\:o# tienduizenden Marokkanen naar Spaanse Sahara 't Zonnetje in huis Somaliër Ahmed Abdulkadir: Nederlanders zijn tolerant FAO praat over nieuwe economische wereldorde Oecumene moet van onderop groeien ONDERZOEK NAAR ONGEOOREOOFD OPENEN GRAF RURENS NIJMEEGSE HOOGLERAAR VAN DER LINDE taL groeien van katb"- Recordaantal sterfgevallen door kanker in Amerika binnenland Huisarts pleit voor objectieve toetsing van werk Nagekeken Export Onzin Als u 65+ bent, wordt n danscursns i tJf- i T goedkoper. Met: RAS 65. Pas voor uw plezier. Rj papier oor uw pen Wie vervuilt moet betalen Nieuw Russisch wapen Tien mille voor nummerbord van auto Hitier (Van onze redactie buitenland) MADRID De deelnemers aan de Marokkaanse vredesmars lijn gisteren in Het kamp gebleven, dat ze donderdagavond hebben opgeslagen en dat op enkele kilometers van het Spaanse mijnenveld ligt. Marokko heeft wel aangekondigd, dat zich nog tienduizenden betogers voegen bij de ongeveer vijftigduizend, die in het kamp voor het mijnenveld zijn. werden gisteren geen acties gemeld. Hier werd gisteren gewaarschuwd dat men niet Bl aarzelen het vuur op in dringers te openen als deze „eg meer naderbij komen. ,0p iedereen die verder gaat dan de door ons vastge- 'stelde afstand, burger of sol daat, zullen wij schieten", zei generaal-majoor Federico Go mez de Salazar. In officiële kringen in Ma drid werd verklaard dat men niet als eerste zou beginnen met schieten, maar dat niet wordt toegestaan dat er ook maar een invaller via het mij nenveld dat parallel met de grens loopt, zal binnendringen. „Willen de Marokkanen de mijnen trotseren „dan zal dat moeten gebeuren op de Chine- se manier, dat wil zeggen met een menselijke lawine die doorschuift totdat er na talloze doden voor de rest geen ge vaar meer te duchten is", al dus de woordvoerder in Ma drid. Hier werd gisteren op nieuw door het kabinet mat prins Juan Carlos aan het hoofd, gepraat over de invasie in de Spaanse Sahara. Van daag komen vermoedelijk weer afgezanten van koning Hassan van Marokko naar Ma drid voor overleg. Marokko zou verder al in Madrid hebben laten weten dat het zeer moeilijk zal zijn ingrijpen van de Marokkaanse strijdkrachten te voorkomen als er op de deelnemers aan de mars geschoten zou wor- i den. De Veiligheidsraad der Ver enigde Naties heeft Marokko gelast „onmiddellijk alle deel nemers aan de mars in de Sahara terug te roepen. Een met algemene stemmen aange nomen resolutie zegt dat die raad het organiseren van de Van een heleboel nieuwe din gen die aarzelend hun mtrede doen in ons leven, wordt in het begin meestal wel gezegd dat het een soort gril of be- vliegtuig is, die wel weer overwaait. Dat hoor je ook nog al eens als het over een solari um gaat. Een solarium is een soort kunstzon in huis, waiar je geregeld, als het kan elke dag even onder gaat liggen. Niet alleen om wat bij te bruinen, of je dure vakantiebruin op peil te houden, maar ook als een toch wel heilzame behan deling voor je body. Wie meent dat solarium een ander woord voor hoagtezon is, zit er naast. Een hoogtezon is een kwartslamp. Daar moet je een brilletje bij op, om de ogen te beschermen. Een solarium is een combinatie van ultraviolet en infrarood stralers. die geza menlijk een uitwerking op de huid en de onderliggende weefsels hebben, die met de zonnestraling kan worden ver geleken. Goed tegen spierpijn, vitamine D-vormend, enfin wezenlijk goed voor de condi tie. Dit verhaaltje dient niet om een loflied op het solarium te houden. Wie er niets voor voelt, die mag best weer wachten op de zomerzon of alvast een winters voorproefje op de Canarische eilanden. Maar een feit is dat er steeds meer solariums voor huisgebruik gekocht worden. En daarbij tekent zich al een begrijpelijke doe-het-zelf-ont- wikkeling af. Zo'n huis-zon netje kan namelijk ook best zelf in elkaar gezet worden. I3I1A NVA Daarvoor zijn natuurlijk de stralers nodig (die er als ge wone lampen uitzien, alleen zijn de ultravioletstralers dan dezelfde als uit de lnfraphil), en 'n schakelpaneeltje, maar de hele zaak kan men zonder veel moeite zelf b.v. in 'n ver- inbouwen. Daarbij moet je wel laagd plafondje boven het bed op enkele dingen letten: de juiste positie van de stralers, de onderlinge afstanden, de afstand van stralers tot ligop- pervlak en de daarmee samen hangende tijden voor de dage lijkse kuur enz. Maar de (nog weinigeleveranciers voor zo'n zelfbouw-solarium vertel len dat er in woord en beeld haarfijn bij. Het aardige is dat je op die manier al voor zo'n zeven- a achtonderd gulden je eigen huis-solari'.im in elkaar zet, een bedrag dat toch wel afsteekt tegen de prijzen voor kant en klare installaties. Daarvan vinden we dan ook nog dat ze een beetje tech nisch ziekenhuisachtig sfeertje aan de ruimte geven, terwijl een zelfbouw-solarium heel leuk kan worden weggewerkt in een eenvoudig, maar gezel lig en in het interieur passend hemeltjedat je boven je bed ophangt. Wie er eens wat meer van wil weten: op de komende beurs Eigenhandig (van 15 tot en met 23 novem ber in Ahoy, Rotterdam) zijn die bouw pake ttern te zien. Ook van de kant van zwaar! mars betreurt. Spanje heeft bewapende Spaanse eenheden inmiddels de staat van paraat- 'ri| heI,[ afgekondigd voor de 15.000 Spaanse militairen, die zijn gelegerd op de Canarische Eilanden bij de kust van Noordwestelijk Afrika. Dit is uit militaire bronnen in Ma drid vernomen. De op de eilanden gestatio neerde troepen bestaan uit on geveer 1600 parachutisten en twee bataljons mariniers, van af de eilanden is het ongeveer 25 minuten vliegen naar de Spaanse Sahara. UTRECHT (ANP) De Groningse huisarts R.M. Saan heeft in Medisch Contact ge pleit voor een objectieve toet sing van het werk dat de huis artsen doen. Nu het artsen aanbod stijgt, komt er vol gens hem ruimte voor kwali teitsverbetering, verbreding en verdieping. Hij noemt het opvallend, dat de Landelijke Huisartsen vere nging in haar blauwdruk naast twee logisch te verkla ren beleidspunten als prak' tijkverkleining en vestigings beleid, ook de intercollegiale toetsing opvoert. Dit slecht omschreven begrip is volgens hem zo voortijdig aan de huis artsen voorgelegd, dat er een Babylonische spraakverwar- nng dreigt. Hij voelt meer voor een objectieve toetsing, Dr. Saan vindt het niet on- redelijk (alhoewel in bijna K .fl1";1 beroeP gebruike lijk) dat de overheid verlangt dat artsen ook na hun afstude ren blijven voldoen aan van teitsnormen^1 s-^sende kwali' aullen zelf om De huisartsen moeten proberen minimum kwaliteitsnor- mm op te stellen en ze zullen te n2Laai! een toetsin8 moe- i onderwerpen. (Van onze correspondent) BRUSSEL De politie in Antwerpen is begonnen niet een onderzoek naar de vraag of een twaalftal nieuwsgieri gen, die in verband met het Rubens-jaar in 1077 de graf kelder van deze schilder heb ben geopend, zich schuldig hebben gemaakt aan graf- scnennis. De grafkelder bevindt zich in de Antwerpse Shit Jacobs kerk. Onder degenen die de grafkelder hebben geopend dioor het weghalen van een zware arduinen steen, bevin den zich onder meer de pas toor van de kerk, leden van het kerkbestuur en een Leu vense professor die speciaal te huip was geroepen om het skelet van de wereldberoemde schilder te helpen identifice ren. Het twaalftal nieuwsgieri gen had elkaar een zwijgplicht opgelegd, maar één van de twaalf heeft nu toch gepraat waarmee de zaak in de open baarheid is gekomen en de justitie zich ermee heeft be moeid. Uit heit verhaal van deze graf- opzetter blijkt dat het twaalf tal op 8 mei 1974 een aanne mer en enkele arbeiders in de arm heeft genomen om de zware steen die de grafkelder afsloot weg te halen. Dat kar wei duurde een half uur. Daarop werd een trap zicht baar die leidde naar de graf kelder waar, aldus deze getui ge, een enorme chaos heerste van ingezakte kisten, beende ren en stof. De grafopeners vonden 23 skeletten en ze konden niet vaststellen welk dat van Rubens was. Wel lag er een skelet geheel apart waaruit men meende te kun nen opmaken dat het weieens dat van Rubens zou kunnen zijn. Nadat zij foto's en dia's hadden gemaakt, werd het graf weer gesloten en werd afgesproken met geen woord over de operatie te reppen, Daar was dan ook alle reden voor, want door geen toestem ming te vragen aan de justitie hadden de twaalf in feite grafschennis gepleegd. Nu de feiten bekend zijn geworden, heeft het stadsbestuur van Antwerpen alsnog de justitie ingeschakeld. De grafopeners warpn van plan de toestand in het graf na te gaan, teneinde de moge-lij'kheid te onderzoe ken of de grafkelder tijdens het Rubens-jaar van 1977 voor! het publiek zou kunnen wor den open-gesteld. (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Je verloren voelen? Wat is dat? Dat ken ik niet". We zeggen Ahmed Abdulkadir dat „je verloren voelen" zoiets is als eenzaam zijn of je niet op je plaats voelen. Pas dan begrijpt hij onze vraag. „Nee, ik ben niet eenzaam omdat ik in een ander land woon. Ik kan me overal thuisvoelen. Ik geloof er niet in wanneer mensen zeggen dat ze zich alleen maar thuis kunnen voelen in hun eigen land. In je eigen omgeving kun je net zo goed eenzaam zijn. Dat heeft niets te ma ken met land waar je woont". Ahmed Abdulkadir, een inwoner van Breda, woont sinds tien jaar in Nederland. Hij werd 33 jaar geleden ge beten in Somaliland in Oost- Afriika. Een droog en arm land, waar het grootste deel van de bevolking bestaat uit nomaden. Ahmed's vader heeft een boerderij op het platteland. Ahmed zelf groei de echter op in de stad waar hij woonde bij ziin oudere, getrouwde zuster. De school vakanties bracht hij door tussen de kamelen on de ou derlijke boerderij. Een stu diebeurs van de EEG was er de oorzaak van dat hij met drie andere Somalische jon gens in oktober 1974 beland de op een winderig Schiphol. Een ontvangstcomité, van ambtenaren van het ministe rie, bracht de jongens naar de Volkshogeschool in Ber gen (Noord-Holland). H'er werd hen in zes maanden tijd zoveel mogelijk bijee- bnaoht van de Nederlandse taal en gewoonten. Daarna volgde Ahmed een jaar lang de Economische Opleiding Praktijk Bedrijfseven in Amsterdam en twee jaar de opleiding aan het Nederland se Opleidingsinstituut voor Buitenlanders in B reu-kelen bij Utrecht. Van 1968 tot '71 was hij commerciëeel mede werker van de afdeling ex port bij Philips-Eindhoven. Ahmed in knalrode trui op donkerbruine broek over die eerste tijd in Bergen: „Na tuurlijk viel dat niet mee. We kwamen naar Nederland om te studeren en wisten nauwelijks iets van de ge woonten en gebruiken in dit land. Bovendien waren er in die tijd weinig buitenlanders zodat je echt nagekeken werd. (lachend terwijl hij over de rug van zijn linker hand wrijft): „Er kwamen wel eens kinderen naar me toe die met hun vinger over mijn huid streken en dan zeiden: „bah, vies!". Als ik in een restaurant zat voelde ik de mensen kijken: wat gaat ie bestellen, hoe gaat ie eten". „Nu is dat allemaal anders want er zijn veel meer buitenlanders. Neder land is een gunstig land voor buitenlanders. Nederlanders zijn in vergelijking met an dere Europeanen erg tole rant. Ze zijn toegankelijk. /Vis je ze leert kennen en zij ktnnen jou ontstaat makke lijk vriendschap. Maar je moet als buitenlander ook zelf contact maken en niet altijd verwachten dat de be volking vanzelf naar je toe komt. Persoonlijk houd ik niet van die buitenlanders diie eigen clubjes gaan vormen. Beter is het om je aan te passen aan de mensen met wie je leeft. In de kern zijn file mensen over de hele we reld gelijk. De verschillen in cultuur of eetgewoonten zijn eigenlijk detail-verschillen". M!eke en Ahmed Abdulkadir Ahmed Abdulik-adir heeft sedert twee jaar een im- en export-kantoor aan de Gin- nckenweg in Breda. Hij ex porteert machines, landbouw- produkten en textiel en haalt Afrikaanse kunstnijverheids- artikelen naar Nederland Onlangs kochten hij en zijn 28 jarige vrouw Mieke Broekman, stafmedewerkster van het Provinciaal Opbouw- orgaan in Tilburg, het naastgelegen huis aan de G.'nnekenweg waar ze een galerie willen beginnen. De galerie waar Afrikaanse kunstvoorwerpen en kleding stukken worden verkocht, gaat volgende ma-and open. Ahmed Abdulkadir ver wacht veel van de galerie want nij heeft een optimisti sche kijk op de dingen. „Mijn vrouw en ik hebben altijd geprobeerd om Neder landers en buitenlanders met elkaar in contact te brengen. We hebben er al eens over gedacht om artikelen over deze materie te gaan schrij ven of een stichting op te richten die de goede ver standhouding tussen buiten landers en Nederlanders zou moeten bevorderen. Wij ge loven in het ideaal van een open wereld met open gren zen. Die nationalistische ge voelens van sommige mensen spreken ons niet aan. Mensen die aUeen in hun eigen land willen wonen hebben blijk baar een land nodig om zich sterk te voelen. Als je mo biel bent kun je je overal thuisvoelen. De moeilijkhe den tussen rassen ontstaan juist dordat iedereen zdh zo concentreert op zijn eigen plek en die plek tot het ui terste desnoods met geweld verdedigt". „Wij geloven ook in het „gemengde" huwelijk. Daar ligt de grondslag van het menselijk contact. Als het nuwelijk goed is zijn ook de diplomatieke en politieke en wereld-contacten goed. Die conservatieve filosofie van mensen die zeggen: een blanke en een neger kunnen niat samen zijn, dat is onzin. Ieder mens over de hele we reld heeft immers dezelfde basisbehoeften. Iedereen moet eten en iedereen moet zich kleden tegen de kou. Hoe je dat doet is minder belangrijk. Mijn vrouw en ik hebben eens een weekend georganiseerd waarin infor matie werd gegeven over het gemengde huwelijk want ve len hebben het daar nog moeilijk mee. Wij zijn er tijdens dat weekend wel van uitgegaan dat je alle-bei on geveer hetzelfde niveau van ontwikkeling moet hebben. 4.1s je een verschil van me ning hebt moet je daar met elkaar over kunnen praten. Wanneer de oommucicatie verstoord is beginnen de pro blemen". J EANNE PEYNEN Bl TRG (ADVERTENTIE) Geldig vanaf 1 december. Uw gemeente laat u weten hoe u'm kunt krijgen. De prijs? Niet meer dan f 6,50. Wilt u meer informatie? Vraag k bij uw gemeente. DE politie heeft een inval ge daan in een huis ten oosten van Vancouver (Canada) en 2 meisjes bevrijd die daar sinds vijf dagen gevangen werden gehouden door een man die een miljoen dollar losgeld had geëist. VOLGENS het officiële Bir- maanse persbureau hebben re- bellen elf mensen om het le ven gebracht toen zij zich moesten terugtrekken na een mislukte aanval op een dorp in het rijstgebied Waingmaw in Noord-Birma. ROME (ANP) Vandaag begint in Rome de achttiende tweejaarlijkse bestuursconfe- rentie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Daarvoor zijn ministers van landbouw en andere hogei functionarissen uit de 131 lid-! staten naar Rome gekommen. Zij zullen in de eerste plaats praten over de rol die de FAO moet spelen bij de vestiging van de nieuwe economische orde in de wereld, waartoe op de bijzondere zitting van de algemene vergadering van de VN in september is besloten. In de tweede plaats zullen ze een opvolger kiezen voor dr. (Van een onzer verslaggevers) SLe" Protestanten in de WachTo"6 m°et men meer ver' b»venaf Yn pnderop dan van Werpla- J1 801,116 en bU de tie zaat va". Kerken ligt Wen rba^en beetie stil> omdat vaiwatjf°^d.,Weet h66ft ttaatmk. Dit kli" deerbrokenV Al ?nderop worden se htegleraa^rtV* NijmeeS" genheil JJ? oecumene, ttorgen Va" WiUibrordzondag- feich u,et dr-vap d6r «meenten b. °V6r de basis_ fr'tisehe f™6 wijken' •cclesia's eT j stude"ten- «hapnen andere gemeen- P n, waar men kan erva ren dat de kerken steeds meer op elkaar gaan lijken. Men vindt daar overal „de lijfgeur van het Christocentrische": de behoefte om samen te komen, het gebruik van het onverge lijkbare psalter, het vasthou den aan Christus als norm, de behoefte aan belijdenis, dienst en engagement. Mits men maar vasthoudt aan de „katho liciteit" van geloof en leven en zich niet vastbijt in het politieke engagement alleen, geven zij alle reden tot ver trouwen in de toekomst. „Hoe minder de kerken zich zorgen maken over hun eccle- siale eenheid, des te beter. Ga maar op weg naar samen con ciliair wonen en werken. Ver trouw en geniet van wat er al is", aldus prof. Van der Linde. Dr. Marga Klompé, die een nationaal en nationaal niveau op het stuk van de gerechtig heid, signaleerde de veelge hoorde klacht van een „oecu menische blokkade", die gele overzicht gaf van de oecume nische samenwerking op inter- gen is in de structuren van d e kerken. Desgevraagd concreti seerde zij die „blokkade" in de opstelling van pastores, pa rochie- en kerkeraden, die vaak geen weet hebben van hetgeen ook officieel al moge lijk is in de oecumene. „Ik zou niet graag een gulden ge ven aan elke pastor die de documenten van het laatste concilie en de daarna versche nen encyclieken niet heeft ge lezen", aldus mevr- Klompé. Willibrord-voorzitter prof.dr. F. Haarsma meende dat aan die „oecumenische blokkade" de huidige algemene geloofs crisis en onzekerheid niet vreemd zijn. „Men zoekt naar een eigen identiteit en durft de sprong naar een groter ver band niet te wagen". Zonder daarmee in te stemmen, vroeg hij wel begrip voor deze hou ding. Interessante Informatie over enkele belangrijke oecumeni sche actualiteiten, waaronder de komende algemene verga dering van de Wereldraad van Kerken, is te vinden in de brochure „Maak één wat ver deeld is", uitgegeven door de St. Willibrord Vereniging ter gelegenheid van Willibrord- zondag. Uit de inhoud van deze 56 pagina's tellende brochure verdient met name vermelding een artikel van prof.dr. H. van der Linde onder de kop „Watl gaat. er precies in Nairobi ge-I beuren?" Van Novib-voorzitter dr. H.M. de Lange is de belang rijke beschouwing opgeno-' men die hij 30 maart jl- hield, voor het IKOR over de tijd' tussen Uppsala (1968) en Nai robi (1975). Dr. Anton Houtepen uit Breda beschrijft in het kort de ge schiedenis van de Wereldraad van Kerken. De brochure is verkrijgbaar bij de SWV, St. Janssinigel 21. Den Bosch. JH. Addeke Boersma, die na acht jaar aftreedt als directeur-ge neraal van de FAU. De confe rentie duurt tot 27 novem ber. De huidige situatie op het gebied van de voedselvoorzie ning en de landbouw in de wereld zal worden besproken en aan de hand daarvan zullen de vooruitzichten voor de na bije toekomst worden beke ken. Een belangrijke plaats is ook ingeruimd voor het opstel len van een beleid voor de lange termijn en van program ma's voor uitbreiding van de voedselproduktie in ontwikke lingslanden. Daarmee wordt het werk van de Wereldvoed- selconferentie van vorig jaar voortgezet, die een aantal re soluties aannam over hulpver lening bij het verbeteren van de voedselproduktie en het vormen van voedselvoorra den. In een document over de nieuwe economische orde, dat ter voorbereiding van de con ferentie is opgesteld, wordt gezegd dat de ontwikkelings landen zich meer zullen moe ten inspannen om hun voed selproduktie te vergroten en dat ze de noodzakelijke veran deringen zullen moeten aan brengen om het platteland en de bevolking te ontwikkelen „Er zijn geen gemakkelijke oplossingen: er zullen moeilij ke politieke beslissingen moe ten worden genomen", aldus het document. De conferentie zal ook idee- en bespreken die zijn geop perd op het gebied van goede ren en handel. Een van die voorstellen is een plan van dr. Boerma voor een betere ver- delmg van h"t voedselaanbod in de wereld- Een ander plan is er op gericht om de ontwik kelingslanden te helpen een doelmatiger rol te spelen in de goederenhandel, waardoor zij kunnen profiteren van de nieuwe economische orde. WASHINGTON (AP) - Volgens een officiële medede ling van gisteren zijn er in de eerste zeven maanden van dit jaar in de V.S. op elke 100.000 Amerikanen ruim 176 aan kan ker overleden, dat is het groot ste aantal sinds men 42 jaar ge leden met liet tellen van de slachtoffers van de ziekte was begonnen. Door het nationale kankerin stituut is gezegd dat voor het toenemen van de ziekte geen verklaring kan worden gege ven. De voorzitter van een subs- commissie van het huis van afgevaardigden heeft in ver band met de bekendmaking gezegd dat de groei van de ziekte alarmerend is en speci aal omdat de behande'img er van de laatste 10 jaar gestadig is verbeterd met als resultaat dat men meer levens had kun nen redden dan vroeger. Hij vroeg de directeur van hex kankerinstituut Frank Rausccher, te trachten vast te stellen of het toenemen van de kwaal het gevolg kon zijn van het groeipnd gebruik van en blootgesteld worden aan che- m: ,;ën in ons dagelijks le ven". Briaven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatiW zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge ulf* zondering zal ven deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn dan bij de redactie bekend Publikatie ven brie- ven (verkort of onverkort' betekent niet dat de redactie het In «He gevallen •ens is met inhoud, c.q. strekking. Met grote belangstelling las ik in uw dagblad een interes sant en verhelderend artikel van uw redacteur Toon Kloet onder de titel - Wie Vervuillt Moet Betalen - Een uitste kende voorlichting voor men sen die begrijpelijk weinig af weten van begrippen als - verontreiniging oppervlakte water-, inwoner-equivalent-, zuiveringsheffing - aanslagen vain het waterschap West Bra bant etc- Toch heb ik in het bewuste artikel iets gemist ten aanzien van de aanslagrege ling. Toen ik nog in de ambts woning woonde in zuiver lan delijk gebied heb ik de aan slag van het Waterschap zon der meer betaald omdat vanuit het terrein van de ambtswo ning riool en afvalwater naar gebied werd geloosd waarop men van vervuiling mocht spreken. Nu wonende aan de rand van Rijsbergen en Breda, kreeg ik een heffing van het waterschap opgelegd, die ik zonder verder nadenken be taalde. Door toeval kwam ik er later achter dat ik onver plicht had betaald omdat in de heffingsregeling uitdrukkelijk is bepaald dat aanslagen al leen maar mogen worden op gelegd voor vervuiling van - oppervlaktewater dat valt on der het beheer van het water schap West Brabant. Aange zien ik géén aansluiting heb op de riolering en via stapel- putten op eigen terrein het afvalwater loos zónder daarbij gebruik te maken van een sloot die oppervlaktewater vervuilt da* - in beheer is - van voornoemd waterschap, was in niet verplicht enige aanslag te betalen. Ook andere bewoners in het buitengebied vertelden mij dat zij onver plicht betaald hadden maar na reclame bij het waterschap hun geld terugkregen. Onder mededeling dat ik geen oppervlaktewater ver vuilde waarover het water schap beheer blijkt te voeren wendde ik mij tot het Water schap West Brabant met ver zoek om terugbetaling van de onverschuldigd betaalde hef fing. Ik heb daarna van het Waterschap bericht ontvangen dat ze een onderzoek zouden instellen terwijl ik enige tijd later het geld op mijn giro kreeg teruggestort. Naar aan leiding van het artikel van de heer Kloet, hetwelk ik zeer verduidelijkend vond, meen ik toch langs deze wijze er op te moeten wijzen dait er in de aanslagregeling wel degelijk een beperking zit. Misschien kunnen andere mensen er hun voordeel mee doen. Mr. J. 3. G. H. Raaymakers, oud-burgemeester van Rijsber gen. MOSKOU (RH) De Sov jet-Unie heeft gisteren een nieuwe door radar geleide ra ket getoond, die volgens mili taire waarnemer s bij na zeker bestemd is voor gebruik tegen snelle, laag vliegende vliegtui gen. Twaalf van deze raketten, die Sam-8 genoemd worden, trokken over het Rode Plein op ongewone wagens met drie assen en zes wielen, in de parade ter gelegenheid van de viering van de Bolsjewistische revolutie van 1917- Op de wagens stond een duidelijk zichtbaar radar-ge leidingssysteem, wat duidt op een overeenkomst met raket ten in westelijke legers en waarvan niet bekend was dat de Sovjet-Unie er eveneens over beschikt. De waarnemers zeiden dat de raketten waar schijnlijk in staat zijn vlieg tuigen te vernietigen die snel ler saan dan 600 km. per uur en blijkbaar zijn zij al in ge bruik bij de landen van het Warschau-pakt. NEW YORK (DPA) Een Amerikaanse verzamelaar heeft gis'eren op een veiling in New York 3500 dollar (bij na 10.000 gulden) betaald voor een verguld nummerbord, dat eens de staatse Mercedes van Adolf Hitler sierde. Het nummerbord, voorzien van de tekst „reichskanzler Deutschland", een hakenkruis en een adelaar, was door de vendumeester getaxeerd op 800 dollar. De vendumeester verklaarde dat het nummerbord als on derdeel van de wereldgeschie denis een hoge priis waard was- „En het behoud ervan I9 h>ei--!ii? non begrijpen van de geschiedenis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 11