VAN HOREN EN ZIEN VAN HOREN EN ZIEN ren is: teen rden. aar- >teem eeld. televisie radio radio S verwacht >erkt verlies ^e ZATERDAG ONTDEK DE VERSCHILLEN Billy the Kid 'I-" 'send nr Rotterdam i vn Puerto Ordaznrr Westerkerkevn tS ingapore WiUemskeS verw., Wonoratos.,::" nio nr Manilla, Z»ta|lS v Georgetown. N HAAG (ANP) p Maatschappij SchevT *.V. (EMS) verwacht !j over 1975 een verlie N •kte omvang ,A? .000 winst totaal ve lit nogruimf 44 mla)i™? de boekjaar heeft de fu ictiviteiten gestaag veï nderd. Over de verlL erden van demeerderhj' tten VHS en Van ga is in beginsel over, nng bereikt. De ;man zal in de eerstk, aandeelhoudersverK4 ijn commissariaat terN ring stellen, zo heeft bekendgemaakt. (IN Boveri en Sham h, lebben besloten samen i, ■n voor de ontwikkel en nieuwe techniek vl B nzetten van vloeibaar t-l isvormige toestand, 'e techniek wordt mind»! elijk voor het milieu I i en zal tegelijkertijd elek.I ut opwekken. rde f 1 hoger op 33. redelijke, lokale vraag »r aandelen KLM, geha rd 'op de gunstige voor zichten voor de lucht- irt, uitgesproken door de rzitter van de I.A.T.A., nu in bredere kring be- d zijn, bleef bestaan. aandeel werd f 1-50 irder op f 56.50. bankaandelen waren leeld, terwijl Heineken gulden verloor op f 145. ionale Nederlanden g met 20 cent tot de staatsfondsenmarkt f de vaste stemming lichte publieke vraag aan. De affaire was ech- ;ering. de beurs is grote irritatie staan rond een pers" ïmunique van de EMS vrijdagmiddag om 3 uur gegegeven mocht wor- Een deel van het coro- le was uitgelekt en een van de ochtend- pw. gepubliceerd. Ieder- op de beurs vroeg zich af het communique in de ochtenduren EMS is vrijgegeven, alom op de vloer .1. Temeer, zo werd toegevoegd, oxdat wist dat het com er lag. ïique din ien opc rom niet de zerd omen tan 'een ique iiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiittJiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii NEDERLAND I TELEAC 10 00 Huisartsen, les 4 (herh.) 10 30 Computerkunde, les2 5 en 26 NOS/NOT 14 30 Voorlichting Schooltelevisie-serie. NOS 15.30 Journaal TROS 15.32 Simonskoop: filmmaga zine 15.55 Het geheim van de Nijl, tv-feuilleton (herh.) 16.55 Tros Sport I 17.25 Ren je rot, jeugdpro gramma 17,50 Heidi, jeugdfeuilleton (3) TELEAC 18.15 Duits, les 21 f NOS 18.45 TV-informatie voor Ma rokkanen 18.55 Journaal AVRO 19.05 Wie van de drie, vraag-en antwoord-spelletje 19.35 MASH: Commandant voor één dag, tv-serie 20.00 Angélique, cyclus van 5 speelfilms: II. Angélique, de weg naar Versailles NOS 21.35 Journaal AVRO 21,50 De Zangeres zonder Naam 22.40 Sportpanorama NOS I 23.20 Journaal IKOR/NCRV 23.25 Het lied van de week 19.30 19.50 20.00 20.25 20.55 21.30 23.00 23.40 23.45 Afrikaans Dagboek KRO RKK 't Zand 33 NOS Journaal KRO Mijn vrouw de buur vrouw, komische Engelse serie Liedjesprogramma Tweede voorstelling, filmserie: Duel der wan- hopigen (Day of the evil gun), Western Brandpunt F anfare NOS Journaal Hallo Doe, tv-serie. 16.00 Na tionaal Folklore Ballet. 17.00 Journaal. 17.05 Informaties en meningen uit de Bondsrepu bliek. Aansluitend: Herr Daniel passt auf, tv-serie. 18.00 Kung Fu, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Hits en gags door Ilja Richter. 20.15 Afföre Blum, Duitse speelfilm. 22.00 Jour naal. 22.05 Sport. 23.00 Love In, blijspel. 0.50 Journaal. NEDERLAND II NOS 118.45 Brigadier Dog 118.55 Journaal KRO 19.05 Wickie de Viking, jeugd serie DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Aktuali- teiten en muziek. 10.25 Repor tage uit Bonn. 10.50 Weitere Aussichten, tv-spel. 11.35 Film reportage over olie in de Noord zee. 12.20 Umschau. 12.50 Per soverzicht. 13.00 Journaal. 15.00 Programmaoverzicht voor het weekend. 15.10 Journaal. 15.15 Kinderprogramma. 15.45 Reismagazine. 16.30 Informa tief programma. 17.15 Filmre- portage. 17.45 Journaal. 17.48 Sport. 20.00 Journaal en weer bericht. 20.15 Liebe Verwandt- schaft, blijspel. 22.00 Trekking van de lottogetallen. Aanslui tend: Journaal en weerbericht. Vervolgens: Woord voor de zon dag. 22.20 ZelleR 17, speelfilm. 23.55 JournaaL DUITSLAND II 13.00 Programmaoverzicht voor de komende week. 13.30 Amusements- en informatief programma voor Grieken. 14.15 Ausements- en informatief pro gramma voor Italianen. 14.58 Journaal. 15.00 Lassies neue Freunde, tv-serie. 15.20 Die kleinen Strolche, tv-serie. 15.35 BELGIË (Nederl.) 14.00 Vrijetijdsmagazine. 14.30 New-York-Miami, It hap pened one night, Amerikaanse filmkomedie. 16.10 Tv- cursussen. 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 Chingachoda, Duitse jeugdfilm. 19.35 Vissen in troe bel water, korte Amerikaanse tekenfilm. 19.40 11.11.11-actie. 19.45 Journaal. 20.15 Paul's Party in Antwerpen, amuse mentsprogramma. 21.20 11.11.11-actie. 21.25 Edgar Briggs, geheim agent, tv-serie. 21.50 Terloops; nieuws in de marge. 22.35 11.11.11-actie. 22.40 Christie-love, Ameri kaanse politieserie. 23.30 Jour naal. BELGIË (Frans) ft.30 Tv-cursussen. 12.35 Re gionaal debat. 13.30 TVF, maga zine voor de vrouw. 14.00 La RTB en question. 14.45 Land- bouwkroniek. 15.00 Interwallo- nië, programma voor Italiaanse en Spaanse werknemers. 15.45 Onderbreking uitzendingen. 16.30 Programma in het kader van actieve vrijetijdsbesteding. 17.00 Follies. 17.45 Interscho- lairspelprogramma. 18.55 Kleu terprogramma. 19.05 Theater kroniek. 19.30 Regionaal nieuws. 19.43 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.20 Dieren- programma. 20.50 Europalia- '75 Le voyage d'Amelie, kome die. 22.20 Un soir a l'Olympia. gevarieerd programma. 23.2C Journaal. HILVERSUM I TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Ontbijt-Soos: lichte- en popu lair klassieke muziek. (7.30 Nieuws. 7.41 Aktualiteiten. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor huisvrouw). 9.00 (S) Wegwezen, met tips voor weekendtrips. 9.30 (S) Tien-om, mini magazine voor jongens en meisjes. 10.00 (S) Aktua-sport. (10.30-10.32 Nieuws). 11.00 (S) Hartje Am sterdam: mensen-meningen- muziek OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.16 Franco huis, informatie voor het bedrijfsle ven. TROS: 12.26 Mededelingen. 12.30 Nieuws. 12.41 Aktualitei ten. 13.00 (S) TROSS-Country. 1 14.00 (S) Steiger-B: amuse- mentsprogramma. 15.30 Nieuws. 15.33 (S) Als dat zou kunnen, verzoekplaten. 17.30 Nieuws. 17.32 Aktualiteiten, I met om 18.00 Sportnieuws, in terviews en muziek. 18.30 Nieuws. 18.41 Apollo XXI, feuil leton. 19.02 (S) Plaatvaeria. VARA: 20.00 (S) De VARA feli- 1 "teert, verzoekplaten. 21.00 (S) Voor wie niet kijken wil..., geva rieerde muziek, met om 21.20 I Berichten uit het buitenland; 21.40 Nieuws van de afgelopen I week; 22.10 Sport op zondag, f 22.30 Nieuws. 22.40 Voor wie met kijken wil..., vervolg. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Och tendgymnastiek. 7.20 (S) Z.O. - voor alle kinderen die op zijn. 8.00 Nieuws. 8.11 Dingen van de dag. 8.23 (S) Z.O. - voor ieder een. 10.30 (S) Z.I. - muziek- en informatieshow. (11.00 Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.11 (S) In de Rooie Haan, VARA's za terdagmiddagcafé. NOS: 15.00 (S) N.O.S.-Jazz. 15.30 Gamma van Alpha en Beta: nieuws uit de wereld van wetenschap en tech nologie. 16.00 Nieuw. 16.03 (S) Het Zwarte Schaap: programma voor Surinamers en Antillianen in Nederland. 17.00 (S) Harmo nie en fanfare in Nederland en Europa. 17.30 (S) Kwart uur amateur. 17.45 Voor blinden en slechtzienden. 17.55 Medede lingen en SOS-berichten. 18.00 Nieuws. VARA: 18.11 Dingen van de dag. P.P.; 18.20 Christe lijk Historische Unie. VARA: 18.30 Rooie Oortjes: verslag van een week luisteren en kijken. 19.30 (S) De VARA feliciteert: verzoekplatenprogramma. TROS: 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Concert A la carte: klassiek wen- sprogramma. 22.15 (S) Om de kunst. 22.45 (S) Guitariteiten. 23.10 Aktua-klankbeeld. 23.30 (S) Poëzie rond midernacht. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III Ieder heel uur Nieuws. NCRV: 7.02 (S) Drie op je boter ham. 8.03 (S) drie op je boter ham: Pers Vers. 9.03 (S) Tot uw dienst: klassieke muziek. 10.03 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Drie tussen de middag: Los Vast. 14.03 (S) Schrijf es 'n kaartje: verzoekplatenpro gramma. 16.03 (S) Sportshow. NOS: 18.03 (S) Joost mag niet eten. NCRV: 19.02 (S) Discora- ma. 20.02 (S) Filter: jongeren programma. 21.02 (S) Elpee- Pop. 22.02 Strictly Country Sty le. 22.30 (S) Jazz-time. 23.02 (S) Sportshow. 0.02 (S) Late Date. 2.02 (S) Bent u daar nog? AVRO: 6.02-7.00 (S) Als je niet niet op staat, dan blijf je maar liggen. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.10 Lichte muziek. 13.00 Nieuws en weer berichten. 13.10 Buitenlands persoverzicht. 13.15 Herhalin gen van programma's van de af gelopen week. (14.00 Nieuws) 15.00 Nieuws. 15.03 Programma speciaal voor jonge mensen. 16.30 Amusementsmuziek en verkeerstips. (17.00 en 18.00 Nieuws. 18.15 Sport). 19.00 Nieuws en mededelingen. 19.15 Amusements- en luisterliedjes en sport. (19.40 Taalwenken. 20.30, 22.00 Nieuws. 22.05 Lied jes van toen. 23.00 Nieuws) Marjol Flore zingt, begeleid door het versterkte tv-orkest onder leiding van Ary Jongman „I'm gonna live till I die", Salle d'attente, „The impossible dream „C'est a Hambourg"„Mr. Segal", „Allein in einer grossen Stadt ,,El(e n'avait que seize ans" en „Les Blousons blanches". Het pro- grama werd deze zomer in het kader van de Gulden Zeezwaluw in Knokke opgenomen. Vanavond om vijf voor negen op Nederland 2 lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll /Ol£ NACHT SLAAPT/ 'eoer- /eenvlierins /y Gun GULCH../bnuum barton? «aar wan het heeft al zoveel sekost het hotel weer op te bouwen steun kassaplankje; as grote rad; kassawand links; mond clown; wolk rechtsboven; broek clown; snor kaartverkoper; haar kind; gebladerte links; nul op hemd clown. In Heel de mens" heep: Ad Langenbent een gesprek mer een 32-jarige man die bijna acht jaar lang drugs gebruikte en er nu bijna drie jaar vanaf is. Hij is nu assistent-directeur van de Emi- liehoeve in Loosduinen waar drugs-verslaafden op een bij zondere manier worden opge vangen zondagNederland 1, 21.55 uur). NEDERLAND 1 11.02 14.00 14.30 16.00 16.02 16.27 16.55 17.00 17.30 18.15 18.45 18.55 19.00 19.05 19.15 20.05 20.55 21.55 22.25 22.30 22.50 18.25 18.30 18.35 19.00 19.15 20.30 KRO/RKK Omroepparochie: feeste lijke eucharistieviering te Amersfoort TELEAC Archeologie, les 12 (herh.) Les Gammas, les 12 NOS Journaal Het programma met de muis De Gouden Gondel: Fes tival van lichte muziek Toto IKOR Vesper Wilde Ganzen TELEAC Chemie, les 8 Pauze NOS TV-informatie voor Tur ken Journaal KRO Tweetie, de avonturen van een ondeugend vo geltje RAI-concert 1975: zesde Symfonie van Tsjai- kofsky Gunsmoke, tv-western Een voettocht naar Rome, filmimpressie Heel de mens, pro gramma over de mense lijke mogelijkheden De Harmonie Glorieux uit 's-Hertogenbosch HUMANISTISCH VERBOND Leven in solidariteit NOS Journaal met Sien? Portret van de Surinaamse vrouw in Nederland 21.00 Promenadeorkest: ope retteklanken 21.30 Journaal 1.35 Informeel: gesprekken 22.35 Beeldspraak: Dieric Bouts en het zichtbaar maken van de tijd, film- reportage 23.05 Journaal film. 17.00 Journaal. 17.02 Sport reportage. 18.00 Dagboek uit de katholieke kerk. 18.15 Bonanza, western-serie. 19.00 Journaal. 19.10 Reportage uit Bonn. 19.30 Die Nachbarn vom Charlotten- burger Schloss, film. 20.15 Meine Schwester und ich, muzi kaal blijspel. 21.45 Journaal en sport. 22.00 Het literair collo quium, gesprek tussen schrij vers en psycho-analytici. 22.50 Journaal. DUITSLAND 1 9.30 Journaal. 9.35 Buitenlands journaal. 10.45 Program maoverzicht voor de lopende week. 11.00 Informatief pro gramma. 11.30 Infor-Show, mu ziek, amusement, informatie. 12.00 Journalistenforum. 12.45 Journaal. Aansluitend overzicht van de gebeurtenissen de afge lopen week. 13.15 Regionaal weekoverzicht. 14.30 Kinder programma. 15.00 Pan Tau, und die Verwandten, speelfilmserie voor de jeugd. 15.30 Verkeers- kwis. 16.15 Le spectacle: Gilbert Bécaud in Wilhelmsbad. 16.55 Die Bauern, Poolse familiekro niek. 17.45 Schallmauer, repor tage. 18.30 Journaal. 18.33 Sport. 19.20 Reportages van buitenlandse correspondenten. 20.00 Journaal en weerbericht. 2 0.15 Tatort, Duitse politieserie. 21.45 Weitere Aussichten: unbe- stëndig, reportage over het weerbericht. 22.30 Journaal en weerbericht. BELGIE (Nederl.) 9.00 Informatief programma. 9.30 Open school, informatief programma. 10.00 Armeense H. Mis 11.00 Confrontatie. 12.00 Weekoverzicht van de culturele gebeurtenissen in Vlaanderen. 12.30 11.11.11-actie. 14.30 In formatief programma. 15.00 The magnificent 6V2, jeugdserie. 15.15 11.11.11-actie. 15.20 Ge varieerd zondagmiddagpro gramma. 18.00 11.11.11-actie. 18.20 Ti-Ta-Tovenaar. 18.25 Rhoda, tv-feuilleton. 18.50 11.11.11-actie. 18.55 Monumen tenzorg. 19.42 11.11.11-actie. 19.45 Journaal. 20.00 Sport- weekend. 20.40 11.11.11-actie. 20.45 De getemde feeks, toneel stuk. 22.55 11.11.11-actie. 23.00 Journaal. DUITSLAND 2 NEDERLAND 2 IKOR-KRO/RKK Woord voor woord NOS Brigadier Dog De Zwarte Pijl, jeugdse rie Panoramiek Studio Sport Oten hoe zit het nou 10.00 Programmaoverzicht voor de lopende week. 10.30 Alraune, Duitse, stomme speelfilm. 12.15 Zondagsconcert. 12.50 Weten schappelijk programma. 13.00 Journaal. 13.02 Actualiteiten en muziek. 13.45 Kinderprogram ma. 14.15 Kim Co., kinderse rie. 14.45 Puebla Tlaxcala, re portage over het Mexico- project. 15.15 Journaal. 15.20 Actie Zorgenkind. 15.25 Der Seelenbrau, Oostenrijkse speel- BELGIË (Frans) 9.30 Tv-cursussen. 10,30 Pro gramma voor gehoorgestoorden. 11.00 Euro Actie Sahel. 12.00 Faire le point. 13.00 Journaal en weerbericht. 13.05 Concert. 13.40 Cultureel magazine. 14.30 Walt Disney's Wonderful World of Colour. 15.25 Spelprogram- ma. 17.10 Sportuitslagen en commentaren. 17.20 Carrefour 17. 18.05 Circusprogramma. 18.40 Gulp, kleuterprogramma. 18.45 Sportweekend. 19.30 Re gionaal nieuws. 19.43 Weerbe richt. 19.45 Journaal. 20.15 Pro- grammaoverzicht voor deze week. 20.20 Michel Strogoff, tv-serie. 21.20 Diverse amuse mentsprogramma's, afgewisseld met de resultaten van de actie 11.11.11. 23.25 Journaal. HILVERSUM 1 KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Overweging. 8.15 (S) Badinerie: klassieke muziek. 9.00 Nieuws. 9.10 Waterstanden. 9.15 (S) Laudate: klassieke gewijde mu ziek 10.00 (S) Brunchconcert. 11.00 Nieuws. 11.02 Eucharis tieviering. 12.00 Kruispunt. 12.30 Nieuws. 12.40 Echo. 12.50 Buitenlands commentaar. NOS: 13.00 (S) Zondagmiddagouver ture. 14.15 (S) Concertgebouw orkest, groot omroepkoor en so listen: moderne muziek. In de pauze: 15.07-15.32 Adempau ze: cultureel magazine. 16.15 (S) Aspecten van de kamermuziek. CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. 18.00 Convent spe cial. IKOR: 18.30 Het geladen schip. 18.58 Wilde ganzen. NCRV: 19.00 (S) Zondagavond zang: geestelijke liederen. 19.15 Een golf van woede, zondaga vondlezing. 19.30 Nieuws. 19.35 (S) Kerkorgelconcert. 20.10 (S) Poërama: poëzieprogramma. AVRO: 20.30 (S) In de kaart ge speeld: verzoekplatenpro gramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojournaal. 23.00 (S) Van avond laat sport. 23.55-24.00 Nieuws. naai. 13.30 (S) Delta: muziek en actualiteiten. 14.00 (S) Viool en piano: Spaanse muziek. NOS: 14.30 Programma voor de bui tenlandse werknemers. VARA: 17.00 (S) VARA-klassiek: Nash Ensemble - klassieke en mo derne muziek. 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nieuws. 18.15 Dingen van de dag. 18.20 (S) Verzet per koeplet: pinnige liedjes. 18.30 Boemerang: kritische commen taren. NOS: 19.00 Nieuws. 19.07 (S) Internationaal spectrum: klassieke orkestmuziek. 20.15 Journalistenforum. 21.00 (S) Metro's music. 21.30 Nordring Radio Prize 1975. 22.20 Van ta- ta tot totale taal. 22.30 (S) Over musici gesproken... 23.00 (S)Ro- strum of Composers 1975. 23.55-24.00 Nieuws. zondag. 10.02 (S) Muziekmoza- ïek. 11.02 (S) Drie draait op ver zoek. VARA: 12.03 (S) Klink Klaar. 13.02 (S) NAR: Neder landse Artiesten Revue. NOS: 14.02 (S) Langs de lijn: sport en muziek. KRO: 18.02 (S) Land genoten, ik heb u lief. 19.02 (S) KRO-op-drie: Tombola. 23.02 (S) Voer voor vogels. 0.02 (S) In the still of the night. 1.02-7.00 (S) De week in. V HILVERSUM 111 Ieder heel uur nieuws. AVRO: 7.02 (S) Ko, de boswach tershow. 8.02 (S) Vitamine S: sport en muziek. 9.02 (S) Juist op BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.10 Muziek bij aperitief en middageten. 13.00 Nieuws, mededelingen en weerbericht. 13.15 Operafrag menten. (14.00 Nieuws) 15.00 Sportinformatie en lichte mu ziek. (17.00 en 18.00 Nieuws). 17.45 Nationale voetbaluitsla gen. 18.30 Katholiek godsdien stige uitzending. 19.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 19.15 Internationale amuse mentsmuziek. (20.30 Nieuws.) 21.00 De omlegging, hoorspel. 21.57 Muziek kent geen grenzen (22.00 en 23.00 Nieuws.) 23.40- 23.45 Nieuws. HILVERSUM II VaRA: 8.00 Nieuws. 8.10 Weer of geen weer. (9.00 Sport- mededelingen) HUMANIS TISCH VERBOND: 9.30 Zit er wat in IKOR: 10.00 Onderweg: van de hak op de tak de kerk door. 10.30 Doopsgezinde kerk dienst vanuit Hilversum. 11.25 \Vilde ganzen. 11.30 Een half !iur theologie, magazine. AVRO: -2.00 (S) Muzikaal onthaal. 3.00 Nieuws. 13.10 Dè toestand m de wereld. 13.19 Radiojour- „Een voettocht naar Rome", dat is een uur verfilmde poëzie op de buisHet beroemde 2312- regelige gedicht van Bertus Aaf- jes werd voor de (Belgische) tv bewerkt door Valeer van Kerk- hove en Marcel Duchateau. Be rtus Aafjes maakte de voetreis in 193 6. Hij was toen seminarist en wilde monnik worden. Het ge dicht maakte duidelijk wat hij in zichzelf ontdekte en welke ontwikkeling hij doormaakte. Het werd een soort omgekeerde pelgrimstocht: zijn religiositeit verdiepte zich niet, hij ontdekte de wereld en de wereldse liefde. Katholieken mochten Aafjes' gedicht aanvankelijk niet lezen, omdat er pornografische ele menten in zouden zitten en Aaf jes de erfzonde zou afwijzen. Dat is veranderd, het is de KRO die voor de uitzending zorgt (zon dag Nederland 1, 20.55 uur). SUSKE EN WISKE De vinnige Viking 'n'w-cii?13 »a»no voor eoEiï ïi IK BE=N EEN MORSEN MKS IK SR IVEEi; urr □anhes ik esn voorstel met dietunnel zult u niet ver komen. ik heb het ook gepro beerd, maar oe fundamenten zitten veelte diep. LUCKY LUKE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 15