mê ÜÜS3BS9HB Uw mening graag van Gent Stoomtram Tijderu hebben ;na de ln vet. aan de ZVTM^ hjwoute U binnenstad .W no» wantij ma? K»«I; plaats van I de ren eren :s en ite it st ishaltes svengiadering heb lende raadsleden emeester gevraag' eens aan de Z" vragen of de bus t niet door de bi worden geleid. »ter Molthoff Is niet te weten, gemeenteraad over de "1= tation. 'Tr^n, ~7- semeente de beplanting in de J i bij de molen, de Vi«! LTS (HoutenkwarüS lange Bellingstraat ver en en er gras voor in zaaien. Dat gaat so.Oflo kosten. Volgens de is dat een voordeeltje' het onderhoud van de anting op den duur m. - kost. Wethouder J. St2 tijdens de raadsvergade waarin hiertoe werd be dat er van bepaalde zij! was aangedrongen i erken in hun oude kaat gras) terug te brengen het gemeenteraadslid t echter tot de vraag bracht •om dan ook de Michel, fontein niet uit de vest It verwijderd. pbiljart De Hudstet ljartclub 't Centras, een vriendschaopelijk iljartwedstrijd met 328 innen van topbiljartdub jossche Toepers uit Vogel, de. De persoonlijke uit. waren als volgt: 't Cen- (Hulst)De Bossche >rs (Vogelwaarde) 12—g urm - R. de Nijs 2—0, p' ren rood - H. Mei 2—0, J Ifhout - M. van Schayk W. v.d. Bunder - T. van yk 0—2, E. Luyckx - W laas 2—0, R. Otjes B. >ba 11, J. Buysrogge termans 1—1, F. Verhagen Taelman 20, A. de P. Dobbelaar 0—2 en fagtzaam - G. Vonk 2- mpetitiesjoelen De ter Sjoelelub „Wij blijven f' heeft in het café van de Vilder een competitie- trijd sjoelen gespeeld aan zeven dames hebben jenomen. De einduitslag als volgt: 1. mevr. E. er, 2. mevr. N. v.d. Voor- 3. mevr. R. Kayser, 4 M. de Vilder, 5. mevr. ayser, 6. mevr. M. Gijsel mevr. M. Schauaert, mpetitiekaarten De er kaartclub „Cecilia" in het café van Ron de te Hulst een competi- arting gespeeld waaraan dig kaarters hebben deel- men. De einduitslag luid- Is volgt: 1. F. Buys, 2. F. ns, 3. P. van Kerkhoven, Verbraeken, 5 P. Collet, Reyns, 7. G. de Wit ,8. ijsel, 9. A. Dieleman en de Wilde. it Nicolaas - Op zondag- ag 30 november houdt de neelsverenging van suikerfabriek te Sas dent, het jaarlijkse St Ni- sfeest voor de kinderen, ie leden, in de leeftijd tot ir. Tijdens dit f<""t dat 5.30 uur begint een ipreker optreden. ?rna en de kinderen v„n St. aas cadeautjes in ont- st nemen. personeelsvereniging van ikerfabriek C.S.M. te Sas dent hield voor de dames ie leden en de gepensio- len onlangs een rondte'- door het bedrijf. In eer- istantie werd het gesel- verwelkomd door de itter van de personeels- dging. de heer R Marqui- in de kantine van het jf. Hierna ging het ged onder deskundige lei- het bedrijf binnen, al- men het gehele proves iet tot suiker kon volgen- e rondgang volgde nof menzijn in de kantine. Vrijdag heeft de tvereniging het Groene i uit Sas van Gent ver- :nde competitieweostn]- gespeeld in de ^kalit®1 tcentrum „Reseda" te b» Gent. De uitslagen va" wedstrijden zijn T letveldt-C. Verhoeven Martens-F. de Meests Scheffer-Th. de Les- J. Van Rossum-p- iu-8; E. de Clercq-L 53-15: F. de Meeste'" Bergen 34-12; E. de q-cr. Verhoeven 33-«. Ie Bergen-J. de BlaeV E. Beaurain-J- Marte art W. 15-30 20 ers n de ■G. tbal De sport- en ingsverenigmg yVj uit Sas van Gent de ouders van de.."J11. van Corn Boys eeti eenkomst in de tea»' iet sportpark „De Sas van Gent. Voorat an de jeugdafdeling verwelkomde vele verwetKomcie I „els- die tevens van de id im B teveiiö V«M gebruik teonden met de jeu?dle'd« te maken. De hee drong er bij de ou ijk ïgen te sturen. weer, want dan w11,. om°de kinderen naar de wekeW^ 'gd n komst i'ge voetballertjes de kantine. N mst in de Kf'Xriii een voetbalwed j Corn Boys E-puP'' j, lerneuzen E-puP'11™ zen won deze °"}'m het 0-2. Op 29 nov^W /oor alle jeugdledw!aa Boys een St. wt de kantine van CPC te Sas ".-'f H -l A- i- ,*2- - „Vroeger was Hansweert welvarend". Zo kernachtig ty peert de 74-jarige Huib Oele - smid Oele voor iedereen op Hansweert - de geschiedenis over de laatste decennia van het dorp, waar hij geboren en getogen is. Tegenwoordig is het met die welvaart niet zo denderend meer gesteld. „Steeds is het teruggegaan", stelt smid Oele vast. Hij wordt in zijn mening driftig bijgevallen door zijn 71-jarige zwager G. Kwakkelaar Uiterlijk is Hansweert in al die jaren niet zo bar veel veran derd, vinden beiden. Wel iets natuurlijk. Het inwonertal is wat gegroeid. Telde Hansweert in 1936 ongeveer 1500 inwo ners, dat zijn er intussen wel 2000 geworden. Daarmee hangt er ook een sprong naar gene zijde van de Boomdijk samen. De Boomdijk was vroeger de grens van de bebouwing van Hans weert (op de oude foto de lange rij bomen pal achter het dorp). Achter de Boomdijk lagen alleen boomgaarden of werden andere vormen van tuinbouw beoefend. Nu ligt er de n' ouwe wijk. Ook in het zuidwestelijke deel van het dorp is de zaak volgebouwd. De kerktoren is na de oorlog niet meer dezelfde geworden als ervoor. Op do sluizen - altijd zo belangrijk geweest voor het leven op Hansweert - zie je ook uiterlijke veranderingen. Het is er een stuk leger geworden wat bebou wing betreft. Maai- in grote lijnen, wat de uiterlijke struktuur betreft, daai'iri is in wezen niet zoveel veranderd. Zoveel te meer is er in Hansweert geheul d met zaken, die de foto's niet kunnen laten zien. Op de foto uit 193 9. ligt nog de provinciale boot, die een veerdienst ondet hield tussen Hansweert en Walsoorden. Bij de aanlegsteiger bevonden zich ook de gebouwtjes vun de stoomtram, die voor de verbinding zorgde met het spoorweg station Vlake. Volgens het verhaal van smid Oele en zwager Kwakkelaar waren de openbar e verbindingen in die dagen stukken en stukken beter voor Hansweert dan nu het geval is. „De stoomtram ging langs het kanaal en via' de Schorebrug naar het station Vlake. In zeven minuten was je op het station. Moet je tegenwoordig komen. Je moet ofwel een dure taxi nemen, die je naar Kruiningen of Goes brengt ofwel ga je met de autobus. Dat laatste is een enorm gezeul.Nee, de kwaliteit van het openbaar vervoer voor Hansweert kan een verge lijking met vroeger niet doorstaan: achteruitgang in plaats van vooruitgang. Alsof Hansweert het heeft voelen aanko men, want smid Oele vertelt: ..De tram werd in de jaren 1931/1932 opgeheven. De laatste rit naar do veerboot werd begeleid dooi' de muziek, die een treurmars speelde". Smid Oele was daarbij, want toen al sloeg hij de grote trom. Pas vorig jaar is hij met hot meemarchei en opgehouden. Scheepswerf De scheepswerf was vroeger een ander aspect van Hans- weerts welvaart. De heer Kwakkel aai- heeft er nog als jongen gewerkt. „In die tijd werkten daar een 400 man. Er werden üwstreek in vog^iu^^ AMt/M godfZl Ui stoomschepen gebouwd, eerst op een dwarshelling en later op een lengtehelling. In de twintiger jaren is de werf failliet gegaan. Volgens mij is dat het begin geweest van de teruggang van Hansweert". Anderen hebben later de werf wel weer op poten trachten te zetten, maar het is nooit meer geworden wat het vroeger was. De werkgelegenheid heeft tenslotte ook een gevoelige slag gekregen door de ontwikkeling in het scheep vaartverkeer. De sluizen van Hansweert zijn voor de schip pers niet langer meer een rustpunt of een grensbarrière. De talrijke parlevinkers zijn verdwenen en ook in het dorp zelf komen nog maar zelden schippers wat inkopen doen. Smid Oele weet het uit eigen ervaring: „Hier in mijn winkel kwa men vroeger altijd wel schippers voor het een of ander; nu nooit meer". Isolement De bedrijvigheid in Hansweert taant. De nieuwe rijkswe^ heeft het dorp alleen maar meer geïsoleerd. En met de opening van de nieuwe Schelde Kijnkanaalverbinding zal ook de scheepvaart door liet Kanaal van Zuid-Beveland naar ver wachting sterk teruglopen. Het gemeentebestuur van Rei- merswaal stelt wel pogingen in het werk om vervangende werkgelegenheid te scheppen. Men zoekt het in overslagacti- viteiten en wat kleinere industrie. Maar dat zit er allemaal op kortere termijn niet in. En of het al lemaal nog niet genoeg is, staat ook de Boomdijk op de nominatie om althans voor een groot deel te verdwij nen". Het mooiste stuk van Hansweert, dat weggaat", ver zucht smid Oele. JAN BOUWMANS TT U hebt zelf herinneringen aan hue het vroeger was in uw woonplaats? U zou tegenwoordig dingen ill uw stad of dorp liever anders zien? Schrijf ons uw ervaringen, uw opmerkingen, uw reacties op het toen en op het nu! Voor de aardigste bijdragen - die in ons blad zullen worden geplaatst - stellen wij leuke prijzen beschikbaar Zend wat u op 't hart hebt in aan: het dichtstbijzijnde kantoor van DE STEM: Goes Klokstraat 1. Ook kunt u uw bijdrage aan ons kantoor te Breda, Reiger- straat 16, zenden. Vergeet niet op de enveloppe „Vogelvlucht" te vermelden FOTO'S BESTELLEN? Dat kan ook. Maar uitsluitend door tien gulden per i'oto over te maken op girorekening 3374835 ten name van KLM Aerocarto BV, Luchthaven Zestienhoven-Rotterdam. Bovendien moet u daar wel het be stelnummer van de foto bijzetten. Voor Hansweert toen is dat 15168, voor Hansweert nu 83880. De foto's worden geleverd in het formaat 18 bij 24 centimeter.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 3