Turks drama voor Bossche rechter CDA-TOP VOOR ÉÉN KANDIDATENLIJST Grondslag - conflict bleef Volvo gaat weer personeel werven Beslissing over exportvergunning blijft nog uit „Kruisverenigingen moeten macht van gezondheidszorg beperken" Verhuizers bleken inbrekers Pilafus - houding VOLGENDE WEEK BESLUIT OVER VAKBONDSACTIES TEGEN ENKA binneraiigirigj rjajOLQUS. Man zou oom gedood hebben Veel bejaarden krijgen geen belastingbiljet Zijn derde elpee. En alweer een succes. Confectie bedrijf in Nutli bezet Kernreactoren voor Z.-Afrika Relatief rustig in Beiroet Als u 65+ bent, wordt n museumbezoek nog aantrekkelijker Met: PAS 65. Pas voor uw plezier. een miljoen gulden aan prijzen j[EM VAN ZATERDAG 1 Ik 17 BOBN (ANP) In de ko mende maanden gaat de per sonenautofabriek van Volvo in Born (de vroegere DAF-fa- briek) weer personeel werven. Het huidige personeelsbestand (3510 man) zal met 325 wor den uitgebreid- Een en ander is noodzakelijk vanwege de verhoogde produktieplanning in 1976. De fabriek wil dan tussen 80.000 en 90.000 perso nenauto's fabriceren en in 1977 rond de 100.000 stuks. Voor de produktie van dit jaar wordt gerekend op 60.000 au to's. Directiesecretaris N.T. Kap- peyne van Volvo Born is bij zonder verheugd over de hui dige gang van zaken. „Je hoort de laatste tijd in de autobranche alleen maar spre ken over personeelsinkrim ping. Zeker voor de werkgele genheid in Zuid Limburg is het plezierig, dat we nu weer arbeidskrachten kunnen gebrui ken", aldus de heer Kap- peyne. Het bedrijf werkt sinds september weer op volle capa citeit, dus vijf dagen per week. De laatste werktijdver korting eindigde in september j-b Het bedrijf gaat ook het ziekteverzuim bestrijden, dat volgens de directiesecretaris te hoog is. „Na beëindiging van de werktijdverkorting is het ziekteverzuim gestegen en ligt nu tussen 12 en 15 procent. Dat is te veel het landelijk gemiddelde is ruim 9 procent - en we hebben nu enkele 'werkgroepen ingesteld, die de problematiek gaan bekijken. Zeker uit kostenoogpunt is dit een belangrijke zaak, die onze volle aandacht heeft", aldus de heer Kappeyne. De geplande produktie voor 1976 van rond 90.000 eenheden bestaat voor het merendeel uit de Volvo 66, waarvoor de be langstelling vooral ln net bui tenland, groter is dan werd verwacht. Volvo Born produ ceert op het ogenblik alleen de Daf 46 en de Volvo 66. De Daf 65 is thans uit produktie genomen, maar een woord voerder van de fabriek zei dat indien de vraag weer toe neemt de fabriek dit type di rect weer kan produceren. DEN HAAG (ANP) Met ingang van het belastingjaar 1975 zullen bejaarden die in bejaardenoorden wonen en die gedurende het gehele jaar bij standsuitkering hebben geno ten geen aangiftebiljet voor de belastingen meer krijgen. De ze groep bejaarden krijgt evenmin de (verplichte) in komstenbelastingaanslagen op gelegd. Staatssecretaris Van Rooijen van financiën heeft dit besluit genomen om administratieve overlast te voorkomen. Met bejaardenoorden bedoelt de staatssecretaris iedere inrich ting die tegen vergoeding per sonen van 65 jaar en ouder huisvest, met gehele of ge deeltelijke verzorging. (Van onze parlementaire redactie) NIJMEGEN De top van het CDA is er niet in ges'aagd hei meningsverschil over de werking van de grondslag voor her politieke handelen op te lossen. Dit wordt erkend in een door het CDA-bestuur uitgegeven communiqué na het top- betaad van donderdag en vrijdag in Berg en Dal. (Van onze correspondent) DEN BOSCH De 19-jari- ge Turk M.K. uit Eindhoven die beschuldigd wordt van doodslag op zijn oom H.K. op 27 juli j.l. heeft bij de voort gezette behandeling van zijn zaak door de officier van jus titie bij de Bossche rechtbank mr. J. Peynenburg een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest te gen zich horen eisen. Aan het requisitoir was een verhoor van de Turkse consul H. Conhat als getuige deskun dige voorafgegaan over de Turkse zeden en het Turkse recht inzake het huwelijk. De vader van verdachte was naar Turkije gegaan en had voor zijn zoon een bruid meege Letterlijk staat te lezen: „Er blijft een verschil van mening over de vraag of van de verte genwoordigers van het CDA mag worden verwacht, dat zij ook persoonlijk het Evangelie voor hun politiek handelen aan vaarden". De politieke leider van de ARP, mr. Aantjes, die van oordeel blijft dat CDA-verte- genwoordigers dienen uit te spreken dat zij het evangelie als grondslag voor hun werk •aanvaarden, erkende: „Het verschil van mening is geble ven. Maar tegelijk heeft de CDA-top bevestigd dat dit meningsverschil op zichzelf geen beletsel mag zijn om tot één kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezing te komen. Dat is ook steeds mijn standnunt geweest. Ik zie wel moeilijkheden. Want ook als je ervan uitgaat zoals het CDA commentaar Ty. kosten var de gezondheidszorg in Nederland zijn lang- zamerhand niet meer op te brengen, ledereen heft waar schuwend de vinger, maar nierhand spreekt- het verlossende woord. Ook de ziekenfondsprganigaties hebben van staafs- secre aris Hendriks te horen gekregen, dat zij volstaan met een pla'cnisch beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle be'-okkenen, maar een solide stellingname blijkbaar schuwen. Men moet zich afvragen of deze Pilatus-houding niet symptomatisch aan het worden is op breder maatschappelijk terrem. Het milieu bijvoorbeeld wordt verpest, maar een krach'dadige aanpak van dit probleem zou zodanige investe- nngrkosten vragen van de bedrijven, dat de toch al zorgwek kende werkgelegenheidssituatie nog verergerd zou werden. Moeten we een verdergaande verontreiniging van water, loeri en bodem dus maar accepteren? Nee, zeggen de actie comités. Maar de bonden van werkgevers en werknemers zijn mil der resoluut met hun antwoord. De keuze immers tussen een verontreinigd milieu en grotere werkloosheid is fe'te geer keuze. Dit verklaart waarom ook minister Lubbers zich nogsi genuanceerd over deze kwestie heeft uitgesproken. Sinds Nederland er zich van bewust is geworden, dat de nmbi ale economie steeds meer is gaan lijken op een slang mei haar staart in de bek, worden de krachtige' pol tieke uit ureken steeds meer tor zwakke echo's van de geluiden die men enkele jaren geledun kon horen. Te bekennen dat men de economische mogelijkheden heeft overschat, valt n-u eenmaal niet gemakkelijk, evenmin als de (politiek beladen) bekentenis dat we omwille van maximale welvaart en sociale verzekering var wieg tot graf de zaak zo hebben laten gaan, dat er nu nau- we'ijl s nog eer-, acceptabele weg terug is. (ADVERTENTIE) TROS TUNE Ook op musicassette en stereo-8-cartridge. doet, dat de beslissing over de ene politieke lust genomen moet worden op Dasis van de onderlinge politieke verhou dingen, uan is het toch zo, oat het gewicht van die poli tieke hypotheek zwaarder wordt naarmate dit menings- versonil is blijven bestaan". De formule waarop voorko men kon worden, dat de CDA- top uiteenviel is deze: „Er moet op vertrouwd worden, dat vertegenwoordigers van het CDA in hun polieke optre den zo goed mogelijk tot uit drukking zullen brengen wat het CDA beweegt". AR-voor- zitter De Koning wees na af loop van het beraad met na druk op deze formule. „Daar op hebben de delegatieleden elkaar gevonden. Het verschil van mening is in deze discus sie meer omlijnd geworden- Er is meer begrip ontstaan voor het verschil van opvatting". Drs. De Koning deelde mee, dat de AR-delegatie in Berg en Dal verdeeld gestemd heeft. „Ook binnen onze dele gatie leeft de controverse, zo als in de partij. Wij zullen hier op onze partijraad, van 13 december verder over spre ken". Ondanks het gebleven ver schil van mening heerste er in de CDA-top toch een gevoel van opluchting. Men is van oordeel dat er een hobbel is weggenomen op de weg naar de ene kandidatenlijst. Boven dien ziet men als resultaat van het gesprek, dat de weg vrij gemaakt is voor een gezamen lijke politieke opstelling van de fracties in de Tweede Ka mer. KVP-fractieleider An- driessen zei „erg blij" te zijn en noemde de conclussies van het beraad „een uitermate be langrijke bouwsteen om het beletsel tot eenheid binnen het CDA weg te nemen". Overigens hield de confe rentie zich nauwelijks bezig met het vraagstuk van het ge scheiden politieke optrekken van KVP- en ARP-fractie enerzijds en de CH-fractie an derzijds. Daardoor ook kwam het niet tot een werkelijke discussie over voortzetting van de samenwerking met de PvdA. De discussie over wat in CDA-kring de „politieke hypotheek" is gaan heten zal op zaterdag 15 november voort gezet worden. Uit het verstrekte communi qué blijkt wel dat de brief die CDA-voorzitter Steenkamp de ze week aan zijn medebe stuurders schreef van groot belang is geweest. Op vrijwel alle punten heeft het CDA- bestuur Steenkamp in grote lij nen willen volgen. Het commu niqué begint met de uitspraak dat 't CDA-bestuur wil berei ken dat op elk bestuursniveau herkenbare christen-democra ten het CDA vertegenwoordi gen. „Geen afspraak, veronder stelling, verklaring of profiel schets geeft absolute zeker heid". (Deze formulering komt helemaal uit de koker van de KVP wier voorzitter Vergeer ditzelfde herhaalde malen ver klaard heeft). (Vervolg van pagina 1) De verdachten hadden het voornamelijk voorzien op twee de woningen waarvan zij wis ten dat de bewoners voor kor te of langere tijd afwezig wa ren. Volgens de politie moeten zij tijdens hun inbraken bijzon der brutaal zijn opgetreden. „Zij wekten de indruk of zij met een normale verhuizing van de inboedel bezig waren", zei een van de politiemensen die bij het onderzoek betrokken waren. De Goese gemeentepolitie on der leiding van hoofdinspec- teui J.L. de Rave heeft in- deze zaak nauw samengewerkt I met de rijkspolitie in Zeeland en West-Braibant alsmede metl de gemeentepolitie van Bergen' op Zoom en Breda. Bij het on-| dêrzoek heeft de rijksspeur-1 hond Carlos goede diensten be-J wezen door voorwerpen die' door de verdachten zijn belast feilloos naar dezen terug te brengen. Hun grootste slag sloegen de Ossendrechtenaar en de Sta- venisser bij een inbraak in een onbewoond huis in 'Haam stéde wuor voor een waarde van ongeveer ƒ.20.000,- aan art-' tiek Werd gestolen en in. een bestelauto werd geladen. Een zelfde tactiek mislukte op 14 oktober in een andere wonfng ln Haamstede doordat het tweetal in hun bezigheden werd gestoord, de inboedel stond wl voor een deel klaar om te wor- gestoord. De inboedel stond wel den afgevoerd. De politie heeft tot dusver slechts voor een waarde van 15.000,- aan gestolen goederen kunnen achterhalen. In het be lang van het verdere onderzoek wilde de politie zich gisteren nog niet uitlaten over de vraag waar de overige voorwerpen zijn gebleven. Voor een be langrijk deel wordt het verlies van de verdwenen goederen door verzekering gedekt. Bei de verdachten zijn na te zijn voorgeleid aan de officier van justitie in Middelburg mr A.P. Besier, ingesloten in het Huis van Bewaring in Breda. NUTH (ANP) De bczet- ling van confectiebedrijf Paf fen B.V. in Nuth wordt ook in het weekeinde gehandhaafd. Acht ploegen van tien man zullen het bedrijf afwisselend bewaken. Paffen B.V. heeft 110 werknemers in dienst. Hun werd gisteren meegedeeld dat de produktie gestaakt werd en het personeel collec tief ontslagen. Voor de vak bonden NKV en NVV kwam het bericht gisteren als een donderslag bij heldere hemel. bracht. Na een week had de vader zelf een verhouding met dat meisje en vertrok ermee naar Turkije. Het conflict in de familie was ontstaan toen van verdachte werd geëist dat de vader weer in het gezin geaccepteerd zou worden en verdachte toch met het meisje zou trouwen. De getuige noemt het een Turkse gewoonte dat de vader de vrouw voor zijn zoon uit zoekt. Die leven eerst enige tijd samen en huwen dan voor de wet. Aantasting van de eer door een lid van de familie wordt zeer ernstig opgenomen en hetgeen de vader heeft ge daan zou hem daar zeer ern stig worden aangerekend. Die eer kon ook niet door het bedoelde huwelijk worden hersteld doch alleen met bloed. De raadsman mr. Liesker heeft uitvoerig de gang van zaken belicht rond de tegen zijn cliënt vooral door de oom geuite bedreigingen. Deze heeft hem kort voor het ge beurde toegeroepen dat hij hem zou komen vermoorden en heeft eerst gepoogd zijn moeder tewurgen. De psychi sche druk waaraan verdachte was blootgesteld en de pani sche angst waarin die resul teerde hebben tot het misdrijf geleid. De raadsman bepleitte op grond van ovennacht ont slag van rechtsvervolging en de onmiddellijke invrijheids- stelling van zijn cliënt die door de rechtbank na beraad in raadkamer werd afgewezen. Omdat de rechtbank een oor deel van een Turkse psychia ter wenst heeft zij de zaak voor maximaal drie maan den aangehouden. G.steren bezichtigde koningin Margarethe van Denemarken in het kader van haar staatsiebezoek het Openlucht Museum in Arnhem. Op de foto loopt ze in een van de Zaanse straatjes. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het zal nog wel enkele weken duren voor dat de regering een beslissing neemt over het verlenen van een exportvergunning en een credietgarantie aan het Rijn- Schelde-Verolmeconcern, dat wil meewerken aan de bouw van een kerncentrale in Zuid- Afrika. Dit heeft premier Den Uyl gisteravond na de minis terraadsvergadering meege deeld. Hij ontkende daarmee be richten als zou het kabinet in augustus hebben besloten de exportvergunning aan het RSV-concern te verlenen. „Het kabinet heeft er in augustus al een keer over gesproken, inaar tot een beslissing is het niet gekomen omdat er nog teveel onduidelijkheid over de poli tieke consequenties van een ander bestond", zo zei premier Den Uyl. „Daarna is het on derwerp in het kabinetsberaad tot op vandaag toe niet meer aan de orde geweest". Gezien de, wat hij noemde, .explosieve situatie die er mo menteel in Zuid-Afrika zou bestaan, is de voorzitter van de PPR-fractie in de Tweede Kamer, Bas de Gaay Fortman, absoluut tegen de levering van onderdelen voor kerncentrales door Nederlandse bedrijven aan Zuid-Afrika op dit ogen blik. „Wanneer de Nederlandse regering weigert aan Chili Fokker „Friendships" te leve ren op grond van een morele politieke beoordeling van de situatie ln dat land, dan kan je ook niet besluiten Zuid- Afrika te steunen bij de bouw van kerncentrales op grond van formeel juridische be schouwingen. Dat zou alle waarden teniet doen", aldus de heer de Gaay Fortman. (Van onze redactie buitenland) BlaROET Op de verschei dene strijdtonelen in de Liba nese hoofdstad Beiroet is het gisteren na dagenlange felle gevechten, betrekkelijk rustig geweest. In de oostelijke wijken van de stad werden nog ontploffin gen en schietpartijen gehoord, maar niet op grote schaal. Premier Karami houdt zich al drie dagen ln gijn kantoor op, vanwaar hij contacten on derhoudt met de leiders van de linkse en rechtse groepen met het doel het bestand te doen naleven. (Van onze redactie binnenland) ARNHEM Het is zo goed als zeker dat zeer binnenkort in verschillende delen van de wereld vakbondsacties zullen worden gevoerd tegen de mul ti-national Akzo en de inter nationale vezelonderneming van Akzo, Enka-GIanzstoff. Dit zei vrijdagmiddag de voorlichter van de Industrie bond NW na afloop van een bijeenkomst van de ICF (In ternationale van Chemie- en Futrieksarbeidersbonden) wereldraad Akzo in Genève, Vertegenwoordigers van de Belgische bonden en de Indus triebond NVV waren daarbij niet aanwezig in verband met mist op het vliegveld van Ge nève. Huin vlucht naar Genève moest worden afgelast. Met behulp van telex en telefoon is niettemin vergaderd. Secretaris-generaal Charles Levimson van ICF-wereldraad Akzo zal in het weekeinde de standpunten inventarissen en maandag en dinsdag coördine ren. Daarna zal een besluit vallen na telefonische verga deringen. Zoals bekend weigeren Ak zo en Enka op internationaal niveau te onderhandelen met de vakbonden over de voorge nomen sanering bij Enka- Glanzstoff in Europa, waarbij ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen zijn betrokken. HILVERSUM (ANP) Een belangrijke taak voor de kruisverenigingen zal ln de toekomst de gezondheidsvoor lichting zijn, juist om te voor komen dat dit nieuwe en in opkomst zijnde vakgebied in strument zal worden van de reeds machtige, exclusieve „onderneming" gezondheids- zorg- De kruisverenigingen zijn immers de organisaties bij uitstek om de betrokkenheid bij de gezondheidszorg van de bevolking te verbeteren. Dit stelde prof dr. J. Kuij- per, hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gistermiddag op de jubileum bijeenkomst in Hilversum van de kruisorganisaties in Neder land, die honderd jaar be staan. Het kruiswerk zal via de ge zondheidsvoorlichting en op voeding de mensen moeten le ren, zo meende de Amster damse hoogleraar, wat goed en slecht is voor hun gezondheid. Het zal hun ook moeten leren zich als mondige mensen te weer te stellen tegen wat hij de „epidemie der geneeskun de" en de „medisch-technische wildgroei" noemde. Hij wees erop dat naast het uitspreken van ongeveinsde waardering voor de hulp van artsen en verpleegsters in het ziekenhuis er ook nogal wat klachten zijn over onzorgvul digheid en verwaarlozing, klachten waarmee te weinig gebeurt. „Ombudsbureaus" voor dit soort klachten zouden volgens prof. Kuijper zeker zinvol zijn. De klachten moe ten daarnaast systematisch worden teruggekoppeld naar het systeem van de gezond heidszorg, zodat dat systeem kan worden bijgeregeld. „Wat mij betreft", zo stelde prof. Kuijper verder, „mag best de gekleurde term beke ring worden gebruikt. De des kundige, de technicus, de technocraat in de gezondheids zorg moeten zich bekeren, moeten radicaal van richting veranderen om zich weer als dienaar te kunnen opstellen van de bevolking die hun hulp nodig heeft"- Door de enorme technische ontwikklingen is de genees kunde en daarmee de gezond heidszorg min of meer los ko men te staan van de maat schappij. „Exclusief is de ge zondheidszorg als zij haar ei gen waarde, het veilig stellen van het gezonde bestaan, stelt boven alle andere waarden in de samenleving, zoals die van opvoeding, arbeid, het schep pen van een cultuur en derge lijke", aldus prof. Kuijper, die de technische geneeskunde een epidemie noemde, omdat deze de mensen van hun verant woordelijkheid voor hun eigen gezondheid berooft. Alvorens u een prettig week einde te wensen, eerst nog wat mededelingen. Ik ben er achter waarom de Industriebond NVV, die van Arie Groenevelt, bij velen de naam heeft vaak met het mes op tafel te onder handelen. Naar ik verneem geeft de bond straks bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan aan elk van zijn 200.000 leden ten set vam 4 keukenmessen. Totale kosten ongeveer 4 miljoen. Het bondsblad WIK weet te melden dat een en ander wordt betaald uit het z.g. „vak bondstientje", de bijdrage van de werkgevers voor vakbonds werk ten behoeve van de werknemers. Het mes snijdt hier naar mijn idee van geen kanten, om een bekend gezegde ie gebrui ken. De bond snijdt hiermee eigen lijk in eigen vlees, maar ik vind het echt een kapitalistisch cadeautje. Arie kan toch niet denken dat je met 200.000 maal 4 messen, dus 800.000 messen de huidige maatschappelijke or de van zijn grondvesten krijgt. Een beetje mes-jogge, als u het mij vraagt. Onder het hoofdstuk „Ape- kliere" loopt in deze krant zo iets als een discussie over een cursus meditatietechniek, Transcendente Meditatie ge naamd. De prijs van de grap is min der hemels dan de adverten ties doen geloven. Je kunt dam, ook beter spreken van Trans- oencenten meditatie. Irene Vorrink: Een kind kan de fos(vaat) doen. Ze heeft een inspirerende naam: reine Irene. Maar de kritiek uit de Ka mer lijkt me ook wel zinnig. Je moet niet alleen maar wat af stoffen met 'n schoonmaak- beurtje hjer en een sopje daar. Je moet krabben waar het milieu/et. ■<r Vraagt een juffrouw in de klas wie een zin kan geven met het woord „gewirwar" erin. Keesje: In de tuin krioelde het van de mieren en dat was een heel gewirwar. Goed zo, Kees, wie nog meer? Jantje: Op het drukke kruispunt was een gewirwar van auto's. Prima, Jantje. Wie nog? Franske: O's pa wou gaan jagen, maar hij kon nie, want hij wis nie waor z'n gewir war. En voorts weekeinde. een genoeglijk MERIJN. (ADVERTENTIES) U hebt er nu de tijd voor cn vaak kost 't u ook minder. Met PAS 65. Geldig vanaf 1 december. Uw gemeente laat u weten hoe u 'm kunt krijgen. De prijs? Niet meer dan f6,50.Wilt u meer informatie? Vraag 't bij uw gemeente. Een Sankyo CME 444 filmca mera van B.V. Transcontinen- ta, Amsterdam. Te winnen In de Nationale Puzzelaktle Lb.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 9