ÜÉM MOS: mm .W.V Mezen oWW Pas op met toehtstrip Peacock Pocket-warmer Optisafe brillenhouder A Ë&'U Gevels spreken Slechter z It met een Bo-707 van de t Tij Sabena. luit: ■Princess SL ter waarde ,kI.V. Electriciteits Maatschap^ te besteden bij één der 8», fcazijnen B.V.; "a' arde van 690,— en een Irde van 595,—, aangebodl fc Systems and Machines, Am I de Luxe RTL ter waarde va. elgrim B.V., Gaanderen. I Sound-600, projector voor I film, voor magnetische c waarde van 1235- c» linenta, Amsterdam. naaimachine, type 760, tv|„. Iboden door Singer B.V.] Am' col Bier (52 dozen van 24 blik- >n en hoe! Een geschenk van ba. m ua opzet ook groots" is. Een van BV Caravan Import Dick loort). ;ir mom* n bate van het Natlo- üehandicapten bestaat wekelijks in deze krant d. mee te dingen naar de en extra-eindhoofd- het einde van deze tale aantal letters S agrammen inzenden, keiijks die letters S in noteert ze en aan het lactie telt u alle gevon- aar op en zendt het to- De negende weekhoofdpri|«' Een waardebon van te besteden bij één der van Witteveen's Modemag nen N.V. De tiende weekhoofdprij* Een waardebon van besteden bij één der filia'8 Witteveen's Modemaga N.V DUIZENDJES EXTRA DÜl- die U boven de 1,- (die u toch de puzzel mee te doen) op a extra girostortingen (eveneen in een pot gestort. Notaris intal data in zijn procesverba n weet), waarop hij de P°'J! n in ronde prijzen van 1000.-- door hem vastgestelde dats uit alle in die week ingezond in de pot zitten b.v. ers dan een biljet van rblijvende 632 - blijft in de t» j. U kunt die pot groter maw te plakken of te gireren. VANAF DEZE WEEK starten wij in deze rubriek met een nieuw initiatief dat wellicht in veel bredere kring navolging kan krijgen. Uit corres pondentie in het verleden is veelvul dig gebleken dat steeds meer leer krachten in de vakken biologie en aardrijkskunde op basis en middel bare scholen, bij hun lessen "ge bruik" maken van deze rubriek. Ook uit kringen van natuur en milieube scherming komen reacties en vragen. De meeste lezers van deze rubriek hebben ondertussen al begrepen dat we uit de veelheid van onderwerpen, vooral de laatste tijd, gekozen heb ben, uit de in Zuid-Nederland voor komende dieren. Daarbij worden wij ^gesteund" door drs. A. Boersma, die ais bioloog verbonden Is aan het Na tuurhistorisch Museum te Maas tricht. In overleg met hem kiezen we vanaf (nu voorlopig een dier uit, dat in diezelfde week ook apart geëxpo seerd wordt in zijn noodmuseum aan de Stokstraat 46, omdat het gebouw aan heit Bosquetplein momenteel wordt verbouwd. Drs. Boersma hoopt dat andere musea en natuur- groepen in ons lezersgebied, dat loopt van Limburg tot en met Geld erland. Brabant en Zeeland, dit in itiatief zullen overnemen. De educa tieve dienst van het museumwelke regelmatig als "gast" fungeert op di verse scholen in het zuiden van Lim burg, zal eveneens "het dier van de week" centraal als onderwerp stel len, bij hun lezingen en excursies. Het dier waar wij deze week "ons licht" op laten vallen is de Mees. Mezen zijn boomvogeltjes met een korte spitse snavel en krachtige po ten, met zeer sterk gekromde nagels. Deze duiden op het vermogen goed te klimmen en klauteren. Als ware acrobaten buitelen ze vaak op de meest dunne twijgen van bomen en zoeken zo behendig naar hun voed sel, waarbij ze vaak ondersteboven hangen. Hun voedsel bestaat hoofd zakelijk uit kleine insekten, hun lar ven en poppen. In de winter leven zij vooral van zaden, vruchten en noten. De meeste soorten onder de meezen huizen en broeden in holen. Een uit zondering hierop vormen de staart- mezen die in stevige nestbuidels wo nen. Zij handen ook niet aan klau wen en leven veelal in gr oepen en zijn vooral in loofbossen te vinden. Een aparte familie wordt gevormd door de buidelmezen, genoemd naar hun hangende buidelvormige nes ten, die kunstig ineen gevlochten worden met lange draden van zaad pluis van wilgen, populieren en riet. De bekendste onder de mezen is wel de koolmees die men overal aantreft waar loofbomen staan, omdat hij daarin zijn nestholte zoekt. Hij broedt daarnaast ook makkelijk in kunstmatige holten en nestkasterf. Na de koolmees is de pimpelmees de meest voorkomende vogel uit deze familie. Hij is wel gevoelig voor koude en afhankelijk van het weer zoekt hij zijn winterkwartier in onze regionen. Naast deze laatste soort kennen we ook de zwartmees die vooral in dennebossen voorkomt en de kuifmees die voornamelijk ver blijft in sparrebossen. In het Natuurhistorisch mu seum zijn deze week de pim pelmees en de staartmees, met nest te bezichtigen. GERT DE WIT Oplossing van vorige week: SvtaaSMTpLoPA's AÉAÉ intrede ÈAÉÉii t> E NBOBNHK UMB A i■cIcIaei1t|pia sdmbeïïBaMsi~aar ZEÉSNÉ CR I iTiOiBlAu Iaie r VMR I E «P NI CMOBRMFBBAByj lt>|BTi0 r o n rÈjjÉBE A^TeijioBE ro s i L>I ■RBESPTÉEBABl I NN I GBEÉtTBAALSfl NBJBE en HE TPBEBE" rR 0 0 NBpjjsBt: KTFH HORIZONTAAL 1. PlaaK in Drente. S. Vet- noogtle toon. 7. Cilindervor mig bergmlddel 10. Arcti sche memvogel. 11. Haide- meer. 12. Aanwijzend voor naamwoord. 13. Koninklijke Militaire Aca demie (alk.). 14. Huid. 15. Centweight (alk.). 16. Zware bijl. 18. De bijbel der Mos lims. 19. Groente. 20. Tegen (Latijn). 22. Tangens (alk.). 23 Tweewielig wagentje 25. Bergweide. 26. Zure vloeistof. 27. Verbouwen. 28 Amfibie. 29. Snijwerk- tuig. 31. Imperatief (atk.j. 33. Toestemming. 35. Latijns persoonlijk voornaamwoord 36. Stapel. 37. Ordinls Sanctl Benedict! (alk.). 39. Leemte. 41. Stimulerend middel. 42. Daaraanvolgend (atk.|. 45 Onbepaald voornaamwoord 46. Doctor (alk.). 47. Insek- teneter 48. Proleet. 49. Roofvis. 51. Priem. 52. Pen. 53. Daarna. 54. Toename. 55. Bundel. 56. Loofboom. 57. Projectieplaatje. 5B. Mu ziektaken. 59. Door middel van. 60. Oplosmiddel. VERTICAAL 2. Het groepsgewijs zingen. 3. Groente. 4. Eerste kwartier (alk.). 5. Vertering. 5. Voor zetsel. 7. Huisdier 8. Oude testament (alk.). 9. Ge wricht. 11. Bedrijvigheid. 12. Schoonmaakmateriaal 14, Van onderen (alk.). 16. Soort papegaal. 17. Hengelsnoer. 18. Deel van hal aangezicht. 20. Zoogdier 21 Tijdstip. 23. Graansoort. 24. Ontsten tenis. 29. Dekvert. 30. Schoonheidsgevoel. 32. Be paalde vruchtboom 34. Landvoogd in het oude Per- zie, 37. Gezichtsorgaan. 38. Schel. 40. Anders gezegd. 41. Verieagde toon. 42. Ri vier in Schotland. 43. Zijri vier van de Weser. 44. Koud bloedig dier. 46. Bedrijver. 50. Symbool voor radon. 52. Baarsvis. 54. Kleur. 55. Bouwkundig ingenieur (afk.|. 56. ld eet (alk.). 57 Lid woord DE ONTMOETING tussen het Leeuwarder Huizum en Twente's eerste uit Hengelo is in een 11-9 overwinning voor Huizum geëin digd. Door deze uitslag is de club uit Hengelo kansloos geworden voor de nationale titel, wat na de 12-8 over winning op B.D.G. uit Den Haag niet werd verwacht. Dat deze uitslag on der enorme spanning tot stand is ge komen bewijzen de fragmenten in deze rubriek. Een prachtig gevecht leverden Jan- nus van der Wal en Jan de Ruiter aan bord twee, waarbij de omsingelings- taktiek van eerstgenoemde met wit volkomen faalde. O O K 1 D JD H O OO O O O ar m v >r rf Zwart aan zet neemt in tijdnood hier een verkeerde beslissing door de winnende ruil (18-23) 30-25 of? (1- 5-20!) 25x14 (19x10) te overzien, wit moet dan n.l. 40-34 (39x30) 38-33 (23-29!) 32-28 of? (29x38) 28-23 (17-22) 27x28 (38-42) 18-13 (42-47!) en wit verliest. In de partij ging het als volgt: (15-20) 30-25 (19-23?) Nog was (18-23!) mogelijk. 25x14 (24-30) 35x24 (23-28) 32x23 (18x9) 38-33! 39x28 (27x22). Zwart geeft het op. G. Hagemus stond met wit aan zet tegen S. Visser wel minder doch be paald niet verloren in het nu vol gende fragment. Hier vervolgde wit met 33-29 (13-18) 39-33 (6-11) 33-28 (30-35) 29-23? (18x29) 27-22 (29-33!) 28x39 (17x28) en wit geeft het op. In plaats van 29-33 nu 28-23 (35-40) 23-19 (40-44) 19-14 (44-50!) dreigt met 18-22) 27x18 (12x34) 21x1 (50-45!) Uit. Na (44-50) echter 29-24 (50-33) 24-20 (33x15) .14-9 en zwart heeft welis waar een schijf gewonnen doch par tijwinst is niet waarschijnlijk. Aan bord één speelde Drs. Piet Rooz- enberg tegen Anton Schotanus I? miev D O 9: 8 £5 0 P O O O g Schotanus met zwart aan zet moet eerst (4-9) en daarna (20-24) spelen. Toen hij echter nonchalant hier (20-24) speelde, volgde onmiddellijk het antwoord van de oud wereldkampioen 35-30 (24x35) 3- 3-29! (2-7 of?) Op (4-9) volgt 27-21 (16x27) 31x22 (18x27) 29x16 (35-40) 32x21 (40x29) 28-22 en wit heeft be halve schijfwinst ook de betere stand). Na (2-7) volgde 27-22 (18x27) 29x20 (15x24) 31x22 en wit wint een schijf en na een 25-tal zetten de par tij. JAN EDINK HET WORDT weer winter.. En daarmee stijgt de behoefte aan een tochtvrij huis. Want niets is zo on comfortabel als een huis waar je het overal voelt zuigen en trekken als het ook maar even waait. Nog afgezien van de stookkosten. Wintertijd kun je in veel huizen dan ook best wind- tertijd noemen. Toch is dit allesbehalve nodig. Ik doel niet zozeer op de ondanks de subsidieregeling toch altijd nog kostbare isolatiematerialen voor muren, daken en ramen maar vooral op de zo gewone schuimrubber toehtstrip. Deze strip is in verschillende diktes te krijgen, al naar gelang de plaats waar het materiaal moet komen. Want een raam of een deur sluiten al vrij snel niet meer als de gebruikte band te dik is. En daarmee bereikt u het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Toch moet u met dit strippen oppas sen. Plak niet overal lukraak uw toehtstrip maar houdt rekening met noodzakelijke luchtaanvoer voor alle mogelijke gasapparaten. Ik denk daarbij aan een geyser, een verwar mingsketel, een fornuis of een gash aard. Daarvoor is de toevoer van frisse lucht juist in de wintertijd waarbij we alles zoveel mogelijk dichthouden, dringend nodig. Want niets is zo gevaarlijk als een slecht brandend gasapparaat. En dat gebeurt maar al te snel, als er een gebrek aan zuurstof ontstaat. Er komt giftig gas in de atmosfeer of door het branden van deze appara ten wordt zoveel zuurstof gebruikt dat er gebrek optreedt voor de be woners. De gevolgen zijn in beide gevallen even erg. Plak daarop rustig langs de tuindeu ren, bij de voordeur of langs de ven sterbank uw strip maar kijk in de keuken wat meer uit. Laat een spe ciaal luchtrooster open, evenals een kier onder de keuken- of badkamer deur. In het uiterste geval kunt u deze deur altijd nog van onderen af sluiten en van boven een strookje af zagen of er een rooster in plaatsen. De koude wind langs de benen is dan weg maar de zuurstoftoevoer voor de gasgeyser blijft gehandhaafd. Het gasbedrijf kan u er alles over vertel len. HANS VELDHUIS SPORTVISSERS die in de ko mende ijzige wintermaanden zo lang mogelijk willen blijven door- vissen, moeten hun voorzorgsmaat regelen tieffen. Bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste kledij, of ruime laarzen, waarin buiten de sok nog plaats is voor een be schermende "Bama-socket". Voor sportvissers met verkleumde han den is er een apparaatje in de han del. Een "pocket-warmer" van Ja panse herkomst, "de Peacock. Dit kacheltje - in - zakformaat wordt door firma Handelshuis uit Den Haag op de markt gebracht. Het instrumentje betekent een uitkomst voor de hengelaar met "bevroren" vingers. Gevuld met een maatje Esso of Shell aanstekerbenzine heeft het keinood een brandduur van zo'n 10 uur. Het is mogelijk het .apparaatje minder dan .de ge bruikelijke tijdsduur te gebruiken. Een aangepaste hoeveelheid' aan stekerbenzine, regelt de limiet van ,de brandduur. Het is zaak geen andere, brandstof dan aansteker- benzine te gebruiken.Als de be nzine'verdampt en in het platina asbest'.van de brander doordringt, wordt door catalyse (warmte zon der vuur) warmte opgewekt. De uitstraling blijft constant totdat de benzine is. Opgebruikt. Verkrijg baar ;yoor een, tientje bij'dé betere hengelsportzaken. GEEN NIEUW, maar toch aardig attïibiiuïvoor de brildragende sportvisser,, is de Optisafe van een Zwolse firma. Het gehele "appa raatje" bestaat uit een stevig elas tiek met aan beide uiteinden een gummi-blokje. In de twee blokjes zitten inkepingen. Dë toepassing is eenvoudig: de gummi-blokjes wor den over de brilarmen geschoven tot ze klemmen. Het elastiek kan naar behoefte worden ingekort. (Niet te kort, dat irriteert). Een in strumentje ook voor de pechvogels onder de sportvissers, die al een keer door een plotselinge beweging hun - soms kostbare - bril in de plomp zagen verdwijnen. Dit attri buut is verkrijgbaar in elke goede hengelsportzaak a raison van 2,50. Altijd nog goedkoper dan een nieuwe bril, nietwaar? JEAN BRANDTS HET TOERNOOI te Londen in au gustus kwam in deze rubriek twee weken geleden ter sprake i.v.m. een zege van Jan Timman op toernooi- winnaar Miles. Onze landgenoot be gon deze wedstrijd enigszins onze ker en ook het feit, dat hij tegen de laatste vier op de eindranglijst slechts anderhalf punt wist te scoren wijst erop dat, zijn ontwikkeling nog niet is voltooid. Tegen de sterk- sten in het veld ging het echter voort reffelijk - dan is Timman blijkbaar extra op zijn hoede! - en behalve tegen Miles won hij ook van de Hon gaarse grootmeester Adorjan, met wie hij de tweede plaats deelde. Voor dit duel, dat hieronder volgt, kreeg de Nederlandse kampioen de spe ciale prijs voor de best gespeelde partij. Wit: J. H. Timman Zwart: A. Adorjan Grunfeld-indische verdediging 1. d2-d4, Pg8-f6 2. c2-c4, g7-g6 3. Pbl-c3, d7-d5 4. c4xda, Pf6xd5 5. e2-e4, Pd5xc3 6. b2xc3, Lf8-g7 7. Lfl-c4, U-0 8. Pgl-e2, b7-b6 9. h2-h4 (Dat is duidelijke taal!), Pb8-c6 10. h4-h5, Pc6-a5 (Zo wordt de witte lo per tenminste van de gevaarlijke diagonaal a2-g8 verdreven.) 11. Lc4-d3, e7-e5 (Een andere tegen stander had hier eerder in dit toer nooi tegen Timman c5 gespeeld.) 12. h5xg6, f7xgd (Een soort algemene regel zegt, dat men naar het centrum toe moet slaan, i.e. hxg6. Hier hoopt zwart echter gebruik te kunnen ma ken van de opengekomen f-lijn, ter wijl ook zijn koningsvleugel nu via de zevende rij gemakkelijker te ver dedigen is. Enfin, het schaakspel is "nu eenmaal zo moeilijk omdat "al gemene regels" elkaar zo vaak door kruisen, resp., er zoveel uitzonderin gen zijn.) 13. Lcl-e3, e5xd4 14. c3xd4, c7-c5 15. d4-d5! (Een bekend soort kwaliteitsoffer: wit krijgt in ruil twee verbonden ijzersterke vrij pionnen in het centrum terwijl zwarts machtige verdedigingsloper van het bord verdwijnt.), Lg7xal 18. Ddlxal, Pa5-c6 17. a2-a3 (Tegen Pb4. Wit blijkt helemaal geen haast te hebben en zijn kwaliteitsoffer was er dan ook een van positionele aard. Dd8-d6 18. f2-f4 (Zwart wilde De5 spelen en kan hebben gemeend, nu een verzwakking te hebben uitge lokt.), Lc8-g4 19. Dal-a2, Pc6-d4 20. e4-e5, Dd6-d7 21. Le3xd4, c5xd4 22. 0-0, Lg4xe2 23. d5-d6+, Kg8-h8 24. Da2xe2, Ta8-c8 (Na alle vereenvou digingen is nog altijd wits vrijpio- nnenpaar gebleven.(, 25. f4-f5!, g6xfa 28. Dc2-h5, Tc8-c5 (Op f4 wint e6! zonder moeite.) 27. Tflxf5, Tf8xf5 28. Ld3xf5, Tc5xe5 (Hierop heeft zwart 'zijn verdediging geba seerd. Na bijv. Dg7 wint d7, Td5, e6 enz.) 29. Lf5xd7, Te5xh5 30. Ld7-e6! (Deze subtiele maar dwingende slotzet moet Timman bij zijn 25e zet al hebben gezien. Zwart heeft twee zetten de tijd maar daarin kan hij de promotie van pion d6 op geen enkele manier verhinderen.) Zwart geeft het op. Constant Orbaan EEN PAAR jaar geleden schreef J Schiltmeyer een boek (De gevelste nen spreken), waarin hij klaagde, dat literatuur over gevelstenen in ons land bijna 100 jaar oud was. Ver waarloosd dus en aan de aandacht van kunstminnend-Nederland ont snapt. Nu zijn we al zover, dat de gevelstenen op postzegels prijken. En meteen op de kinderserie, zodat er 4 specima gelikt en ongelikt de wereld overgaan. Men kan zich slechter idee voorstellen. De postze gelronde 1975 wordt goed afgesloten met gevelstenen uit Medemblik, Alkmaar, Amsterdam en Gorin- chem. Weliswaar allemaal randstad Holland, maar nu niet kniezen. Er bestaat de laatste jaren een rage om eigen huisnummers wat uit de gemeentelijke gelijkvormigheid en anonimiteit te halen. Liever een wat fraaier exemplaar van eigen gebak ken soort en kleur. Men deed vroeger iets dergelijks door gevelstenen te plaatsen. Men woonde in de Zwaan of onder de Rozennobel of in de Viec Heemskinderen. Nou, die laatsten zitten als kleifigu- ren op hun trotse ros en vanaf 11 november bovendien op de 50 cent. Wederom heeft de PTT een paar nieuwe ontwerpers aangetrokken. Ditmaal (weer) uit Amsterdam André Leenes en Camilla Zeguers. Het zijn beslist aardige ontwerpen geworden, waarin de becijfering en belettering niet stoort. Integendeel ze maken als een echte randversie ring de indruk een stukje van de weggevallen omlijsting te zijn. Dat heeft de echte gevelsteen ook en hier wordt op postale wijze de autentici- teit hersteld. De band met de kinderzegels is in zoverre behouden, dat drie van de vier zegels kinderen als motief uitwerking hebben: weeskinderen, heemskinderen en nog eens wees kinderen. En als het melkmeisje al geen kind is, dan is het tenminste oer-Hollands. De PTT is met de toeslag onder de 50% gebleven op drie van de vier ze gels. Alleen de gevelsteen die op de brief past moet het volle pond aan bijslag inbrengen. Men zal gedacht hebben: dan hebben we de grootste portie van de toegedachte bult bin nen. In vergelijking met vroegere jaar gangen is er wel een stuivertje bij dezelfde postale waarde opgezet. Dat is het tribuut aan de inflatie. Al leen die van 35 cent is goedkoop ge houden met 15 cent toeslag. Maar die waarde is ook al gedevalueerd tot briefkaartzegel. Twaalf jaar geleden was die waarde te hoog om in een serie van 5 zelfs maar opgenomen te worden. HARRY KOLKS DE ROOD-WITTE PALEN die ook nu nog vaak aan de pui van een kap perswinkel worden aangebracht, herinneren ons aan de tijd toen de H.H. Doktoren hun neus ophaalden voor het chirurgisch ambacht. Ader laten, het trekken van kiezen, ja zelfs het amputeren van ledematen liet men liever over aan de barbier. Te neinde het publiek op de hoogte te brengen van deze. spektakulaire neven-aktiviteiten bond Figaro daarom de bebloede windsels om een stok en - naar verluidt - had deze lugubere versiering een bijkans ma gische aantrekkingskracht. De fraai uitgevoerde gapers, die (ge lukkig) nog steeds de gevels van en kele drogisterijen sieren, hadden een soortgelijke funktie. Evenals bij de kapper uit die tijd werd van de apo theker - al dan niet ten onrechte - een zekere medische kennis veron dersteld. De goede man was zich ter dege bewust van de verantwoorde lijkheid die hem hierdoor - onge vraagd - door zijn klanten was op gedrongen en hij zorgde er dan ook voor dat geen enkele pil, poeder of kruidenwijn zijn winkel verliet, al vorens hij de patiënt aan een licha melijk onderzoek had onderworpen. Dat dit onderzoek zich in hoofdzaak beperkte tot een vluchtige inspektie van de tong, daarvan getuigen deze gapers. Maar al kennen wij nu de oorsprong en betekenis, toch blijven wij met nog twee levensgrote vraag tekens zitten. Waarom zien wij zo veel zwarte gapers met een oosterse tulband (z.g. morianen) en waarom zien wij deze gapers alleen in Neder land? Er zijn wel verschillende theo- riën. Het uithangen van een zwarte gaper zou betekenen dat de betref fende apotheker bij de samenstelling van zijn brouwsels niet alleen ge bruik maakte van de in ons land groeiende kruiden en gewassen, maar ook van de minder bekende, uitheemse soorten. Dit lijkt ons een redelijke verklaring, maar het geeft ons nog steeds geen antwoord op de vraag waarom dit zo'n specifiek Ne derlands gebruik is. Mocht iemand van de lezers hierop het antwoord weten, dan zullen wij hem of haar daar erg dankbaar voor zijn. Een uithangbord dat wij iets verder van huis aantroffen, kunt u vinden in Riyadh (Saoudi Arabië). Om de mos lems, die in deze streek bijzonder ge lovig zijn en daarom nog steeds af wijzend staan tegenover elke afbeel ding van het menselijke lichaam, niet al te zeer te kwetsen heeft men daar voetgangersborden ontworpen met onthoofde figuurtjes GEORGES MAZURE. HOE VREEMD het klinken mag, men leert veel meer van het afspelen der slechtere contracten dan van de goede. De goede zijn meestal een voudig en lopen volgens één richtingsverkeer. Ik geloof dat de oudere garde het spelen (en tegen spelen) goed leerde omdat de bied- techniek vroeger zo primitief was dat men herhaaldelijk in slechte con tracten zat. U speelt in een paren- wedstrijd volgend spel: DUMMY 8 3 B 8 3 A V 8 3 A H 10 3 H N W O v A 10 7 2 V 7 6 4 7 5 2 V 4 Wést gever, allen kwh West één schoppen-noord doublet - oost past - zuid twee harten - allen passen. Tegen twee- harten start west met schoppen H. Als de dummy opengaat betreurt u - als zuid - niett eén SA geboden te hebben. Te laat voor spijt echter, u moet het slechte contract spelen! Zuid duikt de eerste schop pen want west kan er geen zes heb ben - hij zou nog wel hebben gebo den. West vervolgt schoppen V, oost heeft hoog-laag bijgespeeld (twee- kaart) en zuid wint met schoppen A. Het principe van dergelijke spellen met een slechte troefkleur is,' dat men NIET begint met troef te spelen. Zuid vervolgt met ruiten twee en snijdt goed met ruiten V, niet zo ver wonderlijk daar west opende. Nu volgen drie ronden klaver, iedereen bekent maar de B valt niet. Op- de derde klaver deed zuid ruiten weg. Hierna volgt ruiten A, waaronder west de H bijspeelt: is dat echt? Zuid wil proberen een klein troef je te ma ken en vervolgt uit noord met klaver tien. Helaas blijkt oost de B te heb ben. Zuid troeft met harten zes - het kan niets winnen oost de slag te laten - west troeft over met harten 9. Zuid hoopt dat OW nu geen driemaal troef spelen hij zou één down gaan. West, niets over de troefpositie we tend, vervolgt schoppen vijf - in noord ggggetroefd met harten acht en door oost overgetroef d met harten H. Interessant: west zal dus harten A-10-9 gehad hebben en zijn hele spel kan berekend worden: west startte met 5 schoppens, 3 hartens, 2 ruitens, 3 klaveren. Ruiten komt van oost na, zuid troeft met harten zeven, overgetroefd met harten tien.. West probeert nu schoppen B, maar noord troeft met harten B - de 7 e slag voor NZ. Noord speelt troef 3 en zuid legt de 4, waarop het A moet vallen. 2 harten gemaakt voor 110. Tevreden constateert zuid dat andere paren in 1 NZ één SA net maakten of down gin- gen. i H. FILARSKI.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 23