E.E.G. krii gt één paspoort lagere winst Shell Salaris kleuterleidsters w Regeringsingrijpen in lonen is Resultaten Cebeco- Handels- raad in '74/75 niet slecht DALING IN DERDE KWARTAAL 29 PROCENT Beurs doet stapje terug bii *1 VOOR MLEUR WORDT BORDEAUX-ROOD OF PURPER Venezuela Kernenergie buitenland Poolse order voor Stork een miljoen gulden aan prijzen Beurskoersen OE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER nkel om l (Van redactie land) binnen- OEN HAAG - De maat schappijen van de Koninkiiike-Shell Groep heb ben in het derde kwartaal van 1975 een netto resultaat be haald van 217 miljoen pond sterling (één pond is 5,50) tegen 204 min pond sterling in het derde kwartaal van 1974. In het derde kwartaal is de winst dus 29% gedaald. Het netto resultaat over de eerste negen maanden van 1975 bedroeg 674 min pond sterling tegen 872 min pond sterling in dezelfde periode van het vorige jaar. Voor de Koninklijke Nedcr- landsche Petroleum Maat schappij (60 pet van het netto resultaat van de groep) kwam de winst per aandeel van 20 over het derde kwartaal uit op 5,42 tegen 8,56 in dezelfde periode van het vorige jaar. De nettowinst per aandeel over de eerste negen maanden van 1975 beliep f 17,06 (vorig jaar 24.82). De bijdrage van Shell Oil in de Verenigde Staten tot het to tale nettoresultaat, hoewel in absolute cijfers lager dan over het derde kwartaal van 1974, bedroeg 27%, en was daarmee hoger dan in het derde kwar taal van 1974 en in het tweede kwartaal van 1975. fn de oliesector buiten Noord-Amerika daalden zo wel de hoeveelheden als de re sultaten ten opzichte van de zelfde periode van 1974. Ver geleken met het tweede kwar taal van 1975 gaven aanvoer en verwerking van ruwe olie echter een stijging te zien en nam de bezettingsgraad van de primaire destillatiecapaciteit tot 68% toe. De resultaten en de afzet in de chemische sector buiten Noord-Amerika vertoonden nagenoeg hetzelfde beeld als in het vorige kwartaal, maar ten opzichte van 1974 waren zij aanzienlijk lager. De prij zen zijn echter onlangs enigs zins aangetrokken. De resulta ten in de aardgassector buiten Noord- Amerika, hoewel hoger dan in 1974, waren in verge lijking met het tweede kwar taal weinig veranderd. Hoewel de afzet in West-Europa als gevolg van de economische re cessie daalde, bleven de prij zen vast. Het vloeibaar- aardgasproject in Brunei kon zich verder ontwikkelen. tractuele verliezen en derhalve de resultaten over 1973 niet beïnvloeden. Op 27 oktober werd tussen General Atomic Company (waarin een Shell- maatschappij voor 50% deel neemt) en Delmarva Power and Light Company overeen stemming bereikt over de be ëindiging van het tussen hen bestaande contract voor de bouw van twee gasgekoelde hoge-temperatuurreactors, tegen betaling door GAC van een schadevergoeding van U.S. dollars 125 miljoen. Het groepsaandeel in deze schade vergoeding zal ten laste wor den gebracht van de in voor gaande jaren getroffen voor ziening voor toekomstige con- De door de Venezolaanse re gering aangeboden schade loosstelling voor de ingevolge de nationalisatiewct per 31 december 1975 plaatsvin dende overname van de oliebe- langen van Compania Shell e Venezuela is aanvaard. Het ge raamde verlies is reeds ten laste van het resultaat ge bracht en verdere gevolgen van betekenis worden niet voorzien. Over de voortzetting van de relatie met Venezuela met betrekking tot ruwe- olieaankopen en het verlenen van diensten zijn onderhande lingen gaande. De kapitaaluitgaven in hel derde kwartaal bedroegen pond sterling 332 miljoen en over de eerste negen maanden pond sterling 868 miljoen, resp. 53% en 36% meer dan in de overeenkomstige perioden van 1974. Het is niet verwonderlijk dat het overleg tussen werkgevers en werknemers met betrek king tot de totstandkoming van een centraal akkoord over het arbeidsvoorwaardenbe leid voor het volgende jaar is mislukt. Deze uitkomst stond reeds vast toen de werkgever sorganisaties hun standpunt inzake de noodzaak van het achterwege blijven van auto matische prijscompensaties in de lonen hadden duidelijk ge maakt. De vakcentrales waren door de onverbiddelijke op stellingvan de werkgeversver tegenwoordigers in een moei lijke positie gebracht. De werkgevers voelden zich sterk door de ondersteuning van hun opvattingen met cijfers en uitspraken van het Centraal Planbureau en van de deskundigen-commissie van de Sociaal-Economische Raad. Het uitblijven van enig conjunctureel herstel en zelfs de verslechtering van de voor uitzichten van de ontwikke ling van de wereldhandel op korte termijn, scheppen een si tuatie waarin de werkgevers waarschijnlijk niet van plan zijn een duim breed toe te ge ven. De „zwartepiet" is nu toegespeeld aan de vakcentra les. Deze zullen wel zo ver standig zijn haar door te geven aan de regering, die nu in een bijzonder moeilijk parket te recht gekomen is. Wat kan zij doen? Zij heeft herhaaldelijk laten weten dat de maximale toelaatbare loon stijging tien procent is. Dit is in de ogen van de werkgevers 1 tot 2 procent té veel, zeker nu bijna vaststaat dat de regering van een té optimistische schat ting van verbetering van de conjunctuur is uitgegaan. Bo vendien willen de werkgevers een vier-jarenplan inzake de loonstijging, die in deze pe riode tien procent in totaal moet achterblijven bij de ver betering van de arbeidspro- duktiviteit teneinde de weer baarheid van een groot deel van het bedrijfsleven te ver sterken en zodoende de werk gelegenheid te handhaven. Pas in 1977 Het is begrijpelijk dat zij een dergelijk plan pas in 1977 willen laten ingaan. In de eer ste plaats kan dit niet te snel gerealiseerd worden omdat het slagen ervan mede afhan kelijk is van de medewerking van de overheid ten aanzien van haar voornemens op het gebied van de overheidsuitga ven, sociale voorzieningen en belastingen. In de tweede plaats is 1977 een verkiezings jaar waarin de politieke machtsverhoudingen voor het forum van de kiezer worden gebracht met als mogelijkheid dat de samenstelling van de regering voor de volgende pe riode een andere wordt. De li beralen hebben in het afgelo pen week-einde laten weten geen vrees te hebben om on sympathieke maatregelen te nemen, zoals achterstelling van de loonstijging bij de ver betering van de arbeidspro- duktiviteit er zeker een is. Geloofwaardigheid. De vakbeweging zal met argus-ogen het beleid van de regering gaan volgen. De ge loofwaardigheid van het kabi net, m.n. van de CDA- ministers Boersma en Lub bers, is nu aan de orde. Zij zal niet ontkomen aan de nood zaak snel in te grijpen teneinde de zaken niet uit de hand te laten lopen. Immers op be drijfstakniveau zal de con frontatie tussen werkgevers en vakbonden nog harder wor den. De ondernemers - waar van een groot deel in afwach ting is van slechte resultaatcij- fers over dit,jaar - zijn - zo goed als zeker - niet van plan iets toe te geven. De buigen of barsten - opstelling is hoe dan ook fataal voor de werkgele genheid. De vakbonden krijgen hiermee een zware hypotheek. Indien zij volharden in hun eisen is de kans op grote arbeidsconflic ten groot. Aan de zijde van menige ondernemer is de stemming zo ver gedaald, dat in dergelijke gevallen be drijfssluitingen niet uitgeslo ten zijn. De moed van het ka binet - Den Uyl zal nu op de proef worden gesteld. Het zal gedwongen worden verant woordelijkheid te nemen. Het is daarbij niet uitgesloten dat het zijn plannen zelf zal moe ten gaan bijstellen., met name de uitgaven. De „donkere da gen" voor Kerstmis worden dit jaar een realiteit. DRS. A.A. WENTINK. (Van onze correspondent) BRUSSEL-De ministers van buitenlandse zaken van de negen EEG-landcn zijn gisteravond voor een tweedaagse vergadering in Brussel bijeengekomen om nadere beslissingen te nemen inzake de instelling van een paspoortunie en het vastleggen van de procedure voor en de omstandigheden waaronder de algemene verkiezingen voor het Europese Parlement zullen moeten worden gehouden. De negen ministers vonden dadigerslijsten rijst de vraag gisteravond in hun door Euro- wat in het ene land van de EEG pese ambtenaren voorbewerkte wel een misdaad is en in het an- dossiers verregaande voorstel- dere niet. Kortom: de afschaf- len inzake één uniform Euro- fing van de paspoortcontole aan pees paspoort. Dat paspoort zou de EEG-binnengrenzen is voor met ingang van 1978, of op zijn lopig de eerstkomende jaren nog laatst 1980, in alle EEG-landen niet in zicht, moeten worden ingevoerd.Het Europese paspoort met een j~\ i i i slappe linnen kaft in bordeaux- IJUOOei III (1 tl (Hl (I I d (een Franse wens) of pur- rooi perkleurig (Nederlands idee, niet ingegeven door het Vali- caan) krijgt in gouden opdruk voorop te staan: Europese Ge meenschappen en in even grote letters de naam van het land. Het Europese paspoort moet 32 bladzijden krijgen. Op de eerste bladzijde staat een tekst in alle talen van de gemeenschap. De rest is in het Engels en het Frans gesteld. De inwoners van de EEG krijgen bovendien binnen afzienbare tijd de kans om mee te doen aan een prijsvraag. De ministers willen namelijk ook een Europees symbool op de kaft van het Europaspoort aanbren gen en iedereen binnen de ge meenschap kan hierover een suggestie doen. - Het Europese paspoort dat de nationale paspoorten gaat ver vangen zal vijf jaar geldig zijn. De leges worden niet geharmo niseerd. Met name het Neder landse ministerie van financiën heeft daar grote bezwaren tegen, want zou dat wel het ge val zijn dan zou het Europese paspoort een gat doen ontstaan in de Nederlandse begroting. De leges in Nederland zijn namelijk vrijwel de hoogste in de hele Eu ropese gemeenschap. Een En gels voorstel om een ven stertje" aan te brengen in het Europese paspoort met daaron der de foto van de drager van het dokument gaat niet door. Evenmin krijgt het paspoort een computernummer, zoals de De nen hadden voorgesteld. (Van onze redactie binnenland) (Van onze redactie binnenland) OEN HAAG - De kleuterleid ster met hoofdakte krijgt het zelfde salaris als de niet volledig bevoegde onderwijzer aan de la gere school. De volledig be voegde onderwijzer gaat even- teel verdienen als wanneer de zelfde leerkracht bij het voor- i?eZ<' ""^rwijs zou werken. Hoofden van grote en zeer grote lagere scholen krijgen een gro tere toeslag, terwijl er voor de adjunct-schoolleider van een school met tenminste 450 leer lingen een toelage komt zoals men die ook bij mavo's voor dit soort functionarissen kent. Dit zijn de belangrijkste re sultaten die zijn bereikt na langdurig onderhandelen in de speciale bijeenkomst van de centrales van ambtenaren en onderwijzend personeel. De nieuwe regeling wordt in fases ingevoerd: de eerste fase met te rugwerkende kracht tot 1 au gustus van dit jaar plus een uit kering ineens over de maanden mei, juni en juli. De gehele bij stelling van de salarissen zal per 1 januari X977 haar beslag krij gen. Voor de gehele operatie stond op de begroting voor dit jaar ƒ70 miljoen uitgetrokken, waarvan bijna tweederde naar de kleuterleidsters gaat. De nieuwe salarisregeling is gebaseerd op de ambtelijke werkweek, die thans 40 uur be draagt. Controle blijft De ministers van buiten landse zaken hebben zich giste ravond ook beraden over een mogelijke afschaffing van de paspoortcontrole aan de bin nengrenzen van de EEG en al leen aan de buitengrenzen met niet aangesloten landen deze controle te handhaven. Maar dit blijkt een zo delicaat probleem, dat hiervoor geen oplossing uit de bus zal komen vandaag. Het afschaffen van visaregelingen en het opstellen van speciale misdadigerslijsten bijvoorbeeld zou in dit verband nog lange tijd van studie en overleg vergen. Om een voorbeeld te noemen: Frankrijk laat momenteel zon der visum Algerijnen dat land binnen. Het wegvallen van de controle aan de binnengrenzen van de EEG zou betekenen dat Nederland ook zonder enig be zwaar Algerijnen zonder visum zou toelaten. Dat is Den Haag geenszins van plan. Den Haag verwijt met name nu de Belgen toch al dat het zoveel op zijn minst „verdachte figuren" van uit Frankrijk België oinnenlaat, die op hun beurt vrij gemakke lijk zonder enige controle aan de Beneluxgrenzen Nederland kunnen binnenkomen. En bij het opstellen van speciale mis- De EEG-ministers van bui tenlandse zaken kregen gistera vond ook de vraag voorgelegd of iemand die voor het Europese parlement verkozen wordt ook zitting kan hebben in het natio nale parlement van het land waaruit hij stamt. Geen van de negen ministers bleek overwe gende bezwaren te hebben tegen een dergelijk dubbel mandaat. Wel tekende de Deense minister aan dat zijn land een dergelijke constructie (dubbel mandaat) verplicht gesteld wil zien omdat naar Deense opvattingen het Europese parlement een ge trouwe afspiegeling dient te zijn van de nationale parlementen. Verkiezingen De negen ministers zijn het er verder over eens dat de alge mene verkiezingen voor het Eu ropese parlement op een en de zelfde dag moeten worden ge houden. Ze zouden bijvoorbeeld ook binnen eenzelfde aaneen gesloten periode van drie dagen mogen vallen. Zeven van de negen EEG- lidstaten hebben gisteren te kennen gegeven akkoord te gaan met de voorstellen van de Neder lander Patijn inzake de verde ling en het aantal zetels van het Europese parlement. Volgens het voorstel Pattijn stijgt het aantal Nederlandse zetels van 14 naar 27. Maar de Franse en Britse ministers opperden giste ren wel bezwaren omdat te weinig rekening gehouden wordt met de evenredigheid als gevolg waarvan de kleine lan den te veel zetels zouden krij gen. De Europese verkiezingen zullen naar alle waarschijnlijk heid volgens de nationale voor schriften in elk land worden ge houden. De definitieve tekst met alle „spelregels" zal vermoede lijk eind 1976 klaarzijn, waarna de eerste Europese parlements verkiezingen in mei 1978 ge houden zouden moeten worden. De Britse minister Callaghan had gisteren wel enkele bezwa ren, zoals Frankrijk die al eerder in de beginperiode van de ge meenschap heeft gehad, ten aanzien van de Europese verkie zingen. Met name vreest Londen dat het Britse parlement een deel van zijn macht zal kwijtra ken omdat als gevolg van de voorgenomen „regionalisatie' in Groot-Brittannië het Britse parlement binnen enkele jaren toch reeds een derde van zijn macht zal zijn kwijtgeraakt. De Britten vrezen nu bovendien dat de Engelse parlementariërs die naar Straatsburg zullen worden afgevaardigd daar niet met hun duimen zullen zitten te draaien en ook nog iets van de macht van het House in Londen zullen af knabbelen. ROTTERDAM - De nationale coöperatieve aan- en verkoop vereniging voor land- en tuin bouw g.a. „Cebeco- Handelsraad" te Rotterdam heeft in het per 30 juni 1975 af gesloten boekjaar 1974/1975 een omzet behaald van bijna 1,8 miljard. Dat is vrijwel evenveel als in het vorige boekjaar. Ook de in tonnen gemeten omzet bleef op ongeveer hetzelfde ni veau van 4,1 miljoen ton. 'v De omzet volgens de geconso lideerde resultatenberekening, omvattende de omzet van Cebeco-Handelsraad en die van haar meerderheidsdeelnemin gen, bereikte een totaalbedrag van 2 miljard, wat een kleine stijging betekent ten opzichte van het vorige jaar. De omzet van de Cebeco-Handelsraad- groep, bestaande uit de leden coöperaties, Cebeco Handelsraad en de deelnemin gen, die in het vorige boekjaar 3,2 miljard beliep, bereikte in 1974/1975 een totaal van 3,3 miljard. Gezien de gedaalde ren tabiliteit van de individuele land- en tuinbouwbedrijven en de algemene teruggang in de conjunctuur acht Debeco- Handelsraad de financiële re sultaten niet onbevredigend. VELSEN (ANP) - Stork- Duke, die deel uitmaakt van de divisie lichte proces-industrie van VMF-Stork, heeft van de Poolse staatshandelsorganisatie Polimex-Cekop in Warschau opdracht ontvangen voor de le vering van installaties voor het verwerken van slachtafval. De opdracht, die in nauwe samen werking met Peja Export in Arnhem werd verkregen, verte genwoordigt een waarde van ruim 30 min, aldus VMF- Stork. Zij omvat het ontwerp en de bouw van zeven installaties, die op verschillende plaatsen in Polen zullen worden gebouwd. scheepsbericht en Achilles 4 vn Georgetown nr Paramaribo, Alkes 5 vn Rotter- dam nr Recife, Ameland 5 vn Punta nr Curasao. Antillacape 5 a vn Providence nrCaracol, Aresa I vn Hoek van Holland nr Ham- i burg, Begonia 6 vn Miami nr Kingston. Ceres 6 vn Bentura ni Cristobal, Chevron Nederland 5 vn Freeport nr Pascagoula, Dio- genes 16 te Rotterdam verw, j Dione 6 te Mina al Fahal, Eem- haven 5 vn Bremen nr Rotter- dam, Gardenia 5 vn St.-Croix nr Miami, Grotedijk 5 240 w Tampa nr Le Havre, Gulf Hansa 5 vn Portland nr West-Afrika, Hercules 4 vn Laguaira nr j Guanta, Hollandsburcht 5 ten anker rede Bandar Abbas, Ker- mia 5 280 w Flores nr Stanlow, Laarderkerk 6 nr Karachi, Leuve Lloyd 5 vn Bridgetown nr t Rotterdam, Maas Lloyd 6 vn Rotterdam nr Kaapstad, Ma- f dison Lloyd pass 5 Cherbourg nr Rotterdam, Main Lloyd 5 vn Townsville nr Sydney, Mame Lloyd 5 vn Jeddah nr New Or leans, Pericles 6 vn Georgetown nr Paramaribo, Salland 5 vn Amsterdam nr West-Indië, Straat Algoa 3 vn Hongkong nr Tema, Straat Hong Kong 5 vn Pusan nr Kobe, Straat Luanda 6 te Hong Kong verw, Straat Nas sau 7 te Salvador verw, Toltec 5 vn Benghazi nr Cristobal, Viana 7 te Mina al Fahal verw, Waal- ekerk 6 vn Barcelona nr Casa blanca, Zonnekerk 5 vn Balik- papan nr Soerabaja, Carmen 4 vertr. Hull, Cornells Broere 6 vn Rotterdam nr Tees, Dutch Faith p 6 Flamboroughhead nr Gran gemouth, Elizabeth Broere 6 te Rotterdam, Geeststroom 3 vn Rotterdam nr Ipswich, Isabel 4 te Antwerpen, Mare I.iberum 6 te Rotterdam, Mare Silentium 5 vn Rotterdam nr Le Havre, Ma rie Christine 4 te Delfzijl, Pool ster 6 50 vn Finisterre nr Ant werpen, Stella Antares 5 te Rot terdam, Stella Fornax 5 vn Rot terdam nr zee. DE wereldproduktie van soja bonen zal dit jaar het record van 61,3 miljoen ton bereiken, 9,3 miljoen ton meer dan vorig jaar, zo voorspelt het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. In Brazilië zal de oogst dit jjiar tot 9,6 miljoen ton toenemen. Voor volgend jaar wordt een produk- tie voorspeld van 11,5 miljoen ton. DE Britse monetaire reserves zijn in oktober verminderd met 146 miljoen dollar tot 5.713 mil joen dollar. DE wereldoogst van tarwe zal dit jaar ca. 355.3 miljoen ton be dragen tegen 350,2 miljoen ton vorig jaar, zo heeft het Ameri kaanse Ministerie van Land bouw meegedeeld. De tarwe oogst van de VS heeft dit jaar een recordomvang van 58,1 mil joen ton vergeleken met een oogst van 48,8 miljoen ton vorig jaar. ADVERTENTIE Irisette laat dona an mo de Harmoniach aamen gaan. Voor ƒ1,- per week te win nen in onze puzzelactie o.a. een Irisette-pakket, bestaande uit een eerste klas donsdeken (goedge keurd door de Ned Ver. v. Huisvrouwen) en een lakenovertrek ter waarde van 295,-. Beschikbaar gesteld door Irisette Ne derland B.V. te Voorthui zen. Te winnen in de Neltonele Puzietektie f.6. v. Netloneel Fonds Sport Gehendtcspten. DONDERDAG 6 NOVEMBER 1975 le kolom siotkoersen vorige beurs. 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a laten b bieden c exciaiin - exdividend e gedaan bieden f gedaan-laten [Actieve aandelen Handel cn industrie «-«0 id 7011 97,00 97,30 5.50 AmKo 180,251180,25 97,20 97,50 8.25 Ball.Ned 94,20el94,20 101,60 101,60 6.25 Buhr.T 89-10 89'20 101,00 101,10 7.25 Fum. 73 90-20 90'00 90,60 90,90 4.75 Gelder 95 60 95'60 90,60 90,30 5.75 Gist-Br 89>50 90-°° 100,90 101,10 6.50 Grinten HO,00(110,00 89,90 90,20 7.25 H'meijer 92-70 92>70rt 89.10 89.30 7.50 Holer 113,00,112,00 88,50 88,70 5.25 Hoogov. 84'25e 99,40 99,50 7.50 IHC Hol) 86,60 Ah/,0 f20 37,60f 37,20 ABN f 1U0 316,50 316,00 AmRo f 20 72,00 72,20 Oeli-Mij f 75 81,80 82,30 bordtsche f 20 123,00 122,00 bordtsche Pr. 119,50 120,20 Hcineken f 25 146,00e 146,00 HeuwkenH.f25 136,50 HAL HJI00 65,50 Hoogov. f 20 53,00 51 50 HVA-M. eert 54,70 54,79 KNSMcrt flOO 132.00 |13l|40 KLM f 100 52,80 155,99 Kon.Olie f 20 94,60e 194,2of Nat.Ned. f 10 81,80 8L80 bmmeren Cert 232,00 ;232,00e Philips f 10 25.60e ,25,80e Rubeco 150 176,50 177,80 Ko'inco f 50 126.80 126]60e Scheepv.U f 50 112,00 'm,50f Uilever f 20 105,60 105,50 8.00 id 7011 8.00 id 70111 8.00 id 69-76 8.00 id 70-77 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 I id 661-91 89^.0 id 6611 88,80 7.00 id 69-94 86,80 6.50 id 681-93 84.60 staatsleningen 19.30 Ned. 74 107,10 ^107,10 104,10 104,10 100,10c 100,10 98,90 '99,10 99,20 99,20 93.80 9.75 id 74 4 00 id 75 *•75 id 75 75 id 75 2 8.50 id 75 8 00 id 69 8 00 id 71-96 00 id 701 ',30 99,30 93,90 94,70 92.70 92,90 100,10 100,10 84,30 84,10 83,70 87,70 83,70 82,70 6.50 id 6811 6.50 id 68111 6.50 id 681V 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 85,75 5.75 id 6511 85.60 5.25 id 611-89 84,20 5.25 id 6411 84,10 5.00 id 64-94 79,30 4.50 id 58-83 91,40 4.50 id 59-89 82,80 4.50 id 601-85 88,20 4.50 id 6011 80,40 89,30 88,70 99,50 86,80 89,40 89,00 87,00 85,00 84,70 84,40, 84,10 88,00 83,90 82,90 85,75 85,60 84,20 84,10 79,50 91,40 82,60 88,20 80,70 Convert, obligaties 4.73 Akzo 70,00 '70,00 6.00 A.B.N. 117,20;ii7.20 6.75 AmRo73 98,60 98.50 1 7.25 Kappa 73 ö'.°u 6.50 Kluwer 103,50 8.75 K.N.S.M75 103,50 8.75 K.B.B. '75 104,70 76,00 110,00 84,00 74,50 84.10 98,80 5.75 KLM 7.75 K.N.Pap. 7.25 KSH 73 7.00 Lyons N 7.25 M'intosh 9.00 Meneba 7.00 NBM-B 7.25 Nederh. 6.50 NMB 7.75 Nutricia 8.00 Nijverd. 4.75 Philips 10.00 Pont 7.50 Proost.B 6.50 Rolinco 6.50 id 1000 8.00 Sanders 7.00 Skol Br. 7.00 Slav.Bk 8.25 Vih-But. 7.00 W'sanen 18,00 175,50 103,80 104,70 76,00 109,20 83,90 73,50e 84,30 98,80 80,50 23,50 176,00 93,80e 93,60 88,00 88.00 86,90f 87,20 104,60 104,70 93,00 92,90 69,60 69,60 73,00 71,50 91,00a 87,50 88,00 100,90 100,90 87,50 (87,50 88,50 90,20 Aandelen Banken verzekeringen AMEV Amtas AssSt.R'dam Ennia Ned.Crediet NMB Slavenb.Bnk id Cert Fr.Gr.Hyp. Tilb.Hyp.bk ^3,10 53,50 80.70 ,81,00. 97,50 97,90 116,80 117,50 42,30 42,20 128,00 129,00 2490,00 2470,00 249,00 247,00 99,90 99,00 152,00 152,50e Westl.Utr.Ilyp 285,00 287,70 Scheepshyp. 2900,00 2870,00 Handel en industrie id cert Bredero VB id cert Buhrm.Tett. id cert Calve-D cert id 6 pet cert Centr.Suik. id cert Ceteco id cert Chamotte Cindu-Key Crane Ned Desseaux Dikkers ACE Ahog-BOB Ahold AMAS Asd Droogd. Asd Rijtuig Aniem Nat. Arnh.Schbw Asselberg AUDET Aut.ScrewW Aut.tnd.Rt Ballast-N BAM Batenburg Beek,van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blvdenst Boer Druk 310,50 41,00 92,50 9,20 87,50 150,00e 27,40 100,50 883,00 171,00b 66,00 1150,00e 46,10e 78,90 219,00 75,00 62,00 92,50 148,00 102,30 275,00 170,20e Bols Borsutnij W Bos Kalis Braat Bouw 201,00 Bredero VG 67,80 70,80 105,00 (310,00 40,20 92,00 9,20 82,00 151,00 '29,50e 100,00 885,00 169,00 66,00 1130,00 46,30 78,50 219,00 75,00b 60,50 94,00 149,00 102,40 280,00 171,00 68,00 70,50 105,00e 198,00 1300,00 1250,00b 1240,00e 290,00 295,00 81,80 135,50 928,50 169,00 169,00 46,50 44,00e 500,00 56,50e 76,50 Dr.Ov.Hout Droge Duiker App Econosto Elsevier id cert EMBA Enkes Fokker Ford Auto Furness Gamma H id 5 pet PW Gel.Delft c Gelder eert Gerofabr Giessen Gist Broc. id cert Goudsmit Grasso Grinten Grofsmed. Hagemeijer Helma Hold. Hero Cons. Heybroek Hoek's Mach Holec Hol I. Beton Heil. Beton 0 213,00 1270,00 285,00 38,80 437,50 436,50 164,00 10,70 34,20 390,00 81,20 29,50 187.00 61,00e 29,50 398,00 55,80 55,80 89,00 124,00 158,50 117,50 68,50 37,80 124,50 154,00b 79s00e 159,00 59,00 55,20 61,80 138,00 1190,00 935,00b 940,00 - 169,30 169,30 46,00 43,50 500,00b 57,00 75.50 212,00 1270,00 288,00 38,80 440,00 43,00 167,50 10,10 34,20 386,00 83,00 29,90 182,00 61,50 29,20 391,00 55,60 55,60 87,00 124,00e 158,10e 117,00 6fil,00e 38,00 124,00 155,00b 79,20e 163,00 59,00 56,20 ICU IHC Holland Ind.Maatsch. IBB Kondor (nterlas InternatioM Inventum Kappa cert. Kempen Beg Key Houth. 103,00 29,90 220,50 63,00 142,00 36,80 514,00 143,50 2250,00 101,90 29,50 221,00 62,80 141,00 36,80 319,00 143,00 Kiene S 200,00 201,00 Kloos 135,00 136,00 Kluwer 82,00 81,20 Bijenkorf 79,10 79,40 id cert 79,30 79,30 id 6 cum 12,90 12,90 Kon.Ned.Pap 46,20 46,40 Krasnap.sky 145,00 145,00 KSH 43,20 42,80 Kwatta 20,00f 20,00e Landre&GI - 135,00 Leids.Wol 261,00 260,00 Macintosh 64,50 63,50 Meneba 104,20 104,50 Metaverpa 2430,001 2430,00 Moluksche 122,00 126,00e Mijnb.W. 833,00 830,00 Naarden 46,00 45,80 Naeff 94,00 94,00 Nat.Grondb. 48,50 48,00e NBM-Bouw 2480,00 27,80 Nedap 313,00 305,00 Nederhorst 4,10b 5,50 Ned.Bontw. 192,00b Ned.Dagb! 139,20 U id cert 347,60 347.50 Nelle 308,00e 309,00 Netam 64,00 63,00 Nieaf 1330,00 1335,00 Nierstrasz 1340,00 1350,00 Norit 105,70 106,00 Nutricia GB 47,80 48,00 Nutricia VB 47,80 47,80 N ijverdal 55,30 55.70 OGEM Hold. Orenstein Oving-D-S Pakhoed H id cert Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel.Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co RIVA id cert Rohte&Jisk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Stevin Gr Stoomsp Tw. Tablnd.Phil. Telegraaf THV Intern Tilb.Watcrl. Tw.Kahelf. LIbbink (Jnikap Unil cert id 7 pet id 6 pet 23,00 22,80 249,00 249,80 134,80 134,00 136,50 129,50 77,00 136,00 129,00 77,00 65,00e 66,00 193,00 118,00e 155,00 385,00 108,50 43,00 1 102,00 280,00e 275,00 48,00 615,00 164,00 116,80 16,50 191,30 120,00e 151,00 395,00 109,00 43,00 102,00 283,00 273,00 49,00 620,00b 162,00 117,00 17,30 120,00 324,00 79,00 81,00 65,00 74,00 79,40 190,50 389,00 272,00 130,00e 142,00e 1121,00 325,00 79,00 81,00 64,80 72,00 79,30 190,00 375,00 265,00 131,00e 146,00e 77,60 77,60 66,60 66,60 V.d.Vliet-W Veneta Ver.Glasf Ver.Ifand.S. VMF Ver.Uitgmij 82,30 Ver.Touw id cert 59,00e 59,00 Vezelverw. 290,00fc» 305,00e 64,00e 33,50 33,50 103,00 99,80 740,00a 726,00e 168,00 169,50 82,30 VihamijButt 60,00 VRG Papier 62,20 Vulc.oord 47,20 Wegener C 48,60 id cert 48,60 Wessanen e 84,30 Wyers 80,10 Wijk en Her - Zaalberg 73,60 60,00 62,20 50,00e 48,10 48,10 84,50 80,10 1250,00e 75,00 Mijnbouw/Petroleum Maxw. Petr 112,00 111,50 Moeara En. - 208,50 id 1-10 2665,00 2670,00 id 1-4 2750,00 2730,00 Sarakreek 25,00 26,00e Diversen Geld.Tram 400,00e 1400,00 Ant.Brouw. 150,00b'150,00b Ant.Verf 138,30 139,00e EIMij Aruba 148,00b! 152,00b Sur.Brouw. 95,00 97,00 Hunter D. 18,10e 18,00 Participatiemijen Alg.Fondsenb. 1 America Fnd Asd Belegg.D Converto Goldmines Holland F id 1 Interbonds Binn.Belt. VG Breevast Ned.Vastgoed Dutch Int 100,50 100,50 137,00 137,00 144,50 144.50 515,00 520,00 166,00 164,00 131,50 132,00 658,00 660,00 520,00 520,0Ü 128,50f 127,40 114,00e 113,00 550,00 530,00 »,50 100,00 Beleggingsmijen IKA Belegg 128,00 128,00 Nefo 68,50 67,90 Obam 67,80 67,80 Uni-Invest 64,60 64,20 Wereldhaven 91,80 72,00 Leveraged 61,70 61,80 Rorento 112,70 112,80 Tokyo PH(S) 58,00 58,50 Tokyo PH 80.50 80,80 Concentra 226,50 226,00 ANP-betirs- overzicht AMSTERDAM, 6 nov - (ANP) - Na de vaste stem ming op woensdag heeft de Amsterdamse effectenbeurs donderdag bij opening een stapje terug moeten doen. Oorzaak hiervoor was de flauwe stemming in Frank fort, waardoor in Amster dam de recent aanwezige Westduitse vraag voor Ne derlandse aandelen uit bleef. De handel was over de gehele linie kalm. Öe voorbeurs bekendge maakte cijfers van Konin klijke Olie (29 pet minder winst in het derde kwartaal) veroorzaakte in eerste in stantie wat licht aanbod bij opening, dat snel werd weg gewerkt. "Deze uitkomsten werden verwacht", zo werd vernomen. Het oliefonds opende f 0,70 lager op f 93,90, maar de koers be- Igon snel weer aan te trek ken. De overige internationale waarden werden kalm ver handeld. Er was aanbod in Hoogovens waardoor de opening f 1,80 lager kwam te liggen op f 51,20. Akzo verloor f 0,50 op f37,10, terwijl Philips en Unilever ieder f 0,30 kwijtraakten op respectievelijk f 25,30 en f 105,30. De bankaandelen waren prijshoudend. Met de scheepvaartsector wil het nog steeds niet lukken. Ook nu weer was de activiteit minimaal. Holland Ame rika Lijn en KNSM moesten ieder f 0,50 terug tot respec tievelijk f65 en f 131,50, terwijl Van Ommeren en NSU elk onveranderd openden op respectievelijk f232 en f112. KLM trok f 0,40 aan tot f 53,20. Voor Heineken en Nationale Nederlanden be stond weinig belangstelling en openden ieder onveran derd op respectievelijk f 146 en f81,80. Op de staatsiondsenmarkt waren de meeste noteringen bij zeer rustige handel en kleine omzetten iets ho ger

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 17