Stropers in Middelburg op het matje Drumband Axel maakte eerste langspeelplaat „Mijn kinderen zal ik er nooit toe dwingen r,?irm6e' Opening SLUIS HOUDT BUREN TE VRIEND EEG- drast Samenwerki Sluis en A op losse sc ledenraai RECHTER KREEG TROUWKAART VAN VERDACHTE Boete voor kleine hasjdealer Bejaarden bijeen op contactda BOUWGROND DUURDER cac T Maatschappelijk werk voor geestelijk gehandicapten wil staf- uitbreiding Kouder ChQ&eSixQó- EGO-TRIP Raadsleden Hontenisse krijgen serenade Raadslid suggereert referendum over samenvoeging REL OVER vanwesten uw kleding adviseur zaamslag 01153-1332 Ook Hontenisse tegen afstaan van macht EIND NOVEMBER OP DE MARKT GEWONDE BIJ AANRIJDING A s f YOGA-LERAAR ROB VAN DER VEEN: Bad Kloosterzande krijgt opknapbeurt oosterse artikelen de stem van vrijdag VRIJu stad streek HI II 1 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Vlak voordat zijn zaak zou dienen voor de Middelburgse politie rechter nam de 28-jarige Belg E. van F. uit Stekene de be nen, een verbijsterde raads man achterlatend. „De schrik was hem kennelijk in de be nen geslagen, we kunnen hem nergens meer vinden", aldus zijn raadsman. Van P. was betrapt op stro pen, waarbij hij een flobert met televizier gebruikte. Om dat hij in 1968 en 1969 ook al een dergelijk akkefietje aan de hand had gehad veroordeel de mr. P- van Empel de Belg nu bij verstek tot twee weken gevangenisstraf en verbeurd verklaring van het wapen. C.S. uit Alkmaar (28) en zijn gelijknamige 43-jarige oom uit Bergen op Zoom, wa ren in de auto van eerstge noemde aangehouden terwijl zij rondreden in de polders van Reimerswaal. Neef had een geweer met 36 patronen en oom e en luchtbuks. Een eend en twee fazanthanen wa ren het resultaat van een jachtpartij, die op 16 maart was gehouden. G.S. jr. was gisteren niet aanwezig, wel had hij mr. van Empel een aandoenlijke brief en een trouwkaart gestuurd. „Voordat jachtgeweer met geluiddemper had hij een leuke eethoek kunnen kopen", constateerde mr. Lebret nuchter. Omdajt auto en geweer van GS. jr. waren en deze ook gereden en geschoten had sprak mr. van Empel oom S. vrij. Neef S. zal zijn witte brood een tijdje moeten om ruilen tegen degelijke gevan geniskost, want hij werd ver oordeeld tot een week gevan genisstraf. De 42-jarlge E. van K. uit Sluis, kreeg een week voor waardelijk gevangenisstraf en honderdvijftig gulden boete voor het illegale bezit van een alarmpistool. (ADVERTENTIE) Sportlef doorrits vest. Wol/Acryl met 'n fantasie dessin. Apart afgewerkt met doorgestikt suède. f119,- Fortexkollektie- 'n wereld in mode (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een 23- jarige verpleger uit Tholen, W. van S., werd op 1 mei dit jaar betrapt op het bezit van 31 gram hasj. Voor dit feit stond hij gisteren terecht voor de Middelburgse politierechter mr. P. van Empel. Officier van justitie mr. T. Lebret zei dat er aanwijzingen waren dat van S. handelde in hasj. „Niet grootscheeps, maar toch een distributie-adres", zo meende hij. Hij eiste daarom twee weken onvoorwaardelij ke gevangenisstraf. Van S. ontkende een dealer te zijn. Hij wees voorts op de pogingen in den lande om het hasj-gebruik te legaliseren en stipte de onlangs gehouden de monstratie op het Haagse Bin nenhof aan. „Die ging van de gebruikers uit", zei mr. van Empel. Hij vonniste van S. met een boete van f 150,- en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. (Van een onzer verslagge vers HONTENISSE Ook bur gemeester en wethouders van Hontenisse zijn tegen de over dracht van gemeentelijke ta ken aan de provincie. „Ner gens wordt duidelijk gemaakt waar en in hoeverre de gemeen ten te kort schieten in het be hartigen (ran de aan de provin cie over te dragen taken" zo stelt het college, dat vinidt dat de afstand tussen bestuurder en bestuurde zo kort mogelijk moet zijn. Er wordt op gewezen, d-at in de voorgestelde regeling, slechts vaagheid bestaat over de overheveling van rijksta ken na-ar provincies en ge meenten. Een herindeling van gemeenten heeft volgens het college al plaats gevonden in Zeeuwsch-Vlaanderen. Het ge meentebestuur van Hontenisse vindt het bovendien vreemd dat in de provinciale commis sie, die zich over de nieuwe bestuursvoorstellen buigt, geen vertegenwoordigers uit de ge meentelijke kring zijn opgeno men. Intergemeentelijke rege lingen kunnen volgens het ge meentebestuur van Hontenisse best worden ondergebracht in een samenwerkingsverband tussen de gemeenten. Daartoe zou het bestaa-nde interge meentelijk b. en w.-overleg volgens het gemeentebestuur kunnen worden uitgebouwd. (Van onze correspondente) AXEL Toen op maandagmorgen 27 oktober 's morgens omstreeks halftien iedereen ijverig aan het werk was, over de schoolboeken gebogen zat of de wekelijkse witte was buiten hing, begon de 48 man sterke drumband Axel in Axel's culturele centrum De Halle aan de opnames voor zijn eerste langspeelplaat. Tot 's avonds 7 uur is er stug doorgewerkt om de 12 nummers er zo feilloos mogelijk op te krijgen en als er zich geen onverwachte te-j genslagen voordoen, zullen de eerste platen voor de adviesprijs van 13,50 op 28 no-| vember voor het eerst in de Oost-Zeeuwsch-Vlaamse muziekzaken te koop zijn. (ADVERTENTIE) Tony Dime uit Breda, pla- terproducer, die o.a. een Edi son en de produktieprijs van de TROS heeft gehad, heeft gezorgd voor de spiksplinter nieuwe apparatuur en is ver antwoordelijk voor de techni sche afwerking. De platen (er worden er in eerste instantie zo'n duizend geperst) zullen op de markt komen onder het eigen label Axelerando. „We zien het als een soort herinne- rings-l.p. aan het tienjarig be staan van vorig jaar", aldus de heer Jacky Schoot, die zijn vader Dolf Schoot als- drum bandleider is opgevolgd, „als een stukje geschiedschrijving ook, terwijl het tevens be doeld is om de jeugd aan te moedigen zich ergens voor in te zetten. Er was een hele drumband deputatie in de repetitieruimte (het voormalige badhuis) aan de Bijlokestraat aanwezig om iets over de nieuwe pla-at te vertellen. „Het was wel een belevenis", was het commen taar, „er waren twee mensen met apparatuur gekomen waar wel meer dan 500 knoppen op zaten. De stoelen moesten uit de grote zaal van De Halle en de gordijnen op het podium waren dicht vanwege .de akoestiek. Onze 16 meisjes van het vlaggepeloton, die dus niet meespeelden, kwamen ge regeld kijken en moesten op de juiste momenten „hoi, hoi, hoi" roepen. Drie maanden lang is er praktisch iedeTe avond intensief gerepeteerd. Het uiteindelijke resultaat hebben we op de baind ge hoord, maar dat klonk goed." Op de A-kairat staan vijf (Van onze correspondent) KOEWACHT De bejaar den in Koewacht hebben de halfjaarlijkse contactdag ach ter de rug. Een 170 leden van de bejaardenbond deden eraan mee. Om negen uur droeg pas toor Van Wezel de mis op. Hij werd bijgestaan door het be stuur van de bond. Het dames koor zorgde voor de gezangen. De heer De Punter uit St. Ja-nsteen had de muzikale lei ding in handen. In het patro naat hadden de dames van de boerinnenbond gezorgd voor een koffiemaaltijd, die de be j aarden nuttigden na de mis. Pastoor Van Wezel gaf een uiteenzetting van de stand van zaken bij de aansluiting met het open bejaardenwerk in Axel. De besprekingen daaro ver verlopen nog steeds posi tief. De dames van het welfa- rewerk hielden een verloting van de door de bejaarden ge maakte spullen. Van de op brengst kan weer nieuw mate riaal worden aangeschaft en kan binnenkort een tentoon stelling worden georganiseerd. Na de middag kwamen de be jaarden bijeen om een kaartje te leggen en te handwerken. nummers, in hoofdzaak mars muziek en voorts een trom melnummer. De openingstune, Schorpioen, Albion zijn zo een paar titels. Op de B-kant zijn de wat meer populaire stukken ge perst, die altijd veel succes haddén, zoals In a little Spa nish town, una Paloma blanca en viva Espana, zeven in to taal. Op de hoes staan een aantal foto's. „Iemand uit de groep bracht eens een single tje mee van aen andere drum band", vertelde Jacky Schoot, „en toen dachten we: wat zij kunnen, kunnen wij ook. We hebben die produoer opgebeld en per telefoon een stuk van een cassette-opname laten ho ren. Dat zat meteen goed. Johnny Hoes had, ook nog wel belangstelling, maar zijn voor waarden waren voor ons niet zo gunstig." Op 27 en 28 november wor den er donateurs-avonden ge houden voor de 270 donateurs, waar dan tevens de eerste pla ten aangeboden zullen worden. De drumband Axel zit niet stil, want behalve het St.-Ni- colaasfeest op 12 december liggen er voor het volgend jaar alweer uitnodigingen klaar tot in september toe, waaronder een vierdaagse trip naar Nice in Zuid-Frankrijk. Maar dat valt net samen met de carnaval. (ADVERTENTIE) RIB FLUWELEN (Corduroy) BROEKEN Clinge - Hulst Hulst Bingo-avond De Hulster buurtvereniging „Den Dul- laert" zal zaterdagavond in de foyer van „Den Dullaert" een bingo-avond houden. Ook be langstellenden van buiten „Den Dullaert" zijn welkom. Bingo-master is de heer J. van Eekelen. Topbiljartprijskamp De Hulster topbiljartclub Mario nette zal zaterdagavond in het café van Willy van Swaal aan de Grote Bagijnestraat te Hulst een topbiljartprijskamp houden die alleen toegankelijk zal zijn voor de oost- Zeeuws- vlaamse topbiljartcluibs die ook aan topbiljartcompetitie deelnemen. De behaalde pun ten tellen mee voor het topbil- jartkampioenschap van Zee land. NKV Tijdens de be stuursvergadering heeft de NKV-afdeling Hulst het win- terprogramma samengesteld. Naast de gebruikelijke kaarta vonden zal op zaterdag 17 ja nuari een grote feestavond op touw worden gezet in de zaal Van Oosterom. De eersvolgen- de kaartavond wordt gehouden op 15 november in de Stads herberg. (Van onze correspondente) AXEL Op de Langeweg is gistermiddag een tractor met een personenauto in bot sing gekomen, waarbij de be stuurster van de auto hoofdlet sel opliep en naar het zieken huis te Hulst moest worden overgebracht. De auto, be stuurd door mevr. J.D. uit Axel, reed in de richtimig Hulst toen er links van de weg een tractor vam het veld kwam die de auto niet meer kon ontwijken. De tractor, be stuurd door A. de V. uit Axel liep geen schrammetje op. De personenauto werd zwaar be schadigd. (Van onze correspondent) HANSWEERT Donderdag na de middag zijn bij het uitvaren van de haven van Hansweert twee schepen met elkaar iin botsing gekomen. Het was het Nederlandse bin nen vaartuig Ego en de Belgi sche spits Flandrla, die door de stroom verrast tegen elkaar botsten. Hierbij liep de Flan dria een gat in de huid op, waardoor een gedeelte van de lading mais iin de Westerschel- de stroomde. Het schip is de haven van Hansweert binnen gebracht door de Coby M. van de sleepdienst Muller uit Ter- neuzen, die het gat gedicht heeft. De Ego heeft zijn reis naar Terneuzen kunnen ver volgen. (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE Om de ex ploitatie van de grond in Kloosterzande - noord sluitend te maken moet de gemeente Hontenisse de aanvankelijk vastgestelde grondprijzen sterk verhogen. De grond voor de bouw van eengezinswonin gen gaat nu bijvoorbeeld 50,50 per vierkante meter kosten. De BTW is dan nog niet meege rekend. De grond in het bestem mingsplan Vogelwaarde wordt net zo diuJur. Rijenhuizen moe ten de gemeente daar ook 50,50 gulden op gaan leveren. De gemeenteraad gaat er woensdagavond over beslis sen. H AAW Rob van der Veen: „Ik ben maar één van de velen", (Van een onze verslaggevers) HULST „Ik ben geen wonderdokter. De mensen moeten niet denken, dat ik ze kant en klaar een gebakje in de mond kan schuiven. Als ze bij mij komen zijn ze er zo achter, dat er hard moet worden gewerkt. Aan yoga doen is geen kwestie van gaan zitten en maar af wachten, zoals nogal eens wordt gedacht". Rob van der Veen (20) is een paar dagen per week bouwvakker. Daarnaast stu deert hij geschiedenis. Sinds zijn 16de jaar doet hij aan yoga. Ondertussen mag hij van zijn leermeester zelf ook les gaan geven. Daarvoor wordt dan ook sinds enige tijd de zolder van zijn wo ning (Dubbele Poort 21 te Hulst) gebruikt. Twee avon den per week laat een groep leerlingen er zich de eerste beginselen bijbrengen van de hatha-yoga, een techniek, die de mensen leert zich te ont spannen om vandaaruit die pere levenservaTiirtlfen bp te doen. Een zendeling is Rob van der Veen zeker ndet. Aan yoga doen, zo horen we uit de mond, is niet ieders roe ping. „Mijn kinderen zal ik er in ieder geval nooit toe dwingen", zegt hij, „yoga is voor sommige mensen erg geschikt, maar er zijn genoeg andere mensen, die zich be ter met andere dingen bezig kunnen houden". Aan yoga doen, ligt als modieus tijdverdrijf hoog in de markt tegenwoordig. An deren den aan yoga om zidh lichamelijk prettiger te voe len. „Daarvoor kan het goed worden gebruikt, maar voor mezelf wil ik veel verder gaan", zegt Rob van der Veen. Ondertussen heeft hij daartoe de eerste stapipen pas gezet. „Tot nu toe kan ik de mensen alleen nog maar een basis geven oim zich met de hogere yoga, de volledige meditatie bezig te kunnen houden. Iedereen moet dan voor zichzelf uitmaken welke houding hij tegenover het le ven aanneemt". Voor Rob van der Veen ligt het ideaal voorlopig in de onsterfelijkheid, de een heid met alles om je heen. „Dat komt voort uit mijn jeugd", zegt hij, „ik heb toen nogal schokkende ervaringen gehad, momenten, dat je con tact had met een hogere we reld, bepaalde dingen die je ineens zag. Naar die dingen wil ik toegroeien. Het is^t eindelijk een verlangen nar een hogere kennis over hel bestaan. Ik kan anderen lij leen maar leren wat ik It nu toe zelf beheers en ze met me mee laten klimmer Maar ze moeten wel goed;| de gaten houden, dat ik n één van de velen ben. Als s| zich niet bij mij thuis voel®! moeten ze maar iemand n| ders zoeken, die dichter bi j hun karakter staat". De lichaamsoefeningen, Rob van der Veen, de yoj. leerling ondertussen bij. brengt hebben vooral tc| doel om rust in het lichu-J en de geest te brengen. Be paalde lichaamsafwijkiMt] maken daarbij een speciai behandeling nodig. Adernhj- lingsoefeningen vormen i volgende stap. Of er door yoga-cultus ondertussen et nieuw tijdperk van Aqmt voor de deur staat is vw hem noig maar de vraag „Dat moet ik nog zien", luit nuchter het antwoord. (Vain een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Wanneer de raadsleden van Hontenisse woensdagavond be sluiten om de koninklijke har monie St. Cecilia uit Klooster zande bijna 10.000 gulden toe te stoppen, hebben ze de dank daarvoor al dik en dun ont vangen, Voor de aanvang van de vergadering heeft de har monie hein dan namelijk al een serenade toebereid. Het muzikaal eerbetoon zal ge- schieten vanuit de flonkerend nieuwe uniformen, die de har monie vast heeft aange schaft. Die uniformen (66 in totaal) kosten ruim 22.000 gulden. Dat is veel meer dan de harmonie, die al verschillende financiële acties heeft gevoerd, betalen kan. Vandaar die gemeentelij ke subsidie, die de harmonie im staat moet stellen de nieu we uitmonstering zonder pro blemen te betalen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Als de gemeenteraad van Honte nisse daar volgende week mee akkoord gaat worden de beton- bodem en de zijkant van het zwembad in Kloosterzande verbeterd. Het ruwe beton is al zover versleten, dat men er een beschermende laag over heen wil doen. Het ligt niet in de bedoeling de tarieven te verhagen. De gemeente zegt goede ervaringen te hebben met het vervoer ten behoeve van schoolzwemmen, waarmee dit jaar is begonnen. ^^0 m speciaal zaak n Alle artikelen worden rechtstreeks door ons geïmporteerd. Tevens verkoop en gros en detail Veemarktstraat 7-Breda-Tel. 076-144928 (Van een onzer verslaggevers) SLUIS De gemeenteraad van Sluis blijft verdere sa menwerking met de beide buurgemeenten Aardenburg en Oostburg op hoge prijs stellen. Dit bleek gisteravond uit een tweetal beschouwingen die ge daan werden tijdens de behan deling van het concertont- werp reorganisatie binnen lands bestuur. Hierover waren in de vorige gemeenteraads vergadering van Oostburg op merkingen gevallen, die in de buurgemeenten als „anexatie- drift" waren overgekomen. Alvorens de discussie te openen meldde burgemeester mr. H. van den Beid dat tij dens het gisteren gehouden overleg van de West- Zeeuwsch-Vlaamse colleges van B en W onomwonden het onbehagen in de gemeente Aardenburg en Sluis over de Oostburgse opmerkingen was gehoord. (Zie ook pagina 3). De heer O. de Milliano vond dat de afstand burger-bestuur der zo klein mogelijk moest worden gehouden. Wanneer gemeenten samengevoegd moeten worden dient dit te gebeuren als hiertoe stemmen opgaan in de kleinere gemeen ten. „Opmerkelijk is dat het juist de grotere kernen zijn die zich bij gelegenheid opma- kan om geboden feesten in dit vlak te benutten." Toegespitst op de eigen regio adviseerde dankbaar. De Milland in de hei-ingedeelde gemeenten een stuk balans op te maken na een aantal jaren herindeling. „Er zou een volksstemming moeten worden gehouden om te zien hoe de herindeling de bevolking is bevallen. Het zou wellicht goed zijn voor die politici die voorstander van een verdere herindeling zijn hier eens kennis van de ne me." De heer De Milliano zei niet gelukkig te zijn met de Oostburgse uitlatingen, maar steide dat de bereidheid tot samenwerking in Sluis er nog altijd is. De heer A. de Badts was verheugd dat duidelijk was gemaakt hoe in Sluis over een verdere herindeling werd ge dacht en zei dat de bereidheid tot samenwerking er nog was. „Onze gemeenschap is gediend met een goede samenwer king", zo zei hij. Als voor beeld van negatieve uitwer king van heringedeeld binnen lands bestuur wees de heer De Badts op ervaring en in Enge land waar herstructurering van het binnenlands bestuur resulteerde in hogere uitgaven, een bureaucratischer bestuur en grotere ondoorzichtigheid (Van een onzer verslafgeviBll HULST De stichting D minicus Savio (die zich t houdt met de zorg voor l telijk gehandicapten in land) zal de minister opniw- vragen de staf te mogen i breiden. „De taak van onze stafwerkers is thans onever dig zwaar", zo merkt hel stuur van de stichting op t| het jaarverslag over 1974. Nu het maatschapiej werk voor geestelijk ge capten voor honderd pa® door het rijk wordt he'dj hoopt de stichting in komst toch nog bij het pro ciaal bestuur te mogen <4 kloppen, om steun te In de kosten, die aan het pf kantiewerk en de vrijrt)»3 steding zijn verbonden- J stichting hoop ook op dewerking van G.S. bW gingen aen vierde S0C.,®1 dagoog te mogen aanstellen- Volgens het jaarvensbU men de werkzaamheden de stichting ondertussen PjL dig toe. Begin 1974 ,varer. j personen in de zorg va j stichting opgenomen. .1 personen hiervan werd geleiding beëindigd. 47 nen werden in de 1974 aangemeld. Na-ast de voortdurend5" tacten met de gezinnen- •- de stichting ook contact de internaten te Goes1en - J ee. met de BLO-sche T Hulst. Terneuzen, Oostburg en met de werkplaatsen in Zee C stichting bege'eidt twee dagverblijven, af wikkeling van het JP7, ,j vangend tehuis en ',m' J bezig met vakantiewerk 3 stuiven. De stichting 1P j me„teel vijf medewew" dienst. (Van een onzer verslaggeve SLUIS - De informele menwerking tussen de West-Zeeuwsch-Vlaamse meenten Aardenburg, Oostb en Sluis staat op losse schr ven Dit werd duidelijk na de zamenlijke B. en W. verga ring, die gisteren in Sluis on voorzitterschap van mr. H. den Beid werd gehouden. Aanleiding hiertoe vorm: de uitlatingen, gedaan in laatste raadsvergadering Oostburg bij het behandelen het concept-ontwerp reorgc satie binnenlands bestuur, gemerkt werd toen door schillende raadsleden, dat herindeling in W Zeeuwsch-Vlaanderen eigen niet ver genoeg was gegaan. De Aardenburgse raad i geerde hierop dinsdagav uitermate fel. Burgemeester W. Lockefeer kondigde aan in het gezamenlijke B. en overleg ter sprake te bren; Na afloop van de vergadei deelde mr. Van den Beid mee de drie colleges zich achter eigen verschansingen had teruggetrokken om zich over voortgaan van een inforn samenwerking te beraden, dat de contacten uitsluitend gemeenschappelijke regelin beperkt zouden moeten bliji „Aardenburg en Sluis zijn zo blij met de opmerkingen v uit Oostburg. De samenwerk was goed en waarom moet een der partners erop wijzen Sluis en Aardenburg eigen geen bestaansrecht meer zou hebben. Tenslotte zijn wij drie krachtige gemeenten", dus de heer Van den Beid. Vooruitzichten voor zater en zondag, opgesteld door KNMI op donderdag om II uur: overwegend droog en gt delijk lagere temperaturen. Weersvooruitzichten in cij gemiddeld over Nederland. Voor zaterdag: Aantal uren 1 tot 6. Min. temp-., omstri 4 graden. Max. temp.: streeks 10 graden. Kans een droge periode van r stens 12 uur: 95 procent. K op een geheel droog etm 80 procent. Voor zondag: aantal uren zc tot 6. Min. temp.omstree graden. Max. temp.: streeks 8 graden. Kans op droge periode van mins 12 uur: 93 procent. Kan: een geheel droog etmaal procent. De waterhoogten van don dagmorgen, meegedeeld Rijkswaterstaat: Konstanz (min 1), Rheinfelden 192 I), Plittersdrof 323 (min Maxau 377 (min 3)_ plochir (°nv-), Mannheim 186 ?L nbach 122 (P,us 5), M 209 (min 6), Bingen 86 (mii Kaub 124 (min 6), Trier onv„). Koblenz 130 (min2), I en 85 (plus 2), Ruhrort 230 II), Lobith 860 (min 3), Pan dense Kop 839 (min 2), Nii 665 (onv.), IJsselkop I"1"! 1), Eefde IJssel 344 (pit Deventer 220 (plus Katerveer-Spooldersluis (plus 1), Monsin 5438 (o io°a^aren,3787 <min U' Bel sim I?,1" 4)' Grave benede sluis 494 (min 1). Morgen, vrijdag 8 nov. Hergen op Zoom 6.43-19.01 Hansweert 5.47-18.14 terneuzen 5.12-17.39 Vhssingen 4.45-17.10 wemeldinge 6.34-18.52.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 2