dn hans berger kliniek Gemeente w& Rotterdam BOUWSERVICE stlaurens ziekenhuis breda diaconessenhuis breda GROEPSLEID(ST)ERS diaconessenhuis breda KEUKEN ASSISTENTE HOOFD VERZORGING ziekenverzorgende leerlingen Stichting „Huize Charitas" Directie van „Huize Chari- tas" WAARNEMEND HOOFD alstublief t,de betere banen I uitzendbureau de klokkenberg ARCHIEF BEHEERDER LIJNWERKER OBBOiiCTiiW/rm-l PLOEGEN METSELAARS ilingen peilin< ngen peilingi peilingen PEII EILINGEN PEILIf MEDEWERKSTER FINANCIËLE ADMINISTRATIE HERVORMDE STICHTING CRABBEHOFF VOOR DE AFDELING PSYCHIATRIE/NEUROLOGIE Gemeentelijke Verpleeginrichtingen: SKILL BOORMACHINE METALEN GEREEDSCHAPSKIST MEDICIJNKAST AUBER TOILETKAST AUBER TOILETKAST STENEN HUISNUMMERS 9R ATAG WASSEMKAP VAKBEKWAME LOODGIETER LEERLING- of HULPMONTEUR INRICHTINGS-ASSISTENTE n_ Adm. kracht (vrl.) Stenotypistes Sekretaresses Boekhoudk. medewerkster Produktiepersoneel nachtwaker part-time HET ZIEKENFONDS O.Z. NETTENBOUW BX Steenbergen jeugdige POMPBEDIENDE VAN TILBURG DE HAAS VERZORGINGSTEHUIS JACQUELINEFLAT Staffunctie Kamerlid Dees (VVD) Actie teger Israël kan op ramp uitlopen voor de volkeren organisatie i*55j DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER In ons ziekenhuis ontstaat binnenkort de vakature va; Deze funktie bestaat hoofdzakelijk uit het maken van nota's van me dische verrichtingen t.b.v. de patiënten. Zij zal hierbij samenwerken met 4 andere medewerkers in de groep fakturerlng. In totaal zijn op de fin. adm. 14 mensen werkzaam. Graag komen wij in kontakt met meisjes van 20 Jr. die In het be zit zijn van het MAVO-diploma en reeds enige jaren kantoorervaring hebben. Verzoeken om inlichtingen kunnen gericht worden aan dhr. E. Gaal, hoofd administratie, tel. 076-122133. Sollicitaties te richten aan het hoofd personeelszaken, Langendljk 75, Breda. Op enveloppe vermelden S 8.11. Groen van Prinstererweg 38 Dordrecht Ter gelegenheid van het beëindigen van de werkzaamheden van dokter K. J. Nannlnga als geneesheer-directeur van het Verpleeghuis Crabbehoff op 28 november a.s. worden OUD PERSONEELSLEDEN gaarne uitgenodigd om afscheid te komen nemen tussen 14.30 en 17.00 uur. Voor deelname aan een afscheidscadeau staat onze giro rekening 31 31 75 t.n.v. bovengenoemde Stichting ter beschik king vóór 20 november a.s. Verzocht wordt vriendelijk Uw eventuele mede-oudpersoneelsleden van deze uitnodiging op de hoogte te brengen. Wij zullen U gaarne ontvangen. De Commissie epilepsiecentrum vraagt voor de afdeling voor jeugdige patiënten Tot hun taak behoort het samen met 3 andere groepsleld(st)era begeleiden van een groep van 10 tot 12 patiënten, voor de uitvoering van het behandelingsplan van de patiënten. Voor deze funktie wordt gevraagd: een leeftijd van 21 jaar of ouder: het bezit van het diploma Verpleging B of MBO IW, dan wel studerend hiervoor. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden zijn volgens de landelijke regelingen voor ziekenhuispersoneel. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van opleiding, leeftijd en ervaring kunnen worden gericht aan het Hoofd van de Verpleeg- dienst van het Medisch Centrum De Klokkenberg op onderstaand adres. C/>Centrum de Klokkenberg,Galderseweg 81, Breda Voor ons ziekenhuis, dat plaats biedt aan 260 patiënten, waaronder ook psychiatrische patiënten, komen wij gaarne in kontakt met een: Degene die belangstelling heeft voor deze funktie dient in het bezit te zijn van de diploma's A en B ziekenverpleging en heeft tevens de stafopleiding gevolgd of is hiervoor studerende. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door het hoofd van de verple gingsdienst zr. E. Molenaar, tel. 076-122133. Uw schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de afd. perso neelszaken, Langendijk 75, Breda. Op enveloppe vermelden S 8.11 In de geriatrische kliniek aan de Asserweg begint op 7 ja nuari 1976 een cursus voor opleiding tot waarin zowel mannelijke als vrouwelijke kunnen worden geplaatst. Deze kliniek is gelegen in de woonwijk Schicbroek en heeft een capaciteit van 2I2 bedden voor lichamelijk zieken en een observatieafdeling van 38 bedden voor psychisch ge stoorde bejaarden. Voor degene die interesse heeft in een verzorgend beroep is dit een mogelijkheid een 2-jarige opleiding te volgen en het diplomu te behalen dat recht geeft op het voeren van de beschermde titel van ziekenverzorgster, respectievelijk zie kenverzorger. Minimumleeftijd: I7jaar. Als vooropleiding geldt: tenminste drie jaar voortgezet dagonderwijs met goed gevolg, zoals 3 jaar M.A.V.O. met diploma of overgangsbewijs naar de 4e klas; 3 jaar huis houdschool (theoretische kant), Inas-diploma, O.V.B., A.O.L.V. deel I. Vanaf het begin van de opleiding reeds een aantrekkelijk salaris: het Ie jaar f 1.050,- bruto per maand. Vergoeding voor onregelmatige diensten. Eerste aanschaf dienstkleding gratis. Voor vrouwelijk personeel zijn er gezellige kamers voor inwoning beschikbaar. De directrice, zr. GJ. Stougie, en de docente, mevr. M.L.G.H. Krouwer-Schenk, zuilen belangstellenden gaarne voor een gesprek ontvangen, waarbij alle gelegenheid is de inrichting te bezichtigen, zodat een goed inzicht kan worden verkregen in de te verrichten taken. Hiertoe kan schriftelijk (Asserweg 235) dan wel telefonisch (010-228022) contact met de directrice worden opgenomen. P. G. VISSERS en ZOON Esdoornlaan 22 - Oosterhout. Telefoon (01620) 24978 - 24979 - 23139 met hobbyset nr nr. 1566 M I Sfws" Nu voor 18.25 Nu Vt-wt 37.55 ZXf"!?..68.93 Nu voor 66." Nu voor sJ.CU type 63. Nu voor 225.- Verder alle bouwmaterialen en doe-'t-zelf-artikelen. Alles inclusief BTW. Voor onze afdeling installatie vragen wij: vertrouwd met een degelijk stuk „Klantenwerk" Voornaamste eis is de ambitie een prima vak te willen leren. Sollicitaties: Fa. P. Jansen. AVWVVWVVWWVVVVVWiMAWWVVVW'iW Afd. werkplaats: Van Olde Barneveldtstraat j Bergen op Zoom. Op een onzer verpleegafdellngen zal er een v»—>re ontstaan voor een gediplomeerd Zij heeft de verantwoording voor een goede gang van zaken op de dieetkeuken van de verpleegafdeling en zal, In overleg met het hoofd van de afdeling en de diëtiste, toezien op de voeding van de patiënten. Voor deze aantrekkelijke funktie is het bezit van het INAS-diploma vereist. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd per-, soneelszaken. st laurens ziekenhuis ulvenhoutselaan 19-21 breda WIJ kunnen dlrekt plaatsen: eventueel met auto Bel of kom liever even langs J Breda, Veemafktstra.it 36 te: [.MifftTT'H! medisch centrum vraagt voor de afdeling Techniache dienst een De werktijden zijn gedurende 7 dagen in 2 weken van 23.00 uur tot 07.00 uur. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met ervaring (bijv. politie of militaire), doch ook anderen, die menen geschikt te zijn voor de functie, kunnen solliciteren. Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen kunnen worden gericht aan het hootd van de afdeling Tech nische dienst van het Medisch Centrum De Klok kenberg, Galderseweg 81, Breda. Telefoon 076 - 659310. Centrum de Klokkenberg,Galderseweg 81, Breda Glnnekenweg 139, Breda vraagt een Voor deze functie zoeken wij een 65'er die op ons archief lichte en eenvoudige werkzaamhe den moet verrichten. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direc tie van bovenvermeld ziekenfonds. Voltastraat 7 Dordrecht Tel. 078-35211 vraagt: voor bovengrondse laagspanningsnet),, Inlichtingen betreffende werk en loon schrille J of mondeling aan bovenstaand adres of buiv' werktijden bij: Dhr. Hessels, Patronaatstraat 68, Made u I 01626-2523. Dhr. Taks, Pater Rommelaan 20, Prinsenhd tel. 01607-2947. Dhr. L# Due, Schotenhof 2, Prinsenbeek tel. 01607-3597. Dhr. Boelen, Heubergerstraat 47, Tilburg tel. 013-551398. Dhr. Jonckheere, Duinstraat 30, Hoogertie.it tel. 01646-2827. «DE STOELEMATj ELKE DAG van 2 tot 6 uur en 's avonds van 7 tot 10.30 uur. vraagt voor spoedige Indiensttreding Salaris volgens de C.A.O. voor bi dentehuizen. Nadere inlichtingen kunt U verkrijgen bij de Tel. 01670-3970. Met spoed gevraagd voor ons servicestation, tevens belast met de be» ning van onze autowasstraat. Aanmelden Stationsemplacement, Bergen op Zoom. Tel. 01640-37150. Bouwonderneming vraagt voor Belglt Hoog loon, goede sociale voorzieningen Int. tel. 076-875833 en 080-443549 BERGEN OP ZOOM Voor dit tehuis, waar 60 personen onderdih" den ontstaat een vacature voor Het Hoofd Verzorging zal worden belast met de» voor de gehuisveste personen In de meest e zin. Hij/zij zal leiding moeten geven aan het p terwijl hij/zij tevens t.o.v. de bewoners eenv wensfiguur moet zijn. Onze gedachten gaan uit naar een represents1" persoonlijkheid, die momenteel als gedipW* verpleegkundige (A- en/of B-diploma) als a hoofd of als afdelingshoofd in de verpleging verzorgingssektor werkzaam is. Organisator capaciteiten achten wij een eerste vereiste. Geboden wordt een prettige werkkring in een a en modern tehuis. Salarisregeling en secundaire voorwaarden»1 cao-verzorgingstehuizen. Geïnteresseerden gelieven hun schriftelijks- 1 tatie te richten aan Stichting Flat De Warande, taan 100, Bergen op Zoom. Eventuele inlichtingen kunt u inwinnen bij ^.1 dige hoofd verzorging, zr. J. M. SchippersW I weg 20, Bergen op Zoom, telef. 01640-406* He -let gebouw van 45th Street en Firs tijd: de nacht van ber. De sociale, commissie van de pelt met 70 stemm houdingen het zio cisme en rassendi Eerst de feiten op e Sinds de Yom Kipp de Arabische landen ii mogelijke gelegenhedt saties getracht de polii veroordeeld te krijgen Zij probeerden Israël wetenschappelijke en ci stoten - wat gedeeltelijk VN, de ILO, wat wel li kwam een actie op gang o De moslemconferent juli in de Saoedi-Ai hoofdstad Jedda, waara tig landen deelnamen, eenstemmig tot die acti Op de conferentie vat ganisatie van Afrikaan heid eind juli/begin aug Kampala werd eenzelfdf tot actie op het nippe blokkeerd door de (gen Afrikaanse landen. Op de conferentie var gebonden landen in Lim vlak voor het begin van gemene debat in de VI> dat een uitstotingsact haalbaar zou zijn. Had de heer Dees ve dat de Arabische landen de aarzelende steun op ste conferenties, toch ie Israël zouden ondernem Dees: „Mijn taxatie v gezien de resultaten va pala en Lima het niet zoi tot een uitstoting of sc van Israël door de Al Vergadering. Ik verwach dat de Arabische landt stens hetzelfde zouden bereiken als op de confer Mexico - de VN-confer het kader van het jaar vrouw - waarop alle vori racisme, waaronder h nisme werden verof Z-oals u weet stemde de landse delegatie daar genoeg voor. In de sociale commiss het zionisme uit de conè Mexico gelicht, waar I nisme genoemd werd i nan vormen van racisi uierd apart over het zioni sproken zoals indertii apartheid Dees: Eerst even mui van Oeganda tij( ulgemene debat pleitte vernietiging van Israël ^rfe"wei datdeArabr o^f i mdirect met een P Iarael zouden komen 7S daarbij verzekerd fil Amin sprak ook als Organisatie v, di tijd J** 1?organisatie vj van *1 Eenheid, van d vanyeleAtrikaanse tand ^solutie betreft D mene Vergadermg heeft nonJ )ang uetieplan het ,a" VOOr de bestri]d en de rassej Cn bDl,p!an voora' AtnL Pohtiek van der et 6n udesie, we VerDtammen de Ai ergadering aanvaard

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 18