Schaefer te verBeueren wonin niet helemaal Gewoon doorgaan Otrivin Bezoek aan Brussel De drie nieuwe mannen rond president Ford HERBESAN KUK.V MAAKT VRUZ6H VERNIEUWING STADSPROGRAMMA ïljoen gulden aan prijzen il. of vrl.) Amsterdam koopt huizen voor Marokkanen Roemeense dominee noemt Sacliarov Nieuwe zoekactie naar meisje Donald Rumsfeld George Bush Brent Scowcroft kruidenthee SLAAPKAMER 198.- SLAAPKAMER 895.- SLAAPKAMER L 385.- SLAAPKAMER 650." binnenland buitenland over comapatiënte V erzoeksclirif leii aan CRM traag beantwoord Samenwerking verzetsbewegin gen in Zuid-Afrika helpt direkt bij neusverkoudheid Protectionisme vertraagt lierste] wereld eoonom ie Gereformeerde en Hervormde synode te zamen in vergadering door Henk Koning Tweede-Kamerlid van de V.V.D.)1 papier oor uw pen Zionisme DE STEM VAN WOENSDAG 5 NOVEMBER 1975 Uw spijsvertering en uw theekopje! Er bestaat verband uw spijsvertering en"?» 'heehopie. TenmiSTu*, uw Hopje vult mw hIU" kruidenthee Die bevat 17 uitgeie,.n kruiden, die de nare gevolgen van onze*», gewoonten op onzere vertering op natuurlffl* wiize tegengaan Denkt u maar eens aan ;ele verkeerde eten hJ^ geringe lichaamsbewïï onze jachtigheid en 9 onregelmatigheid eHnergaenvo?9»,^, en herstelt de natuu," 3" funktre van de ingewat Uitsluitend bij apothek en drogist o..h c can cash s carry tegenover zwembad COJRli tel.04247 2785 moderne lichtkleurig met eert Ie- citkant van t 40x 1.90 en 2 nachtkasten I- 350.- J cash carry ook .PtlNOHOVENenVEGHEL EIKEN led 1 40 x 1 90. 2 nacht kasten met verlichting en spiegelkast. 1095.- rof" |e? cash carry op onze DWARSPRI1ZEN AHORN led 1 40 x 1 90, 2 nacht kasten en een groot op- oouwmeubel. 'I 595- J voor oaah carry vrijdags tot 9open COMPLETE 3-deurs kast, ied 1 40 i 90. 2 nachtkasten oerkeo met groen van □êoT] .01 IU ,0. gen wij een n beschikkende ov«t wnd nootaverDif00" volgens ncntliinen oasisPü.ÜM -tegte- 'stwonrng op het ter- AMSTERDAM (ANP) Om Marokkaanse werknemers, die uit brandgevaarlijke pensi- ons verwijderd moeten wor- den, vervangende en passende woonruimte aan te bieden heeft de gemeente Amsterdam besloten zelf tot aankoop en inrichting van een aantal pan- den over te gaan. Zo is een perceel gekocht aan de Nico- iaas Witsenkade, dat aan 32 personen onderdak kan ver schaffen. Het moet eerst wor den opgeknapt, doch die werkzaamheden zullen binnen enkele weken beëeindigd kun nen worden. Daarna zullen de Marokkanen er hun intrek in kunnen nemen. De exploitatie wordt overgedragen aan de Stichting Huisvesting Migran ten. Dit is het eerste project, waarbij de gemeente panden aankoopt en inricht ten behoe ve van huisvesting van buiten landse werknemers en Surina- mers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Schaefer ziet geen kans er. Reclltei* besÜsl voor te zorgen dat het hele stadsvetniewingsprcgramma (ver betering dit jaar van oijna 42.CC0 woningen) kan worden uitgevoerd. In een brief aan cie Tweede Kamer schrijft de bewindsman, dat met name moeilijkheden zijn opgetreden in de sector rehabilitatie van woningen. Hij heeft het volgende over zicht van net aantai woningen, waarvoor dit jaar tot en met september subsidie is toege kend: 9 voor-oorlogse woningwet woningen 7.252 woningen; 9 na-ooriogse woningwetwo ningen 3.518 woningen; 9 geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten 28.986 woningen en 338 bed den in tehuizen voor bejaar den; 9 rehabilitatie 293 wonin gen; 0 instandhouding woningen 1.2o5 woningen; J! AMSTERDAM (ANP) Op de terugreis uit Denemar ken een etmaal doorbrengend in Amsterdam heeft de 36- jarige tot Amerikaan genatu- j raliseerde dominee Michael Wurmbrand, die tien jaar ge leden met zijn ouders uit Roe menië vluchtte, op een pers conferentie in hotel Krasna- polsky, de Russische Nobel prijswinnaar, Sacharov, als „een briljante chemicus ,doch een naïef politicus" omschre ven. „Daarom verleent de Russi sche regering net zoals zij het ten aanzien van Solzjenit- syn heeft gedaan hem een .zekere vrijheid van spreken en daarom zal zij Sacharov", zo voorspelde ds. Wurmbrand, „ook toestaan persoonlijk de Nobelprijs in Zweden in ont vangst te gaan nemen". DEN HAAG (AMP) De commissies voor dé ver schriften uit de Eerste Kamer] en de Tweede Kamer 1 lebben' in hun gisteren gepubliceerd jaarverslag kritiek uitgeoefend op de minister van CRM. Het departement van deze be windsman laat de commissies lang wachten, als gevraagd wordt om inlichtingen over de inhoud van bij de commissies binnengekomen verzoekschrif ten. Indertijd is afgesproken, dat de departementen binnen zes weken de gevraagde inlichtin gen zouden geven. ..Veelal komt het voor dat CP„M zon der enige mededeling te doen de'commissies laat wachten op éen antwoord. Op rabpoès, die na de eerste zes weken wor- den verzonden, wordt vaak niet gereageerd. Dit pleegt pas te geschieden, nadat er een brief is uitgegaan met de me dedeling, dat ter zake van het verstrekken van inlichtingen over het desbetreffende ver zoekschrift een interpellatie zal worden aangevraagd. Als dan pleegt de beantwoording met speed te g?c"hieden", al dus het jaarverslag van de commissies voor de verzoek schriften. 9 instandhouding monumen ten 345 woningen. Verder deelt de regering mee, uat van 1959, tot en mei 1074 aan 122.140 vooroorlogse woningwetwoningen onüer- houd en verbeteringen zijn uitgevoerd met geldelijke steun van de rijksoverheid. De gemiddelde koste per woning liepen in die periode wel op van 1-092 gulden in 1950 tot 27.761 gulden vorig jaar. Staatssecretaris Schaefer ver- j wacht, dat de aantallen te ver beteren woningen en woon- buurten snel Kan stijgen zodra i de wet op de stadsvernieu wing zal werken. Overigens moet die nog bij de kamer, worden ingediend. Dat zal nog wel even durën, neemt men aan, omdat de problemen daarbij groter blijken te zijn dan men eerst 'aannam. NAIROBI (UPI) Drie Zuidalrikaanse verzetsbewe gingen In Zuid-Afrika zijn in beginsel overeengekomen sa men te gaan in een beweging, zo heeft woordvoerder Potlaka Lebeio van het Panafrikaans Congres (PAC) gisteren erklaard in Kampala. Zodra de details van de samensmel ting zijn uitgewerkt, zal het PAC een eenheidsfront vor men met het Afrikaans Natio naal Congres (ANC) en de Verenigde Beweging van Zuid-Alrikia. De bekendma- k.ng v.olgt op een oproep-van president Amin, voorzitter van de organisatie van Afrikaanse Eenheid, aan alle bevrijdings bewegingen in Zuidelijk-Afri ka voor het vormen van een eenheidsfront om de imperia listische Zuid-Afrikanen en Rhodesiërs te vernietigen. (ADVERTENTIE) U hoeft uw werk, sport of hobby niet te onderbreken. Thuisblijven is er niet meer bij Even die handige Otrivin- spray of druppelflacon gebrui ken en u kunt weer vrijer ademhalen engewoon doorgaan. uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker en drogist DEN HAAG (ANP) „Protectionisme van enige om vang in de huidige situatie van de wereldeconomie kan.de recessie slechts verscherpen en maakt de weg naar herstel moeilijker en langer". Aldus de staatssecretaris van Econo mische Zaken, de heer Th. M. Hazekamp, in zijn inleiding tijdens de studiedag, die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verborjd van de Nederlandse Groothandel in het Nederlands Congresge bouw te Den Haag werd ge houden. In zijn opening van de stu diedag zei de heer A. Bosnak, voorzitter van het Verbond van de Nederlandse Groothan del, dat de groothandel tegen winkelsluiting op zaterdag middag is. DRIEBERGEN (ANP) De synodes van de Gereformeerde Kerken in Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk zullen op 17 en 18 sep tember van het volgend jaar in Utrecht voor de tweede maal een gezamenlijke verga dering houden. Deze vergadering wordt voorbereid door de gemeen- s"hat>r>elijke interimraad van deoutaten „Samen op Weg" (De Horst 1. Driebergen) in overleg met de moderamina van de beide svnodes. De agendapunten zullen worden voorbereid door de drie sub commissies van de interim- raad. Zij zullen betrekking hebben op het belijden van de kerk, de samenwerking op plaatselijk vlak en de kerkor- delijke vraagstukken die door de samenwerking worden op- gernenen. Bovendien zal de in terimraad verslag uitbrengen over zün wnrl""'nnhodpn van de laatste twee jaar. M3RRISTOWN (News Service) Volgende week beslist de rechter of de ouders van de 21-jarige Karen Ann Quinlan uit Morristown in de Ameri kaanse staat New Jersey de artsen mogen opdragen het ademhalingsapparaat uit te schakelen dat hun aangenomen dochter sinds april kunstmatig in leven houdt. Ook als zij uit haar coma zou ontwaken, heeft zij volgens deskundigen praktisch geen kans meer op een bewust bestaan. De heer Quinlan had de rechter gevraagd aangesteld te worden tot wettig voogd van Karen, zndat hij mag vragen haar behandeling te staken. *-» Voigens hem is h^t Gods wil cl'at Karen wordt toegestaan om te sterven en om „over te E 1 in de handen van de Heer", Pierre Lardinois, het Neder lands lid van de Europese Commissie ontving afgelopen vrijdag een groot aantal leden van de VVD-Tweade Kamer- fraktie onder leiding van Hans Wiegel. Op uitnodiging van de Europese Gemeenschap pen bracht de fractie een be zoek aan Brussel. Een buiten gewoon boeiend bezoek. De gesprekken waren zo indrin gend en verhelderend, dat ik niet kan nalaten daarover iets' te schrijven. Gespreksdeelnemers waren de zijde van de missie ir. P. J. Lardinois, SCHIMMERT (ANP) In de buurt van kasteel Waterloo in Swalmen is een nieuwe zoek actie gestart naar de vermis te Marjo Winkens uit Schim- mert, die op 2 september ver dween. In de onmiddellijke nabijheid van het kasteel wer den reeds eerder eigendom men als helm, jack en schoe nen gevonden, die aan Marjo toebehoren. Aan de zoekactie nemen honderd politiemannen deel. Niet nader genoemde tips wettigen, volgens de rijks politie, deze zoekactie. oud-Tweede Kamerlid en mi nister van landbouw en visse rij voor de KVP in de libe raal-confessionele kabinetten De Jong en Biesheuvel. Ver der de Duitse en Luxemburgse commissieleden Guido Brun- rer en Albert Borschette, bei den van liberale huize. Ook hoge Europese ambtenaren na men aan de besprekingen deel en gaven de fractie voorlich ting. Verschillende woordvoerders wezen erop, dat de toestand in Europa en binnen de gemeen schappen allesbehalve gezond is. Crisisverschijnselen zijn in alle hoeken en gaten op te merken. Ze belemmeren een vlotte gang van zaken en ze staan een verdere eenwording van het vrije Europa in de weg. Die eenwording is brood nodig, wij het vrije Europa niet ten ondergaan, fijngemalen worden tussen de grootmachten. In het financieel-monetaire vlak dreigt de zaak gevaarlijk fout te gaan. Het niet of niet meer meedoen in een zelcerl tijdvak van Frankrijk, Italië en Groot-Britannië aan de overeenkomst van min of meer vaste gel'i wisselkoers verhoudingen heeft grote pro blemen opgeroepen. De posi tie van de bondsrepub'ik Duitsland, de enige in die periode in dit zogenaamde „slangarrangement" overgeble ven grotere Europese mogend heid. is volgens onze gesnrek- suartners daardoor versterkt. Men bleek bevreemd voor het herleven van de 19e eeuwse polarisatie tussen Frankrijk en Duitsland. Ook de uitsluiting van de kleinere EEG-landen als de Pene'ux en Denemarken de laatste tijd van belangrijke in ternationale conferenties over de economische toestand in de werHd werd mede daaraan toe- eaeohreven. De Bondsrepu bliek wordt namelijk geacht de woordvoerder te zijn van deze landen en van Zwit serland, Oostenrijk, Noor wegen en Zweden. Met het oog daarop werd het belang onderstreent dat in het bijzon der de kleinere EEG-landen hehben bij een versterkte po sitie van het Europese parle ment. Dat hehben zij ook bij meer bevoegdheden voor de commissie als Europese rege ring. De invloed van de nationale regeringen op het Europese beleid zou drastisch vermin derd moeten worden. Lardi nois verlangd, dat de gemeen schappen nu eindelijk het reeds enige jaren door de re geringsleiders overeengeko men ruimere eigen belastingge bied wordt toegekend met controle daarop van het Euro pese parlement. Ook het Duit se lid van de commissie Brun- ner vond het beschamend om ic .er jaar weer met de hoed in de hand, zoals hij het uit drukte. het voor het Europese werk zo noodzakelijke geld bij de lidstaten te moeten inzame len. De economische toestand binnen Europa is evenmin zonder. Als belangrijk ste vraagstuk van dit moment als van de toekomst wordt de werkgelegenheidsproblema- tiek gezien. In de wereld lijkt het dieptepunt van de neer gang van de economische be drijvigheid te zijn gepasseerd. Of dit ook voor de EEG geldt, is de bange vraag: Het derde kwartaal van 1975 geeft nog geen herstel te zien. Voor 1976 wordt wel enige verbetering verwacht, maar de verbetering van de wereldcon junctuur zal aanzienlijk gerin ger zijn dan Nederland in sep tember officieel schatte. De aangegeven stijging van het volume van de wereldhandel met 8 procent werd op dat ogenblik in Brussel reeds veel te hoog geacht. Inmiddels ra men Den Uyl en het Centraal Planbureau die op 5 procent (ADVERTENTIE) Een Golf Extra, ter waarde van 10.996,80 van Pon's Automobielhandel B.V., Leusden. Te winnen in de Nationale Puzzelaktie t.b.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Rider blijft vers. Dagenlang. Dankzij de dubbele omslag. Rider smaakt prima. Pittig en toch zacht. Dankzij de uitgelezen melange. Rider rolt fijn. Tot op de bodem. Dankzij de extra lange draad. Rider is gewoon halfzware shag op z'n best. ÉO Nog te hoog. De vraag lijkt gewettigd of het kabinet-Den Uyl de Staten-Generaal niet opzettelijk een te gunstig beeld voortovert. Is dat om Keerpunt-72 nog steeds met medewerking van KVP en ARP uitgevoerd te kunnen krijgen? Het vernietigende oordeel van een onzer gastheren over het beleid van de Nederlandse regering is in dit verband ver meldenswaard. Dat beleid wordt gekenschetst met „pot verteren". Hetzelfde woord, dat de VVD-fractie de afgelopen twee jaren voor het kabinets- be'eid gebruikte, werd letter lijk uitgesproken. Interessant is, dat de Europese Commissie Nederland heeft aangeraden het beleid te richten op belasting verlaging en verlaging van de van jaar tot jaar terugkerende, uitgaven. Den Uyl en de zij nen weten het echter als speeds weer beter. Uit ons me degedeelde gegevens blükt verder, dat de belastingdruk en de premiedruk tezamen in Nederland gemiddeld zo'n 10 procent hoger liggen dan in andere EEG-landen. Dat maakt onze concurrentie positie op die merkten en op d>e buiten de EEG veel moei lijker dan voor onze mede lid staten. Ieder kan begriioen, dat dit ook bij een verbetering van de conjunctuur nadelige gevolgen heeft voor onze werkgelegenheid. Alleen al daarom moeten de overheids uitgaven en de belastingen nu en op langere termijn blijvend omlaag- Hierbij komt dat in de ogen van de Brusselse beoordelaars het voor het buitenlands be drijfsleven allesbehalve aan trekkelijk is zich in Nederland te vestigen of bedrijven uit te breiden. Andersom vinden zij het begrijpelijk, dat het Ne derlandse bedrijfsleven meer belangstelling gaat tonen voor het buitenland dan voor ons eigen land. Het ondernemings klimaat acht men ronduit slecht. Dat Nederland al niet lang failliet ls. danken wij volgens onze gespreksnartners aan ons aardgas. En dat ziin wij aan het notverteren. Zo«der dat aardgas zou onze betalingsba lans ons te zien hehhen gege ven bn° slecht wii er ook in verga'ijklng met anderen voor staan. Het was alsof ons de VVD- tegenbegrntin»- voor 1976 werd voorgelegd, of we de opmer kingen van Hans Wiegel en Gijs van Aardenne tijdens het kamerdebat in oktober daar in Brussel hoorden voorlezen. Daar kregen we gelük, in Ne derland niet. Nog niet. Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatite zullen deze vermeld worden. Slecht* bij hoge uit- zondering zal van deze regel worden afgeweken. Naam en adre» zijn dan bij de redactie bekend. Publikatie van brio- ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het in alle gevallen een* is met inhoud, cq. strekking. Het zionisme te veroordelen als rascisme is een mug verge lijken met een olifant. De V.N.-oommissie die deze reso lutie heeft aangenomen geeft hiermede wel een zeer groot staaltje van haar ongeloof waardigheid ten beste. Zou het niet geloofwaardiger zijn diktator Amin, groot volgeling en bewonderaar van Joden- slachter Hitier, te veroordelen? Het past de VN schijnbaar be ter het Joodse volk, dat eeu wenlang ten onrechte ver volgd, gemarteld en vermoord werd, als Fascisten te brand merken. Het woord walgelijk is er nog te mooi voor. Jeugd van Nederland, maak niet de oude fout om lijdzaam en zwijgend toe te zien dat de Joden onrecht wordt aange daan. Toon dat ge de durf en lef hebt om een vuist te ballen tegen de macht die „olie" heet. Laat zien, dat ge strijd en opofferingen niet schuwt door dit volk te steunen in zijn strijd voor een eigen va derland, een tehuis. Ik haat de Palestijnen niet, maar kan geen respect op brengen voor alle aanslagen op onschuldige mensen in Europa en in Israël. Bovendien is het mijn overtuiging dat de Paies- tijnen door hun Arabische broeders misbruikt worden. Het moet voor de super-riike Arabische landen mtogelijk zijn het Palestijnse probleem op te lossen. RUCPHEN R. DE GIER HET Amerikaanse tijdschrift Saturday Evening Post heeft een beloning van 250.000 dol lar (ongeveer f675.000) uitge loofd voor inlichtingen, die kunnen leiden tot de schuldig verklaring van iemand in ver band met de moord op presi dent John Kennedy. WASHINGTON (DAP) - De nieuwe Amerikaanse mi nister van defensie, de 43-jari- ge Donald Rumsfeld, wordt beschouwd als een eerzuchti ge, hard werkende, gemakke lijk benaderbare republikeinse politicus. Hij heeft snel carriè re gemaakt, zonder dat hij daarbij veel in de schijnwer pers van de publiciteit is ge komen. Nadat hij van 1954 tot 1957 als piloot en vlieginstructeur bij de marine had gediend, trok hij in 1958 naar Washing ton als medewerker van de republikeinse afgevaardigde David Dennissen. Een jaar later werd assistent van de afgevaar digde Robert Griffin, die nu aen vooraanstaand lid is van de senaat en een vertrouwensman van president Ford. Drie jaar later werd Rums feld zelf gekozen in het Huis van afgevaardigden als verte genwoordiger van een district bij Chicago. In 1969 nam pre sident Nixon hem op in zijn regering als hoofd van het „Bureau voor economische kansen", een dienst die zich beijvert voor uitbreiding van de werkgelegenheid voor ne gers en andere minderheden. Na deze post twee jaar te hebben bekleed werd hij het hoofd van de „Raad voor de kosten van levensonderhoud". Dit bleef hij tot zijn benoe ming tot ambassadeur bij de NAVO in 1972. Intussen was hij raadgever van de president geworden, een van de hoogste posten in het Witte Huis. Toen Nixon in de zomer van 1974 tens'ott.e het veld moest ruimen in ver band met het Watergate- schandaal, keerde Rumsfeld uit Brussel terug naar Wash ington, waar hij hoofd van de staf werd van president Ford. In die functie gaf hij blijk van een groot organisatietalent, waarbii hij er voor zorgde dat het Witte Huis weer een ..o- pen" instelling werd, in tegen stelling tot het isolement waarin het Witte Huis onder Nixon had verkeerd- Het nieuwe hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst (CIA), de 51-jarige George Bush, is op het politieke to neel weinig bekend. Zijn rol als voorzitter van het Nationa le Comité van de repiibli- keinse partij had niet het prestige van het lidmaatschap van de senaat of een zetel als gouverneur. Hij geldt als een conserva tieve republikein aan wiens partijtrouw niet behoeft te worden getwijfeld. Voor een groot deel dankt hij zijn poli tieke loopbaan aan president Nixon. Hoewel geboren te Milton in Massachusetts, stamt hij uit een rijke familie in Texas. Nadat hij twee termijnen zitting had gehad in het Huis van afgevaardigden deed hij in 1964 een vergeefse poging om lid te worden van de se naat. President Nixon benoem de hem toen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. An derhalf jaar later zocht de president hem uit voor het voorzitterschap van het repu blikeinse nationale comité. Vorig jaar probeerde hij vi ce-president onder Ford te worden, maar deze gaf de voor keur aan Nelson Rockefel ler. Hij kreeg toen de post van hoofd van de Amerikaanse di plomatieke missie in Peking. Generaal Brent Scowcroft die Henry Kissinger opvolgt als voorzitter van de Ameri kaanse nationale veiligheids raad. wordt in Washington be schouwd als de „alter ego" van Kissinger. De 59-jarige Scowcroft die sinds twee en een half jaar de tweede man in de raad was. he-ft de naam volkomen trouw te zijn aan Kissinger. Terwijl deze veel tijd moest besteden aan zijn werk als minister van buitenlandse za ken en daarvoor ook vaak op reis was, kreeg Scowcroft een steeds grotere rol in de dage lijkse gang van zaken bij de raad. die is ondergebracht in een gebouw naast het Witte Huis. in 1970 haalde Nixon hem naar het Witte Huis. De gene raal werkte toen op het minis terie van defensie waar hij belast was met de zorg voor de relaties met het „state de partment". Kissinger beval Scowcroft bij Nixon aan als oovolger van generaal Alexander Haig, die als plaatsvervangend hoofd van de nationale veiligheids raad aftrad om stafchef van het Witte Huis te worden op het hoogtenunt van de crisis om het Wateren te-schandaal. Sindsdien heeft Scowernffc ziin renutoti" wn bescheiden, me-, -„e-giek technocraat be vestigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 11