„P.O. neemt afscheid kardinaal Alfrink an Jongen bekent moord filmregisseur op Wiegel ziet crisis zitten ■M HASJ-LOTERIJ OP BINNENHOF riJDENS AFSLUITING TWEEDE ZITTING Aantjes: Politieke beleid is beslissend De Zeeuw achter NK l - Voortdurende onrust in Libanon Israël ontevreden over Amerikaanse hulp E VD. WIJST MIDDENSCHOOL AF ;ht b.ooo Den Uyl: VARA is een kostbaar instrument Dode bij schietpartij in Utrecht MERTENS: GEPENSIONEERDE WORDT NOG VAAR NIET VOOR VOL" AANGEZIEN Schatkamer Keulse Dom geplunderd binnenland Kerk Ad viescollege Kernreactors Suezkanaai een miljoen gulden aan prijzen DE STEM VAN MAANDAG 3 NOVEMBER 1975 rabantplein ntrum De Burgt uw bedrijf of beroep. Maak daarom eens INS zelf aanvangsdatum geen achterstand. Dit iwel 's morgens, 's mid- de manier gegeven en jend, alle dagen van 8 tot 18 uu' ags tot 21 uur dags van 8 tot 13 uur u$trie rem. jn-leu. DEN HAAG (ANP) - Le- iden en aanhangers van de ■it liegroepen „Stoned tree en Wij Koken Hasj Nou En hebben zaterdagmiddag op Ihet Binnenhof in Den Haag geprotesteerd tegen de huidi- |L wetgeving betreffende handel in en gebruik van hoi Klapstuk van de de monstratie was een loterij, waarin tienmaal 25 gram hasj werd weggegeven en j tweemaal 50 gram. Naar schatting 1.40b -man I waren met bussen uit heel Nederland gekomen om een petitie aan te bieden aan de voorzitter van de bijzondere kamercommissie inzake ver dovende middelen, het VVD- Kamerlid mevrouw Veder- Smit. Volgens de petitie moet uit de huidige en toe komstige wetgeving het ge bruik van cannabisproduklpn marihuana, kief, hasj en hasjolie) worden geschrapt, terwijl een onderscheid moet worden gemaakt tussen „ge bruikers" en „handelaars". De grens zou moeten liggen bij het bezit van 100 gram. Tenslotte wordt in de petitie aan de kamercommissie ge vraagd alsnog de gebruikers van hasj en aanverwante produkten te horen. Me vrouw Veder zei dit aan de commissie te zullen voorleg gen. De demonstratie verliep rustig. De politie reageerde helemaal niet op de loterij en nauwelijks toen een man zich ontkleedde en met een plastic kerstboompje zwaai end zijn standpunt toelichtte: „Alles vrij". ■(Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - Met hei af- icheid van het Katholiek lan- lelijk Pastoraal Overleg, dat aterdag in de aula van de Nij- egse universiteit zijn twee zitting afsloot, is de af- icheidstournee van kardinaal llfrink begonnen. „Een moei- llijk moment", bekende hij, om fiat onmiddellijk met een vinkeling in zijn ogen op te ^ten volgen: „Het begin van en einde dat nog niet in zicht Bet afscheid na een dag ver- pderen in aanwezigheid van pauselijke pronuntius mgr. Felici, werd ingeleid door Issc-bop Bluyssen van Den ril, die namens de bis- Jhopui n „de gezagvolle lei- jfler' dankte voor zijn vele po- rmjen om de kerk van Neder- |lan i te zien in het geheel van 1de hel' wereldkerk en voor Rijn overtuigde en vaak moe- lige gezagsuitoefening in on- Iderl: beraad. „Van u hebben pjsscho en en gelovigen ge leerd, dal binnen de kerk ge en samenspraak elkaar Winner, versterken en niet ge- Jgsondermijnend hoeven te berken", aldus bisschop pluyssen, die vervolgde: „Als i golven van de dialoog soms toog woedden, stond u in de ltormachtige wind als een lots Dat met iedereen die rots ■eelt herkend, is begrijpelijk, jbar de rots kan liet niet ■elpen, dat de zee zo wild is". Namens de L.P.O.-leden sprak tevr. De Groot uit Assen, die [verklaarde dat het zonder kar dinaal Alfrink helemaal geen crleg zou zijn geweest in de fcrk n Nederland. Toen Ro me de landelijke Pastorale Baad afkeurde en menigeen de need liet zakken, zette de Jardmaal door met het L.P.O. JU hebt ons meer au serieux Janomen dan wij onszelf', al- pus mevr. De Groot. leden zal worden benoemd door de bisschoppen, de helft door de stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad. De lijst van kandidaten is com pleet, sommigen beraden zich nog. Dit deelde bisschop Ernst van Breda zaterdag j.l. mee op de afsluitende zitting van het tweede Landelijk Pastoraal Overleg in Nijmegen, waarop de aanbevelingen van vorige zomer werden geëvalueerd. Bisschop Zwartkruis van Haarlem vertelde, dat voor het pastoraat onder de buitenland se werknemers een afzonder lijk secretariaat in oprichting is onder leiding van oud-vica ris Odijk van Roermond. Te gelijkertijd is een burgerlijke stichting in het leven geroe pen, die van katholieke zijde ae welzijflSbehartiging van de buitenlandse arbeiders tot taak heeft. Aan de Katho. lieke Universiteit te Nijmegen zal een katholiek studiecen trum voor samenlevingsvraag stukken worden opgericht ten dienste van de katholieke ge loofsgemeenschap in ons land. Dit heeft ir. W. van Lieshout de voorzitter van het college van bestuur van de KU zater dagochtend meegedeeld in zijn welkomstwoord tot de leden van het Katholiek Landelijk Pastoraal Overleg, Een beeld van de bijeenkomst in Nijmegen. Midden voor mgr. Zwartkruis van Haarlem, links van hem kardinaal Afrink van Utrecht. Verder rond de tafel (te beginnen links van kardinaal Alfrink): mgr. Bluyssen van Den Bosch, mgr. Gijssen van Roermond, mgr. Möller van Gro ningen, mgr. Simonis van Rotterdam en mgr. Ernst van Breda. j?en duidelijk ontroerde kardï |naal speelde de dank terug paai zijn medebisschoppen „Ik heb er in bijna 25 jaar [zeventien gekéöd"- en de ge- Jvigen. Hij zei dat het Pasto [aal Concilie en het Pastoraal |>verteg, ondanks de moeilijk- peden en spanningen, hem feeds vreugde hadden ge pionken vanwege het geloof, toewijding en de liefde van velen. |pretiend over de kerk be- ogdo de kardinaal, dat ze poor ieder van ons een pro- jbleem is. Ook voor de jonge Jensen. Misschien uiten ze [zich daarom zo negatief over Be kerk, omdat ze in hun hart. van die kerk houden" Een fan d< grootste moeilijkheden jin de discussies over de kerk ■noemde hij het beeld dat wij ■van d< kerk hebben gevormd. beeld is vaak sübjectief ien gekleurd. Misschien moeten fi die kleuren corrigeren. De Jcarrii, aal sprak tenslotte de ■wens uit. dat ..wij elkaar pro- I beren te vinden in het beeld l van de kerk, die ons allen [dierbaar is. In zijn slotwoord deelde kardinaal Alfrink mee, dat de subcommissie van cïe bisschop pelijke beheerscommissie,! ■Welke de afgelopen jaren dei I werkzaamheden van 'het LPO| [heeft voorbereid en georgani-l Iseercl. haar werkzaamheden I zal overdragen aart een agen dacommissie. Deze zal even- l eens als de subcommissie on- «r leiding staan van me- touw dr. M. Klompé. Lid van |ae commissie is o.a. mevr. H. van Straaton-Duettins uit JWouw. Een van de eerste ta- Ken van de agendacommissie ®1 zijn in samenspraak met gedelegeerden verkiezingen r organiseren voor de nieuwe UjamensteUirkg van hei LPO :i «at als thema zal hebben ..Sa men geloven en samen kerli- 1 Zijn Waarschijniyk n Ir! zal de Katholieke naad voor Kerk en Samenle- IvieüTi3" Start gaan' een ad" llege voor de bisschop-J U en de hele geloofsgemeen- •cnap in actuele vragen he ■Jmil.l de ■pomen. De helfl GRONINGEN „Uiteindelijk zal politieke beleid zijn. Want dat ii (ANP) alleen het beslissend de vulling die de gemeenschappelijkheid rechtvaardigt". Dit zei zater dagmiddag in Groningen mr. W. Aantjes, fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer. De voorman van de ARP blikte in een rede voor een congres van de provinciale CDA Groningen in oprichting terug op de tweedaagse confe rentie van de CDA-top in Berg en Dal. Mr. Aantjes zei dat -er ge- (Van onze parlementaire redactie sproken ken worden van eet paar zeer positieve en verheu gende dingen. Hij vond „dat wij elkaar toch wel.wat nader zijn gekomen". Ook stelde dei AR-fractie Voorzitter vast dat het profiel van de man of de' vruuw. die voor het CDA kiest scherper omlijnd is, waardoor het wat moeilijker wordt voor het CDA te zijn als je niet achter de uitgangspunten staat". Met betrekking tot de uit gangspunten van het CDA, waarmee de zgn commissie Goudswaard zich bezighoudt, merkte mr. Aantjes op dat hijl vertrouwen heeft in de daarbij', gevolgde werkwijze. Er wordt namelijk naar gestreefd alleen! die dingen op een rij te zetten waarmee iedereen het van harte eens kan zijiy „Ik vind dit een prachtige aanpak: waardoor ik in het werk van de commissiei Goudswaard meer vertrouwen heb gekre gen dan ik Export Jonge Jenever BEIROET (AP) Terwijl de Libanese hoofdstad gisteren weer door hevige strijd werd( geteisterd heeft premier Ras- j jied Karami opnieuw gepro beerd een bestand te bewerk stelligen. Gistermiddag haalde Beiroet voor zeer korte tijd even op gelucht adem toen moslim- schutters zich terugtrokken van de stellingen van waaruit zij de christenen in het hotel- district hadden bestookt. Een uur later was het echter weer met de rust gedaan. Strijders van de christelijke legers voortaan hun machine geweren af vanuit hotels zoals Holiday Inn. Phoenicia en St.- Georges. Alle partijen beschuldigen elkaar ervan het zoveelste be stand te hebben verbroken. Het was de bedoeling dat op de naleving van het bestand toezicht zou worden gehouden door Libanese veiligheidstroe pen en eenheden van de pales- tijnse politietroepen. Zaterdag zouden zeker 38 mensen bij de gevechten om het leven zijn gekomen. De uittocht van buitenlan ders gaat nog steeds door. De enige uitvalsweg van de hoofdstad is de route naar de luchthaven. Deze weg wordt bewaakt door manschappen van het Libanese leger. UTRECHT (ANP) Een schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag in de nachtclub Femina in Utrecht heeft aan de 24-jarige Henk Man gal uit de domstad het leven gekost. Twee andere mannen, de 23-jarige Turk Sa ri Hamza en de 30-jarige Mo- hanchand B., zijn met schot- worden in het ziekenhuis op genomen. De broer van Mohanchad, de 24-jarige Amritlal B„ heeft te genover de politie bekend dat hij de fatale schoten heeft ge lost. De gebroeders B. zaten enige tijd aan de bar, toen Henk Mangal binnenkkwam Volgens getuigen zou het drie tal in het Surinaams enkele woorden met elkaar gewisseld hebben waarna Amritlal plot seling een pistool trok en een paar keer vuurde. De Turk, die volgens de politie met de zaak verder niets te maken had. kreeg een toevalstreffer in zijn bekken. (Van onze redactie buitenland) ROME De 17-jarige Giuseppe Pelosi heeft gisteravond bekend dat hij filmregisseur Pier Paola Pasolini heeft vermoord. De jongen was na een wilde achtervolging aangehouden in de auto van Pasolini, enkele uren voor diens lijk werd gevonden. De 17-jarige bakkersknecht werd aanvankelijk vastgehouden wegens diefstal en rijden zonder rijbewijs. Het verminkte lijk van de 53-jarige Pasolini werd in de badplaats Ostia ten zuidwesten van Rome door wandelaars ge vonden op een voetbalveld. Volgens de lijkschouwer is hij overleden toen hem de schedel werd ingeslagen. Daarna reed de dader met Pasolini's auto over het hoofd van zijn slach toffer, waardoor deze vrijwel onherkenbaar werd verminkt. Een ring van de jongen is vlak bij het lijk gevonden. Pelosi heeft tijdens het ver hoor verklaard dat hij Pasolini heeft gedood uit zelfverdedi ging. De regisseur zou hem ge slagen hebben toen hij niet wilde ingaan op sexuele toena deringen. Pasolini was een vooraan staande marxistische intellec tueel. Zijn gedichten, essays en films beschreven vaak het blinde geweld tussen rijk en arm. De lange en magere schrijver-regisseur bracht vaak tijd door in de sloppen van Rome om het proletariaat beter te leren begrijpen en liet soms inwoners van deze wiiken in ziin films spelen. Hij streed altijd voor de zaak van de airmen en minder- heidsgroe neringen. Pasolini, die uit Bologna afkomstig is, kreeg aanvankelijk bekend heid als dichter. Pas later F-hreef hij pasars en romans. Hij regisseerde films als Oedi pus Rex. Mamma Roma (met wiilen Anna MasnaniTheo rema, Medea (met Marva Dal las'). de Canterbury Tales, De- camet-nrm en het Evangelie naar Mattheus. Een recente opname van Pier Paolo Pasolini. had". UTRECHT (ANP) Voor de progressieve beweging in ons land is de Vara een kost baar instrument en in deze tijd minder te missen dan ooit. Dit zei minister-president Don Uyl zaterdag tijdens het Vara-jubileumcongres. Hij noemde de Vara als een van de massa-communicatiemedia ueu gviMo-i een broedplaats van nieuw aanvankelijk! denken en experimenteren in I een doelgerichte strijd. J» AMSTERDAM (ANP) Een gepensioneerde wordt nog al te vaak niet meer voor „vol" aangezien. Staatssecreta ris Mertens (Sociale Zaken) heeft dit zaterdagochtend ge zegd in eer. inleiding voor een CDA-sludiedag over het wel zijnsbeleid voor ouderen in het RAI-congrescentrum in Am sterdam Wat de overheid ook doet voor het welzijn van de be jaarden, het is van groot be lang dat iedereen, oud en jong. ooit in kerk. vereniging en partij, daadwerkelijk laat blij ken dat bejaarden inderdaad erbij horen, aldus de bewinds man van Sociale Zaken. DE militaire revolutionaire raad van Portugal heeft be kendgemaakt dat het „juri disch kader" is tot stand geko men waarbinnen de honderden politieke gevangenen zullen worden berecht die sinds de omwenteling achttien maanden geleden in de gevangenis zit ten. MET een schot in het linker bovenbeen heeft een Alkmaar- se politieman In de nacht van vrijdag op zaterdag de 24-jari- ge autosloper G.J.R. uitgescha keld, die zesschoten op de po litie had gelost met een revol ver. HET bestuur van de PPR vindt, dat de SER ais niet- democratisch gekozen orgaan moet worden opgeheven. Re gering en parlement dienen zich volgens de PPR voor ad vies rechtstreeks tot werkge vers- en werknemersorganisa ties afzonderlijk te richten. VERTEGENWOORDIGERS van 69 landen zijn het zater dag in Rome eens geworden over ontwerp-statuten voor een fonds van 1,25 miljard dollar om de armste landen ter wereld te helpen zichzelf te voeden. FREIBURG (ANP) De synode van de evangelische kerk van West-Duitsiand heeft gisteren opnieuw aange drongen op gratie voor de „Drie van Breda", twee Duitse oorlogsmisdadigers die nog in Italië en Polen gevangen zit- ren, en voor Rudolf Hess in de Westberlijnse Spandaugevan genis. VAN de door het Nipo eind september ondervraagde 945 stemgerechtigde Nederlanders zegt 54 proren' bij de volgen de verkiezingen op dezelfde partij als voorheen te zullen stemmen. (Van oinze correspondent) TEL AV!V Israël is uitgesproken ontevreden over de groofe en verdeling in giften en leningen van de Amerikaanse economische en militaire hulpverlening. DEN HAAG Dr. ir. De Zeeuw, die na zijn aftreden1 als KVP-voorzitter onderzoekt of liet mogelijk en wenselijk is tot een nieuwe partijforma tie te komen, kan zich „vol-! strekt herkennen in de NKV-, visie op onze samenleving. Anders dan zijn opvolger, KVP-voorzitter Vergeer en anders dan de politieke leider van de KVP. Andriessen, ziet De Zeeuw in het NKV-stuk „Visie ter visie" een juiste maatschappijbeschouwing. Oe Zeeuw wil dan ook met zijn beweging proberen de banden met het NKV te ver sterken. In het VARA-radio programma „In de rooie haan" zei De Zeeuw zaterdag dat hij niet bezig wil zijn met het bij elkaar vegen van splinters en mensen die zonodig weer op stoelen willen zitten. De beweging-De Zeeuw heeft een eerste deel van het politiek manifest gereed. Het zui dinsdagavond aan aanhan ger.. van de beweging voorge legd worden. De Zeeuw zei goede contacten te hebben met die groepering in D '66 die op oen of --idere wijze wil door- Wierlo, Glastra van (Van onze verslaggever) DEN HAAG-ELLECOM VVD-fractieleidet Wiegel meent, dat er „allerlei voor waarden voor een politieke crisis aanwezig zijn". In zijn slotwoord tol de VVD-partij- raad, zaterdagmiddag in Den Haag, somde Wiegel als moge lijke aanleiding tot een crisis op: V de grondpoliliek; de motie-Andriessen, inge diend bij de algemene be schouwingen, waarin om ver dergaande bezuinigingen ge vraagd wordt („het alibi van Andriessen om mei het kabi net te breken"); de verslechterde samenwer king tussen de regeringspart ners, waardoor de PvdA in de klem dreigt te raken De VVD-leider zei, dat zijn partij bereid is om op korte termijn een crisis op te lossen en weer regeringsverantwoor delijkheid te gaan dragen. „We zullen jaren nodig heb ben om recht te trekken wat scheef gebouwd is. Harde maatregelen zullen nodig zijn." Volgens Wiegel is er „meer overeenstemming tussen KVP- ARP en VVD, dan tussen KVP-ARP en haar regerings partner, de PvdA". Hij meen de voorts, dat binnen de PvdA heel veel socialisten „de rede lijken en gematigden", het met de WD eens zijn. De partijraad van de VVD wees in deze zelfde vergade ring de middenschool als enige vorm van onderwijs voor 12 tot 16-jarigen af. Hij vindt de tijd niet rijp om te streven naar weer een geheel ander onderwijssysteem. „Met kracht" werden alle voorstellen afgewezen voor wijziging van de grondwet, die op enigerlei wijze in strijd komen met de in de grondwet verankerde vrijheid van rich ting, inrichting van het onder wijs en de vrijheid van schoolstichting. In Ellecom werd op deze zelfde dag het landelijk jaar congres van de onafhankelijke J.O.V.D. (organisatie van liberale jongeren) gehouden over het liberalisme- Daar ver weet de oud-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en de huidige commis- saris van de koningin in de provincie Gelderland, mr. J. W. Geertsema, de WD als partij te weinig sociale ge rechtigheid in haar politiek te doen. Hij stelde tevens, dat de sociale liberale verworvenhe den uit het grijs -verleden stammen en dat de WD er hard aan toe is haar prakti sche politiek op dit punt bij te stellen. Eerste minister Rabin heeft daarop gisteren tijdens de we kelijkse kabinetszitting onge zouten kritiek geleverd. Hij zei dat de grootte en de aard van de Amerikaanse hulp niet overeenstemde met de af spraken die tijdens de onder handelingen over het deelak koord in de Sinaï-woestijn tussen Jeruzalem ei Washing ton waren gemaakt. President Ford heeft het congres gevraagd volgend jaar een bedrag van 2,240 miljard dollar voor hulpverlening aan Israël uit te trekken. Dat is zestig miljoen dollar minder dan volgens eerste mi nister Rabin was overeengeko men. Maar ook de verdeling van de hulp in giften en le ningen staat de premier niet aan. Israël is gewend tweederde van de Amerikaanse hulp in de vorm van giften te ontvan gen en het resterende derde deel in de vorm van leningen. Dit jaar schenkt Amerika de Joodse staat slechts de helft van de 2,240 miljard dollar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hen ry Kissinger, heeft intussen bevestigd dat Washington ern stig overweegt kernreactors aan Egypte te leveren. Vcor zover bekend wil Egypte twee kernreactors van elk 600 megawatt, ter waarde van 1,2 miljard dollar, kopen. Volgens Kissinger wor den de reactors geleverd in het kader van de economische huip aan Egypte. President Ford heeft het congres voor 1976 om 750 miljoen dollar gevraagd voor Egypte. Voor de eerste maal in zes tien jaar is gisteren een schip met een voor Israël bestemde lading aan boord het Suezka naai binnengevaren. Het schip,! de Griekse „Olympos", wordt vandaag in de Israëlische ha venstad Eilat, aan de Golf van Aqaba, verwacht. (Van onze correspondent BONN Tot nu toe onbekend gebleven inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zon dag uit de schatkamer van de Keulse dom kunstvoorwerpen ter waarde van vele miljoenen guldens gestolen. Alleen al een monstrans uit de zestiende eeuw vertegenwoordigt een waarde van meer dan 1 mil joen. Onder de gestolen voor werpen -bevinden zich boven dien 8 kostbare bisschopsrin gen. In totaal verdwenen er 15 voorwerpen, die voor het me rendeel eveneens uit de zes tiende eeuw stammen. Uit de keuze van de inbrekers maakt de politie op, dat zij maar weinig verstand van kunst hebben gehad. Deze conclusie kan men ook trekken uit de wijze.' waarop zij talrijke kostbare voorwerpen ernstig beschadigden. Ze sneden zij een groot aantal edelstenen met een tuinschaar uit mon stransen. Alle omstandigheden wijzen er echter op, dat de inbrekers uitstekende vaklie den zijn geweest. De schatka mer waren zij binnengedron gen door een slechts 30 bij 50 cm. groot gat. waarin zich een ventilator bevond. Van deze plaats af lieten zij zich aan een touw een viiftal meters naar beneden zakken, waar voor zij een moderne alpinis ten-uitrusting gebruikten. De- Ze lieten zij in de schatkamer achter. ADVERTENTIE" "396 Zareska prijzen: 198 kruissteekkussenpakketten met een winkelwaarde van ca. 19,- en 198 kruis- steekloperpakketten met een winkelwaarde van 35 60 per stuk. Kom pleet met stramien, wol, naald en werkbeschrijving. Geschonken door Hageo Hengelo (O)". Te winnen In de Nationale Puzzelaktle t.b.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 5