altmans betwijfelt nut van brugtunnel Standen in bowlingcompetitie IJzendijkse schooljeugd weet nu wat monument is Herman Calon had goed jaar De Stee/De Vrije Zeeuw lit stuk! hfeld Zn. irde beter andere voor- iflmngen realiseren" Koplopers zaalvoetbal verloren stad streek 5 1 II MINI Ml ïgeis in alle ïntilatoren |B C.M. SCHREURS PLAATST IVERZORGSTER ;N Dsendaal en nispen EVE VIJF TEAMS LEIDEN IN VOLLEYBAL COMPETITIE Schouwburg- commissie besprak werkformule Sluiskil St. Jsn«teen ENQUêTE IN ZELDENRUST cchoor»diiike KloosterzancSe Hontenisse ZATERDAG ZONDAG Prinsenbal in Philippine Terneuzen STEM V/MN Z-CA 1 O INs/ V t-ZVlDt-fx ir/J (sld - 's middags hersteld fes voor voor verbouwingen en niew. SSLIJPERIJ lANTOOR JDENBOSCH, |/an het protocol van -NOTARIS |N TE OUDENBOSCH I van 31 oktober 1975 Istraat 4 te Oudenbusch 1 met ingang van dezelfde datuc I inhuis Gasthuis |jk de plaats vacant van leleid willen worden in volledige leentelijke richtlijnen, vergelijk- loor bejaardenhuizen. enregeling (l.Z.A.) en pensioen- pg. Pens. fonds). or intern wonen beschikbaar. ke sollicitaties binnen 8 dagen en clit blad te richten aan mevr. svitlaan 64 te Goes 11a i onze specialisten i een voor u gunstig naterie van A tot Z IONUMENTEN en waterbedrijf kan rkzaamheden bij de ■naai het MAVO-diploma (W i ervaring en studie voor ne tot aanbeveling strekken. aeftijd en ervaring - tot rnav De premie AOW/AWW ko ente. tg van vacaturenummer 08-'8 a het verschijnen van dit u| de afdeling personeelszak arie (Markt 54) te Roosenaad (Van een onzer verslaggevers) HUIST - Het PPR-Tweede-Kamerlid Henk Waltmans is door ,ijn werkbezoek gisteren aan Zeeuwseh-Vlaanderen ernstig gaan twijfelen aan het nut van de vaste oeververbinding. Die twijfel was ontstaan na de gesprekken, die de volksvertegenwoordiger I had gevoerd met vertegenwoordigers van het havenschap I jerneuzen, met burgemeester J. Aschoff van Terneuzen en vertegenwoordigers van de werkgroep „Geen Baalhoekkanaal". De PPR-volksvertegenwoor- tor bleek ver mee te kun nen gaan met de vertegen woordigers van de werkgroep Geen Baalhoekkanaal, die stel den, dat de oeververbinding alleen het belang dient van de mensen, die hem bouwen. Voor Zeeuwseh-Vlaanderen brengt die een flinke last met zich mee en het isolement wordt er waarschijnlijk niet eens door opgeheven. Met de enorme sommen geld, die voor de bouw van de verbinding nodig zijn, kunnen allerlei voorzieningen worden gereali seerd, waarmee de mensen meer gediend zijn", zo werd door de delegatie van „Geen Baalhoekkanaal" gesteld. Vol-I gens de werkgroep zijn het/ niet de bewoners, maar enkele belangengroeperingen die zich steeds voor de oeververbin-1 ding uitspreken. De heer Waltmans verklaar de daarop, dat de behoefte van Zeeland aan de vaste oever verbinding ook hem minimaal lijkt. „Ook Europees gezien bestaat er geen enkele nood zaak om een vierbaansweg over de Schelde aan te leggen nu het kanaaltunnelproject niet doorgaat", zo zei hij. De heer Waltmans, die verklaarde tijdens zijn vorige werkbezoek we] van de noodzaak van de vei binding overtuigd te ziin geweesit, zei nu de indruk ge kregen te hebben, dat men er ln Zeeland niet meer zo zwaar aan tilt. „Ik bespeur nu meer angst voor de ontwikkelingen op de linker Schelde-oever", zo zei hij. TERNEUZEN Na drie wedstrijden gaan in de poule a van het bedrijfsvolleybail, dat wekelijks op de dinsdaga-| vond in de sporthal 't Zwaant- je wordt gespeeld, niet minder| dan vijf teams nog ongeslagen, aan de leiding. In poule b raakte Amro zijn leidende positie kwijt door een 2—2 gelijkspel tegen Ter Sriorre. PSV 2 en PSV 3 die beiden wonnen bezetten nu met zes punten uit drie wed strijden de bovenste plaat sen. Uitslagen: poule A: Prome nade 1 - Dees Sport 2 31, Gemeente - PZEM 21. Dees Sport 1 - Belasting 1 30, Bravenboer Scheers - Leraren 0-3. Poule B: PSV 2 - PZEM 2 3—0, Gemeente 2 - Prome nade 3 3—0, Amro - Ter Schorre 2—2, PSV 3 - Rabo 3—1. Programma voor dinsdag 11 november: DOW 2 - Pro menade 2, Dow 1 - Philips, PSV - Dees Snort 2, Promena de 1 - PZEM 1. Poule B: Marechaussee - PTT, Ph'lins 2 - Excelsior, Hoop - PZEM 2, PSV 2 - Promenade 3. OOSTBURG Een onge motiveerd spelend m.c. Fiehui- que heeft in de zaalvoetbal- competitie deze week in de sporthal de Veerhoek een ge- voel.ge 36 nederlaag geleden wgen het Aardenburgse Trico- noble. Het was de eerste ne derlaag in dit seizoen, die de titelverdedigers leden en moe- en nu in poule a de eerste Paats delen met Jansen Sport I P°ule b leed leider' «of Termude een nederlaag, tegen concurrent Leraren. kvVL werd met 2—1 verloren, n deze poule gaan nu beide teams en OBV met acht pun ten aan de leiding. De overige uitslagen waren: Vv. Sasput - Temboys 3—0, Lanmtli3 In de koni"g 41, Uaportedor - Eloy 3-1, Alheo Lan/nS.VrleS 4~5' Steba - de Wndbouw 3-4, Bateiaere - -ugeot o4, Internationaal 3 cf1?"?.de Pottekijker 4 iUa mg - Vier Emmers voor maandag november Hof zicht Var- Arnrrt "p 0ktopus> Riemens - Ws v6?1 Va" «al en Verlositas - Durlet dovend?1 1 A!heo' di"*dag li sakt ^r;- ?emb°vs 1 - Ek- Aer Ad™mstratief personeel- Vriirtno .rf"}en - Raboking. S4 november: v-v. Wkoning. 'l Zwin' SlBba (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Terneu- zense schouwburgcommissie wijdde een groot deel van haar vergadering aan een mogelij ke nieuwe opzet van de com missie. Het punt waar het evenals de vorige vergadering om ging was de mogelijka in vloed van de commissie op de programma-keuze voor het Terneuzense Zuidlandttheater. Er b'eken verschillende me ningen te zijn. Die meningen varieerden van een volledige samensmel ting met de werkgroep uit- Terneuzen, de groep die nu het jaarprogramma opstelt, tot een vrijblijvend overleg tus sen schouwburgcommissie en Uit over de programma's. Zowel aan het een als aan het ander bleken nogal wat haken en ogen te zitten, fn dit verband liet het commissie-lid W. Wairave een waarschu wend geluid horen- Bij volle dige samensmelting vreesde een indirekte invloed van de gemeenteraad, via de schouw burgcommissie, op de pro gramma-samenstelling. De heer B. Ruiter liet weten dat de werkgroep Uit-Terneuzen geen bezwaar had tegen een samenwerking van de werk groep en schouwburgcommis sie. Uit de discussie kwam ook een andere mogelijkheid van samenwerking naar voren; de schouwburgcommissie de ver antwoordelijkheid laten afdra gen voor de populaire pro gramma's en de werkgroep „Uit" de keuze laten voor de mogelijke ter discussie staan de theaterstukken. Mevrouw M.J. Doppegieter- Thiel wees dat resoluut van de hand als een manier om „van twee walletjes te eten". De commissie besprak de vers-hillende mogeliikheden om een uit haar midden ge vormde werkgroep een hand vat te geven om een opzet te bedenken voor overleg over een programmakeuze. In deze commi-s'e hebben ook leden van Uit-Terneuzen zitting. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Iedere week op woensdag en op don derdagavond wordt er in het bowlingcentrum te Sas van Gent competitiebowlingwed- strijden gehouden door de le den van de bowlingvereniging „de Vlaanderen". Op woensdagavond spelen een zestal ploegen tegen el kaar in een league en donder dagavond zeven ploegen. Op het eind van de competitie spelen de winnaars van beide leagues tegen elkaar. De win naar van deze wedstrijd is dan de algemeen kampioen van de competitie. De stand na vijf ronden is als volgt: resp. gewonnen ga mes, verloren gameswoens dagavondleague; 1. Azijnhal zen 16 4; 2. Vijf Pinten 13 7; 3. Duim in 't Gat 13 7; 4- Pinknokkers 8 12; 5 Tien Pon ders 6 1?; 6. El Gringo's 4 16. Hoogste serie individueel: 1. J. Timmerman 518, 2. T. Neve 516, 3. W. Neve 507. Hoogste spel individueel: 1. W. Remery 204, 2. V. Neve 202, 3- R. Cleaysens 199. Donderdagavondleague: 1. El Mar 17 3; 2. Spare Pores 15 5; 3. In de Hootte 14 6; 4. Kneus jes 13 7; 5. Treffers 12 8; 6. Lambieken 7 13; 7. Toogplak- kers 2 18. Hoogste serie indi vidueel: 1. H. Scheele 530, 2. E- Ranchaert 503, 3. W. Dijsse- linck 498. Hoogste spel indivi dueel: 1. E. Ranchaert 202, 3. 2. J. Stracke 197, 3. Mevrouw Van Baerwolf 195. De expo „Onder je voeten vandaan" in IJzendijke. IJzendijke - Gewapend met een stuk papier en een balpen hebben deze week een groot aantal leerlingen van de lagere scholen in de gemeente Oost burg een bezoek gebracht aan de tentoonstelling „Onder je voeten vandaan en vlak voor je neus", die op het ogenblik te zien is in het Streekmu seum te IJzendijke. Bij het bezoek hadden de leerlingen een aantal opdrachten uit te voeren. Zo moesten ze de na men opschrijven van de voor werpen die te zien waren. Na tuurlijk behoren daar ook de jaartallen bij te staan. En ver der moesten de soorten huizen, die op de tentoongestelde fo to's staan genoteerd worden. Ondertussen werd men door de heer J. Scheele deskundig rondgeleid. In een uur tijds wist hij elke groep leerlingen weei te boeien met een be grijpelijke uiteenzetting over de wijze waarop archeologi sche monumenten ontdekt, be werkt, beschermd en onder houden worden. Een van de leerlingen dacht, dat de heer Scheele zelf een archeoloog was, wat de des kundigheid van zaken wel aantoont. Natuurlijk is de ten toonstelling slechts een aanzet tot een uitvoeriger bestudering van het onderwerp. De vijfde en zesde klas van de openbare lagere school te IJzendijke bijvoorbeeld ging na afloop ook een bezoek brengen aan een van de best- bewaarde monumenten op het dorp, n.l. de Hervormde kerk. Voorzien van deze indruk ken is men nog diezelfde dag op school verder gegaan met de opzet van het project wat rondom deze tentoonstelling uitgedacht is. Hierbij kon men gebruik maken van een pro- jectkist. Deze kist bevat mate riaal zoals boeken, foto's en dia's, die bij de te maken werkstukken gebruikt kunnen wo-den. verder wordt ook bet docu- mentatie-oentrum van de school veelvuldig geraad pleegd. Ook de leerlingen van de R.K.lagere school doen ietsl met de indrukken, die ze op' de tentoonstelling verkregen hebben. Door het bekijken van het materiaal uit de project- kist, en het maken van een verslag (opstel) blijft het ook' hier niet alleen bij het bezoe ken van de expositie op zich. Beide schoolhoofden waren I voorts zeer te spreken over de opzet van de tentoonstelling. De heer Lips vond wel, dat het bijbehorende rriateriaal noga' laat op school aanwezig was om het project optimaal t.e kunnen uitvoeren. De heer Kruidenier zag in dit project de mogelijkheid om de leerlin gen in groepen elk een on derwerp bij de kop te laten ne men; archeologie - monumen tenzorg - fossielen - oudheid kunde restauratie - Romein se tijd. Tot slot moeten de groepen afzonderlijk verslag uitbren-l gen aan de klas over het door| hen bestudeerde onderwerp Op deze manier onderwijzen' de leerlingen elkaar als het ware. Wanneer het project ge-, daan is, zal het elke leerling) duidelijk moeten zijn, dat ie der monument waard is om behouden te worden. Een ge-I dachte, die mooi meegenomen; is aan bet eind van dit monu mentenjaar. SPaarclub Een dezer da gen is in Sluiskil een club opgericht, die zich ten doel stelt om uit de opbrengsten van de contributie, haar leden op gezette tijden een etentje aan te bieden. Deze „etentjes spaarclub" is ongericht in bar „de boekanier" in Sluiskil. De naam van de spaar- en eetvereniging is „Spaarclub de Boekanier". Het ledental be draagt op het ogenblik drie ëntwintig. Tijdens een eerste vergadering is een voorlopig bestuur gekozen. De samen stelling van dat bestuur ziet er als volgt uit B. Jager, voor zitter, W. Jansen-van Rosen- daal, secretaris, R. Graaf- scheepe, penningmeester, G. Andriessen, bestuurs'id, A. van de Vreede, bestuurslid. Film Op zaterdag 8 no vember wer-R om 19.30 uur in het Gildehuis een film ver toond met de titel ..de Vier kante rekruut". De film is be stemd voor klederen van 12 jaar en ouder. Op maandag 10 november is er een songfesti val voor meisjes van 10 tot 12 laar. De aanvang van het fes tival is 19 uur. Hobby-exno In de week tussen ke—ct en nienwiaar houdt het S.K-W. een hobby- to-.tpneate'ling met als motto ..Sluiskil stelt tentoon". Al'e Sbi'skblenaren die een bobby uitoefenen kriigen de gelegen heid bun werkstukken aan de bevolking te tonen. Voor deze tentoonotelUng kan men zich in verbinding stellen met H. KU-nc en W Gne^nJs te Sluis- kil. Tel. 1694 en 1861. Siipoortersclub Hoewel het eerste elftal van de voet balvereniging Steen samen met Breskens drager is gewor den van de rode lantaarn, la ten de supporters de club niet in de steek. Zondag reizen ze met 'n e^tra bus mee naar Ber gen op Zoom. waar tegen Dos- ko wordt gesneeld. De bus vertrekt om half een bij de kerk in Heikant en om kwart voor een bij de Steense kerk. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Een groep bewoners van de nieuwe Ter neuzense wijk hof Zeldenrust maakt zich zorgen over het gebrek aan speelgelegenhecten voor de kinderen in de wijk. Vandaar, dat de bewoners zelf een initiatiefgroep hebben op gericht, die volgende week een enquête gaat houden. In de S'.oelaan, Lekstraat, Lingestraat, Diezestraat en Merwedelaan krijgen alle be woners de vraag voorgelegd of naar hun mening voor speelge- legenheden moet worden ge zorgd. Daarna gaat de initia tiefgroep, die bestaat uit de dames K. de Rijk. T. Jansen, W- Schipper en de heer J. Derave, de gegevens aan het gemeentebestuur van Terneu zen doorspelen. (Van onze duivensport medewerker) ZAAMSLAG - Herman Ca lon was uit jaar bij de post duivenvereniging Vrije Vlucht de grote man. Hij won vier van de vijf kampioenschappen. De overwin aar van de Natio nale wedvlucht vanuit Dax behaalde het Generaal kampi oenschap met een straatlengte voorsprong. Voori] op de Fond met oude duiven was hij on genaakbaar. Vitesse oude duiven 1. J. van vVeijnsbergen 294 pnt., 2. E- de Wever 275 pnt., 3. J. van Weij-sbergen 267 Dnt. Vitesse joruge duiven 1. H. Calon 311 ont., 2. H. Groosman 206 pnt., 3. J. Boone 204 pnt. Fond oude Juiven 1, 2, 3. 4 en 5. H. Calon met resp. 245, 210, 177, 146 en 122 punten. Fond jonge duiven 1- H. Calon 306 pnt., 2. E. de Wever 267 pnt., 3. E. de Wever 216 pnt. Generaal kampioenschap 1. H. Calon 1025 punten, 2. E. de Wever 644 pnt., 3. H. Groosman 501 pnt., 4- J. Dhont 499 pnt., 5. J. van Weiirsbc-een 472 pnt., 6. P. de Poorter 400 punten. Caloo's duiven wonnen di verse wedvluchten en daarmee werd bewezen, dat hij ook op de vitesse en midfond zeer <r„Pd voor ff dag la gelmmen Enkele uitslagen, die er niet am lieg°" T)a'v 13 an-il J 4 en 5. Doornik "0 anril 8. 14 17 Poaumata 07 anril 1, 3, 7 en 10. Doornik 8 mei 2 en 5 Comniègne 11 mei 1. 12 en 17. Dourdan 18 mei 3. 19 en 24. Orléans 24 mei 2, 6 en 7. Beaumetz 25 mei 14, 18 en 24. Tours 14 juni 1, 3, 5, 8 en 9- Doornik 16 juni 2, 3 en 6. Doornik 16 juni (jonge dui ven) 4, 9 en 10. Doornik 8 juni (jonge duiven) 1, 9 en 10. Doornik 8 juni (oude duiven) 5. 8. 11. Compiègne 1 juni 2, 18. Compiègne 20 juli 4, 16 en 19. Doornik 27 juli 4. Orléans 23 augustus 2, 3 en 13. Door nik 24 augustus 3 4, 5 en 12. Doornik 31 augustus 1, 2, 4. 6, 8 en .9. Doornik 7 senfember 2, 3, 5 en 7. Doornik 21 septem ber 3. Kampioenschappen P.V. De Zwa'uw te Sint .T,---- Ou - de duiven 1. A. Mattens, 2. G. Deur'nek. 3. Fl. R'ommaert. Jaarlingduiven 1. Th. Dobbe- laer, 2. A. Mattens. 3. L. van Dorsselaer. Jonge duiven 1- R. Vermorken, 2. L. van Dor- selaer, 3. Fl. Blommaert. Na jaarskampioenschap oude dui ven 1. V. Ivens, 2. P. van Looy en zoon, 3. P. Letens. Najaarskampioenschap jonge duiven 1- L. van Dorselaer, 2. Fl. Blommaert, 3. R. van Gremberghe. Generaal kampi oenschap 1. Fl. Blommaert, 2. L. van Dorselaer, 3. R. Ver morken. St°eds Sneller te IJzendijke Vitesse oude duiven A. Mussche. vitesse jonge duiven H. Dellaert- Midfond oude dui ven P de Smet. Midfond jon ge duiven P. Zeegers-Dusar- duijn. Naiaarskompioenscbnp A. Noteboom Zesdaagse. J. de Guvtenaere. Generaal kampi oen P. Zeegers-Dusardutjn. Sint Nicolaas De Schoon- diikse winkeliersvereniging DES houdt vanaf vrijdag 14 november tot en met zaterdag 6 december een Sint Nicolaas- actie. Hoofdmoot van de actie is een verloting. Een tweede onderdeel is de intocht van de Sint op zaterdag 15 november om 14.00 uur. Molen De vereniging de Hollandse Molen heeft nogal wat technische gebreken ge vonden in de molen op het Poolsplein. „Het behoud van dit monument is ons wel wat waard" zo stellen burgemees ter en wethouders en dus wordt momenteel met monu mentenzorg overlegd welke verbeterin gen moeten worden aangebracht. Vuurwerk B. en W. van Hontenisse willen het afsteken van vuurwerk beperkt houden tot 31 december en 1 januari. Het college stelt voor om de verkoop alleen toe te staan van 27 tot en met 31 decem ber. De gemeenteraad neemt hierover woensdag een beslis sing. Miziekgezelschappen B. en w. vain Hontenisse willen de subsidies aan muziekgezel schappen met tien procent verhogen. Dit om te voorko men dat met verouderde nor men wordt gewerkt. Herstrating Voor 1976 heeft de gemeente Hontenisse nogal wat geld uitgetrokken voor de herstrating van een groot aantal wegen in de ge meente. In eigen beheer wil men, indien enigszins moge lijk, beginnen aan de Pooube- renstraat, de Boisspsir*">t P'e- vierstraat, St. Joseohstraat. Rozenstraat. Kpondv-S'rwel, Olmenstraat ep de narkper- strook in de Fred Hendrik straat. In de HengstdüVze Kerkstraat wil men een trot toir aanleggen. Door anderen wil de ge meente vol°end iaiar berstra- tj„efs:T„erVz)aa"-bedpn laten nit- \roeren in dHagelareatraat de Neri-yertiirictraiat, de Pastoor Smuldersstraat. Molenpad. EehoveereVioelrmd fjp pgr- kee—*rook W. Alexander- straat. I BERGEN OP ZOOM Roxytheater 14.00 u.: Twee jongens en een oude au to. a.l. 18.45 en 21.15 u.: James Bond als 007 in dienst van hare majesteit. 14 jr. Luxor- theater 2000 u.: Ransom. 14 jr. 23.30 u.: Klooster Inter- naa(k)t 18 jr. Etcetera, Molstraat 10a Exp. aquarellen van vier Bergse aquarellisten. Geopend dag. 13.30-17.09 u.; vrijd. te vens 19.00-21.00 u.; zat- en zond. 13.30-18.00 u. (t.m. 20 nov.) Markiezenhof (Gem.- Mureum„Kleingeld-Grof- geld" expositie over de munt slag t.m. 26 nov. Tevens „Hat kunstenaarsleven van Anton van Meurs" (t m. 7 dec.). Geo pend ma. t.m. vrij. van 10.00- 22.00 en van 14.00-17.00 u„ zat. en zond. van 14 00-17.00 u. CLINGE Ma'pertuus 20 00 u.: Ope ningsbal „Kriekeputters". GOES Grand 20.00 u.: China town. 16 jr. Museum voor Z.- en N.-Be- veland Expositie „Fossielen als documenten van het verle den" (t.m. 6 dec-). HENGSTDIJK E. de Kort 19.30 u.: Prijs- kaarting NKV. HULST Bioscoopgebouw Wegens verbouwing tijdelijk gesloten. W. Blommaert 15.00 u.: schieting. KOEWACHT J. de Guchteneire 15.00 u.: schieting „Sportvrien den"- LAMSW AARDE P. Claessens 15.00 u.: Binnenschieting op twee wip pen. De Luifel 20.00 u.: Prin senbal m.m.v. „Het jumbo Kwartet" M'DDVEBITRG Citytheater 20.00 u.: Vl°nvnen over Cvnrus. Kuiperspoorttheater 20.00 u: Nieuw Leven met drie een akters over het thema „Ille gale relatie". Zeeuws Museum Ma. t.m. vrij. van 10.00-12.30 uur en van 13.30-17 00 u. Hugo Hessel Vogelaar, een environment. Tevens merklappen 18e en 19e I eeuw, tot 30 nov. Zeeuws Kunstenaars Centrum Lan ge Noordstraat 59. Di. t-m. I vrij. van 14.00-17.00 u., ma. van 10.30-12.00 en van 14.00- 17.00 u., woe. van 19.30-21-30 u. Antoine Mes „Vrij en ge bonden", tot 28 nov. OOSTBURG Ledeltheater 19.00 u.: Butch Cassidy and the Sun dance Kid. a.l. 21.15 u.: Flos sie, Venus uit Zweden. 18 jr- OSSENISSE Verenigingsgebouw 15.00 u.: Schieting. TERNEUZEN Luxortheater 19.00 The Return of the Pink Panther a.l. 21.15 u.: Flossie, Venus uit. Zweden. 18 jr. VLISSINGEN I Alhambra 19.00 en 21.30 u.: The way of the Dragon. 18 jr- Vestzaktheater 20.30 u.: Jazzconcert. ZUIDDORPE Café Centraal 14.30 u.: Kalkoenschieting. Roxytheater 14 u: Twee jongegns en een oude aiito, a.l- 16. 18.45 en 21.15 u: James Bond als 007 in dienst van hare majesteit, 14 j. Luxorthe- ter 14 u: De Noormannen komen, 14 j. 16.30 en 20 u: Ransom, 14 j. Exposities zie zaterdag. GOES Grand 14.30 u; Nieuwe avonturen van alle Disney cre aties, a.l. 20 u; Chinatown, 18 j- Exposities zie zaterdag. HENGSTDIJK P. v- Dijk 14.30 u: schie ting op 2 wippen. HULST Bioscoopgebouw Wegens verbouwing tijdelijk geslo ten. De Stadsherberge Hop tentoonstelling. Den Dullaer! 9.30 u: Bij eenkomst Postzegelclub, met veiling en ruilmogelijkheid. 15 u: Kindertheater. KLOOSTERZANDE Jac. de Waal 19.30 u: Prijskaarting om ossetongen. MIDDELBURG Citytheater 14.30 u: Ka rate No. I. 20 u: Held onder de helden in Hongkong. Exposities zie zaterdag- OOSTBURG Ledeltheater 14 u; Butch Cassidy and the Sindance Kid, a.l. 16.30 en 20 u: Flossie, Venus uit Zweden, 18 j. Hotel Du Commerce 11.30 u: Koffieconcert door groep Panillon. OSSEVTS«E Verenigingsgebouw 14.30 u: schieting. SIA'tSTTL Café Dallinga 15 u: schie ting. TERNEUZEN Luxortheater 14 uur: Juggernaut, a.l. 16.30 en 20 u; The return of the Pink Pan ther. a.l. VIA® SINTEN Alhambra 15 u; Ali Baba on de ao Rovers, al. 19 en 21.30 u; The way of the Dra gon, 18 i. M. de Cock 113 u: Kal koenschieting. PHILIPPINE Op zaterdag 8 november houdt de carnavals vereniging „De Mosselkrau- wers" te Philippine het jaar lijkse prinsenhal. Het hal vindt nlaats in het gebouw De Meerpaal. Tijdens het prin senhal wordt ook de opvolger van de huidige prins carnaval ingehuldigd. Het trio „De Ruysscher" uit Hoofdplaat zorgt voor de nodi ge muzikale achtergrond. An dere activ'teiten zaterdaga vond zijn een rad van avon tuur en d" veririering van de best gekostumeerde dame en heer. Wie de opvolger van Prins Bolknek de Eerste wordt is nog niet bekend. De carnavalsvereniging „De Mos- seikrau-orers" bestaat vier iaar. De .raad van elf, die destijds uit s'eohts zes men bestond, is inmiddels oo volledige getals- sterkte gekomen. Zaalvoetbal In poule b van de zaalvoetbalcompetitie leed Mistrappers in het topdu- el tegen PZEM zijn eerste ne derlaag. Na een spannende strijd eindigde de wedstrijd in een 21 overwinning voor PZEM, dat nu met 15 punten aan de leiding staat. Elopak won overtuigend' van Van Hecke 70 en N.S.M. bleef in de running door een 40 zege op het Centraal' laboratorium Philips tenslotte klopte CHD met .2~-l- Programma voor maandag 10 november: Philips - N.S.M., PZEM - Van Hecke, Mistrappers' - Elonak, Centraal Laboratorium - CHD. Uitgave Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9, tel 01150 7920 (4 lijnen: HULST Steenstraat 14. tel 01140 3751 (3 lijnen); UUES Klokstraat 4, tel 01100 28030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag t m vrijdag 8.15 - 12 30 en 13 30 - 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Brpda Maandag t.m. vrijdag van 19.00 20.00 uur, tel. (076) - 122341; zondag van 2C.0G- 22 00 uur, tel. (076) 122341 BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch Vlaanderen 01100 14944 tel. 01140 3751 Midden-Zeeland tel. REDACTIE Chef Zeeuwse redactie S C Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen tel 01151, 7920; privé Lorentzlaan 50. Terneuzen. tel 01150 5745 algemeen redacteui Zeeland drs J Bouwmans, kantoor Klokstraat 1 Goes tel 01100 28030 privé Zuidvlietatraat 53 Goes iel 01100 28138 redacteur Midden 'Zeeland G v. Mer kel. kantoor Klokstraat 1. Goes, tel 01100 28030, pnvé Voor- •lurrht 37 Kapelle tei 01102-2320 redacteur voor Terneuzen en Kanaahnnr P de Schipper kantoor Nieuwstraat 9 Terneuzen, tel 01150 7920 privé Noordstraat 45, Hoek, tel 01154 - 1556; redacteur voor Oost Zeeuwsch Vlaanderen H Postma kantoor Steen-draat 14 Hulst tel 01140 3751. privé Walmolenstraat 12, Hulst tel 0U40 4159 Rpdacteu» voor West Zeeuwsch- Vlaanderen R. van der Hein, Melkweg 40 Onsthurg. tel 01170 3.370: foto-journalist voor Zee land C. i de Boer kartoor Nieuwstraat 9 Terneuzen, tel 01159- 1920 privé Langs de Kreek 5H Terneuzen tel 01150-3137: sport redactie Zeeland A Koomen Troelstralaan 8 Axel tel 01159- 2594 ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland W Hendriks tel 01140 3751. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland c. Menu. tel 01150 5889. roosendaal telefoon 01650

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 5