Heidecross in alle categorieën 3935J gterk bezet 1% Show Moelker stopt heeft ual P - geproefd WEDSTRIJDEN OP ROLLEN IN HULST sport Meubelendegel ijk Prijzensredelijk. mxÊïmmw'' ff! 3575.- 3745.- of't waar is dat.... Mi i Jk Tel.: 04160-36981 ling ur. Fietstocht In geuren en kleuren ••'tali Oostmals Meubelhuis I België DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER tsbank en v ae-zitsbank bll«umprlj»: iep. lublleumprijtt ;ter en vier dito ffcfiC iding. Jublleumprljs: J kke dons- vel ours, leumprijs: ïg mogelijk o thuisbezorging p maandag erdag geopend g koopavond tot 9 uur hoofdstraat 166, tel. 055-213052 de karrosserieën met alle :eptie en konstruktie - en keuze (6-cil.), XJ 5.3 ltr. (12-cil.). ebr. Janssftns is één van de uk apart. tr. Al vanaf f38.900,-. en inkl. BTW. En... zoals bij alle British Leyland wagens uiteraard een vol jaar garantie, ongeacht het aantal kilometers. Redenen ger.oeg dus voor een bezoek. U ben van harte welkom! (Van onze sportmedewerker) HEIKANT-HULST - Lex van Rie uit Hulst van de atle tiekvereniging Hulst en Luc Ringoot, Piet Weemaes, Gilbert Herrewegh, Leon van Waes, Aciel Schalkens, Jan van den Branden, Jo Thuy en Evaris van Hooye van het comité Hei kant Sport voor zondagmiddag 9 november de organisatie vormen van de zesde Internationale Heidecross/Grote Prijs Dagblad de Stem kunnen breeduit lachen. Na maandenlange voorbereiding is Heikant klaar om vele honderden atleten en toeschouwers te ontvangen. Promotor Lex van Rie is al en kele weken tot 's avonds laat bezig met het indelen van de verschillende categorieën. Hij heeft bergen werk verzet, maar doet dat alles met het grootste plezier. Lex van Rie, die erin geslaagd is een groot aantal topatleten aan de start te krijgen. Van Rie: „Het is zonder meer een geweldig comité van Hei kant Sport om mee samen te werken. Die mensen zetten zich er ook echt voor in, en dan is het leuk om zo'n evenement te orga niseren". Zij zijn al enkele weken druk in de weer op het terrein van de firma d'Hooghe in Heikant waar de lopers in actie komen. Want de organisatoren willen niets aan het toeval overlaten. Ook het parkoers eist bij hen de no dige zorg op. Van Rie: „De Be lgen komen altijd met hele regi menten. De problemen zijn niet zo groot, als ze maar weten waar het parkoers ligt. Dat is onge veer op hinderd meter van de grens. Ze moeten dan alleen niet ae weg naar Huist nemen, maar een paar honderd meter voor Kapellebrug bij Kemzeke-Paal afslaan naar domein De Wal. Wij van de organisatie zullen door middel van bordjes de weg goed aangeven, zodat het op dat punt niet mis kan gaan. We ho pen dan ook dat de Belgische at leten maar ook de trimmers voor de prestatieloop niet weg zullen blijven". Kenden de organisators vorig jaar een grote tegenvaller door een autoloze zondag, terwijl in de voorgaande jaren het thuis- spelen van de voetbalvereniging STEEN een „hindernis" was, voor zondag staat er in Heikant en omgeving bijzonder weinig op het programma. Alleen speelt HVV '24 wel thuis tegen Bres- kens, maar Van Rie ziet dat niet direct als concurrentie. Van Rie: „Hulst is nou weer niet zo dicht bij en de echte crossliefhebbers komen toch". Heikant en in het bijzonder de zesde Heidecross/Grote Prijs Dagblad de Stem belooft dan ook een groot atletiekevenement te worden. Dat wordt ook nog eens duidelijker als Lex van Rie met namen naar voren komt. Zo komt zondag in Heikant de na tionale top aan de start, zowel bij de heren als bij de dames. Bij de heren zijn dat op de eerste plaats Haico Scharn en Bram Wassenaar, atleten die men niet elke dag in Zeeuwsch-- Vlaanderen aan het werk ziet. Bij de toppers mogen ook Jo Schout, Piet Vonck en Wies van Houten gerekend worden. Bij deze grote namen blijft het ech ter niet, want er komen ook ver schillende Belgische kampioe nen naar Heikant. Op de eerste plaats is dat André Boone (3000 meter) van AC Duffel. Zijn clubgenoot en tevens nationaal kampioen 1500 meter Mare Lie- vens komt eveneens aan de start. Verder de grote Belgische ve dette André Ornelis van AC Wingene en natuurlijk Francois Wouters van AC Boomse, die vo rig jaar de wedstrijd in Heikant op zijn naam schreef. In het laat ste stadium heeft Lex van Rie ook nog Eric Gijzelinck van AC Vlierzele en Karei Meyers winnaar van de onlangs gehou den internationale cross in Boom (B) - naar Heikant weten te halen. Stuk voor stuk alle- maal grote namen. Verderzijner bijna alle streekatleten. De voornaamsten: Arnold Schout, Eddy Steyns, Jan van Laarho ven, Guust Bours (allen van de Hulsterse vereniging), Gerard Bras en Marien van Prooyen van AV '55 üit Goes, eerstejaars se nior Johan Breel van Marathon uit Vlissingen, Havermans van Zeeland Sport en Tonny Strey- donk van Schelde Sport uit Ter- neuzen en met de nieuwe Hul sterse aanwinsten Johan Plad- det en Frans Lernout en het „le ger" Belgische deelnemers maar te zwijgen belooft het een boei ende strijd te worden. Ook bij de dames is er een sterk veld. Van Nederlandse zijde komen o.a. Annie van Stiphout-van de Kerckhof, winnares van de Heidecross in 1973, Joke van Oeveren en de Belgische kampioene Marleen Toebinte van AC Duffel. Samen met de Terneuzense Brigitte de Nijs moet dit drietal tot de grootste kanshebsters gerekend worden. Een interèssante strijd mag verwacht worden. Dat mag ook gezegd worden van de wed strijd van de B-meisjes met streekfavoriete en tevens Neder lands crosskampioene in '74 en '75 Karin de Nijs van Schelde Sport voorop. Haar grootste ri vale Anje Mattakena van FC Tiel is er ook bij. Ook het nummer bij de A-jongens staat in het licht van de schijnwerper. De Europese kampioen Ivo Naessens van AC Waasland is daar de grote vedet te. Van Rie: „De inschrijvingen rollen binnen, ook van alle Zeeuwse deelnemende vereni gingen". (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN - De 18-jarige Peter Moelker uit Terneuzen de laatste jaren een talentvol at leet en de enige A-junior die de Terneuzense atletiekafdeling van de sportvereniging Schel- desport in zijn gelederen had - stopt met de atletieksport. Niet wegens een conflict met het Scheldesport-bestuur of met zijn clubgenoten, maar dood eenvoudig wegens studierede nen. Voor het Scheldesportbes- tuur en zijn collega-atleten niet zo leuk, maar men had alle be grip voor het standpunt van Pe ter Moelker. Zelf zegt Peter Moelker: „Ik had zelf liever door willen gaan in de atletieksport. Maar mijn studie vergde zoveel tijd dat ADVERTENTIE Kips' leverworst heeft die ouderwetse, lekkere smaak, die de liefde voor het ambacht verraadt. U kunt dat nu zelf gratis proeven door een origineel recept met Kips' leverworst (het mag ook boeren leverworst of paté zijn) in te sturen aan Kips, antwoordnummer 8276, Amsterdam. Zo'n ouderwets lekkere Kips' leverworst van 250 gram kan dan uw beloning zijn. Kips morgenavond half 10 op TV Nederland 1 Hoort u 'f óók 'ns van een ander! studeren en atletiek beoefenen op het juiste niveau niet meer te combineren viel. Want al ben je dan een pure amateur, dat neemt niet weg dat je er veel voor over moet hebben om tot prestaties te kunnen komen". Na zijn studie aan het athe neum in Terneuzen studeerde Peter Moelker enige tijd aan de KMA (Koninklijke Militaire Academie) in Breda, waar hij een opleiding voor beroepsoffi cier volgde. Drie maanden later gleed de oproep voor militaire dienst in de deur. Twaalf maan den was hij in actieve dienst, om daarna vervroegd de plunjezak wellicht voorgoed op te bergen. Zijn vroeger afzwaaien hield in - twaalf in plaats van zestien maanden in de wapenrok - dat hij ging studeren aan de Zee vaartschool in Amsterdam. „Een studie die me heel wat beter ligt", zegt Peter Moelker. Toch had hij bij de KMA in Breda heel wat meer gelegen heid om de atletieksport te blij ven beoefenen. Peter Moelker: „In Breda was ik aangesloten bij de vereniging „De Algemene", waar ik het best naar mijn zin had. Ik had daar voldoende tijd om te trainen. Studie en atle- tiektraining waren daar gemak kelijk te combineren. Maar die officiersopleiding lag me ge woon niet. Daarom was ik ook blij toen die twaalf maanden voorbij waren". Tijdens zijn mi litaire dienst-periode nam Peter Moelker deel aan tal van mili taire en gewone KNAU-crossen en boekte daarin aardige resul taten. Toen had hij echter ook volop tijd om te trainen en dat is nu verleden tijd. Aan de Zee vaartschool, waar hij een oplei ding volgt voor stuurman, be steedt hij elk vrij uurtje aan de studie. Want met zijn vooroplei ding is het mogelijk dat hi] het diploma voor stuurman binnen een jaar in zijn bezit kan heb ben. Dat betekent wel doorzet ten en weinig tijd hebben voor andere zaken, zoals de atletiek sport. Maar Moelker heeft dat er graag voor over. Peter Moelker: „In schoolver band spelen we nog wel eens een partijtje volleybal of basketbal, maar daar komt geen wedstrij delement bij kijken. Het gaat er allemaal vriendschappelijker aan toe". Peter Moelker begon als C-junior bij Scheldesport, waarbij hij na enkele jaren doordrong tot de Zeeuwse top. Zo werd hij verschillende keren Zeeuws kampioen. Zijn laatste titel behaalde hij in 1974 op de twee kilometer steeple. Na zijn overgang naar de A-junioren had Peter Moelker in de begin fase met aanpassingsmoeilijk heden te kampen, maar na en kele maanden bleek dat hij vol ledig geacclimatiseerd was. Nu is de actieve wedstrijdsport voorbij voor Moelker, die het echter niet kan laten als er wed strijden zijn op het Zuider sportpark in Terneuzen een plaatsje op te zoeken op de tri bune. Want de atletieksport ligt hem na aan het hart. „Ik heb in het begin wel even door moeten zet ten", zegt Peter Moelker, „maar het kon eenvoudig niet anders. Ik moet aan mijn toekomst den ken en in dat kader gaat mijn studie voor alles". (Van onze sportmedewerker) HULST De toerclub Hulst houdt morgenavond in café „Het Centrum" in Hulst wed strijden op rollen voor volks- koersers en trimmers in het ka der van een wintercompetitie voor die categorieën renners. Ook voor deze wedstrijden hebben weer heel wat bekende volkxkoersers en trimmers inge schreven. In de categorie volks- koersers boven de 35 jaar gaat natuurlijk alle belangstelling uit naar de plaatselijke favoriet Piet Everaert uit Hulst. Niet al leen op de weg kan hij nog bij- zonder goed uit de voeten, maar ook op de rollen kan hij zijn mannetje echt nog wel staan. In al gehouden wedstrijden heeft hij dat al veelvuldig bewezen. Zijn grootste concurrent is on getwijfeld George Wijnacker uit Koewacht. Er komt ook een groot aantal Belgen op de rollen. In de trimmers-categorie zijn er alleen Zeeuwsch-Vlaamse deelnemers. Daan de Kubber uit Terneuzen is de grote favoriet. Zijn grootste rivalen zijn on getwijfeld G. Schuurman, T. de Bakker, W. van Poecke en S. de Bakker. Maar ook L. Schelfout, A. van Dorselaer, V. van de Be rgen, F. Warrens, B. de Baar en J. v. Meurs zijn zeker niet kans loos. Het klapstuk van deze rolle- navond is zonder meer de cate gorie volkskoersers tot en met 35 jaar. Adrie 't Gilde uit Hoek gaat als de grootste kanshebber van start. Met een bijzonder groot aantal Belgen is het laatste woord echter beslist nog niet ge zegd. Renners als R. Noens, de gebroeders Van Rijckeghem, L. van de Capelle, M. Scholier en J. Clauwaert mogen zeker niet uit gevlakt worden. Bekende streekrenners zijn verder H. de Feyter en B. Zaan uit Axel en H. de Schipper uit Oostburg. Ook J. Grijspeerd en J. de Goede uit Oudenbosch mogen beslist tot de favorieten gerekend worden. In deze categorie hebben ruim 20 deelnemers ingeschreven. Alle renners komen twee keer (2 x 250 m) op de rollen. De eind stand wordt opgemaakt na op telling van de gemaakte tijden. De eerste wedstrijden beginnen om 19.30 uur. (Van onze sportmedewerker) SLUIS - De toer- en trimver- eniging De Wielertoerist uit Sluis heeft voor zaterdag een prachtige fietstocht uitgestip peld door het natuurschoon in de streek en door het natuurre servaat Het Zwin. Iedereen kan voor deze fiet stocht Inschrijven bij voorzitter Bram van Lare of in hotel Het Zwin, Walplein in Sluis. De in schrijvingstermijn staat open vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. De eindcontrole is eveneens in Het Zwin en sluit omstreeks 16.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt twee gulden en vijftig cent. Na afloop ontvangt elke deelnemer een prachtige fietsroutekaart van Zeeuwsch-Vlaanderen. Van Lare: „Met behulp van deze kaart kunnen de deelne mers later nog vele malen zeil prachtige fietstochten uitzetten. Vooral omdat de kaart met een schaal van 1:50.000 uitermate geschikt is voor fietsers. Op deze wijze willen we proberen het fietsen in Zeeuwsch- Vlaanderen te propaganderen". De totale afstand bedraagt on geveer 38 kilometer. Het vertrek vindt plaats vanaf hotel Het Zwin. De eerste deelnemers gaan reeds al om 9.00 uur van start. BETAALD VOETBAL EREDIVISIE: Eindhoven - NAC, MVV - FC Twente(8-ll), NEC - Telstar, Go Ahead Eagles Ajax, Feyenoord - Sparta, RC Amsterdam - Excelsior, FC Utrecht - FC Den Haag, AZ'67 - Roda JC, De Graafschap - PSV. EERSTE DIVISIE: FC Den Bosch - SVV, Helmond Sport - FC Groningen, Heerenveen - Vo- lendam, Wageningen - SC Amersfoort, Willem II - Fortuna SC, FC Vlaardingen - Vitesse, FC VW - SC Cambuur, Haar lem - PEC Zwolle, Veendam - Heracles. BETAALDE JEUGDCOMPETITIE TWEEDE KLAS B: FC Den Bosch - Willem II, MVV - Roda JC, Eindhoven - Helmond Sport, FC Dordrecht - Vitesse, NAC - Fortuna SC. AMATEURVOETBAL HOOFDKLASSE C: BW - De Valk, TOP - Limburgia, Alma- nia - DESK, RKC - Longa, Pan- ningen - Veritas, Voerendaal - Helmond, RBC - SVN. EERSTE KLAS E: Sparta '25 - Middel burg, NOAD - Una, Baronie - Geldrop, Wilhelmina - RKTVV, Veerse Boys - Dongen, TSC - Wilhelmina *08. TWEEDE KLAS B: Rood Wit W - SC Gas tel, Terneuzen - RWB, RAC - BSC, Madese Boys - NSV, Vlis singen - VOAB, Cluzona - Sprundel. DERDE KLAS C: SVSSS - Waspik, Berkdijk - VCW, Uno Animo - Gilze, Beek Vooruit - TAC, Moerse Boys - WVO, UVV'40 - Sarto. DERDE KLAS D: HVV'24 - Breskens, Vosmeer - Zierikzee, Odio - METO, RKVVU - Axel, Jong Ambon - Goes, Dosko - Steen. VIERDE KLAS F: Raamsdonk - Zundert, Boeimeer - Internos, TVC'39 - WSC, RKDVC - Roos endaal, Virtus - Bavel, Be Ready SCO. VIERDE KLAS G: RSV - SC Kruisland, Halsteren - Ou demolen, DIVO - Hoeven, Kaaise Boys - Alliance, Zeelan- dia - MOC'17, Steenbergen - SVC. VIERDE KLAS H: Corn Boys - Zeeland Sport, Honte- nisse - RCS, Philippine - Koe wacht, Hoofdplaat - Vogel waarde, Biervliet - Domburg, Noormannen - Clinge. RESERVEKLASSEN Res. Ie klas Veerse Boys 2 - Wilhelmina 2, Reusel Sport 2 - DESK 2, RBC 2 - TOP 2, UNA 2 - BW 2, Vlissingen 2 - TSC 2, RKC 2 - Rood Wit W.2, Res. 2e klas B Rood Wit W.3 - Vlissingen 3, Terneuzen 2 - Internos 2, Ba ronie 2 - Axel 2, Middelburg 2 - NOAD 2, Longa 2 - MOC'17 2, Res. 3e klas C Gilze 2 - Virtus 2, Baardwijk 2 - WVO 2, VCW 2 - VOAB 2, RKWU 2 - Dongen 2, RWB 2 - Bavel 2, Res: 3e klas D HVV'24 2 - Vlissingen 4, RCS 2 - Zld. Sport 2, Breskens 2 - Ter neuzen 3, Middelburg 3 - Steen bergen 2, DOSKO 2 - Goes 2. ZONDAGVOETBAL AFD.ZEELAND le klas - Sluiskil 1 - Schoon- dijke 1, Aaardenburg 1 - Wal cheren 1, Hulsterloo 1 - Luctor 1, IJzendijke 1 - Grauw 1, Pa trijzen 1 - D.F.S. 1, Ria W. 1 - Lewed. Boys 1. Res. le klas Corn Boys 2 - Zld. Sport 3, Axel 3 - Domburg 2, Hontenisse 2 - Steen 2, Jong Ambon 2 - Clinge 2, Walcheren 2 - Breskens 3, Vo gelwaarde 2 - Zierikzee 2. 2e klas A - S.D.O. 1 - Biervliet 2, Oostburg 1 - Aardenburg 2, Schoondijke 2 - Hontenisse 3, R.C.S. 3 - Philippine 2, H.V.V. 3 - Vlissingen 5, Noormannen 2 - Hoofdplaat 2. 2e klas B Robur Cortgene 1, Kwadendamme 1 - Middelburg 4, Hansw. Boys 1 - D.F.S. 2, Zeel. Sport 4 - Volhar ding 1, Luctor 2 - Dreischor 1, Patrijzen 2 - Renesse 1. 3e klas A - Terhole 1 - Graauw 2, Honte nisse 4 - Vogelwaarde 3, Clinge 3 S.D.O. 2, Steen 3 - Koewacht 2. 3e klas B - Vogelwaarde 4 - Sluiskil 2, Graauw 3 - Corn Boys 3, Axel 4 - Ria W. 2, IJzendijke 2 Terneuzen 5. 3e klas C - Bres kens 4 - Corn Boys 4, Aarden burg 3 - IJzendijke 3, Philippine 3 - Groede 1, Sluiskil 3 - Schoondijke 3, Middelburg 9 - Oostburg 3. 3e klas D - Noor mannen 3 - Lewed. Boys 2, Zee- landia 3 - Domburg 3, Middel burg 5 - Walcheren 3, Jong Am- bon 3 - R.C.S. 4, Zld. Sport 5 - Patrijzen 3, Vlissingen 6 - Vlis singen 9. 3e klas E - Robur 2 - Zeelandia 4, Walcheren 4 - Pa trijzen 4, Goes 3 - Zld. Sport 6, Luctor 3 - Jong Ambon 4, Le wed. Boys 3 - Vlissingen 7, Hansw. Boys 2 - Zeelandia 5. 3e klas F - Cortgene 2 - S.V.O.W.K. 1, Renesse 2 - Kwadendamme 2, Dreischor 2 - Hansw. Boys 3, Volharding 2 - Zierikzee 3, Ro bur 3 - Drieschor 3, Zonnemaire 1 - Goes 4. KNVB ZATERDAGVOETBAL Tweede klas B: De Zwerver - SSS, DOTO - WHS, SSC'55 - NEO'25, Barendrecht - ASHW, Rijsoord - Arnemuiden, De Meeuwen - Zwaluwen VI, Derde klas A: Zwaluwse Boys - Rillan- dia, Smerdiek - Hoek, Krabben- dijke - AZW, Dinteloord - Zaamslag. Derde Klas B: Brakel Veen, Altena - Wilhelmina'26, Good Luck - Wit Zwart, Heuke- lum - Woudrichem, Nieuw Lek- kerland - Sleeuwijk, Vierde Klas A: Sparta'30 -Nivo Sparta, VVN - The Gunners, FCH - BVC'54, NOAD'32 - Almkerk, JPS - Chrislandia, Vierde klas B: Wolfaartsdijk - VVC'68, Yer- seke - BWR, Kapelle - Sluis, Terneuzense Boys -Nieuwland. De wedstrijden beginnen om kwart voor drie. ZATERDAGVOETBAL AFD. ZEELAND le klas - Arnemuiden 2 - Brouwershaven 1, Serooskerke 1 - 's H. ARENDSK. 1, Spui 1 - G.P.C. 1, Veere 1 - Colpl. Boys 1, Wemeldinge 1 - Bruse Boys 1, W.I.K. 1 - Nieuwdorp 1. 2e klas A-Bevelanders 1 - Duiveland 1, S.K.N.W.K. 2 - Nieuwdorp 2, Tern. Boys 2 - Middelburg 6, V.C.K. 1 - Mevo 1, Wissenkerke 1 - Meeuwen 2, Z.S.C. 1 - Oost- kapelle 12e klas B - A.Z.V.V. 2 - Apollo 1, Heinkenszand 1 - Tern. Boys 3, Kloetinge 2 - S.V.D. 1, S.S.V. 1 - Kruiningen 1, Waarde 1 - Borssele 1. 3e klas A - Bruse Boys 2 - Colpl. Boys 2, Duiveland 2- Veere 2, 's H. Arendskerke 2 - S.S.V. 2, Mevo 2 Kapelle 2.3e klas B- Nieuwland 2 - Serooskerke 2, Domburg 4 - Hoedekenskerke 1. 3e klas C - Arnemuiden 3 - Schore 1, Kloe tinge 4 - Apollo 2. 3e klas D - A.Z.V.V. 3 - Cadzand 1, Zaams lag 2 - Kruiningen 2, Steen 4 - Krabbendijke 2. 4e klas A - Brouwershaven 2 - Bevelanders 2, D.F.S. 3 - W.I.K. 3, Wolfaarts dijk 3 - Bruse Boys 3, S.K.N.W.K. 3 - S.K.N.W.K. 4. 4e klas B - Heinkenszand 3 - Ar nemuiden 4, Meeuwen 4 - Mid delburg 8, Nieuwdorp 4 - S.V.D. 3, Oostkapelfe 2 - Nieuwland 4. 4e klas C - Middelburg 7 - Se rooskerke 3, S.V.D. 2 - Borssele 2. 4e klas D - Apollo 4 - Colpl. Boys 3, 's H. Arendskerke 3 - Yerseke 3, S.S.V. 4 - Kruiningen 3, Wemeldinge 4 - Kapelle 3, Ril- landia 4 - Kloetinge 7. 4e klas E - Apollo 3 - Hoedekenskerke 2, Kapelle 4 - Wemeldinge 3, Krabbendijke 3 - S.S.V. 3, Ril- landia 3 - Krabbendijke 5, Yer seke 4 - Kruiningen 4. 4e klas F- Hoek 4 - Sluis 3. 4e klas G - Racing White 1 - Spui 3. Sporthal Vlissingen: JA Wal cheren - Marathon, MA III Zee land Sport 2 - Marathon 3, MA I Olympus 1 - Zeeland Sport 1, MP I Olympus - Hontenisse 1, MA II Olympus 2 - Hontenisse 1 D I Olympus 2 - Marathon, 2K Dames D Olympus 1 - Dongen 1, 2K Heren D Olympus 1 - Dongen 1HJ Olympus - Haringman, H II Olympus 4 - Haringman 2, HI Olympus 2 - Walcheren 1. Sporthal Middelburg: MA I Marathon 1 - EMM 1, MP I Wal cheren 1 - EMM 1, DJ I DHC - Hontenisse, D II DHC - Honte nisse 2, MP II Zeeland Sport - Utopia 1, MA II Marathon 2 - Utopia 1. DJ II Marathon 2 - Utopia, HJ Walcheren - Utopia, D II EMM 3 - Utopia, H I Mara thon - Utopia 1, H III EMM 4 - Utopia 2. Sporthal Goes: JA GSC - EMM, 2K Heren D GSC 1 - EMM 2, MP II GSC - EMM 2, JP GSC - EMM, H J GSC - EMM, D I GSC - EMM 2. Sporthal Zierikzee: JP Delta Sport - Olympus, JA Delta Sport Olympus, DJ II Delta Sport - Olympus 2, MA III Delta Sport - Hontenisse 2, H III Delta Sport 2 Hontenisse, D I Delta Sport - Hontenisse 1, HI Delta Sport 1 - Volharding. Sporthal Terneuzen: D II Sluiskil 2 - Zeeland Sport 2, MP II Sluiskil 1 - Walcheren 2, MA II Sluiskil -. Walcheren 2, D I Sluiskil 1 - Walcheren 2, H II Sluiskil 1 - Walcheren 2, MP III Sluiskil 2 - Utopia 2. Sporthal Oostburg: MP III Operatie 2 - Utopia 3, JA Opera tie - Olympus, HJ Operatie - Olympus 2, MA I Operatie - GSC, DJ I Operatie - GSC, H I Operatie - GSC 2. tafeltennis Hoofdklasse B: St.-Aloysius 1 - K. en B. 1; Interlance 1 - Delta Lloyd 2 Irene 1 - PSV/Catrien 1; Overgangsklas G: Vrienden schaar 2 Wibats 3; Docos 1 Middelburg-Zuid 1; Diveko 1.- Deso 1; Wilno 1 - St.-Aloysius 2; Elan 1 - Vriendenschaar 1; Ko renbeurs 2 - Wibats 2; Prom. Overg. klas: Korenbeurs 3 - Ra dio Molenaar 1STT 1 - Twenty One Up 1; MZ 2 - Steeds Hoger 2. Dames Prom. Overg. Klas: HBC 1 - Wibats 1; Salamanders 2 - NOAD 1; Landelijke Jeugd: A-klas jongens: MZ 1 - Steeds Hoger 1; Wilno - Scylla; Radio Molenaar - TCS; B-klas: Twenty One Up - MZ 2; Vrien denschaar 2 - Alblasserdam; St.-Laurens - TTVN 2. Meisjes: Steeds Hoger - St.-Aloysius; Huizen - TOV. Afdelingscompetitie senioren le klas: B. Smash 1 - Effect 1; MZ 3 -Wilno 2; ONA 1-Laurens 1; 2e klas: MZ 4 - Zand 2; Laurens 2 - MZ 6; Zand 3 - MZ 5; Goes 2 -B. Smash 2; Effect 3 - RWS; St.- ALOY 4 - Effect 2; St.-Aloy 5 -■ St.-Aloy 3; 3e klas: B. Smash 4- MZ 10; Veere 1 - Scaldina 1; Goes 3 - MZ 7; Wilno 3 - B. Smash 3; MZ 11 - Kapelle 1; Marathon 1 - MZ 8; PNL 1 - MZ 12; MZ 9 - Westerzicht 1; Lau rens 3 - Arnemuiden 1; Zuid westers 1 - Effect 4; AKF 1 - Pzem 1; 4e klas: MZ 13 - Scal dina 3; Kapelle 3 - Marathon 2; PNL 3 - B. Smash 5; Arnemui den 2 Zand 4; Kapelle 4 Schans; Marathon 4 - MZ 14; Scaldina 2 - Zand 5; Kapelle 2 - Laurens 4; Marathon 5 -PNL2; E fleet 6; SAR 2 - AKF 2. basketball Vrijdag dames: Het Zeeuwse Honk - Voorwaarts (20.30 uur). Heren: Operatie '71 - BV Hulst 1 (20.00 uur), Scheldesport 1 - BV Hulst 2 (21.30 uur), Voorwaarts SBK (20.30 uur). (ADVERTENTIES) Maak een reis met tong en neus langs de keukens van de wereld. Bezoek markten en eethuisjes en proef wat de wereld te bieden heeft. In Elseviers Culinaire Atlas. Hoe reist u? Aan de hand van een boeiende, door Wina Born bewerk te tekst. En met 105, dikwijls zeer gedetailleerde kaarten in kleur, waarop u de culinair belangrijkste gebieden in de wereld vindt. Else viers Culinaire Atlas, compleet met ruim 500 recepten uit alle landen, voor 84,50 bij elke boek handel (na 1 januari 1976 ƒ94,50). 'Kefo Uitga ve van Elsevier v.'TTtiriT.-agTna «20ERSEI HOOGSTRATEN Oostmals Mèübelh'uts biedt u een enorme keuze-uit Europese kwaliteits meubelen:, £Owel st.ijl als modern. Kortom, een enorme keuze waai in degehjkeddurzaamheid en allurerijk vyooncomfort ceniraa-f staan. En... Belgie is een verrasseno voordelig meubelland. Daarenboven geniet' u met öe Mahuko Kredietservice0van de Amro-bamk van' vlotte en aantrekkelijke finan-cieringsmögéfijkheden. DuSf atlemaaJ redenen om 'ns vlügbij ons op mèubefvisit^ te komen. In Oos'trmaU'é, net ovfer de gr fens. ■i nti ,f, f - Ernaar 'n sprongetje de grens over) Hoogstraatsebaan 13-15 2150 Öostmalle Telefoon: (Belgie) 09-32/31/12.01.96 Open van 9-12 u en van 13-20 u, op zaterdag en zondag van 10-12 u en van 13-19 u. Donderdag gesloten. \\Breda Roosenc?aal\-O' - QTilburg - Eindhoven

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 21