r BEGINSEL-AKKOORD OVER ANGOLA BANQUE IS BEVESTIGING VAN VONNIS GEVRAAGD TEGEN ADJUDANT UIT GILZE-RIJEN RECHT „School-catechese is begeleiding van opgroeiende gelovigen" Geld lenen Minister Westerterp: Welschap volgens mijn idee en anders niet ft OP WEG NAAR AFRIKAANSE EENHEID Als persoonlijke lening voor 1001 dingen V* de de Passe-Partout Lening [zijlstra: Rendementen omhoog om werkloosheid op te lossen n B.V-tje beginnen Open brief Dl van de ndaag de ilijk gedoe, et meteen /art I den haag „Herstel van Amsterdamse PvdA: ,¥einig vrolijk Gevechten Nederland Coupon Mirakel nodig voor herstel Britse economie Werkloosheid in België sterk toegenomen Waarschuwing tegen atoomcentrale- proliferatie Tnbilenm-motie »3 LiJDAG 17 OM-u-, professioneel, het sa- ére is aan ook niet uir lellen prijs op een DO in Maaren Brillen B te van de Heet *ranH eqeven li t Wk (Vari onze sociaal- economische redactie) I de rendementen in het be- I drijfsleven is een noodzakelij - I ke voorwaarde voor het oplos- I Sen van de werkeloosheid I Dit heeft het kroonlid J. Zijl- I stra president van de Neder- I Jandse Bank, gezegd in de I vergadering van de Sociaal- I Economische Raad, waar het I rapport van de SER-commissie I van economisch deskundigen I werd besproken. Zijlstra stel- I de vast dat de ingezakte ren- I dementen de bereidheid tot investeren hebben verminderd. Hij noemde de economische situatie in ons land slecht en vond dat de ernst daarvan nog al eens wordt onderschat. De bankdirecteur vond het onaan vaardbaar dat er ongeveer driehonderdduizend werklozen in ons land zijn. Ook als de wereldhandel in de loop van volgend jaar weer zal toene men." LONDEN De drie rivaliserende nationalistische bewegingen in Angola zijn in beginsel overeengekomen wanneer het land op 11 november onafhankelijk wordt, een regering van natio nale eenheid te vormen, zo berichtte gisteren radio-Oeganda in een uitzending die in Londen werd opgevangen. 11 11 AMSTERDAM (ANP) „Weinig vrolijk". Zo typeert I een rapportagecommissie van I de PvdA-Amsterdam de situa- I tie, die zij heeft aangetroffen bij de hoofdstedelijke socialis ten. „De verharde en verzuurde relaties binnen raadsfractie en gewest, het gebrek aan royali teit en solidariteit en de onbe kwaamheid waarmee organen en personenen in het span- ningsveld opereren is onthut send", aldus de commissie in haar eindverslag. Vertegenwoordigers van de drie bewegingen bereikten overeenstemming op een ver gadering in Kampala onder voorzitterschap van president Idi Amin van Oeganda, op het ogenblik voorzitter van de or ganisatie van Afrikaanse een heid, aldus de uitzending. Portugal had al eerder een beroep op MPLA, FNLA en Unita gedaan zich te vinden in een nationale regering die het bestuur over Angola op onaf hankelijkheidsdag, dus volgen de week dinsdag, zou kunnen overnemen. Radio Oeganda gaf geen na dere bijzonderheden. Diploma tieke waarnemers verklaarden dart, de beginsel-overeenkomst tot stand is gekomen tussen afvaardigingen op laag niveau van do drie bevrijdingsbewe gingen de volksbeweging voor de bevrijding van Ango la", het Nationale front voor de bevrijding van Angola (FNLA) en de Nationale Unie voor de totale onafhankelijk heid van Angola (Unita) die de bijeenkomst van de OAE in Kampala bijwonen. Het was, volgens de waarne mers, nog niet duidelijk hoe de bewegingen in Angola zelf op het nieuws zullen reage ren. Intussen hebben strijdkrach ten van het nationale bevrij dingsfront van Angola (FNLA) en de unie voor de volledige onafhankelijkheid van Angola de havenplaatsen Beguela de Lobito op de volksbeweging voor de bevrij ding van Angola veroverd. Volgens AZAP, dat Portugese militaire kringen citeert, ver loor .de MPLA 1.000 man bij de strijd. Nederland is niet uitgeno digd om de onafhankelijk heidsfeesten in Angola bij te wonen op 11 november, aldus een woordvoerder van het mi- ADVERTENTIE De Banque de Paris et des Pays-Bas N.V. heeft weer een nieuw produkt aan haar produkten- pakket toegevoegd, de persoonlijke lening, te gebruiken waarvoor u maar wilt. De Passe- Partout Lening is een lening met een aflossings schema van bijvoorbeeld 12, 24 of 36 maand<=" tegen concurrerende rente. Voorbeeld: een lening 5.000,. 10.000,- 12.000,- aflossing aflossing in 12mnd.p.m. 24 mnd. p.m. 456,88 903,61 1.082.30 247,- 484,24 579,14 aflossing in 36 mnd. p.m. 177,04 344,45 411,41 Wilt u meer inlichtingen, zend dan onderstaande coupon Zend mij een folder over de Passe-Partout Lening naam adres - tel.- woonplaats Zenden naar antwoordnummer 8271, Amsterdam. Leen postzegel plakken. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS NV Van Coothplein 16 - Breda - tel. 076-14 29 50 Amsterdam - A'dam-Buitenveldert - Arnhem - Breda - Den Haag- °r recht - Eindhoven - Haarlem - Heerlen - Groningen - aastricht - Roermond - Rotterdam - Utrecht - Venlo. nisterie van buitenlandse za ken in Den Haag. Volgens een mededeling van de Angolese bevrijdingsbeweging MPLA zijn voor de festiviteiten 44 Afrikaanse landen, dertien so cialistische landen en drie Westeuropese landen (België, Zweden en ook Nederland) wel uitgenodigd. Ook de Fran se filosoof Jeen-Paul Sartre heeft een uitnodiging ontvan gen. KOPENHAGEN De 20-jarige sergeant Lene Dorrit Larsen is de eerste vrouw in Denemarken, die aan de militaire academie in Kopenhagen studeert. Aardige bijkomstigheid is, dat haar verloofde Sören eveneens op de academie is. Lene Dorrit Larsen kan generaal worden, terwijl voor haar eventuele toekomstige echtgenoot majoor de eindrang is. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Heeft P. S. uit Gilze-Rijen, adjudant bij de koninklijke luchtmacht, zich tussen 1968 en 1971 op de lucht machtbasis Handorf (West-Duitsland) schuldig gemaakt aan ver duistering van een duizend gulden of niet? De mobiele krijgsraad voor de luchtmacht in het buiten land concludeerde op 27 au gustus j.l. dat dat wel het geval was geweest en men veroordeelde dienovereenkom stig tot een voorwaardelijke gevangenisstraf of een boete van f 500 en een proeftijd van twee jaar. Bij het hoog militair ge rechtshof in Den Haag, waar S. in beroep was (gegaan, liet ook de aanklager, advocaat-fi scaal mr. Baron Van Voorts tort Voorst, er gisteren geen twijfel over bestaan dat de aidjudiant zich wederrechtelijk geld had toegeëigend, terwijl ook de president mr. Prins er blijk van gaf in die richting te denken. Adjudant S. was in Handorf een van de drie beheerders van de (belastingvrije) „speci al service shop". Hij hield er onder meer de boekhouding bij. Nu gebeurde het regelma tig, dat leveranciers van de shop bij een goede omzet een bonus of omzetpremie uitkeer den. Het was de gewoonte, dat deze premies niet in de boek houding werden opgenomen, maar onder de drie beheerders van de shop werden verdeeld. De twee collega's van S. zijn hiervoor al veroordeeld, maar S. zelf bleef volhouden dat hij te goeder trouw was en in opdracht van hoofdbeheerder kapitein Luiten handelde. De verdediger van S. mr. Vreijling uit Bergen op Zoom, voerde aan, dat er geen sprake kon zijn van verduistering omdait S. altijd de premies af droeg aan de hoofdbeheerder. De betreffende kapitein ver deelde het geld dan later weer onder de drie beheer ders. Mr. Van Voorst tot Voorts bleef echter bij zijn eerder naar voren gebrachte mening, dat S. wel degelijk mede-schuldig was aan ver duistering en vroeg daarom bevestiging van het vonnis van de krijgsraad. Het hoog militair gerechts hof zal op 20 november uit' spraak doen. Wet In „Die Veruxmdlung" vam Kafka als een hallucinatie wordt beschreven, te weten de verandering in 'n ander we zen, is in het „Recht" de meest gewone zaak van de wereld. Zo wordt u door de juridische omzetting van uw eenmanszaak in een naamloze- of besloten vennootschap van de ene dag op de andere van zelfstandig ondernemer en et- genaar tot werknemer en aan deelhouder. Deze „Verwan- dlung" is ook mogelijk voor uitoefenaren van een vrij be roep. In de laatste kategorie is het zelfs tot een rage gewor den, zó groot dat de minister van justitie twee wetsontwer pen op het vuur heeft gezet. Het eerste eist eien minimum kapitaal vam. 25.000; het tweede een retributie vam f 250. Ik betwijfel of hiermede een rem van enige betekenis wordt aangelegd op het creëren van bv's. Te minder nu in gaande 1 januari van het ko mend jaar de heffing van ka- pitaalsrecht op grond vam een Europese richtlijn van 2% tot 1% wordt verlaagd. Zo ziet u maar hoe in het „Recht" de ene maatregel de andere te genwerkt. Het is duidelijk dat deze om zettingen in vennootschappen met voor niks gebeuren. Hel zijn voornamelijk de fiscale en sociale voordelen verbonden aan de status van werknemer die de vlucht uit de formele zelfstandigheid bevorderen. Of u het nu ook nodig moet gaan doen? Zoals de fabrikant van geneesmiddelen voor het ge bruik naar de dokter verwijst, zo verwijs ik u in dit geval naar de belastvngadmseur. Im- mert alles hangt in deze af van de omstandigheden. Waarover ik het vandaag spe ciaal wil hebben, is over de waarde waarvoor aandelen in zo'n besloten vennootschap voor de vermogensbelasting moeten worden aangegeven. De wet zegt voor de waarrde in het economisch verkeer. Maar dat zegt niets, althans heel weinig zoals blijkt uit het vele gehakketak en procedu res. Bent u alleen of samen met uw naaste verwanten eigenaar van alle aandelen, dan wordt als regel de intrinsieke waar de van de onderneming als waarde van de aandelen aam gehouden. Daarop wordt ver volgens, naar gelang de renta biliteit van de onderneming hoger of lager ligt dan nor maal, een correctie naar boven of naar beneden aangebracht. Moeilijker wordt het indien het een minderheidspakket betreft. Een procedure voor het gerechtshof Den Haag welke onlangs eindigde met een arrest van ons hoogste rechtscollege getuigt ervan. De intrinsieke waarde bedroeg 1000%. De minderheidsaan deelhouder was van oordeel dat zijn aandelen slechts rond 250% waard waren waarop hij dan nog 25% in mindering wenste te brengen wegens in courantheid. Zijn redenering was: obligaties doen 10%, mijn aandelen doen 25%, de waarde is dus 2Vs maal de nominale waarde of 250%. Het Gerechtshof in Den Haag dacht er anders over. Gij ver geet twee dingen, aldus de raadsheren. Vooreerst dat in deze tijd van inflatie een aan deel in een waardevolle en goed geleide zaak bijzonder aantrekkelijk is. Tweedens dat een aandeelhouder zijn rende ment met moet vergelijken met het rendement van obliga ties maar met het gemiddelde rendement van alle Neder landse aandelen. Op deze gronden gaf het Hof de in specteur gelijk die de aande len op 500% had gesteld. Het verweer vam belastingplichtige dat de statuten hem beletten de uandelen aan willekeurige derden te verkopen, schoof het Hof terzijde met d e opmer king dat deze tot incourant heid leidende statutaire bepa ling mede geschreven was in het voordeel en ter bescher ming van minderheidsaandeel houders. De Hoge Raad gaf hiervan zijn zegen D'OUWE (Van onze correspondent) LONDEN De regering, industrie en vakbeweging van Groot-Brittannië werden het gisteren eens, dat ze gezamen lijk moeten proberen een Brits economisch mirakel tot stand te brengen. Ministers, indus triëlen en vakbondsleiders vergaderden op Chequers, het officiële landhuis van premier Wilson. De regering had een document voorbereid, waarin onder meer de oorzaken opge somd werden van Groot-Brit- tannië's zware economische problemen. Zoals: te weinig investeringen en slechte aan wending van het kapitaal, lage en slechte produktie, sabotage door de orbeiders, veel stakin gen, teveel personeel, oneven wichtige regeringsmaatregelen en te hoge eisen vanwege de openbare sector. Zowel de di recties de vakbonden en de respectievelijk na-oorlogse re geringen zijn dus verant woordelijk voor de ondergang van de Britse economie, aldus deze vergadering. TER gelegenheid van de Viet- namactie is gisteren een dele gatie van de ambassade van Noord-Vietnam, bestaande uit üe heren Le Dinh Nanh en Do Nanh uit Parijs In Amsterdam gearriveerd. Zij zijn hier op uitnodiging van het landelijk werkcomité van de Vietnam- actie. (Van onze onderwijsredacteur) TILBURG Catechese op een katholieke school is bege leiding van opgroeiende gelo vigen, juist als gelovigen die willen verstaan. Heel het ka tholieke onderwijs moet in dienst staan van de geloofs- communicatie. Een katholieke school laat kinderen het ka tholieke geloof inademen door de menselijkheid van Gods zoon. Dat stelde de theoloog prof. dr. 3. Lescrauwaet, in Tilburg. Hij sprak er woens dagavond voor enkele honder den onderwijskrachten, leden van de Katholieke Onderwijs Vereniging, over de katholici teit van het onderwijs. Prof. Lescrauwaet, tid van de internationale theologische oommissie, die de wereld-bis schoppensynode adviseert, wees erop dat de vanzelfspre kendheid van de katholieke basisschool er niet meer ls. Maar binnen de totale opvoe ding speelt de school een rol die veel verder gaat dan het overdragen van kennis. Op voeden is toewerken naar groeiende menselijkheid. Daarmee bevestigt men ook het kind in die menselijke waarden, waarvan de ouders bezig zijn ze ook aan de kin deren mee te geven. Het gaat om zaken als eerlijkheid, lief de, vertrouwen, trouw, verge- DE politie van Melilla, een Spaanse stad aan de noordkust van Marokko, heeft 156 kilo hasj-esj in beslag genomen, die zicli bevond in een auto met drie Nederlandse inzittenden. (ADVERTENTIE) Gemakkelijk en betrouwbaar bij de NMB oor alle doeleinden Ook voor hel verbeteren van i woning Geen informatie bij werkgever. Kwijtschelding bi| overlijden. Inlichtingen bij alle NMES-kantoren. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK voor uw meubilair vonr uw M-u-f n voor uw tr.Tvtlrl vjor IA'.' .HJfO voor uw txxi vensgezindheid. Het ais ook le ren omgaan met zaken als ge boorte, huwelijk en dood. Het is ook de religieuze dimensie van het Heven die de school naakt. De katholieke school concre tiseert die waarden op de wij ze van Jezus Christus, geïnspi reerd door het Evangelie. De katholieke sohool moet de on definieerbare sfeer adeinen van de gemeenschap der Christenen. Die gemeenschap geeft al twintig eeuwen deze weg van leven aan de mensen door. De ouders die hun kin deren bewust naar de katho lieke school sturen, verwach ten dat die school de levens stijl en alles wiat erbij hoort, doorgeeft aan hun kinderen. Het gaat daarbij aan de levens visie van Jezus Christus en dat is meer dan christelijke cultuur alleen. Dat is een ide aal van menselijkheid. Het gaat om een antwoord op de vraag naar de oorsprong en het einde vam de mens. Dat verwerkelijken van de katholieke geloofsgemeenschap in samenwerking tussen ou ders en school gebeurt in deze tijd. Met alle problemen en grote diversiteit van deze tijd ook binnen het katholieke ge loof. Dit betekent, afgestemd zijn op de werkelijkheid. Prof. Lescrouwaet vindt godsdienst-onderlicht op sohool wezenlijk. Mits het cor respondeert met de gezinsbe levenis van het katholieke ge loof. Hij wees erop dat het op school gaat om catechese en niet om een cursus theologie. Hij toonde zich kritisch over de pogingen die worden on dernomen, o.a. in Nijmegen, om een moderne definitie te geven voor het begrip katholi citeit. Het is, vindt hij, veel belangrijker dat men bezig blijft met wat er gebeurt in de gezinnen, in de wereld en in de school. Daar wordt de katholiciteit practisch beleefd en is zij concreet, aldus de Nijmeegse theoloog. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De aandui ding „hard tegen hard" wilde burgemeester Van der Lee van Eindhoven niet zelf in de mond nemen toen hij maandag avond tijdens een persconfe rentie toelichting gaf op het gesprek, dat o.a. bestuurlijke vertegenwoordigers van de re gio Zuid-Oost-Brabant even tevoren met minister Wester terp en staatssecretaris Ste- merdink hadden gevoerd over de toekomst van het vliegveld Welschap. „De standpunten zijn heel duidelijk tegenover elkaar gezet", zei de burge meester slim, „en hoe U dat interpreteert moet U zelf we ten". Maar de gezichten van de gesprekspartners van de mi nister stonden op onweer en dat zei genoeg. Waar gaat het in deze zaak om? Op 1 januari 1981 houdt Welschap op een militaire vliegbasis te zijn met medege bruik voor burgerlijk lucht verkeer. Het moet dan een burgen-vliegveld worden met militair medegebruik. Een zo genaamde .slapende militaire luchtbasis". Daar is niet zo erg veel verschil van mening over. De kern van de kwestie is de omvang die Welschap dan als burgerluchthaven zal hebben, waarmee uiteraard ten nauw ste verband houdt de overlast welke Eindhoven en omgeving ervan zullen ondervinden. Dat Welschap (destijds onvoor zien) is aangelegd op een plek waar het nu niet thuishoort is wen zaak waar iedereen het uver eens is. „Maar", zei staatssecretaris Stemerdink bij herhaling, niemand zal ver wachten dat we nu die be staande basis gaan omspitten en op een andere plaats 500 miljoen investeren voor een nieuwe luchthaven". De lig ging van Welschap is dus een vast gegeven. Een amder vast gegeven is dat de regio wel graag, met het oog op de wen sen van het bedrijfsleven, een vliegveld „op de stoep" willen hebben, maar dan een van be perkte omvang. Op dat punt lopen de inzich ten van de minister en van de regio uiteen. Westerterp wil door een bredere startbaan (45 meter in plaats van 30 meter) chartervluchten op Welschap mogelijk maken. De regio zegt: regionale luchtvaartac commodatie is voor ons het za-kenvliegvenkeet van dit mo ment. Op chartervluchten, een soort overflow van Schiphol, zitten wij niet te wachten. Een paar uitlatingen van de minister tijdens de persconfe rentie rechtvaardigen de ver onderstelling, dat het „heel duidelijk" van burgemeester Van der Lee best als „hard tegen hard" vertaald mag wor den. Enerzijds heeft Wester terp gezegd, dat Welschap in zij n conceptie geen verkapte tweede nationale luchthaven zal worden. Maar hij heeft ook letterlijk gezegd, dat het uitspreken van het onaanvaardbaar over zijn plannen als uiterste conse quentie zal hebben, dat Wel schap geen burgerluchtvaart krijgt. Hij heeft ook nog eens gezegd, dat de beslissing snel moet komen. De startbaan van het vliegveld moet namelijk opgeknapt worden en die -gele genheid wil de minister aan grijpen om de baan, volgens de wensen van de regio, zo te verleggen, dat de aan- en af- vliegroute niet langer over een dichtbevolkte wijk van Eind hoven gaat. De opknapbeurt van de baan is een militaire klus en die gaat door. Waar heeft staatssecretaris Stemei- dink zo ongeveer een jaar voor staan. Wordt de baan niet tegelijkertijd verlegd, dan is de pot leeg en dan kan Eind hoven dus een verdraaide baan wel op zijn buik schrij ven. De minister bracht het vraagstuk tot zijn eenvoudig ste vorm terug door te zeggen: het gaat om beperking van gevaar en van overlast. De gevaarsbeperkinig zit in de baanverdraaiing. De overlast- beperking zoekt hij in de ver wachting, dat de Luchtvaart wet binnenkort zodanig gewij zigd zal worden, dat de ge luidshinder van nieuwe vlieg velden (en daar zal ook de aanwijzing van Welschap als burgerluchthaven bij horen niet boven de 35 Kosten-evn- hedem mag uitkomen. De regio Zuid-Oost-Brabant zou graag meer en definitievere beper kende voorwaarden willen vastleggen voor Welschap als burgerluchthaven wordt aan gewezen. Zoals: geen overflow va-n Schiphol, geen nacht vluchten, geen weekendver keer. Maar daar zegt de minis ter van: op die voorwaarden is een rendabele exploitatie niet mogelijk. Maandag zijn de standpunten geen streep dich ter bij elkaar gekomen. De vraag is, of dat in de voortzet ting van het gesprek in febru ari wel het geval zal zijn. i ps»*>»ep uw pen trievsn voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatïte zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge uit sondering zei ven deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn den bij de redactie bekend. Publikatie van brio- ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het In alle gevallen eens ia met inhoud, cq. strekking. Op zondagmorgen 2 novem ber parkeerde ik mijn auto (kleur rood) op het parkeer terrein van de Sint Paulusab- dij te Oosterho-ut om de H. Mis van 10.00 uiur bij te wo nen. Na afloop van de mis bleek de auto aan de linker kant flink beschadigd te zijn. Op de auto en de grond lagen witte- en rode verfsnippera. Waarschijnlijk heeft een medekerkganger bij het par keren of wegrijden de auto per ongeluk flink geraakt. De veroorzaker was echter spoor los verdwenen, zodat het gis sen blijft. Natuurlijk is dit een flinke finameiëele strop. De schade wordt geschat op ongeveer 1.000,-. Maar veel erger is het ontbreken van een normbesef. Men veroorzaakt schade en men maakt dan dat men weg komt om niet finan cieel aangesproken te wor den. De dader kan best een be minnelijk mens zijn, bereid om andere mensen te helepn, of fouten toe te geven. Maar zodra dit een aanmerkelijk be drag kan gaan kosten laat men de normem vallen, Het zou kortzichtig zijn om de motiva tie van deze onbekende kerk ganger in twijfel te trekken, daarvoor ontbreken de gege vens. Het is echter wel te hopen dat men eens gaat na denken over deze manier van handelen, anders kon op de duur de schade voor de ver oorzaker per saldo groter blij ken dan de schade van het slachtoffer. ULVENHOUT C.H. WELLHüNNER BRUSSEL Op 31 oktober j.l. waren er in België 208,876 mensen volledig werkloos, 98.428 mannen en 110.448 vrouwen, zo meldde de Rijks dienst voor de Arbeidsvoorzie ning in zijn meest recente overzicht. Vam eind september tot eind oktober steeg de Bel gische arbeidsreserve met maar liefst 22.918 mensen. De ze sterke stijging wordt in hoofdzaak geweten aan jonge ren die pas van de schoolban ken niet slaagden bij het vin den van een werkkring. Het werkloosheidspercenta ge bij onze zuiderburen ligt thans op 7,9 procent, naa-r sexe uitgesplitst is 5,5 procent van de mannelijke en 12,9 proeent van de vrouwelijke beroepsbe volking zonder werk. De zwaarst getroffen secto ren zijn: de bouw ,de horeca, de handel, de confectie en de metaalbewerking. Volgens de Rijksdienst ligt het daggemdd- delde vam de gedeeltelijk werk lozen op 37.291. SACRAMENTO (Californië) De toeneming van het aan tal atoomenergiecentrales zal de wereld met radio-actieve afval vergiftigen en de staten dichter bij een atoomoorlog brengen. Zo luidde de waarschuwing die twee Amerikaanse geleer den en Nobelprijswinnaars hebben laten horen op een hoorzitting van de wetgevende vergadering van Californië in Sacramento. Nucleaire expan sie op grote schaal met als gevolg de productie van giftig plutonium „betekent voor ons allen bedreiging met de dood", aldus Hannes Alfven, de na tuurkundige, en Harold C. Urey, een chemicus. Alfven en Urey zijn vam mening dat de energiebehoefte van naties gemakkelijker en goedkoper gedekt kam worden door beter gebruik van de energie die zij al produceren. DEN HAAG (ANP) De gisteren ingediende motie van het WD-kamerlid Van Aar- denne is een „jubileum-mo tie": cijferaars op het Binnen hof namelijk hebben uitgere kend dat juist deze motie de 709ste is, die sinds het optre den van het kabinet Den Uyl werd ingediend.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 15