Zionisme: vorm van racisme? PREUTS EUKEN- SSISTENTE VERZORGING VERWARRING EN VERBIJSTERING H« gebouw van de Verenigde Naties aan de 45th Street en First Avenue in New York. Onze tijd: de nacht van vrijdag op zaterdag 18 okto ber. De sociale, humanitaire en culturele commissie van de Verenigde Naties bestem pelt met 70 stemmen voor, 29 tegen en 27 ont houdingen het zionisme als „een vorm van ra cisme en rassendiscriminatie". „Een obscene ONDANKS TEGENSTRIJDIGHEDEN EN HYPOCRISIE BUJFT DE VERENIGDE NA TIES TOCH: NWERKER ng Charitas" )irectie van Huize s" 'LOEGEN iTSELAARS ODGIETER 'MONTEUR i. P. Jansen. ENBOUW B.V7 e EDIENDE 'ORGINGSTEHUIS CQUELINEFLAT Kamerlid Dees (VVD) Actie tegen Israël kan op ramp uitlopen voor de volkeren organisatie Ernstig Contact HET VALSE BEELD DER ARABIEREN TT DE STAAT ISRAEL EXCLUSIEVE STAAT EEUWENOUD VERLANGEN Handjes DOOR M'ê CORN. VERHOEVEN nwerk" a vak te willen leren. Van Olde Barneveldtstraat 5 Itastraat 7 Dordrecht Tel. 078-35211 rondse laagspanningsnetten treffende werk en loon schriftelijk I an bovenstaand adres of buiten I Patronaatstraat 68, Made tel er Rommelaan 20, Prinsenbeek Schotenhof 2, Prinsenbeek 7. Heubergerstraat 47, Tilburg l8. re, Duinstraat 30, Hoogerheide I jen iagt voor spoedige Indiensttreding larls volgens de C.A.O. voor bejaar- ntehulzen. igen kunt U verkrijgen bij de 4. 01670-3970. aagd estatlon, tevens belast met de bedie- lutowasstraat ILBURG DE HAAS iment, Bergen op Zoom. |50. emlng vraagt voor Belgli goede sociale voorzieningen 375833 en 080-443549 BERGEN OP ZOOM waar 60 personen onderdak vin- Bn vacature voor orging zal worden belast met de zW9 sveste personen in de meest ru ig moeten geven aan het Persorl^ vens t.o.v. de bewoners een ven et zijn. jn gaan uit naar een repres l, die momenteel als 9e<kPloaJ ge (A- en/of B-diploma) als.ad' 0f tfdelingshoofd in de verpleging (tor werkzaam is. Organisator :hten wij een eerste vereiste, it een prettige werkkring in een mee luis. en secundaire voorwaarden gstehuizen. den gelieven hun schriftelijk s0' aan Stichting Flat De Warande, gen op Zoom. htingen kunt u inwinnen bij bet N zorging, zr. J. M. Schippers, duP' tn op Zoom, telef. 01640-40S? HNGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN MGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEfllNGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILING EILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN PEILINGEN daad", zegt Amerika. „Een officieel goedpra ten van anti-semitisme", zegt het Europa van de Negen. „Ongelooflijke onzin", reageert Is raël. De verwarring en verbijstering zowel on der tegen- als een deel van de voorstemmers zijn groot. Het WD-Tweede Kamerlid Dick Dees (30), zes weken adviseur van de Neder landse delegatie en de Nederlandse regering bij de V.N. observeerde de „tegenstrijdighe den en schijnheiligheid" bij het geruchtma kende gebeuren. Met hem gaan we in op de achtergronden, die leidden tot de totstandko ming van deze anti-zionistisch resolutie, en de betekenis ervan voor de toekomst van de vol kerenorganisatie, die de heer Dees typeert als „het kloppende hart van de wereldpolitiek". KLOPPEND HART VAN WERELD- POLITIEK Eerst de feiten op een rijtje: Sinds de Yom Kippoeroorlog van oktober 1973 verkeren de Arabische landen in de winning mood. Zij hebben bij alle mogelijke gelegenheden in en buiten internationale organi saties getracht de politiek van Israël of het gedrag van Israël veroordeeld te krijgen. Zij probeerden Israël uit de UNESCO (waarin het onderwijs, wetenschappelijke en culturele werk van de VN gebundeld is) te stoten - wat gedeeltelijk lukte - en uit de arbeidsorganisatie van de VN, de ILO, wat wel lukte. Aangemoedigd door deze successen kwam een actie op gang om Israël uit de Verenigde Naties te stoten. De moslemconferentie eind juli in de Saoedi-Arabische hoofdstad Jedda, waaraan veer tig landen deelnamen, besloot eenstemmig tot die actie. Op de conferentie van de Or ganisatie van Afrikaanse een heid emd juli/begin augustus in Kampala werd eenzelfde poging tot actie op het nippertje ge blokkeerd door de (gematigde) Afrikaanse landen. Op de conferentie van de on gebonden landen in Lima, Peru, vlak voor het begin van het Al gemene debat in de VN, bleek dat een uitstotingsactie niet haalbaar zou zijn. Had de lieer Dees verwacht, dat de Arabische landen, gezien de aarzelende steun op de laat ste conferenties, toch iets tegen Israël zouden ondernemen? Dees: „Mijn taxatie was, dat gezien de resultaten van Kam pala en Lima het niet zou komen tot een uitstoting of schorsing van Israël door de Algemene Vergadering. Ik verwachtte wel, dat de Arabische landen min stens hetzelfde zouden willen bereiken als op de conferentie in Mexico - de VN-conferentie in bet kader van het jaar voor de vrouw - waarop alle vormen van racisme, waaronder het zio nisme werden veroordeeld. ,ajs u weet stemde de Neder landse delegatie daar jammer genoeg voor. h> de sociale commissie werd et zionisme uit de context van «lexico gelicht, waar het zio nisme genoemd werd in reeks 'an vormen van racisme. Nu werd apart over het zionisme qe- proken zoals indertijd over apartheid. Dees Eerst even dit: Toen Auun van Oeganda tijdens het gemene debat pleitte voor de erniehging van Israël wist ïe- r«.teei! WSj dat de Arabieren di- reci Ot indirect met een aanval P siael zouden komen en dat 7 L'Tarbii ve'zekerd konden te! „iT 5Fak ook als voorzit- re Obganisatie van Afri- v Eenhetd, van de steun die Alrilraanse landen Wat meneev e betrett De Alge een 10 e'Saderm8 heeft in nomi lang a«'eplan aange- het ran V00r de bestrij(ling van minatiL Ï?e e? de rassendiscri- teeen a plan' vooral gericht Afrika P°ütiek van Zuid der 1 6n odesie, werd zon- Ver,,aimmen m de Algemene vergadering aanvaard. Toen dit punt in de sociale commissie - bij wijze van evaluatie - aan de orde kwam dienden Syrië en nog een paar landen een amende ment in om ook het zionisme als een vorm van racisme te kwali ficeren. Door deze manoeuvre zou het hele actieprogramma ook tegen Israël gericht worden. De tegenstand was zo groot, dat de indieners voorzagen dat het grootste deel van de commissie niet alleen tegen de amende menten maar ook tegen het ge hele actieprogramma zou stem men. Dit risico wilden zij niet nemen en dus werden de amen dementen ingetrokken. Was u opgelucht? Dees: Natuurlijk, maar je voelde dat er meer broeide. Een paar dagen later werden de tek sten van de amendementen weer ingediend, maar nu als aparte resolutie, die het zoals u weet in de commissie een grote stem- menmeerderheid haalde. Kunt u iets zeggen over de Eu ropese tactiek nu de resolutie in de sociale commissie aangeno men is en waarschijnlijk ook in de Algemene Vergadering vol gende week erdoor zal komen? Dees: „Wij hebben tegen de anti-zionistische resolutie dui delijk nee gezegd. Wij hebben ook laten doorschemeren dat wij - de Negen - de grote conferen tie over net racisme volgend jaar in Ghana eventueel zullen boy cotten als de resolutie in de Al gemene Vergadering wordt aan genomen. Wij kunnen bij de stemming straks ook demon stratief weglopen en niet zeggen of we naar Ghana komen - de landen van de derde wereld hechten veel betekenis aan deze conferentie. We kunnen ook ons best doen om de stemming uit gesteld te krijgen. Ik denk niet dat dat er nog in zit, maar het kan. Vele landen hebben in de commissie vreemd gestemd. Chili, Spanje, Portugal eii een aantal gematigde Afrikaanse landen stemden voor de anti- zionistische resolutie. Dees: Het stemgedrag van sommige landen was inderdaad vreemd. Waarom Portugal bij voorbeeld heeft voorgestemd is een compleet raadsel. We hopen, dat we, voor de resolutie in de Algemene Vergadering in stemming komt, zoveel druk op enkele landen kunnen uitoefe- Wat gebeurde er zoal achter de schermen? Dees: Met betrekking tot deze zaak was er veel deining. Toen de emoties eenmaal waren weg geëbd, werd ook in onze delega tie uitvoerig de tactiek bespro ken. Hoewel de heer Dees ook nu nog - emotioneel bij de zaak be trokken is, schakelt hij geen moment over op de versnelling van de kreten. Hij blijft zakelijk analyseren. Maar hij is zo vol ge raakt van het politieke gebeuren in de VN, dat zijn sigaartje tij dens een ruim twee uur durend gesprek op zijn werkkamer van zijn huis aan de Zandberglaan vijf keer uitgaat. Aan het einde van het gesprek is de sigaar nog niet half opgerookt. Dees: „In de eerste plaats streefden we naai één Europees standpunt. Uiteindelijk is er dat gekomen, maar ik vind dat de landen van de Negen wel harder aan de weg mogen timmeren. Zij kunnen van Amerika nog heel wat leren Ik vind dat het hiei om een heel ernstige zaak gaat die zowel voor de vrede in het Midden-Oosten als voor het functioneren van de VN grote gevolgen kan hebben en dat wordt misschien nog niet overal in de wereld even sterk beseft". Van der Stoel Gromyko nen, dat ze hun stem herzien of tegenstemmen als ze zich in de commissie onthouden hebben. Volgens berichten uit Ame rika zouden de Arabieren de stem van Chili gekocht hebben. Dees: „Ik heb die berichten in New York ook gelezen. Zo iets kun je niet hard maken". Als de anti-zionistische reso lutie in de Algemene Vergade ring van de VN wordt aangeno men, welke zullen dan de conse quenties zijn voor een instituut als de Verenigde Naties? Dees: „Voorzover te overzien in ieder geval deze: De opstel ling van Israël, zal verharden (zoals destijds Zuid-Afrika) en dat is niet alleen schadelijk voor de vrede in het Midden-Oosten, maar ook voor de politiek van Amerika en de Amerikaanse vredespogingen in dat gebied. Amerika zou op de een of andere manier zijn royale bijdrage aan het werk van de VN (nu betaalt Amerika ruim 25 procent van de totale kosten der VN) kunnen verminderen. Zou Amerika flink gaan snoeien, dan zou dat een ramp zijn voor de VN. Ver volgens worden gezag en ge loofwaardigheid van de VN aangetast. De macht van het ge tal is de laatste twee jaren be langrijker geworden dan het ge zag van het argument, waarmee de polarisatie de intrede heeft gedaan in de VN als gevolg waarvan controversiële beslis singen worden en zijn genomen. Een resolutie als die tegen het zionisme en dus tegen Israël zal onvoorzienbare gevolgen heb ben en van verstrekkende bete kenis zijn voor het functioneren van de VN". (Iets over de procedure: Wanneer de resolutie in de Algemene Vergadering wordt aangenomen, gaat de beslissing naar de Vei ligheidsraad, het uitvoer ende orgaan van de VN. In de V-raad hebben, zoals bekend, de „groten" een veto-recht, waardoor uit voering van een resolutie geblokkeerd kan worden) Na zes weken toch een nega tieve balans? Dees(voors en tegens afwe gend): „Zeker niet. Het zionisme was een heel belangrijk punt, maar over veel punten, er ston den er 126 op de agenda, was een grote mate van overeenstem ming. Bovendien worden tijdens' de algemene zitting van de VN vele informele contacten gelegd en informele gesprekken ge voerd tussen ministers van Bui tenlandse Zaken en staats hoofden. Van der Stoel bijvoor beeld sprak met Gromyko, Fa- oed van Saoedi-Arabië, Kissin ger etc. Allon sprak drie uur met Gromyko en hoewel Israël en Rusland sinds 1967 geen diplo matieke relaties met elkaar on derhouden, mag je niet aanne men, dat ze drie uur ruzie heb ben zitten maken. In de stille di plomatie gebeuren belangrijke dingen". Er wordt vaak gezegd en ge schreven dat de VN niet meer dan een praathuis is. Is dat waar? Dees: „Dat is soms waar en je kunt veel negatiefs over de structuur en het functioneren van de Verenigde Naties op een rijtje zetten. Maar in zo'n we reldforum kun je, denk ik, niet anders dan de stap-voor-stap- politiek voeren, de politiek van de kleine schreden voorwaarts. Ik neem enkele dingen, waaraan dank zij de VN iets gedaan wordt: voedselhulp, gezond heidszorg, non-proliferatie, drugmisbruik etc. Ik heb erva ren dat de volkerenorganisatie functioneert als het kloppend hart van de wereldpolitiek on danks alle tegenstrijdigheden die je ontdekt. Het is jammer, dat zo'n actie tegen Israël, want dat zit achter die anti- zionistische resolutie, de Ver enigde Naties in gevaar brengt. De dreigementen die Amerika en de Negen hebben geuit, moe ten, naar mijn indruk, niet te licht worden genomen". Anton Theunissen B m ET zionisme (Zion betekent Palestina) ontstond als een beweging - grofweg: aan het einde van de vorige eeuw - die streefde naar een terugkeer van joden uit de diaspora en getto's naar Palestina (toen Turks). De grote mannen achter de beweging: Theodor Herzl en Chaim Weizmann. Toen de eerste golf joodse emigranten zich eind vorige eeuw in Pales tina had gevestigd kreeg het zionisme ter plaatse een concrete betekenis: joodse arbeid op joodse grond, de keuze van een collectieve maatschappij - vorm en zelfverdediging (kibboet- siem). De beweging vond als gevolg van de progroms onder tsaar Nicolaas II en het mislukken van de Russische revolutie in 1905 in het begin vooral aanhang onder Oosteuropese joden. In de twintiger en dertiger jaren steeg het ledental wederom door toeloop van wederom in uiterst benarde positie verke rende Oosteuropese joden. Na de gruwelen van de tweede wereldoorlog, waarin zes miljoen joden werden vermoord, en de politieke zionistische gedachte geworteld was, verlangden de tienduizenden joden in Europa zo snel mogelijk naar Pales tina te gaan. Dit (politieke) zionisme was de motor achter de totstand koming van de staat Israël. Sinds die staat er is, heeft het zionisme veel van zijn betekenis verloren en houdt zich buiten Israël bezig met de bevordering van de emigratie naar Israël, de verspreiding van Hebreeuwse en joodse cultuur en geldin zamelingen ten bate van deze staat. In Israël zelf zijn de zionistische maatschappij-idealen niet volledig verdwenen, maar ze zijn niet bepalend meer voor de Israëlische samenle ving. Ter goed begrip is het zinnig op te merken dat ook onder joden onderling heftig gediscussieerd wordt en is (er zijn ver schillende stromingen) over het zionisme en onder hen zijn vele niet- en zelfs anti-zionisten. Met betrekking tot de anti-zionistische resolutie die aanvaard is in de sociale, humanitaire en culturele commissie van de Verenigde Naties hebben de Arabische woordvoerders er de nadruk op gelegd, dat zij niet het joodse geloof en joodse gemeenschap van racisme beschuldigen, maar Israël. In hun visie is het zionisme een ideologie, die erop gericht is Zion (Palestina) tot een exclusieve joodse staat te maken met onge lijke rechten voor niet-joodse bewoners van dit gebied. Het zionisme - aldus de Arabische landen - discrimineert niet- joden en moet daarom als racistisch worden aangemerkt. Het zionisme wordt hier met andere woorden voorgesteld als een agressieve en mens-onterende denkrichting, die dagelijks wordt weerspiegeld in het optreden van de staat Israël. Uiter aard is dit een bespottelijk, karikaturaal en vals beeld van het zionisme en de staat Israël, die, het moet met nadruk gezegd worden, een goede democratie heeft voortgebracht. Ook een vals beeld, gezien in het perspectief van het eeuwe noude onuitblusbare joodse verlangen naar Zion. Een joodse schrijver bracht dit laatste facet aldus onder woorden: „Het moge wonderlijk schijnen, dat de joden na bijna twintig eeu wen weer naar huis willen, maar het is reeds driemaal eerder in de geschiedenis vertoond, en wel na de Egyptische, de Assyrische en de Babylonische diaspora. Men mag het een cultuurhistorisch wonder vinden, maar de zuigkracht naar Zion is even reëel als de trek van de trekvogels, die nog wegen uit de ijstijd volgen. Het joodse volk heeft trouwens nooit nagelaten te verkla ren, dat het zal terugkeren naar het eigen huis. Daarom is het ook onzinnig de term van de Balfourdeclaratie, die het joodse volk een tehuis toezegde, misleidend te noemen. Het ging immers om een land, waar de joodse mens zich thuis zou voelen. En in Israël is hij thuis. Gedurende bijna 2000 jaar heeft iedere joodse man driemaal daags de gelofte der weder keer afgelegd. En zelfs op het punt van de hoogste vreugde, wordt verklaard: „Eer ik u zou vergeten, Jeruzalem, in het hoogst van mijn vreugd, verdorie mijn rechterhand, kleve mijn tong aan mijn gehemelte". Niemand kan dus volhouden, dat het heimwee naar Zion een zaak van gisteren of eergiste ren is. Het zionisme is er slechts de moderne politieke gestalte van. Maar ook joden, die zich niet direct zionist noemen, beschouwen Israël als hun vaderland op grond van dit on blusbare verlangen naar Zion. In de wandelgangen van de Verenigde Naties circuleerde enkele weken geleden deze anekdote. Tijdens het informele gesprek tussen de ministers Van der Stoel en Gromyko stelde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken de kwestie Andrei - Amglrik, de zaak van de Russische dissidente schrijver, aan de orde De Russi sche minister, een harde, kille en humorloze diplomaat mompelde zo iets van: Over wie heb je het eigenlijk Toen Gromyko duidelijk het blijken, dat hij over de schrijver niets wilde zeggen en bleef doen of zijn neus bloedde scandeerde Van der Stoel; „A-mal- rik". Waarop Gromyko verbaasd zeiO, is dat die man die bij jullie zo beroemd, maar bij ons onbekend is".... Wat is uw totale indruk van de VN? Dees: „Je ziet veel tegenstrij digheden en ronduit hypocrisie. Om een paar voorbeelden te noemen. Het is daar een ge woonte, dat een minister of staatshoofd na zijn speech tij dens het algemene debat fefeli- citeerd wordt door de toehoor ders. Zo'n Allon van Israël, die een open en goed verhaal hield, kreeg zegge en schrijve vijf handjes. Een sjeik van Koeweit, die politiek gesproken een weinig interessant verhaal op diste, kreeg een ovationeel ap plaus en wel honderd handjes. Olie, nietwaar! De afgevaar digde van China kreeg applaus en handjes, maar niet van de Rus. Hij bleef stokstijf aan zijn zetel gekluisterd. De Ameri kaan, die met beide diplomaten goede vriendjes moet blijven, lost. het diplomatiek op. Hij complimenteert de Chinees, maar loopt daarna regelrecht naar de Rus, die een troostend woordje krijgt. Politiek, belan gen, principes. De VN, ja". De vraag is: wat blijft er over van eigenschappen die verdwij nen? Een van de veronderstel lingen waarop deze vraag berust is, dat eigenschappen die ver dwijnen, een bepaald spoor ach terlaten of dat de daarin geïn vesteerde energie andere objec ten zoekt, en een van de moge lijke antwoorden is, dat eigen schappen niet verdwijnen, maar omslaan in hun tegendeel. Overwonnen gierigheid zou dan verkwisting worden, overwon nen slaafsheid zou omslaan in bazigheid en verdwijnende ver legenheid zou een extra pikant tintje geven aan de daarvoor in de plaats komende brutaliteit. Wat zou er gebeurd zijn met de ouderwetse preutsheid? Het lijkt wel of zij toegevoegd is aan de hang naar een uitdagend op treden en dus in haar tegendeel verkeerd is. Maar ik denk dat het wat ingewikkelder is. Het woord „preuts" betekent niet al leen „overdreven zedig", maar ook „trots" en overmoedig Het wordt afgeleid van het laat-Latijnse „prode" en het Franse prudedat als „recht schapen" en ook „voordelig' omschreven wordt, maar vlak voor „preuts" vermeldt het woordenboek preutin de zin van „vrouwelijk schaamdeel" en ik kan niet nalaten een ver band tussen die twee woorden te vermoeden. Er is duidelijk sprake van enige dubbelzinnigheid. Preuts heid is alomtegenwoordig. Dit sluit bijna de mogelijkheid van een spoorloze verdwijning uit. Maar het is wel zo, dat de bete kenis zich in ongunstige richting ontwikkelt en alleen al op grond daarvan is er volgens de logica van de vooruitgang een behoefte om te zeggen dat de ouderwetse preutsheid verdwijnt. Op seksu eel gebied zal dat ook wel het geval zijn, misschien is zij daar wel in haar tegendeel omgesla gen en het is maar de vraag of ook dat tegendeel niet „preuts heid" mag heten. Wanneer we preutsheid om schrijven als een poging om een heid te geven aan het eigen be staan en inbreuken van buiten te weren, is de ontkenning van de seksualiteit niet veel mindei preuts dan de frisse illusie dat zij gewoon leuk is en als een soort van amusement bedreven dient te worden. In beide gevallen is er van preutsheid sprake in die zin, dat de passieve en duistere zóne van het bestaan genegeerd wordt door een overmaat aan activiteit en rationalisatie. Zon der de zekerheid te zijn zoals men verkiest te zijn is het moei lijk uitdagend op te treden. Door kosmetica en deodorants wordt die zekerheid meer gesteund dan door principes of inzichten. Daarom zijn de deodorants wel beschreven als typische uitingen van hedendaagse preutsheid. En „preuts" is dan evengoed „zelf verzekerd" als „gehoorzamend aan normen van buiten af ge steld" Preutsheid is de poging om alles wat onwillekeurig, niet gekozen en passief is in het be staan, te verbergen. Zij trekt zich van het seksuele gebied al leen maar terug inzoverre dat in de sfeer van de activiteit ge bracht wordt en tegelijk het on willekeurige in de lichamelijk heid gemaskeerd kan uiorden. Daardoor lijkt zij te verdwij nen, maar als schaamte voor de passiviteit blijft zij bestaan en wordt zij zelfs groter naargelang de nadruk op activiteit en ei genmachtigheid (preutsheid in de andere zin) groter wordt. Mensen die zich schamen voor de schaamte zijn preuts in het kwadraat; die preutsheid is niet uit te roeien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 19