te willen sten- 24 N'ederlanders starten met verlies Maandag weer gespre en Fe KNVB noord Hanegem geschorst FC Twente boycot Oranje niet Kees Verkerk: I [ER MAKKELIJK! Twee winnaars in de lotto I I Je reden: ri uitsluiting. )-715634 IV Timman wint SANDLER TIJD DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER 1975 "loeg en die het ziekenfonds moet )n wordt zonder keuring ard en heeft de vrije keuze uil i of 2e klas verzekering aar en kies maar wat voor u instigst is voor huisarts jehuwd bent gezin hebt enen kinderen t/m 26 jaar )0 f 35.30 )0 f4110 sten verzekering passing is) (SMcode! nder postzegel aan 576. Utrecht (Van een speciale verslaggever) ENSCHEDE - Voor de twee Nederlandse representanten had de openingsronde van het toernooi om het Europese kam pioenschap libre, dat in de sfeervolle zaal van het biljartpa leis Stokkers te Enschede wordt «ehouden, weinig positiefs te bieden. Piet Vet en Ben Velthuis, die aan de start mochten komen, omdat grootheden als Hans Vul- tink en Christ van der Smissen, die de afgelopen week het natio nale titeltoernooi 47/2 in Enter beheersten, geen interesse had den in het vrije spel, moesten het opnemen tegen respectievelijk Frans Stenzei en Klaus Hose. De Oostenrijker en de West duitser staan hoog genoteerd op het lijstje van favorieten en zij benadrukten hun aspiraties met een paar snelle zeges. Stenzei had aan vier beurten genoeg om via een topserie van 269 Vet naar een nederlaag te spelen (500-330). Hose moest tegen Velthuis een keer vaker in actie komen, ondanks een hoogste reeks van 369. Voor de overige 131 punten verbruikte hij nog vier beurten. Ben Velthuis, de 30-jarige Oldenzaalse assuran tieagent die voor eigen publiek speelt, kreeg slechts 32 punten mee. Veruit de meeste indruk in de middagpartijen maakte Ludo Dielis, op grond van zijn plaat singsmoyenne van ver boven de 300, de uitgesproken titelkandi daat. De Belg, eveneens bedre ven in het bandstoten, ging tegen de Fransman Bourez van acquitte in het bandstoten, maar kreeg de ballen na een poedel van de Fransman goed bij el kaar. In een hoog tempo en zon der haperen stoomde hij in een ruk door naar de finish, waar mee hij zijn naam liet bijschrij ven op de inmiddels reeds lange lijst van Europese recordhou ders. Bourezg, die op een alge meen moyenne van slechts 60 - internationaal opzicht natuur lijk een farce - kan bogen, was er beduusd van en miste de nas- toot. De slechste partij in de eer ste ronde kwam op naam van de Spanjaarden Galvez en Espona, die tegen elkaar negen beurten nodig hadden. Galvez, die het drie jaar geleden voor het laatst gehouden toernooi om het Eu ropees kampioenschap libre op zijn naam bracht, zegevierde tenslotte afgetekend met 500-99. De eerste uitslagen van de donderdag in Enschede ge speelde wedstrijden in de eerste ronde van het toernooi om het Europees biljartkampioenschp libre zijn: Stenzei (Oos) 500 - 4 - 269 - 125.00, Vet (Ned) 330 - 4 - 191 - 82.50, Velthuis (Ned) 32 - 5 24 - 6.40, Hose (Wdl) 500-5-369 100.0, Dielis (Bel) 500 - 1 - 500 - 500.00, Bourezg (Fra) 0 - 1 - 0 - 0.00, Galvez (Spa) 500 - 9 - 278 - 55.55, Espona (Spa) 99 - 9 - 45 - 11.00 De eerste uitslagen van de tweede ronde zijn: Galvez (Spa.) 500 6 416 83.33 Vet (Ned.) 153 6 125 25.50 Hose (W.-Dl.) 500 4 462 125.000 Espona (Spa.) 481 4 249 120.25 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM - Maandag zullen beide partijen in de zaak Nico Jansen nogmaals in Zeist rond de tafel gaan zitten om via overleg te trachten een oplos sing te vinden. De juridisch adviseur van de Rotterdamse club en Nico Jan sen enerzijds en het sectiebes- tuur betaald voetbal anderzijds hebben daar gisteren alsnog toe besloten. Overigens verwacht men vooral bij Feyenoord weinig of niets meer van dit overleg. Vandaar dat de aan vraag voor een kort geding toch de deur al uit is, tevens om als pressiemiddel op de achter grond te gebruiken. Manager Brox: „Ik zie er in feite geen heil meer in. De geleden schade kan nu al niet meer vergoed worden. We kunnen Jansen zondag op nieuw niet opstellen. Ik zie niet in hoe de standpunten nog kun nen veranderen". Feyenoord-voorzitter Van Zandvliet stelde echter: „We willen toch nog tot het uiterste proberen de zaak in der minne te schikken, omdat we bepaald niet van harde maatregelen houden. Toch zullen we er niet voor terugschrikken als op nieuw blijkt, dat de KNVB voet bij stuk houdt". Mocht het gesprek in Zeist maandag toch nog tot een schik king tussen beide partijen lei den. dan zal Feyenoord onmid dellijk de aanvraag voor een kort geding intrekken. Blijft de KNVB echter op het standpunt staan dat Nico Jansen niet speelgerechtigd wordt voor de Rotterdamse club, dan zal de aanvraag onmiddellijk worden geëffectueerd. REYKJAVIK (AP) - In het Internationale schaaktoernooi in Reykjavik heeft Jan Timman (Nederland) donderdag Arne Zwaig (Noorwegen) verslagen, klopte Fridrick Olafsson (IJs land) Wladimir Liberzon (Is raël) bij het afmaken van een af gebroken partij en speelde Sven Hamann (Denemarken) remise met John Murray (Ierland). De stand: (tussen haakjes het aantal gespeelde partijen: 1. Liberzon 9 punten (12), 2 Zol- tanRibli (Hongarije) 8Vi (11), 3. Olafsson en Bruno Parma (Joe goslavië) 8 (11), 5. Timman 7 (12), 6 Wlastimil Jansa (Tsjech.) 6y2 (11). •port In 't kort VOETBAL - De krappe 2-0 zege op Malmö FF, die Bayern München een ronde verder hielp in het evenement voor de lands kampioenen, is naar schatting een half miljoen mark waard. „Daardoor behoeven we geen spelers te verkopen", liet de op geluchte voorzitter Wilhelm Neudecker donderdag weten. WIELRENNEN - Klaus Bug- dahl is in München aan zijn 200-ste zesdaagse begonnen. Nijvere rekenaars hebben becij ferd, dat de nu veertigjarige Duitser in zijn ruim negentien jaar omspannende wielercar- rière ruim vier jaar op de fiets heeft gezeten. Van Hanegem: naar alle waarschijnlijkheid vier duels aan de kant. (Van onze sportredactie) ZEIST - Feyenoord zal voor lopig niet kunnen beschikken over Willem van Henegem. De tuchtcommissie van de KNVB veroordeelde de Rotterdamse middenvelder tot twee wed strijden onvoorwaardelijk en een boete van 250,-. Van Ha negem wordt in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de overweging van de tucht commissie een lopende voor waardelijke straf van twee wed strijden om te zetten in een defi nitieve. Als Van Hanegem dus geen steekhoudende argumen ten naar voren kan brengen, kost het neerleggen van Ruud Krol in de ontmoeting Ajax - Feyenoord hem in totaal vier wedstrijden. Van Hanegem werd - zoals dat officieel heet - veroordeeld we gens het blokkeren van een tegenstander na vooraf te zijn vermaand. Feyenoord zal zich nog nader beraden over eventueel te on dernemen stappen tegen de overweging van de tuchtcom missie van de K.N.V.B. De voorwaardelijke straf tegen Van Hanegem van twee wedstrijden om te zetten in een onvoor waardelijke. Manager Brox donderdagavond: „Vandaag hadden de spelers een vrije dag. Ik heb Van Hanegem niet gezien en er dus ook nog niet over kun nen praten. Vrijdag gaan we rond de tafel zitten en bekijken wat we doen". Ook FC Amsterdam zal dit weekeinde niet over een van de vaste spelers kunnen be schikken. Het is Dekker, die voor het neerleggen van een tegenstander in de wedstrijd Sparta - FC Amsterdam één wedstrijd voorwaardelijk kreeg en een boete van 125,-. De derde eredivisie-speler, dié werd veroordeeld, was Bleyder- veen van Eindhoven, die aan de ontmoeting tegen MVV één wed strijd onvoorwaardelijk over hield en een boete van 125,-. De Amersfoort-speler Henk Rams'elaar, die zondag scheids rechter Oetelmans in de buik streek trapte, is voorlopig ge schorst. De tuchtcommissie wil bij een mondelinge behandeling in de loop van de volgende week of eventueel later zoveel moge lijk achtergronden van het inci dent verzamelen. De spelers E. Kraal (Ajax) en W. van Vessem (NAC) werden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de omzetting van een voorwaardelijke in een on voorwaardelijke straf. Acht spe lers kregen een boeking, onder wie René Notten (Ajax), Vercou- len (FC VW), Wellerdieck (Wa- geningen) en Hilster (Helmond Sport). Twee zaken vergen een mondelinge beha leling. C. Hendriks (FC Doi recht) we gens een poging tot natrappen in de jeugdwedstrijd Helmond Sport - FC Dordrecht en de MVV-ers Quaden en Streuer wegens het ten val brengen van een tegenstander in de ontmoe ting Eindhoven - MVV. Beide zaken zullen vanavond worden afgehandeld. (Van onze sportredactie) ENSCHEDE/DEVENTER - FC Twente zal toch medewer king verlenen aan het Neder landse elftal en Jong Oranje. On langs verklaarde het bestuur van de Enschedese eredivisie- club geen spelers meer beschik baar te stellen voor beide teams, naar aanleiding van de datum, waarop de afgelaste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles moest worden ingehaald. In een communiqué, dat FC Twente uitgaf, uit het bestuur nogmaals zijn verontwaardi ging over het optreden van com petitieleider Jan Huybregts. In overleg met spelers en trainer is echter besloten om, in tegenstel ling tot de competitieleider, niet aan de werkzaamheden van de bondscoach voorbij te gaan. Onder deze omstandigheden en staande aan de vooravond van het belangrijk treffen tegen Ita lië zullen wij onze eventueel te vragen medewerking aan het Nederlands elftal en Jong Oranje niet onthouden". DEN HAAG - De resultaten van de lotto en toto van het afge lopen weekeinde zijn: LOTTO NO. 44 Aantal deelnemers: 926.921, Bruto inleg: 3.591.037,-. Prijzenbedrag: 1.705.742,-. Ie prijs: 2 winnaars, die elk bruto 298.504,- ontvangen. 2e prijs: 9 winnaars, die elk bruto 18.952*- ontvangen. 3e prijs: 404 winnaars, die elk per kolom 633,- ontvangen. 4e prijs: 12.845 winnaars, die elk per kolom 26,50 ontvangen. 5eprijs: 13.042 winnaars, die elk per kolom 26,10 ontvangen. TOTO NO. 44 Aantal deelnemers: 263.619. Bruto inleg: 793.438,-. Prijzenbedrag: 376.883,-. Ie prijs: geen winnaars, van het bedrag van de le prijs gaat 1/3 naar de le prijs van de volgende week. Het overige 2/3 deel wordt ingelijke delen verdeeld over de 2e en de 3e prijs. 2e prijs: 4 winnaars, die elk bruto 36.117,-ontvangen. 3e prijs: 48 winnaars, die elk bruto f 3.795,- ontvangen. Jackpot voor de toto van a.s. zondag (no. 45) 50.251,-. ZWEMMEN - David Wilkie, de winnaar van twee gouden medailles bij de wereldkampi oenschappen zwemmen in Cali, is door de Britse sportpers tot Brits sportman van het jaar uit geroepen. TIJD NODIG OM TE BOUWEN AAN Z'N PLOEG (Van onze speciale verslaggever) KRISTIANSAND - Kees Verkerk straalt als hij weer terug denkt aan die lange, hete zomer die we net ach ter de rug hebben. Toen die bloedhitte ook het leven in Noorwegen soms lam legde, maakte hij, de denker ken nis met het materiaal waar hij deze winter mee zal moeten werken: de Zweedse schaatsselectie. Hij lacht, want hij heeft de heren wel direct zijn visite-kaartje van een se rieus man vooral als het om het bedrijven van topsport gaat gepresenteerd. Ver kerk haalde zijn mannen naar zijn eigen omgeving. Stationeerde de ploeg in een van de prachtige cabi nes op de camping van zijn schoonvader en liet de makkers werken. „Man," zegt een blije Kees Verkerk, -toen we klaar waren, zei den ze alleen maar: we 'ebben nooit geweten dat Je in de zomer ook zo hard moet werken om tijdens het seizoen wat te bereiken. Ze waren helemaal kapot. Maar ze begrepen wel, dat het nodig was. Dat er kei hard tegenaan gegaan moet worden, wil je als schaatser de top halen." Niet alleen maakte hij zijn Zweedse ploeg duide lijk dat er gebuffeld zal moeten worden de ko mende weken, als Verkerk in Noord-Zweden voor het eerst met zijn jongens op het ijs zal trainen, maar ook wilde hij de Zweedse schaatselite bewust maken. Bewust in die zin dat ieder voor zich weet waar hij aan bezig is. Verkerk: „Dat was een van mijn sterkste pun ten. Ik realiseerde me altijd donders goed waar ik aan werkte. Zelfs in het cafe achter de tap concen treerde ik mij nog op mijn sport. Zo van twee minuten op het ene been en dan twee minuten op het andere. Kijk je kan je helemaal suf trainen, maar als je nooit nadenkt over het nut van een bepaalde oefening die je doet, kom je er nooit. Heeft het geen effect, om dat je hersenen niet weten waarom je je lichaam af peigert." Kees Verkerk, dat eigen wijze mannetje uit Putters- hoek, wil er ook mee bereiken dat de Zweden overtuigd ra ken van eigen kunnen. Er springt weer een lach op zijn gezicht als hij zegt: „Man, in onze goeie jaren, deden die an deren het in hun broek als wij ergens arriveerden. Gingen de Russen, de Zweden en de No ren vanaf de tribune naar ons zitten gapen. Overal hoorde je fluisteren: de Oranje-brigade is er weer. Dat wisten wij na tuurlijk ook en wij maakten dan een hele show van zo'n training. Om de tegenstander van tevoren al te imponeren. Maar dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Daarom zal ik pro beren die jongens zover te krijgen dat ze gaan zeggen: Hier ben ik en zoek het verder maar uit. Kijk, dan voorkom je dat ze voor een groot toernooi al een stuk achter liggen." Kees Verkerk kan naar zijn zeggen over een stuk of zes zeer talentrijke knapen be schikken, terwijl de Zweedse ploeg dit seizoen nog zal „drij ven" op veteraan Sandler, die aan zijn laatste klappen op het ijs begint. Met Sandler wil Kees Verkerk op de Olympi sche Winterspelen in In nsbruck mikken. Verkerk: „Sandler is altijd tweede man geweest. Hij heeft Nilsson, Höglin en Claeson voor zich gehad. Nu Claeson is gestopt heeft hij eindelijk de kans om eens eerste te worden. Als coach heb ik natuurlijk liever dat hij er door een van die jonge knapen af gereden wordt, want dat betekent dat je als trainer goed werk hebt geleverd, maar voor Sandler zelf wil ik graag dat dit ko mende seizoen zijn beste uit zijn carrière wordt." Kees Verkerk beschouwt zijn avontuur als nationale coach van de Zweedse heren- kemploeg ais een proef. Hij zegt onomwonden: „Ik ben er een paar jaar uit geweest, maar ik geloof dat ik het eerste jaar op mijn ervaring een hele boel goeie dingen kan doen. En bevalt het me dan ga ik door." Kees heeft voor zichzelf tegen dat hij laat in de zomer met de trainig is begonnen. Tenmin ste zo komt het gevoelsmatig bij hem over. Als Pietje precies had hij in mei willen beginnen zoals hij zelf ook al tijd heeft gedaan, maar door het overlijden van vader Pleun moest hij de start van zijn nieuwe carrière als coach uit stellen. „Ik zat er echt over in. Voor die jongens dan. Maar het bleek helemaal niet erg te zijn. Man, ze waren gewend zo laat te beginnen. En dat ze aan zo- mertraining bijna niets deden. Ik sloeg achterover van verba zing. Daar kon ik niet bij. Als je ziet dat de Nederlanders zo veel jaar achter elkaar succes hebben en je weet dat ze ook 's morgens zich het apelaze rus trainen, dan neem je zoiets toch over. Maar nee hoor. Die mannen bleven op het oude stramien doorgaan. Niet te ge loven, maar voor mij is dat toch wel een voordeel, want ik geloof dat we nu al een fikse voorsprong hebben vergeleken met voorgaande jaren." Verkerk heeft tegen ue grote bazen van de Zweedse schaatsbond gezegd dat zij geen wonderen van Putters- hoekse „Keessie" moeten ver wachten. Maar dat hij zich vol ledig zal inzetten om er zoveel mogelijk uit te halen. Hij heeft ook medegedeeld dat hij veel toekomst ziet voor zijn jonge pupillen, maar dat hij de tijd zal moeten krijgen om te bou wen. Voor het komend seizoen rekent Verkerk alleen op wat incidentele successen van Sandler, terwijl hij zijn twee andere mannen naar de EK zal meenemen om ervaringen op le doen. Hij zal die twee jonge lingen dan vooral wijzen op de techniek van de Russen. Want juist van Rusland verwacht Kees Verkerk de komende maanden de greep naar de ab solute schaatsmacht. Verkerk zag namelijk dat een Ivanov, de man die in Oslo slechts een fractie van een seconde ver wijderd bleef van het wereld kampioenschap, dat door Harm Kuipers werd binnen gesleept, zich helemaal de stijl van Kees Verkerk heeft tig 11 gemaakt." Die mannen heb ben in die tien jaar dat ik in de kernploeg heb gezeten ailer van mij op film staan. Overal waar ik was zag ik die came ra's. En kennelijk hebben ze mijn stijl nageaapt. In de Rus sische kranten stond ook, toen bekend werd dat ik coach van de Zweden zou worden, dat de Kees Verkerk met zoon Cor nells schaatsers in Zweden erg ge lukkig konden zijn met zo'n trainer, omda^ een man met de meest perfecte techniek aller tijden was binnen gehaald". Je ziet dat het Verkerk goed doet o'at hij erkenning krijgt. Hij voelt zich dan ook een be etje in dc steek gelaten door Nederland. „Met zoveel kun stijsbanen in een land, was er voor ons toch ook wel een job te vinden geweest. Maar nee, eerst liggen ze allemaal aan je voeten en is het dan voorbij dan laten ze je vallen. Rot, maar waar. Vandaar dat ik erg gelukkig ben met mijn kans in Zweden. Dat zullen ze nog wel merken..." Volgende aflevering: Kees privé.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 19