jpepfW Marokkaanse „vredesmars" op mijnenveld „Levend lijk" houdt Spanje in de ban „De Poel blijft behouden DUISENBERG STELT KAMER GERUST ZAAKGELASTIGDE IRAK: „AARONSON IS NIET DOOD" Kpanning in Sahara naar hoogtepunt [weer bijeen na [vergeefse oproep SEV7EST BREDA Sr Nieuwe onlusten op Turkse hogeschool Dreigement ontvoerders Herrema Nederlandse welstand boven gemiddelde van West-Europa "'"tg* <ENDMAKING VANDAAG É0 rryfj Overeenkomsten met boeren Tweede Kamer laakt actie VVD VERWARRING IN DEN HAAG Insinuatie uw zólderprobleem opgelost... HENRI BRANDS BV Loongesprek CDA /'imfversUair avondonderwijs Jongeling Bredase komt om in botsing nabij Kapelle Ontkend Botterman van Dassault voor rechter zeei>52" C\' nr: Dr. W. A.J. M. Harkx ||#r^acteur; U LeÜendekker «He- en administratie-adres: Instraal 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 I ^"'mêiversmaatschappy tie Stem b.V KLrtraat 16. Breda- VRUE ZEEUW VRIJDAG 7 NOVEMBER 1975 27e jaargang no- 198,7 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze redactie buitenland) agadir/madrid/NEW YORK De spanning in de Spaanse Sahara is op een zeer gevaarlijk hoogtepunt terechtgekomen, nu vele tienduizenden Marokkaanse deelnemers aan de „vredes mars" en Spaanse troepen tegenover elkaar staan, slechts gescheiden door een mijnenveld. (Van onze correspondent) MADRID Ondanks de tij delijke overdracht van de staatsmacht van prins Juan Carlos werd Spanje gister morgen praktisch nog ge regeerd „door een levend lijk", waarvan nog maar 40 kilo over is. 27 artsen bewij zen nu sedert 19 dagen op dramatische wijze het meest verontrustende en lugubere aspect van de moderne me dische wetenschap „het zon der enige hoop tot verbete ring middels verbijsterende kunstgrepen in leven houden van een organisme dat .hun kert naar de dood"'. In Span je wordt sedert enkele dagen op macabere wijze door ter zake kundigen en door de gewone man gegist in hoe verre Franco nog in leven is, welk percentage van zijn or ganisme al dood is. Inmiddels heeft men een kunstmatige nier op het or ganisme van de caudillo aan gesloten om te voorkomen dat hij aan bloedvergiftiging zal sterven, terwijl donder dagmorgen overwogen werd zijn linkerbeen bij de heup te amputeren om te verhin deren dat de trombose gan green (koudvuur) zou ver oorzaken. De dokters hebben gisteren toegegeven dat zij niet in staat zijn de ureumvergifti- ging ais gevolg van het ge brekkig werken van zijn nie ren tegen te houden. Franco verkeert momenteel in de zogenaamde postopera tieve perioda, een periode waarin moet blijken of het lichaam van de patiënt het „vreemde" bloed accepteert. De situatie Is thans zo dat Spanje, dat we ken met de dood van de bijna 83-jarige dictator gere kend heeft, nu opgeschrikt en verbijsterd zou zijn als zijn einde inderdaad aange kondigd zou worden. Drie weken na zijn eerste hart aanval heeft de caudillo er nog drie andere ondergaan, daarnaast flebitis en trombo se, inwendige bloedingen, longoedeem, acute verlam ming van het spijsverterings systeem, liydrofisië, bloeds omloopstoornissen, maag zweren, niervergiftiging, hij heeft een zware maagopera tie ondergaan en de totaliteit van zijn bloed is vernieuwd. Iilk van deze aandoeningen zou voor een jonge en krach tige man het einde kunnen betekenen. Een aantal lieden in Spanje gelooft tenslotte dat het zeer sobere leven van de caudillo voor zijn uit zonderlijk weerstandsvermo gen verantwoordelijk is: hij heeft nooit gerookt, nooit een druppel alcohol gedronken, altijd weiii: en zeer eenvou dig gegeten en als het enigs zins mogelijk was ging hij te voet. Sedert enkele dagen wordt Franco nog maar uit sluitend met serum gevoed en hij kan zelfs geen melk meer verdragen. Volgens ingewij den geeft hij blijk van een „verbijsterende wil om in le ven te blijven", maar alge meen wordt aangenomen dat politieke motiveringen de groep specialisten bewogen hebben het leven van de caudillo zo lang mogelijk te rekken. De ultra-rechtse elementen van het franquisme hebben namelijk zoveel mogelijk tijd nodig om hun „coup" voor te bereiden. Voor het ogenblik beperkt de kem van dit plan zich ertoe om onmiddellijk na de dood van de caudillo een massa betoging tot eerbetuiging aan de dan overleden leider ie organiseren voor het konink lijk paleis in Madrid. Daar zouden provocateurs dan als oppositie-elementen fungeren om de betogers aan te vallen en daardoor een grote serie relien te ontketenen, terwijl lieden van de ultra-groepe ringen in de gevangenissen de politieke arrestanten zou den moeten vermoorden. Vandaar dat de socialistische partij donderdagmorgen een oproep gedaan heeft voor een algemene amnestie voor de politieke gevangenen en ook voor uitgebreide autonomie- maatregelen voor de Baski- sche en Catalaanse gewesten. Woensdag heeft een groot aantal arrestaties plaatsge vonden met name onder stu denten waaraan opzettelijk ruchtbaarheid gegeven wordt om democratische elementen en voorstanders van regiona le autonomie te intimideren. Het uitschakelen vaa de po litieke gevangenen wordt door de ultra's gezocht, om dat gemeend wordt dat Juan Carlos amnestie zal verlenen Met militaire opperbevel in j El Ajoeu verklaarde gistera- I vond dat de Marokkaanse nandela.trs um 15.05 (onze tijd) voor bet Spaanse mijnen veld zijn gestopt- De verkla ring zegt dat zij om 11.40 uur de grens waren overgestoken, l'geg. o door enkele i i I. te van 250 meter voortlie- I F»- Op 9 km. van de grenspost Tah en vijf km. van de eerste mijnenvelden werd halt ge houden, werd voedsel uitge deeld en werden vuren ontsto ken. Enkele voertuigen reden door naar de rand van de mij nenvelden, enkelen namen fo- amber 1975 vindt om 15.00 uur een lering van de gewestraad van M da plaats in de kantine van de Wa- I itschappij Noord-West-Brabam, te Breda. voorzitter i/.J.L.J. Merkx. wisselvallig Flinke zonnige perioden. In kustgebied hier en daar een bui. Op som mige plaatsen mistbanken. Middagtemperatuur 9 graden. stad en streek Rel rond herindeling Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 3 binnen- en buitenland Vakbonden tevreden over gesprek bij Enka. Pagina 13 Ondanks gevechten beginselakkoord over Angola. Pagina 15 Winst Shell met 29 procent gedaald. Pagina 17 sport Maandag nieuw gesprek Jansen-KNVB. Pagina 19 Radio en televisie Eindelijk: de vijfde elpee "an Roxy Music. merijntje Saharakiri to's van de waarschuwingsbor den in het Spaans en Arabisch die voor de mijnenvelden staan. De Spaanse troepen in het gebied blijven waakzaam in hun posities en nemen van een afstand de gebeurtenissen waar", aldus het communi qué. De organisators van de mars wilden niet meedelen wat er vandaag gaat gebeuren. De overige vrijwilligers zullen volgens plan in groepen van 20.000 man de Sahara intrek- -ken. De bufferzone die de Spaanse troepen hebben inge steld zou 32 km diep zijn. De eerste groep blijkt nu halt ge houden te hebben r>n vier km. .tstciid van de Spaanse li nies. De veiligheidsraad is intus sen bijeengeroepen om een re solutie te behandelen van de voorzitter, de Sovjetrussische ambassadeur Jakob Malik, over de crisis rond de Spaanse Sahara. De tekst van de resolutie is niet bekendgemaakt- Spanje had eveneens om de bijeen komst verzocht. De raad was in de nacht van woensdag op donderdag al bijeengekomen en had daarna een beroep op koning Hassan van Marokko gedaan, de mars af te gelasten. De koning negeerde dit ver zoek en gaf opdracht de grens over te trekken. Secretaris-ge neraal Waldheim noemde gis teren de toestand „zeer ern stig". Van welingelichte zijde in Algiers is vernomen dat in het zuidwesten van Algerije alge hele mobilisatie bestaat, naar aanleiding van het binnentrek ken van 350.000 Marokkaanse vrijwilligers in de Spaanse Sa hara. De Marokkanen waren oi de- lijk over de geplaveide weg getrokken, zingend en met de koran zwaaiend, onder een zee van vlaggen en spandoeken. Nadat de grens was overschre den stonden zij enkele minu ten stil voor een gebed om de almachtige ervoor te danken dat zij de bodem van hun voorvaderen na meer dan 90 iaren van scheiding konden betreden". Spanje en Algerije hebben gezegd dat zij indien nodig de tocht met geweld zuilen beëindigen en niet uit gesloten wordt geacht dat ko ning Hassan genoegen neemt met een symbolisch eindpunt. Algerije heeft de mars on verantwoordelijk en zelfmoord genoemd. Algerije wil dat het gebied onafhankelijk wordt, evenals Spanje en de V.N., terwijl Marokko en Maureta- niè willen dat het bij hun grondgebied wordt ingelijfd. Koning Hassan liet de v oor- zitter van de Veiligheidsraad Jakob Malik, telegrafisch we ten dat de mars was begon nen, met de verzekering dat deze geen ogenblik zijn vreed zaam karakter zou verliezen. Yfff lïrtiü Vluchtelingen uit El Ajoen worden met behulp van een grote mand aan boord van een schip gehesen, dat hen naar de Canarische Eilanden zal brengen. Velen in Spaans Sa hara nemen de wijk uit vrees voor dreigende moeilijkheden i.v.m. het oprukkende leger van 350.000 ongewapende Marokkanen. 55 ISTANBOEL (UFI) —Bij een schietpartij tussen rechtse en linkse studenten aan de hogeschool voor economie in Istainboel zijn gisteren een stu dent gedood en verscheidene anderen gewond, zo maakte de politie bekend. Bij de onlusten die vier dagen geleden na de opening van het academisch jaar losbaretten zijn nu twee doden gevallen. (Van een onzer verslaggevers) GOES In de komende maanden zullen met enkele honderden boeren in het ruil- verkavelingsgebied De Poel- Ileinkenszand beheersovereen komsten worden gesloten be treffende het behoud van het unieke heggenlandschap en liet ganzengebied in dit deel van Zuid-Beveland. Het gaat om het sparen van een van de oudste cultuurgebieden in Zeeland. Zeeland is de eerste provin cie waar dit project, waarin de rijks- en provinciale overheid en de georganiseerde land bouw nauw samenwerken, ter hand wordt genomen. In beginsel hebben de over heidsinstanties en de geweste lijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap al over eenstemming bereikt over de hoogte van de vergoedingen, die de betrokken boeren voor het onderhoud van de heggen en als soelaas voor de beperk te exploitatiemogelijkheden in het ganzengebied zullen ont vangen. (vervolg op pagina 7) MONASTEREVIN (UPI) Ontvoerder Eddie Gallagher heeft boos gedreigd de Neder landse fabrieksdirectuer dr. Tiede Herrema dood te schie ten tenzij de politie een stel matrassen bij het huis waar hij wordt vastgehouden, ver wijdert, zo hebben politiekrin gen gisteren meegedeeld. De matrassen bij het twee verdiepingen tellende huis wa ren bedoeld als een kussen voor een sprong naar de vrij heid van Herrema. De matras sen zijn inmiddels wegge haald. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren een motie van de VVD verworpen, die tijdens een spoeddebat over de verslechterde economische toestand was ingediend. Daarin vroegen de liberalen 8^+ '.inpt-Den Uyl nu ai hei overheidsbeleid drastisch aan te p„isen via verlaging van belastingen en vermindering van de overheidsuitgaven. Maar met minister Duisen- berg (Financiën) liet de Ka mer zich niet van de wijs brengen: er is volgens de mi nister geen enkele reden tot paniek, want de hier en daar nieuw opgedoken nationale en internationale prognoses over de economische vooruitzichten zijn vooralsnog niet hard te maken. Opvallend was de medede ling van het KVP-Kamerlid van Amelsvoort, dat in de mi nisterraad tegen onderwijsmi nister Van Kemenade is ge zegd, nu al te gaan bekijken op- welke posten op zijn be groting voor volgend jaar kan worden bezuinigd. Dat wijst in de richting van een serieus uitvoeren door het kabinet van de bij de algemene beschou wingen door KVP-fractieleider Andriessen ingediende motie. Daarin had de KVP-leider ge vraagd in het voorjaar (uiter lijk in februari) te komen met een nota waarin niet alleen de bezuinigingen voor de komen de jaren in zouden moeten worde aangegeven maar zo mogelijk ook al nieuwe bezuinigingen voor 1976. DEN HAAG (ANP) De koopkracht van de Nederland se bevolking ligt, volgens een studie van het Duitse markt onderzoekinstituut „Geseli- sch-aft fuer Konsumforschun-g" 23 procent boven hét Westeu- z'opese gemiddelde, deelt de Nederlands-Duitse kamer van Koophandel mee. Dit gemid delde ligt echter nogal iaaig, doordat er een aantal landen in Europa is met een geringe koopkracht. De Portugese koopkracht ligt bijvoorbeeld bijna 70 procent onder het ge middelde, die van Griekenland 55 procent, die van Spanje 46 procent, die van Ierland 34 procent en die van Italië 22 procent. Bovenaan de lijst staat Zwitserland, Nederland staat op de 6e plaats. De Kamer maakte zich nog al boos om de manier waarop de liberalen de minister over de nieuwe, officieuze progno ses ondervroeg. Kamerlid Van Aardenne namelijk stelde dat de regering of bewust gege vens aan de Kamer heeft ont houden of ten aanzien van de ecotiomische prognoses veron achtzamend is opgetreden. De regeringspartijen vonden dat insinuerend, minister Duisen- ADVERTENTIE) e> 0 c 6 O O O A ZIGZAG de vederlichte veillgelïpvouwbare aluminium zoldertrap met brede treden. H rechtstreekse pasklare levering aan ^£9 partlkuheren door geheel nederland 4£|GRATIS uitgebreide katalogus van 0^ •JFalle modellen bij terugzending van deze ^j0 advertentie met volledige opgave van jjkuw naam en adres. showroom heusdensebaan 52, olsterwljk. W1 qeopend van ma. t/m vrijd ®tel 04242 -9011* telex 52396 telefonisch dag en nacht bereikbaar 4F berg volstond met de medede ling dat de regering immer uitgaat van prognoses die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. In ieder geval is het nog veel te vroeg om het beleid nu al te gaan ombuigen. Ten aanzien van het loonge sprek vroegen de liberalen de regering er voor te zorgen dat de koopkracht van de werkne mers niet behoeft te dalen door lastenverlichtingen door te voeren en zo het mislukte loongesprek weer op gang te brengen- Minister Duisenberg vond het echter niet zijn taak op dit moment in dat gesprek,' tussen werkgevers, werkne mers en regering te treden. Binnenkort worden de sociale partners bij de regering ver wacht om te bekijken wat er nog voor centrale afspraken gemaakt kunnen worden. In ieder geval zal het kabinet z'n verantwoordelijkheid niet ont lopen. Alles zal in het werk gesteld worden om te probe ren tot afspraken te komen, aldus Duisenberg. Ruim een week voordat op 15 november de CDA top gaat discussiëren over moge lij kheden de fracties van KVP-ARP en van de CHU in de Tweede Kamer op een po litieke lijn te brengen heeft de CHU-fractie opnieuw gekozen voor een oppositionele houding tegenover het kabinet. Zij deed dat door voor de door de WD ingediende motie te stemmen. Woordvoerder Van der Mei verklaarde dat zijn fractie het nodig achtte een beroep op de regering te doen omdat het kabinet steeds on voldoende en te laat rea geert. De contr«-argumenten uit KVP en ARP maakten op de CHU geen enkele indruk. Met de WD en de CHU stemden ook de fracties van DS'70, SGP. GPV, Boerenpartij en RKPN vóór de motie, „Een mooi clubje om een nieuwe regering te vormen", scham perde de communist Bakker. (ADVERTENTIE) m rechten, economie, geschiedenis - aanvang cursussen :febr., juni, okt. KiiR -Krimi vu litrccUse Repclllorcnuv Veemarktplein 35,Postbus 8107,Utrecht. Stuur mij zondor verplichting uw studiegids. STRAAT; V PLAATS: Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De veertig- Leon Aaronson is wellicht niet dood. Van het ministerie van jarige Nederlandse verpleger Haag is vernomen dat de tij delijk zaakgelastigde van Irak in ons land gisteren aan liet eind van de middag het minis terie telefonisch heeft meege deeld dat de executie van de heer Aaronson niet heeft plaatsgehad. Wel is hij ter dood veroordeeld, aldus een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken over de mededeling van de Iraakse zaakgelastigde. De woordvoerder zei verder dat het ministerie nog probeert bevestiging van deze medede lingen te krijgen. Intussen had Nederland de Iraakse regering laten weten dat het van Irak het stoffelijk overschot van de veertigjarige verpleger wilde hebben. De regering wist nl. tot gistermid dag niet meer dan dat Aaron son maandag in Bagdad werd terechtgesteld door ophanging. Hij zou zich, aldus de Iraakse rechters sahuldig hebben .ge maakt aan „spionage voor de zionistische vijand". Intussen had ook bet GPV- kamerlid P. Jongeling de re gering gevraagd de ambassa deur in Irak terujg te roepen. In vragen aan minister Van der Stoei ('buitenlandse zaken) wees Jongeling e-rop, dat de regering een soortgelijke pro testmaatregel wel heeft toege past toen op 27 september en kele doodvonnissen werden voltrokken aan opstandige Spanjaarden. „Waarom wel in het geval van Spanje waarom niet in het geval van Irak?", zo wil Jongeling weten. Leon Aaronson (Van onze correspondent) KAPELLE Op een krui sing nabij het Zeeuwse Kapel le is gistermiddag tengevolge van een autobotsing de 57- jarige mevrouw P. van Praag- Vermeulen uit Breda om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde toen de personenauto. bestuurd door de echtgenoot van het slachtoffer, de afrit afreed van de nieuwe Rijsweg 58 richting Goes en in botsing kwam met een personenauto bestuurd door mevrouw S.P. Hollestel- le-Sok uit Kapelle, die van rechts kwam. Mevrouw Van Praag werd uit de auto ge slingerd en is ter plaatse over leden. Haar echtgenoot en me vrouw Hollestelle zijn met vrij ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het Bergzicht ziekenhuis te Goes. Beide auto's waren total-loss. De Israëlische minister van buitenlandse zaken Yigal Al- Ion heeft donderdag ontkend dat Aaronson voör Israël zou hebben gespioneerd. Aaronson, die in een medisch team onder de Koerdische opstandelingen werkte „is nooit bij de Israëli sche inlichtingendienst in dienst geweest", zo meende Allon. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De heer Bottermans, vertegenwoordi ger van de Franse vliegtuigfa briek Dassault, zal gerechtelij ke worden vervolgd omdat hij er van verdacht wordt enkele Tweede Kamerleden te heb ben willen omkopen met de bedoeling invloed uit te oefe nen op de besluitvorming rond de vervanging van de Starfigh- ter. De omkooppoging had ten doel de kans dat de keus op de Mirage (produkt van Das sault) zou vallen te verhogen. Zoals bekend heeft de Mirage uiteindelijk geen kans ge had. Minister Van Agt heeft het besluit tot vervolging van de heer Bottermans over te gaan gisteravond schriftelijk mee gedeeld aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Wanneer de heer Botter mans schuldig zou worden verklaard kan hij tot een ge vangenisstraf van maximaal drie jaar worden veroordeeld. De minimum-straf is een boe te van f 600,-.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 1