Gedeputeerde stelde rioolgemaal in werkin Pleidooi voor Vendette in Goes Snelle hulp aan parlevinkers geboden Gedrang aan top neemt voortdurend, toe I streék goes verlost van overlast MEDEWERKER ECONOMISCHE Z4KEN: Verkoop ambtswoning voor Kroon i l UGBLIK Bestuur ambulance dienst achter directeur I stad Tocli gesprek met Artsenvereniging Plantjes FOSSIELEN AES DOCUMENTEN Staatssecretaris De Jong: Wat krijgt uw vrouw voor haar 60e? E&L Equity Law i Breskens Clinge Middelburg Vlissingen DE stem VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 1975 -I (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND - Het alremeen bestuur van de am bulancedienst Bevelanden heeft zicli unaniem gesteld achter de handelwijze van zijn directeur, de heer M.F. Boog ert in het conflict met het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot I Bevordering van de Genees kunde, afdeling Noord- en Zuid-Bevelanden. ij hebben het volste vertrouwen 111 de heer Boogert en zijn teleurge steld in de wijze waarop liet bestuur van de Artsenvereni ging gemeend heeft zich te GOES KRABBENDIJKE, 5 NOVEMBER [Groenten: per stuk: Kropsla i 21 II 4.80, Bloemkool 3 per kr. 109, 4 per kr. 85-112, 5 per ki. 89—102, 6 per kr. 86104, 7 per r 53 afw. 15-30. Aardappe- ■a honken 38, grote 31—32, maten A 94126, B 135, C -73 snijbonen I 3203o0, .1 300, afw. 160—180, prei 13—53, andijvie 47—52, witlof 180—280, kroten 2729, :oene sav.kool 5057, rode- too; 11—13, spruiten 5579, "oolrapen 19, boerekool 41— 46 .druiven 310, noten 12. TERN'EÜZEN-KAPELLE, 5 november Per stuk bloem kool A: 100—105, a2 50—91, I 26—35. per kilogram andij- ,e 46—94, breekpeen 1822. nii'oten 24, prei 5961", toma- -n a 109—112, a2 46—77. b 400, b2 68—75, c 63—72, c2 45, en 42, savoyekool 3035. rode kool 11—27. spruiten 107—114. ieo. middel 22—47, Deense ritte kool 20—24, witlof a 00 a2 315—324, afwijkend 41-262, KAPELLE, 5 november tappeten wit 12.90 Doy- lnne du Cornice: 170-80: 1.44, 180; 1.27, 1175: 1,37—1,39, 1I7J-80: 1.40—1.42, 1170-75: .33, 1165: 1.27, 1160: 1.02, igrof l. n 49. Conference 116 5: ,23—1.25, 1160: 1.23, 1155: 1,13, II D50; 72 Saint-Remy 130: 1.09, 170-80: 1.23, 160-70: 1.17, IID 67, grof 75. Comtesse de Paris 165: 59, 155: 56, 1155: 37. B. A. Lucas 175: 57 185: 49, 165: 56. Gieser Wildeman 165 1.52—1.57, 160 1.45—1.53, 155: 1.33-1.34, 150: 1.02, 1165: 1.27, 1130; 1,50—1,52, 1155; 107— 35, 1150; 92—1,08; IID; 36— 46. grof 80—90, fijn 0.2. Gol den Delicious 180 37, 170-80: 40-41, 165: 29, II80A: 35, II70-80A 38.80, II65A: 30, 1180: 33, H70-80 27—06.90, 1165: 21-30.50, 1160: 17.10, 180 geel 50, 170-80: 54, 165: 34, 180: 20, 1180 37—43 1170-80: 37—43, 1165 29, 1160: 17. Cox's O. Pippin II80A: 75, II75A: 80— 82, II70A: 75—77, II65A: 63— 5. II60A; 40—49 II55A '0.30-22, 1170 75, 1165; 64 1160: 48, 1155: 28. Goudreinette 195A50—51, I85A: 63, I75A: 1670, I65A: 48, 195 43—44, 185 51—55, 175: 55—57, 165: 43. 1195; 38, 1185: 46, 1175: 43— 50. 1165 4b—46, IID 17 II70X 22.40. Rode Goudreinette 1195 43 1185 56, 1175 55, 1165 46, II70X: 27. Jonathan 180: 37, 170-80: 46.165 37, 160 22, 1170-80 28, 1165 23—25, 1160: 20, II65X- D. Rode Jonathan 180 37 170-80 49—50, 165 41, 160: 21, 1180: 39, 1170-80: 41— 44. 1165 35. Spencer 180: 31, "0-8O: 33. 165: 22. Zoete "rmgaard 165: 1.27—1.32, 160: -1,13, 155: 69—75. 1165: 1.24—1.28, 1160 1,00—1.14, 1155: 64—72 ,IID: 35—42, grof 3141, fijn 2021. Lomb. Cal ville 180 45, 170-80: 44, 165. 29. 100 20. Glorie van Holland 1180: 37, 1170-80: 34. 115 13. Zoete Campagne 170 80, 165: 16, 160: 61, 155: 41. Pommes de Orange 165-75: 1.43, 155-65: 1.23, 1165: 1.42, 1160: J.27. TI55 85. grof 43. Kastomaten per toat van 6 kg IA 5.50—6.94 IB: 6.11, IC: 2.98, ICC D: 2.50 RA: 2.50—3.40. IIB: 2.50—3.20. RC-. 2.60 doordraai, IICC door draai. Aardbeien per doos IIX •77190. Bramen per doos IT 1.10—1.20. Frambozen per doos I 2.80. Mispels per kg I 10—75. Noten per stuk T 3— 4/2. Aardappelen, bonken 35. I 30-42. Groenten, bloemkool fo—75; rode kool 8: sav. kooi 3b. prei 2536; uien 2447' kassnijbonen 2.00—2.60- knoi- •eiderij 10—13; kroten 22. moeten optellen," aldu de heer P. Wie, de voorzitter van het bestuur van de Ambu lancedienst. Bijeenkomsten De heer Wisse doelde met name op het wegblijven van het bestuur van de Artsenver eniging van een vergadering met het dagelijks bestuur van de Ambulancedienst en de ge neeskundig inspecteur voor de volksgezondheid, waarin de oorzaken van de controverse besproken louden worden. De in het gemeentehuis in Hemkenszand belegde verg. dering van het algemeen be stuur van de ambulancedienst kreeg een onverwacht en emo tioneel slot toen de op de pu blieke tribune aanwezige se cretaris van de Artsenvereni ging dokter S. Buys uit Goes zei dat het dagelijks bestuur van de Artsenvereniging best met het bestuur van de Am bulancedienst over klachten over de functionering van de ambulances wil praten, maar niet in aanwezigheid van de heer Boogert. Op hetzelfde moment verliet de heer Boog ert hierop de vergadering. Vervolgens kwamen dokter Buys en het dagelijks bestuur van de Ambulancedienst over een diat zij op 18 november a.s. in het gemeentehuis van Wissenkerke bijeen zullen ko men om te trachten de goede contacten tussen de Artsenver eniging en de Ambulance dienst te herstellen. Daarbij zal het dagelijks bestuur van de Artsenvereniging een op somming geven van klachten over het niet goed werken van de ambulances in Goes en Ka- pelle. Voorzitter Wisse be treurde het dat de indruk is gewekt als zou het met de kundigheid van het ambulan cepersoneel en de dienstverle ning van de Ambulancedienst maar matig gesteld zijn. „Er moet een aantal zaken nog grondig uitgezocht worden. Voorop staat echter dat de goede verhoudingen met alle belanghebbenden zo spoedig mogelijk hersteld moeten wor den." De heer Boogert zei dat hij tijdens een door hemzelf inge steld onderzoek naar de klach ten over de Arfibulancedienst geschrokken was van de aard en het aantal van de geruch ten en praatjes die over deze dienst in het Goese streekzie kenhuis de ronde doen. Een klacht over een verkeerd tran sport van een patiënt met her senletsel, waarvan de ambu lance in Kapelle wordt be schuldigd, berust volgens de heer Boogert op een verzinsel. „Het is een verzonnen verhaal van een teleurgestelde ex-me- dewerker van de Ambulance dienst, die thans werkzaam is in het Goese ziekenhuis. Deze mam heeft een soort ambulan- ceoomplex gekregen", aldus de heer Boogert. Voorbeelden Hij haalde meer voorbeelden aan van klachten over ver keerd vervoer van patiënten die n-a nauwgezet onderzoek niet op waarheid bleken te berusten. De door de heer Boogert bedoelde persoon was vroeger een zeer gewaardeerd ambolancemedewerker. ,,N dat echter een van de twee ambulances uit Goes naar Ka palle verhuisde heeft deze man zich dit sterk aangetrok ken." Het Borselse raadslid, de rustende arts I.J. Risseeuw, zei dat de bezwaren van het betuur van de Artsenvereni ging niet al te ernstig geno men moeten worden. Niette min meend ehij dat de functi onering van de Goese ambu lance te wensen overlaat. Even later nam de heer Risseeuw deze kritische kanttekening terug. „Mijn inlichtingen ko men blijkbaar niet uit een ge heel betrouwbare hoek". Verwonderd Voorzitter Wisse verwonder de zich er eens te meer over dat het bestuur van de Ambu lancedienst nooit rechtstreeks klachten heeft ontvangen, noch van de patiënten och va de zijde van de artsen. Het dagelijks bestuur nam een suggestie uit de vergadering over om zeer binnen&rt een onderhoud te hebben met de directie van het Goese zieken huis en de ziekhuismedewer- ker.ie volgens de heer Boogert de bron val alle kwade ge ruchten met betrekking tot de Ambulancedienst is geweest. Mevrouw Kamps-Visser, raadslid in Reimerwaal, zei met belangstelling het resul taat af te wachten van de circula're die de geneeskundig incrwoteur. dr. S. 1 »1V hooft gestuurd aar. de Beve ends ars 'vt verzoek even- tue'o vi' over het wer den Ambulancedienst te vermelden. (Van een onzer verslaggevers) GOES Doer het overhalen van een schakelaar heeft gede puteerde mr. J. F. K. Schlingemann in Goes het nieuwe riool- persgemaal en de daarop aansluitende transportleiding in wer king gesteld. Tevoren had de Goese wethouder L. H. de Leeuw niet zonder moeite de toevoer maar de oude installatie afgeslo ten en had dijkgraaf D.J. Dees van het waterschap de Brede Wa tering van Zuid-Beveland de toevoer naar het nieuwe gemaal geopend. schiedeis van het nieuwe ri oolgemaal, onderstreepte de wethouder de veranderde standpuntbepaling van bevol king en overheid met betrek king tot de verontreiniging van het oppervlaktewater. Gedeputeerde Schlingemann bracht de gelukwensen van het provinciaal bestuur over aan gemeente en waterschap met de aanwinst. Na de snelle economische groei in ons Tand worden we geconfronteerd met de gevolgen van het men selijk ingrijpen in de natuur, aldus mr. Schlingemann. Ook in Zeeland staat het zuiver- houden van het oppervlakte water sterk in de belangstel ling- Hij wees op de zeer hoge kosten die met het bouwen van moderne rioolgemalen, transportleidingen en zuiver ingsinstallaties gemoeid zijn. Met name in Zeeland met zijn naar verhouding geringe inwo nersaantal, zullen de financiële lasten bijzonder zwaar op de schouders van de bevolking drukken. Volgens de gedepu teerde zou het niet juist zijn deze kosten alleen op de in dustrie af te wentelen. Hij zag geen andere mogelijkheid dan dat de rijksoverheid de water schappen financieel zullen moeten bijspringen bij de uit voering van hun zuiverings- taak. Daarnaast zal er naar stig gezocht moeten worden naar methoden die de kosten zo laag mogelijk kunnen hou den. Dijkgraaf Dees zei vertrou wen te hebben dat de bevol king de komende heffingsaan slag ten bate van de zuivering van het oppervlaktewater als reëel zal aanvaarden. Verder merkte de heer Dees op dat de vervuiling van de Ooster- schelde door het Goese afval water nu verplaatst is naar de Westerschelde. Wat loco-bur gemeester Dijkgraaf tot de constatering br.acht dat Rijks waterstaat daardoor de zwarte Piet toegespeeld heeft gekre gen. Als laatste spreker bood ir. M. C. van Daal en, directeur van het architectenbureau Witteveen en Bos, de ontwer per van het rioolgemaal met transportleiding, het Goese ge meentebestuur een aantal bo men aan te planten bij het gemaal. Het rioolgemaal zal. toegerust met sterkere pom pen, berekend zijn voor een agglomeratie van 47.000 inwo ners- Met de ingebruikneming van het gemaal» aan de Zuidvliet- straat en de zeven kilometer lange persleiding die uitmondt in de Westerschelde, is een lange lijdensgeschiedenis van de Goese riolering afgesloten. De volgende stap is de bouw van een zuiveringsinstallatie nabij 's-Gravenpolder door het waterschap De Brede Wate ring van Zuid-Beveland. Loco-burgemeester drs. J. Dijkgraaf, sprak van een bij zonder heugelijke dag voor de Goese gemeenschap. Hij er kende dat Goes veel te lang op een goede afvoer van het afvalwater heeft moeten wachten. Na de officiële handelingen in het nieuwe rioolgemaal, die onder meer door verscheidene vertegenwoordigers van de ge meente Borsele, Rijkswater staat en het waterschap werd bijgewoond, heeft wethouder De Leeuw tijdens een samen komst in de Korenbeurs na mens het gemeentebestuur van Goes de installaties overgedra gen aan het bestuur van het waterschap. Hij zegde dijk graaf Dees toe dat Goes voor voldoende aanvoer van afval water zal zorgdragen. De heer De Leeuw sprak de wens uit dat spoedig met de bouw van de zuiveringsinstallatie begop- ede zuiveringsinstallatie begon nen, zal kunnen worden. In zij terugblik op de voorge- (Van een onzer verslaggevers) GOES Op vrijdag no vember wordt om 19 30 uur in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland de tentoon stelling „Fosgielen als docu menten van het verleden" of ficieel geopend. De opening wordt verricht door mr. J. A. Lantsheer. se cretaris van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der We tenschappen. Een inleidend woord zal worden gesproken door de voorzitter van de werkgroep palaeontologie van het Zeeuws genootschap, wel ke werkgroep de expositie heeft georganiseerd. De ten toonstelling loopt in Goes van 7 november tot 8 december. (Van een onzer verslaggevers) WEMELDINGE Komen de parlevinkers bij het kanaal door Zuid-Beveland in finan ciële moeilijkheden doordat nu heel wat van de vroegere scheepvaart door dit kanaal het Schelde-Rijnkanaal kiest, dan moet er snel hulp worden geboden. Dit zei drs. A. van Son, van het ministerie van Economische Zaken, tijdens een doo-r de gemeente Kapelle op touw gezette voorlichtings bijeenkomst over de positie van de parlevinkers en de vraag wat er in de toekomst bij de kanaalmonding te We- meldinge kan gebeuren. Wat die parlevinkers be treft, moet volgens de heer Van Son de vinger aan de pols worden gehouden en zo nodig moet per bedrijf afzonderlijk bekeken worden in welke vorm hulp moet worden gebo den. Overigens is de scheep vaart door het kanaal in okto ber schrikbarend gering' ge weest, zo deelde gisteravond ir. G. Streefkerk van Rijkswa terstaat mee. Verwacht werd dat na de opening van het Schelde-Rijnkanaal de helft van het vroegere aantal van 9000 schepen van het ka naal d'ooi- Zuid-Beveland gabruik zal maken. „In plaats van 4500 voeren er in oktober maar 1200 schepen door dit kanaal", aldus ir. Streefkerk. Overigens moet daarbij rekening worden ge houden met de sehipperssta- king in België, zodat het zeer lage aantal van 1200 een wat vertekend beeld geeft. De heer Streefkerk verwachtte dat het nu wel drukker zal worden op het kanaal door Zuid-Beveland. Tijdens de Belgische schippersstaking was het aantal schepen op het Schelde-Rijnkanaal volgens de verwachtingen. De heer Streefkerk deelde mee dat het plan om ten behoeve van de parlevinkers insteekhaveus in het Schelde-Rijnkanaal te ma ken, nader wordt bestudeerd. Met name wordt bekeken of die havens rendabel te maken zijn. Meer inzicht is dan ech ter nodig in de normale om vang van het scheepvaartver keer. De aanwezige parlevin kers vonden aanvankelijk na dere bestudering overbodig. Ze waren van mening dat de vluchthavens in dit Schelde- Rijnkanaal nu al gebruikt kunnen worden door de parle vinkers. „Met dat studeren worden de parlevinkers uitge moord", zo werd geroepen. Over de vraag of bij de west-sluis te Wemeldinge, men sluit die per 1 januari, een jachthaven kan worden aangalegd, ontstond een uitvoe rige discussie. De heer Streef kerk kreeg het zwaar te verdu ren toen hij stelde dat er geen goede oplossing is om te garanderen dat bil stremming van de grote slui zen de westsluis snel voor de scheepvaart gebruikt kan wor den. „Laat de scheepvaart dan via de Schelde-Rijnverbinding lopen", werd gesuggereerd. De heer Streefkerk merkte op dat de binnenvaart niet graag via Antwerpen de Westerschelde opvaart omdat men vreest dan te lang bij de Belgische slui zen te moeten wachten. GOES Er ontstaan steeds meer bezwaren tegen onze technocratische, geïndus trialiseerde maatschappij. Steeds minder behoefte heeft men aan een opleiding voor een zo hoog mogelijke sport van de maatschappelijke lad der. Het gedrang aan de top neemt steeds meer toe. Er is niet alleen een roep naar een eenvoudiger, minder jachtig en minder gecompliceerd le ven, er is ook een verlangen naar een steeds bredere vor ming". Dat zei staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen drs. K. de Jong op een bijeen komst van zijn ARP-partij in de Prins van Oranje i n Goes waar hij een inleiding hield over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs- Tot de bre dere vorming rekende de be windsman onder meer de vor ming van mensen die in de democratie kunnen functione ren. We zijn er steeds meer van doordrongen geraakt, dat mensen ook een passende uit rusting moeten bezitten om van hun democratische rechten een goed gebruik te kunnen maken. Die uitrusting zal vooral door het onderwijs ge leverd moeten worden. Daar om moet de maatschappelijke vorming meer dan tot nu toe in het onderwijs worden opge nomen". Een andere belangrijke taak van het onderwijs noemde de staatssecretaris het aankweken van creatieve en expressieve vaardigheden. „Het onderwijs is altijd vrij eenzijdig gericht geweest op intellectuele pres taties". De nadruk legde drsv De Jong op de plaats van het gezin aan de basis van de Gedeputeerde mr. J. F. K. Schlingemann schakelt de pompen van het nieuwe riool-pers gemaal in Goes in. Links loco-burgemeester drs. J. Dijkgraaf van Goes. maatschappij. „Wat doen wij iri ons onderwijs aan de op voeding van de mens tot een goede vader of moeder, tot een goed en dienstbaar lid van het gezin"? De staatssecretaris gaf een schets van het zogenaamde contourenplan, een blauwdruk van het toekomstige onder wijs, een discussiestuk. Hij wees erop dat de fundamente le onderwijsvernieuwingen niet zonder meer door wets wijzigingen snel zullen wor den ingevoerd. maar dat de ideeën over het toekomstig on rterwi.js eerst experimenteel worden beproefd om inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan. Nagegaan zal onder meer worden of de op leidingen van de leerkrachten wel voldoende zijn om in een vernieuwd onderwijs te kun nen functioneren. Vaak zal na scholing noodzakelijk zijn. De minister ging ook in op de voorgestelde wijziging van art. 2U8 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs aan de orde komt. Hij verklaarde met nadruk dat het de minis ter van Onderwjjs er aller minst om begonnen is om d e zaken van" de vrijheid van on derwijs voor het bijzonder on derwijs ook maar op enige wij ze ongunstiger te maken". (iVan een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Met de stemmen van de PvdA-PPR- fractie en van de SGP'er J. C. J. Boone tegen, heeft de raad van Borsele besloten bij de Kroon in beroep te gaan tegen de beslissing van Gedeputeer de Staten dat de ambtswoning van de burgemeester in 's- Gravenpolder niet aan burge meester G. H. E. M. van Waes verkocht mag worden omdat zulks niet in het financieel belang van de gemeente is. De raad nam daarmee het preadvies ven B. en W. over, waarin onder meer is gesteld dat G.S. de uitspraak van de raad dot het. aanhouden van een ambtswoning niet meer van deze tijd is, hebben gene- geerd. Voor alle zekerheid stemde het overgrote deel van de raad ook in met het voorstel van B en W. dat het instituut van ambtswoning wordt afgeschaft. Volgens het college moet een burgemeester tegenwoordig, gezien zijn inkomen, in staat worden geacht zelf voor zijn huisvesting te kunnen zorgen. G.S. hadden hun besluit onder meer gegrond op de overwe ging dat burgemeester Van Waes over twee jaar met pen sioen zal gaan en het op dit moment niet bekend is op welke wijze zijn opvolger zal worden gehuisvest. (ADVERTENTIE;») Dank zij het Risico Waarde-projekt 2 van E&L krijgt eer, 25-jarige vrouw bijvoorbeeld: t 14 592 - belastingvrij op haar 60e verjaardag. (Dit bedrag is berekend volgens reele prognoses.) Voor het zover is kan haar echter iets overkomen. Dan geeft E&L, bij overlijden, I 100.000,- belastingvrij aan u. uw gezin, om dóór te gaan Deze zekerheid kost i 440,- premie per jaar, gedurende de 35 jaar dat haar Risico Waarde-projekt 2 loopt. Wat krijgt uw vrouw voor haar 60e? Uw verzekeringadviseur kan dat zo nazien Benader hem. Ze is immers nog lang niet jang? - c-ede verzekeringadviseur kent E&L. Als de J Levensverzekeringen helder als glas Korte Voorhout 20 Den Haag Tel 070-469262' Vismijn Aan de vismijn te Breskens is aangevoerd: 20283 kg export garnalen 1,92—2,56; 6747 pellerij 1,67 3,02; 1003 bot 0,40—0.51: 4045 schar 0,71—1,57; 24132 schol 1,12—1,86; 9384 tong 6,52— 13,06; 2480 tarbot 2,79—11,50; 1183 griet 1,68—5,50; 17389 kabeljauw 0,712,70; 10504 wijting 0,571,35; 320 rog 1,023.68; 29 makreel 0,00 1,25; 2257 poon 0,40—0,70: 53 haai 0,781,75; 32 ham 6,50 7,55; 353 tongschar 1,183,60; 259 inktvis 2,743,01; 30 pie terman 2,002,50; 495 steen bolk 0.40—0,56. Veteranenvoetbal De ve- teranenvoetbalclub Clinge heeft weer een tweetal wed strijd achter de rug. Tegen de veteranen uit Vogelwaarde werd met 12 gewonnen. Met eenzelfde nederlaag werden de veteranen van RIA uit West- dorpe naar huis gestuurd. Zon dag spelen de Clingese vetera nen tegen de oudjes van Corn Boys. Foto-expositie Vrijdag bestaat voor de bewoners van Middelburg en omgeving de mogelijkheid gratis de ten toonstelling van foto's en dia's, die werden ingezonden voor deelname aan de monumenten wedstrijd, te bezoeken. De tentoonstelling is voor deze gelegenheid geopend van 19 tot 21.30 uur. Tijdens deze uren kan men ook de film „Middelburg-monumenten- stad" gaan bekijken. Controleur Om verdere vernielingen en vermissingen in de gymnastieklokalen zo ver mogelijk terug te dringen, heeft het college van b. en W. van Vlissingen de heer J. Bliek als controle-functionaris gymnastieklokalen aangesteld. De heer Bliek zal dagelijks aan de hand van een vast schema de lokalen en wat daarbij hoort controleren en aan de hand daarvan dagelijks een rapport opmaken, waar door de aan vermissingen en vernielingen schuldigen snel kunnen worden opgespoord. j (Van onze correspondent) GOES De vestiging van een winkelcentrum als de Vendette in Goes hoeft niet nadelig te werken voor de an dere middenstanders. Dit zei de heer J. van Rljssen uit Baarn, staflid ontwikkelings- bureau winkelcentra, een dochteronderneming van de N.M.B., op een bijeenkomst van de Goese middenstand centrale in lie! lunchcafé ,,Het Stadhuis" in Goes. Hij haalde hier bij als voor beeld aan de vestiging van een winkelcentrum in een bui tenwijk van Arnhem. Na en kele jaren bleek dat ook de middenstand in het centrum er profijt van trok, Na enkele jaren was er geen achteruit gang in de omzet te bespeu ren. Het profiteerde mee van de aantrekkingskracht van het winkelcentrum op de omge ving van Arnhem" aldus de heer Van Rijssen, in zijn toe spraak die hij hield voor de Goese middenstanders. Deze toespraak had als onderwerp ..de ontwikkeling van het Schuttershofgebied tegen de achtergrond van wat zich in de detailhandel afspeelt". Het grote winkelcentrum Vroom en Dreesmann gaat hier, waar zich momenteel nog een par keerplaats bevindt een zoge naamde Vendette vestigen, Volgens de heer Van Rijssen hebben de gebeurtenissen in Vlissingen en Middelburg, be treffende de vestiging van winkels en warenhuizen tot gevolg gehad dat Goes is blij ven „hangen". Nu het de kans krijgt moet het zorgsn hier zo snel mogelijk op in te spelen. Dit moet dan wel gepaard gaan met het aantrekkelijk naken van de binnenstad waarbij volgens de heer Van Rijssen zoveel mogelijk moet worden gedacht aan een goede bereikbaarheid. voldoende parkeergelegenheid en een prettige sfeer- Voorzitter Linssen van de Goese middenstands centrale liet zich in zijn openingswoord negatief uit over met name de christelijke fracties en de fractie van de VVD in de gemeenteraad. Hij verweet hen een tweeslachtige houding in verband met de uitbreiding van de Agrimarkt. „Hoewel de Kamer van Koophandel en Fa brieken en de centrale instan tie voor midden en kleinbe drijf geadviseerd hadden te gen uitbreiding gaf de raad toestemming voor uitbreiding. „Aldus Linssen die het ver moeden uitsprak dat de uit spraak voor uitbreiding al vast stond voor dat het in de raad en de commissies kwam. Verschraling van het medi um waar het Simplisties Ver bond voor strijdt, is doorge drongen in de zendtijd voor belangen-partijen. De beelden mocht je gisteravond weer zelf b»denkn bij de letters die over het scherm raasden. Een multinational is een voetballer, die veel interlands speelt, of een schip dat alle zeeëen be vaart, of een groot bedrijf met Nuttige produkten als kant en-Maar maaltijden, zoutjes en zoetjes, schoonmaakmiddelen en plastics worden bij elkaar gevoetbald, vervoerd of ge maakt. Zelf beelden bedenken bij een uitzending van de KNVB, Leo van der Laak of de PSP is zo vervelend nog niet. AVRO's Televizier ruim de haar tijd in voor het poli tieke geweld aan de Oostgrens van Israëel. Alleen op de vrij dag maar dit terzijde krijg je het bij de AVRO gra tis en is het er goed borrel nootjes eten. Er wordt relatief veel aandacht aan het Midden- Oosten besteed en dat houdt overlapping in. De situatie in Libanon werd afgelopen zon dag helder door Pamoramiek belicht, gisteravond werd dat nog eens dunnetjes in Televi zier overgedaan en aangevuld met een analys van Hilter- man over „de typisch Arabi sche logica" en een interview met Assad over Syriëe's aan- dielsra ëeleropnakangaan genwordenn. houden, kon gerust overgesla- Net als de technische ui - teenzettingen over plutonium in Avro's: „Hoe maak ik een atoombom", een Amerikaanse die in vijf weken een atoom- bomo ntwierp. Deact iviteiten van deze amateurbommenma ker mogen gelden als waar schuwing dialv oorkomenmoet worden dat plutonium„inroe- deer nst van dei nlioud wasde langdradige uitwerking reden nachtconce rt in Carrée van Ramses Shaffy kon het pu- blieknietgen oegkrij ge n van het: Wij zullen doorgaan, ge neurie. Avro's Ramsessie liet zien, dat Ramses Shaffy een zaal weet te bespelen en een typische sfeer kan opbouwen. Ook evenwel, dat zijn teksten van een zeer laag niveau zijn. Shaffy verdient veel beter. „Praten alsof je in een file staat", was de omschrijving van Wim Nijman die in IKOR's Jouw beurt aan het begin van de avond stotteren de kinderen in de studio had. Dat Neijman problemen aan de orde stelt waar verrassend ongedwongen op wordt gerea geerd. zal genoegzaam bekend zijn. De laatste afleveringen van Jouw beurt vielen vooral on door instructie-filmpjes, zo als vorige w eek waarin duide lijk "'ent gemaakt hoe Surina me Suriname is geworden en gisteravond hoe stotteraars van hun taalproblemen af pro heren te komen. Van die in- s+nictie-fllmnjes zou menig te levisiemaker vooral op d enfrWipg actualiteiten kun ven leren. rr„+ is immers heel wof moeiliiVer dan eert poli tiek :"»fmaken met een bewegende deken. ■TOKAN DIEPSTRATEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 7