DODELIJK VERKEERSONGEVAL VOOR RECHTBANK VIJFDE DEELSTUDIE E.T.I. Groei recreatie kritisch volgen" BRENG BEWEGING IN HGN LEVENS In Hansweert heers" goede mentaliteit W Boete en ontzegging geëist wegens veroorzaken ongeval met doden i9 jarige politieagent herinnert zich niets oplossing puzzel 6: uw streek in vogei^^ stad streek Fruittelers krijgen deel hagelpremie terug Droog waterstanden Meer geld hoogwater wSen 6 24 en "-O» Minpunten Leefbaar Prettig Overgang Weekenddienst Stemredactie DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER 3 (Van eon onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De 19- iarige politieagent J.B. uit Mid delburg kon zich gisteren voor Je rechtbank te Middelburg „jets meer herinneren van de toedracht van een verkeerson geval bij de Souburgse brug, waarbij een motorrijder om het leven kwam. Volgens de officier van justitie had de politieagent toch aan merkelijk schuld aan het onge val, omdat hij de gedragsregels had veronachtzaamd. Na een nachtdienst was de agent van Vlissingen naar Mid delburg gereden in zijn particu liere auto. Nabij het verkeers licht bij de Souburgse brug re den voor hem een vrachtauto en een motorrijder. Beide voorgan gers minderden vaart omdat het verkeerslicht op rood stond. De agent deed dat niet en reed de motorrijder klem tussen zijn auto en de vrachtauto. De exacte oorzaak van de handelswijze van de agent werd gisteren voor de rechtbank niet duidelijk. Een getuige had ver klaard, dat op het rijgedrag van de motorrijder niets was aan te merken geweest. De officier van justitie vroeg zich af, of de ver dachte door een even tevoren aanwezig rood verkeerslicht was gereden. Als dat niet het ge val geweest was, dan moest ver dachte met hoge snelheid heb ben gereden toen hij het ver keerslicht bi j de Souburgse brug naderde, zo stelde de officier van justitie. Hij eiste vervolgens 1000.- boete en 8 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De raadsman van de politiea gent vroeg vrijspraak van de tenlastelegging en ontslag van rechtsvervolging. Voor het be wuste verkeerslicht had name lijk een oliefilm gelegen van 40 meter. De raadsman noemde het merkwaardig, dat binnen een uur na het ongeval hier zand was gestrooid. „Vond men de olie te gevaarlijk aangezien zo snel zand gestrooid werd'vroeg hij zich af. Volgens de raadsman was de aanwezigheid van olie op de weg het kernpunt van de zaak. De motorrijder kon even goed geslipt zijn en voor de wie len van verdachte terecht zijn gekomen. Evengoed ook hadden de remmen van de verdachte door de olie niet meer kunnen werken. Volgens een getuige- deskundige waren er geen slip- sporen aangetroffen na het on geval. De rechtbank doet uitspraak op woensdag 19 november. (Van een onzer verslaggevers) HULST - De onder linge verzekeringsmaat schappij tegen hagel- schade in Zeeland zal aan haar leden 20 procent van de betaalde premie terug geven. Er viel dit jaar namelijk zo weinig hagel, dat een overschot van 28.000 gul den verwacht wordt. De verzekerden hebben lie ver een deel van hun pre mie terug, dan dat een fikse belasting over het overschot moet worden betaald. Vooruitzichten voor zondag en maandag opgesteld door het KNMI op vrijdag om 18.00 uur: overwegend droog en iets lagere temperaturen. Weersvooruit zichten in cijfers gemiddeld over Nederland. V oor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 5. Min. tertip.: omstreeks 4 graden. Max. temp.; om streeks 9 graden. Kans op een dioge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. De waterhoogten van vrij dagmorgen, meegedeeld door Rijkswaterstaat: Konstanz 299 Mn 1), Plittersdorf 313 (min 10), Maxau 368 (min 9), Plochin- Ren 132 (plus 4), Mannheim 184 (min 2), Stcinbach 118 (min I), Iainz 206 (min 3), Bingen 84 (min 2), Katib 122 (min 2), Trier -29 (min 4), Koblenz 127 (min 3), Keulen 78 (min 7), Ruhrort 228 (min 2), Lobith 853 (min 7), Pan- nerdense Kop 832 (min 7), Nij megen 656 (min 9), IJsselkop 809 (nun 8), Eefde IJssel 342 (min 2), eventer 220 (onv.), Katerveer - hpooldcrsluis 20 (plus 6), Mon- sm 5444 (plus 6), Borgharen 3778 (min 9), Belfeld 1090 (plus I), Grave beneden de sluis 494 (onv.). (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De provin ciale overheid cn de gemeente lijke overheden in Zeeland wor den kritischer ten aanzien van verdere uitbreiding van toeristi sche accommodatie en toeristi sche bedrijvigheid. Van belang is, dat die overheden zo duide lijk mogelijk aangeven waar, in welk tempo en op welke onder delen een verdere uitbouw van verblijfsaccommodatie wordt nagestreefd en in hoeverre schoonheidsfactoren, economi sche of sociale factoren daarbij de doorslag geven. Dit is één van de conclusies in het rapport „Het verblijfstoe- risme in Zeeland, markt- en be- leidsfactoren", dat gisteren werd gepubliceerd. Het rapport vormt de vijfde deelstudie van het grote Zeeuwse recreatieon- derzoek en is samengesteld door het Economisch-Technologisch Instituut (E.T.I.) voor Zeeland in samenwerking met de provin ciale V.V.V. Het rapport behandelt de sa menhang tussen het overheids beleid, het toeristisch markton derzoek, marktbewerking en marktorganisatie. Het centrale punt is volgens het rapport voor Zeeland een permanente markt verkenning, die gegevens en suggesties zal opleveren voor de bewerking en organisatie van de toeristische markt, het particu lier investeringsbeleid en bet overheidsbeleid van provincie en gemeenten. In geval van een toeristisch beleid, dat economisch geïnspi reerd is en gericht op uitbrei ding, zou voor deze permanente marktverkenning een beroeps kracht voorhanden moeten zijn. Het rapport verwacht een verdere groei van de vraag naar verblijfsaccommodatie in het algemeen. Voor Zeeland ver wacht het rapport een uitbrei ding van de vraag naar vaste standplaatsen op de campings in alle Zeeuwse gebieden. Deze vraag zal grotendeels afkomstig zijn uit de eigen provincie, Ne derland en België. De stagnatie in de vraag naai' hotel- en pen- sionaccommodatie, naar ge meubileerde verhuuraccommo- daties en naar trekkersaccom modatie zal voortduren. De vraag daarentegen naar zomer woningen cn appartementen zal toenemen. Zeker als de interesse vanuit Duitsland op peil blijft. Een moeilijk punt blijft vol gens het rapport, dat betrekke lijk weinig zomerwoningen en appartementen voor verhuur beschikbaar zijn. Het aanbod is tamelijk versnipperd hetgeen een handicap is voor moderne wervings- en bemiddelingsme thoden. Aan de Belgische kust ligt dat beter, hetgeen een ver klaring zou kunnen zijn voor de groei van het aantal Duitse overnachtingen daar. Vergroting van het aandeel vaste caravanstaanplaatsen zal een verschuiving van het recrea tiegedragspatroon met zich brengen, stelt het rapport. De vaste gasten zullen minder be hoefte hebben aan ontspan ningsaccommodatie dan de va kantiegasten van 1 of 2 weken. Voor de collectie werving van toeristen zal meer geld beschik baar moeten komen, zegt het WEEKHOOFDPRIJZEN VW GOLF EXTRA: T.J.M. Andringa, Valkenboschkade 279, Den Haag. PHILIPS, kleurentelevisie: mevr. Massar, Molenstr. 13, Beegden (L.) 20-delige SUMMA encyclopedie: mevr. F.A. van Kesteren-v.d. Veen, Willem Pijperstr. 15, Arnhem. OLGA springboxcombinatie: Mevr. H. Mulderij, Mozart- weg 30B, Amersfoort. 4 CONTI TS banden: A.J. Mol, Graaf Jansdijk A 127, Westdorp (Gem. Sas van Gent-Zld.) SINGER naaimachine: mevr. H. Hendriks-Bakker, Zo- merweg 45, Drempt-Post Doesburg. SPERRY REMINGTON rekenmachine: Jac. Bosma, But jeskamp 5, Oosterwolde. Hometrainer fiets BICYCLETTE: G. Kaay, Eikstr. 15, Hoorn. Waardebon van 500,- van WITTEVEEN: Mevr. J. v.d. Laan, Pr. Mauritsstr. 1, Delft. Waardebon van 500,- van WITTEVEEN( H.W. Boers, Marggraffstr. 22, Vught. Morgen, zondag 9 nov., Bergen op Zoom 7.24 en 19.47 Hansweert 6.30 en 19.04 terneuzen 5.57 en 18.32 Vlissingen 5.30 en 18.03 emeldinge 7.15 en 19.38. Maandag, 10 nov., Bergen op Zoom 8.09 en 20.37 Hansweert 7,20 en 20.01 Terneuzen 6,50 en 19.32 wemeldinge g.00 en 20.28 WEEKPRIJZEN Een half jaar SKOL bier: A. Aarts, Pastoor Kerckerstr. 30, Steenbergen. Globe van de NED. GLOBE INDUSTRIE: 2x A.A.F. Dael- man, Bremstr. 7, St.-Willebrord. ZARESKA handwerkpakket: Mej. M.C. Meester, W. van Oran jelaan 17, K 148, Breda. Me vrouw A.M.A. van Rooy-Jansen, Meester Janssenweg 40, Don gen. BRAUN scheer- en toiletspie gel'. mevr. J. van BeloispVisser, Pasteurstr. 17, Goes. BIRDY-tafelgarnituur: S. van der Hooft, Wilhelminastr. 29, Axel. RARA gouden puzzelwoor denboek; j. lensen, Larixstr. 40, Terneuzen, mevr T.B. Jongbloed-Van Wijk. Van Speykstr. 11, Dinteloord rapport. Deze werving moet ge richt worden op de periode bui ten het hoofdseizoen. Hiervoor is echter evenzeer een goede marktorganisatie aan de aan bodzijde nodig. Een aangepaste V.V.V-organisatie derhalve en een vereenvoudiging van de be- middelingsstructuur. En verder ook organisatie van evenemen ten. Het rapport bepleit tevens een systeem van kwaliteitsbe waking, verdergaande onder linge samenwerking en rangs chikking van het toeristische aanbod. De regionale overheden heb ben volgens het rapport tens lotte ten aanzien van een aantal belangrijke punten nog geen duidelijke beleidskeuzen ge daan. Het rapport beveelt aan de bezettingsgraad te verbeteren, de kwaliteit van de verblijisac- commodaties te verbeteren en terughoudendheid in acht te nemen ten aanzien van stimule ring van het niet-Zeeuwse dag- toerisme op de kuss en andere kwetsbare streken van Zeeland. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - „Dit is een ongeluk waar je even stil van wordt. Door zulke onoplettend heden wordt het verkeer een ab- batoir". Dit merkte rechtbank president mr. P. van Empcl eer gisteren op bij de behandeling in Middelburg van de zaak tegen de 19-jarige monteur F.V. uit Terneuzen. De verdachte had in juli van dit jaar op het kruispunt Groe- neweg - Provinciale Weg Ter- neuzen/Hoek onder Terneuzen een verkeersongeval veroor zaakt, waarbij vier doden vie len. Volgens getuigen had de verdachte met hoge snelheid ge reden en was hij pardoes de voorrangsweg opgekomen. Hij botste daai'bij op een Belgische auto. Het ongeluk gebeurde na een gezellige zondagmiddag met vrienden. De officier van justitie veronderstelde, dat de aandacht van verdachte meer gericht was geweest op het gebeuren in de auto dan op de weg. Verdachte kende de situatie ter plaatse en wist dat hij een onmogelijk kruispunt naderde. Daar had hij rekening mee moeten houden. De officier achtte dan ook sprake van een aanmerkelijke schuld. Een verkeersduivel vond hij de verdachte niet. Hij eiste 1000.- boete en ontzegging van de rijbevoegdheid voor 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De raadsman van verdachte zei in zijn pleidooi, dat het gebe urde F.V. zeer ernstig had aan gegrepen en dat was al eèn straf op zich. Ook volgens de raads man ging het om de vaststelling van de strafmaat. Met de 1000.-boete stemde hij in. Hij vroeg echter de ontzegging van de rijbevoegdheid zo te doen uitvallen, dat verdachte zijn Werk kon blijven doen. De rechtbank doet uitspraak op woensdag 19 november. (V an een onzer verslaggevers) HANSWEERT - „Ik zou nergens anders willen wonen". Dat zegt mevr. R. Knuit- Verschuren over haar woon plaats Hansweert. Ze is er ook geboren en getogen. Maar ze heeft het er ook zeer naar haar zin. Ze vindt, dat er op Hans weert een andere mentaliteit heerst dan op menig ander dorp. „Het is hier veel vrijer dan op andere dorpen. Men gaat anders met elkaar om. De mensen uit Hansweert nemen buitenstaanders veel gauwer op", zo is de ervaring van mevr. Knuit. De dorpsgemeen schap heeft een open karakter volgens haar. Dat zou voor tgekomen kunnen zijn uit het feit, dat Hansweert altijd veel vreemdelingenverkeer heeft gekend. Door de scheepvaart in het kanaal door Zuid- Beveland. Hansweert kent naar verhouding ook veel im port. Mevr. Knuit kan niet direct zeggen weike zaken er op Hansweert veranderd zouden moeten worden. Ze is best te vreden zoals het er is. Dat wil met zeggen, dat het een aards paradijs zou zijn. Als huis vrouw en moeder van twee kinderen bemerkt ze bijvoor beeld duidelijk, dat het win kelbestand de laatste jaren achteruit is gegaan. De win kelvoorziening is nog wel toe reikend voor de dagelijkse be hoeften, maar modezaken bij voorbeeld zijn er niet meer. Vergeleken met een aantal ja ren terug heeft de winkelvoor ziening toch wel een verar ming ondergaan. Wat de voor zieningen voor kinderen be treft, daarin kan ook nog een boel worden verbeterd, vindt ze. Er is wel een rolschaats- baan en een zandbak, maar daarmee houdt het voor de kinderen ook wel op. Bij de gemeente is al herhaaldelijk aan de bel getrokken, maar er is nog niet veel terecht geko men van een aantal wensen. Hansweert was vroeger een gezellig dorp, schreef ons de heer J.W. Griep. Met zijn vele schepen in de sluizen, de be drijvigheid van de parlevin kers ien de vele cafés had het iets weg van dat grote Ant werpen. En het water van de Westersehelde was nog kraak helder. Dat laatste kan tegen woordig niet meer gezegd worden. Er staan borden met het opschrift dat zwemmen gevaarlijk is. Op de sluizen is het stiller en stiller geworden. Maar het kanaal maakt vol gens de heer Griep niet alles uit op Hansweert. Achter de Boomdijk wordt een mooi 'vouwplan uitgevoerd. Daar staat de nieuwe school en de gymzaal. En er is een complex bejaardenwoningen in aan bouw, die er mooi centraal komen te liggen. Maar toch zijn er ook minpunten volgens de heer Griep. Hansweert telt teveel krotwoningen en heeft te weinig groenvoorzieningen. Hansweertenaren toch meer mensen, die op zichzelf be trokken zijn. In België zijn de mensen vrijer, is haar oordeel. Het duurt wel even voordat je aanvaard bent als vreemde ling. „Maar dat kan evengoed aan mij liggen", voegt ze er aan toe. Ze vindt het in elk geval nog steeds prettig in Hans weert te wonen en voelt er zich best thuis. De mensen zijn er vriendelijk. De heer J. Griep uit Hansweert „Over sanering is wel veel ge sproken, maar er is hoege naamd niets aan gedaan. Zie Oude Kerkstraat, Kanaals traat en Merwedestraat". De heer Griep stelt vast, dat de renovatie nog niet tot de dor pen is doorgedrongen. „Je was hier op Hansweert va ker een maatschappelijk wer ker dan een politieman", zegt politieman J. Marinissen in een reactie. Twee en een half jaar lang is hij in hel bijzonder op Hansweert werkzaam ge weest. Tegenwoordig zit hij ook vaak buiten het dorp in andere woonkernen van Rei- merswaal. Maar op Hansweert is het goed wonen. „Het duurt wel even voordat het erbij hoort", heeft hij als import toch Wel ervaren. Als politieman is het prettig wer ken op Hansweert. „Je hulp wordt gewaardeerd", zegt hij. „Met de criminaliteit is het niet anders gesteld dan elders. Hij was betrokken bij een team, waarin bepaalde zaken van het dorp werden doorge sproken. In dat team zat onder meer de dokter, de maat schappelijk werker en de wijkverpleegster. Agent Mari nissen heeft bijvoorbeeld nog wel eens van doen gehad met problemen die aan een echt scheiding vooraf gingen. Dan voelde hij zich meer maat schappelijk werker. „Je kwam niet 0111 te schrijven maar om te praten". Agent' Marinissen typeert Hansweert kortweg als een dorp, dat zijn bestaansrecht heeft opgebouwd. De gunstige ligging aan het water acht hij daaraan niet vreemd. Aan dat bestaan wordt de laatste tijd nogal geknabbeld, maar de Hansweertenaren zitten niet bij de pakken neer. Voor mevr. Maton was de overgang naar Hansweert niet gering, vertelt ze. Van Belgi sche afkomst kwam ze onge veer zeven jaar terug in Hans weert wonen. Met haar man had ze tot dan toe gevaren. Hansweert hebben ze bewust als woonplaats gekozen. „We kwamen hier geregeld met de boot. We vonden het op Hans weert altijd zo gezellig. Die ge zelligheid van jaren terug is er niet zo meer. Met de schepen is het bijvoorbeeld veel stiller geworden. Dat mis ik toch een beetje. Vroeger kwamen er nog wel eens bekenden aan als ze op weg waren naar Antwer pen. Maar dat kan niet meer met dat nieuwe kanaal". Mevr. Maton vindt de In Hansweert bestaat een „comité leefbaarheid" en de heer Z. Japsen heeft daar een en ander mee van doen. „Het comité is niet voor niets ont staan", stelt hij vast. Het ging van start door de plannen die boven het hoofd hingen met de verbreding van het kanaal door Zuid-Beveland. Die plannen zijn er nog steeds, maar nog even onzeker als vroeger. Dat hangt samen met de afsluiting van de Ooster- schelde. „Het kanaal is voor Hans weert een levensader", vindt de heer Jansen. Door de ont wikkelingen op dat gebied heeft Hansweert wel veren moeten laten. Hij staat dan ook achter de plannen om an dere economische activiteiten naar Hansweert te krijgen. De leefbaarheid kan ook vergroot worden door Hansweert als woongemeente uit te bouwen. Een tijdlang is de woningbouw bevroren geweest. Dat is voor bij en de heer Jansen consta teert met voldoening, dat er jonge mensen naar Hansweert trekken. „Hansweert is aan trekkelijk om te wonen. Ik zie niet in dat het minder aan trekkelijk zou zijn voor men sen die in het Sloe werken dan bijvoorbeeld Kapelle. Een en quête onder schippers bij voorbeeld heeft uitgewezen, dat het overgrote deel zich lie ver op Hansweert vestigt dan in Wemeldinge". Het vereni gingsleven op Hansweert bloeit volop. Het aantal ver enigingen is niet gering op een inwonertal van plusminus 2900 en ze ontplooien vele ac tiviteiten. Ook voor de jeugd is er een en ander door de jonge- rencontactgroep. Voor hen is de behuizing nog een pro bleem. De gemeente zal het opknappen van de oude r.-k.- school mee moeten betalen voor een oplossing. De Hansweertenaren blijken alles bijeen genomen best te vreden met hun woonplaats. Met een variatie op een bekend gezegde: Oost-west, Hans weert best". Voor redactionele aangele genheden kunt u zich dit wee keinde wenden tot J. Bouw- mans 01100-28138 (Midden- Zeeland) en P.. de Schipper 01154-1556 (Zeeuwsch- Vlaanderen). HULST - KONING VAN ENGELAND. In verband met verbouwing deze week geen voorstellingen. TERNEUZEN - LUXOR- THEATER. Hier wordt vrijdag om 20 uur, zaterdag om 19 uur en zondag om 16.30 uur en 20 uur THE RETURN OF THE PINK PANTER vertoond. In deze opmerkelijke film speelt Peter Sellers de rol van inspec teur Jacques Clouseau en wordt verder bijgestaan door o.a. Christopher Plummer, Ca- tharina Schell, Herbert Lom, Peter Arne en Gregoire Asian. De geschiedenis gaat over de diefstal van de beroemde dia mant, de roze panter, die voor de tweede keer wordt gestolen. Er doen zich allerlei komische verwikkelingen voor, die- het bekijken best waard zijn. Toe gang alle leeftijden. JUGGERNAUT is de titel van de film met o.a. Richard Harris, Omar Sharii'i, David Hemmings, Shirley Knight en vele anderen, die zondag om 14 uur en maandagen dinsdag om 20 uur in het Luxor theater wordt vertoond. Een vracht schip vervoert niet alleen een lading explosieve bommen, maar ook 1200 reizigers. Wat er allemaal gedaan moet wor den om het schip toch veilig binnen te krijgen, kunt u beter zelf gaan bekijken. Spanning van net begin tot het einde. Toegang alle leeftijden. Voor de liefhebbers prolon geert deze bioscoop voor de derde week FLOSSIE, VENUS UIT ZWEDEN. Toe gang 18 jaar. OOSTBURG - LEDEL- THEATER. FLOSSIE, VENUS UIT ZWEDEN doet het in hel Ledel theater nog be ter dan in Terneuzen, want daar draait deze film nu al voor de vijfde week. Vrijdag om 20 uur, zaterdag om 21.15 uur, zondag om 16.30 en 20 uur, maandag en dinsdag om 20 uur. Toegang 18 jaar. Paul Newman en Robert Redl'ord zijn de twee verrukke lijke boeven in BUTCH CAS- SIDY AND THE SUNDANCE KID. Zij zetten op hun manier het hele westen op stelten. Een bijzonder plezierige film, waarin het recht van de sterk- sten zegeviert. Toegang alle leeftijden. GOES -GRAND THEATER vertoont de vermaarde film van Roman Polanski CHINA TOWN, waarin Jack Nichol son een opmerkelijke rol ver vult. Als privé detective pro beert hij een huwelijksschan daal te ontmaskeren, maar stuit daarbij op iets geheel an-' ders. Hij wordt o.m. Bijgestaan door Faye Dunaway, die er eveneens een opmerkelijke roi in speelt. Van donderdag tot en met dinsdag elke avond om 20 uur. Toegang 16 jaar. MATRASSEN TANGO, een film, die met een flinke portie sex en een antai komische si tuaties de belevenissen vertelt van de in Duitsland werkende Italiaan Ugo Domani, dié plot seling tot zesdaagse-renner wordt gebombadeerd. Hoe de tegenpartij probeert om Ugo de wedstrijd te laten verliezen wordt in de film in het lang en in het breed uit de doeken ge daan. Vrijdag om 23 uur (nachtvoorstefling). Toegang 16 jaar. WALT DISNEY'S TEKEN FILMPARADE, met nieuwe avonturen van alle Disney- creaties wordt zondag om 14.30 qur vertoond. Een film waaraan jong en oud heei veel plezier kunnen beleven. Toe gang alle leeftijden. VLISSINGEN - ALHAMB- RA. Bruce Lee, Nora Miao Norris zijn de hoofdfiguren in THE WAY OF THE DRAGON, waarvan Bruce Lee ook de re gie voert. Een (Chinees) meisje erft in Rome een restaurant, maar wordt voortdurend be dreigd door een bende bandie ten; opdracht van hun „chef", die dit restaurant zo goedkoop mogelijk wil overnemen. Er komt hulp uit Hong Kong, in de persoon van een onopval lend kereltje, dat een karate- specialist blijkt te zijn, als de boeven opnieuw de zaak bin nenvallen. Donderdag, vrij dag, maandag en dinsdag om 21) uur, zaterdag en zondag om 19 en 21.30 uur. Toegang 18 jaar. De Duitse sexfilm HUWE LIJKSNACHTRAPPORT van Hubert Frank, met o.a. Mi chael Maien, Christiane von Blanc en Ingrid Steeger, gaat over een huwelijksdag, die in het water dreigt te vallen door het hevige noodweer, dat tij dens de huwelijksinzegening boven het dorp losbarst. Het bruidspaar en de gasten zijn verplicht in het naast de kerk gelegen restaurant feest te vie ren. Als er genoeg gegeten, maar vooral gedronken is, ver tellen zes bruiloftsgasten over hun eerste huwelijksnacht. Vrijdag om 23 uur (nacht voor- stelling). Toegang 18 jaar. ALI-BABA EN DE VEER TIG ROVERS is het bekende verhaal, verfilmd door Jac ques Becker en waarin wijlen Fernandel de rol van Ali-Baba vervult. Een vrolijke film vol Oosterse avonturen. Zondag om 15 uur Toegang alle leef tijden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 3