Boer werkt mee aan natuurbehoud Borsele houdt geld over Drie weken cel voor gewapende roofoverval JUBILERENDE HUISVROUWEN HOUDEN EXPO ïeuw ontspanningscentrum in 's-Heerenhoek beheerscontracten blijven zes jaar geldig doel: zak- patat f in ïr??'J0"75 71-80'65- Uitslagen van schietingen SCHOOL IN KAPELLE GEOPEND Goese kernen vragen meer inzicht flHÊÊRÊNToEK1^!!^ II Clinge Kioetinge Goes Verkeer Onderwijs Clinge Jeugdhoeve NVV Zeeland bespreekt eigen beleid Bijeenkomst over energie en milieu J I (Vervolg van pag. 1) Tijdens een gisteravond in Nisse gehouden bijeenkomst zijn je desbetreffende eigenaars en pachters in de ruilverkaveling p9 Poel door vertegenwoordigers van de Landinrichting, de directie vooi de Bedrijfsontwikkeling en van het Landbouw schap over de te sluiten beheersovereenkomsten en onder handelingen voorgelicht. De maatregelen ter bescher ming van het landschap in de je', spruiten voort uit de ens tot behoud en verbete- van landschappelijk aan- kkelijke onderdelen in het dbouwareaal. Vorig jaar pril werd een werkcommissie in het leven geroepen bestaan de uit vertegenwoordigers van je landbouworganisaties, de --retails van het Landbouw- -hap gewest Zeeland, de pro- -ciale directie voor de Be- 'jfsontwikkeling. Staatsbos- -heer de Landschapsconsu- nt èn de Natuurbescher- igsconsulent. "i marktten GOES-KRABBENDIJKE, 6 'ovember Cox's Orange Lippin KL.I 80-85 83, r 5-80 -91 70-75: 77—84. 65-70: 7-73, 60-65: 55. KL.II 80-85: -77, 75-80 66—84, 70-75: 65-70 60-65 45—54, -60 28—32. Golden Delici- KL.I 80-85: 50—57, 70-80: jj—48, 70-75: 47, 65-70: 30 10-65: 17—23. KL.II 80-85: -32, 60-65: 17,10. Goudrei- ette KL.I 85-95: 50—51, 75- (85: 5456. 65-75: 4249. L.II 95 en op 39, 85-95: 45 1. 75-85: 48—53, 65-75: 40— ;0-65: 25—29, 55-60: £,'.0—27. Rode Goudreinette ;.II 95 en op 4244, 85-95: BI—59, 75-85 52—55. 65-75: '1—46, 60-65: 35. Jonathan XI 75-80: 38—51. 70-75: -51, 65-70: 34—35. 60-65: -26. Lombartscalville KL.I -85: 38, 75-80: 43, 70-75: 42, -70: 32. KL.II 80-85: 36, 75- 43. 70-75 42, 65-70 32. LII 80-85 36, 75-80: 38, 70- ,5: 37, 65-70: 28. Doyenne du '-Slice KL.I 80-85: 131, 75-80: 37-139. 70-75: 139, 65-70 jl3i. KL.II 80-85: 125—126, 75 133-134, 70-75: 139. 65-70: 31. KL.II 80-85: 125—126, 75- 133-134. 70-75: 133—137, 7®"70: 122—127, 60-65: 93—99. -60: 33. Conference KL.II -75: 130. 65-70: 120—124, 60- 121—123, 55-60: 75—76, £-50: 32—33 Legipont KL.I iV-75 79, 65-70 81, 60-65 69, -60: 49. Comtesse de Paris LI 65-70: 62, 60-65: 66, 55- i a8, 50-55: 42. Gieser Wil- 0KL'1 60"63: 143- 55-60: f/i ,1 50-55: 101. Druiven |0. Noten 2-4,50, i_otale aanvoer hard fruit 17500 1 MIDDELBURG, 5 november Aai-dappelen: Bintje: gr 36 •'VI 20, Kriel 14. Koopmans *™2!-Tomaten 1 en II A 51-102. C 4261 Appe f'vs on °range piPPin I 80-85 '°-30 "-86, 70-75 71-80, 65- 5 sn 77anie Pippin 1 80"85 81. rr~ 77 o 6°-65 52> 55"60 l' 1 :?T23. Goudreinette I H'J?5'95 63> 48; 75-85 53 65-75 47, 48; III grof 29-32 - nn Chrysanten ^r'00' PaP'''ka kg 154, pa- lvi'ilft TT on n~~24, kömbarts- lVille II 70 31, 60 30 II D 25. f7nn'a.> ?tesse de Paris H I 6°-65 48, 55-60 40, 45-50 20, IID 32. Giesei' fe sna-ns 3°"65 145' 55-60 PO, 50-55 115-119, III 45-50 %r..'o, y 11 65 116—117, I Groenten: natuursla ij glassla 1525, andijvie Ejii sp,Inazie 8°. veldsla l '81, kassnijbonen 440 kassnijbonen krom 248 nsessebonen afw. 152179* m' °S] ,10~23' rode ko°i .20, rode kool B 9-12. witte Si u Ttte k0Ql B 21, sa aie kool groen A 23—34, 'reiTt m SFOen B 2642. k M \Ulen per k§- 56— Moten A 28-29,kroten B "7,.k™ten C 9-13, was- 44—48, breekpeen 18— ii1-22- B!oem- 1 I j 73. 4 69, 6 5^ 8 37 II 3 10 \r6w-6 29~6* 8 26 jj p 32' Witlof X II 302— g 287-293. afw. 179, fl 107 Spr"'te" geschoond tl Rn' n?'U opgeschoond 2-33 ml BI1 3946. CII 4-33. DIT 105—111 Kom- II ei_7e 75 17 1,7 "-51 4244 36-41 s -o 31 kP 27—28- stek per blauwkoprapei, kg. knolselderij per kg. knolselderij per stuk radijs 39, peterselie per 04—n-il PIuTSeUe per ki5t-ie 29- selderij J Pe' kg' 77~ De overeenkomsten met de betrokken boeren zullen ge heel op vrijwillige basis wor den afgesloten Het contract geldt voor een tijdsduur van zes jaar. maar kan eventueel tussentijds gewijzigd of beëin digd worden. Een speciale vertrouwenscommissie bemid delt bij mogelijke geschillen over onderhoud, kkosten e.d. De beheersovereenkomsten gaan uit van een jaarlijkse vergoeding voor grasland in het ganzengebied van vijfhon derd gulden per hectare en voor bouwland van f 450,- per hectare. De vergoedingen voor het onderhoud van de heggen bedragen een gulden per strekkende meter voor heggen in grasland, f 2,20 voor heg pen binnen de kavels grasland, f 1,50 voor heggen langs de kavelsloten in bouwland en f 3,50 voor heggen binnen de kavels bouwland. Dit alles per strekkende meter per jaar. Ir. D. Luteijn, voorzitter van de gewestelijke raad van het landbouwschap Zeel-and: „Wij vinden deze vergoedingen redelijk. Er is wel vastge legd dat de vergoedingen waardevast moeten z ijn. Uiter aard moeten deze uitgangsbe dragen en ook andere details van de af te sluiten beheerso vereenkomsten nog met de le den worden doorgepraat. Ik heb goede hoop dat het doal en de inhoud van de contrac ten bij de grondeigenaars en pachters in goede aarde zullen vallen". Een van de belangrijkste kanten van de beheersover eenkomst vindt Ir. Luteijn dat er nu geen behoefte meer be staat aan van boven opgelegde landschapsparken. „In plaats van een dwingend optreden van de overheid hebben we nu te maken met de volle mede werking van de boer' De vergoedingen aan de boeren zullen betaald worden door de ministeries van Land bouwschap en van crm- Vol gens een globale raming zal beheersovereenkom- sten in het ganzengebied en rijksuitgave van ro-nd een ton per jaar zijn gemoeid. Wat het totaal aan vergoedingen voor het heggenonderhoud betreft, dit kan zelfs niet bij benade ring worden geraamd. met/ de sten in het ganzergebied per kistje 94. I Schieting In het Hofzicht theater werd de derde compe titie gehouden, waaraan door 50 schutters werd deelgeno men. Sluiskil behaalde op deze schieting de meeste punten, namelijk 9, gevolgd door IJ zendijke met 8, terwijl de schutters uit Hoofdplaat en Philippine elk 4 punten scoor den. De stand na, drie schietingen is nu als volgt Hofzicht uit IJzendijke 22,30 punten, Her leving uit Philippine 20,50 punten. De Vriendschap uit Hoofdplaat 18,50. en Café Dal- limga uit Sluiskil 16,95 punten. De uitslag was als volgt Hoogvogel P. Snoeys u-it Sluis kil. De beide zijvogels werden niet afgeschoten. Grootste aan tal vogels D. van Eykeren uit Biervliet en A de Caluwé uit Philippine, beiden met drie stuks. Aan de Beschrijfschieti-ng' op zondag werd door 49 schutters deelgenomen. Hoogvogel S. de Feyter van De Zwaan uit Ter neuzen, eerste zijvoigel C. Boerman van Hofzicht uit IJ zendijke, tweede zij vogel R, van Acker van Sporthuis uit Waarschoot (B). Eerste extra- prijs E Fermont van Rust Roest uit Sluiskil, tweede ex tra prijs D. de Pooter van Hofzicht uit IJzendijke, Groot ste aantal vogels met twee stuks, W. Engels van Dorp- zicht uit Sint Margriete. C. Cocquit van De Cambrines uit Assenede en A. de Pooter van Hofzicht uit IJzendijke. (Van vérs) een onzer verslagge- Mevrouw E. Huber-Schneider, echtgenote van de burgemeester van Goes (geheel links), wenst de presidente van de vereniging van huisvrouwen, mevrouw l. Duvekot-Oeie geluk met het 50-jarig bestaan van de afdeling Goes en omstreken. (Van een onzer verslaggevers) GOES Als onderdeel van de viering van het 50-jarig bestaan hield de afdeling Goes en omstreken van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen in de aula van de ambachtsschool in Goes een tentoonstelling onder het motto „de vrouw en de kunst". De expositie werd geopend door mevrouw E. Huber-Schneider, de ere-presidente van de ju bilerende vereniging. In haar toespraak zei me vrouw Huber versteld te staan van de mooie dingen die huisvrouwen naast hun huishouding of betrekking weten te maken zonder hun vrouw-zijn 'is verloochenen. De expositie geeft een goed beeld van de doelstellingen van de huisvrouwenvereni ging. Mevrouw Huber sprak de wens uit dat het getoonde voor de bezoekers inspire rend mag werken. Als per soonlijk jubileumgeschenk bood zij de presidente van de vereniging, mevrouw L. Duvekot-Oeie een zilveren kaarshouder aan. Als bijdrage aan de ten toonstelling overhandigde mevrouw Huber een affiche met de tekst „Onder het be grip emancipatie wordt ver staan het ontdekken en ont plooien van de eigen moge lijkheden, vaardigheden en talenten, die het de vrouw mogelijk maken een bijdrage te leveren op sociaal, econo misch en cultureel gebied". Op de tentoonstelling viel een grote verscheidenheid aan vormen van vrijetijdsbe steding te bewonderen. Naast fraaie werkstukken op het gebied van naaikunst, bordu ren, weven, beeldhouwen, te kenen en schilderen worden bewijsstukken getoond dat de vrouw ook wat betreft het opknappen van kar weitjes thuis als het opknap pen van een oude stoel of het bekleden van meubelen haar mannetje weet te slaan. De jubileumviering' werd besloten met een feestelijke samenkomst in de ambachts school die werd opgeluisterd door de show- en dansgroep van het UVV uit Vlissin gen. (Van een onzer verslaggevers KAPELLE Het leek wel Of heel Kapelle was uitgelopen om de feestelijke opening van de nieuwe geïntegreerde open bare kleuter- en lagere school mee te maken. De officiële openingshandeling werd ver richt door staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen drs. K. de Jong. llij deed dat door aan een koord te trekken waarna twee handen van karton elkaar von den daarmee de integratie van het kleuter- en lager on derwijs symboliserend. Tevo ren had wethouder C.M. Dage vos in de Vroone de ontwik keling van het onderwijs in het sterk gegroeide Kapelle in het kolt geschetst. In 1970 tel de de kleuterschool nog 27 kinderen, in 1975 waren dat el 90. Vijf jaar geleden volgden 351 kinderen het openbaar la: ger onderwijs in Kapelle, op het ogenblik is dat aantal ge. groeid tot 253. De bouw van de nieuwe 12-klassige school is mede mogelijk gemaakt doordat de schoolvereniging op reformatorische grondslag het vroegere schoolgebouw aan het Kerksplein- heeft overge nomen. Het nieuwe schoolcom plex is in de vorm van honing raten ontworpen. De bouw heeft 2,1 miljoen gevergd. De staatssecretaris noemde het een feest om zoals in Ka peile een school te mógen ope nen die klaar staat om de nieuwe ideeën over het ondei wijs in praktijk te brengen. Prijskaarting In café de Landbouw wérd in Clinge een prijskaarting gehouden. Er de den 24 personen aan mee. Als prijzen waren hazen, konijnen, hanen en flessen wijn be schikbaar. De uitslag 1. L. Vercruisse - W. de Koek, 2. R. van Gaever - J- Baecke. 3. A. van Goethem - J. der We duwe, 4. H. de Wit - F. Dob- belaev, 5. Ch. Burm - K. Ivens. De uitslag van de ver- iiezersronde: 1. E. Schijven- aars - R. de Vos, 2, W- Ver- de Kelen - A. Ploegmakers, 4, gauwen - G. Seghers, 3. J. van F. Valcke - E. Pilaet. Postzegelruilbeurs Zater dag houdt Philatelica afd. Goes en omstreken van 10 tot 1*7 uur een postzegelruilbeurs in gebouw Amacitia te Kioe tinge. 's Midjiags omstreeks 3 uur wordt een veiling gehou den. Op de beurs zijn de nieu we uitgiften van de laatste maanden te koop, alsmede een ■grote verscheidenheid aan al bums en stockboeken. Een aantal handelaren, ook var. buiten de provincie en België is aanwezig. Sportdag Zaterdag vindt er een sportieve ontmoeting plaats tussen de sportvereni ging Volharding en de Deur- nese Turners uit België. Om 13.00 uur zullen de turners uit België in het restaurant van de Goese sporthal ontvangen worden waarna er gezamenlijk getraind zal worden met de lange mat en de mini-tramp. Vervolgens worden er ver schillende wedstrijden zaal handbal, volleybal, basketbal en zaalvoetbal gehouden voor dames en heren. Na het ge bruik van een gezamenlijke koffiemaaltijd wordt de ont moeting besloten met een feestavond voor de gasten en de leden van Volharding, DE president van Tanzania, Julius Nyerere, is van plan van 23 tot 25 november op uitnodiging van koningin Julia na en prins Bernhard een staatsbezoek aan Nederland te brengen. goes Op initiatief van het college van B. en VV. van Goes heeft er onlangs een ge sprek plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van de gemeente en afgevaardig den en besturen van de plaat selijke werkgroepen van dc kernen in de gemeente Goes de wijkvereniging Goese Pol der en de stichting Goes- Zuid. Directe aanleiding tot deze bijeenkomst was de hoorzit ting in Kattendijke, waiar de inwoners middels een enquê teformulier hun onvrede uit spraken over het verloop van de. avond. Een ander punt waarover de gemeente met de werkgroepen uit de kernen wilde praten, was de wijze waarop deze. verschillende groeperingen functioneren Aan de orde kwamen verder ook de structuur van de groe pen, de subsidie van de ge meente aan de groepen en hoe men staat tegenover het func tioneren van de hoorzittingen in de kernen. Uitvoerige gedachtenwisse- lin-gen leverden o.a. de conclu sies op, dat na-ast externe ge richtheid van de groepen (contact naar de gemeente) ook de interne veel aandacht verdienen. Verder wil men in een eerdere fase betrokken worden bij gemeentelijke plannen, die op de eigen kern of wijk betrekking hebben. Volgens burgemeester rar. F.G.A. Hubers, zal deze kwes tie nader met het college en raadscommissies besproken worden. De contacten met de gemeentelijke overheid erva ren de groepen ais positief. M vrili'at" van he(' cach<" '"nprc" van twee "&OOS- G. l ^eft gedeputeerde nh?ni 9eeSbergen in 's- ritmiv,;, 1 outspannings- Pen v G"elties «ffi"eel Js bestnnfl00' gebeurte- ^be,an^e.li„ng0VerWe,diSen- jP5e''r Van Geesbergen stak zij-n bewondering voor de schepping van de heer T. Mar tens niet onder stoelen of ban ken. De Geveltjes kan mis schien het best vergeleken worden met een dorpsplein uit de twintiger jaren. Tal van leuke vondsten zijn in het ge heel verwerkt. Zo zijn er ge zellige zitjes ingericht in een oude smidse en in een klom penmakerij. Gedeputeerde Van Geesbergen aarzelde niel De Geveltjes uniek voor Zee land te noemen. Hij meende zelfs dat de recreatieve bete kenis vari het ontspannings centrum zich tot ver buiten Zeeland uitstrekt. De gedeputeerde meende dat de heer Martens met zijn ontspanningscentrum het ant woord heeft gegeven op de grote vraag naar ontspannings accommodaties voor vakantie gangers. Hij sprak zijn bewon dering uit voor de grote durf van de heer Martens om een etablissement van deze aillure v-an de grond te tillen. „Met De Geveltjes heeft Zeeland er een heel aparte gemeente bij- gekregen, met u, meneer Mar tens als burgemeester. Een ge meente ook die geen enkel toezicht van het provinciaal bestuur nodig heeft." De heer Van Geesbergen zei verder dat met de stichting van De Geveltjes het bewijs is geleverd, dat ook het particu lier initiatief een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de gemeenschap. Na de gedeputeerde boden enkele honderden gasten de heer en mevrouw Martens bun gelu kwensen aan. MET 31 tegen 3 stemmen heb ben de bischoppen van de Anglikaanse kerk van Canada besloten het priesterambt ook voor vrouwen open te stellen, zij het pas over een jaar. MIDDELBURG „Me neer, heeft u dertig gulden voor mij? Wij hebben de he le dag nog niet gegeten. Ik zei tegen de jongeman dat llij maar naar zijn ouders moest gaan als hij geld nodig had. Even later vroeg hij drie gulden om een zak fri tes te kopen. AI die tijd hield hij een pistool op mij gericht en het leek mij een eclit vuurwapen". Met deze woorden, opgele- een uit het proces-verbaal, schetste politierechter mr. P. van Empel gistermorgen het zeer vreemde gedrag van de 18-jarige J.M. uit Goes die zich gistermorgen hiervoor moest verantwoorden. Voor deze frites-overval de drie gulden werden afge staan hadden zowel mr. Van Empel als de officier van justitie mr. T. Lebret weinig goede woorden over. „Dat zijn rare streken en eigenlijk moet ie je dood schamen", voegde mr. van Empel de verdachte, die met veel bravour vo<)r de recht bank stond, toe. „U heeft zeker nooit hon ger gehad," zo informeerde M., waarop mr. van Empel pnind öale-io mrkt e.name opmerkte, dat niemand in Nederland honger hoeft te Lijden -als hij zich volgens de regels gedraagt. „Een dieptreurige zaak", aldus mr. Lebret die de ver dachte omschreef als een jongen met hersens, die op school goede cijfers had be haald. Hoe nodig had M. vol gens mr. Lebret een onschul dige voorbijganger de dood schrik op het lijf gejaagd? „Bij deritg gulden denk je nog aan een overval, maar bij drie gulden denk je aan een gek, die elk ogenblik de de trekker kan overhalen". Mr. Lebret vatte het over M. uitgebrachte reclasse- ringsrapport samen met de opmerking dat het enige waar het hele rapport op wijst is, dat M. enorm lui is en een broertje dood heeft aan werken. Mr. Le bret eiste voor de frites- overval drie maanden gevan genisstraf. Tegen de 21-jari- ge A.G. uit Vlissingen, die zij het via een omweg de revolver had verschaft, eiste de officier drie weken on voorwaardelijk. Mr. van Em pel vonniste uiteindelijk M. niet een gevangenisstraf van dria weken onvoorwaarde lijk. G. mag een week gaan brommen. (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND De gemeentebegroting van Borsele voor 1976 is gunshger dan alle vorige begrotingen sinds het ontstaan van deze gemeente. Dé begroting 1976 sluit namelijk met een post voor onvoorziene uitgaven van 709.000,—. „Voor het eerst in de gescriedenis van de gemeente kunnen wij op eigen benen staan. Wij zijn nu in staat eigen en nieuwe activiteiten te ondernemen", schrijven B. en W. in hun bege leidingsbrief bij de begroting. Na aftrek van verscheidene lasten en te laag geraamde pos ten zat er ongeveer 362.500,- beschikbaar blijven voor nieu we investeringen of andere be stedingen. B. en w stellen met betrek king tot de woningbouw dat zeker in de premiesector een aanmerkelijke verruiming van de toewijzing aan de gemeente is gegeven. Het vertrouwen is gewettigd dat dit ook in 1976 het geval zal zijn. In 's Heeren- hoek zijn de eerste voorbe reidingen getroffen voor de sanering en rehabilitatie van de oude dorpskern. Een afge rond plan is echter niet op zeer korte termijn te verwach ten. Intussen zal de gemeente trachten vrijkomende panden in eigendom te krijigen. De bestemmingsplannen in andere dorpen bieden nog voldoende mogelijkheden tot bouwen. B, en w hebben de indruk dat als gevolg van verbeteringen aan de verbindingsweg vanaf het Sioegebied naar s-Heeren- hoe-k, Ovezande en 's Graven polder de verkeersintensiteit nog meer zal toenemen. Het college acht het daarom zeer gewenst dat die verkeers stroom buiten de bebouwde kom van Ovezande en 's-Gra- venpolder wordt geleid. Vooral 's-Gravenipolder heeft aan een dergelijke omleiding grote be hoefte. De raad krijgt in de loop van 1976 plannen voorgelegd inza ke het aanbrengen van verbe teringen in een aantal scholen. De toeloop van leerlingen, met na-me op de' scholen in Hein- kenszand en 's-Gravenpolder, maakt uitbreiding van ee-n Vlaamse gaai De vogel vereniging die Vlaamse Gaai houdt zondag een bijeenkomst in de Troubadour te Clinge. De leden kunnen dan de in schrijfformulieren inleveren voor de komende tentoonstel ling. Er zal dan onder meer be sproken worden hoe de orga nisatie van de tentoonstelling verder het beste kan worden aangepakt. De vergadering be gint 's morgens om tien uur, Hoktentoonstelling De duiveniiefhebber Jos Lernout stelt zondag zijn duiven ten toon in de zaai van „De Snelle Duif". Dat gebeurt tussen tien en twaalf uur. De heer Ler nout heeft verscheidene malen met pech te kampen gehad. Vooral van zijn jonge duiven koestert hii nu grote veriwach- aantal schoolgebouwen in die kernen noodzakelijk. Volgend jaar kan een uitbreiding van sportvelden in Heinkenszand verwacht worden. Dit betreft met name de aanleg van ten nisbanen. Ook zal in 1976 een begin gemaakt kunnen worden met de aanleg v-an een recrea tiebos in de Zak van Zuid- Beveland. De jeugdhoeve i-n 's-Heeren hoek krijgt naar alle waar schijnlijkheid volgend jaar een betere toneelaecommodatie waardoor evenementen van de stichting cultuurspreiding Zee land plaat-s kunnen vinden. B. en w streven er na-ar een of meer molens in de gemeente aan te kopen en te exploite ren. Binnenkort zal hiertoe een voorstel aan de raad wor den gedaan. (Van een onzer- verslaggevers) GOES Op zaterdag 8 no vember houdt het district Zee land van het N.V.V. haar dis trictsvergadering in de Prins van Oranje te Goes. De verga dering begint om 10.30 uur. Tijdens deze vergadering zal onder meer een toelichting ge geven worden over het ge voerde en te voeren N.V.V.- beleid door mevr. P. Terelaat, lid van het verbondsbestuur. Verder zal ook de samenstel" img van het distriktsbestuur onderwerp v-an gesprek zijn en wordt het verslag van de regionale aktiviteiten ter dis- kussie gesteld. Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Op don derdag 20 november organl seert het distrikt Zeeland van het N.V.V. een openbare bij eenkomst over het onderwerp „energie en milieu". Deze bij eenkomst wordt gehouden in de Brasserie te Middelburg en begint om 2-0.00 uur. Als spre kers op deze bijeenkomst zul len optreden de heer H. van Poelje, stafmedewerker vaA het N.V.V. en de direkteuren van Hoechst en Pechiney te Vlissingen. VARA-tv-directeur Piet te Nuyl zei in een interview: „Ik vond dat je de plicht hebt te streven naar de hoogst moge lijke kijk- en waarderimgscij- ters „De VARA is wat dat be treft op de goede weg met het uitzenden van de Pallassers een serie met mogelijkheden, dat zag je al na tien minuten. Alles waai- ik dol op ben, geroddel, intriges, rotzooi, lief desverdriet en liefdesgeluk, achterbaks gedoe, klatergoud, roddelende tantes die huwelij ken regelen, uitgesmeerd over 26 keer krap een uur, het is te mooi om waar te zijn. Nu al is te voorspellen dat de Pallis- sers een groter succes gaat worden dan de Forsyte Saga. Het varhaal van Ain-thony Trüllope beschrijft een Peyton Place in het vroegere Enge land. Hopeloos onnozel maar geraffineerd. Zo'n eerste afle vering is al onmiddellijk een klantenbinder. De adellijke strebers werden knap geïntro duceerd op een spontaan feest je bij de hertog en binnen het halfuur kon lady Glencora een prille romance verwisselen voor een huwelijk op bevel van de taintes. Dat belooft nog veel heisa en toestanden. Ze ker dient opgemerkt te wor den, dat de serie is gemaakt met groot vakmanschap. Susan Hampshire en Philip Latham zijn geknipt als onschuldig wicht en integer parlementslid en niets is nagelaten om de aristocratische sfeer uit die dagen treffend over te bren gen. Die 25 resterende delen komen we ook wel jor. Aan de deur wordt bij qe Palli- sers nieit gekocht, maar gewo ne mensen komen „daar glad de zakenmensen die mooi pra ten" weieens het pak ingaan. VARA. Koning Klant ging in op de nieuwe colportagewet: de huis-aan-huis grutters die nen ingeschreven te zijn, de koper heeft acht dagen be denktijd en als er een bedrag van meer dan 75 mee ge moeid is, is een contract ver plicht. Vanuit het nationaal hoofdkwartier was het Sim- plisties Verbond werden als vanouds nutteloze voorwerpen van beneden de f 75. getest. De keukencentrifuge waarin natie als kan worden droogge malen kan niet tippen aan de ouderwetse methode van „sla iin de handdoek en schudden m-a-ar". Koot moet niets zeggen van onderbroeken met vlieg tuigjes of autootjes erop. Het iiei'st zie ik Koot en Bie aan de video zoals gisteravond over Sonja 's Avonds. Televi sie over televisie, da-ar zitten werkelijk mogelijkheden in. Netty Rosenfeld sprak in de vanavond in VPRO-Landge- noten met PPR-er Dolf Cop- pens over minister Trip („daar hebben jullie geen kind aan ha"), Van Doorn, in spraak, de regent tegenover de volksvertegenwoordiger, Zuid- Afrika. de Haagse incrowd en natuurlijk over Dolf Coppes zelf („U bent een heel erg druk baasje,- hè"). Daar' wilde Netty Rosenfeld alles over weten, de vrouw die er alles aan doet „-om de VPRO in de volgende ronde te brengen". JOHAN DIEPSTRATEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 7