Aantal gastarbeiders per bedrijf aan banden Spock 1 ~T\) Politieke geva^enen in Sovjet-Unie eisen erkenning WHO: 30 a 41 procent van kanker patiënten kan worden genezen Belgische orde van geneesheren in opspraak Neem liever de WA-Extra. Als u alleen WA verzekerd bent, zult u zo'n schade zelf moeten betalen. WETSONTWERP BOERSMA EN VAN AGT: Minderheidsbelang Alcan Aluminium in Hunter Douglas Vrouwen vechten mee in Beiroet Surinam Airways n°?| onbekend ALTERNATIEVE ARTSEN EISEN OPHEFFING binnenland buitenland Bameveld FORD TEGEN PUBTIC ATIE DOOR.GREET BUCHNER Autodiefstal. Kan ook overkomen. Nationale-Nederlanden Brief hervormd moderamen over vonnis Sjtern EIGEN TAAL DE STEM VAN DINSDAG 4 NOVEMBER 1975 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Boers- ma (Sociale Zaken) en minister Van Agt (Justitie) willen voor alle bedrijven in Nederland een limiet vaststellen voor het aantal buitenlandse werkne mers dat er in dienst mag zijn. Een bedrijf dat nog geen of minder dan 20 buitenlandse werknemers in dienst heeft, zal niet meer dan 20 buiten landers tewerk mogen stellen. Voor bedrijven die al buiten landers in dienst hebben, wordt de limiet gesteld op het aantal gastarbeiders dat op het ROTTERDAM —ANP) Alcan Aluminium Limited in Montreal, Canada, een van de grootste producenten en ver werkers van ruw aluminium in de westerse wereld, heeft een minderheidsbelang van bijna 25 pet verworven via een ruiltransactie van aande len met de oprichters, zo deelt Hunter Douglas, met o.a. een vestiging in Oudenbosch, mee. Beide firma's hopen dat de ze transactie nieuwe mogelijk heden zal bieden voor samen werking en expansie in de wereld. Het beleid en de acti viteiten van Hunter Douglas blijven ongewijzigd en de sa menwerking met Pechiney door de 15 pet deelneming in de smelterij in Vlissingen zal door deze transactie niet wor den aangetast. Hunter Douglas is een inter nationale industriële groep met hoofdkantoren in Neder land die hoofdzakelijk alumi nium consumenten- en bouw- produkten alsmede precisie machines vervaardigt en op de markt brengt. (ADVERTENTIE) ogenblik van de nieuwe rege-l ling in werking treedt, in het| bedrijf werkzaam is. Bovendien zal dan in het vervolg elke werkgever voor een buitenlander die bij hem in dienst is of in dienst komt een zgn. tewerkstellingsver gunning moeten aanvragen bij het ministerie van Sociale Za ken. De gastarbeiders zelf hoeven dan geen arbeidsver gunning meer aan te vragen. Neemt een werkgever zonder vergunning buitenlanders in dienst dan is hij strafbaar. De bewindslieden stellen deze nieuwe regelingen voor in het gisteren bij de Tweede Kamer ingediende wetsont werp inzake arbeid van bui tenlandse werknemers. Het ontwerp beoogt vooral een be scherming van de Nederlandse arbeidsmarkt. Tevens willen de ministers ermee bereiken, dat het bedrijfsleven alterna tieven gaat ontwikkelen voor de inschakeling van buitenlan ders. De tewerkstellingsver gunning die werknemers voor het in dienst hebben en nemen van buitenlandse arbeiders moeten aanvragen, kan onder meer worden geweigers als de hierboven beschreven vergun ningenlimiet wordt overschre den, als er voor het verrichten van de arbeid waarvoor de vergunning is aangevraagd, voldoende aanbod op de Ne derlandse arbeidsmarkt aan wezig of te verwachten is als de aanvraag een vreemdeling betreft die nog riet eerder rechtmatig in een Nederlands bedrijf heeft gewerkt of als er geen passende huisvesting voor de betreffende buitenlan der besehikbaar is. In benaalde gevallen zal, volgens het wetsontwerp de vergunningenlimiet kunnen worden herzien. Dat kan bij voorbeeld als een werkgever kan aantonen dat hij voor be paalde soorten werk beslist geen Nederlanders tewerkge steld kan krijgen. „Het wetsontwerp van Boersma en Van Agt is een zwarte bladzijde in de sociale geschiedenis van Nederland. De buitenlandse werknemer wordt een horige van de Ne derlandse werkgever. Terwijl de Middeleeuwen toch al lang achter de rug zijn". Dit i9 het eerste commentaar i van H. Sandberg, woordvoer der van het Nederlands Cen trum Buitenlanders (NCB), op het Wetsontwerp. De migrantenra-ad in Utrecht liet een maand geleden al (toen het wetsontwerp in hoofdlijnen uitlekte) geen spaan van het ontwerp heel. Weliswaar beoordeelt de mi- grantenraad het positief dat straks de werkgevers die ille galen in dienst nemen niet meer buiten schot blijven maar een forse boete riskeren. Maar voor de buitenlanders zelf vindt de migrantenraad de regeling „uiterst discrimi nerend"- Adjudant W- Leeuwenkamp, korpschef van de gemeentepo litie Barneveld heeft inmid dels ontkend dat een van zijn mensen betrokken zou zijn ge weest bij de omkopingsaffaire die het afgelopen weekend via een VARA-programma werd gesignaleerd. In het betreffen de programma werd gesugge reerd dat een Barneveldse po litieman geld zou hebben aan genomen in ruil voor een ver-I klaring die buitenlandse werk nemers nodig hebben om hun verblijf in Nederland te lega liseren. „Het onderzoek van de rijksrecrerche heeft aange toond dat er geen sprake is van omkoping. Wel heeft de betreffende man van de vreemdelingendienst niet zorg vuldig genoeg gehandeld", al dus de korpschef. De man is direct na het onderzoek uit zijn functie ontheven. Gisteren is ook de officier van justitie in Utrecht, mr. Van Over beek. een onderzoek naar deze zaak begonnen. NEW YORK (AFP) - President Ford is tegen de piihlicatie van een ranport van de se naatscommissie die de Ameri kaanse inlichtingendienst doorlicht. Uit dit rapport zou hiiiken dat de r.ï.A. betrok ken is geweest bii verschel*», ne komniotten te»en buiten landse politieke leiders. In zijn jongste boek over opvoeding, stelt de wereldwijd bekende auteur Dr. Spook zich teweer tegen de aantijging ah zou hij door zijn eerste boek, tevens wereldbestseller „Baby en kinderverzorging", teveel toegeeflijkheid van de zijde van de ouders gepropageerd hebben. In dit nieuwe boek schrijft hij dan ook letterlijk: „Sommige mensen geloven dat er maar twee marnieren zijn om kinderen op te voeden: of men geeft ze in alles toe, waardoor men onuitstaanbare kinderen krijgt, of men houdt ze in toom met straf en strengheid en voedt ze op tot goede burgers. Geen van deze twee uitersten gaat op en ik kan dit met overtuiging zeg gen, niet alleen op grond van de duizenden Amerikaanse ge zinnen die ik heb leren ken nen, maar ook op grond van wat ik in andere landen ge zien heb". „Kinderen groeien op tot welgemanierde en ver antwoordelijke mensen, voor namelijk omdat ze van hun ouders houden, die hen altijd hebben liefgehad, en willen hun ouders meestaleen ple zier doen en net worden als zij. Dit systeem werkt volgens Spock alleen dan als ouders er ook idealen op na houden, als ze weten wat ze van hun kin deren verwachten en ook we ten hoe dit kenbaar te ma ken. Maar bovenal moeten ouders van hun kinderen houden. Dan is het heel goed mogelijk om ze op te voeden zonder hen voortdurend op de kop te ge ven. Overigens geeft Spock on- omwonden toe, dat deze ma nier van opvoeden zeer hoge eisen stelt aan het ouderschap, vooral in deze tijd nu telkens weer nieuwe waarden afgewo gen zullen moeten worden te gen oude waarden, die in de ogen van jongeren geen opgeld meer doen. Spock noemt in dit verband de nieuwe opvattingen over seksualiteit, over godsdienst beleving, huwelijk, gezinsle ven, de man-vrouw verhou ding, drugs en nog vele andere zaken. In zijn nieuwe boek „Opvoeden blijft een uitda ging, worden kritieke situa ties die zich ten gevolge vam de gewijzigde opvattingen voor kunnen doen op uiterst menselijke wijze belicht. Dokter Spock die niet alleen een aantal boeken maar ook veel tijdschriftartikelen op zijn naam heeft staan, en zeer voel mondelinge en schriftelijke reacties krijgt doet dit uiter aard op zijn eigen wijze. Hij blijft daarbij, niettegen staande toenemende kritiek op het huidige gezin een voor vechter voor het gezin als de beste plaats voor de opvoeding van kinderen. Niet alleen als ze jong zijn, maar tot ver in de adolescentie toe, simpelweg omdat alleen in het gezin de intellectuele, sociale en emoti onele ontwikkeling van de baby en het opgroeiende kind op de juiste wijze bevorderd. De ouders vam. het kind zijn immers degenen die hun kind, méér dan wie ook, liefhebben. Door hun liefde leren ze hun kinderen zelf ook lief te heb ben en dat is volgens Spock van het allergrootste belang voor de harmonische ontwikke ling een opgroeiend mens. Hij schrijft letterlijk: „Als ik voor kinderen slechts één wens mocht doen, dan zou ik ze het vermogen om Uef te hebben toewensen. Liefhebbende mensen im mers maken anderen gelukkig en zijn meestal ook zelf tevre den. Ze zijn in staat om stevi ge, langdurige vriendschaps banden aan te leggen. Hun relaties op het werk berusten voor een aanzienlijk deel op wederzijdse sympathie en respect voor het sluiten van een goed huwelijk is on baatzuchtige liefde een door slaggevende factor van de eer ste orde. Tot zover het belangrijkste aspect van het nieuwe boek van Spock, namelijk de be klemtoning van het vermogen om lief te hebben. Volgende keer zullen we het hebben over de visie van Spock op de man-urouw ver houding. Dr. Benjamin Spock, Opvoeden blijft een uitda ging. Prijs f28.50. Uitgave Con-tact, Amsterdam. Christelijke vrouwen, die tot de rechtse Falangisten wor den gerekend, vechten mee als volwaardige schutters in de bloedige burgeroorlog in de Libanese hoofdstad Beiroet. Daarom komt Nationale-Nederlanden nu met een nieuwe autoverzekering. De WA- Extra. Die biedt veel meer dan uw verplichte WA,en kost maar weinig extra, 't Verschil: bijvoorbeeld voor een Simca 1100 van oktober '72 f42,50 per jaar (met aftrek van 40% no-claimkorting f25,50 per jaar). Of voor een DAF 44 van oktober'72 welgeteld f37,50 per jaar (met aftrek van 40% no-claimkorting f22,50 per jaar). Geen eigen risico. Geen verlies van no-claim bij schade door een van de „extra" dekkingspunten. Uw assurantiekantoor kan elke gewone WA-verzekering zonder meer omzetten in de nieuwe WA-Extra van Nationale-Nederlanden. Bel even. Of bel Nationale-Nederlanden: 070-7113 31. Verzekert't wel. En goed. Dit is de gewone WA. Wettelijke aansprakelijkheid. Schade Service Nederland. Dit is de nieuwe WA-Extra. De gewone WA. En extra: Ruitbreuk en glasschade daardoor. Diefstal/Braak. Joy-riding. Verduistering. Brand. Kortsluiting. Ontploffing. Stormschade. Blikseminslag. Natuurrampen, zoals overstroming en lawine. Botsing met loslopende dieren en overstekend wild. Flinke schade bij transport per boot of trein. Verlies van deel III kentekenbewijs door bovengenoemde oorzaken. DEN HAAG (ANP) De een brief aan partijleider Brezjnev bezit het moderamen van de hervormde kerk een beroep gedaan op de Russische regering om de rechtszaak te gen de tot acht jaar veroor deelde Joodse arts Michael Sjtern te herzien. In maart wees het hoogge rechtshof van de Oekraïne het beroep van dr. Sjtern af. Deze werd beschuldigd van zwendel en het aannemen van steek penningen. Volgens Joodse ac tivisten werd de 57-jarige arts gestraft, omdat zijn beide zoons verzocht hadden naar Is raël te mogen emigreren en hij zelf te kennen gaf hen te willen volgen. DE bezettingsgraad van de ho tels aan de Costa del Sol, de zuidkust van Spanje, is dit jaar bijna 50 procent lager dan vorig jaar. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU Zevenenzeventig gevangenen in de Sovjet-Unie dirf in arbeidskampen en gevangenissen zijn gedetineerd op, naar hun zeggen, politieke gronden, hebben van de Sovjet regering geëist dat hun status als politiek* gevangenen zal worden erkent. .Een afschrift van een desbe treffende lijst met 24 punten aan het Kremlin is ter be schikking gesteld van buiten landse correspondenten in Moskou door dissidentenkrin gen, die lieten weten dat de zevenenzeventig onderteke naars verblijf houden in kam pen in Mordovië en Perm en in de Vladimirgevanigenis. In hun document van negen bladzijden aan de wetgevende organen van de regering in Moskou, eisen de zevenenze ventig ondertekenaars onder meer afzonderlijke gevange nissen of kampen voor politie ke gevangenen en afschaffing van dwangarbeid. Hun eisen zijn gesteund door een groep van negen vooraanstaande dissidenten in Moskou, onder wie Nobelprijs winnaar Andrei Saoharov, die zei dat politieke gevangenen in de Sovjet-Unie als zodanig erkend moeten worden, on danks officiële beweringen dat er geen politieke misdadigers in de Sovjet Unie zijn en alleen maar „gewone". De negen, die een perscon ferentie hadden belegd in de flatwoning in Moskou van de taalkundige Tatiana Chodoro- vitsj, verklaarden dat zij rede nen hadden om aan te nemen dat een aantal politieke gevan genen in verscheidene kampen en gevangenissen vorige week een hongerstaking van een dag heeft gehouden om aan hun eisen kracht bij te zetten. „Er altijd weer op wijzende dat gevangenen-om-het-gewe- ten in de Sovjet-Unie uit het oogpunt van algemeen-aan vaarde juridische normen geen enkele misdaad hebben be gaan. eisen wij een open en openbare herziening van hun vonnissen", aldus de negen. Volgens hen moeten alle ge vallen van vermeende belaste ring van de staat, verraad aan het vaderland of deelneming aan verstoringen van de open bare orde de meest voorko mende beschuldigingen aan het adres van dissidenten worden herzien. Onder de zevenenzeventig ondertekenaars van het docu ment uit de arbeidskampen en gevangenissen, zijn Wladimir Boekovsky, Valentin Moroz en Semyon Gloezman, in het bui tenland welbekende dissiden ten, die in het begin van de jaren zeventig vanwege hun politieke werkzaamheid wer den gearresteerd. Onder de andere eisen die de politieke gevangenen stel len zijn dat zij met bezoekers van gedachten mogen wisselen in hun eigen taal en niet al leen in het Russisch zoals nu is vereist, dat zij het geloof mogen belijden dat zij aan hangen, dat zij onbeperkt kranten en tijdschriften mogen ontvangen, binnen zowel als buitenlandse, en dat zij niet binnen de grenzen van de Sovjet-Unie verbannen wor den. Dissidente kringen hebben ook bekend gemaakt dat een van de ondertekenaars, de dichter Vasyl Stoes uit de Oe kraïne, in een kamp in Mordo vië ernstig ziek ligt met een maagzweer. De directie van het kamp zou hebben erkend dat hij een ziekenhuisbehan deling nodig heeft. Het kamp waarin Stoes zit is hetzelfde waarin drie jaar geleden de dissident Joeri Ga- lanskov overleed tijdens een operatie voor eenzelfde klacht. GENEVE (AFP) -E|kl st"ve"er in de hele vm I vijf miljoen mensen aan b I ker en worden er zes miljr» I nieuwe gevallen ontdekt 7 I meldt de wereldgezondta organisatie (WHO) is 7' I maandelijkse persoverzicht, I De WHO constateert dat 4 verwachte gemiddelde W duur „de afgelopen jaren een groot aantal sterk dustrialiseerde landen sta' neert" en noemt kanker n een van de oorzaken voord, stagnatie. „De behandelingsmethode, tegen kanker sorteren steed, meer effect, en de gedachte» niet onredelijk dat het kar, kerprobleem binnen enkeie tientallen jaren zal zijn op® lost", vervolgt de WHO niette- min voorzichtig optimistisch. „Voor 30 a 40 procent va de kankerpatiënten is than genezing mogelijk" preciseen de organisatie haar bevind:., gen. „Er zijn bijzonder fc. treffende therapieën tegen kanker van de borst (vier op de vijf gevallen), de huid 4 lippen, het strottenhoofd en at baarmoederhals"- De WHO zegt dat het onder zoek zich momenteel toespits op het zoeken naar carcinoge- ne (kankerverwekkende) sub stanties in het milieu. Ma houdt het namelijk voor moge lijk dat de kwaadaardige wot- keringen die men samenvat onder het hoofd „kanker" 80 procent door dit soort stanties wordt veroorzaakt. De WHO noemt een aantal kankersoorten die rechtstreek! verbonden schijnen aan de op name van voedingsstoffen ol industriële (bij)produkten ii het menselijk organisme. Hel is echter niet zo dat de WHO- onderzoekers erin zijn ge slaagd om alle „schuldigen" met volledige zekerheid aan tt wijzen. Als voorbeeld noemt de ganlsatie slokdarmkanker die „bijzonder veelvuldig voor komt in een zone welke zich uitstrekt van noordoost-Peraie tot aan het noorden van Chi na" terwijl het aantal kanker gevallen groter wordt naarma te de bevolking meer brood ei minder rijst eet. De WHO memoreert met voldoening dat men reeds een aantal stoffen met zekerheid als „kankerverwekkend" heeft ontmaskerd, maar constateer: met zorg dat er elk jaar meet dan 40.000 nieuwe chemische produkten op de markt ka men, terwijl de research-lab ra/toria slechts 400 stoffen pa jaar kunnen testen. PARAMARIBO (ANP) De naam Surinam AirWH blijkt nog onbekend in luchtvaart. De KLM-pik-' die zondag de openingsvlucki van de nieuwe luchtvaart maatschappij verzorgden, had d enop hun route van Amsta dam naar Paramaribo zichzelf bekend te maken «I verschillende grondstations Voor de tussenlanding Lissabon, waar minister WH tertero uit het toestel van de KLM gehuurde DC-' staote, waren de piloten gW;' me tijd bezig aan de P»1*I se verkeersleiding het besta» van Surinam Airways urt«| leggen. (Van onze correspondent) BRUSSEL De Belgische Orde van Geneesheren is be zig zichzelf om zeep te helpen. Nadat het Belgische hof van Cassatie en de Raad van State in het verleden reeds geoor deeld hadden dat de orde zich meer rechten had toegeëigend dan wettelijk is toegelaten, is de machtige artsenorganisatie opnieuw in opspraak geko men, zozeer zelfs dat wellicht de regering zal ingrijpen en de basis reeds nu is gelegd voor een opheffing van de Belgische Orde van Genees heren. De orde heeft namelijk een tuchtproces aangespannen te gen de Gentse arts dr. Frank Roels, omdat deze heeft mee gewerkt aan een studie van de Werkgroep Gezondheidsvoor lichting over het thema „De Orde van Geneesheren en de code van medische plichten leer". De auteurs van dit rap port hebben hun filosofische en politieke opvattingen inza ke de organisatie van de ge- zondsheidszorg uiteen willen zetten. De orde voelt zich door deze studie beledigd en belas terd en heeft een klacht tegen dr. Roels ingediend wegens laster en eerroof. Dat is echter bij K.B. verboden. Omdat in het studierapport algemeen over een maatschappelijke in stelling worden uitgeengezet, zonder wie ook persoonlijk te beledigen, en kennelijk met de bedoeling om een positieve bijdrage te leveren in het de bat in België over de organi satie van de gezondsheidszorg, kan hier moeilijk sprake zijn van laster en eerroof, want volgens de Belgische strafwet zou dan ook kwaadwillige op zet verondersteld moeten wor den. Een zeer merkwaardige zaak bij dat alles ls dat de Orde Van Geneesheren in deze zaak zowel rechter als aanklager als beledigde partij is en dus ook de strafmaat moet bepalen. Het is duidelijk dat hier dus van een rechtvaardig proces voor de betrokken arts geen sprake is en dat deze gang van zaken indruist tegen de algemene rechtsprincipes zoals die in West-Europa worden aanvaard. In de praktijk is de Orde van Geneesheren in België sterk geïnfiltreerd door de zo genaamde artsensyndicaten, een soort van dnktersvnkbon- den waarvan het. svndicaat van dr. Wijnen niet a'leen de bekendste maar mogeliik ook de beruchtste is De dnkters- vankbonden hebben het bin nen de orde voor bet zessen. Er heerst binnen de orde een zwijgplicht die zover wordt doorgevoerd dat de orde ®-, drijven door artsen jtP' v I weigert door te geven tW justitie iprocureur des I nings). Dat is volgens de 'I natuurlijk strafbaar, maar J- mand durft het machtige) senupparaat dat zich 'iul' I zwijgzaamheid en nevelen te pakken. De alternatieve artseI,.|. België nemen deze van de orde dan ook nte'»! ger. Ze zijn desnoods 6 I om het Europese Hof voor ji Rechten van de men Stiaatsburg in te ,s Ljl De tegenstanders willen v I het recht voor alle arts 1 België op vrije mening® I Hei huidige tuchtrecht B j» 1 melijk tot gevolg 'ie 7|]K 1 in de toekomst artsen I aarzelen om hun be'tn 0[p 1 en inzichten inzake de msatie van de gezondne bliekelij k bekend te make -

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 10