Keessie' wil weer v' ammen „Spelers hebben altijd gelijk..»»... 5 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND KEES VERKERK TERUG OP HET IJS DOOR ROD VI VOORZITTER BRONS VAN DE TUCHTCOMMISSIE: c, (Van onze speciale verslaggever) KRISTIANSAND - Het huis is uitzonderlijk mooi. De voorgevel vormt een combinatie van steen en donker getint hout, Enorme karrewielen staan te pronken, terwijl het ter ras een geweldig uitzicht geeft over het fjord. Zo nu en dan wordt de haast serene rust verstoord door een vertrekkend of aankomend straalvliegtuig, want Kees Verkerk, echtgenoot Sally én vijftien maanden oude zoon Cornelis wonen vlak bij het vliegveld van Kristiansand. De familie Verkerk heeft de zaken uitstekend voor elkaar. De riant ingerichte woonka mer, waar de schaatstrofeeën van vader Kees een zeer in het oog lopende plaats hebben gekregen. Het huis telt onnoeme lijk veel kamers, terwijl het opvalt dat een tweede kinder kamer al geheel is ingericht. Kees Verkerk leidt de bezoe ker met trots rond. Terecht, want voor een topsporter, die meer dan tien jaar in de rijen der amateurs rond dwaalde, staat er wel een zeer kapitaal pand, waarvoor trouwens de bouw grond rijp wordt gemaakt met stalen dynamiet, die de rotsen moesten splijten. Kees Verkerk heeft zelf veel aan de bouw van het huis gedaan. Op zijn eigen slimme wijze struinde hij aller lei zaken van bouwmaterialen in en rond het fraaie Zuidnoorse havenstadje Kristiansand af om via zijn schaatsreputatie flinke kortingen te bedingen bij aan schaf van allerlei zaken. Ver kerk deed er wel wat voor terug, want toen hij eenmaal klaar was, mochten de inwoners van Kristiansand komen kijken hoe kleine „Keessie" het allemaal voor elkaar had gebokst. Drie duizend Noren maakten van de gelegenheid om het huis van Kees Verkerk van binnen te mo gen zien, gebruik. Daarna legde hij pas de sneeuwwitte vloerbe dekking, die hem constant het gevoel moet geven dat hij thuis over het ijs danst. kans krijgt dan ligt hij op de grond te rollen met Cornelis". Kees Verkerk beaamt dat hij he lemaal gek is van zijn zoon. Dat het hem vaak moeilijk valt in de zomer als hij op de camping van zijn schoonvader werkt, zijn zoon achter te laten bij een op pas, omdat echtgenoot Sally ook haar krachten aan de zaak van het fraaie ladhuis van de familie Verkerk. Ongeveer 3000 Noren kwamen kijken wat Hollandse „Keessie" ervan gemaakt had. heel wat vakantiegangers naar de camping komen om hem te zien, het schaatsfenomeen van de jaren eind zestig. Stelt zich dan ook helemaal in dienst van de gasten. Naast vele Noorse kampeerders ontvangt Kees Verkerk per seizoen meer dan tienduizend Nederlanders die bij hem hun tenten opslaan.Voor Kees Verkerk een plezierige Gelukkig Kees Verkerk is opvallend ge lukkig in Noorwegen. Dat wordt steeds duidelijker in de drie da gen, die ik in Kristiansand bij hem doorbracht. Vooral kleine Cornelis, zijn zoon, speelt een belangrijke rol in zijn leven, telijke echtgenoot Sall^: Hartelijke „Als Kees ook maar even haar vader moet geven tijden het hoogseizoen. Kees Verkerk fungeert op het bedrijf van zijn schoonvader vaak als „manusje van alles". Overdag houdt hij de kinderen bezig met spelletjes, deelt handtekeningen uit en vaart wat op het fjord, 's Avonds kruipt hij achter het orgel om de gasten in het restaurant van de camping aangenaam bezig te houden. Kees beseft dat er nog zaak, want volgens hem blijft hij op die manier betrokken bij het dagelijks gebeuren in Neder land. Deze winter voor het eerst heeft de kleine man uit Putters- hoek een vast omlijnde job als schaatscoach van de Zwedem. De afgelopen winters bracht hij al „schnabbelend" door. Dan weer verkocht hij Nederlandse orgels op een tentoonstelling er gens in Noorwegen en op een andere avond verzorgde hij tegen vergoeding een lezing voor een vereniging. Ook was hij be trokken bij de Nederlandse ski kampioenschappen, die, vorig winterseizoen in Noorwegen werden gehouden. Maar ook trekt hij met zijn snelle boot het fjord op om te gaan vissen. Een idee dat op vrijdagavond van mijn bezoek in zijn hoofd schoot. Terwijl het buiten pij- pestelen regende wilde Kees Verkerk gaan vissen. Beneden werden wat trainingsbroeken opgescharreld, terwijl ik een jas aan kreeg van de Olympische uitrusting van 1968. Met de Mercedes stoof Verkerk naar het strandje bij de camping waar zijn boot op het droge ligt. Een net moest mee, want we zouden gaan stropen. Terwijl hij riep.' „Hou je goed vast", draaide Kees Verkerk de gashandel van de 20 pk buitenboordmotor ver over, waardoor de punt van de boot het luchtruim koos. In het pikkedonker, terwijl de régen onze gezichten striemde zocht Verkerk 's avonds om negen uur feilloos zijn weg over het fjord. Luchtig meedelend dat het op sommige plekken meer dan veertig meter diep is. Eerst wordt ergens aan de kant, waar de rotsen stijl uit het water rij zen, een touwtje gevonden waar een kist aan blij kt te zitten, waar Verkerk joekels van krabben mee vangt. Daarna is het net aan de beurt. Scherp turend over het inktzwarte water vindt Kees Verkerk een baken van de luch thaven. Hij besluit daarna het net van een kleine vijftig meter te bevestigen. De volgende dag zou dat een rampzalige beslis sing blijken, want als we vroeg in de morgen terugkeren blijkt de zware regenval zoveel hout uit de bergen te hebben aange voerd dat het net verstrikt zit tussen een paar zware balken. Terwijl naar later blijkt echtge noot Sally met een verrekijker onze bewegingen volgt, wordt het stevig werken geblazen. naar beneden. Verkerks ogen glimmen op. Hij: „Ze zijn op de elandenjacht. Daar zijn de men sen hier hartstikke gek van. Ze trekken met groepen de heuvels in om een eland te verschalken. Als dat lukt en ze schieten er dan een dan snijden ze zijn hals open en de oude Noren in het gezel schap drinken dan het bloed van het dier. Ddt brengt geluk zeg gen ze hier". Kees won het net tijdens een Vlammen wedstrijd in Noorwegen en wil het terug hebben. Voor niets Na een halfuur gezamenlijk sjorren komt het eindelijk vrij met wat schollen en een klein zalmpje. Meer niet. Alle moeite voor niets. Maar Kees laat zich niet uit het veld slaan. Zoals hij nooit heeft gedaan. Gevist zal er worden, maar zijn aasvisje ver speelt hij al gauw. Waarschijn lijk aan een andere balk. Terwijl we terug varen dalen de gelui den van schoten uit de heuvels Eenmaal van het water over valt hem een zekere rust. Hij weet dat hij zich binnenkort bij de Zweden zal moeten melden. Terwijl echtgenote Sally een studiereis naar de Verenigde Staten voorbereid, concentreert Kees zich op zijn nieuwe uitda ging. Op dezelfde wijze als tij dens zijn carrière op de grote toernooien. Soms valt hij plotse ling weg in diep zwijgen. Voor hen die Verkerk goed kennen al tijd een waarschuwing. Als Kees zich op die manier klaar stoomt, wil hij vlammen. Iedereen zal het in de komende maanden merken.. BREDA/TERNEUZEN - De vijfde Stem-sportprijsvraag bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Slechts zeven-goede inzen dingen kwamen op de kantoren van De Stem binnen. Vooral de vragen één, twee en vier leverden nogal wat moeilijkheden op. Het antwoord op vraag 1 was B, dus Ole Ki'ttér. Vraag 2 leverde een A op, terwijl Klaas Boot tien maal de Nederlandse turntitel verorverde. Na loting kwamen de drie volgende prijswinnaars uit de bus: R. Verstraeten, Havenstraat, Philippine^ H. van Heesvvijk, Keiweg 153, Oosterhout E. van der Kley, Lavendelstraat 21, Breda. De drie prijswinnaars kunnen zich schriftelijk in verbin ding stellen met De Stem, afdeling abonnementexploitatie in Breda. Zij kunnen dan een keuze doen uit het artikelenpakket van ADIDAS. De firma Borsumy uit Etten-Leur (importeur van Adidas) heeft voor de afleveringsprijzen de volgende keu zemogelijkheden: voetbalschoenen, trainingspak plus sport tas, tennisracket, trainingsschoenen plus broek en shirt, wed strijdvoetbal, twee trainingsballen, hockeysticks, plus hoc- keyschoenen, werphengel plus molen. PVC-boot (opblaas baar) volleybal plus volleybalschoenen, Eddy Merckx wiel- renschoenen en schaatsen. Elke keuzemogelijkheid heeft een waarde van honderd gul den. De juiste oplossing van de vijfde opgave luidt als volgt: I. B. Ole Ritter 2. A. Jan van Hout en Frans Slaats, 3. B Leo Hom, 4. C tien maal 5. A negende 6. B Eddy Merckx 7. C Eddy Merckx, 8. 1 (Van onze sportredactie) UTRECHT -De onthul- 'ende cijfers over het aantal strafzaken heeft blijkbaar met al te veel indruk ge maakt op de spelende leden ian de KNVB. Want ook in "ere competitie heeft de srat- en tuchtcommissie al eet wat overuren moeten maken. Wellicht hebben de f en van die commissie ook ne afgelopen week erg hard moeten werken, want de 'aatste competitiedag le- kwi!VVree,r de "odige onver- kkehjke zaken op. Zo de scheidsrechter Oe- e mans in de wedstrijd FC Amers oort - Willem II door RlerS°ürt"Spelcr Honk man? ar.op een dusdanige nier „bewerkt" dat hij wed (mCe/ in staat «as de Into LVerder te leiden- intussen heeft de Amers- eerste-di visieclub de?» te ersle_tllvlsieclub e aire intern geregeld. Tot grote tevredenheid van voorzitter Brons van de tucht commissie. Brons: ,,Het is ver heugend te noemen dat heel wat clubs zelf maatregelen nemen. Als we de clubs de diverse straf fen doorgeven, wordt ons vaak gezegd dat de speler in kwestie ook nog bij het bestuur ter ver antwoording wqrdt geroepen. Als dat vaker gaat gebeuren, zijn we op de goede weg. Daar zijn in feite ook die voorwaarde lijke straffen voor. De vereni gingen kunnen dan zelf ook nog maatregelen nemen. Spelers en bestuur moeten tenslotte voor komen dat het helemaal uit de hand loopt". Strakker In het begin van de competi tie vielen er nog al wat zware straffen te noteren. Diverse spelers kregen te horen dat ze drie of zelfs vier wedstrijden aan de kant moesten blijven. „Maar", zegt de voorzitter Brons, „we hanteren nog steeds dezelfde richtlijnen. Richtlijnen die door het sectie- en afdelingsbestuur zijn goed gekeurd. De beleidslijn is nog Erecies hetzelfde. Misschien ebben we die richtlijnen in het begin van de competitie wat strakker gehanteerd". Iedere zaak die bij de tucht commissie op tafel belandt, wordt uitvoerig door de leden besproken. Voorzitter Brons over die behandeling: ,,Het strafblad gedurende twee jaar telt mee. We kijken naar de leeftijd van de speler. Als een wat oudere speler een blanco register heeft, zal hij beslist wat soepeler behandeld wor den. En ook een jonge speler die aan het begin van een car rière staat, kan op wat clemen tie rekenen. Tenminste, als de overtreding daartoe aanlei ding geeft. Er is tenslotte een groot verschil tussen het on reglementair stuiten van een tegenstander of het neerslaan van een scheidsrechter" Minder UTRECHT - De steeds toenemende agressie op de Nederlandse voetbalvelden blijkt maar moeilijk te stuiten. Herhaaldelijk wordt op bijeenkomsten - onlangs werd er in 's-Hertogenbosch een symposium gehouden - gepraat en gediscussieerd over de spelverruwing. Maar erg veel resultaat heeft dat tot nu toe nog niet opgeleverd. Dat blijkt ook wel uit het aantal strafzaken die de straf- en tuchtcommissie tijdens de competitie 1974 - 1975 te verwerken kreeg. In vergelijking met het seizoen daarvoor steeg het aantal strafzaken met maar liefst 46,8 procent. Bij het zater dagvoetbal is sprake van een verhoging mét 50,4 procent. De zondagsamateurs kwamen tot 49,4 procent en het betaalde voet bal registreerde 11,8 procent. Bij de amateurs is het aantal ge speelde wedstrijden echter wat toegenomen, terwijl in het be taald voetbal 150 duels minder gespeeld werden. Tot nu toe heeft de tuchtcom missie nog niet zoveel voor waardelijke straffen uitgedeeld. In ieder geval beduidend minder dan in voorgaande competities. Voorzitter Brons heeft ddar wel een verklaring voor: ,,De erva ring leert ons dat de desbetref fende speler vroeg of laat toch weer voor de tuchtcommissie verschijnt. Ik heb al gezegd dat we door die voorwaardelijke straffen de verenigingen de ge legenheid willen geven zelf de speler - indien dat nodig is - op het matje te roepen". Naast het uitsluiten van wedstrijden kan de tuchtcommissie de speler - in het betaald voetbal- boeten op leggen. Sinds kort is de minimum-boete (65 gulden) af geschaft. Voorzitter Brons: „We gaan uit van het minimum salaris. En we kijken naar de verdiensten van de spelers. Doordat de minimum-boete is afgeschaft, kunnen we de spe lers ook met bijvoorbeeld 25 gulden straffen. In feite een meer symbolische straf". De t chtcommissie wordt herhaaldelijk verweten dat vaak, de minder bekende spelers hard aangepakt worden. Volgens ve len in het betaalde voetbal: klas- sejustitie. Op deze beschuldi ging reageert voorzitter Brons echter fel: ,,De topspelers zou den beschermd worden. Maar wat is op de eerste plaats een topspeler? Er worden vaak ver gelijkingen gemaakt zonder dat de achtergronden bekend zijn. Namen noemen heeft geen zin, maar aan het begin van de com petitie hadden we een speler die vijf wedstrijden geschorst werd en daarna een geldboete kreeg. Die speler liet uitgebreid weten dat hij het daar volstrekt niet mee eens was. In heel wat kran ten werd weer gesproken over klassejustitie, maar niemand wist dat de speler in kwestie voor vier straibare feiten ter verantwoording werd geroepen. Overigens had hij in hoger be roep kunnen gaan. Maar het feit dat dat niet gebeurd is, zegt wel genoeg. Het maakt ons niet uit welke speler voor ons staat. Ie dereen wordt gelijk behandeld. Overigens kunnen mondelinge zaken altijd bijgewoond wor den. En later kan bij de tucht commissie informatie ingewon nen worden. Maar ja, het wordt zo gemakkelijk gezegd. De spe ler vindt trouwens toch altijd dat hij te zwaar is gestraft. Dat zal altijd wel blijven". Kamers En voorzitter Brons wijst dan met nadruk op het feit dat in de strafcommissie mensen zetelen die niet afhankelijk van de KNVB zijn. ,,De tuchtcommissie telt twee kamers, bestaande uit drie personen, die per toerbeurt de strafzaken behandelen. In die commissie zitten oud- scheidsrechters, oud voetballers, juristen en zelfs een rechter. En die zijn binnen de KNVB van niemand afhanke lijk". Over de toenemende agressie maakt voorzitter Brons zich uiteraard zorgen, als is hij van mening dat de toekomst niet al te somber moet worden inge zien. „De agressie in de maat schappij is toegenomen. Op het veld en rond het veld zitten de zelfde mensen. Logisch dat die agressie ook daar toeneemt. Maar iedereen die bij het voet ballen betrokken is, houdt zich met het geweld bezig. Er worden symposions gehouden. Er wordt over gediscussieerd. En zoals ik al gezegd heb, zien de verenigin gen steeds meer in dat ze maat- regelen moeten nemen. Als het in de sfeer van minder geaccepteerd worden komt, zit ten we op de goede weg. Met de scheidsrechters zal er overlegd moeten worden. Er zijn wel richtlijnen voor de scheidsrech ters, maar iedere scheidsrechter hanteert die richtlijnen toch wat anders. Daarnaast moeten de spelers leren wat minder emo tioneel te reageren. Leren be slissingen te accepteren. Een voudig zal het echter niet zijn, want trainer, spelers en bestuur zien het nog altijd anders. Die hebben altijd gelijk. Daarom worden ook veel meer monde linge behandelingen aange vraagd. Het aantal strafzaken zal echter beslist minder worden als in het voetbalwereldje ont dekt wordt dat een ander ook wel eens gelijk kan hebben". ROMAIN VAN DAMME

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 25