P.P.R. als eerste overstag voor „Geen Baallioek" E EXPOSITIE PINGEN EN VERSTRAETEN I GAST Sluis gaat in principe met huisvuil naar Knokke Grote vogelexpositie in Breskens DODELIJK VIJFDE Gr< krit DAMES VOETBAL stad Nog geen contact met andere partijen Maandag knipper lichten op kruising bij Sluis Prosperpolder Nïeuw-Namen politierapport Kapellebrug E. Strobbe voor vierde maal hengelkampioen oosterse artikelen Veemarktstraat 7 - Breda - Tel. U/ö-144928 Archeologie en monumenten Sint Nicolaas naar St Jansteen stel dat er geen krant was 19-JARIGE Fruittelers krijgen deel hagelprem terug Droog waterstander Uk (Van een onzer verslaggevers) HULST Het PPR-Tweede-Kamerlid H. Waltmans heeft gisteren toegezegd, dat zijn partij ervoor zal zorgen, dat de Baalhoek-, Bath- en Maaswatertractaten in ieder geval in de kamers ter discussie zullen worden gesteld. Hij beloofde ernaar te streven, dat de bekrachtiging van de overeenkomsten wordt uitgesteld totdat gegevens over de noodzaak en de gevolgen van het kanaal op tafel liggen. (ADVERTENTIE) B L A U P U N K T OFF. DEALER K.T.V. HIFI-STEREO APPARATUUR •Ispèel elektrdnika Hnnfilttioat 16 St JantUen Hultt Tel OIWO 2491 (Van een onzer verslaggevers) SLUIS Rijkswater staat gaat maandag be ginnen met de plaatsing van knipperlichten op de kruising van de Heille- weg en de rondweg na bij Sluis. Op dit levens gevaarlijke kruispunt zijn sinds de ingebruik neming van de rondweg al diverse ongelukken gebeurd, waaronder één met dodelijke afloop. Reedis herhaalde ma len is vanuit Sluis be zorgdheid geuit over de onveiligheid van het kruispunt, dat dagelijks gepasseerd moet worden door o.m. schoolkinde ren. Laatstelijk hebben de Plattelandsvrouwen afdeling Sluis een brief naar Rijkswaterstaat ge zonden met de klem mende vraag beveiliging aan te brengen. Koningsschieting De schuttersvereniging De Ritsers heeft voor vandaag (18.00 uur) de jaarlijkse konings schieting georganiseerd. Na de schieting begint men aan de teeravond, waarop de schut ters ook hun dames meene men. Tijdens de teeravond wordt de kampioen van het afgelopen schuttersseizoen be kendgemaakt. Bloemen schikken De Katholieke Vrouwen Organisa tie houdt dinsdag, 11 novem ber, een avond, wararop een Hulster bloemist iets komt vertellen over het schikken van droogbloemen. Men begint om halfaaht in zaal Thill- De PPR is daarmee de eer ste partij, die overstag lijkt te gaan voor de wensen van de werkgroep „Geen Baalhoekka- naal". tic heer Waltmans deed zijn uitlatingen gisteravond aan het eind van het werkbe zoek, dat hij aan Zeeuwsch- Vlaanderen bracht. Voor de werkgroep „Geen Baallioekkanaal" ts ondertus sen haast geboden, want vol gens de heer Waltmans kan de bekrachtiging van de tractaten elk moment worden verwacht als het eenmaal Kerstmis is geweest. Tijdens het gesprek, dat de heer Waltmans gister middag had met drie verte genwoordigers van de werk groep, bleek dat de groep ver der met nog geen enkele poli tieke partij rechtstreeks con tact had opgenomen. Ook op de felle brief, die de actie groep enkele weken geleden naar de ministers, de leden van verschillende kamercom missies en de landelijke pers had gestuurd, bleek nog geen enkele reactie te zijn geko men. De heer Waltmans adviseer de de werkgroep „Geen Baal- hoekkanaal" alle invloed aan te wenden om de eerste en tweede kamerleden van de Baalhoekproblematiek op de hoogte te stellen. „Alleen dan zal vanuit de kamer tegenspel geboden worden tegen de sprookjes van Westerterp", zo verklaarde hij. Ondertussen was er gisteren bij de werkgroep „Geen Baal- hoekkanaal" nog grote onze kerheid over de mogelijkheid haar visie kenbaar te maken tijdens het bezoek van een zware KVP-delegatie maandag aan Hulst. Vanuit de werk groep werd desgevraagd verklaard, dat de sprekerslijst voor de bijeenkomst met mi nister Th. Westerterp maandag In het gemeentehuis van Hulst eenzijdig is samengesteld. Overigens bleek binnen de werkgroep nog nauwelijks na gedacht over de kans, die er nu is de minister persoonlijk te spreken. „We zullen er maandag in leder geval zijn", verklaarde de heer G. Ler- nout- Bij het gesprek met Walt mans waren namens de werk groep verder de drs. B. Locke- feer en ir. A. Broekmans aan wezig. Ze noemden de tracta ten met België een koppelver koop, waarvan Zeeuwsch- Vlaanderen het slachtoffer is. Namens de PPR-Zeeuwsch- Vlaanderen waren J. de Hul ster, A. Hoste en C. Dobbelaer bij het gesprek aanwezig. GOES Op de kruising Industriestraat-dr. F.A. Phi- lipsstraat verleende een perso nenauto bestuurd door A.A.R. uit Goes geen voorrang aan een personenauto bestuurd door mevr. J. v. O.-B. uit Hoe- dekenskerke. Een botsing was het gevolg, waardoor beide au to's materiële schade oplie pen. WESTDORPE Donderdag avond omstreeks 10 uur deed zich op het kruispunt Prins Bernhardstraat - Provinciale- weg een botsing voor tussen een personenauto bestuurd door B.B. uit Temeuzen en een bromfiets. De berijder van de bromfiets V. uit Westdorpe, die geen voorrang verleende, liep hierbij een open been breuk op. Hij werd overge bracht naar het Elisabeth zie kenhuis in Sluiskil. SAS VAN GENT In de kantine van de voetbalvereni ging Corn Boys werd deze week Ingebroken. De dader (s) hebben zich toegang verschaft door liet inslaan van een ruit De ruit bedroeg slechts drie gulden en drie kratten bier, maar de aangerichte schade, o.a. het vernielen van een snoepautomaat, was aanzien lijk. SAS VAN GENT— Gister middag deed zich op de krui' sing van Rijksweg 252 Oostdam een botsing voor tus sen een personenauto be stuurd door Mevr. L. v. Z. uit Sas van Gent. die linksaf wil de slaan en daarbij door een achteropkomende personenau to, bestuurd door M. M. uit Beek en Donk werd aangere den. Er ontstond materiëele schade aan belde auto's. Schieting Aan de schie ting op twee liggende wippen in de zaal Faby namen 110 schutters deel. De uitslag van wip 1: hoge vogel J. Koppens Kemseke, eerste zijvogel L. Cammaert, Kapellebrug, twee de J. de Vetter Kapellebrug Wip 2; hoge vogel G. Dullaert, Stekene. eerste zijvogel J. Dullaert St. Pauwels. tweede verloot. In huize Pingen te St. Jansteen moesten gisteren nog heel wat werken worden ingelijst. William Verstraeten (linkis) hielp daarbij een handje mee. (Van een onzer verslaggevers) .HULST De beide Hul ster kunstenaars William Verstraeten (24) en Bob Pin gen (25) waren gisteren druk in de weer met de voorbereidingen voor hun exposities, die vanmiddag door wethouder J. Stolte in Den Dullaert wordt geo pend. Terwijl in huize Pingen te St Jansteen de laatste wer ken werden ingelijst, begon William Verstraeten giste rochtend in het Houtenkwar tier te Hulst moeizaam tik kend aan de samenstelling vain de tentoonstellingslijst. In de loop van de middag begon de verhuizing van de werkstukken naar de foyer van Den Dullaert. Van de twee jonge Hulster kunstenaars treft men Willi am Verstraeten hel meest im het Hulster straatbeeld aan. Hij schildert er dan uithang borden of etalageruiten. Meestal werkt hij tegen woordig in één van de ruim tes in het Houtenkwartier, niet ver van zijn ouderlijke woning, waarin hij na enkele omzwervingen door India en Nepal weer is teruggekeerd. Schilderen, beeldhouwen en grafiek behoren tot zijn vaardigheden, die onder meer werden ontwikkeld op de kumstakademie te Ant werpen en bdj beeldhouwer Dries Kreykamp. Momenteel is hij bezig met een studie l.o. tekenen. Bob Pingen werkt vooral in zijn eigen huis in Gent, waar hij zijn opleiding vol tooit aan de koninklijke aka- demie. Hulst dankt aan hem het inspraakvingnet, dat hij speciaal voor De Stem ont wierp. Bob Pingen werd in Maastricht geboren en woon de al in verschillende andere Nederlandse steden. Zijn re pertoire is nogal veelzijdig, grafiek, schilderen, tekenen, fotografie en film vormen zijn werkterrein. Bob Pingen bezocht eerder de vrije aka- demie in Den Haag en de aibaidemie te Antwerpen. Een confrontatie met beide kunstenaars maakt de be langstellende veelal niet veel wijzer over de inhoud van hun werk. „Dat moeten de mensen er zelf maar uitha len", vinden ze. Alleen Bob Pinigen laat zich bij gelegen heid een aanwijzing ontval len. „Poëzie" luidt dan zijn antwoord. (Van onze correspondent) HULST Voor morgenmid dag, zondagmiddag, staan er in de eerste Belgische dames voetbalcompetitie, die georga niseerd wordt door het Belgi sche damesvoetbalelftal De Groene Duivelinnen uit het Belgische Koewacht, weer een drietal wedstrijden op het pro gramma. Dat zijn; Hamme (B.) - 't Centrum (Hulst, Ned.), De Groene Duivelinnen (Koewacht, B.( en Sint-Gilles- Waas (B) en Wachtebeke (B.) - De Freddy Girls (Gent, B.). (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) HEIKANT Eduard Strob be uit Heikant is voor de vier de maal clubkampioen gewor den bij de hengelclub de Knorhanen. Nelly de Neve uit Stekene werd voor de derde keer jeugdkampioene. Tijdens de jaarlijkse feesta vond op zaterdag 22 november worden ze gehuldigd. Dan zul len ook de prijzen worden uit gereikt, die voor da beste hen gelaars beschikbaar zijn ge steld De eindstand in het clubklassement ziet er zo uit: 1. Eduard Strobbe Heikant 3915 pnt., 2 (reserve kampi oen), Frans Eijsackers Vogel waarde 3150, 3. Frans Braem Heikant 3050, 4. Frans de Ne ve Stekene 2385, 5. Nelly Thuye Heikant 2255, 6. G. Bertram Cl in ge 2200, 7. Nelly de Neve Stekene 1625. De eindstand kon worden opge maakt, nadat de negende en de laatste clubwedstrijd in dit seizoen werd gehouden. Die werd gehouden in de Wester- schelde bij Ossenisse. De vangst was daarbij erg slecht. Na drie uur vissen hadden de JR deelnemers vijf vissen ge vangen. speciaalzaak in Alle artikelen worden rechtstreeks door ons geïmporteerd. Tevens verkoop en gros en en detail (Van onze correspondent) SLUIS De gemeenteraad van Sluit heeft in principe be sloten een overeenkomst aan te gaan met de Belgische buur gemeente Knokke-Heijst tot het doen verbranden van het Sluise huisvuil in de huisvuilverbrandingsinstallatie te Knokke. De leden van de fracties van de PvdA en Werknemerspartij koesterdien aanvankelijk wel enige bezwaren. Mevrouw Van Oorschot Weber (P.v.d.A.) meende dat de kosten van verbranding van het huisvuil in Knokke te hoog zouden op lopen en voor de inwoners van Sluis een belangrijke verho ging van de te betalen reini gingsrechten met zich med zouden brengen. Zij verklaar de dat haar fractie tegen het voorstel van B. en W. zou stemmen. De heer Kopmels (Werknemerspartij) sloot zich hierbij aan. Burgemeester Van den Beid deelde mee, dat de raad slechts een principeuit- so-aak werd gevraagd. Dat de vergoeding per verwerkte ton huisvuil hoger wordt dan de aanvankelijk genoemde B.frs. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Volgende week vrijdagavond, 14 novem ber, om 20.00 uur zal burge meester A. Schipper in de bo- venruimte van de gemeentelij ke Vismijn te Breskens de grootste vogeltentoonstelling openen die ooit in Zeeland is gehouden. Het is de eerste in ternationale tentoonstelling, die vogelvereniging De Vink in Breskens houdt ter gelegen heid van het 20-jarige be staan. „In totaal zijn ruim 800 vo gels ingezonden vanuit België Nederland en Duitsland. Aan wezig is de gehele top van Nederland waarbij veel we reldkampioenen en Nederland se kampioenen van de laatste jaren", aldus secretaris A. Mo rel gisteravond. De heer Morel is overigens zelf vorig jaai tweemaal wereldkampioen ge worden. Deze grootscheepse tentoon stelling is mogeljjk dank zij de medewerking van de gemeen te Oostburg en het gehele za kenleven van Breskens en wijde omgeving, die met gulle hand prijzen beschikbaar heb ben gesteld voor de ruim 30 hoofdklassen, waarvan de vo gels vertegenwoordigd zullen zijn. Absolute topper onder de sponsors, en het bestuur van De Vink stak dit niet ondei stoelen of banken is Paul Metz uit Sluis, die naast aller lei elektronische opparatuut ook drie draagbare televisies heeft beschikbaar gesteld. „En daardoor hebben wij de top van Nederland naar Breskens kunnen halen. Die t.v.'s zijn door iedereen te winnen", al dus de heer Morel „want alle inzenders dingen mee in een klassement voor vijf vogels. die eigen kweken moeten zijn, waarvan tenminste drie vogels uit 1975. Zo heeft iedereen een kans". De bovenzaal van de Vismijn is echter voor de expositie alleen te groot. Daar om heeft De Vink allerlei middenstanders uitgenodigd om gelijk met de vogel- tentoonstellinig, die duurt t.m. zondagavond 20.00 uur, een stand te plaatsen. In zijn 21-jarig bestaan heeft De Vink al diverse ten toonstellingen gehouden. Voor zitter J. de Jonge memoreerde er enkele en zei verheugd te zijn dat een kleine actieve vereniging als De Vink nu een dergelijk groots opgezette ten toonstelling kon houden. Dis- tricts-commissaris Van de Walle zei bewondering te heb ben voor de vereniging en wees erop dat men op tentoon- stellingsgebiied al veel gepres teerd heeft. Zijn vertrouwen bleek wel uit het feit dat de Nationale Vo- gelhoudersvereniging reeds nu aan de Breskense afdeling toestemming heeft gegeven om volgend jaar oktober 1976 z'n tweede internationale tentoon stelling te houden. Wethouder J. Vergouwe zei gisteravond dat de vereniging alle vertrouwen had van het college van B. en W. De be schikbaarstelling van de bo- venruimte van de Vismijn moest als een experiment ge zien worden waaraan de ge meente van harte meewerkt. „Wij verwachten dan ook dat de tentoonstelling volledig zal slagen". De tentoonstelling is geo pend vrijdagavond 14 novem ber van 20.00 tot 22.00 uui, zaterdag van 19.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis, tis. 200 achtte hij wel waarschijn lijk. Het gemeentebestuur van Knokke-Heijst heeft nogal moeilijkheden ondervonden bij de bouw van de verbran dingsinstallatie, die eigenlijk reed- in het begin van dit jaar gereed had moeten zijn doch pas in de loop van het volgend jaar in gebruik zal kunnen worden genomen. Wethouder J. du Fossé wees erop, dat Sluis ook nog be trekken is bij de gemeen schappelijke regeling vuilver werking van de Zeeuwsch- vlaamse gemeenten. Er zal door Sluis dus t.z.t. kunnen worden gekozen voor de beste en goedkoopste oplossing. De tegenstanders lieten zich hier door overtuigen, waarna de Sluise raad zich geheel aan sloot bij het betreffende voor stel. De PvdA-fractie had ook enige moeite met het voorstel tot wijziging van het bestem mingsplan buitengebied, waar bij het perceel van de heer C. v.d. Plasse te St.-Anna ter Muiden aan de agrarische be stemming werd onttrokken te neinde deze in staat te stellen zijn kantoor en woonruimte te vet! ouwen en uit te breiden. Mevrouw Van Oorschot meen de dat van een eenmaal vast gesteld bestemmingsplan niet zo maar moet kunnen worden afgeweken. Zij had direct ge™n bezwaren tegen de bouwplannen van haar mede raadslid, de heer van de Plas se. doch stelde dat als er mo gelijkheden zijn tot afwijking van een bestemmingsplan deze algemeen zouden moeten gel- deti en niet voor individuele gevallen. Wethouder, F. Cuelenaere wees erop, dat in de wet ruimtelijke ordening de moge lijkheden tot afwijken van be stemmingsplannen is geregeld en dat in dit geval geen spra ke is van een uitzondering. Uiteindelijk verklaarde ook de PvdA-fractie zich akkoord met de voorgestelde wijziging. medische diensten HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg Dokter N. Rijk, Oude Kerk straat 2, Aardenburg, tel. 01177-1466. Axel Dokter C. Schiltman, Bastionstr. 36, Axel, tel. 01155-1777 (b.ig.g. 01157- 1451). Van zaterdagmorgen 8 uur tot zond. 24 uur- Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke Dokter A. Lievens, Beursstr. 6, IJzendijke, tel. 01176-1266. Clinge, Koewacht en St. Jan steen Dokter H. Brabers te Clinge, tel. 01140-2361. Nieuwdorp en Borsele Voor de praktijk van dokter Klapwijk en dokter Aar- noutse neemt waar dokter C. Aarnoutse, Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Breskens, Groede en Schoon- dijke Dokter C.v.d- Berg, Groede, tel. 01171-1366. Cadzand, Retanehement, Sluis en Zuidzande Dokter de Mever, Sluis, tel. 01178- 1366. Driewegen, Hoedekenskerke, 's Heerenhoek en Ovezande De praktijk van dokter J. Geldof, J. Kole cn H. Zwar- telé wordt waargenomen door dokter S. Wöstmann, Nieuwstr. 18a. Ovezande, tel. 01195-450 (tot maandag morgen 8 uur). Goes Dokter T.v-d. Werff, Wijngaardstraat 51, Goes, tel. 01100-7451. Middelburg - Dokter J. de la Bayze, Seisdam 22. Middel burg, tel. 01180-14305 (za terdag) en dokter P. Schram, de Krammer 14, Middelburg, tel. 01180-14664 (zondag. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Sluiskil, Philippine en Hoek Dokter M- Jongsma, Hoek, tel. 01154-1356 b ig.g. 1345. Hulst dokter W. Evsink. Glacisweg 50, tel. 01140- 2060. Hontenisse en Kloosterzande - Van vrijdag 18 uur tot maandagmorgen 8 uur neemt waar dokter R. Bu walda, Cloosterstraat. 72, Hontenisse, tel 01148- 1277. Kloetinge, Wemeldinge. Ka- pelle-Biezeiinge en Katten- dijke - Dokter D. Vrees wijk, Biezelingsestr. 57, Ka- pelle, tel- 01102-1290. (Van een onzer verslaggevers) AXEL In De Halle te Axel wordt dinsdag een ten toonstelling geopend over ar cheologie en monumenten. Dat gebeurt door wethouder P. Aners. De opening vindt plaats om 16.30 uur. „Onder je voeten vandaan en vlak voor je neus" zo heet de tentoonstelling, die vooral bestemd is voor de school gaande jeugd tussen 10 en 16 jaar. De tentoonstelling laat zien hoe archeologische monu menten ontdekt, bewerkt en onderhouden worden. Dat ge beurt via een 40-tal panelen en een aantal vitrines. Aan de tentoonstelling is ook een schoolproject gekoppeld. Zee land is de enige provincie, die de scholen op deze manier bij de historie betrekt. De expositie is geopend op 13, 17, 20 en 24 november steeds tussen zeven en tien uur 's avonds. Voor de leerlin gen van de vierde, vijfde en zesde klassen van het basison- de-v/ijs en brugklassen van het voortgezet onderwijs is de tentoonstelling in groepsver band te bezichtigen van 12 tot en met 25 november. Het initiatief voor het hou den van de tentoonstelling, die oorspronkeliik alleen over de oudheidkunde zou gaan is uit gegaan van de federatie van Zepuwse musea en oudheidka- (Van onze correspondent) PT. JANSTEEN St. Niko- laas brengt op zaterdag 29 no vember een bezoek aan St. Janstegn en Absdale. Op ver zoek van het St. Nikolaasco- mité ontvangt hij dan de kin deren van 3 tot en met 8 jaar. Dat gebeurt zowel in het vere nigingsgebouw te St. Jansteen als in de manege St. George in Absdale. De muziekverenigin gen uit Heikant e-n St. Jan steen zullen de sint bij zijn intocht begeleiden. De mu ziekvereniging uit Heikant vertrekt om kwart over één vanuit de Huifkar naar de ma nege De Steense muzikanten b-"*innen hun tocht om half vier vanaf het Kuipke via een groot aantal straten naar het verenigingsgebouw. Ilansweert, Kruiningen Yerseke - Dokter a. J Wijs, Yerseke, tel. flujf 1444. Krabbendijke en Rilland-B» - Dokter C. Donker, Krafi bendijke, tel. 01134-1544. Sas van Gent - Dokter F. f laert, Oostkade 19 1366. 's Heer Arendskerke, \y< phaartsdijk en Heinkenszw - Dokter H v. Maant, Heinkenszand, tel. oiii» 1234. Temeuzen - Dokter P. Nijst,. en H- Zuiderbaan, Anr' Bijnsslr. 25, Temeuzen w 01150-2324. Vlissingen - Dokter E. tel. 13987 (tot zat. 24 uur)| en dokter G. de Greef, u 12121 (van zat. 24 tot zotj 24 uur). Visites aanvra»,| voor 10 uur. SpreeW voor dringende gevallen zit en zond. 12-30-13.00 17.30-18.00 uur. Zaamslag - Dokter W. Fraanit Plein 42, Zaamslag, u'l 1 01153-1244. 1 WIJKVERPLEGING Aardenburg, Cadzand, Onj, burg, Sluis. WateriandkerH, en Nieuwvliet - Zuster j, Jonge, Badhuisweg 12, Qaj zand, tel. 01179-367. Biervliet, Breskens, Groed, Hoofdplaat, Schoondijke t, IJzendijke - Zuster Schil, ders, Orchideestraat 3, Bres. I kens, tel. 01172-1350. Ellewoutsdijk - Zuster 1(1 Hoogenboom, Langeviele 1 Ellewoutsdijk, tel. 01104 259- Goes en Wilhelminadorp Zuster T. Melis, tel. 011®, 13328. Krabbendijke, Waarde, Rfl. I land-Bath, Kruiningtn Hansweert, Schore en lei. seke - Zuster Matla, tel 01135-481. Noord-Beveland en Wol. phaartsdijk Zuster A. v Gorp, Wissenkerke, teil 01107-372. Sas van Gent - Zuster J, vail Dorsselaer, Beneluxsta 128, tel. 01158-1916. Temeuzen - Zuster M. Ver-I meylen, Langs de Kreek I 130, tel. 3829 Wemeldinge, Kapelle-Biezelt ge, Kloetinge, Kattendijke, 's Gravanpolder en 's Heer- Abtskerke - Zuster T Driesprong Kerkhoekstr. 11 's Gravenpolder, tel. 01103-1 1435. Zaamslag, Axel, Overslaj, Zuiddorpe en Koewacht Zuster J. v. Exel, Poiderstr. I 13, Zaamslag, tel. 01153- 1343. TANDARTSEN Oost-Zeeuwsch-Vlaandcren -1 Tandarts A. v.d- Lee, t Walstr. 2, Axel, tel. 01153-1 1686. Spreekuren zat. 10,® 10.30 en 18.00-18.30 uur; zond. 12.00-12.30 uur. West-Zeeuwsch-Vlaanderen Tandarts N- Janssen, Air-i denburg, tel. 01177-1381 f Spreekuren zat. en zond. van 12.00 tot 12.30 uur. Walcheren - Tandarts A. él Koning, Kanaalstr. 91, Oost- Souburg, tel. 01183-613(7.1 Spreekuren zat. en zond. van 11.00-12-00 uur. Zuid- en Noord-Beveland Tandarts P. Frantzen, Kis taniestr. 307, Goes, Ie! 01100-16374. Spreekuren zal en zond. van 9 tot 10 uur. DIERENARTSEN Oost-Zeeuwseh-Vlaanderen -1 Dierenarts C. Cysouw, Stati- f onsstr. 10, Axel. tel. 01155-1 1488 en E de Nijs, WiWfl minalaan 11, Hulst, te-1 01140-3004. Noord- en Zuid-Beveland Dierenarts M- Karelse, Si-I monswei 2, Heinkenszait tel. 01106-1290. West-Zeeuwscb-Vlaande- I ren - Dierenarts H. v.d. Vj-1 ver, IJzendijke, tel. Oil"-1 1388. Walcheren en deel Noord-Bi I veland - Dierenarts L. S# I faerts, Vlissingen, tel. 01184 14699. Consult alleen na te I lefonische afspraak. Vis® I indien mogelijk aanvrat®! tussen 8 en 9 uur 's f111' gens. APOTHEKEN Axel - Apotheek Axel, I 01155-2888. Zat- van U WJ ,11 en van 16 tot 17 Verder uitsluitend vt°' I spoedgevallen en recepten- I Goes - Goose Apoth» I Klokstr. 19, tel. Oil"' 7104. Hulst - Apotheak Hulst Stee5' str, 35, tel. 01140-4255. ZotjS 14-17 uur en zond. van H-, I tot 17.30 uur. Verder iiiM»'l tend voor spoedgevallen- I M ddelburg Apotheek M Ringeling, Lange Delf'1'1! tel. 12538 I Temeuzen - Apotheek KJ8:, I sen. Winkelcentrum. Zond. geopend van 17.™ I 18.30 uur. Verder uitsto» voor spoedgevallen en I eepten. 1 Vlissi"gen - Apotheek ij l-. Kleine Mulder. Singel 12730- tel (ADVERTENTIE) de stem van zaterd (Van een onzer verslaggevi MIDDELBURG - De :arige politieagent J.B. uit A delburg kon zich gisteren de rechtbank te Middelt „iets meer herinneren van toedracht van een verkeer geval hij de Souburgse b waarbij een motorrijder oir leven kwam. Volgens de ofticier van jus had de politieagent toch merkelijk schuld aan het 0 val, omdat hij de gedragsri had veronachtzaamd. Na een nachtdienst wa agent van Vlissingen naar delburg gereden in zijn par liere auto. Nabij het verk (Van een onzer verslaggevers) HULST - De ond- linge verzekeringsma schappij tegen hag schade in Zeeland zal a haar leden 20 procent v de betaalde premie ten geven. Er viel dit jaar namel zo weinig hagel, dat overschot van 28.000 g den verwacht wordt, verzekerden hebben ver een deel van hun p mie terug, dan dat fikse belasting over overschot moet won betaald. Vooruitzichten voor en maandag opgesteld d KNMI op vrijdag om 18. overwegend droog en ieti temperaturen. Weersv zichten in cijfers gemiddc Nederland. Voor zondag; Aantal ure tot 5. Min. teriip.oms graden. Max. temp streeks 9 graden. Kam droge periode van rr 12 uur: 95 procent, i een geheel droog etn procent. De waterhoogten va dagmorgen, meegedeel Rijkswaterstaat: Konst; (min 1), Plittersdorf 3 10), Maxau 368 (min 9), 1 gen 132 (plus 4), Mannh (min 2), Steinbach 118 Mainz 206 (min 3), Bii (min 2), Kaub 122 (min 229 (min 4), Koblenz 127 Keulen 78 (min 7), Ruh (min 2), Lobith 853 (min nerdense Kop 832 (min ■negen 656 (min 9), IJsse (min 8), Eefde IJssel 342 Deventer 220 (onv.). Ka kipooldersluis 20 (plus sin 5444 (plus 6), B< 3778 (min 9), Belfeld 11 1), Grave beneden de j (onv.). Morgen, zondag 9 nc Bergen op Zoom 7.24 Hansweert 6.30 Terneuzen 5.57 Vlissingen 5.30 Wemeldinge 7.15 Maandag, 10 nov., Bergen op Zoom 8.09 Hansweert 7.20 Terneuzen 6.50 Vlissingen 6.24 Wemeldinge 8.00

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 2