NEDERLAND BEZORGD OVER KERNWAPENS I WELLICHT GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN Bonden tevreden over gesprek met Enka-leiding EUROPESE TOP PRAAT OVER TERRORISME Heemskerk blijft mysterieus dampen KERKEN HELPEN SOMS VERPLICHT TE BIJ GEWAPEND VERZET Pt ween Spot zonder prik Zeshonderd leraren overcompleet door bezuiniging Het geloof van Hassan "reen Spot zonderprik PAFFEN IN NUTH NOG TOT 14 NOVEMBER BEZET binnenland! In geuren en kleuren ISABEL PERON TREEDT NIET AF Demonstratie NKV: SOCIAAL- ECONOMISCH MEERJAREN PLAN NODIG Portugese politie slaat demonstratie uiteen Verkeersruit om Rotterdam in gebruik Sectie buitenlandse zaken Raad van Kerken: I Jailing Hassan van Marokko heeft 350.000 onderdanen de woestijn ingestuurd om Spanje en de wereld duidelijk te 3 dat de Spaanse Sahara van hem is. Een levensgevaar- e '-'^derneming. Niet alleen omdat de Spaanse soldaten p nc t hebben gekregen zonodig te schieten en er in het narsgebied mijnen zijn gelegd, maar ook omdat Marokko een I erend con^'ic1 met Algerije riskeert. Dit land immers, politiek 1 a3'1c'ers' 9eoriënteerd dan Marokko, gunt Hassan hef mono- n°r V3n df" ^os^aatTn'inen n'et en bovendien voelt het er l ie s -/oor de Spanjaarden in de Sahara voor eeuwig vervangen I e zien door de rivaliserende buurman. Vier Syriërs niet in hoger beroep KAMERLEDEN BOOS OP VREDELING een miljoen gulden aan prijzen VRIJDAG 17 OKTOBER 1975 EVV YORK (ANPNe derland is bezorgd over be ulde tendenzen die wijzen f«i grotere waarschijnlijk- jfvi, h*t gebruik van kernwapens, aldus de Neder- ,.ndse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dr. P. H. Kooijmans in de eerste com mie van de algemene verga- Sg van de Verenigde Na- ües over ontwapemngsza- ^Daarnaast legde hij er de nadruk op dat Nederland be zorgd is over de steeds toene mende wiapenverkopen in de wereld en dat de Nederlandse regering erop aandringt dat er een verbod of een beperking komt op de vervaardiging en verkoop van conventionele wapens die onnodig leed kun nen veroorzaken. Hij gaf daar naast de suggestie dat er een tijdelijke stop afgekondigd wordt op het beproeven van kernwapens samen met een ban op vreedzame kernexplo sies. De Nederlandse staatssecre taris verklaarde ervan over tuigd te zijn dat ontwapening en wapenbeheersing een inte graal deel moet uitmaken van het rationele beleid van ieder land, maar zo voegde hij er aan toe, het is niet genoeg. We moeten de oorzaken van span ning en situaties waardoor on rechtvaardigheden ontstaan of bestaan wegnemen. (Van onze redactiebinnenland) ARNHEM - De bij de sanering van de Nederlandse Enka- den zijn tevreden over het gisteren bereikte resultaat in het lover de uitvoering van de saneringsmaatregelen. bedrijven betrokken vakbon- overleg met de Enka-leiding Daarbij zijn 1355 perso neelsleden in de directe sfeer jetrokken. De kans is zeer groot dat gedwongen ontslagen 1 geheel zullen uitblijven, zo is [gisteren gezegd na afloop van I bet overleg- De industriehonden NKV en CNV, de Unie BLHP (Beamb ten, Leidinggevend en Hoger Personeel) en de Vereniging Hoger Personeel Akzo zijn nu [geheel tot overeenstemming jekomen over de uitvoerings maatregelen in de directe jfeer. De industriebond NVV deed niet mee aan het over leg. Gepraat moet nog worden over de vermindering in de -erhead-sector (niet produk- |tie-personeel) en over de door :zo te hanteren sociale ge- dragsregels, alsmede de inves- ieringen en werkgelegenheid- Krgelijkheden van het moe- lerbedrijf Akzo. Het gesprek met Akzo zal op 20 november [laatsvinden. De kans dat de saneringen met 100 gedwongen ontslagen d zullen gaan (Arnhem) I is van de baan. Op het ogen- blik bestaat op papier voor 40 pensen nog geen oplossing, maar het lijkt er sterk op, dat »k voor deze 40 nog een op- tssing wordt gevonden, zo 'erklaarden de bonden. Drs. J, van den Driest van feika noemde het overleg met de bonden „uitstekend", zowel wat betreft sfeer als inhoud. Eet verdere overleg zal nu Wt meer op topniveau ver- Iergaan maar met stafleden Jran Enka en de verschillende üstrictsbestuurders van de bon- Jden, In België wordt al enige J tijd met de overheid gespro ken en in Duitsland gaat de raad van bestuur van Enka net een afvaardiging van zo genaamde Betriebsraete onder handelen over het sociaal plan daar. De sanering van de overhe ad-sector (een mindering van 2500 a 3500 arbeidsplaatsen) is in drie fasen ingedeeld. De eerste fase is gepland tot eind 1976, waarbij in totaal 1480 arbeidsplaatsen moeten ver dwijnen. Dat is inmiddels al met 708 gebeurd. De tweede fase van de in krimping in deze sector wordt eind november bekend ge maakt- De derde fase (januari 1976) zal een verdere perso neelsvermindering worden aangekondigd, die verband houdt met een verbetering van de organisatiestructuur. Bij deze laatste fase zijn vooral hogere personeelsleden betrokken en mensen in de top. Op aandrang van de leden hebben de bonden gepleit voor een onderzoek door externe deskundigen om een zo objec tief mogelijke gang van zaken te verzekeren. Enka heeft toe gezegd dat een organisatiebu- ADVERTENTIE) Maak een reis met tong en neus langs de keukens van de wereld Bezoek markten en eethuisjes en proef wat de wereld te bieden neeft. In Elseviers Culinaire Atlas. Hoe reist u? Aan de hand van een boeiende, door Wina Born bewerk te tekst. En met 105, dikwijls zeer gedetailleerde kaarten in kleur, waarop u de culinair belangrijkste gebieden in de wereld vindt. Else viers Culinaire Atlas, compleet met ruim 500 recepten uit alle landen, voor 84,50 bij elke boek handel (na 1 januari 1976 94,50). Eer» uitgave varj.EJseyier, BUENOS AIRES (UPI) President Isabel Peron van Argentinië heeft gisterochtend vroeg in een landelijke televia sie-uitzending vanuit het zie kenhuis waar zij wordt ver pleegd verklaard niet te zullen aftreden. Met krachtige stem zei me vrouw Peron: „Ik ben niet af getreden en ik ben niet v-an plan af te treden". Kort voor dat mevrouw Pe-ron haar toe spraak hield riep het alge meen vakverbond de werkne mers op de president te steu nen. (ADVERTENTIE) rau, wellicht weer MC Kin- sey, hierbij zal worden inge schakeld. De heer P. van der Heijden van de industriebond NKV, die weer aan het over leg deelnam na enige weken met de industriebond NVV ge weigerd te hebben met Enka te praten, zei dat hij zich nieit langer aan de verantwoorde lijkheid kon onttrekken. De heer G. van Os van de Unie BLHP zei blij te zijn dat de kogel nu door de kerk is. „Beide partijen hebben moe ten toegeven", aldus de heer B. J. Nieuwland van de indus triebond CNV. „We hebben van onze leden opdracht ge kregen om nationaal verder te praiten." Vice-voorzitter Jan de Jong van de industriebond NW is gistermiddag de toegang tot het hoofdkantoor van Akzo aan de IJssellaan in Arnhem geweigerd. Met andere be stuurders wilde hij daar met AKZO-werknemers spreken over de problemen bij vezel dochter Enka-Glanzstoff. De ruim honderd demon stranten, die 's morgens met de trein uit Emmen waren ge komen, besloten daarop naar het hoofdkantoor van Enka- Glanzstoff aan de Velperweg te trekken- De demonstranten kwamen voor het grootste deel uit de Enkabedrijven in Em men en Emmer Compascuum. Ook liepen een delegatie van Ketjen uit Amsterdam en on dernemingsraadsleden uit Bre da mee. Ook bij het hoofdkan toor van Enka Glanzstoff gin gen de demonstranten niet naar binnen. „De poort is dicht, omdat wij de moed hadden de belan gen van de Enka-mensen te behartigen door op internatio naal overleg aan te dringen", zo zei de heer De Jong bij het Anka-gebouw. De andere bon den hebben de eenheid van de vakbeweging verbroken, zo vond hij. „Hun houding is de vakbeweging onwaardig." UTRECHT (ANP) De uitbreiding van de groeps grootte bij VWO, Havo en Ma vo zal naar schatting 600 lera ren overcompleet maken. Dit heeft prof. dr. W. J. Wieringa gisteren in Utrecht gezegd op de jaarvergadering van de Bond van Verenigingen voor protestants-christelijk VWO- Havo. Prof. Wieringa is voor zitter van deze bond. UTRECHT (ANP) Het NKV wil dat er een meerjaren beleidsplan op tafel komt, dat de hoofdlijnen voor de sociaal- economische ontwikkelingen in ons land moet aangeven. Zo'n plan zal onder meer een aanzet moeten zijn voor een investeringsbeleid dat doelberw-ust is gericht o-p ver betering van de werkgelegen heid en dat zwakke regio's weer perspectief kan bieden. Ook moeten er via een derge lijk plan lijnen worden uitge-, zet voor een toekomstig inko mensbeleid. LISSABON Ongeveer 100 politieagenten en soldaten van de republikeinse garde hebben gisteren een groep demon stranten bij het Portugese mi nisterie van Voorlichting met de wapenstok uiteen gedre ven Het was de tweede dag ach tereen, dat linkse arbeidersra den bij het ministerie demon streerden tegen onderminister luitenant-kolonel Luis Ferreira da Cuinha, die volgens de de monstranten banden zou heb ben onderhouden met het voormalige fascistische regi me. BRUSSEL (ANP De Eu ropese staatshoofden en rege ringsleiders gaan op de ko mende Europese topconferen tie, op 1 en 2 december in Rome, vrijwel zeker bespre ken hoe men in Europees ver band tot een betere bestrijding van het terrorisme kan ko men. De Britse minister van bui tenlandse zaken, James Cal- laghan, heeft daar in de bij eenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG in Brussel, op aangedron gen. Zijn collega's hebben er, aldus raadskringen, mee inge stemd. In de ministerraad is het denkbeeld geopperd dat het gesprek in Rome over het ter rorisme. dan gevolgd zou moe ten worden door een bijeen komst van ministers van bin nenlandse zaken en of justitie van de EEG, op z*n laatst in januari of februari van vol gend jaar. Tijdens deze ministerraad is duidelijk geworden dat het top- overleg in december in Rome weer veel meer het karakter van het „praatje rond de haard" zal krijgen dan dat het een bijeenkomst wordt waar duidelijke besluiten vallen. We groeien naar een situatie dat deze topbijeenkomsten meer beleidsorienterende ver gaderingen worden, hetgeen niet uitsluit dat er nog wel eens concrete besluiten kun nen vallen, aldus zei de Ne derlandse minister, mr. Max van der Stoel. Tot een diepte van zes meter werden peilbuizen geslagen. HEEMSKERK De foren zenplaats Heemskerk, vlakbij het NiOordhollaindse Bever wijk, blijft de damp erin houden: de raadselachtige warmtebron ergens onder een trottoir blijft op onver klaarbare wijze stomen. Ook gisteren zijn doorlopend allerlei proefnemingen ge daan om erachter te komen wat de oorzaak is vain de warmteontwikkeling; geen enkele proef heeft de des kundigen iets wijzer ge maakt. Gistermiddag zijn, onder de hoede van de milieuhygiëni sche dienst van Zaanstad, röntgenfoto's genomen. De foto's zouden moeten uitwij zen waar de warmte vandaan komt, maar er bleek niet veel meer uit dan dat een groot deel van de warmte bron zich onder het wegdek voortzet. Tot een diepte van zes meter zijn peilbuizen geslagen; ook daar iis de warmte onnatuur lijk hoog, zij het iets lager dan aan de oppervlakte. Op zes meter diep heerst een aangename temperatuur van zo'n 23 graden Celsius, ver telt de heer Rozemeier van de afdeling gemeentewerken van Heemskerk. „En de warmtegraad aan de opper vlakte is iets minder gewor den dan de veertig graden van woensdag, maar bleef vandaag constant 33 graden." De echte bronnen van de warmteuitstraling zijn nog steeds niet gevonden. In Heemskerk zelf broeden ge wiekste lieden al op het in richten van een kuuroord, compleet met heilzame war me, geneeskrachtige modder baden. Maar burgemeester H. Ni-elen en het hoofd van de civiele -afdeling van gemeente-wer ken J.H. Bregman willen niets liever dan de oorzaken ophelderen en verhelpen en daarna Heemskerk een dege lijk, afgekoeld trottoir terug geven. Vandaag zal het gegraven gat diohtgeigooid worden, om te kijken of de warmte dan opnieuw za-1 oploipen. JONGE DUBBELE GRAAN JENEVER die moei u proeven, die is geweldig (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De Ruit om Rotterdam, een „rondweg" van totaal 45 kilometer lengte, is sinds gisteren geheel in ge bruik. Dat betekent, dat het autoverkeer uit alle richtingen nergens meer door de Maas stad heen hoeft. De aanleg van de Alexander tunnel onder de Nieuwe Maas bij Rotterdam, die die Van Brienenoordbrug zou kunnen ontlasten, is voorlopig nog niet te verwachten. Dit zei de mi nister van Verkeer en Water staat, drs. T. E. Westerterp, gisteren ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling van de verkeersruit Rotter dam. immentaar I dCSan c'e k'ina tot hysterie opgezweepte massa op I ad9- 'ezonc'en' voordat de Verenigde Natie-s hem konden h- mars af te gelasten. De kwasi-idealistische rimram I cv-6- aaarhij uitsloeg, mag het toppunt heten van politiek y ne. „Als men op u schiet, wapen u dan met het geloof n zet uw mars voort. I 5S3n z'chzelf inmiddels ook met een rotsvast geloot wapend. Het geloof in de rijkdommen van de Sahara wel te -ff aan, maar zonder het risico dat hij door een mitrailieur- 9 wordt getroffen. Zijn besluit namelijk om in hoogst heap F"*"1 aan hoofd van de „groene mars" te gaan ij inmiddels ingetrokken. Een koning, ontdekte hij, behoort Jawel' immers in zijn commandopost te blijven. (ADVERTENTIE) DEN HAAG (ANP) Wanneer raciaal onderdrukten in uiterste nood overgaan tot het plegen van gewapend ver zet, kan voor de kerken de verplichting bestaan door daadwerkelijke steun hun soli dariteit met hen te blijven be tuigen, ook al plaatst dit hen voor de dilemma's, die het vraagstuk van het gewapende geweld aan het christelijk ge weten stelt. Aldus de sectie internationa le zaken v-an de Raad van Kerken in Nederland in haar beleidsadvies inzake steun aan het bijzondere fonds van de Wereldraad van Ker ken voor de bestrijding van het racisme. Deze sectie, welke onder voorzitterschap staat van dr. M. A. M. Klompé onderschrijft de grondgedachten, die ten grondslag liggen aan het pro gramma ter bestrijding van het racisme en het bijzondere fonds van de Were-ldra-ad van Kerken. Deze grondgedachten laten een „escalatie" in de so lidariteit met de onderdrukten toe. De eerste aangewezen weg voor de kerken is het bevorderen van overleg, dia loog en bemiddeling alsmede het bevorderen van politieke en sociale verandering langs legale, vreedzame, wegen. Indien dit niet tot resultaten blijkt te leiden, kan het voor de kerken noodzakelijk wor den een politiek conflict met de raciale onderdrukkers te aanvaarden, krachtig tegen ra ciaal onrecht te protesteren en de publieke opinie ertegen te mobiliseren. Maar wanneer ook deze weg vruchteloos lijkt, kan het voor de kerken noodzakelijk zijn ook solidair te zijn, wanneer de onder drukten naar de wapens grij pen. Aan het beleidsadvies i-s een minderheidsrapport toe-ge voegd van twee leden van de sectie internationale raad van de Raad van Kerken in Ne derland, namelijk prof. dr. C.L. Patijn en ds. A.A Spij kerboer. Deze aanvaarden niet, dat het staan a-an de kant van de raoi-aal onderdrukten ook steun aan gewapend verzet moet inhouden. (ADVERTENTIE) AMSTERDA M(ANP) De vier Syrische commando's die in oktober door de rechtbank te Amsterdam wegens verbo den vuurwapenbezit tot een jaar gevangenisstraf met af trek van het voorarrest wer den veroordeeld, zijn van dit vonnis niet in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in de hoofdstad. Ook de officier van justitie niet, die het dubbele van de opgelegde straf had geëist. De Syriërs hadden vrijdagmorgen vijf se-ptember in het station in Amersfoort een -gijzelings actie willen uitvoeren op de Warschau-express. DEN HAAG De Tweede- Kamercommissie voor Defen sie heeft tijdens een besloten overleg met minister Vrede- ling haar grote verontwaardi ging uitgesproken over het waardeloze programma, dat een aantal leden van deze commissie maandag tijdens een bezoek aan de oefening Pantsersprong (tussen twee Nederlandse brigades) kreeg voorgeschoteld. Aan deze tien dagen duren de oefening, die woensdag af liep namen 1200 militairen deet, waaronder een compag nie van het korps mariniers. Tijdens het bezoek van de Tijdens het bezoek van de kamercommissie viel nauwelijks iets van de oefening te bespeu ren. De politieke leden van de defensiecommissie, zonder enig strategisch inzicht, hebben let terlijk en figuurlijk in het duister getast. Optenieuw een gasbel ont dekt, zo lees ik, in de Noord zee vlakbij Den Helder. De opbrengsten voor pa staat uit deze vondsten zijn, zoals al eerder bleek, geschenken uit de hemel voor progressief Ne derland. Al zal het sommige lezers verbazen, zo het al geen pijn doet, dat linksen geschenken uit de hemel krijgen, Bedenkt dan maar dat deze lezers zelf, ook al geloven ze niet meer in Sinterklaas, toch geschenken van die Sint krij gen. Zo moet u dat zien, ziet u. Terug naar de gasbellen die het de overheid mogelijk kun nen maken allerhande goede gemeenschapsgaven te laten voortbestaan zonder de belas tingen al te hoog te laten oplo pen. Met die bellen krijgen de progressieven zogezegd de op positie continentaal plat. Zo bezien kun je de Noord zee beter de Rode Zee noe men. Verdeeld advies; a votre SERvice. Een zeer trouwe, doch te vens zeer kritische lezer liet mij weten dat hij het water schap had gebeld met de sug gestie om alvast maar wat minder waterschapsheffing te betalen, omdat de Tweede Ka mer had gevraagd particuliere (gezins) verbruikers minder te laten betalen dan de industrië le verbruikers in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, omdat ze ook minder verontreinigen. Nu bleek intussen deze week dat dit voorstel in de kamer alleen maar gesteund werd door PvdA, PSP, Boe renpartij en de CPN, die het voorstel had ingediend. Een minderheid dus, en daardoor was het voorstel van de baan. Jammer, trouwe lezer, er moez weer verontreinigd water bij de wijn, zo gaast dat in ons democratisch reilend landje. •if De Industriebond Enka- vee. Da's nou typisch Franco: 26 dokters om z'n bed heen en nog niet in de gaten hebben dat ze voor hem komen. Ik ben maar weg. MERIJN NUTH (ANP) De bezet ting van het confectiebedrijf Paffen B.V., die op 31 oktober is begonnen, omdat op deze dag de werknemers van het bedrijf plotseling ontslag kre gen aangezegd, wordt voortge zet tot 14 november. Dat heeft het personeel gis termiddag unaniem besloten tijdens de bijccnkymst met de vakbondsbestuurders. De ont slagaanvraag va-n het perso neel, 11-0 mensen tota-al, is op geschort tot 17 november. Het loon van het personeel wordt gegarandeerd doo-r The Natio nal B9V.. Maastricht, waarmee Paffe-n B.V. nau-w verbanden is. Het personeel kreeg gister middag een uiteenzetting te horen over de gesprekken op Fconomis'he Zaken die vak bondsbestuurders met ambte naren hebben gevoerd. Vol gens vakbondsbestuurder Wil Verstraeten van het NKV wordt o-p de voorstellen, die alle betrekking hebben o-p het handhaven van de werkgele genheid in Nuth, niet voor vrijdag 14 november uitspraak verwacht. (ADVERTENTIE) Nigro elektrische fonduepan maakt een einde aan alle fondue-moeilijk heden: De Rolls Royce onder de pannen! Een geschenk t.w.v. ƒ169,- van Martex-Holland B.V., Haarlem Te winnen In de Nationale Puzzelaktle t.b.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 13