Romeo en Julia vrijdag in Terneuzen zeeuws xtaaêcek Begeleiding kinder centra onduidelijk J. Haak winnaar Stem-trofee Aantal subsidies in Zeeland is achterhaald TIJDSCHRIFT: ,Kuhlmann-fabriek in Zelzate maakt slachtoffers' Provincie oneens met raad dienstverlening Xyo HULST stad streek verantwoord lekker! Auto gestolen Inspraak havenschap I HET ADRES DE STEM VAN DINSDAG 4 NOVEMBER 3 1HBOBd Ballet van Vlaanderen Het belangrijkste ,,b'it in Zeeland "-gebeur'en staat voor deze week in de uitgaansa genda op vrijdagavond 7 no vember genoteerd. In het Zuid- landtheater te Terneuzen brengt Stadstoneel Rotterdam dan vanaf acht uur het be kende toneelspel Romeo en Ju lia van Shakespaere. Canci Geraedts speelt hierin de rol van Julia en Michel van Rooy de rol van Romeo. Het spel, waarin grote hart stochten zo intens worden be leefd, dat de geliefden uitein delijk de dood vinden, is door regisseur Kenè Lobo wat aan gepast aan deze tijd. Leden van de Filmliga kun nen donderdagavond 6 no vember in het Luxortheater in Terneuzen terecht voor de film „The last picture show" van Peter Bogdanovieh. Een rea listische film over het vrijwel uitziehtsioze lev.cn van jonge mensen in één van de zuid elijke staten van de Verenigde Staten. Door het gebruik van zwart-wit opnamen, statisch en met weinig contrast, is de regisseur erin geslaagd om de verveling en de hopeloosheid van die jonge mensen uitste kend weer te geven 't Kiokkot draait volgende week in diverse plaatsen de film „Celine et Julie vont en bateau". Dat gebeurt donder dag IJ november in hot Zuid- landtheater in Terneuzen, vrijdag 14 november bij Chez- ronó in Oostburg en zaterdag 15 november in Den Dullaert te Hulst. De l'ilm gaat over twee gekke meiden, Celine en Julie, die magie studeren en aan toneel doen. Een belangrijk evenement voor'volgende week is het op treden van het Ballet van Vlaanderen, zaterdag 15 no vember in Den Dullaert in Hulst. Onder leiding van cho reografe Jeanne Brabants wordt uitgevoerd „Salve Antverpia", een ballet van haarzelf, en „Apollon Musage- te" van choreograaf George Balanchine en op muziek van Igor Stravinsky. eindredactie: rein van der helm ADVERTENTIE (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Een aantal subsidies, die de provincie Zee land tot nog toe verstrekt voor sommige doeleinden, zijn ach terhaald en kunnen gevoeglijk worden ingetrokken. Dat is het resultaat van de eerste doorlich ting van de provinciale begro ting 1976 op het nut en de doel matigheid van de subsidies. De doorlichting van de begro ting op de subsidieposten is het gevolg van een afspraak, vorig jaar gemaakt bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten. De provinciale staten beslissen in december definitief welke subsidies zullen worden ingetrokken. Volgens een voor stel van G.S. kunnen de vol gende subsidies wel worden in getrokken: landelijke contac- traad voor lichamelijke opvoe ding en sport (f 360,-), drankbe strijding (f 600,-), commissie voor de hygiëne van het kind (f 2500,-), subsidies ten behoeve van tehuizen voor militairen en oud-militairen. Nader bekeken moeten wor den het nul en de noodzaak van subsidie voor het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. de Nederlandse Vereniging voor Landaanwin ning en de vogelbeschermings- wachten. Aan de consultatiebureaus voor zuigelingen (f 12.500.-) dient het voornemen tot intrek king van subsidie kenbaar te worden gemaakt. Over een aan tal subsidies aan de landbouw (totaal f 12.200,-) moet over legd worden met het Land- bouwcontact. Tenslotte is er achter de sub sidie aan het vliegveld Midden-Zeeland (f 37.740,-) een vraagteken geplaatst. (Van onze correspondent) TERNEUZEN - Uit de garage- de Honte aan de burgemeester Ceillstraat te Terneuzen werd gisteren een groene Fiat 850 special, kenteken 08-48-NF, ge stolen. Voor woensdag: aantal uren zon: 0 tot 5; min. temp.: om streeks 6 graden; max. temp.: omstreeks 12 graden; kans op een droge periode van minstens 12 uur; 70 procent; kans op een geheel droog etmaal40 procent. Voor donderdag: aantal uren zon: 0 tot 5; min. temp.: om streeks 7 graden; max. temp.: omstreeks 12 graden; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal40 procent. De waterhoogten van maan dagmorgen, meegedeeld door Rijkswaterstaat: Konstanz 305 mm 3, Rheinfelden 198 ntin 8, Plittersdorf 336 min 5, Maxau •138 min 5, Plochingen 132 plus 4. Mannheim 206 min 1, Stein- bach 119 plus 1, Mainz 219 min 3. Bingen 95 min 5. Kaub 135 onv., Trier 245 plus 10, Koblenz 140 plus 3, Keulen 89 min 1, Ruhrort 239 min 2, Lobith 861 onv., Pannerdense kop 841 onv., Nijmegen 664 min 1, IJsselkop 813 min 1, Eefde IJssel 340 min 8, Deventer 224 min 1, Katerveer-Spooldersluis 16 min 1. Monsin 5454 min 4, Borgha ren 3771 min 33, Belfeld 1088 min 2, Grave oeneden de sluis 191 min 4. Morgen, woensdag 5 nov. Bergen op Zoom 4.36-16.53 Hansweert 3.40-16.02 Terneuzen 3.01-15.23 Vlissingen 2.31-14.52 Wemeldinge 4.27-16.44 ZAAMSLAG - De bekende duivensportliefhebber J. Haak uit Hoek, om precies te zijn uit de Braakman, is winnaar ge worden van de Stern-trofee. Als enige Zeeuwse duivenhouder behaalde hij in de daarvoor ge stelde provinciale wedvluchten (in totaal vier) met zijn eerstge- tekende een provinciale prijs. Dat deze trofee bij een groot kampioen is terechtgekomen, moge blijken uit het feit, dat hij in dit jaar nog twee provinciale titels in de wacht sleepte, name lijk het (zware) asduifkampi- oenschap oude duiven en het I provinciale aangeduid kampi- oenschap. I De uitslagen van diverse kampioenschappen zijn als volgt Provinciaal aangeduid kampioenschap 1. J. Haak met 6730 pnt., 2. E. van Goethem uit Sint Jansteen 5480, 3. H. Mook- hoek uit Breskens 4898, 4. E. Vermast uit Yerseke 4765, 5. M. Klaassen uit Axel 4668, 6. G. Dusarduijn Gz. uit Groede 4589, 7. A, Duininck en zoon uit Cad- zand 4573, 8. H. van de Hemel uit Philippine 4447, 9. G. Du sarduijn uit Groede 4142, 10. Combinatie Antheunis-Van Helsiand uit Hulst 3955 punten. Provinciaal kampioenschap onaangeduid 1. A. van Peenen en zoon uit Souburg met 9897 punten, 2. E. Vermast uit Yerske 9557, 3. H. Calon uit Sasput 9528, 4. A. Bosman uit Heikant 9394, J. H5. J. Haak uit Hoek 9394, 6. G. Dusarduijn uit Groede 9046, 7. A. Duininck en zoon uit Cadzand 8513, 8. J. van Spaandonck uit Sint Jansteen 8383, 9. H. Mookhoek uit Bres kens 8273, 10. G. Dusarduijn Gz j uit Groede met 7681 punten. Asduifkampioenschap oude duiven 1. J. Haak uit Hoek, coëfficiënt 5,34, 2. E. van Goe them uit Sint Jansteen coëff. 9,99, 3. Combinatie Amtheunis-van Helsiand uit Hulst coëff. 17,04, 4. H. de Schepper uit Clinge coëff. 17,15, 5, E. Vermast uit Yerske coëff. 20,50, 6. A. van Peenen en zoon uit Souburg coëff. 22,87, 7. H. van de Hemel uit Philippine coëff. 2417, 8. H. van de Hemel uit Philippine coëff. 26,86, 9. H. Mookhoek uit Breskens coëff. 27,30, 10. Combinatie (Van een onzer verslaggevers) (vervolg van pag. 1) Volgens minister Westerterp is in de gemeenschappelijke re geling tot oprichting van het ha venschap Vlissingen wel dege lijk de mogelijkheid opengela ten, dat bevoegde bestuursorga nen (zoals het provinciaal be stuur van Zeeland en de ge meentebesturen) aan hun verte genwoordigers in de raad van bestuur van het havenschap be paalde richtlijnen geven ten aanzien van zaken als grond- verkoop en dergelijke. Of aan de vertegenwoordigers van provin cie en gemeenten in de raad van bestuur in het geval van Monte dison bepaalde richtlijnen wor den gegeven is een zaak. waar over de bewindsman niet kan oordelen. Maar, zo stelt hij, het ontbre ken van richtlijnen houdt geens zins in dat een beslissing over een dergelijke belangrijke be drijfsvestiging door enkele per sonen wordt genomen. De be stuursorganen van de betrokken regio hebben immers de moge lijkheid een voornemen van het havenschap tot grondverkoop te beoordelen en te toetsen aan het eigen beleid. Daarbij komt dat de verlenging van de voor een vestiging benodigde vergunning (bijvoorbeeld krachtens de hin derwet en de wet inzake de luchtveronteiniging) niet berust bij het havenschap. Medio dit jaar heeft het kabi net in stemming uitgesproken met de grondgedachten van het advies inzake bestuur en beheer van de zeehavengebieden, zoals dat door de commissies zeeha- venoverleg is uitgebracht. Bij de uitwerking van dat advies zal het kabinet nauwkeurig bekij ken of een volledige bestuurlijke herstructurering van de haven schappen nodig is. In ieder geval is een democratisering van haven- en industrieschappen op komst, aldus minster Wester terp. MIDDELBURG De Zeeuwse Raad voor Maatschappelijke Dienstverle ning en Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn het volstrekt niet met elkaar eens over de taak van het provinciaal bestuur ten aanzien van de kindercen tra in Zeeland. Dit bleek gisteren tijdens de vergadering van de raad in Middelburg. Gedeputeerde Staten deelden de raad schriftelijk mee, dat naar hun oor deel de provincie geen taak heeft inzake de begeleiding van kindercentra ofwel subsidiëring van een consulent voor de kindercentra. Volgens G.S. was dit nu juist een taak voor de gemeentebesturen. Vooruitzichten voor woens dag en donderdag opgesteld door het KNMI, op maandag om 18.00 uur: opnieuw plaatselijk regen, ook opklaringen. Weinig verandering in temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland. Dit standpunt werd door de Zeeuwse Raad voor Maatschap pelijke Dienstverlening ten zeerste betreurd. De raad sprak als principiële mening uit, dat de provinciale overheid wel de gelijk een taak op dit terrein heeft. Gedeputeerde Staten maak ten in hetzelfde schrijven ook bekend bereid te zijn het bege- leidingswerk van kindercentra in de provincie te bevorderen. Ze setllen daarom gedurende twee jaar een subsidie beschik baar van in totaal f 45.000. Voorwaarde hiervoor is, dat de kinderconsulent in dienst zou treden van het Provinciaal Op- bouworgaan Stichting Zeeland. De raad vond de provinciale opstelling een moeilijke zaak. Men was blij dat met een consu lent voor de kindercentra nu ge start kan worden. Anderzijds dient de werkgroep kindercen tra na twee jaar bij de gemeen ten te gaan aankloppen. Burge meester J. van Boeijen van Tno- len merkte daarbij op, dat dit aankloppen waarschijnlijk geen problemen zal geven bij die ge meenten die kindercentra heb ben. Maar dat zijn beslist niet alle Zeeuwse gemeenten. Bo vendien is twee jaar kort om de gemeentebesturen het effect van zo'n consulent duidelijk te ma ken. Daarom dient men met spoed een goed plan op te stellen teneinde die twee jaar zo effec tief mogelijk te maken. Ter vergadering werd verder gesteld, dat andere provincies het functioneren van een consu lent voor de kindercentra wel tot hun taak rekenen. De raad wilde over het afwijkend standpunt van het Zeeuwse provinciale be stuur nog eens met G.S. praten. Besloten werd verder deze zaak ter sprake te brengen tijdens het werkbezoek dat statenleden vandaag (dinsdag) aan de stich ting Zeeland brengen. (ADVERTENTIE) voor een goede BRIL Leverancier voor alle (Van een onzer verslaggevers) ZELZATE Volgens het Gents actiecomité tot beveili ging van het leefmilieu bestaat bij de directie van Ugine Kuhl- mann een totaal gebrek aan zorg voor de volksgezondheid. In een dossier, gepubliceerd in zijn driemaandelijks tijdschrift, stelt het actiecomité, dat Kuhl- mann na vijf jaar van protesten, nog steeds een bijzonder erge verontreiniging veroorzaakt. Het bedrijf verspreidt volgens het actiecomité een dichte witte nevel, die een prikkelende wer king heeft op de slijmvliezen. „Door de aard van het bedrijf denken wij, dat deze nevel zeer schadelijke gassen en stoffen verspreidt (chloriden, fluoriden. S02, NH 3, H2 S, zeer kleine stofdeeltjes). Slachtoffer zijn volgens de ac tiegroep niet alleen de bewoners van verschillende wijken in Zel zate. maar ook de arbeiders bij het bedrijt zelf. „Ugine Kuhlmann gebruikte do nu al gekende taktiek: belo ven, praten, uitleggen, grote verklaringen afleggen en niets doen. Er wel voor zorgend, dat echte feiten zoveel mogelijk verborgen blijven. Zo is het meerdere malen voorgevallen, dat arbeiders wegens chloorver giftiging naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Om te beletten, dat zoiets bekend heid zou krijgen laat Kuhlmann zijn gekwetste arbeiders vervoe ren met privé-ziekenwagens". Aldus het GAL in het blad. Volgens het GAL lijkt Kuhl mann de overheid over het al gemeen te beschouwen als de be taler van de schade die de fa briek zelf veroorzaakt. Daarbij wijst de actiegroep op de subsi dies om een hoge schoorsteen te bouwen, die enkele maanden la ter overigens instortte. Ook wordt gewezen op de her stelwerkzaamheden van open bare werken aan een weg, die door toedoen van de fabriek zou zijn verzakt. Ten gevolge van de vaste lo zingen van de fabriek zal, zo merkt de bekende toxicoloog prof. A. Heyndnckx in een aan vullend artikel nog op, binnen kort opnieuw gebaggerd moeten worden in het kanaal tegenover de fabriek. Zoiets is trouwens al eerder gebeurd en toen heeft Kuhlmann een deel van de kos ten moeten betalen. Het GAL stelt in zijn dossier, dat de over heid aan de ene kant machteloos is, om handelend op te kunnen treden tegen de overtredingen van Kuhlmann, maar aan de an dere kant ook laks is, „We slaan machteloos, zolang er geen uit voeringsbesluiten zijn bij de be staande wetgeving. Dat hier machten en invloeden gebruikt worden is duidelijk", zo schrijft volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen in een reactie op het dossier, dat eveneens in het tijdschrift is gepubliceerd. „Het komt mij voor dat de verantwoordelijken van Kiihl-I mann al te lichtvaardig oordelen j en een gebrek aan gemeen-1 schapsmoraliteit vertonen." Al- dus Paul van Grembergen, die verder zegt, dat de managers van het bedrijf er niet verbaasd over hoeven te zijn, dat er ge dacht wordt aan andere maat schappelijke structuren. Haak met zijn beste duif. Antheunis-van Helsiand uit Hulst coëff. 27,36. Asduifkampioenschap jonge duiven 1. Zutter en zoon uit Groede coëff. 4,48, 2. S. Neet- eson uit Kloosterzande coëff. 11,64, 3. A. van Helsiand uit Hulst coëff. 12,97, 4. J. van Goe them uit Kloosterzande coëff. 17.90, 5. E. Vermast uit Yerseke coëff. 18,98, 6. L. de Bruijn uit Heikant coëff. 19,67, 7. L. Breepoel uit Hoek coëff. 20,89, 8. A. Duininck en zoon uit Cad zand coëff. 21.56, 9, R. Velleman uit Bas van Gent coëff. 26,38,10. L. de Bruijn uit Heikant coëff. 28,59. Eindklassement Stem-trofee 1. J. Haak uit Hoek vier prijzen, 2. A. Cornells uit Breskens drie prijzen 381 punten, 3, G. Dusar duijn Gz uit Groede drie prijzen 385 punten, 4. G. Dusarduijn uit Groede drie prijzen 609 punten, 5. E. van Goethem uit Smt Jan steen drie prijzen 1635 punten. Eindklassement Rob Forman-trofee 1Combinatie Antheunis-Van Helsiand uit Hulst met 23 punten, 2. A. Bos man uit Heikant 120 punten. 3. E. Vermast uit Yerseke 145,4. G. Dusarduijn Gz uit Groede 253 punten. De jaarprijs voor deze trofee werd dit jaar gewonnen door D. Dobbelaar uit Boschka- pelle. De winnaar van de ereprijs Ouweneel bv„ waarvoor de wedvlucht vanuit Tours gold, werd gewonnen door P. Rottier uit Sint Jansteen. Winnaars ex tra prijs voor de eerste asduif, oud en jong, geschonken door het Mosselhuis A. Vermeirssen-Wiskerke uit Phi lippine, werden J. Haak uit Hoek en Zutter en zoon uit Groede. De prijzen, verbonden aan de provinciale kampioen schappen zullen worden uitge reikt op de in december 1975 te houden kampioendagte Sas van Gent.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 5