in goedkoop Londen te w inkelen en geldt op de nachtah aarten \an maandag t/m donderdag van 12 november t/m 17 december aanstaande. I kunt boeken bij uw ANVR-reisburo. Ito;. Pter. he cortioie zal een politieke revolutie vereisen'om zej e brengen" UNIEBOEK-TOP-TIEN De tien meest gekochte boeken in ok tober 1975: 1. Rien Poortvliet Te hooi en te gree 49,50 (Van Holkema Warendort) 2. Boem. Johan en Danny Cruijff vertellen hun levensverhaal aan Jaap ter Haar 19,90 (De Gooise Uitgeven]). 3. Alet Schouten toto komt niet speten 9,90 (Van Holkema Warendort) 4 Thijs Postma Vermetele vliegende Hollanders 24,50 (De Haan) 5. Dick Laan Pinkeltje en de maandiement «,50 (Van Holkema Warendort) 6. Keith Roberts impressionisten 19,50 (De Haan) 7. Riddertijd 49,50 (National Geographic Society/ De Haan) 8 T. Bollen Comlotseklokken 7,50 (Van Dishoeck) 9. Fred Imhotf/Lex Pranger Dtt is snel zeilen f 29,50 (De Boer) 10 Angela Davis Een autobiografie 19,50 (Agathon) Vecknjgbaar in elke boekhandel Li-~ A MOSKOU '(AFP) De au toriteiten in Moskou lijken sinds kort hun houding tege- o'.'i'T de dissident! natuur kundige Sacharov radicaal hebben gewijzigd. Als bewijs daarvan zou Sacharov toestem ming krijgen naar Oslo te gaan om -persoonlijk zijn No belprijs voor de vrede in ont vangst te nemen. Daarna kan hij ongehinderd naar zijn ge boorteland terugkeren. Dit wordt vernomen in welinge lichte Russische kringen in Moskou. NEW DELHI (UPI) Het opperste gerechtshof van India heeft het vonnis waarbij pre mier Indira Gandhi werd ver oordeeld wegens oneerbare verkiezingsprakti-jiken vernie tigd en haar van alle blaam gezuiverd. Door dit vonnis in hoger beroep is mevrouw Gandhi's verkiezing voor het kiesdistrict Bareli dn de deel staat Oettar Pradesj in 1971 geldig verklaard. (Van onze redactie binnenland) ARNHEM Werknemers van Enka uit Emmen hebben gisteren in Arnhem voor de poorten van Akzo- en Enka- hoofdkantoren gedemonstreerd in verband met de huidige moeilijkheden bij het Enka- Glanzstoff-concern. In 't korl DE collecte op Wereldmissie- dag (19 oktober) heeft naar schatting van de pauselijke missiewerken in Den Haag ruim 2.6 miljoen gulden opge bracht. Dat is vijf procent meer dan het afgelopen jaar. OOSTENDE (RTR) Bel gische vissers hebben gisteren vijf ton vis in de haven van Oostende gegooid. Zij deden dit uit woede over de lage prijzen die voor hun vangst geboden werden. Volgens de vissers bestond een buitenspo rig verschil tussen de hun ge boden prjjzen in de winkelprij zen. EEN groot aantal vluchtelin gen uit Libanon stroomt de laatste tijd Syrië binnen. Zij maken gebruik van dc huidige gevechtspauze om hun door fanatieke gevechten geteister de land te ontvluchten. Mo menteel zijn er al meer dan 300.000 Libanezen in Syrië aangekomen. KARDINAAL Heenan de aartsbisschop van West-Min ster, is gisteren overleden ten gevolge van een hartaanval. Hij was 70 jaar. (Van onze redactie buitenland) NEW DELHI In Bangladesj is een nieuwe „sterke man" naar voren gekomen, generaal- majoor Ziaoer Rachman, die maandag juist was afgezet als chef van de generale staf. Voor radio Dacca deelde hij gisteren mee, dat hij op ver zoek van het volk, de strijd krachten en de politie hoofd was geworden van het militair gezag en stafchef van het le ger. De generaal is zeer populair bij de strijdkrachten. Toen Oost-P-akistan het tegen woordige Bangladesj zich losmaakte van de'rest van Pa kistan, begon hij in Chittagong waar hij toen als officier was gelegerd, de eerste grote mili taire opératie tegen de Pakis taanse strijdkrachten. Hij was de man die op 25 maart 1971 de onafhankelijkheid van Bangladesj uitriep. Sjeik Moedjiboer Rachman, de lei der van de onafhankelijk heidsbeweging en eerste pre mier van Bangladesj, benoem de hem achtervolgens tot kolo nel en generaal. Volgens men sen die hem kennen is hij een officier die zich bij voorkeur niet bemoeit met de politiek. (ADVERTENTIE) Voor weerstand in de winter, 'n Philips Hoogtezon is goed voor u en uw kinderen. Philips Hoogtezon, voor een zomerse kleur in de winter. Raadpleeg vooraf uw arts. (Van onze redactie binnenland) BEEKSEBERGEN NW- voorzitter Wim Kok heeft vrijdag een felle uitval gedaan na-ar de ondernemers, die hij verweet de hoofdschuldigen te zijn van de hoge werkloos heid. „De vrije ondernemings gewijze produktie is de oor zaak en die is op weg naar een bankroet. De ondernemers hebben teveel ongecontroleerd geïnvesteerd door chaotische beslissingen te nemen", zo zei hij op de conferentie van het NVV-jongerenkontakt in Beekbergen. Kok stelde vast dat de werkgevers "baat heb ben bij de werklooshedi die ze zelf hebben veroorzaakt". „We mogen niet tolereren dat er volgend jaar 250.000 werk nemers aan de kant zullen staan. De gemeenschap moet meer kunnen zeggen over hoe wal en waar wordt geprodu ceerd", zei de NVV-voorzitter, die vond dat het ijd werd te praten over een eerlijke ver deling van de arbeid en de soort arbid. Hij meende dat niet alleen de sterksten de krenten uit de pap mogen ha len. „De werkgevers proberen de zwakste van de werkne mers in hun rechten te be knotten", zo zei hij. Kok merkte verder op dat de werkgevers zelf bitter weinig doen om de werkloosheid te bestrijden: „Ze zijn tegen a-r- beidsüjdsverkorting". „Met de winsten worden geen nieuwe arbeidsplaatsen gemaakt. Dat blijkt de laatste jaren. Ze in vesteren in de ontwikkelings landen om er zelf beter van te worden. En ze zetten de men sen in <te ontwikkelingslanden tegen elkaar op", aldus Kok. De NW-voorzitter bepleitte een strakker systeem van eco nomische planning. „Wie voor de vrijheid van de onderne ming is, is tegen de onvrijheid van de sociaal zwakkeren in de samenleving. De vrijheid van de ondernemers moeten worden betaald met de onvrij heid van anderen", constateer de Kok. Hij meende dat er een eind moet komen aan de pro duktie van consumptiegoede ren waar geen behoefte aan is. Kok stelde vast dat we in ons land onvoldoende werkgelegen heid uit de grond te stampen is. Om voor iedereen werk te ge ven bepleitte hij arbeidtijd- venkortirag. De arbeidstijd voor de ouderen is te lang en de pensioenleeftijd moet naar benedien. Op hum tandvlees halen de ouderen hun pensi oen". Overigens hoefde naar zijn mening onigereglementeer- de arbeidstijdsverkorting niet tot een oplossing van de werk loosheid te leiden. Kok noem de het beschamend dat een multinational als AKZO de in ternationale vakbeweging bij de besprekingen buiten de deur houdt. Hij betreurde het dat het NKV toch met AKZO is gaan praten. De waarnemend voorzitter van NVV-jongerencontact Jo Kap per deelde mee dat er mo menteel 80.000 jongeren werk loos zijn. Dit aantal was vorig jaar nog 40.000 „In woorden willen de onderne mers iets doen tegen de werk loosheid, in daden kiezen ze alleen voor hun eigen belang' zo zei hitj Het NVV-jongeren contact besprak het actie-pro gramma Recht op arbeid, waarin het begrip passende werkgever wordt geïntrodu ceerd Daaronder verstaan de jongeren de werkgever die jeugdige sollicitanten niet mag weigeren (Van onze correspondent) BONN Het gehéimzinnige verdwijnen van twee mannen en een vrouw in Bonn hebben tot het welhaast zekere ver moeden geleid, dat er ook in de GDU een „Guillaume" als Oostduitse spion werkzaam was. De voornaamste van het van de aardbodem weggevaag de trio is de 37-jarige Walter Dötsch, die een directe mede werker was van de voorzitters van de CDU en CSU, Helmuth Kohl en Franz-Josef Strauss. Evenals de persoonlijke refe rendaris van de toenmalige kanselier Willy Brandt, de vo rig jaar ontmaskerde Gunther Guillaume, had Dötsch inzage in de geheimste documenten van zijn partij. De verdenking tegen hem en zijn vrouw Edith ontstond toen het twee tal afgelopen maandag niet op het werk verscheen. Een on derzoek in de woning van het echtpaar in Bad Godesberg, die door de politie werd geo pend, toonde aan, dat het met de noorderzon was verdwenen Tegelijk met hen bleek plotse ling ook een persoonlijke vriend onvindbaar te ziin. Zijn naam wordt echter door de politie geheim gehouden, maar het is bekend, dat hij een functie bekleedde bij het Westduitse katholieke persbu reau. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De werk loosheid neemt ook onder het onderwijzend personeel grote re vormen aan. Eind septem ber waren er in deze categorie van de beroepsbevolking al rond 6.000 werkzoekenden, na melijk globaal 4100 mannen en 1900 vrouwen. Bij het voortgezet onderwijs telde men eind september rond 2400 basisonderwijs rond 1700 werk loze onderwijzers en bij het' kleuteronderwijs rond 1900 leidsters. Vooral boij het kleu teronderwijs wordt de situatie steeds slechter. Een raar roerig weekje was het weer. dat mag gezegd. Binnenslands lagen, en liggen werkgevers en werknemers met elkander overhoop en ont stond er een wel zeer mer kwaardig stomend gat. tensUmvds werd nagenoeg alle aandacht getrokken naar een tweetal drama's, die tenminste gemeenschappelijk hadden dat ze erg lang duurden. De oude generaal die om nogal duistere en als ze waar zijn gruwelijke motieven niet eens de kans krijgt om menswaardig te sterven, om dat een leger medicijnmannen hem aan al zijn organen vast houdt. Ar En dan het Gat van Heems- slepende gijzelingsdrama in het Ierse Monasterevin met dat op de rand van het leven en de waanzin balancerende drietal. Ar Gallagher zal nu wel den ken: we zijn erin gestonken. •ir En dan het Gat va nHeems- kerk. Bet gat is inmiddels ge dicht en de stoom is eraf, alleen het raadsel is geble ven. Ar Volgens mij kun je altijd beter een ondergronds blad uitgeven dan zo geniepig stoom afblazen. ir En ja hoor, Tilburg zou Til burg niet wezen als er eens iets leuk gevonden werd. Nu is er weer kritiek op dat gek ke fietspad dat dwars door de stad moet gaan lopen als een- soort autoweg, maar dan voor fietsen en niks anders. Naar verluidt mag je afe je daar op rijdt niet eens even afstappen voor een plasje. Nu vraag ik u. En u. Westerterp die het fietsrou teplan prachtig vond, kreeg te horen dat hij geen inspraak ruimte had gegeven omdat hij teveel haast had. En dat geloof ik nou ook. Tjerk wil teveel te vlug. Net of hij bang is de volgende kabinetsperiode uit de boot te vallen? ir Voorts meen ik nog te moe ten betreuren dat multinatio nal Akzo weer de slag met de internatiomale vakbeweging heeft gewonnen. Verdeel en heers, nietwaar? ir Maar dan moet je niet met een armzalige honderd mensen gaan staan zeuren voor de deur. Dan ga je pas goed af. Het is moeilijk garen spinnen met de Enka. Laten de bonden lering trekken om er de vol gende keer zijde bij te kunnen spinnen. ir Een mens wordt er wel spinnijdig van. Desondanks, een genoeglijk weekeinde. MERIJN DEN HAAG (A'NP) De Nederlander Leon Aronson, die in Irak ter dood veroor deeld is, is nog in leven. De Nederlandse tijdelijk zaakge lastigde in Bagdad heeft giste ren van de Iraakse autoritei ten de bevestiging gekregen, dat Aronson nog in leven is. Maandagavond werd in Bag dad bekendgemaakt dat de veertigjarige heer Aronson ter dood was gebracht nadat hij ter dood was veroordeeld We gens spionage voor de zionisti sche vijand. De Nederlandse regering heeft een dringend beroep gedaan op de I-raakse regering het doodvonnis aan Aronson niet te voltrekken. Minister-presi dent Den Uyl wilde gistera vond niet ingaan op de vraag welke consequenties - Neder land zal trekken als Aronson toch ter dood gebradht wordt. DEN HAAG Volgende week zal het kabinet zijn standpunt bepalen over het in 1976 te voeren inkomensbe leid. Gewapend met dat stand punt zal een kabinetsdelegatie op maandag 17 november een gesprek voeren met de verte genwoordigers van de vakcen trales en enige dagen daarna met de vertegenwoordigers van de werkgevers-, land bouw- en middenstandsorgani saties. Premier Den Uyl herhaalde gisteravond dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid niet zal ontlopen. „Beïnvloeding van het overleg is ook het nemen van eigen verantwoor delijkheid. Het kabinet zal met eigen opvattingen het ge sprek ingaan.) Gezien het ver loop van de gesprekken tussen werkgevers en werknemers ligt het niet voor de hand dat de eerste doelstelling van het kabinet zal zijn partijen weer te zamen om de tafel te bren gen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 9