jWaltm betwij nut vs brugtu Uw ruit stuk! t t A. v. Overveld Zn. UW HUIS VERKOPEN..? HOOFDLEIDSTER Gediplomeerde BEJAARDENVERZORGSTER KADO Koplopers zaalvoetbal verloren JAN ROOVERS DE GEHELE DAG GESLOTEN Rini Stuyts Henk Holtzer aan Smalst (i.a. Notarissen Mr. J. EVERAERT en Mr. A. van STEE passpiegeis in alle maten raamventilatoren NOTARIS J.C.M. SCHREURS VERPLAATST Notarissen Mr. J. EVERAERT en Mr. A. van STEE de krant helpt u op weg POSTHUMUS F.E.E. HAVERMAN F.J.M. SCH0E gemeente roosendaal en nispen VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT beter andere i yjeningen real VIJF TEAMS LEIDEN IN VOLLEYBAL COMPETITIE I STEM VAN .om-WAJ 8 NL DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER Op zaterdag 15 november a.s. zijn onze ouders en schoonouders J. P. Roovers en W. Roovers-van Gooi 25 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan wordt om 15.00 uur in de St.-Jacobskapel te Galder 'n H. Mis opgedra gen. Van 16.30 tot 18.00 uur is er in zaal de Jong in Ulvenhout gelegenheid tot feliciteren Hun dankbare kinderen Strijbeek. november 1975. Markweg 4a. Op zaterdag 15 november a.s. is de zaak van Dorpstraat 105, Ulvenhout Op 14 november a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders SIMON RAATS en JOHANNA RAATS-VAN KOULIL hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Ter gelege- eid hiervan zal om 14.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus, Kerk- werve, een H. Mis uit dankbaarheid plaatsvin den. Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00 tot 17.30 uur in het buurthuis „De Kring", Kerkwerve 44, Etten-Leur. Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Etten-Leur, november 1975. Zundertseweg 55. en trouwen op woensdag 12 november om 14.00 uur in de parochiekerk Maria Hemelvaart te Hooger- heide. Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30 uur in feestzaal De Arend, Raadhuisstraat 42, Hoogerheide. Toekomstig adres: Acacialaan 26, Steenbergen. 12'/2 jaar getrouwd Corrie en Thijs Neefs Kuiterbos Manege Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 15 novem ber, vanaf 20.00 uur in café Koeken, Heistraat 15, Breda. „De Ruiterbosvrienden" Na een geduldig gedragen ziekbed is, tot onze grote droefheid overleden, nog voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze zorgzame vader en lieve opa ADRIANUS SNOEREN weduwnaar van Anna Helena van Engelen op de leeftijd van 72 jaar. Ba vel C. Ermens-Snoeren M. Ermens Gilze A. Snoeren J. Snoeren-van de Ouweland A. de Heer-Snoeren G. de Heer W. Snoeren E. Snoer en-Cornel is si'n en kleinkinderen Gil ze, 0 november 1975. Burgemeester van Poppelstraut 6. De plechtige Uitvaartdienst zal plaatsvinden maandag 1.0 november a.s. om 10.00 uur in do pa rochiekerk van Sint Petrus Banden te Gilze, waarna de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. Samenkomst om 9; 30 u ur Huize St. Fran- ciscus. Avondmis zaterdag om 19.00 uur in voornoemde parochiekelk. Vader ligt opgebaard in de rouwkapel van hui ze St. Franciscus, Kerkstraat 20 te Gilze. Bezoek aldaar zaterdag na de avondmis. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in „Het Centrum", Steenukkerplein, Gilze. DANKBETUIGING Voor de vele bliiken van medeleven welke wijj mochten ontvangen bij het overlijden van mijn dierbare man, onze beminde papa, schoonvader en opa WOUT SEGEREN betuigen wij onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan alle buurtbe woners voor het grote medeleven tijdens deze moeilijke dagen Jo Segeren Nancy, Nico, Nicole l'iet Janneke, Mike, Ciinoë Ineke en Jules Breda, november 1975 (Vuchtstraat 76 Het bestuur van de stichting Petrus en Paulusscholen 'voor Kleuter- en Lager onderwijs" te Breda vraagt voor z.s.m. een tlie voor de huidige hoofdleidster tijdens haar ziekte kan waarnemen Sollicitaties met uitvoerige referenties binnen een week te richten aan de voorzitter van het schoolbe stuur, de Weled. Heer A. A. Ritmeijer, Ruusbroec- straat 82. Breda. ^SXXXS%XSXXX3eSX%SOS3eXKXSX%XX3SSS3S3SSSXSXSS3IX Diep bedroefd geven wij u kennis dat heden, in de leeftijd van 47 jaar, na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de Genademidde len der H. Kerk, is overleden, mijn dierbare man, onze zorgzame pa. zoon en schoonzoon HENDRIKUS CORNELIS SNOEREN echtgenoot van Hendrika Catharina Snoeren H. C. Snoercn-Snoeren Henk en Elise Toosje Peter en Anju Petra Albert Erica H. Snoeren H. Snoeren P. Snoeren-Looneii Oosterhout, 7 november 1975 Spijtenburgstraat 46 De uitvaartdienst zal plaatsvinden dinsdag 11 november, om 10.30 uur in de Nazarethkerk te Oosterhout, waarna om 14.30 uur de Crematie te Rotterdam Zuid Maeterlinckweg 101 te Rotter dam. Samenkomst Spijtenburgstraat 46, om 10.00 uur. Maandagavond onder de H. Mis van 19.15 uur zal in voornoemde kerk speciaal voor zijn zielerust gebeden worden. De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St.-Josephziekenhuis te Oosterhout. Bezoek maandag van 15.45 tot 16.15 uur en van 18.15 tot 19.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartdienst, vóór het vertrek naar het crematorium, in het wijkhuis Heidehof St.-Antoniusstraat 70, Oos terhout. Heden is plotseling zacht en kalm overleden, mijn lieve man, onze dierbare vader, groot- en over grootvader JOHANNES VAN SUIJLEKOM echtgenoot ran Wilhelmina Pruijssers op de leeftijd van 80 jaar. Geertruidenberg: W'. van Suijlekom-Pruijssers Sprang-Capclle: G. de Rooy W. de Rooy-van Suijlekoin ,1. P. van Suijlekom VI. van Suijlekoni-Blom Klein en achterkleinkinderen Geertruidenberg, 6 november 1975. Verpleegtehuis „St.-Agnes". Corr. adres, Heistraat 84, Sprang-Capelle. De rouwdienst waarvoor U wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op maandag 10 november a.s. om 14.00 uur in voornoemd Verpleegtehuis, waarna de teraardebestelling op de Ned. Herv. begraafplaats te Raamsdonk zal plaats hebben. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van Huize „St.-Agnes". Met droefheid geven wij U kennis dat heden ten gevolge van een noodlottig ongeval is overleden, onze dierbare zuster behuwdzuster en tante en mijn huisgenote PHILOMENA MARIA VERMEULEN wed. van Christianus Brouwer op de leeftijd van 57 jaar. Kam. Vermeulen Earn. Brouwer G. van Praag Breda, 6 november 1975 Lindeplein 18 De gezongen H. Mis van Requiem, waartoe U wordt uitgenodigd, zal worden opgedragen dins dag 11 november a.s. om 11 uur in de parochie kerk van de H. Anna Haagweg, waarna de begra fenis zal volgen op de r.k. begraafplaats Haagweg 332 Breda De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Ignatiusziekenhuis. Bezoek aldaar maandag van 15 tot 16 uur en van 18 tot 19 uur. Gelegen heid tot condoleren na afloop van de begrafenis bij Pas Buiten Haagweg hoek Dijklaan Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief ontvangen hebben gelieven deze kennisgeving als zodanig te beschouwen. In plaats van kaarten DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij U allen bedanken voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk. P. KALKOWSKI M. KALKOWSKI-VAN DEÜR SANDEN Breda, november 1975. Oranjeboomstraat 146.' Op zaterdag 15 nov. a.s. hopen wij E. VERHOEVEN en M. VERHOEVEN - DE MAERE onze gouden bruiloft te vieren. H. Mis uit dankbaarheid om 14.00 uur in de St - Jozefkerk te Nieuw-Namen. Gelegenheid tot feli citeren van 5 tot 6 uur in zaal Thilleman, Hul- sterloostraat, Nieuw-Namen. Nieuw-Namen, Nobelplein 38. Met verslagenheid vernamen wij dat tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden plotseling is overleden de heer P. DUINKERKE Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij gedurende bijna 9 jaar laatstelijk in de functie van kwartiermeester, bij de Provinciale Sloom- bootdiensten heeft gewerkt. Middelburg, 7 november 1975. Gedeputeerde Staten van Zeeland Bocrtien, voorzitter D. van der Wel, griffier DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, bij ons 50-JARIG HUWELIJK zeggen wij U allen hartelijk dank. VOGELWAARDE, oktober 1975. Kastanjestraat 67. J. MANGNUS L. MANGNUS - van Leuven. ceecccosecoocvscoo DANKBETUIGING Een Perzisch tapijt is altijd een origineel en welkom geschenk ^elztscAc %afzüten BREDA CATHARINASRAAT 10 TELEFOON 067-138848 ANN01859 HOFLEVERANCIER Voor uw belangstelling betoond bij ons 50-JARIG HUWELIJK door persoonlijke of schriftelijke gelukwensen, geschenken en bloemen, zeggen wij U hierbij har telijk dank. Anl. Baart-De Caluwé en familie Hulst, nov. 1975. Stationsplein 20. scoeosooecosoaosososQOOccaccososccco DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van onze geliefde vader en grootvader NICOLAAS QUAYTAAL weduwnaar van ADRIANA C. VISSERS betuigen wij U onze oprechte dank. In het bijzonder H.H. doktoren, directie en per soneel Bejaardenhuis „Hoge Veer" te Raams- donksveer voor de zeer goede begeleiding en verzorging. Kinderen en kleinkinderen Raamsdonksveer, november 1975. OPENBARE VERKOPING te Terneuzen zullen op donderdag 20 november a.s. in het café du Commerce, Markt 2 te Terneu zen om 14.00 uur krachtens artikel 1223 BW in het openbaar verkopen: HET WOONHUIS met aanbehoren en erf aan de Donze Visserstraat 112 te Terneuzen, kadastraal bekend als ge meente Terneuzen sectie L nummers 945, groot 97 centiaren, het woonhuis kan aanvaard worden bij de betaling van de koopsom. Betaling van kosten binnen 8 dagen en van de koopsom binnen 30 dagen na toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van Mr. J. Ever- aert te Terneuzen Herengracht 9 tel. 01150-4954. toe wie men zich ook dient te wenden als men de woning wenst te bezichtigen. s Morgens gebeld - 's middags hersteld Tevens het adres voor Het plaatsen van glas voor verbouwingen enn|J bouw. GLASHANDEL GLASSLIJPERIJ SPIEGELFABRIB< Tel. 076-137650 b.g.g. 873943 of ETTENSEBAAN 17A - BREDA KANTOOR TE OUDENBOSCH, bewaarder van het protocol van OUD-NOTARIS A.C.C. DAMEN TE OUDENBOSCH is met ingang van 31 oktober 1975 naar A. Koenestraat 4 te Oudenbosch Het telefoonnummer is met ingang van dezelfdet j gewijzigd in 4350; Bij het bejaardenhuis Gasthuis te Goes komt wegens huwelijk de plaats vacant van of zij die hiervoor opgeleid willen worden in vollsdneB dienst. Salaris volgens gemeentelijke richtlijnen, vergeiJ baar met de c.a.o. voor bejaardenhuizen. Gunstige ziektekostenregeling (I.Z.A.) en pens» voorziening (Alg. Burg. Pens. fonds). Eventueel kamer voor intern wonen beschikoaa'. Uitsluitend schritteiijke sollicitaties binnen 8 dsgr na het verschijnen van dit blad te richten aan m. E. Noordam (dir.) Kievitlaan 64 te Goes (01100-14210) OPENBARE VERKOPING te Terneuzen zullen op vrijdag 21 november a.s. om 14.00 uur in het Hotel de la Bourse Westkade 67 te Sas van Gent krachtens artikel 1223 B.W. in het openbaar verkopen: HET WOONHUIS met aanbehoren en erf, staande en gelegen te Sas van Gent aan de Poelstraat 50, kadastraal bekend als gemeente Sas van Gent sectie C nummer 4758, groot 56 centiaren, het woonhuis kan aanvaard worden bij de betaling van de koopprijs. Betaling van kosten binnen 8 dagen en van de koopsom binnen 30 dagen na toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van Mr. J. Eve- raert te Terneuzen, Herengracht 9, tel. 01150- 4954, tot wie men zich ook dient te wenden als men de woning wenst te bezichtigen. TAPIJT-GORDIJN EN MEUBELREINIGEN Zonnebloemstr. 7 Tel. 132777 Breda Het praktijkdeel van longarts zal met ingang van iu nov worden waargenomen door longarts Spreekuur: uitsluitend in het Laurensziekenhuis volgens afspraak (tel. 655530) even bellen, en een van onze specialisten komt VRIJBLIJVEND op een voor u gunstig tijdstip, langs om deze materie van A tot Z met u door te nemen...!! MAKELAARSKANTOOR ONR.GQED. Xï vlMitedekklng nodig? Kunt U zelt niet komen kijken? Geeft niets! Onze vertegenwoordiger komt gaarne bij U aan huis onze enorme kollektie vloerbedekking tonen! Bel 076-144425 Bi) het gemeentelijk energie- en waterbedrijf kan worden geplaatst een voor het verrichten van werkzaamheden bij de aldeW boekhouding. Vereist is minimaal het MAVO-diplo"13 iff nandelsvakken), terwijl enige ervaring en studie voor ne- Praktijkdiploma Boekhouden tot aanbeveling strekken Beloning - afhankelijk van leeftijd en ervaring - Ie' maal 1569,- per maand. De premie AOW/AWW k<* voor rekening van de gemeente Sollicitaties - onder vermelding van vacaturenumi worden binnen 10 dagen na het verschijnen van <8 ingewacht bij het hoofd van de afdeling personeelszak en organisatie van de secretarie (Markt 54) te Roosen» (Van een onzei HULST - Het PPR-Tweede-Ki rijn werkbezoek gisteren aan - twijfelen aan het nut van de was ontstaan na de gesprekken had gevoerd met vertegenwr Terneuzen, met burgemeester vertegenwoordigers van de wei l De ppR-volksvertegenwoor- diger bleek ver mee te kun- I „en gaan met de vertegen- I woordigers van de werkgroep I Geen Baalhoekkanaal, die stel- I den dat de oeververbinding alleen het belang dient van de mensen, die hem bouwen. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen brengt die een flinke last met zich mee en het isolement wordt er waarschijnlijk niet eens door opgeheven. Met de enorme sommen geld, die voor de bouw van de verbinding nodig zijn, kunnen allerlei voorzieningen worden gereali- i seerd, waarmee de mensen I meer gediend zijn", zo werd 1 door de delegatie van „Geen Baalhoekkanaal" gesrteld. Vol gens de werkgroep zijn het niet de bewoners, maar enkele belangengroeperingen die zich 1 Steeds voor de oeververbin ding uitspreken. E De heer Waltmans verklaar- TERNEUZEN Na drie t wedstrijden gaan in de poule a van het bedrijfsvolleybal, - dat wekelijks op de dinsdaga vond in de sporthal 't Zwaant je wordt gespeeld, niet minder dan vijf teams nog ongeslagen aan de leiding. In poule b raakte Amro zijn leidende positie kwijt door een 2—2 gelijkspel tegen Ter S-horre. PSV 2 en PSV 3 die beiden wonnen bezetten nu met zes punten uit drie wed- strijden de bovenste plaat- i sen. t Uitslagen: poule A: Prome- made 1 - Dees Sport 2 31 Gemeente - PZEM 21. Dees Sport 1 - Belasting 1 30 Bravenboer Scheers - Leraren 0-3. Poule B: PSV 2 - PZEM 2 3—0, Gemeente 2 - Prome nade 3 30, Amro - Tel Schorre 2—2, PSV 3 - Rabc 31. Programma voor dinsdag 11 november: DOW 2 - Pro menade 2, Dow 1 - Philips PSV - Dees Snort 2, Promena de 1 - PZEM 1. Poule B Marechaussee - PTT, Ph'lins - Excelsior, Hoop - PZEM PSV 2 - Promenade 3. OOSTBURG Een onge motiveerd spelend m.c. Fiehu que heeft in de zaalvoetba competitie deze week in d sporthal de Veerhoek een gt voeLge 36 nederlaag gelede tegen het Aardenburgse Tricc noble. Het was de eerste derlaag in dit seizoen, die titelverdedigers leden en mo< ten nu in poule a de eers- plaats delen met Janse Sport Ook In poule b leed leidt Hof Termude een nederlaa legen concurrent Lerare Kv/L werd met 2—1 verlore In deze poule gaan nu bei< teams en OSV met acht pui ten aan de leiding. De overige uitslagen ware y.v. Sasput Temboys 3 Karibar 2 - In de koning 4 Laportedor - Eloy 3—1, Alhi - Diepvries 4—5, Steba - Landbouw 3-^1, Batelaere eugeot 04, Internationa transport - de Pottekijker 4 A^Raboking - Vier Emme i '"gramma voor maand i» november: Hofzicht Vc Kens - Oktopus, Riemens Amro, Peugeot - Van Hal Kareis, Verlositas - Durl Karibaar 1 - Alheo, dinsdag saktemAbr; - Tpmb°vs 1 - E Am. Administratief persone VrifdaIetTaanen poking c.'14 november: v In rirl -f Zwin, SfebE tn de koning. gemeentehuis-markt 54 roosendaal telefoon 01650 tS600

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 4