REGERING WIL GRONDIG ONDERZOEK NAAR OORZAAK VAN RAMP Herrema is vrij gelaten Eerste miljoen is royaal binnen Nieuw plan centrale vuilstortplaats in Zeeuwsch-Vlaanderen KUNSTGEBITTEN Stijging prijzen valt mee FRANCO NAAR ZIEKENHUIS VOOR NIEUWE OPERATIE Massale vissterfte in Zuidlede etere ontmantel VANDAAG ns Prijscompensatie van 4,5% per 1 januari Positief Eigenaardig Vederlichte nylon B.T.V. tandeninstituut «vortpuvDr- w. A.J. M. Harkx 'dredacteur: 1* Leijendekker ,ortje. en administratie-adres: ^„straat 9, Terneuren, tel. (01150) - 79 20 Pj'^geversmaatschappJJ De Stem B.V. U erttxaat 16, Breda. VRUE ZEEUW ZATERDAG 8 NOVEMBER 1975 37e jaargang no. 1988 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG „Een diep gaand onderzoek is geboden naar de omstandigheden waar onder de ontploffing bij DSM heeft kunnen plaatshebben- Onder voorbehoud van het re sultaat van dat onderzoek wil ik, op basis van wat de colle ga's Lubbers en Boersma ter plaatse hebben ervaren, wel de indruk uitspreken dat er bij de ramp geheel volgens het beschikbare rampenplan is opgetreden". Dat zei premier Den Uyl gisteravond nadat zijn colle ga's Lubbers en Boersma uit Beek teruggekeerd waren. Een onderzoek is, aldus de pre mier, ook daarom geboden, omdat het hier een bedrijf be treft dat onder controle van de veiligheidsinspectie en het stoomwezen staat. Het stoom wezen had verlof gegeven tot het opstarten van de nafta- kraker die geruime tijd, we gens normale werkzaamheden, buiten bedrijf geweest was. Volgens minister Boersma was er kort geleden bij de ontplofte installatie een veilig heidsonderzoek geweest dat gunstig was verlopen. Hij noemde he t van het grootste VEERTIEN DODEN NA EXPLOSIE BIJ D.S.M. (Van een onzer verslaggevers) BEEK Bij de zwaarste chemische ramp, die DSM in Ne derland ooit heeft getroffen, zijn gistermorgen bij de nafta- kraker 2 in Beek veertien mensen om het leven gekomen. Tot gisteravond laat waren twaalf slachtoffers geborgen, maar hef staat nagenoeg vast dat de twee vermisten zijn gedood. Omdat DSM nog niet van alle firma's die voor haar weck [rond de kraker uitvoeren, definitief bericht over hun perso neel had gekregen, bestaat nog een kleine kans dat het aantal vermisten groter is. Bij de explosie, gevolgd door een zeer i zware brand en tegen de avond nog enkele explosies, werden [in totaal 106 mensen gewond, van wie verreweg de meesten j licht. De tosstand van twee gewonden, die in het ziekenhuis van Siftard zijn opgenomen, wordt ernstig genoemd. 11. van hen moesten daar blij ven. Van de 106 mensen, die door de verbandkamer van DSM werden geregistreerd, werden er 20 doorgestuurd naar het nekenhuis in Geleen. Op zes na konden ze nog gisteren naar huis worden gestuurd. 24 gewonden werden per ambu lance naar Sittard vervoerd. AF EN TOE ZON Aanvankelijk mogelijk een bui. Daarna droog en af en toe zjoci. Middagtemperatuur 9 graden. STAD EN STREEK Kamerlid betwijfelt nut van brug-tunnel. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Radiozender in Portugal de lucht in. Pagina 9 Tweede golf vredes- wartdelaars naar Spaanse Sahara. Pagina 11 Mooie leren kleren van Christine Dingen. Pagina 21 SPORT Kees Verkerk opvallend gelukkig in Noorwegen. Pagina 25 Revanche van Piet Vet. Pagina 27 RADIO EN TELEVISIE Weekendprogramma's op pagina 15. VRIJUIT - Bedankt lieve ouders - Zionisme: vorm van racisme? - Reussien: Ik bijt bijna nooit een aap. - Denksport. Rubriekep. - Anton van Meurs 65 jaar. - Op zoek naar de opoe van opa. MERUntje ^'®P, hiep, Herrema! De ramp is gistermorgen om tien voor tien ontstaan uit een plotseling vrijkomende gas wolk, die enkele seconden la ter tot explosie kwam. Enkele seconden voor de ontploffing werd automatisch gasalarm gegeven, maar de tijd was te kort om nog te kunnen ingrij pen. De explosie zette de kra ker en een er naast liggende opslagtank voor lichte benzine in lichterlaaie. De ontploffing stuwde een sterke luchtstroom in alle richtingen. In Beek en Geleen werden in enkele straten alle ruiten verbrijzeld. Ook daarbij zijn enkele licht gewonden ge vallen. Op het DSM-temein werden van enkele opslaglood sen de buitenmuren volledig weggeblazen. De schade wordt geschat op enkele tientallen miljoenen. De reddingsdiensten en brandweren van DSM kwamen gisteren zeer snel na de ramp in actie. „Nog sneller, dan bij welke oefening ook", aldus een van de brandweercom mandanten, Een uur na de ontploffing was men het vuiur, dat toen nog zeer aanzienlijk was, meester. Intussen werden aanvanke lijk bij de gemeentehuizen van de omliggende plaatsen en later op het hoofdkantoor van' DSM, speciale schadebureaus ingericht. Omwonenden kun nen daar hun schadeclaims in dienen. Gisteren nog werden in opdracht van DSM vele rui ten vernieuwd. Tegen zes uur gisteravond moesten de autosnelwegen van en naar Kerensheide, die na een afzetting van enkele uren in de morgen weer waren opengesteld, opnieuw worden afgesloten. Een van de nog steeds brandende benzine tanks scheurde open, zodat het vuur in een soort betonnen vijver terechtkwam. Dit betekende het einde van alle zes de 5000 kubieke meter tellende opslagtanks. De hitte werd plotseling zo sterk, dat De brandende DSM-tanks twee naastliggende metalen bollen, gevuld met vloeibare gassen butadieën en propaan, gevaar Hepen te ontploffen. De brandweer moest alle per soneel terug-trekken, met ach terlating van het materieel. Zelfs het crisiscentrum* en het perscentrum op het polyche- mie- terrein moesten haastig worden verhuisd naar het cen traal laboratorium. Intussen waarschuwden politiewagens met geluidsversterkers de om wonenden in Beek en Geleen. Hen werd aangeraden alle ra men open te zetten. Omdat de vrijgekomen ben zine vrij snel opbrandde, kon den in de loop van de avond de ramen weer worden geslo ten. Ook de autoweg werd weer voor het verkeer vrijge geven. Maar tot een herhaling van de enorme verkeersop stopping in de morgenuren is het niet meer gekomen. De explosie heeft zich voor gedaan tijdens het opstarten van de kraker, die juist weer met produceren begonnen was. Op dit ogenblik is nog geen woord over de mogelijke oor zaak te zeggen. De naftakra- ker 2 zou over drie jaar uit produktie worden genomen. Zijn capaciteit van 100.000 ton etheen per jaar werd onvol doende geacht. Daarom heeft DSM kort geleden vergunning aangevraagd om op het terrein Kerensheide een nieuwe, veel grotere kraakinstallatie te bouwen. laatste nieuws MONASTEREVIN (UPI) - De ontvoerde Nederlandse indu strieel dr. Tiede Herrema is gis teravond vrijgelaten. Dit heef! de Ierse minister van justitie, Patrick Cooney, bekendge maakt. Hij zei dat de ontvoerders zich hebben overgegeven en hun wapens hebben neerge legd. HET personeelscomité van Dam Chips in Hoofddorp heeft besloten de bezetting van het bedrijf gisteren om drie uur op te heffen en zijn actie voor behoud van het bedrijf op een andere manier voort te zet ten. (ADVERTENTIE) kontaktlens advies- en aanpascentrum Een gratis boekje voor j mensen die.alles over KONTAKTLENZEN willen weten- Uw boekje ligt klaar op onder staande adressen: U kunt ook bellen of een on- gefrankeerde lege enveloppe sturen naar een van de Euro lens vestigingen. BREDA, Ginnekenweg 69 Tel. 076-141897 ROOSENDAAL, Stations plein 7 Tel. 01650-41892 belang te ontdekken wat de aanleiding voor de ontploffing is geweest. Vandaag nog zal o.l.v. de hoofdofficier van justitie in Maastricht .door de arbeidsin spectie lu samenwerking met DSM een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van de ramp laten instellen. „Al was het alleen maar om ook daar van te leren", aldus president drs. W. Sogers var. de raad van bestuur van DSM. Het Tweede-Kamerlid Ko- nings (I'vdA) uit Maastricht verklaarde later in de KRO actualiteitenrubriek Echo, dat „in tegenstelling tot het goed functioneren van de bedrijfs brandweer op het DSM-ter- rein, er in de gemeenten rond dit bedrijf (onder meer Beek, Stein, Elsloo en Geleen, red.) een grote chaos was- Er was geen enkele coördinatie tussen de gemeenten, zei hij. Telefoon lijnen waren bezet, men ge bruikte bet openbare net en niet het net van de BB (Be scherming Bevolking). Zolang er geen gemeentelijke herin deling is, moet er volgens de heer Konings via een samen werkingsorgaan in elk geval een rampenorganisatie worden opgebouwd. Ook de Kamerle den Jo Franssen (KVP) en mevrouw Lückers - Bergmans (KVP) plaatsten vraagtekens achter de samenwerking bij de hulpverlening buiten de DSM-hekken. Ook zij achtten een bovengemeentelijk hulp- verleningsorgaan noodzake lijk. Die vraagtekens rezen om dat zelfs werknemers zelf geen raad wisten. Een werk nemer bij DSM die ooggetuige was van de ramp, verklaarde: „Er ontstond grote paniek. Mensen werden tegen de grond gesmakt en er was ont zettende glasschade. Wat we moesten doen, wist niemand. Iedereen rende rond tot we iemand konden bereiken die er iets meer van kon weten. Die zei dat we ons rustig moesten houden". De regering zal de Tweede Kamer volledig en nauwkeu rig moeten inlicAteu over de ontploffing in de naftrakra- ker. Dat hebben de Tweede- Kamerleden Waltmans en Jan sen (beiden PPR) schriftelijk gevraagd. Zij willen weten wat de mogelijke oorzaken van de ramp zijn en of er enig verband bestaat met het ver keer op de autosnelweg E- 39. Tenslotte willen zij weten of het gebeuren ook aanleiding geeft tot een herziening van het ruimtelijk ordeningsbeleid voor chemische fabrieken in dichtbevolkte gebieden- De Stichting Milieufederatie Limburg en de Stichting Na tuur en Milieu hebben eind maart bezwaren ingediend te gen het zonder meer verlenen van een hinderwetvergunning voor de bouw van een opslag tank voor propyleen op het DSM-terrein te Beek. Zij vroegen de provincie na te gaan wat de maximale om vang van een ramp bij de opsla? van propyleen zou kun nen zijn. KUMAMOTO (AFP) Het aantal Japanners dat officieel staat geregistreerd als lijdende aan de „ziekte van Minamata", een vorm van kwikvergifti- ging, is gestegen tot 899. De ziekte is zo gedoopt naar de baai van Minamata, die zwaar verontreinigd is met in dustrieel kwik-afval. (ADVERTENTIE) <Van onze sociaal- economische redacteur) DEN HAAG Werkne mers, die vallen onder een CAO, waarin een prijscompen satie is voorzien per 1 januari 1976, gebaseerd op de prijs stijging half april - half okto ber, kunnen een prijscompen satie van 4,5 procent tegemoet zien. Het ministerie van Eco nomische Zaken heeft dit meegedeeld, nadat bekend ge worden was, dat het prijsin dexcijfer over de periode half sentember - half oktober Is gestegen met 0,8 procent. Door die stijging zijn de voornaamste kosten van het levensonderhoud dit jaar 8,7 procent gestegen. Toch is de totale stijging beneden de ver wachting gebleven. De werk geversorganisaties hebben steeds gezegd, dat het niet zou lukken de prijscompensatie per 1 januari volgend jaar on der de 5 procent te houden. Van de goederen en dien sten, waarvoor het CBS gere geld prijsgegevens verzameld, gaf in oktober 49 pet. een prijsstijging te zien. Voor een vijfde deel Is deze stijging toe te schrijven aan kleding. Voorts werden prijsstijgin gen waargenomen voor onder meer brood, aardappelen, groenten en fruit, koffie, melk, vaste brandstoffen, elektriciteit, ziekenhuistarie ven. kraamverpleging, geïllus treerde weekbladen en nieuwe auto's- Prijsdalingen deden zich voor bij gedistilleerde al coholhoudende dranken, eieren en tweede hands auto's. Hei tempo van de prijsstij gingen is de laatste maand af genomen. de vrouw die alles van bont weet TILBURG HcnveKtM.it 44 DEN BOSCH SCHAPENm.irk» J7 BREDA - Eindstraat 14 EINDHOVEN - Demcr IS DEN HAAG Spuistraat (binnenkort) (Van onze redactie buitenland) MADRID Generaal Fran co gisteren weer in het La Pazziekenhuis opgenomen om opnieuw te worden geope reerd. In verband met nieuwe en hevige bloedingen moest een stuk van zijn maag wor den weggenomen. De hele benedenste verdie ping van het ziekenhuis is voor Franco gereserveerd en staat onder toezicht van de schoonzoon van de generaal de bekende hartspecialist dr. Cristobal Martinez Bordiu. „Formeel" maakt die geen deel uit van Franco's vaste medische staf. Franco heeft maandag jl. een zware maagoperatie door staan, waarbij hem zeven-en- een-halve liter bloed moest worden toegediend. Volgens medische waarnemers kampt de caudillo thans met de klas sieke complicaties na een der gelijke massale transfusie: zijn verzwakte lichaam begint het nieuwe bloed af te stoten. Het eerste miljoen in de nationale puzzelactie Sport fonds Gehandicapten is bereikt! Niet alleen bereikt, maar ook ruimschoots overschreden. De stand is nu exact f 1 085.115,05. Dat is geen geringe prestatie. Maar we gaan uiteraard met z"n allen door, onversaagd en onder het motto: op naar het tweede miljoen. Deze week kwam er een bedrag van f 3683,95 In de extra-pri|zenpot. Daar zit nu al meer dan 11 000 gulden in. De prijswinnaars vindt men op pagisa 3, de nieuwe opgave in Vrijuit. De oplossing van puzzel 6: Breng beweging In hun levens. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Als de ver schillende gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen akkoord gaan, dan komt er een nieuwe centrale vuilstortplaats voor dit gebied in de Kanaalzone. Het gaat om een terrein van tweeëntwintig hectare in de Van Wijkhuisepolder in de buurt van Philippine. De grond is inmiddels aangekocht door de vuilverwerkingsfirma Tollenaar in Terneuzen. De zelfde firma heeft ook het nieuwe plan aan de gemeenten voorgelegd. De wethouders van openba re werken en wan de acht gemeenten vergaderden giste ren over dit plan. Overigens is dit bedrijf een samenwer kingsverband aangegaan met en andere vuiltransporteren- de firma, Verstraeten uit Ter- neuzen, onder de naam Cen trale Vuilverwerkingsindus- trie. De intercommunale, een sa menwerkingsverband op het igebied van vuilverwerking van de gemeenten Sas van Gent, Axel, Hontemisse, Hulst (Van onze correspondent) WACHTEBEKE Dijk. breuk in een plas waarin af valstoffen van de suikerfabriek van Moerbeke gedeponeerd worden ls waarschijnlijk de oorzaak van een massale vis sterfte in de Zuidlede. Gisteren dreven in dit ri viertje (een van de weinige in Oost-Vlaanderen, die tot nu toe gespaard bleven van wa terverontreiniging), ter hoogte van het provinciaal domein Puienbroek te Wachtebeke dui zenden doden vissen aan de oppervlakte. en Kloosterzande, staat posi tief tegenover de plainnen van de firma Tollenaar. De voor zitter van de Intercommunale, de heer J.H. Stolte, gaf giste ren als commentaar: „Het ij tot nu toe de beste oplossing. De enige moeilijkheid is nog dat Terneuzen de vuilverwer- kinig het liefst in gemeentelij ke handen ziet, maar daar valt over te praten". Het bedoelde terrein in de Van Wijkhudsepolder staat bij de landbouwers bekend als vrij slechte grond. Wat ruimte betreft kan, zo zei de heer Stolte nog, de stortplaats zeker twintig jaar gebruikt worden. Het terrein is veel groter dan dat van de centrale stortplaat* Midden-Zeeland bij Borsele. Dat de firma Tollenaar se rieuze plannen met de twééën- twintig hectare heeft, blijkt ook uit het feit dat bij de gemeente Terneuzen al een hinderwetsprocedure op gang is gebracht. Inmiddels verleende de~ge- meente Sas van Gent kortgele den aan de firma Tollenaar een hinderwetvergunning voor de uitbreiding van de omstre den stortplaats in de Kanaal polder bij Philippine. Die uit breiding hangt echter nog aan een zijden draadje omdat op het voor de uitbreiding beno digde terrein een agrarische bestemming rust. Bovendien is de eigenaar niet van zins zijn grond aan de firma Tollenaar te verkopen. Over de wat eigenaardig aandoende situatie dat de fir ma Tollenaar wel een hinder wetvergunning krijgt, maar toch niet mag uitbreiden, zei de burgemeester van Sas van Gent, de heer W Dusarduijn, gisteren: „Op grond van de hinderwet konden we die ver gunning niet weigeren. Op grond van voorwaarden aan gaande ruimtelijke ordening kan geen uitbreiding plaats vinden. Bovendien is de ge meente Sas van Gent er alles aan gelegen om die stortplaats daar weg te krijgen. We zijn vierkant tegen een uitbrei ding". (ADVERTENTIES) Voor ae B met ruime keus uit honderden stuks vindt U in de speciaalzaak Pelterijenhuis VERMEULEN Vismarktstraat 1!. Breda met of zonder verhemelteplaat in één dag klaar Vraag vrijblijvend inlichtingen en documentatie 1e Middellandstraat 58, Rotterdam-C. U kunt ons ook opbellen: tel. 010-361261 en 363316 V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 1