Groeiend bezoek aan Zeeuws kunstenaarscentrum graveren van uw. NAAMPLAATJE r PLAATBANDJE Apart ontspanningscentrum in s - Heerenhoek geopend ordigers ordigers DIJKGRAAF A. M.GELUK VAN WATERSCHAP SCHOUWEN UW JUWELIER OP DE MARKT kerkdiensten Popfestival in Veste van bijna 170 mille Pi°-g. schappij b.v. AGANDIST stad 1 tegen inlevering van deze advertentie Goes Afscheid van Landbouw Middelburg I ie,wH?'ei?en ak bijbel en van ds6medewerking en 1 Hogenkamp uit Veere to groepswerk-leiding geven «medewerking van® d heer bet -J1, °ostkapelle. In ruimto 'n'ddagprogramma is "olksd-intlT3 voor zal<eri a'ls UGBLiK Ideeënrijk Rustpunt en vanmiddag! aarne mondelinge na telefonische heden van 13.00 tot café-restaurant Iloemenmarkt 19, komen, vraag dan reide, gratis brochure. en verkoop: rlaan 434, Rotterdam van de grootste papier-en lekend door produkten, welkeI behoren. technieken zijn onze artikelen I It uitstekende mogelijkheden komen werken als ist in de stad Rotterdam en in bant en Zeeland. lersoonlijkheid met tenminste I ileiding en hoeft reeds enigs I idelenbranche opgedaan. ossiers en detaillisten. Hij ad- koopt. Naast een grote mate I Jtiebeleid bij PAGE een ander laten wij mensen uit ei mogelijkheden worden all wordt beloond I en West-Nederland es bereid moeten zijn ook In werken, st. krijgt een praktijkgerichte op-1 mgssalaris. Opel Rekord sta- es, onkostenvergoeding, 13e en verzekering. een prettige werksfeer i nze man bent, solliciteer dan! nsbeschrijving, vergezeld van verkoopleider, de heer A. J. icitatieformulier aan bij Mevr. heimhouding wordt gegaran- in uw reiskosten worden ver- J NEDERLAND B.V., JS 106, AMSTELVEEN. sprodukten, die via dro- :eert Beiersdorf ook een voor professioneel ge- irs en verbandmiddelen ieiersdorf Medical Pro- 9 wereld verworven. AP en de verkoop aan rersterking van het hui- antaktman tussen de 25 ng en ervaring in een (specialiseerde branche rsortiment en wordt ge- Idelen. nctie, dan verzoeken wi; iten aan de directie van or, Hansaplast, Hansa- s, Carpex gezichtmas- Hoesti- i nettei v MIN /LM 1 LKUMu INuv CTWdLK IWO (Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG liet Zeeuws Kunstenaarscentrum, ,.lt j„ Middelburg is geves- ,iE(i mag zich verheugen |a eeV langzame maar zekere toename van de belangstelling. Ook de scholen beginnen inte resse voor bezoek aan het cen trum te tonen. De bezoekers komen uit de gehele provincie en daarbuiten. In de zomer was een duidelijke stijging van het bezoekersaantal dooi de toeristen merkbaar. Dit schrijft het bestuur van het Zeeuws Kunstenaarscen trum in haar voorlopig verslag over de eerste zeven maanden. dat het centrum gedraaid heeft. Het verslag is gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland tegelijk met een ver zoek om subsidie in het ko mende jaar. Het Zeeuws Kunstenaars- eentrum heeft tot doel het werk van kunstenaars, met name Zeeuwse kunstenaars. onder de aandacht van het pu bliek te brengen en de contac ten tussen kunstenaars onder ling en met belangstellenden te bevorderen. In het centrum hebben ge durende de verslagperiode een elftal tentoonstellingen gelo pen. Het bezoekersaantal be reikte ongeveer de 3500. De verkoop van de tentoongestel de werken verliep bevredi gend, aldus het bestuur. Naar verwachting zal het centrum dit jaar kunnen af ronden met een sluitende ex ploitatie. Vooi volgend jaar heeft het centrum reeds vele aanvragen voor tentoonstellin gen gekregen- Regelmatig zul len er ook sclirijversavonden i georganiseerd gaan worden Muziek staat ook op het pro gramma en het contact met tie scholen zal worden uitge breid. De begroting 1976 van het Zeeuws Kunstenaarscentrum! sluit met een nadelig saldo van f 16.15a,-. „Loyale opstelling tegenover elk Oosterschelde-besluit" ZATERDAG 8 NOVEMBER VOLLE EVANGELIËGEM. Goes; Evangeliecentrum Wijn- gaardstr. 19.30 u. speciale intra kerkelijke op we li kings- en evangelisatie- dienst voor iedereen. ZONDAG 9 NOVEMBER NED. HERV. KERK Aa.denburg, 10.30 uur ds. J.W, Schokking. Axel, 10 uur ds. W. Huisman H.D Biervliet, 9.30 uur ds. J. v Woerden. Breskcns, 9.30 uur ds. C. Balk. Cadzand, 10 uur da. EI. Valk. Groede, 9.30 uur ds. W. Meeu- se. Hoek, 10 uur ds W.J. vanj Meeuwen. Hontenissc, 10.30 uur da. H.B. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) in 2 minuten klaar iiVi// hulst oostburg middelburg viissingen renesse axel geldig t rh 15 r- ZIERIKZEE - „Wij gaan ons niet verdiepen in speculaties over de haalbaarheid van de bouw van een stormstuw-caisson- dam in de Oosferschelde. Wij zullen ons als waterschap loyaal opstellen tegenover de definitieve beslissing ten aanzien van St.-Kruis, 9 deze afsluiting, hoe die ook mag uitvallen", aldus dijkgraaf Scliokking A. Geluk van het waterschap Schouwen-Duiveland op de in Zierikzee gehouden algemene vergadering van het waterschap de Neeling. liulsl, 9 uur da. H.B de Nee- U"S- i Hoofdplaat. 11 uur ds. r Balt Nicuwvliet, 11 uur ds J v.d Hoek. Oostburg, 10 uur ds. G.J. Geurfsen. Philippine. 10.30 uur ds. G Verlot H A. Retranehement, geen dienst Sas van Gent, 10.30 uur ds, D.H. Bosma. Sehoondijke, 9.30 uur ds. P.A.L. Brinkman. St.-Anna ter Muiden, 11 uur ds. Ph. J. Leenmans. uur ds. J.W. marktën GOES-KRABBENDIJKE, 7 november Groenten: per stuks kropsla 1320; kom kommers 3352, bloemkool. I per kr. 107—124, 3 per kr. 38-113, 4 per kr.93—112 5 per fer. 95—96. 6 per kr. 71 80, 8 per kr. 46. Par kg aard appelen 34—40 tomaten A. 69-115 ,B 113, C 42: snijbo- nen I 310, 11 270, afw. 210; prei 1 39-42, II 13—39 andij vie. I 46-57, II 22—33: uien middel 4849; drielingen 28; witlof I 330—360, II 250—270: I groene sav. kool 56; boerekool 39: spruiten 1867: koolrapen 21; spinazie 100: knolselderij 37-39. (Van onze correspondent) GOES Vanavond begint om 19-30 uur het popfestival van de verbouwing en inrich ting van haar nieuwe studio in het voormalige meisjeshuis van ziekenhuis St. Joanna (Be vel anden-Zuid). Op dit festi val treden de volgende groe pen belangeloos op: popgroep Fashion, Snarenspul en Tok- klewaar, Golden Goose Band en Melrose Abbey. Het festi val wordt gehouden in het ontmoetingscentrum „De Ves te" aan de Keizersdijk in Goes. Het voerrge popfestival bracht fk 1800,-. netto op. Het werd toen bezocht door 450 jongeren. De nieuwe studio van ziekenomroep Nomen Nes- cio is inmiddels al opgeleverd en voor 90 procent in gebruik genomen. Overplaatsing van alle aktiviteiten en de officie-Ie opening zullen plaats hebben na het tot stand komen van aen vaste Hinverbinding met ziekenhuis de Bevelanden- Noord (Bergzicht) waar de ziekenhuisomroep «erst haar studioruimten had. examens 's HEER ARENDSKERKE Een dezer dagen is de heer G.M. de Schipper aan de rijks universiteit van Leiden ge slaagd voor het vrij doctoraal examen Nederlands recht. Drs. de Schipper is oud-gemeente secretaris van 's Heer Arenids- kerke en sinds 1975 directeur van de Zeeuwse bestuurs- school. De heer Geluk betreurde liet dat de dijkversterking bij Borreradamme ten westen van Zierikzee als gevolg van moei lijkheden tijdens de bouw door de slappe bodem hebben zich hier onlangs verzakkin gen voorgedaan voor de ko mende winterstormen niet kan worden voltooid. Hoewel er op dit dijkvak geen direct gevaar voor een doorbraak bestaat, had het waterschap liever ge zien dat dit gedeelte reeds was versterkt. De dijkgraaf hoopte dat de goede weersom- j standigheden van het ogenblik zullen aanhouden. Vorig jia-ar om deze tijd stonden de g'ol- ven van de Ocsterschelde in j ieder geval heel wat hoger j tegen de zeeweringen. De in i juli van dit jaar gestarte zui-j vering van het afvalwater opi Schouwen-Duiveland verloopt naar wens. Op het ogenblik wordt onderzocht hoe em wiaat net afvalwater van Zierikzee gezuiverd zal worden. Daarbij gaat het om de vraag of Zie rikzee een eigen zuiveringsin stallatie moet krijgen of dat de riolering van Zierikzee ge koppeld dient te worden aan de zuiveringsinstallatie van Westerschounven. De heer A. P. Moelker uit Renesse wees erop dat de te verwachten heffing voor de zuivering van het oppervlakte water met name voor de re creatie moeilijk verteerbaar zat zijn. Hij achtte het niet meer dan billijk diain het rijk een flink deel van de kosten (Van een onzer verslasgevers) AXEL De gemeentebe groting van de noodlijdende gemeente Axel vertoont voor 1976 een post onvoorzien van 167.887,68. Welke conclusies daar verder aan verbonden moeten worden, wordt pas volgende week helemaal dui- I delij k, wanneer burgemeester J en wethouders hun toelichting I op de begroting vrijgeven. Zo als bekend krijgt de gemeente ^Axel een jaarlijkse extna-udt- Kering uit het gemeentefonds - om zich financieel te kunnen bedruipen. Volgens ter zake van de financiënkundige I Rangen in Axel wiil het ge- ?®^ebestar verder gaan op I Kal i VoriSe iaren ingeslagen I dv'a' d,al! ertoe moet leiden I °at Axei m 1979 zichzelf weer I rnLw gl?pen' Dat belei<l I Av 1 noodzakelijk, dat van de waterzuivering voor j zijn rekening neemt. In dit verband werd verder de aan dacht gevestigd op het feit dat Schouwen-'DuiVelianid met zijn betrekkelijk gerireg aiantal in woners naar verhouding een zwaardere tol aan de water zuivering rail moeten betalen dan in gebieden met een gro tere bevolkingsdichtheid. De vergadering stemde in met de begroting voor 1976. Tijdens de rondvraag deelde dijkgraaf Geluk naar aanlei ding van het vastgestelde pro gramma voor de uit te voeren dijkverzwaringen mee, dat eerst <le dijkvakken versterkt zullen worden waarvan het werk de minste moeilijkheden zal opleveren, gezien de situe ring ter plaatse. Om die reden zal de dijkverzwaring bij de liaven van Zierikzee in een later stadium ter hand worden genomen. Een verklaring die in de vergadering enige ver wondering wekte, immers, zo werd gesteld, tijdens de over stromingsramp in 1953 bleken juist de dijken in de havens het minst bestand te zijn te gen het storm- en vloedge- weld. Sluis, 9.30 uur ds. Ph. J Leen- mans. Sluiskil, 9 uur ds. D.H. B'os- m Terneuzen, Grote Kerk, 9 uur ds. G.C. Vijzelaar. Goede Herderkerk, 10 uiur ds. T. Rinkem-a, 19 uur ds. A. T. Deinum. O-pstandingskerk. 10.30 uur ds. G.C Vijizetaar, 12 uur Jeuigdkerk. Lezing De deelnemers raad van de stichting Zeeuws coordinatieorgaan voor natuur- landschaps- en milieube scherming houdt een vergade ring op dinsdag 11 november om 19.30 uur in het Goese lyceum te Goes. Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer worden ge sproken over het feit. dat de bezwaren van de stichting te gen het recreatieplan Bruinis- se zowel door de gemeente als door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn verworpen. Het recreatieplan voorziet in onge veer 14.000 slaapplaatsen. Ver der begint omstreeks 20.30 uur een inleiding van dr. ir. P Gruys over het onderwerp natuur, landbouw en land schap". (Van onze correspondent) GOES Dezer dagen heb ben tijdens een bijeenkomst van het consulentschap voor de akkerbouw en de rund veehouderij, waal-bij ook oud medewerkers aanwezig waren de heren P. Luijendijk en C. Engelsen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen van hun werk. De heer Luijendijk was voorheen hoofd voorlich tingszaken van het consulent schap terwijl de heer Den En-j gelsen veevoederdeskundige was, eveneens bij het eonsu-| lentscbap. Beiden genieten in Zeeland een bekende naam onder de agrariërs. Namens de collega's voerden respectieve lijk de heren Lant.inga en Vev-j hage het woord. Zij boden de! scheidereden enige cadeaus! aan. Verder waren er nog eni-j ge sprekers die een afscheids woord tot de gepensioneerden richtten. i Axel geld zeer voorzichtig met het omspringt. f0^lerf0l,tact - Het gare. i '°rm,eerd ton! mm voor jeugd- o J°£m?mverk in Zeeland «Si op zatel'dag 15 no- hrinm"1 samenwerking met zinnkt een onïmoetmgs-, be- eirlo 611 tralningsdag voor «tomen che iets m|t het Jeugdwerk te maken heeft. tonein0notSLCtdag wordt gehou" te M,VMgw°UW de Hoeksteen ifl.nn m AU,g en begint om I ondom de ordc bomen handenarbeid. diaen '""''"-visuele me- -to en creatief spel. (V in een onzer verslaggevers) 's-HEERENHOEK Ge deputeerde van Gecsbergen noemde hem de burgemeester van Zeeiands nieuwste en meest unieke gemeente. J>e monden van pastoor Kroon, raadsleden, provinciaal VVV- direeteur De Regt en de ande re duizend genodigden op de feestelijke opening vielen open van verbazing en bewon dering voor wat „burgemees ter" Toon Martens in 's-Heer- enhoek in tien maanden tijds heeft gewrocht: een ontspan ningscentrum zoals er geen tweede is te vinden. Op een oppervlakte van zes honderd vierkante meier biedt de Geveltjes, zoals Toons schepping heet, een scala van mogelijkheden o-m een avondje gezellig en in een heel aparte sfeer uit te gaan. De bezoe kers kunnen kiezen uit een oude herberg met onen hout vuur. een originele dorpssmid se waarin een travalje com pleet met (houten) paard wachtend om beslagen te wor den een huiskamer uit groot vaders tijd, een bar rondom een gemetselde put of een ho ger gelegen uitspanning met uitzicht op het dorpsplein en de vijver waarin een fonteint je planten en eenden be sproeit. Andere oorspronkelij ke ondsten zijn een als bar ingerichte klompemakerij en een ouderwets kaaswinkeltje. De vormgeving.' inrichting en afperking van dit mini-dorp. waar de nostalgie ruim baan krijgt, vormen een hoogst ex clusief ontspanningscentrum. ~s „Burgemeester-herbergier" Toon Martens in de deur van zijn herberg in het onspannings- centrum de Geveltjes in 's-Heeren'hoek Toon Martens (32). die ad eerder met zijn bars Kiekieris en Carroussel blijk gaf over een zowel ideeënrijke geest als zakelijk vakmanschap te beschikken zegt: „Ik ben al met Kiekieris gegaan en daar na met de Carroussel. De C-ar- roussel-bar was nog niet hele maal klaar toen ik al weer met d-e Geveltjes begon. Het idee voor de geveltjes werkte ik uit omdat ik vond diat ook een ontspanningscentrum moest komen voor de wat ou dere mensen". Twee jaar gele den begon Toon Martens aan zijn ontwerp voor de Gevelt jes. Zijn ervaring als barbou- wer kwam hem daar goed van pas. Hij sprak met heel wat mensen over de uitvoerbaar heid van zijn ideeën. „Ik heb Martens zelf de eerste steen voor de Geveltjes. Van het begin af hebben zijn vriend Bram van de Velde en Toons broer Jolian hem bij het reu- zekerwel bijgestaan. „En niet te vergeten mijn vrouw Lydia. Die stond er helemaal achter en nam het maken van de gordijnen en tafelkleedjes vuoi haar rekening". Alleen het sanitair, de centrale ver warming en de elektrische lei dingen werden door installa tiebedrijven uitgevoerd. ietjes is gegaan. „Alles, tot in cle kleinste details, is gewor den zoals ik het in mijn hoofd had en op papier heb gezet, De kleuren, de houtsoorten en andere materialen". „Burge meester Toon" mikt duidelijk en bezoekers uit de hele regio. „Als de mensen hier een-maal zien hoe ze gezellig kunnen stappen zonder de straat op te -moeten om naar andere gele genheden te gaan komen ze De vrijdagavond is uiterma te geschikt om televisie te kij ken zonder er bij na te den ken of om voor je toestel te gaan zitten en elke vijf minu ten een andere zender in te schakol-en. Willem Duys schnabbelde bij de zuiderbu ren als presentator van een quiz, waarin slimme Belgen allerhande wetenswaardighe den over de schilder Rubens moesten spuien. Ai bad Jan Thijs op Duitsland XY un- gelöst gepresenteerd, niets zou me hebben kunnen weglokken van Mies, die bij de AVRO volgens het uitgekiende televi- siespoorboekje dienst had. Bij haar heb ik altijd datzelfde trillende gevoel als in een stil staande stadsbus met lopende motor. In „een schat van een theater", werd Mies ingeleid door de stergast Julien Clerq: votre Mies. Stralend kondigde zij aan wat er allemaal voor wonderlijk amusement zou ko men: ze fladderde wat met haar handje» bij de aankondi ging dat die homo uit: wordt u al geholpen meneer, zou op treden, dus er kon niks meer mis gaan. Wat bij de meeste avondvullende amusements-1 programma» ontbreekt is del grootste troef bij Mies: sponta-l niteit. Een ongedwongen bab beitje met de prijswinnaars l van de Help Noord-Ierlandac-1 tie (opbrengst 77.135 gulden): en sympathieke prijzen als te lefonisch gewekt worden door Piet Bambergen of Albert Mol, over de vloer te krijgen als; kok. Er zijn na zo'n uitzending talloze voorbeelden te geven I vast meer. En dia<t is wat ik| hoe Mies mij wippend op de tiijd op zoete naar nieuwe idee- daiarbij veel stenen gehad van ën die ik in de toekomst zou de provincie en de gemeente", kunnen re-aliseren. Zo is het Begin dit jaar legde Toon Toon Marlens vindt dat de bouw van de Geveltjes op rol- me altijd voor ogen heb ge steld. In deze jachtige tijd heeft een mens wat ontspan ning in een -gezellige omge ving liard nodig." stoel krijgt. De sierlijke be diende Humphries moest een man uit de zaal hebben om del maat op te nemen. Mies: „U daar. ja, komt u maar. stapt u maar over die hond. oh, hel, is een jas. Als u het niet wilt, dan zegt u het maar"- „Ob, het. interesseert me geen zak". Maar het allerleukste was on getwijfeld de wereldkampioen wegblijven, gehaktballen draaien, aardappels dun scliil- len, paraat geheugen, doodstil staan als een pop en opsom men van artikelen. Vooral de ze laatste kreeg me dubbel op m'n stoel. Ondanks deze in drukwekkende wereldkampi oenen blijft voor mij de we reldkampioen aller tijden de Bredase dichter Vic van der Reijt, die al enkele jaren het wereldrecord soeplopen in be zit heefl. „Het is typisch zo'ta programma dat als je het niet denderend vindt, je even kof-1 fie gaat zetten", zei Mies. Je! kreeg er nauwelijks de tijd' voor. zeker met een fractielei-1 der als postbode er, een mid-1 delbare schoolquizleidstor als I nippy. Ook bij Willem Duys op de Belg was het trouwens dolle pret met het vertonen I van dia's in spiegelbeeld. „Al- lée, dan dient de bedenktijd i even stilgezet te worden", en dezelfde kandidaat die ant woord gaf no liet moment, dat de bedenktijd om was: „Tij- - dens de fluittoon mochten we nog i'lanoe hè" Tntegraa1| overnemen die cmiz. Presente- ren is helemaal seen vak boor ie Ad Vip 'er van Avro's Ton- foo nltiid denken. De vlam men staan bii ie uit als je de zangeres van 51 on thip ziet dat is ook de hedoeUnv want* zingt I'm on fire. Als dit snort aankondigingen origineel ':ln dan ia de uitvinding van een ronde dobbelsteen het ook, I TOIT5N niri««TR vrrv Waterlandkei'kje, 11 uur de iieer H. van Evers-dijk. IJ/Rndijke, 11 uiur ds. W Meeuse. Zaamslag, 10 uur ds. A.T. Dei num. Zuidzande, 9.30 ds J. v.d. Hoek. GEREF. KERK Terneuzen, Nioordstraat 10.30 uur ds. P. v.d. Veen. Op standingskerk, 9 uur ds. P. v.d. Veen, 17 -uur ds. P. de Ruig. CHR. GEREF. KERK Zaamslag, 10 en 14.30 uur ds. Ü.J. van Vu u-ren. GEREF. KERK (Vrljge maakt) Axel, 10 en 15 uur ds. J. Verkade. GEREF. GEMEENTE Hoek, 9.30 en 14 uur 1-ees- dienst. Tel neuzen Vlooswijkstraat), 9.30, 14 en 18 uur leen dienst. GEREF. GEMEENTE (Syno daal) Axel, 10 en 14.30 uur lees- dienst. Terneuzen (Frans Halslaan): 10 en 15 uur ds. Van Raven- vwaay OUD GEREF. GEMEENTE Terneuzen, 9.30 14 en 13 uur ds. A. de Reuver. LEGER DES HEILS Terneuzen, 9.30 -uur Bidstond: 10 en 19.30 uur sa-menikomst. VOLLE EVANGELIE GEM. Goes, Evangeliecentrum Wijngaardstraat 10.15 uur. gezinssamenkomst. PINKSTERGEMEENTE Terneuzen, Geh. Bethel. 2e V-erbindin-gstraat 10.00 uur dienst. Woensdag 8.00 uur. 'bidstond (1ste Verbinding stra-at 51 DOOPSGEZ. GEM. Aardenburg, 10.30 uur ds. W M-a-as. Rooms Katholiek Axel, II. Gregorius de Grote, tel. 01150-1532. Zaterdag I.9.00 u, zondag 9.00 en 11.00 uur. Aardenburg. O.L.V. Tenheme' opneming zaterdag 19.00 uur, zondag 9.00 en 10.00 uur. Breskens, H. Barbara, tel 01172-1587. zaterda-g 17.00 en 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Cadzand, parochie H. Henrl- cus, zaterdag 19.00 uur en zondag 8.00, 10.00 11.30 en 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Clinge, H. Henricus zaterdag 19 00 uur, zondag 8.30 er- II.00 uur. Goes, H. Ma-na Maagd, telefoo; 01100-6754. zaterdag 19.00 en zondag 8.30 en 10.00 uur. De Hoogte. Populierstraat, zondag 11.30 uur. Groenedijk, H. Martinus, iel. ■11148-382, zaterdag 18.30, zondag 7.30. 9.00, 10.30 en 17.00 uur. llansweert, O.LVr. Onb. OnU zaterdag 18.00 uur, zond?» 10.39 uur. 's lleerenhoek. Sint-Wille bror- dus, tel. 01105-264, zaterdag 19.00, zondag 7.30, 9.10 en '0.30 uur. lleiiikenszand, H. Blasius. tel. 01108-1216, zaterdag 19.00. zondag 7.30, 9.30 en 10.30 uur, zondag 3.00 en 19.00 uur. Hoek, H. Kruiskerk, zaterdag 10.00 en zondag 10.30 uur. Hoofdplaat, H. Eligius, zate r dag 19.00 en zondag 9.00 uur. Hulst, H. Willibrordus, zondag 8.30. 10.00 11.30 en 17.00 uur. Kamperland. Molenhoek, zon dag 10.30 uur- Koewacht, H.H. Philippus en Jacobus, tel. 01146-360. Za terdag 19.00, zondag 8.00 en '0.00 uur. Kwadendamme, H. Bonlfaelus. tel, 01194-219, zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.30 uur. Kruiningen, Hotel De Koren beurs, Markt, zondag 11.15. In ons Dorpshuis" zondag 9 uur. Lewcdorp, H. Eligius tel. 01196-12336. zaterdag uur, zondag 8.00 en uur. Oo'tburg, H. Eligius, 01170-2003. zaterdag uur. zondag 8.30 en uur. Ovezande, Ol.v. hemelvaart, en 10.30 uur tel. 01105-214, zondag 8. 30 Philippine, zaterdag 19.00 zon dag 10 00 uur. Riliac-d-Bath, zaterdag 19.00. zondag 10,00 uur. Sas van Gent, H. meivaart, tel. 9.30 en 11.00 uur. Sasput, zaterdag zondag 9.00 uur. Sehoondijke, zaterdag uur en zondag 8.30 uur. Sliikplaat, Hulpkerk zaterdag 17 00 zondag 8.30 uur. Slu's, St.-Jan de Doper, tel. 01178-208. Zaterdag 19.00 uur zondag 8.00 en 10.00 uur. Sluiskil. Ant. van Padua, tel. O'157-418. zaterdag 9.00 en 1045 uur. st Jansteen. uur. Terneuzen, H. Willibrordus, tel. 01150-2327. Binnenstad, zondag 11.45 uur. Triniteits- kerk zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.00 en 10.15 uur. Kruiskerk (Hoek), zondag 10 00 uur Opstanidings- IsPrlt viissingen, parochiekerk Sin- 'o. zaterdag 19.09 en zondag 9 30 en 12.90 uur. Open Het: pp'.m --onburg. zondag 11.00 ■n 19 00 uur. 19.00 10.00 te! 19.00 10.30 Maria He- 01158-1661, 17.00 uur. 17.00 zondag 11.30

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 7