Hontenisse maakt meerjarenplan Afgebrande woning in Graauw verzekerd Al discussie over plannen Hontenisse STUU OOST GEÏN Voortbestaan van kleuterscholen in Hontenisse nog onzeker CLIMAX KVP-BEZOEK VERWACHT IN HULST Voorlid Bedrijvigheid in haven van Walsoorden duidelijkheid in vrijwilligers- en bejaardenwerk Geen industrie in Wilhelmuspolder bij Walsoorden Opklaringen -m\. 1 BELASTINGVERHOGINGEN IN DE MAAK Brandweer wil tweede telefoonlijn G. VAN DAMME IN KOEWACHT KONING Bungalows in Kloosterzande mogen er komen VERBETERING ZWEMBAD Grondprijzen en belasting V f omhoog in Hontenisse Kriekeputters houden openingsbal Kloosterzande Heikant Hulst Ossenisse Concert in St. Jansteen Tractor- bestuurder gewond bij ongeval Axel Verlies De Vogel val groter uit Clinge St. Jansteen Acht groepen van Hava Haguila op dansfeest ZEELAXD DOEr Natuur- en re De familie Van Kampen, die eergisteren haar huis aan de Zandbergsestraat in Graauw zag afbranden is tegen brand verzekerd. Controle van de polissen heeft gisteren uitge wezen, dat men in ieder geval op aen uitkering van 100.000 gulden kan rekenen. Of dat voldoende is om zonder finan ciële verliezen uit de brand te komen wordt echter betwij feld. Zoals gisteren gemeld, greep het vuur zo snel om zich heen, dat nauwelijks iets uit het huis gered kon worden. Me vrouw van Kampen, die giste ren zei al weer wat van de schrik bekomen te zijn, heeft met haar man en zoon voorlo pig onderdak gevonden bij een familielid. De brand, zo ic in middels vast komen te staan, is niet veroorzaakt door kort sluiting, zodat alleen maar kan worden aangenomen, dat het vuur inderdaad is ontstaan doordat schilders met afbrand apparatuur bezig zijn ge weest. Aangenomen wordt, dat het vuur bij de rolluiken of onder de dakgoot enige tijd heeft liggen smeulen. De brand heeft volgens brandweercommandant J. Janssens opnieuw aangetoond, dat men in de brandweerka- zere sterk verlegen zit om een tweede telefoontoestel. Omdat men de enige telefoon lijn, waarover men bij de brandweer beschikt, gebruikt moet worden om de verbin ding met de mobilofoon in de brandweerauto in stand te houden, is het onmogelijk ver schillende instanties als politie en regionale brandweercom mandant op tijd van het ge beuren in kennis te stellen. (Van onze correspondent) KOEWACHT 63 schutters namen in Koewacht deel aan de koningsschieting voor be jaarden. Het evenement vond plaats bij café J. de Guchte- neire. Al in de tweede ronde wist G. van Damme uit Koe wacht de koningsvogel naar beneden te halen. Mevrouw De Guchteneire bood hem een cadeau aan: een marmeren beeld voorstellende èen boog schutter. In de derde ronde legde de heer Van Damme ook be slag op de eerste zij vogel. De tweede zijvogel ging naar J. de Waal uit Axel. De eerste extra prijs, beschikbaar ge steld door aen middenstander uit Koewacht, werd gewonnen door T. Hesters uit Stekene. Een tweede extra prijs viel in handen van R- de Guchteneire uit Koewacht (België). De be ker voor het grootste aantal vogels, geschonken door J. de Guchteneire, werd gewonnen door B. C. Baert uit Koewacht (vier stuks). De volgende be- jaardenschieting bij J. de Guchteneire wordt dinsdag 18 november gehouden. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Een nadere toelichting op de plan nen heeft er volgens het ge meentebestuur van Hontenisse toe geleid, dat vanuit het ver enigingsleven geen bezwaren meer bestaan tegen de bouw van bungalows in Kloosterzan de op het handbal veld en de volkstuintjes bij bet Marijke- plein in Kloosterzande. Het handbal veld zal tezijnertiid handbal veld zal tezijnertijd achter het zwembad komen te liggen. (Vsn een onzer verslaggevers) HONTENISSE - Door een planning te maken van haar activiteiten wil de gemeente Hontenisse binnen vijf jaar een einde maken aan haar geldtekorten. Dat is ook dringend nodig want na 1980 vervalt de extra uitkering, die de noodlijdende gemeente uit het gemeentefonds ontvangt. Onder meer door het verhogen van de belastingen denkt de gemeente het weg vallend bedrag van 30.000 gulden in 1981 te kunnen opvangen. Ondertussen geeft de begro ting voor volgend jaar voor het eerst na jaren een over schot te zien. Er is namelijk l'OO-OOO gulden beschikbaar voor nieuw uit te voeren wer ken. Omdat men er rekening mee houdt in de komende vijf jaar steeds over eenzelfde be drag te kunnen beschikken, denkt men komend jaar 350.000 gulden aan nieuwe werken uit te kunnen geven. De gemeente wil daarbij een keuze maken uit het realise ren van aardgas in Ossenisse, riolering in Kuitaart, de Tas- dijk of de Zoutedijk en het maken van een archiefbewaar plaats bij het gemeentehuis. Het archief gaat 100.000 gul den kosten. Hoeveel de andere werkzaamheden gaan kosten, weet de gameente nog niet. In de komende maanden zal de gemeente een keuze ma ken. Uit de meerjaren planning, die de gemeente binnen een jaar klaar hoopt te hebben zal blijken of nog an dere plannen kunnen worden uitgevoerd in de daaropvolgen de jaren. Daarbij wordt re kening gehouden met de uit komsten van het behoeftenon- derzoekje. waarvoor de ge meenteraad onlangs geld be schikbaar heeft gesteld. Ondertussen heeft Hontenis se een verlanglijstje ingele verd bij de mensen, die de uitkeringen uit de werkioos- heidspot verdelen. Hontenisse wacht op werkloosheidsgeld voor het uitvoeren van de vol gende werken: vernieuwing van de weg Vogelwaarde - Rapenburg - tol en verbete ring van het kruispunt bij Ra penburg tol, verbetering van de Frederik Hendrikstraat en de Waterstraat, een tweede toiletgebouw op de camping De Vogel, uitbreiding van het sportpark in Kloosterzande, herstel van de kademuur in de haven van Walsoorden, her straten van verschillende we gen in Hengstdijk Klooster zande en Ossenisse. Met al deze werken is bijna vier mil joen gulden gemoeid. Als er de komende jaren meer ruimte op de begroting is, wil de gemeente bekijken of het zwembad birmen vijf jaar kan worden uitgebreid. Datzelfde geld voor uitbreiding van het gemeentehuis en het onderbrengen van alle dien sten in één gebouw, het moge lijk maken van de bouw van een nieuwe basisschool in Kloosterzande, het verbeteren van de Bossestraat en de rio- (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE De begro ting van de gemeente Hontenis se heeft voor volgend jaar ver hoging van de grondprijzen en belastingen in petto. Door lastingen wil de gemeente met tien procent laten stijgen vol de trage uitgifte van bouw grond zijn de renteverliezen I hoger dan verwacht. Daarom I zo beloven burgemeester en wethouders, zullen de gemeen teraad regelmatig voorstellen bereiken tot verhoging van de grondprijzen. Voor de komen de Jaren volgens het ge meentebestuur voldoende bouwgrond aanwezig. Het vastgestelde voorlopig tarief van de onroerendgoed- belasting, die op 1 januari wordt ingevoerd is niet hoog genoeg om de geraamde op brengst te halen. Volgende maand komt een voorstel aan de orde om het tarief aan te passen- Dan komt ook infor matie op tafel over de verrich te schattingen en de voorlich ting, die de gemeente over de belastingheffing wil geven. De onroerendgoedbelasting komt in de plaats van de straat- en rioolbelasting en van de perso nele belasting. De overige be- gend jaar. lering in Groenendijk, het bouwen van een kleedgebouw met tennisbaan in Vogelwaar de. „Deze lijst" zo stellen B. en W., „is uiteraard voor uit breiding vatbaar". In de ko mende maanden zal meenteraad zich over plannen uitspreken. de ge- al deze (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE De ge meente Hontenisse wil dat duidelijkheid geschapen wordt in de vormen van open bejaar denwerk, welfarewerk en an der vrijwilligerswerk, die mo menteel in de gemeente wor-t u den bedreven. Momenteel ont-| HUlSf breekt volgens de gemeente „elke coördinatie". In het haventje van Walsoorden heerst nog volop bedrijvig heid. Het herstel van de oude kademuur staat midden op het verlanglijstje, dat de gemeente bij de verdelers van de werkgelegenheidsgelden heeft ingediend. (Van een onzer verslaggevers) WALSOORDEN In de haven van Walsoorden, waar langsvarende zeeschepen nog steeds voor een hinderlijke deining zorgen, heerst dit jaar aanmerkelijk meer bedrijvig heid dan in voorgaande jaren. Door de groter geworden ton- nemaat per schip is de omzet er dit jaar hoger dan andere jaren. Desalniettemin blijft de exploitatie ervan voor de ge meente Hontenisse een kostba re zaak. Bijna jaarlijks moet een grote hoeveelheid slib weg- gebaggerd worden om de ha ven voldoende diep te houden. De gemeente mag dit slib weer elders in de Westerschel- de terugstorten, maar moet daar volgend jaar een sterk verhoogd geldbedrag voor gaan betalen. Door een aflo pend contract met de bagger- maatschappij Dragane heeft de gemeente een steiger In onder houd gakregen. Met de scheepswerf gebr. De Klerk en de heer H. Doedee (die een mobiele werkplaats in de ha ven heeft) moet nog een defi nitieve overeenkomst worden afgesloten voor de huur van haventerreinen. De gemeente wil die duide lijkheid om te kunnen beslis sen over de verzoeken om subsidie, die haar vanuit het vrijwilligerswerk hebben be reikt. De gemeente heeft aan de stichting centrum voor maatschappelijke dienstverle ning gevraagd om eens te kij ken, wat er momentael in Ontenisse allemaal te koop is op het gebied van open bejaar denwerk, welfarewerk en an dere vormen van vrijwilligers werk. De gemeente stelt ove rigens al op voorhand voorstan der te zijn van deze activitei ten en ze door subsidieverle ning te willen stimuleren. De gemeente Hontenisse wil verder eens gaan bekijken in hoeverre het nog nodig is om het gemeenschaoswerk Hulst e.o. te subsidiëren. Voorop staat daarbij volgens de ge meente, dat de mogelijkheden, die elders geboden worden voor een zinvolle vrijetijdsbe steding ook in Hontenisse niet mogen ontbreken. (Van een onzer verslaggevers) CLINGE De carnavals vereniging de Kriekeputters begint het carnavalsseizoen za terdag met een openingsbal. De avond wordt gehouden in Malpertuus. Het orkest van Johnny Contra zorgt voor de muziek vanaf acht uur. De, fanfare Weldoen door Ver maak geeft tijdens het bal een muzikale show. Het majoret-1 tenpeloton geeft daarbij ook; acte de presence. Om elf mi nuten over elf stelt ere-voor- zitter J. Seghers de nieuwe raad van elf aan de aanwezi gen voor. Prins carnaval zal op speciale wijze van zijn aanwezigheid blijk geven. Simcashow Vrijdag, za terdag en zondag presenteert het automobielbedrijf J. L. van de Voorde in haar bedrijf te Huist de Simca-show 197G. Daarbij worden de nieuwe modellen Simca 1307 en 1308 onder meer getoond. Bijna alle andere modeden van dit auto merk kan men er dan ook bezichtigen. De show is vrij dag toegankelijk tussen zes en negen uur 's avonds, zaterdag tussen tien en zes uur overdag! en zondag tussen twee en zes uur 's middags. Personeelsvereniging De personeelsvereniging van de gemeente Huist houdt vrijdag, 14 november in café De Ster een prijskamp. De onderdelen zijn kaarten (bokken), pieren, tritsen, gokken met de gok kast, en sjoelen. Na afloop daarvan zal het klassement worden opgemaakt over de dit jaar gehouden spelen. De jaar lijkse feestavond van de per soneelsvereniging speelt zich af op vrijdag 12 december. Die wordt gehouden in Den| Dullaert. De Vogel De Hengelclub! De Vogel houdt zaterdag 22 november de algemene jaar-j vergadering. De bijeenkomst begint om drie uur 's middags' in hotel Van Leuven te Kloos-! terzande. Wegens het perio diek aftreden van de heren De' Smet en Martens is een be- j stuursverkiezing nodig. Na dei jaarvergadering begint om zes' uur de jaarlijkse feestavond. Men begint met een diner. Een dansorkest zorgt daarna' voor muziek. De kampioenen uit het afgelopen jaar krijgen tijdens het feest hun ereprij zen uitgereikt. Daarvoor zal burgemeester Somers van Hontenisse aanwezig zijn. (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE De ge meente Hontenisse heeft een werkgroep gevormd, die aan het studeren is op de huisves tingsproblemen en de be- staanskansen van de scholen in de kleinere kernen. B. en W. beloven, dat de gemeente raad en de schoolbesturen via informatiebulletins op de hoogta worden gesteld van het werk binnen de werkgroep, KVO Donderdag wordt op verzoek van het KVO in Heikant een film vertoond over de overgangsjaren van de vrouw. Dat gebeurt in café Weemaes-Moorthamer. Aan de hand van de film zal dokter Adriaansens een uiteenzetting geven- Hengelwedstrijd De zee- hengelclub De Vogel houdt zondag 16 november de acht ste en laatste clubwedstrijd in dit seizoen- Er wordt gevist in de Westerschelde tussen zee dorp en het gemaal Kampen. De hengelstrijd zal zich afspe len tussen halftwaalf en half- drie. De inschriiving en de nrijsuitreiking gebeurt in café Van Kruyssen te Kloosterzan de. (Van een onzer verslaggevers) ST.-JANSTEEN Het Sint- Caeciliakoor geeft zondaga vond samen met het Breda's Kamerorkest een uitvoering in het verenigingsgebouw te St.- Jansteen. Koor en orkest zul len 's morgens medewerking verlenen aan de hoogmis, die om tien uur begint. Er wordt dan een uitvoering gegeven van de Kronungsmes- se van Mozart. Het avondcon cert in het verenigingsgebouw begint om kwart over acht. Solistische medewerking wordt dan verleend door Huub Bartz (orgel) en Marie-Louise Hoefeijzers (klarinet). Van Mozart wordt dan de ouvertu re Titus uitgevoerd, van Handel het orgelconcert in g. van Haydn de symfonie nr- 97, van Von Weber het klarinet- concert in es en van Schultz toee'muziek bij Racie's Atha- lie. De uitvoeringen in de kerk en het verenigingsgebouw staan onder leiding van Wim Bartz. De kaarten zijn in voor verkoop verkrijgbaar bij boekhandel-galerie Van Geyt in Hulst. die het gemeentebestuur moet adviseren. De gemeente heeft met vreugde kennis genomen van de vernieuwingen, die de minis- ster in het onderwijs wil door voeren, omdat samengaan van kleuter- en basisscholen voor de kleinere kernen van goede oplossing zou zijn. Wattelijke maatregelen in die richting zouden de dreigende sluiting van die kleuterscholen in Osse nisse en Terhole volgens de gemeente kunnen voorko men. Voor de kleuterschool in Larnswaiarde moet een nieuwe huisvesting worden gevonden, nu het huidige gebouw wel licht een andere bestemming krijgt. In Kloosterzande be staan verder moeilijkheden voor huisvesting van de bij zondere lagere scholen. Het bestuur van de H. Hartsch-ool heeft nieuwbouwplannen. De semipermanente school aan de J.F. Kennedysingel zal ver vangen moeten worden op lan gere termijn. (Van onze correspondente) AXEL Met een gebroken arm is de heer F V uit Absda- le, bestuurder van een land- bouwtractor, gistermiddag op genomen in het ziekenhuis in Hulst nadat hij was aangere den door een personenauto. Feestavond De Hulster Bedrijfsvoetbalvereniging 't Centrum zal vrijdagavond in het café van Cor Nagtzaam voor zowel haar heren-afde ling als voor haar dmesafde- ling de jaarlijkse feestavond houden. Het orkest „The Sil ver Stars" uit Hulst zal die avond voor het muzikale ge deelte zorgen. Rollenwedstrijd Zaterdag avond zal eir in het café van Cor Nagtzaam een rollenwed strijd worden verreden. De or ganisatie is in handen van de lokaalhouder. Iedere belang stellende is die avond welkom. Voor de winnaars worden be kers en andere prijzen be schikbaar gesteld. (Van een onzer verslaggeï([ HONTENISSE D( meente Hontenisse voorlopig rekening me, het recreatiegebied De y. volgend jaar een verlies vert van 122.000 gulden, Dj! 20.000 gulden meer dit jaar werd geraamd, i verlies zal dit jaar, onjy het gunstige weer, echter h ger liggen, dan men dacht. De grotere verli» worden volgens de gemtei alleen veroorzaakt door dt stegen lonen. De gemeente heeft er au kening mee gehouden, dat 4 gebruikers van De Vogel gend jaar tien procent 1 betalen dan dit jaar, 1 gens wil de gemeente, snel mogeliak een besiisi wordt genomen over de t komst van De Vogel. Er a- onder meer aan gedacht recreatieterrein te verhuren; te verkopen. Daarover ii, g gemeld, advies gevaagd 1 de bond van recreatieonde mers. Aan de andere wordt gedacht aan uitbreidrÜ van de kampeerruimte. Als de gevraagde advi_ op tijd binnen zijn, hoopt J gemeente dit jaar nog aen J voorstel over het beha De Vogel te kunnen doen. t: is nodig omdat de exploit, in eigen beheer moment I wordt belemmerd door on»T kerheden. (Van een onzer verslaggevw I HONTENISSE - Venél l lende raadsleden uit Honteèl se hebben achter gesloten tel ren al meegepraat bij het op stellen van de gemeentebejol ting voor volgend jaar. Dat is I gebeurd via de zogenaamdf 11 nanciële commissie, diedejt l legenheid heeft gekregen I beleidsvoornemens -van b. ti I w. al voordat deze in de op» f baarheid kwamen aan te vul-1 len en te wijzigen. Burgemeester en wethouden zijn van plan een dergelijk werkwijze in de toekomst een nog verdergaande wijitl voort te zetten. Met name bt] V de opstelling van het meerja-1 renplan. I Op 3 december zal de tol ciële commissie de begrotrgl nog eens onderzoeken. Op -1 december onderzoeken «I overige leden van de raad 41 begroting. In de raadsvergaif-l ring van 17 december kuiMl de raadsleden in het opental op de beleidsplannen van if bestuurscollege reageren. De tractor, met bieten, dfe geladen was reed vanaf de richting Axel op de Vaartdijk en wilde linksaf slaan de Buthstraat in. Op dat moment, werd hij ingehaald door de hem achter-oprijdende persone nauto bestuurd door de heer P.A.C.J. uit Serooskerke De auto reed met een klap tegen een voorwiel van de tractor, waardoor de I ractorbestuurder 1 met zijn arm tussen het stuur i kwam. De personenauto liep schade op. (Van een onzer verslaggevers) HULST De climax van het bezoek dat een delegatie van de K.V.P., wan< nder mi nister drs. Th. Westerterp van verkeer en waterstaat, maandag 10 november aan Zeeland brengt, wordt ver wacht tijdens de bijeenkomst, die 's avonds vanaf acht uur in het gemeentehuis van Hulst wordt gehouden. Verwacht wordt, dat minster Westerterp dan met name wat zal zeggen over de aanleg van de vaste oeververbinding, bochtafsnijding bij Bath, aan leg Baalhoekkanaal, e.d. Dit kan tijdens een open discussie waarop ook onderwevpen aan de orde komen waarover men het tevoren niet heeft gahad. Voor die open discussie spreekt namelijk burgemeester P. Molthoff van Hulst over planologische onderwerpen. wethouder P. Everaert van Hontenisse over het industria lisatiebeleid, de heer G. de Jager als voorzitter van het overlegorgaan van de Zeeuwse landbouworganisaties uiteraard over de problemen in de land bouw, drs. H. Verschaffel als voorzitter van de kring van werkgevers in de Kanaalzone over de werkgeversprobiemen in Zeeuwsch-Vlaanderen en winkelier W. Kayser uit Hulst over winkelsluitingswet. Toneelavond De afdeling Clinge van de katholieke ar beiders vrouwen houdt vrijdag een toneelavond in de Trouba dour. De toneelgroep Knalgas uit het Belgische De Klinge voert dan het blijspel Mie Pla dijs op. De KAV Clinge beeft de zusterverenigingen uit Hulst en Terhole uitgenodigd om de avond bij te wonen. Gotiek in Frankrijk Op maandag 10 november houdt de heer Jean Allix in De Hal le te Axel een voordracht over de gothiek in Frankrijk. Is de verschijning van de gothiek in Frankrijk het resultaat van een evolutie of van een revo lutie, zo zal hij zich dan af vragen. De bijeenkomst, ge organiseerd door de alliance francaise, beginit om kwart strijden achter de rug. Tegen de Vrachtauto's Tijdens de af g! open raadsvergadering bracht het raadslid K. Harne- ltnk (PvdA) opnieuw ter sprake, dat tegen het parkeren van vracht- en tankauto's in de Axeise straten nog steeds niet wordt opgetreden. Hij wees daarbij op een door de raad aangenomen politieveroi- dening. „Wanneer wordt die nu eens nageleefd en uitge voerd". zo zei hij. Volgens burgemeester De Kam had een politie-onderzoek uitgewezen, dat het hier tijdens de week einden slechts om vijf auto's gaat. „Maar het gaat juist om de werkdagen", zo zei het raadslid Hamelink. die de be lofte meekreeg, dat daarover op latere datum uitsluitsel zou komen. De heer Hamelink p'eitte voor het met snoed creëren van een parkeerplaats voor vrachtauto's. Topbiljart In café de Kroon heeft de topbiljartclub de Steense Teepers met 15—5 verloren van de Gouden Keu uit Stekene Biljarten De Steense bil jartclub de Steense Carambo'e heeft met tien caramboles ver schil verloren van WBC uit Walsoorden. De wedstrijd werd op het gewone biljart gespeeld. (Van een onzer verslagf«w HONTENISSE - Het F meentebestuur van HontW* ziet industrievestiging; op terrein Wilhelmuspolder meer zitten. Men vindt voldoende dat op het bivt terrein te Walsoorden en laf de Oudeweg gronden voor in dustrievestiging beschik»" zijn. In de begroting is de de van het industrieten-' Wilhelmuspolder afgeschrew Dat gebeurde eerder oo\J>' het industrieterrein Vo4*| waarde.. (Van een onzer vers VOGELWAARDE -7 acht groepen zal de volkst» groep Hava Naguila P" om het jaarlijks vol feest in Vogelwaarde tot succes te maken. Specrate J1 tractie tijdens de vo< gen die zaterdag in 't d- - trum worden gegeven. I de verschijning van de ,1 band en dé majorettes Biervliet. In de p<u|2e een loterij plaats. Het '-'7 I mént begint om acht uil 1 avonds en wordt gehou1W het dorpscentrum. Tan, Naguila treden op: de 1 groen Vogelwaarde de a groen Biervliet, de tiener,^ Bmrvlief de t!e"ersrne" ge'wnarde. de ionfferen v'oeeiwaarde. de Biervliet, de serioren waarde en de demon' groen Bovendien aSe ï-iof «s!rfftn orkest van "aV ÉDii1*) 015. de stem van donder (Van een onzer verslaggever MIDDELBURG - De provj Cie Zeeland zal waarschijnl mee gaan doen aan het get van voorlichting over milieul giëne. Het plan daarvoor wo: momenteel door een werkgrc voor alle Nederlandse prov cies uitgewerkt. Gedacht woi aan het laten maken van f film en dia's en het verspreic van lessen voor het onderw De kosten van het totale proj<; worden geraamd op 653.00 en naar rato van de bevolkm; aantallen zal Zeeland daarV 15.887,- moeten betalen. GS. van Zeeland zullen Pi vinciale Staten tijdens de v! gadering van 19 december vo< stellen om dat bedrag voor doel beschikbaar te stellen. 1 plan om van de kant van de pJ vincies meer aan voorlichti (Van een on MIDDELBURG - Op dit mij Oosterschclde als natuur- en 1 gezegd worden. Keuze van kunnen nog niet gemaakt worfl wijze van afsluiting en wijze vz schelde nog niet bekend zijn. Ten aanzien van de Oostd schelde bestaat maar één zeké heid en dat is dat de zeearm 1978 nogniet afgesloten zal zi| „Los van de vraag waarop tenslotte zal uitdraaien sta vast dat de ontwikkelingen in j rond de Oosterschelde natuur- en recreatiegebied di nen te worden begeleid, omd bij het ontbreken daarvan of gewijzigde situaties zoud- kunnen ontstaan. En het kan e leen maar goed zijn dit tijdig onderkennen en zich niet te l| ten overrompelen". Vooruitzichten voor vrijda en zaterdag opgesteld'door he KNMI op woensdag om 18 uui Opklaringen en op de meest plaatsen droog. Maximum ten peraturen ongeveer 10 gradeij Weersvooruitzichten in cijfer] gemiddeld over Nederland. Voor vrijdag: aantal uren zo| 1 tot 6, min. temp.: omstreeks f gr., max. temp.: omstreeks li gr., kans op een droge period van minstens 12 uur 80 procen kans op een geheel droog etma<f 50 procent. Voor zaterdag: aantal ure| zon 1 tot 7, min. temp., on streeks 3 gr., max. temp.: on streeks 10 grkans op een dros periode van minstens 12 uur 91 procent, kans op een gehec droog etmaal 70 procent. Le waterhoogten van woens dagmorgen, meegedeeld doq Rijkswaterstaat Konstanz 30 MIN 3, Rheinielden 191 min - Plittersdorf 324 min 6 Maxa. 380 min 4 Plochingen 128 min Mannheim 192 min 7 Steinbac 1 W min 4. Mainz2l5 min 2 Bil gen 91 min 2 Ka-ub 130 min Trier 233 min 1, Kobienz 15 min 2. Keulen 83 min li Run rort 241 plus 4 Lobith 863 plu 4, Pannerdense Kop 841 plus Nijmegen 655 onv„ IJsselkc 818.plus 2, Eelde IJssei 340 plu; - Deventer 217 min 3, Katei veerspooldersi uis 13 min I 2i°"sin 5438 plus 4 Boighare 3788 plus 17 belfeld 1093 pid 3 Grave beneden de Sluis 4ê onv Moigen vrijdag 7 nov Bergen op Zoom 6 03-18.1 i Hansweert 5 06 17 30 lerneuzen 4 29 16.52 Vlissingen 4.00 16.22 «emeldinge 5.54-18 09

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 2