DOW tevreden over alarmoefening Iloek in trek als woonkern Drie bondige vragen aan Mercedes-Benz kopers: De Stee/De Vrije Zeeuw „Angelina wordt gelost VERBETERING communicatie noodzakelijk Protestzanger in Oostburg Geen paniek Drie kwartier Inbreken» aangehouden Sas vraagt BB alarminstallatie Sluiskil Vlissingen Dealer goed, al goed. Bejaarden jfcen naar jeugdcircus Certificaten havenwerkers uitgeri PPR-kamerlid spreekt over werkgelegenheid IJzendijke Sas van Gent ■vrijdag 17 OKIUBEK 1975 (Van een anzer verslaggevers) rERNEUZEN De grootscheepse alarm-oefening van vorige week vrijdag bij Dow Chemical stemt de betrokkenen binnen het bedrijf tot tevredenheid. Dat bleek gisteren tijdens een nabeschouwing in het gebouw van de afdeling Veiligheid op het Dow-terrein. Uit de gang van iaken tijdens de oefening, die ongeveer anderhalf uur duurde, kwam duidelijk naar voren, dat er op het gebied van de radiocommunicatie wel wat aan schortte. Werknemers van Van den Akker bergen de inhoud van de „Angelina". Doel van de oefening was het testen van de paraatheid van de afdelingen die direct hij hulpverlening en bestrij ding van ongevallen of calami- teiten betrokken zijn. Met op- iet koos de veiligheidsdienst onder leiding van de heer O. Oegema voor de vrijdagavond- Veel werknemers van DOW waren op dat moment aan het wiakelen of een avondje uit Desondanks kwam na verloop van tijd 60 a 70 procent van de gealarmeerde mankracht op het fabrieksterrein opdagen. Het alarm was het resultaat van de volgende denkbeeldige situatie. In de styrene-fabriek, (ADVERTENTIE) De damesmantel met stijl (Van eèn onzer verslaggevers) OOSTBURG Vanavond (vrijdag) treedt in Soos-Oost- burg de Zuidamerikaanse pro- Itetzanger Hector Numa Mo- ■raes op. Het optreden van Mo- raes, dat plaatsvindt onder auspiciën van J'Uit, komt in de plaats van het aangekon digde optreden van een andere Zuidamerikaanse zanger, Da niel Viglietti. In totaal zal Mo- raes een vijftiental liederen - eigenlijk getoonzette Uruguay- aanse gedichten ten geho re brengen, waarvan een aan- tal is geënt op de sociale en I politieke nood van Zuid-Ame- rika. De aanwezigen krijgen de liederen, gebundeld, in Ne derlandse vertaling aangebo den. Voorst zal ieder lied door een der medewerkers van J'Uit in het Nederlands worden in geleid. Van het werk van Mo- raos, afkomstig uit Ur-ugay, is thans in Nederland een gram mofoonplaat in de maak. Deze plaat zal vergezeld worden van een goede Nederlandse vertaling, en een boekje met informatie over Urugay. Een groot aantal van de vanavond te zingen liederen zal op de plaat staan, zo werd meege deeld. Het optreden van Mo- raes in Soos-Oostbur,g begint vanavond om 8.00 uur. De en treeprijs is f 3.50. één van de vele aparte fabrie ken op het terrein, ging een pakking van een pomp lekken, waardoor een brand ontstond. De aanwezig afdelingschef gaf daarop het plantalarm, alarm voor de hele afdeling. Toen de zaak volgens draai boek uit de hand liep, waar schuwde hij de hele sector, waarin de fabriek staat. Kort daarop kwam de derde alarm fase voor het hele DOW-ter- rein. Inmiddels waren ook een tweede en derde fictieve brand ontstaan. Het groot alarm zorgde ervoor, dat de brandweer van Terneuzen bin nen enkele minuten met drie voertuigen aanwezig was. Bin nen twaalf minuten wikkelde deze alarmeringsprocedure zich af. Ondertussen lagen in en om de styrenefabriek een achttal gewonden. Een vrachtwagen chauffeur reed met zijn voer tuig in paniek een aantal gas leidingen kapot, die nog steeds volgens draaiboek vlam vat ten. Een technische hulp-afde ling zorgde later, dat de bui zen, waar nodig gestut wer den. Ambulances voerden ge wonden af en de brandweer legde schuimlagen. De alarmering van de DOW- employé buiten het terrein in Terneuzen en andere plaatsen had volgens de lieer Oegema niet tot gevaarlijke verkeerssi tuaties geleid. -,Er is mis schien wel eens iemand in de haast over een trottoir gere den, maar paniek is er niet geweest", aldus gisteren de heer Oegema- Een zeer kleine groep van mensen was enkele minuten voor de oefening op de hoogte van wat er zou ko men. Ook de werknemers, die hun winkelavondje onderbra ken, bleven in het ongewisse tot ze aan de DOW-poort kwa men. Het was volgens de heer Oegema juist het verrassings effect waar de hele oefening om draaide. Tijdens de hele actie bleek diat de communi catie via de radio af en toe uitliep op een Babylonische spraakverwarring. Om een dergelijke piek in het radio verkeer voortaan te voorko men, gaan brandweer, ambu lance en andere hulpdiensten bij DOW op verschillende golf lengten werken. De hele oefening overziend, zei de heef Oegema gisteren: „Grote fouten en gebreken zijn er niet geweest. Als be drijf zijn we in staat om de zaak binnen drie kwartier on- (Van onze correspondent) HOEK - De tot ongeveer 3.300 inwoners uitgegroeide kern Hoek -s de laatste tijd als woonplaats zeer in trek. Dat biijkt °-a. uit de beoerkte hoeveelheid grond, die nog voor woning bouw beschikbaar is. Er is nog ruimte voor dertig bungalows en voor 24 eengezinswoningen. De gro-nd voor de laatste is bin nenkort uitverkocht. Er is geen grond meer beschikbaar voor iwee woningen onder een kap en voor vrijstaande woningen. Burgemeester en wethouders van Terneuzen achten een evenwichtige uitbreiding van Hoek noodzakelijk en lieten 1 daarom het nieuwe bestem mingsplan „koude polder" oint- I rj'pon. gelegen aan de west- ®Joe van de woonkern (achter Dokter Leenhoutstraat). Be' Terneuzense college gaat orvan uit, dat Hoek aan die Kant moet uitbreiden. Dit voorlopige plan, dat tot 1 de rembe-r op het stadhuis ter ™zage ligt, voorziet in 34 engezinswoningen, gebouwd ,rijen en 13 woningen van UW twee onder één kap vrijstaand. Aan de noordzij- e wordt dit toekomstige I v^9"Sebiect bereikbaar vanaf i I a ekfer Leenhoutstraat. Aain I rjud-oostkant is het uitstal- d bereikbaar via een voet- ïïj»lleen dit gedeelte ge-1 te u, maaJd om er kinderen! aten spelen en openbaar F*" aan te leggen. In het van het gebied is eenl i Pland "èn §e' der controle te krijgen en de hulpverlening en bestrijding op gang te brengen." Overi gens zijn er wel plannen om in de toekomst ook de bevolking van Terneuzen meer bij dit soort paraatheidsoefeningen te betrekken. Oefeningen op een schaal, zoals vorige week, worden bij DOW Chemical ge middeld één keer per jaar ge houden. Op afzonderlijke af delingen vinden zo'n acht alarm oefeningen per jaar plaats. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In verband met de inbraken en diefstallen in de woningen Michiel de Ruytersingel 110 en Kamer- üngh Onuesstraat 9 te Terneu zen op 31 oktober, waar een groot aantal kostbare sieraden werd gestoten, zijn twee arrestaties verricht. De politie kwam op het spoor van de daders doordat in Vogelwaar de twee gelijksoortige inbra ken werden gepleegd, waarbij een getuige het (Belgische) nummer van de auto opnam. Op verzoek van de Terneuzen se gemeentepolitie werden door de Belgische politie L D. uit Borgernout en A.B. uit Antwerpen aangehouden. Een gedeelte van de sieraden was reeds doorverkocht, de rest werd bij de dieven thuis ge vonden. Hoewel B. geen na men van de helers wilde noe men is de politie er toch ach ter gekomen. Beiden wei-den in België opgesloten. (Van een onzer verslaggevers) SLUISKIL Ter hoogte van Driekwart bij Sluiskil is gisteren op het Kanaal van Gent \naar Terneuzen liet los sen van het gezonken binnen schip „Angelina" begonnen. 99 liet schip, dinsdag in dichta mist door een coaster geramd en gezonken, ligt op de onder wateroever van het kanaal. Een bergingsschip van de firma Van den Akker uit Vlis- siugen startte met het overla den van de lading fijne kolen in een lichter. Een duiker van dezelfde firma was gisteren bezig om de kabels ten behoe ven van de berging' rond het schip aan te brengen. Zodra iiet lossen klaar is, komt de bok „Walcheren" van Van den Akker in actie om de „Ange lina" te lichten. TERNEUZEN In het ge meentehuis van Terneuzen vergaderde de kringraad van de Bescherming Burgerbevol king Zeeuwsch-Vlaanderen. De aanwezige burgemeesters van de Zeeuwsch-Vlaamse gemeen ten keurden de begroting 1976 goed. Burgemeester W. Dusar- duiin vroeg voorzitter J- Aschoff, burgemeester van Terneuzen of hel mogelijk was om een geluidsinstallatie van de BB in Sas van Gent te installeren. Als reden voor die vraag voerde de Sasse burge meester aan, dat op die ma nier de bevolking sneller ge waarschuwd kon worden bi] calamiteiten. Na overleg met het hoofd van de BB in Zeeuwsrii Vlaanderen, de heer W.I. Catsm-a-n, zei de heer Aschoff toe het verzoek j-n het dagelijks bestuur te zullen be spraken. Schieting Op zondag 3j november houdt de Sluiskilst handboo-gimaatsc'happij een I schieting op de liggende wipl in het clublokaal Dailinga tel Sluiskil. De schieting begint i om 15.00 uur. Gevonden Aan het bu reau van gemeentepolitie te Vlissingen ziin in de periode van 22-10-1975 tot 29-10-1975 de volgende gevonden voor werpen aangegeven: diverse bankbiljetten, metaalkleurige bril (heren) zonder glazen, handschoenen en evangelie boekje, damespolshorloge met stalen band, kinderhorloge nikkel met zwart lederen band, gele gebreide muts. groene portefeuille met inh.. port. met inh., zwarte knip port. met inh. en sleutel, zil verkleurige hanger en bijpas sende oorhangers, diverse sleutels, wieldop van auto Fi at- Huisdieren: reu bastaard M-echelse herder, teef peki nees, poesje rood-wit, dalma- tiër. zwarte poes met witte bef, zwarte kater wit vlekje in hals, cypers poesje met wit ong. 3 mnd.. cyperse kater ong. 3 mnd.. kater 8 mnd. zwart-wit. Aan het bureau van ge meentepolitie te O.-Souburg zijn in de periode van 22-10- 1975 tot 29-10-1975 de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: kinderschoentje rood-groen, witte bal, bijl, zwarte vouwport. met inhoud, gouden ringetje met parel. (ADVERTENTIE) westzijde wordt afgesloten door eengezinswoningen met open bebouwing. Er komt geen doorgaand verkeer, zod'at het plan koude polder, waar mee het contactorgaan Hoek het volledig eens is, een rusti ge Woonwijk kan worden. Na het verstrijken van de lnza-ge- termijn per 1 december neemt de gemeenteraad van Terneu zen bet plan in behandeling. Tot 20 november ligt bet bestemmingsplan „Spui" op het stadhuis ter inzage. Het gaat liier om reeds enkele ja ren bestaande plannen, die door het gemeentebestuur van Axel werden ontworpen vooi zover het westelijk gedeelte van het gebied betreft en dooi bet voormalige bestuur van Zaamslag voor het oostelijk gedeelte. Het Terneuzense ge meentebestuur wil het aan grenzende natuurgebied zoveel mogelijk ontzien. Slechts een klein dee] van het aan de noordzijde gelegen bronkreek valt ten offer aan het tracé van de nog aan te leggen weg Dvi 41 I "I-lioIe, L. Weet u zeker dat uw nieuwe Mercedes echt nieuw is als u 'm koopt.' Als u uw nieuwe Mercedes bij een offi ciële Mercedes-Benz dealer bestelt, is er geen reden tot twijfel. Maar als u'm ergens anders koopt, heeft uw wagen een onzekere her komst. Neemt u risico. Is verhaal vrijwel onmogelijk. 2. Krijgt u een vol jaar fabrieksgarantie? Voor, door officiële dealers geleverde, nieuwe Mercedessen, geldt sinds 1 juli een vol jaar fabrieksgarantie. Ongeacht de kilometers. Als u uw wagen niet bij een officiële dealer koopt en u wordt toch die garantie beloofd, dan rammelt er iets. Want u bent de eerste eigenaar niet en importeur en fabriek staan daar dan niet achter. Zodat zo'n handelaar z'n bewering niet kan waar maken. 3. En wat krijgt u voor service? Alleen echte Mercedes-Benz dealers hebben door fabriek en importeur opgeleid personeel. En door de fabriek vereiste apparatuur. En een komplete onderdelen- voorraad Dus alleen echte Mercedes- Benz dealers geven goede, snelle service en hebben steun van fabriek en importeur. Een nieuwe Mercedes kunt u altijd ongezien kopen, dat zit wel goed Mits u 'm op de goede plaats koopt, bij de officiële Mercedes-Benz dealer. GARAGE 't WESTEN B.V., Oostburg. Bredestraat 23a, tel. 01170-2255 (Van onze correspondent) SLUISKIL Het jeugdcir cus „Reinardi" komt zaterdag 8 november naar Sluiskil om een voorstelling te geven voor het open liejaardeuwerk. Dat gebeurt in het voormalige pa viljoen 1 van het internaat „De Sterre" aan de Piersen- polder te Sluiskil. In september besloot de ge meente Terneuzen tot aankoop van -grond en gebouwen. Pa-| viljoen 4 is ter beschikking gesteld van het open bejaai- denwerk te Sluiskil, dat er momenteel al druk gebruik van maakt. Door verwijdering van enkele tussenwanden is een grote zaal verkregen, die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Zo doende biedt het open bejoa-t- denwerk ruimte aan de 70 me dewerkers van het jeu'gdcircus Reinardi. Ook de jaarlijkse bazaar, die in verband met deze werkzaamheden uitge steld is tot februari, zal in dit paviljoen gehouden worden. Op maandag .10 november v-an 14.00 tot 17.00 -uur en dinsdag van 18.30 tot 21.00 uur is er een tentoonstelling en verkoop van door de bejaarden ge maakt handwerk. In december hoop men zover te zijn, dat liet gebouw officieel k-an woi- den geopend. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Aan 2(1 werk nemers van Aug. de Meijer 1 B.V. en Ovel B.V., beide gevestigd in Terneuzen wer den de eerste certificaten ha venwerker uitgereikt. De geslaagden werkzaam bi.) Aug. de Meijer b.v., de lieren A. Dieleman en D. Hamelink, die beiden het predicaat met lof behaalden, en voorts G. v.d. Bovenkam.p, Yh. Sertu- rens, L. A. Crombeen, W. L. Schelfhout, R. de Meijer J. van Driel, J. F. Hautez. Van Ovet b.v. slaagden de heren A. Lensen' en P. J-ansen, met lof en verder G. Verduiijn, R. Ploegaert, F. Kolijn, J. Pica- vet, P. van Heclce, K. Donze J. Stuck, C. Cleeren, en P. Pijpelink. Bij de plechtigheid, die ïn hotel Rotterdam plaats had, was een groot aantal vertegen woordigers uit het ambtelijke leven en overheidsbedrijven aanwezig en voorts een verte genwoordiging van de vakor ganisatie, de ondernemingsraad van Aug. de Meijer en de personeelsvertegenwoordiging van Ovet B.V. Onder de gasten bevonden zich o.m. de beide Terneuzense wethouders mevrouw L. van der Pias-Ta ms en drs. Barbé. Verder de heer J. van der Gijp. hoofdin specteur- directeur dienst ar beidsvoorziening in Zeeland. De heer L. M. Uilenbroek van het g.a.b. te Temeu-zen en de heer J. L. Ba-kx, lioofd afde ling scholing sociale zaken van het directoraat generaal der arbeidsvoorziening. Diverse sprekers, o.a. de directeur van Aug. de Meijer b.v. de heer J. B. A. Jonek- heer. de. heren Raokx en J. J. Schim-mer, die ais waarne mend voorzitter van - de cen trale examencommissie stich ting vervoer- en havenoplei- dinge-n te Rotterdam, de diplo ma's uitreikten, wezen op het grote belang van deze eerste opleiding. In het slotwoord, dat door de heer N. Sannes namens de vakorganisatie werd gesproken, bleek dat men binnenkort ook in Vlis singen met een dergelijke op leiding wil beginnen. BERGEN OP ZOOM Roxytheater 20 u: James' Bond als 007 in dienst wan! hare majesteit, 1-4 j. Luxorthe- ater zO u: Ransom 14 j. Etcetera Molstraat 10a Exp. aquarellen van vier Bergse aqua-rell-i-sten. Geopend d-aig. 13.30-17 u v-rijd. tevens 19-21 u: zat. en zond. 13.30-18 u tt.ni. 20 nov. Markiezenhof (Gem. mu seum) - „Kleingeld-Grofgeld" expositie over de muntslag t.m. 26 nov. Tevens „Het kun stenaarsleven van Anton van Meurs" (t.on. 7 dec.). Geopend ma. t.m. vrijó. van 10.00-22.00 en van 14.00-17.00 uur, zat. en zon van i4.00-17.00 uur. GOES Grand 20 u: Chinatown, IS i. 23 u: Matrassen Tango, 10 j- Museum voor Z.- en N.-Be veland Expositie „Fossielen als documenten va-n het, verle den" (t.m. 6 dec,). HULST Bioscoopgebouw' wegenaj veroouwing tijdelijk geslo ten. Den BuHaerl 20 u: Pop concert door Laurel Canyou Band. KLOETINGÜ N.H. of Geerteskerk I'0 u. Orgelconcert door Bram Beeic- iruao. W-irn van Boven, t-rom- yx&z. MIDDELBURG Citytheater 20 u: Vlam men -over Cyprus. Koorkerk 20 u: Concert (Van een onzer verslagge vers) TERN-EUZEN Vanavond houdt het PPR-Tweede Kamer lid Henk Waltm-ans een inlei ding over de werkgelegen- heidSproblematiek in lunch room Van Assche in Ter neuzen. Deze openbare verga dering, die om 20.01) uur be gint, vormt de afsluiting van een bezoek, dat de heer Walt m-ans van-daag aian Zeeuwsch- Vl-aan-deren brengt. Het Tweede Kamerlid gaat vanmorgen om 10.30 uur op bezoek bij burgemeester J. C. Aschoff van Terneuzen. Na de lunch bij Van Assche ga-at Waltmans na-ar het havensliap Terneuzen om overleg te ple gen met directeur H. H. Blok.t Om 1-6.30 uu-r spreekt hij met vertegenwoordigers van de ac tiegroep „geen Baa'lhoekka- -naai" te Hulst. door Ned. Vocaal Ensemble, en Het Middelburgs Mannen koor. Kuiperspoortlheaier 20.30 •tl: trimhuis jeugd en Muziek niet „Death by hanging" van N. Oshima. Zeeuws Museum Ma. t.m. vrlj. von 10.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 u-ur. Hugo Hessel Vogela-a-r. een environ ment. Tevens merklappen 18e en 1-We eeu-vv, tot 30 nov. Zeeuws Kunstenaars Centrum Lange Noordstraat 59. Di. i.m. vrij. van 14.00-17.00 uur, ■na. van 10.30-12.00 en van 14.00-17.00 uur, woe. van 19.30-21.30 uur Antoine Mes „Vrij en gebonden", tot Si OOSTBUÏ1G Ledeltheater 20 u: Most ax. Venus uit Zweden, 18 J. TERNEUZEN Luxortheater 20 u: The return o-f the Pink Panther, a. Zuidlandt heater 20 u: „Ke-meo en Julia" door To- neeiraad Rotterdam. VLISSINGEN Alhambra 20 u: The way of the dragon. 18 j.; 23 u: Hu weiij ks-nachtrapport18 ZIERIKZEE Hotel van Oppen 19.30 u: Lezing M. v. Hoogstraten over „De windmolen enzr vriend". Concertzaal 20 u Het Zeeuws Orkest o.l.v. Jan Out. Vergaoering Op zaterdag 3 november vindt de najaars vergadering plaats van de Ne derlandse vereniging van brandweercommandanten van de afdeling Zeeland in liet cultureel centrum De Speye te Sa-s van Gent. Na afloop volgt er voor de aanwezigen een excursie a-a-n het. bedrijf Sul- ner Unie te Sas van Gent. Schieting De personeels vereniging O.N.A: van de glas fabriek Sas van Gent en Zuid Chemie hou-dt op 15 november een karabijnschietin-g in café het Oude Raedhuys te West- dorpe. Op dezie dag zal er verder op de bolbaan, van the Pub Club te Sas van Gent een 1x0 wedstrijd gehouden wor den. ook voto-j' leden van O. N.A. Schieting Op zondag 2 november j.l. is een schieting gehouden in café Hof zicht, te IJzendijke. Het aantal deelne mers bedroeg 49 uit 15 pelo tons. De hoogvogel werd ge schoten door S. de Feijter van De Zwaan te Terneuzen. Eer ste zijvogel was voor C. Boei- maa van Hofzicht. IJzendijke; de tweede zijv-ogel werd ge schoten door R. van Aoker van Sporthuis uit Waarschoot (B). Van de twee extra prijzen ging de eerste naar E, Fer- mont van Rust Roest uit Sluis kil, de tweede extra prijs ging naar D. de Pooter van Hof- zieht te IJzendijke. Het groot ste aantal vogels (2) werd ge schoten door achtereenvolgens A. de Pooter van Hofzicht IJ zendijke. W. Engels van Dorpszichl uit St.-Margriete (B) en C. Cocquit van Cambri- nusuit Assenede (B Azijnhalzen Carnavals vereniging De Azijnhalzen uit IJzendijke heeft in hun club lokaal bij de heer J. Seegers de Prinsverkiezing 1976 ge houden. Even-als vorig jaar werd ook dit keer Willy van Looy gekozen als prins Azino I, met een stemmentotaal van 23. Er waren slechts twee te- gen-kandidaten. Prins Azino I zal weer geassisteerd worden door de Raad van Elf. Hierin is de heer E. Rausch een nieuwkomer. Tijdens officiële gelegenheden wordt de prins geflankeerd door twéé lieftal lige hofdames, n-1. Lucia van den Bunder en Benita Mar tens. De eerste activiteit van dit nieuwe carnavaisse-izoen zal o-p zaterdag 15 no-ve-mber zijn. Er wordt dan een carna valsavond gehouden in café Hofzicht te IJzendijke. DE Nederlandse film „Dorst van de Rijnmond" is op het zestiende internationale indus triële filmfestival in Mon- treux. Frankrijk, de hoogste onderscheiding, de grand prix toegekend. Uitgave Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel. 01150 - 7920 (4 lijnen; HULoi Steenstraat 14, tel. 0114C-3751 (3 liicen): GOES: Klokstraat 4 tel. 01100 23030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag tm. vrijdag 8.15-12.30 en 13.30- 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag tun. vrijdag van 19.00-20.00 uur, tel. (076) - 122341; zondag van 2C.00 - 22.00 uur. tel (076) 122341 I5EZORGKI, ACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen. tel 0)14(1 375); Midden-Zeeland tel. 01100 14944 REDACTIE Chef Zeeuwse redactie S C. Augustim. kantoor Nieuwstraat. 9, Terneuzen tel 01151: 7920: privé Lorentzlaan 50, femeuzen. tel. 01150 5745; algemeen redacteur ZeeJand drs. J Bouwman-, kantoor Klokstraat I Goes. tel. 01100-28030. privé Zuidvlietstraef 53, Goes, tel. 01100 - 2813H redacteur Midden-Zeeland G. v. Bei- kel, kantooi Klokstraat 1, Goes, tol. 01100 28030, privé Voor burcht 37. Kapelle tel. 01102-2320: redacteui voor Terneuzen en Kanaalzone P de Schipper, kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. 0)151) 7920, privé Noordstraat 45, Hoek, tel 01154- 1556: redacteui voor Oost-Zeeuwsch-Vloanderen H Postma, kantoor Steen straat 14. Hulsi tel 01140 3751- privé Walmolenstraat 12. Hulst, tel 01140 4)59 Redacieui voor West-Zeeuwsch-VlaanderenR. van der liein, Melkweg 40 Oostburg. tel 01170-3370: foto-journalist vóór Zee land C. i de Boei. kantooi Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. 01150- 7920: privé Langs de Kreek 56. Terneuzen, tel. 01150-3137; sport redactie Zeeland A Koomen. Troelstrafaan 8. Axel. tel. 01155 - 2594 ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland W Hendriks, tel 01140 - 3751. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland C Menu. te) 01150 - 5839

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 5