BOUSSSIH KÜLVARSEÏ 4.95 61 91 L. iTln. MAGAZIJN- TRANSPORTiEOlNDZ ÊEKQ0KTE LEVER KALF3- E 'ITERHAMWOnST 61 ACHTERHAM 1.39 .1.47 SUPERMARKTmBIERKAM Zal er geen drukwerk bestaan, zou er van Harry z'n studentenhavermout helemaal weinig terecht komen. ...J VOOR INDI ieui Aardenburgse raad 1.8! De wereld Hangt van drukwerk aan elkaar ontgoocheld MEDEWERKER(STER) ONDERWIJZERS/ j ONDERWIJZERESSEN INSTRUKTIE VERPLEEGKUNDIGE A. J. v.d. ZWAARD gezinsuitbreiding t t t t Gemeente Sas van Gent „BOLLETJE" RfDaEBRBSD' A 3 „BlÓ BiVT"' ROOMBOTER KAAS HALFVOLLE MELK ÏAIffUE- 01CKDCSUDE-VU 1 GEMEENTE MIDDELBURG WINTERWORTELEN PREI 1. 1. R9ZIJNENSL0F GOUDREINETTEN O SPRUITJES QH| MANDARIJNTJES 9 4( een dagblad-advertentie zit nergens mee. Hij zou natuurlijk voor de gelegenheid z'n moeder kunnen laten overkomen. Maar ja, dan sta je ook mooi voor schut als zelf standig jongmens. Denk overigens niet dat alleen Harry zoiets kan overkomen. We zouden allemaal dagelijks met de handen in 't haar staan als we niet omgevèn waren door leerboeken, encyclopedieën, handleidingen, reisgidsen - en de krant natuurlijk om nog maar es een in de hand liggend voorbeeld te noemen. Probeer drukwerk maar es weg te denken uit onze samenleving, dan is meteen duidelijk wat voor belangrijke plaats het inneemt. De mensen die het drukwerk vervaardigen, de lithografen en chemigrafen, de zetters, druk kers, binders en andere grafische vakmensen krijgen een opleiding die hen terdege voorbereidt op hun maatschappelijke functie. Om te beginnen meestal 4 LTS- jaren, die verder gaan dan alléén het grafische vak. Ook moderne talen, natuurkunde, scheikunde, mechanica, biologie en maatschappijleer staan op het programma. Zodat ze goed weten waar ze straks komen te staan met hun vak midden tussen de mensen. Er is nog meer mogelijk: de praktijk in met een cursusdag per week, grafische MTS, kader opleidingen. DE STEM VAN WOENSDAG 5 N HE STEM VAN WOENSDAG 5 NOVEMBER T Op zaterdag 8 november a.s. hopen onze ouders EMIEL VLASSENROOD- DE MUNTER hun 50-JARIG HUWELIJKSFEEST te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. Receptie aan huis van 18.00 tot 14.00 uur. H. Mis uit dankbaar- heidom 15.00 uur in de kapel ter plaatse. DeClin- gestraat 59. Kemseke-B. Heden is na een zeer langdurig en geduldig ge dragen lijden, liefdevol verzorgd en bijgestaan door het verplegend personeel van „Huize St.- Joachim" te Nijmegen, voorzien van het H. Sa crament der zieken, overleden de weledelgeboren heer PETRUS JOANNES MARIA SMITS weduwnaar van Sidonie, P. W. Loonis in de ouderdom van 75 jaar Familie Smits Familie Loonis Familie Van der Grinten Nijmegen, 3 november 1975 Correspondentie adres: F. O. M. Smits Chassésingel 2 Breda De H. Mis van requiem, waartoe U wordt uitge nodigd zal plaatshebben op vrijdag 7 november 's middags om 2.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Middelaar, gevolgd door de bij zetting in het familiegraf aldaar. Op donderdag 6 november zal om 18.30 uur voor zijn zielerust een H. Mis in de kapel van huize St.-Joachim, Groesbeekseweg 327 te Nijmegen, worden opgedragen. Samenkomst na de begralenis in hotel „Berg- zicht", Witteweg 8, Plasmolen (Mook) Geen bloemen, gaarne Heilige Missen. Met dankbaarheid voor wat hij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is, delen wij U met diepe droefheid mede, dat na een moedig en ge duldig gedragen lijden, zacht en kalm van óns is heengegaan, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, mijn inniggeliefde echt genoot, vader, behuwdvader, grootvader, broer, oom en neef, de heer ADRIANUS JOSEPH VAN HUFFEL echtgenoot van mevrouw Magdalena Coletta Seghers in de leeftijd van 75 jaar. Clinge: M. C. van Huffel-Seghers Clinge: W. P. A. van Huffel L. Ph. van Huffel-Willaert Patrick - Ingeborg i luist: P. F. J. van Huffel M. T. van Huffel-de Maagl De familie Van Huffel De familie Seghers Clinge, 4 november 1975. Gravenstraat 57. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 7 november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Hendricus te Clinge, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. Donderdagavond om 19.00 uur avondwake in de parochiekerk te Clinge. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur aan de kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoek donderdag van 14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. 4H ni de krant altijd en overal, iedereen Op dinsdag4 november j.l. isop 70-jarige leeftijd, na langdurige eindstrijd, in Vrede met God en met de mensen, overleden onze dierbare zuster, behuwdzuster en tante MARGARETHA CATHAR1NA VAN HIJFTE Middelburg: N. F. van Hijfte C. van Hijfte-de Roos llun kinderen en kleinkinderen Philippine: A. F. van Hijfte N. N. van Hijfte A. W. van Hijfte Philippine, november 1975. Philipsplein 1. De plechtige uitvaartdienst; waarvoor U bij deze wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op vrijdag 7 november a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Philippine. Samenkomst om 9.45 uur Philipsplein 1, Rozenkransgebed: donderdagavond om 7 uur. Algemene kennisgeving Hiermede vervullen wij de droevige plicht U kennis te geven van het overlijden van de heer AUG' ISTINUS WULLAERT echtgenoot van Maria de Bruijn in de leeftijd van 77 jaar. Groenendijk: M. Wullaert-de Bruijn De familie Wullaert De familie De Bruijn Kloosterzande, 4 november 1975. Groenendijk 108. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be grafenis, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 7 november a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Marti- nus te Groenendijk. Gebedsdienst woensdagavond 'om 7 uur in voor noemde kerk. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van huize St.-Antonius te Groenendijk. Bijeen komst aldaar om 9.45 uur. Ter secretarie van deze gemeente kan op d'e afdeling bevolking een worden geplaatst in de rang van leerling-ambtenaar of schrijver. Een goede algemene ontwikkeling is vereist. Enige kennis van op een afdeling bevolking te ver richten werkzaamheden kan tot aanbeveling strek ken. Salarisgrenzen per maand (voor meerderjarigen en i afgezien van het minimum-loon) Leerling-ambtenaar van 1220.-t/m 1436.- Schrijver van 1264.-t/m 1569.- Aanstelling in een van deze rangen zal plaatsvinden naar gelang van genoten opleiding en ervaring. De gebruikelijke rechtspositiavoorschriften zijn van toepassing. Sollicitaties worden ingewacht binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Van 1.61 voor I I VV Van f 4 nu voorm 500 gr. van 1.33 voorW w Van 2.17 voor EXTRA BELEGEN 500 gram 1 liter van 89 nu voor liter voor Wij danken allen die met ons hebben meegeleefd na het overlijden van mijn lieva man. onze goede vader en opa JOHANNES A. L. FASSAERT Wij doen dit op deze wijze, omdat wij niet in staat zijn iedereen, die blijk van medeleven heeft gege ven persoonlijk te bedanken. Hulst, november 1975. P. M, Fassaert-Smitsen kinde ren. i" DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling en het grote medele ven die wij hebben ondervonden, na het noodlot tig overlijden van onze zo zeer beminde en gelief de zoon, broer en zwager JOHNNY JOHANNES ANTONIUS DE WITTE Fam. De Witte- Aerl: Adrie Francois Sonja en Ivan Janny en Paul Hulal, oktober 1975. v.d. Leijenlaan 28. Hierbij geven wij kennis van het overlijden ten gevolge van een ongeval van de heer ANTON HAVERMANS Wij verliezen in hem een zeer prettige medewer ker en collega, die steeds in onze herinnering zal blijven Direktie en personeel Vriens Autocenter B.V. Breda, 4 november 1975. tv Aan de gemeentelijke basis scholen bestaat regelmatig be- I hoefte aap om in te vallen bij ziekte van het vaste personeel, tijdelijke voor- ziening in vacatures enz. Indien u hiervoor belangstelling hebt en bereid bent nu en dan J als inval(ler)ster dienst te doen, kunt u zich kanmeiden op het I bureau onderwijs van de ge meentesecretarie, Lange Noordstraat 4, telefoon 01180- '26251. De Direktie van het verpleeg- en verzorgingshuis ..Elisabeth" zou gaarne in contact treden met be langhebbenden voor de funktie van Zij gaat zorgen voor de dagelijkse begeleiding van onze leerling ziekenverzorgenden. Wij denken voor deze funktie aan een VERPLEEG KUNDIGE A met'ruime praktijkervaring, die goed met jonge mensen kan omgaan en zo mogelijk be schikt over de docentenopleiding. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de landelijke regelingen van de N.Z.R. Belanghebbenden worden gaarne uitgenodigd zich voor een sollicitatie en/of nadere inlichtingen te wen den tot C.J. der Kinderen-Haast, Afd. Pers.-Zaken, Leuvenaarstraat 91te Breda. Telefoon 076-123800 tst. 141. Zij is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te ver strekken. VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIS BREDA Voor ons verpleeg- en verzorgingshuis.,.Elisa beth" zoeken wij op korte termijn een met rijbewijs BE. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr, P. Colen Hoofd Civiele Dienst. Telefoon 076-123800 tst. 115. Schriftelijke sollicitaties te richten aan C.J. der Kinderen-Haast, Afd. Pc soneei.<?r.a!;en, Leuvenaarstraat 91te Breda. =jU VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIS 'BREDA 100 gram r% Woensdag en donderdag: 2 kg. 100 gram 11/2 kg 100 gram Vrijdag en zaterdag: Met spijs vóór slechts Vrijdag en zaterdag: 2'/2 kg faljy Pitloze 15 stuksSbbUi BIERKAAISTRAAT 25 (voorheen WALCO] HULST Voor TUINAANLEG - TUINVERANDERING - TUINVEPORGING KORTOM ALLES VOOR UW TUIN KWEKER TUINARCHITECT Burg. Passtoorsstraat 38 - Breda - Tel. 52588 Tevens het adres voor heesters - coniferen - bomen - vaste planten - eenjarige planten - rozen - rotssteen - flagstones - turfmolm - mest enz. Publikatie van de Nederlandse Grafische Bedrijven. (Van een onzer Als volgend jaar het k; tegenl de oostei van de industriewe de aanle het er n zijn. Ee onverwacht e verwees cieimg van de staatssecretaris Van ees de .ris <üe budget kern- club Belgi- ver- tegen GENT-TERNEUZEN meezit, dan ligt er vol— op de westelijke oever Deze industrieweg is snelweg noord-zuid, op deel van de nieuwe in gebrek aan geld moest Om dezelfde reden zag nas in 1978 voltooid zou diger vond echter onvei kon worden. Volksvertegenwoordiger Herreweghe uit Gent ver voor de financiering we» naar d.e staatss^- 1° streekontwikkelmg, lei overschot in zijn bi heeft Het zogenaamde tebinet van Balgiéeen waar de belangrijkste I sche ministers m z^telAn vette zich oorspronkelijk deze oplossing. Het argument, de weg een belangrijk dustriegebied ontsloot -gaf doorslag. Er Kwam een kre vail negentig miljoen los om de stopgezette voort te zetten. 1> Industrieweg gaat huidige smalle route langs het kanaal verval Deze weg g^ op ft ment, gezien de drukte, i~ wat ongerief- Bovendien is verschillende plaatsen de b dfng niat meer zo stevig van wege uitholling van de ka Sever. Hier en daar heb ben in dit verband al ïnsfor- tingen plaatsgevonden. Dat ge béurde niet alleen door uithol ling door -water, maar ook door het vreten van chemische stoffen in lekkende pijpen on der de weg door. Op de koop toe is de weg in de buurt van Gent al geruime tijd ondeibro- ten omdat herstellingswerken in uitvoering zijn -aan een nog nieuwe brug. Een van de spankabels van dit bouwwerk is aangetast door corrosie en moet vervangen worden. IJe oorzaak van deze snelle slijta ge wordt toegewezen aan de inwerking van luchtvervuiling. Het omleggen van het verkeer krediet franks werken -V de dicht vervan-gen. 'it mo- nogal is o p bed -an ka- (Van een onzer verslaggevers) VARDENBURG Veront waardigd hebben gisteravond raad en college van Aarden- burg gereageerd op uitlatingen gedaan tijdens de patste raadsvergadering in Oostburg waarin op een verdere ge meentelijke herindeling m West-Zeeuwsch-Vlaanderen werd aangedrongen. Burge meester drs. W. Lockefeer kondigde aan dat tijdens de eerstvolgende vergadering van de gezamenlijke colleges van B. en W. dc „expansie-drift van Oostburg aan de orde ge steld zou worden. De opmerkingen in de raad v-an Oostburg werden gedaan naar aanleiding van het con- I cept-ontwerp reorganisatie binnenlands bestuur. Achter grond v-an de opmerkingen was. dat voor een krachtig ge meentelijk bestuur dc ge- meente Oostburg uitgebreid zou moeten worden. Als eerste bond gisteravond de heer E. Ferket de kat de bel aan. „Vergroting van de gemeente betekent een aantas- ting van de lokale democra tie". aldus de heer Ferket. „Maar Aardenburg en Sluis I staan op bestuurlijk vlak hun mannetje en als een gemeente r zich waarmaakt, moet men daar respect voor hebben". De heer Ferket merkte op dat B. en W.'s gezamenlijk rond de tafel zitten. De goede ver standhouding wordit geroemd, m-aar eigenlijk ziet men ons liever verdwijnen" zo zei de heer Ferket. „De meerderheid van de raad Oostburg wil ons graag opeten", zo formuleerde de heer A. Paridaen. Hij wees erop dat de bur oor meer bij het bestuur betrokken moest worden, maar hij vreesde dat de perikelen die zich voordoen in de raden van samengevoeg de gemeenten de burger juist afstoten. De heer L. de Clerck noem de Oostburg „een wolf in sehaeipsktoren". Hij vroeg zich! af of Sluis en Aardenburg nog wel met. Oostburg kunnen sa menwerken. Wethouder J van de B'iek zei dat collegialiteit altijd hoog in het Aardenburg- se vaandel had gestaan, maar dat die nu toch wel iets in waarde is gedaald. Volgens burgemeester Loc kefeer is er in West- Zeeuwseh-Vlaanderen geen plaats voor een verdere herin deling ..De gemeenten doen PU. vijf jaar nadat de Tweede Kamer de samenvoeging heeft heoa-ald zoals die nu is. hun best hei etiket „goede lokale' democratie" oo zich geplakt te krijgen". De burgemeester, die overigens eerst de notulen van de Onstburgsp ring wij n-aloron pc- te e--i- re „.«1 ontgoocheld te zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 4