al ik EEG-prijzen moeten drastisch omhoog Samenwerking Oostburg, Sluis en Aardenburg op losse schroeven Familie Bruyns in Sluiskil doet aan schilderen en nog wat meer Reeks veroordelingen voor rijden onder invloed yen rel over herindeling f BBC huishoudelijke apparaten topkwaliteit en moderne vormgeving BBC ad A Maatschappelijk mï voor eestelijk ehandicapten n\ staf- ïitbreiding campina Flessentrekker krijgt 3 maanden streek N: LEDENRAAD ZLM: Kouder Studiedag over „midden school" Man knapte huis op met gestolen materiaal Bloemen Geen spijt 1766 Esso in Antwerpen breidt uit n METZLER OE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER 3 ■il ik toegroeien. Het is uit- indeligk een verlangen naar en hogere kennis over het estaan. Ik kan anderen al- ren maar leren wat ik tot u toe zelf beheers en ze zo iet me mee laten klimmen, laar ze moeten wel goed in e gaten houden, dat ik maar én wan de velen ben. Als ze idh niet bij mij thuis voelen, loeten ze maar iemand an-' ers zoeken, die dichter bij urn karakter staat". De lichaamsoefeningen, die tob van der Veen, de yoga- eerling ondertussen bij mengt hebben vooral tot loei om rust in het lichaam n de geest te brengen. Be- laaide lichaamsafwijkingen naken daarbij een speciale lehandeling nodig. Ademha- ingsoefenimgen vormen de 'olgende stap. Of er door die mga-ouiltus ondertussen een ïieuw tijdperk van Aquarius mor de deur staat is voor lem nog maar de vraag, ,Dat moet ik nog zien", luidt luchter het antwoord. (Van een onzer verslaggevers) HULST De stichting Do- ninicus Savio (die zich bezig- loudt met de zorg voor gem elijk gehandicapten in and) zal de minister opnieuw vragen de staf te mogen u1'- reiden. „De taak van onze rtafwerkers is thans oneven»- lig zwaar", zo merkt het be- ituur van de stichting op iet jaarverslag over 1974. Nu het maatschappelijk werk voor geestelijk gehandi capten voor honderd procent door het rijk wordt noopt de stichting in de "f komst toch nog bij het provin ciaal bestuur te mogen aan- doppen, om steun te vra® ji de kosten, die aan b.vJL tantiewerk en de vrijetij® steding zijn verbonden, jtichting hoop ook op de t" lewerking van G.S. bij de P gingen aen vierde sociaai-P dagoog te mogen aanstellen- Volgens het jaarvers'3! men de werkzaamheden1 ie stichting ondertussen dig toe. Begin 1974 waren personen in de zorg va stichting opgenomen. 4 personen hiervan werd c geleiding beëindigd. 47 vaJ pen werden in de '°°P 174 aangemeld. Naast de voortdurende tacten met de gezinnen. de stichting ook contncte de internaten te Goes en re. met de BLO-scho Hulst, Terneuzen, Go^„cis!e Oostburg en met de - werkplaatsen in Zeelan itiehting begeleidt 00 stichting bege'eidt ont. twee dagverblijven. °e wikkeling van het se?M pth vangend tehuis en '101' cn in- bezig met vakantiewerk stuiven De stichting jj -npnteel vijf medewerk lienst. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS - De informele sa menwerking tussen de drie West-Zeeuwsch-Vlaamse ge meenten Aardenburg, Oostburg en Sluis staat op losse schroe ven. Dit werd duidelijk na de ge zamenlijke B. en W. vergade „Met die informele samen werking waren we nu goed op dreef. Het zou jammer zijn als we daarmee moesten stoppen, maar dat hangt natuurlijk ook van de raden af." Wethouder J. Vergouwe van Oostburg zei geschrokken te zijn rina die 'gisteren in Sluis onder van de houding van de beide an- voorzitterschap van mr. H. van dere colleges. „De sfeer is heel den Beid werd gehouden. koel geworden en het Oost- Aanleiding hiertoe vormden burgse college zal zich nader be de uitlatingen, gedaan in de raden of verder samenwerken laatste raadsvergadering van wel gewenst is. De stemming Oostburg bij het behandelen van gisteren was om te snijden", het concept-ontwerp reorgani- De heer Vergouwe zei voor- satie binnenlands bestuur. Op- stander van een verdere herin- gemerkt werd toen door ver- deling te zijn. „Dat heb ik ook schillende raadsleden, dat de laatst in Terneuzen gezegd toen de reorganisatie van het binnen - herindeling in West- Zeeuwsch-Vlaanderen eigenlijk niet ver genoeg was gegaan. De Aardenburgse raad rea geerde hierop dinsdagavond uitermate fel. Burgemeester drs. W. Lockefeer kondigde aan dit in het gezamenlijke B. en W. overleg ter sprake te brengen. Na afloop van de vergadering deelde mr. Van den Beid mee dat de drie colleges zich achter hun eigen verschansingen hadden teruggetrokken om zich over het voortgaan van een informele samenwerking te beraden, of dat de contacten uitsluitend tot gemeenschappelijke regelingen beperkt zouden moeten blijven. „Aardenburg en Sluis zijn niet zo blij met de opmerkingen van uit Oostburg. De samenwerking was goed en waarom moet dan een der partners erop wijzen dat Sluis en Aardenburg eigenlijk geen bestaansrecht meer zouden hebben. Tenslotte zijn wij alle drie krachtige gemeenten", al dus de heer Van den Beid. lands bestuur aan de orde was, maar dat zeg ik al twaalf jaar. Voor zo'n verdere herindeling hebben we gevochten en in de Kamer uiteindelijk verloren. Maar dat betekent toch niet, dat ik mijn mening moet wijzigen. Je zou op den duur niet meer mogen zeggen wat je wilt". De heer Vergouwe zou het jammer vinden als hierdoor de samenwerking tussen de West- Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten geschaad zou worden. „Het is een zakelijk verschil van me ning, dat niet op personen be hoeft betrokken te worden", zo vindt hij. „Maar je moet ook de vrijheid hebben om je mening te spuien. Dat recht heeft iedereen, ik zowel als de raad van Aar denburg". Gezien de nu ont stane verhouding tussej de col leges - het college van Oostburg bleef niet bij de gezamenlijke maaltijd - achtte de heer Ver gouwe een zekere „afkoelings periode" wel gewenst. Vooruitzichten voor zaterdag en zondag, opgesteld door het KNMI op donderdag om 18.00 uur: overwegend droog en gelei delijk lagere temperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min. temp:, omstreeks 4 graden. Max. temp.: om streeks 10 graden. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. Voor zondag: aantal uren zon: 1 tot 6. Mm. temp.: omstreeks 3 graden. Max. temp.: om streeks 8 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. De waterhoogten van donder dagmorgen, meegedeeld door Rijkswaterstaat: Konstanz 300 Rheinfelden 192 (plus 1). Phttersdrof 323 (min 1), 19»X?U 377 'min 'D' P'ochingen r, Mannheim 186 (min ?n'o ach 122 (P'us 5>' Mainz 99 (min 6), Bingen 86 (min 5), taM k21I (min 6)' Trier 233 oi K?blenz 130 (min 2), Keu- in t v? uS 2''Ruhrort 230 (min den J? 860 (min 3), Panner- 839 <min 2>. Nijme- im ?5„ (onv0, IJsselkop 817 torn I), Eefde IJssel 344 (plus 4) Deventer 220 (plu? 3),' (nf^erveer"RP00ldersluis 14 'Pris 1), Monsin 5438 (onv fe aren 3787 <min Belfeld 89 4). Grave beneden de slUls 494 (min 1). fcin'rajdag8 nov. Tergen op Zoom 6.43-19.01 «answeert 5.47-18.14 terneuzen 5.12-17.39 yjissingen 4.45-17.10 "emeldinge 6.34-18.52. ADVERTENTIE van de Campina-kok Zaterdag zonder zorgen menu: Dik gebonden tomatensoep met ge raspte oude Campina kaas en stok brood. Als nagerecht een kommetje heerlijke Campina vruchtenjoggurt. Er zijn 4 smakenPerzik, Aardbeien, Banaan en Kersen. natuurlijk lekker (Van een onzer verslaggevers) GOES - De landbouwprijzen zullen door de Europese Economi sche Gemeenschap (E.E.G.) in Brussel drastisch verhoogd moeten worden. Daarnaast moet de landbouw op nationaal niveau ge steund worden, maar niet in de vorm van een toeslagregeling. Voor verwezenlijking van deze zaken heeft het overleg de voorkeur, maar er kan niet voor worden teruggeschrokken deze eisen op waardige wijze kracht bij te zetten. Want vastgehou den moet worden aan het nood zakelijke en niet aan het haalba re. Dit standpunt heeft onlangs de ledenraad van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij geac tualiseerde L.E.I.-cijfers en een vergeiijkingsrapport, dat de Z.L.M.-controlecommissie had opgesteld over de te verwachten inkomens in de landbouw. Kritiek kreeg het Landbouw (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Het ver schijnsel „middenschool" hoeft in Zeeland niet af te stuiten op gronden van levensbeschouwe lijke aard of op de onmogelijk heid van een redelijke regionale spreiding van dit schooltype over de provincie. Dit betoogde gisteren gedeputeerde mr. J.P. Boersma op de studiemiddag van het district Zeeland van de Algemene Bond van Onderwij zend Personeel (A.B.O.P.), die in de schouwburg te Middelburg voor de eerste keer werd gehou den. De studiemiddag was gewijd aan de zogeheten contourennota van de minister van onderwijs in het algemeen, en aan de midden school in het bijzonder. Gedeputeerde Boersma zei onder meer verbaasd te zijn over de soms felle kritiek, die mo menteel tegen de gedachte van een middenschool geuit wordt De gedachte was namelijk he lemaal niet nieuw. Over de on derwijskundige uitgangspunten was al in de vijftiger jaren ge schreven. De heer Boersma vond de middenschool een conse quente doortrekking van onder meer de mammoetwet van Cals. Wil de middenschool als school type kunnen slagen, dan zijn verscheidenheid in onderwijs en individuele begeleiding van leerlingen noodzakelijke voor waarden, stelde de heer Boers ma. De heer G. Erdtsieck, lid van het hoofdbestuur van de A.B.O.P. en rector van een scho lengemeenschap in Utrecht, toonde zich in zijn inleiding weinig enthousiast voor de mid denschool. Een gevaarlijke ont wikkeling achtte hij zonder meer de invoering van vakon derwijzers en niveaugroepen op de middenschool. Door de mid denschool mocht dan wel de be roepskeuze worden verlegd naar de zestienjarige leeftijd, met het werken met niveaugroepen werd in de praktijk wel op acht jarige leeftijd al begonnen aan prestatiedwang en carrièrevor ming. Economisch Instituut te verdu ren, omdat het instituut nog steeds niet alle factoren in haar berekeningen verwerkt. Het L.E.I. kwam voor dit jaar tot po sitieve resultaten, maar volgens de Z.L.M.-controlecommissie wordt er dit jaar op een groot akkerbouwbedrijf een flink ver lies geleden. DeZ.L.M. wil nu op korte termijn weer eens met het L.E.I. over deze zaak gaan pra ten. In zijn akkerbouwoverzicht over 1975 stelde de heer A. Doe- leman, dat er structureel geen verbetering is gekomen in de si tuatie. Vele factoren wijzen daarentegen op een duidelijk slechter geworden positie in de akkerbouw. De opbrengsten waren niet goed te noemen. Veel bedrijven hebben niet of vol doende kunnen profiteren van de gunstige prijsontwikkeling van de aardappelen en uien. Daarbij is een kostenstijging gekomen van gemiddeld 13 tot 15 procent. De heer Doeleman sprak zelfs van een uitgesproken slecht jaar. In zijn openingswoord tot de ledenvergadering besteedde Z.L.M.-voorzitter ir. D. Luteijn onder meer aandacht aan het onderwerp planologie en milieu. Hij bespeurde een tendens naar steeds verdergaande beperking van de landbouwbelangen. Het Z.L.M.-standpunt is duidelijk: geen belemmeringen voor de ontwikkeling van bestaande be drijven. De heer Luteijn zag grote mogelijkheden voor be heersovereenkomsten zoals die in Zeeland in een vergevorderd stadium zijn. Zulke beheerso vereenkomsten maken volgens de Z.L.M.-voorzitter naionale (landschaps)parken overbodig. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - In de pe riode maart t/m mei dit jaar had de 28-jarige timmerman P. de W. uit 's-Heerenhoek zich een fikse hoeveelheid bouwmateria len toegeëigend, die hij bij het opknappen van zijn woning had gebruikt. In totaal tien diefstallen wa ren hem ten laste gelegd, die uit kwamen toen zijn werkgever bij de W. thuis het loon kwam uit betalen en zijn eigen materialen in de woning herkende. Onnodig te zeggen dat het dienstverband onmiddellijk werd verbroken. Voor de Middelburgse politie rechter mr. P. van Empel er kende de W. dat het uit de hand was gelopen. Mr. Lebret zei dat voor duizenden guldens was weggenomen en dat dit niet meer onder kruimeldiefstallen viel. Mr. van Empel veroor deelde de W. tot 10 weken ge vangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, met een proef tijdvan twee jaar en schadeloos stelling. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Een vast punt op de rol voor de zitting van de Middelburgse politie rechter is „rijden onder in vloed". Zo ook gisteren, toen een aantal verdachten zich voor dit misdrijf moest verantwoorden. De 27-jarige bankwerker G.K. uit Goes veroorzaakte een frontale botsing, terwijl hij on der invloed verkeerde en boven dien reeds een ontzegging uit de rijbevoegdheid had. Bovendien weigerde hij zich te onderwer pen aan een bloedproef. Voor Mr. T. Lebret, officier van justi tie, zeer ernstige zaken, die hij gestraft wilde zien met zes we ken gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk en twaalf maanden ontzegging. Mr. Adri- aansen verdachtes raadsman, wees op de problemen die ver dachte in zijn jeugd heeft gehad en die een frustrerende invloed op hem hebben, evenals een minder geslaagd huwelijksle ven. Mr. van Empel vonniste conform de eis, met dien ver stande dat hij negen maanden ontzegging oplegde. J. van P. uit Nieuwerkerk, bleek op 14 juni in Goes 0,76 promille alcohol te hebben. Te hoog, want 0,5 is toegestaan. Bovendien bleek hij bij aanhou ding in het bezit van een leven sgroot pistool met 39 patronen. Voor het eerste eiste mr. Lebret f 250,- boete voor het bezit van het illegale vuurwapen drie we ken gevangenisstraf. Mr. van Empel vond het optreden tegen illegaal wapenbezit een moei lijke zaak, omdat wapens vrije lijk in België en Duitsland te koop zijn. Niettemin achtte hij het een ernstige zaak, waarvoor hij vonniste met een week ge vangenisstraf. De geldboete kreeg van P. conform de eis. E.M. uit Zierikzee, een 31- jarige koopman, had op 16 maart met zijn vrachtauto een voorgevel van een huis in zijn woonplaats geramd. Toen hij thuis werd opgezocht door de politie bleek hij in diepe slaap en de politieagenten hadden de in druk dat hij zwaar gedronken had. Meegenomen naar het poli tiebureau weigerde M. de bloedproef. Mr. Lebret vond het nuttigen van tien glazen bier en een paar glazen wijn, zoals uit het onderzoek zou zijn gebleken, onverenigbaar met het autorij den. Hij eiste drie weken on voorwaardelijke gevangenis straf en 12 maanden ontzegging. Raadsman mr. Adriaansen wees erop dat M. zijn auto vooral zo mers hard nodig heeft om de kost te verdienen. Bovendien was er een gunstig reclasse- ringsrapport opgemaakt. Mr. van Empel vonniste met twee weken gevangenisstraf en negen maanden ontzegging waarvan vier voorwaardelijk. „Als het seizoen begint kunt u in ieder geval weer rijden", zo zei hij. Zes maanden ontzegging - behalve als dat voor zijn dienst noodzakelijk is, en f 500,- boete kreeg de 26-jarige M.K. uit Kruiningen. Hij was op 31 maart de rijksweg nabij zijn woon plaats opgereden, waarbij hij geen voorrang had verleend bij de botsing die daarop volgde werd een aantal mensen ge wond. Bent u ook zo'n handige doe-het-zelver? Zo eentje die in een paar verloren uurtjes de niet altijd even mooie, maar met veel fan tasie volgekraste muren in de kinderkamer van een nieuw vrolijk behangetje voorziet? Of de keuken door een simpel, maar aan gepast kwastje verf, een to taal ander aanzien geeft? Zelfs de meest doorgewin terde huisvlijters zullen echter moeten toegeven, dat schilderen, om de drommel niet meevalt. Niet alleen de techniek zelf schijnt nogal moeilijk te zijn (het voorkomen van „uitzak- kertjes" b.v.) maar het „kleur bekennen", het afstemmen van kleuren op elkaar zodat er een harmonie ontstaat, is ook een hoofdstuk apart. Wat dat betreft zijn onze Nederlandse huiskamers de laatste jaren trouwens toch aardig veran derd. De eettafel, bv. waaromheen zich vroeger een groot deel van het interne sociale leven af speelde, staat meestal niet meer onder het koude ongezel lige lamplicht in het midden van de kamer, de „mooie" ka mer voor zon- en feestdagen is verdwenen, de kale witte mu ren hebben vaak een gewaagd kleurtje of een zeer sprekend patroon gekregen; kortom: wij durven al wat meer aan ver fraaiing, versiering en decora tie te denken. Ook een kant van het veelzijdige schilder svak. Een man, die deze hele ont wikkeling in al z'n facetten heeft meegemaakt is de heer Bernard Bruyns uit Sluiskil. Nu een grijze zeventiger, die dagelijks nog uren wandelt, maar niet meer actief in de zaak werkt (dat laat hij aan z'n zoon over), maar in 1934 een enthousiaste jonge man was, die vanuit het oosten van ons land de grote oversteek naar Zeeuwsch-Vlaanderen waagde om hier zijn geluk in de verf te zoeken. Een hele stap in die crisistijd, vooral ook omdat de heer Bruyns wel al tijd een grote voorliefde aan de dag had gelegd voor tekenen en ontwerpen, maar het schil dersvak hem eigenlijk vreemd was. Op een herfstige zondag morgen, waarop de zon heiig en bleek liet zien, dat-ie er toch nog was, de straten leeg waren van de uitslap'ers, ben ik zelf eens even gaan kijken aan de Spoorstraat in Sluiskil. De selen daarvan leer je namelijk al tijdens ie opleiding als schilder. Nu kun je dat natuur lijk vervolmaken door naar een academie te gaan, maar eerlijk gezegd ben ik daar veel te eigenwijs voor. Ik werk lie ver niet volgens voorbeeld. Ik ga liever m'n eigen gang en ontdek het zelf. Dat werkstuk hier bijvoorbeeld. Weet je waar dat van is gemaakt"? Alex lacht vol binnenpret. „Restjes koperen buis, die we gebruikt hebben, toen m'n vriend en ik hier de verwar ming hebben aagelegd", ver telt nij, „die ronde buizen heb ben we eerste platgeslagen tot het velletjes koper waren en toen kon ik het gaan gebrui ken. Nu koop ik hele vellen koper, want de grondstof is echt niet duur". zondagmorgenkoffie was bruin, het gebak was er ook en. de grammofoon onderstreepte de zondagmorgenrust met fij ne, rustige klassieke muziek, waar zelfs Willem Duys het tegen af moest leggen. „Je moest toch wat doen in die crisistijd", vertelt de heer Bruyns, die van oorsprong uit Terborg komt, „dus toen ik een klein advertentietje zag, dat er hier in Sluiskil een schilder sbedrijf ter overname werd aangeboden, heb ik me eerst even over de mogelijkheden la ten informeren en heb ik het toen maar gewoon aangepakt. Spijt heb ik er nooit van gehad, want we hebben hier onze „familiekwalen" een grote liefde voor tekenen, de natuur en muziek altijd heerlijk kun nen uitleven. Daarbij komt nog, dat onze oudste zoon Alex z'n vader in z'n voetsporen is gevolgd", zegt de heer Bruyns niet zonder trots. „Maar Alex is niet alleen huisschilder. Hij is een stapje verder gegaan en houdt zich ook bezig met decoratie. Kijk", wijst hij op een mooie wand, waaraan een fraai ko peren werkstuk hangt, „dit heeft hij ook gemaakt. Mooi nietwaar"? Op het moment dat ik bevestigend wil knikken, komt zoon Alex zelf binnen. Alex, de slanke bouw van z'n vader, donker, 37 jaar, komt met z'n vrouw z'n ouders be zoeken en schuift gezellig bij. Hij heeft, als modern huis schilder, zo z'n eigen mening over het schildersbedrijf. „Het is in deze tijd haast niet meer mogelijk je vak tot in de puntjes uit te oefenen", vindt hij, „dat is te bewerkelijk, dat kost te veel uren en dus te veel geld. Ik vind het jammer, want ons vak is enorm veelzijdig. Ons vak is echt wel wat meer dan alleen maar een kamer op schilderen. Maar je kunt je niet meer ontplooien, zoals je dat hebt geleerd. Misschien dat ik daarom wel voor mezelf een beetje verder ben gegaan en heb geprobeerd me uit te leven in decoratief werk. De begin- AD VERTE NTIE Bij-de-tijdse vormgeving, superieure kwaliteit betaalbare prijzen. Dat is BBC. Een paar voorbeelden. Handige hulpjes in de keuken. Broodrooster Edelstalen buitenkant, individueel instelbare draaiknop bepaalt de bruiningsgraad voor twee sneetjes. De sneetjes worden automatisch uitgeschoven. Door middel van speciale standaard kunnen ook broodjes verwarmd of ontdooit worden Citruspers Fraai uitgevoerd met door zichtige sapvanger en kleurig deksel. Halve citrusvrucht op de perskegel drukken en het apparaat schakelt zichzelf in. Robuuste motor. Keuze in koffie automaten Uitvoering in warme kieurkombinatie van oranje en koffiebruin. De apparaten zijn automatisch beveiligd en schakelen zichzelf uit als water verbruikt is. Zeer kompakte bouwwijze. Bijzonder goed filter systeem. U kunt kiezen uit 4 typen: het kleinste apparaat heeft een kapaciteit voor 4 kopjes, het grootste voor 10 kopjes. Bij BBC kunt u kiezen uit tientallen handige huishoude lijke apparaten. Als er geen verkoopadres bij u in de buurt is bel dan 020 - 82 21 20. BROWN BOVERI MIDDELBURG - Vijf maan den gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk met aftrek van voorarrest, was het vonnis dat de politierechter mr. P. van Empel gistermorgen uitsprak in de zaak tegen de 26-jarige Ter- neuzenaar C.V., die een aantal flessetrekkerijen had gepleegd in de periode mei/augustus van dit jaar. Officier van justitie, mr. Gel derman, had in zijn requisitoir zes maanden onvoorwaardelijk geëist. De officier zei dat V. zich allerlei goederen had verschaft, terwijl hij wist dat hij die niet kon betalen. Het betrof onder meer elektrische artikelen, huishoudelijk meubilair en stof fering en drie bloembakken, het laatste door de officier een „zotte aanschaf" genoemd. Voorts had V. in Goes een twee dehands auto verkregen en op vertoon van een foto met een total-loss auto erop had hij bij een Terneuzense garage een auto in bruikleen gekregen in afwachting van de aanschaf van een nieuwe. Bij de tweede Ter neuzense garage waar hij dit foefje toepaste liep hij tegen de lamp. Mr. Gelderman wees erop dat V. via de sociale dienst wat eerste levensbehoeften kon aan schaffen, maar niet in die mate als hij nu gedaan had. Hij zei dat recidive had plaatsgevonden en V. wel enige handigheid en erva ring aan de dag had gelegd. Raadsman mr. Tichelman wees op de vage toezegging die de gemeentelijke sociale dienst had gedaan, waardoor V. tot aanschaf van de spullen over ging. Hij mocht uiteindelijk voor drieduizend gulden kopen. De reële schade was door de raadsman begroot op 2600 - iets wat natuurlijk terugbetaald moet worden. Een eerste begin was al gemaakt door' dat ver dachtes auto was verkocht en de hiervoor verkregen f 750.- al ter beschikking van de midden standers was gesteld. „Dat te rugbetalen zal echter niet zo snel geschieden in de gevangenis waar 5.- per dag met het ma ken van brillen of zo verdiend kan worden", zei mr. Tichel man. De raadsman voerde aan dat V. onmiddellijk werk in Ter neuzen bij de haven kon krijgen en het is in het belang van de gedupeerde winkeliers als ver dachte zo snel mogelijk gaat werken vond hij. „Het zijn de werkuren, die Iets duur maken.Zo maak ik bijvoorbeeld gestyleerde bloemen, of een orchidee met een vlinder, terwijl ik ook een bloemtak van een passieflora heb gemaakt met een sprink haan erop. Dat las ik allemaal aan elkaar. Verder maak ik glasapplicaties en vind ik het ook fijn om zachte steensoor ten te bewerken. Het is alle maal nog liefhebberij hoor, maar het laatste jaar voel ik er toch wel veel voor, om eens wat stukken te gaan verko pen". „Als je namelijk iets gra tis of voor een sterk vermin derde prijs wegdoet, krijg je vaak teleurstellingen, omdat de mensen tegenwoordig toch de tendens hebben dit soort dingen niet op hun werkelijke waarde te schatten. Ze verge ten wel eens, hoeveel uren werk erin zijn gaan zitten. Deze tijd lijdt trouwens toch aan verarming, vind ik. Kijk maar eens naar die schitte rende bouwwerken van vroe ger, die nu nog te bewonderen zijn. Je gelooft soms niet, dat het door mensenhanden is ge maakt. Prachtig gewoon. We zijn onlangs nog in Parijs en Brugge geweest. Daar kan zelfs het mooiste moderne ge bouw niet tegenop. Wat dat betreft zou ik ook dolgraag iets willen doen aan restauratie. Dat is namelijk ook een mooie kant van ons vak. Maar ja", zegt Alex spijtig, „er zijn aan deze kant zo weinig oude ge bouwen, waaraan iets te res taureren valt". GERDI PREGER- HOEVENBERG u 'm ANTWERPEN - De Esso- raffinadérij bij het Marshalldok te Antwerpen wordt momenteel uitgebreid. Hierdoor zal de ca paciteit van 4,5 miljoen ton tot 12,8 miljoen worden opgevoerd. De eerste nieuwe eenheden zul len in 1976 in bedrijf worden ge steld. Met name wordt bij de uit breiding de nadruk gelegd op de luchtzuiveringsinstallaties, waarmee onder meer zware stookolie wordt ontzwaveld. Dagelijks wordt 340 ton vloei bare zwavel teruggewonnen, die dan weer voor de fabricage van meststoffen wordt gebruikt. In dit verband heeft Esso een schoorsteen van 150 meter hoog laten bouwen. VLISSINGEN - De Olauline heeft gisteren een nieuw schip in de vaart gebracht voor het on derhouden van de lijndienst tus sen Vlissingen en het Engelse Sheerness. Het is de „Olauda- na", die de „Olau East" gaat vervangen. De „Olau East" is verkocht. Ook de „Olau Dana" zal maar korte tijd op Engeland varen. Volgend jaar komt er weer een ander schip voor in de plaats. ADVERTENTIE bril: ieders oogmerk!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 3