COLLEGE BORSELE WIL IN BEROEP EIJ KROON Begraafplaats tussen Hulst en Clinge graveren van uw... NAAMPLAATJE en PLAATBANDJE Groot alarm bij Dow was oefening Voorlichting aan midden-/ kleinbedrijf schiet te kort UW JUWELIER OP DE MARKT x Zeeuwse hackney- successeri in Utrecht DAMLES VOOR GOESE JEUGD Raad achter hauw bungalows hij oesterputten EXPOSITIE FOSSIELEN IN GOES' MUSEUM LUCTOR SPEELDE GELIJK Belastingen met 10 procent verzwaren UGBLIK stad streek 1mmÊÊ—ÊÊÊÊ—mm Inzake verkoop van ambtswoning tegen inlevering van deze advertentie v\|// BROMFIETSER ZWAAR politierapport Kloosterzande Oostburg Afschaffing B. EN W. GOES: DE SrEAA VAN ZATERDAG I NOVEMBER 1975 (ADVERTENTIE) in 2 minuten Maar geldig t m 15 nov [\K fhulst oostburg middelburg vlissingen renesse axel <K\^/ markten GOES-KRABBENOIJKE 311 OKTOBER. Groenten: per stuk: kom kommers I 64, II 54. bloem kool 2 per kr. 42, 3 per kr.j 103-J25, 4 per kr. 98-102, 6 per kr. 15-90, 8 per kr. 65; per aardappelen 23-40, tomaten A 71-126, B 72-114, C 42-96, dubb.pr.bonen 320-360, snijbo nen 1 31:, II 169-210, groene sav.kool 56, Bpruiten I 54-77, II 18. andijvie 29-38, prei I 28- 33, II 17, uien middel 44, wit lof AI 310. BH 190. Druiven 320. i (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gistera vond is bij het oversteken van de weg aan het begin van de Braakman bromfietser M. uit Vlissingen door een auto ge piept. De man is zwaarge wond per ambulance naar het Julianaziekenhuis te Terneu ten gebracht. (Van een onzer verslaggevers) rfUlST De gemeenteraad van Hulst staat achter het streven var het gemeentebestuur om een centrale begraafplaats aan te leggen langs de Clingeweg tussen Hulst en Clinge. De raad trek! zich daarmee niets aan van de wens van het St. Jansteens kerkbestuur, dai het bestaande kerkhof in St. Jansteen wil uitbreiden. Alleen het raadslid Stevens verklaarde ziah tegen de op stelling van het gemeentebe stuur, omdat hij vond, dat het voorstel te onverwachts was gelanceerd. Hij pleitte voor het houden van een enquête onder de bevolking over de plaats van een of meer be graafplaatsen. De begraafplaats zal overi- SAS VAN GENT Een fractor met twee aanhangwa gens, geladen met bieten en op weg naar een suikerfabriek te Sas van Gent, heeft ten gevolge van een klapband van de eerste aanhangwagen veel solutie opgelopen. De eerstel wagen kwam tegen een booml ierecht. De lading bieten1 kwam op het wegdek terecht, j Er werd niemand gewond. VLAICE Gistermlddagj liep de Noorse kustvaarder; Vrohland, die gemeerd lag aan de loswal te Vlake veel schade op De oorzaak hiervan was dat twee schepen, de Franken land en de Dintelstroom, met een veel te grote snelheid Voorbij voeren. Van de Vroh- land braken twee meerdraden en de loopbrug en een kraan werden beschadigd. TERNEUZEN De 24-jari- ge Th. de D. wonende in de le Verbingstraat te Terneuzen deeu bij de politie aangifte van de diefstal van X 309,-, die juj onder zijn matras zou heb ben opgeborgen. Nadat hij be zoek had gehad van een zich Klaas noemende jongeman, wenen de drie briefjes van honderd gulden te ziin ver wenen. OOSTBURG Op de krui- Wê Maiit-Ledelplein bwa- een personenauto en een bromfietser met elkaar in bot- ptg. De bromfietster mejuf frouw N.A.C.F. uit Oostiburg v°OTTang antl Belgische personenauto bo- puurd door E. van H. uit Ste- ene. De auto liep schade' op. GOES In het natuurreser- Piet 'tassen Lewedorpi Wolphaartsdijk zijn drieS jnapen dood-gebeten, die ei-' v d w Waren Van de heer R' b' De schapen waren Doodgebeten door twee hon- van J. K. en K.L. V.. oenen woonachtig te Wolp- aartsdijk. Tegen de eigenaars on de honden is proces ver aaJ ^gemaakt. °SSENISSE Vrijdagmor- |en is de Deense coaster Bel °P de Wester schelde r hoogte van Ossenisse om- poggevairen. De Bel Sophia, sroot tweehonderd ton, was dp er\eg naar 7je(i en Is water op eigen ht vlot. gekomen. (Van onze paardesport- niedewerker) KRUININGEN- UTRECHT In liet. niekka van de va derlandse haekney-rijderij, de nieuwe Veemarkthallen te Utrecht, wisten Marfleet Flores- ccnt en Danneties van W. van Velzen uit Kruinlngen, tijdens het vermaarde concours-hippi- que van de Nederlandse Hip pische Sportbond, op impone rende wijze het nationaal kampioenscliap tweespannen nacKney's te behalen. Eerst na een fantastisch duel met Harden Mascot en Brown- syard King Martin van C. Sehalkers uit Kortenlioef wer- oen zij met het rood-wit- blauw omhangen door de alge meen voorzitter van de Neder landse Hippische Sportbond, Jos Stehouwer. Ook in het concours tandems Hackney's aangespannen voor een twee wielig rijtuig gingen de Krui- ninger steppeurs met de zege aan de haal. Overtuigender kon het allemaal niet. In het concours eenspannen hack ney's grote maat, gewonnen door Holypark Sky High van Bas Andeweg, speelde stal 'Van Velzen eveneens een be langrijke rol- Gerard van Del den Sr. reed in deze sterk oezette rubriek Marfleet Flo- rescant naar de derde plaats, terwijl W. van Velzen zelfs met Danneiies als vierde werd geklasseerd. Ook voor plaats genoot A. Mosselman waren er Hackney-successen weggelegd in de door tienduizenden om zoomde Utrechtse arena. Char ming Autocrat werd vijfde bij grote maats haekneyliengsten In tuig. A. Mosselman reed Hurstwood Untouchable hoogstpersoonlijk naar de zes de plaats in de wedstrijd een spannen hackney's kleine maat. In liet concours twee spannen hackney's om het kampioenschap van Nederland werden Nickery Boys en Vul- caan King Nick als vierde ge klasseerd. Tot eenzelfde resul taat kwamen Nickery Boy en Vulcaan King Nick in de ru briek tandems hackney's aan gespannen voor een tweewie lig rijtuig. geus niet a-1 te snel worden aangelegd. Br zal nog verder overleg volgen met de betrok ken kerkbesturen in Hulst» Clinge en St.-Jansteen. Burge meester Molthoff zag de aan leg van do begraafplaats zelfs „op zeer lange termijn". De raadsleden H. Vercaule- ren en mevr. F. van Gemert Kodk vonden, dat ar lamgzar merband maar eens een plan ning moet komen voor het ge bruik van de driehoek tussen Clinge, Hulst en St.-Jansteen. ,.Ik ben een beetje verontrust over de aanpak. We moeten er rekening mee houden, dat de voorzieningen, die we daar aan gaan brengen ook uitge breid moeten kunnen worden. Anders zouden we straks wel eens te krap kunnen komen te zitten", aldus de heer Vercau- teren. Burgemeester MoJthoff bleek het met hem eens. „We zullen ons er langzamerhand in gaafi verdiepen", aldus de burgemeester, die zei dat bij de plaatsbepaling van de be graafplaats alvast rekening is gehouden met de huizen, die men te zijner tijd tussen Hulst »n Clinge denkt te bouwen. (Van onze correspondent) GOES Evenals voorgaan de jaren wordt er ook deze winter weer damles gegeven aan de jeugd van Goes-Zuid. Dank zij de medewerking van de Goese Damclub „G.D.C." is men kortgeleden in de open bare school „De Bellefleur" begonnen met een cursus voor nieuwelingen (78 uur) en voor gevorderden (89 uur). Er zijn momenteel twee groepjes van acht geformeerd, maar men rekent er op dat nog meer liefhebbers zich aan melden. Dat kunnen zowel jongens als meisjes zijn. Bij de gevorderden wordt een jeugdgroep gevormd die zal deelnemen aan de jeugdwed strijden van de Zeeuwse Dam- bond. Men denkt onder andere aan een competitie voor adspiran- ten-vijftallen en aan een per soonlijk kampioenschap. Bij gunstige resultaten in deze wedstrijden wil men dan ook aan regionale en landelij ke wedstrijden gaan deelne men, die worden georgani seerd door de Koninklijke Ne derlandse Dam Bond. Ook vriendschappelijke wedstrijden tegen bijvoorbeeld de damclub 's-Gravenpolder blijven tot de mogelijkheden behoren, wanneer hiervoor be langstelling is. TERNEUZEN - De ge meenteraad van Terneuzen is akkoord gegaan met het voor stel van B. en W. om het bestemmingsplan Serlippens- polder zo te wijzigen dat op het terrein bij de Oesterputten bungalows gebouwd kunnen worden. Van de mensen, die bezwaar tegen verandering van het plan hebben aangetekend, is er momenteel nog één over, die zijn bezwaren handhaaft. Tijdens de raadsvergadering stelde de heer H. de Jonge van de V.V.D. voor om nog- eens met die man te gaan pra ten. Wethouder drs. R. Barbé, zei dat de gemeente de bewoners van de Oesterputten al tege moet is gekomen door de groenstrook in plaats van tien, vijftien meter te maken. Hij zei het een onverantwoord ge bruik van de wet op de ruim telijke ordening te vinden als een enkeling nu door het in dienen van bezwaren het plan mogelijk jaren kan ophouden. Tentoonstelling Vandaag en morgen wordt in het be jaardentehuis St. Antonius de jaarlijkse tentoonstelling ge houden van het welfarewerk der bejaarden, waaraan tevens een fancy-fair is verbonden. Do tentoonstelling is op beide dagen geopend van 14.36 tot 21 uur. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Terneuzen werd gisteravond opgeschrikt door het bericht over een gro te ramp' bij Dow Chemical, een ramp, die zoals wat later bleek slechts op papier bleek te bestaan. Hét. chemische be drijf hield een omvangrijke oefening en heel wat Terneu- zenaren, die dat niet wisten wat de moeilijkheden wa ren. Heel wat personeelsleden van Dow Chemical, die rustig thuis zaten, werden plotseling opgetrommeld met de medede ling dat er een calamiteit was. Die bestond op papier dan uit een gasontsnapping, die op een fikse brand was uitgedraaid en gelijktijdig was er een auto tegen een gasleiding op het terrein gereden. Dit Mies le verde dan fictief één dode en acht ernstig gewonden op. Er was groot alarm omdat in ,zo'n situatie er gevaar zou zijn voor de hele fabriek en moge lijk voor Terneuzen. Volgens een omvangrijk draaiboek werd de „ramp" bestreden. Geslaagd Aan de Land bouwhogeschool in Wagenin- gen slaagde voor het examen Planteziektenkunde W.A.J. de Milliano te Oostburg. (Van een onzer verslaggevers)! HEINKENSZAND Burge meester en wethouders vanj Borsele leggen zich niet neer bij het besluit van Gedepu teerde Staten van Zeeland aan het raadsbesluit waarbij de geen goedkeuring te hechten ambtswoning in 's-Gravenpoi- der verkocht wordt aan burge meester G. H. E. M. van Waes. Het college adviseert de ge meenteraad tegen de beslis sing van G.S. beroep in te stel len gij de kroon. Zoals bekend besloot de raad onlangs de burgemees terswoning aan de 's-Graven- straat in 's-Gravenpoider voor f 183.000 te verkopen aan de heer Van Waes. Alleen de BvdA-PPR-fraetie was gekant teigen deze transactie. G.S. ba seerden hun afwijzende beslis sing op de overweging dat de verkoop van de ambtswoning financieel nadelig kan zijn voor de gemeente omdat niet vaststaat op welke wijze de opvolger van burgemeester Van Waes na diens pensione ring over 2,5 jaar in zijn huis vesting zal gaan voorzien. Volgens B. en W, gaan G. S. hiermee voorbij aan de uit spraak van B. en W. dat aan de bouw van een nieuwe ambtswoning niet wordt ge dacht. B. en W. van Borsele blij ven van mening dat het bou wen van woningen voor ge- meentepersoneel, ook als het een burgemeester betreft, in de huidige tijd niet meer no dig is. „Hoe een nieuwe bur gemeester in zijn huisvesting zal voorzien is naar onze me ning in eerste instantie een aangelegenheid voor betrokke ne zelf. De betrokkenheid van de gemeente liierbij kan niet verder gaan dan het zonodig bemiddelen en zal niet verder gaan dan gebruikelijk is in deze bij het aantrekken van personeel in het algemeen",, aldus het college in zijn pre advies aan de raad. Het beziwaar van B. en W. tegen het niet goedkeuren van het door de raad in meerder heid genomen besluit betreft niet in hoofdzaak „het negeren van een op democratische wij ze genomen besluit, maar be staat uit het negeren van de uitspraak over het niet bou wen van een nieuwe ambtswo ning en daarbij juist aan te nemen en als motief te gebrui ken dat zulks wel zal plaats vinden". B. en W. zeggen verder in hun raadsvoorstel dat zij in het onderhavige geval er verre van overtuigd zijn dat het be sluit van G.S. op goede over wegingen gegrond is. „Wij zijn van mening dat aan de intentie van het bij de besluit vorming in de raad behandel de is voorbijgegaan en achten roede daarom de motivering om le komen tot onthouding van goedkeuring onjuist en verwerpelijk". Het college te kent bij het pre-advies aan dat burgemeester Van Waes wegens zijn betrokkenheid bij één en ander zioh van mede- beraad en stemming in het college heeft onthouden. B. en W. achten het onder deze omstandigheden juist dat de raad nogmaals en nu for meel een uitspraak doet over het al dan niet afschaffen van het instituut ambtswoning voor de burgemeester. Zij me nen namelijk dat bij de beoor deling door G.S. is uitgegaan van de omstandigheid dat de betreffende woning nog een ambtswoning is. Derhalve stelt het college de raad voor te besluiten tot intrekking van de op het pand 's-Gravenstraat 44 te 's-Gravenpolder rustende bestemming tot ambtswoning 'van de burgemeester met in gang van de datum waarop dit pand aan de bewoner zal wor den overgedragen. Verder wordt de raad voorgesteld te bepalen dat door de gemeente geen ambtswoning ter be schikking zal worden gesteld van de burgemeester. (Van onze correspondent) GOES Vrijdag 7 novem ber zal mr. J.A. Lantsheer, secretaris van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der We tenschappen, de tentoonstel ling „Fossielen als documenten van hét verleden" in het mu seum voor Noord- en Zuid- Beveland openen. Daarvoor zal de voorzitter van de werkgroep paleontolo gie van het genootschap, de heer F.A.D. van Nieulande, een inleidend woord houden. De tentoonstelling duurt tot 6 december. (Van onze correspondent) GOES Bij de midden stand in Midden- en Noord- Zeeland bestaat grote behoefte aan informatie over de instel lingen en organisaties die zich met de belangenbehartiging van midden- en kleinbedrijf bezig houden. Dat is de conclusie van de „voorlichtingsmarkt" die de Kanier van Koophandel te Middelburg en de 3 centrale middenstandsbonden KVO, iNiKOV en NCOV in samen werking met C.I.M.K. en rijksconsulent voor handel, nijverheid en diensten en de rij ksnij verheidsconsulent woensdaigavond ,in de Prins van Oranje te Goes hebben georganiseerd. Op deze voorlichtingsavond, waarvoor alle kleine en mid delgrote ondernemers uit Mid den- en Noord-Zeeland waren uitgenodigd, hebben ongeveer 300 ondernemers kennis kun nen maken met de verschil lende instellingen en organisa ties. Met korte, kernachtige inleidingen hebben een 10-tal sprekers de middenstanders gewezen op belangrijke zaken ■als: het instrumentarium ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf subsidieregelin gen, ruimtelijke ordening, be- drijfsdoorlichting, financiering en kredietverlening, assorti- mentsbewaking, de vrouw in dé onderneming en exportfaci liteiten Tussen de korte Inleidingen bestond gelegenheid om bij de marktkramen die aan de zij kanten van de zaal stonden opgesteld over alle mogelijke onderwerpen informatie te ■verkrijgen. J? ?5 Van onze correspondent) MIDDELBURG Het elftal van de rijkspolitiesportvereni- glng Luctor uit liet district Middelburg heeft in een uit wedstrijd in de landelijke voetbalcompetitie tegen het eiftal van de gemeentepolitie Roosendaal met een gelijkspel genoegen moeten nemen. Het werd 33. Door deze uitslag heeft het elftal van Luctor zich gehand haafd op de tweede plaats van de ranglijst. (Van een onzer verslaggevers) GOES Burgemeester en wethouders van Goes stellen de gemeenteraad voor ver scheidene gemeentelijke belas tingen te verhogen met in het algemeen tien procent ten op zichte van 1975. Met betrekking tot de reini gingsrechten adviseren B. en W. het tarief voor het ophalen van huisvuil te verhogen met f 4,50 per ermmer, teneinde grotere tekorten van de huis- vuilophaaldienst te voorko men. De voorgestelde tariefs verhoging levert de gemeente een meeropbrengst van 40 mille op. B. en W. zien voor alsnog geen aanleiding een differentiatie aan te brengen in het tarief voor het ophalen van huisvuil. Het college acht verder aan passing van de begrafenisrech ten aan het gestegen kosten- peil zeker geboden. De hogere opbrengst zal ongeveer 11.000 bedragen. Voorgesteld wordt het tarief voor marktgeld te brengen van f 0,55 op f 0,60 per m2. Voorts adviseren B. en W. ook het havengeld, de legestarieven, de hondenbelasting de toeris tenbelasting. de woonforensen- belasting, de precariorechten en het standplaatsgeld voor autobussen en bodewagens aan te passen aan de stijging van het loon- en prijspeil. De hon denbelasting dient volgens B. en W. verhoogd te worden van f 45 tot f 50 voor de eerste hond en op f 64 gebracht te worden voor de tweede hond terwijl iedere volgende hond f 8 duurder wordt dan de voorgaande. Alles bij elkaar zoude n deze belastingverho gingen de gemeente Goes f 104.000 meer in het laatje brengen. Daarenboven komt dan nog de verhoging van de onroerend-goedbelastingen die op bijna 230.000 geraamd is. predikbeurten ZATERDAG 1 NOVEMBER VOLLE EVANGELIEGEM. Goes Evangeliecentrum Wijngaardstr. 19.30 u. speci ale intra kerkelijke opwek- kings- en evangelisatie- dienst voor iedereen. ZONDAG 3 NOVEMBER NED. HERV. KERK Aardenburg: 10.30 uur Da H. Valk. H.A. Axel: 10 uur Ds. Van Woer den. Biervliet: 9.30 uur de heer Ir Verduijn. Breskens: 9.30 uur Ds. Oost hoek. Oadzand: geen dienst. Groede: 9.30 uur Da. M. T. Stbl. Houb: 10 uur Da. W. J. van Meeuwen. Honteiisse: 10.30 uur Da. H. B. de Neeling. Hoofdplaat: 11 uur Ds. Ph. J. Leenmans. Hulst: 9 uur Da. H. B. de Neeling. Nieuwvliet: 11 uur Ds. J. v. d. Ho eik. Oostburg: 10 uur Ds. G. J. Geuirtsèn. Retramohement: 10 uur Ds. J. W. SOhdkking. Sas van Gent; 10.30 uur Ds. W. Huisman. Schoondijke: 9.30 uur Ds. P. A. L. Brinkman H.D. St. Anna ter Muiden: 11 uur Ds. C. Balk. St. Kruis: 9 uur Ba. H. Valk. HA. Sluis: 9.30 uiur Ds. C. Balk. Sluiskil: 9 uur Ds. W. Huis man. Terneuzen: Grote Kerk: 10 uur Ds. D. H. Bosnia H.D. Goede Herderkerk: 10 uur Ds. P. J. Panniniga; 19 uur Ds. A. T. Deinum. Opstan- dingskerk: 10.30 uur Ds. E. J. Rietveld. H.D. Waterlandkerkje: 11 uur Ds. J. v. d. Hoek, Uzendijke: 11 uur de heer I. Verduijn. Zaamslag: 10 uuir Dis. A, T. Deinum. Zuidlzande: 9.30 uur de heer Jumelet. GEREF. KERK Terneuzen: Noordstraait: 10.30 uur Ds. P. v. d. Veen. Op- standingskerk: 9 en 17 uur Ds. P. v. d. Veen. CHR. GEREF. KERK Zaamslag: 10 en 14.30 uur Ds. D. J. van Vuuren. GEREF. KERK (Vrijge mankt) Axel: 10 en 15 uur Ds. J. Verkade. GEREF. GEMEENTE Hoek: 9.30 en 14 uur Lees- dienst. Terneuzen( Vlooswijkstraat) 9.30, 14 en 18 uur Le es- dienst. GEREF. GEMEENTE (Syno daal) Axel: -10 en 14.30 uur Lees dienst. Terneuzen (Frans Halslaan): 10 en 15 uur Ds. Van Ra- vensiwaay. OUD GEREF. GEMEENTE Terneuzen: 9.30, 14 en 18 uur Ds. A. de Reuver. LEGER DES HEELS Terneuzen: 9.30 uur Bidstond; 10 en 19.30 uw Samen komst. VOLLE EVANGELIE GEM. Goes, Evangeliecentrurn. Wijn gaardstraat 10.15 uur, ge zinssamenkomst. PINKSTERGEMEENTE Terneuzen, Geh. Bethel. 2e Verbindingstraat 10.00 uur dienst. -Woensdag 8.00 uur, bidstond (1ste Verbindings straat 5). DOOPSGEZ. GEM. Aardenburg, 10.30 uur ds. W. Maas. r.k. kerkdiensten 19.00 u, zondag 9.00 en 11.00 uur. Axel, H. Gregoriua de Grote, tel. 01150-1532. Zaterdag Aardenburg, O.L.V. Tenhemel opneming zaterdag 19.00 uur, zondag 9.00 en 10.00 uur. Breskens, H Barbara, tel. 01172-158T, zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Uadzand. parochie H. Henrl- cus, zaterdag 19.00 uur en zondag 8.00, 10.00 11.30 en 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Clinge, H. Henricus zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30 en 11.00 uur. Goes, H. Maria Maagd, telefoon 01100-6754, zaterdag 19.00 en zondag 8.30 en 10.00 uur. De Hoogte, Populierstraat, zondag 11.30 uur. Groenedijk, H. Martinus. tel. 01148-382, zaterdag 18.30, zondag 7.30, 9.00, 10.30 en 17.00 uur. Hansweert, O.L Vr. Onb. Ontv. zaterdag 18.00 uur, zondag 10.3# uur. 's Heerenhoek, Sint-Willebror- dus, tel. 01105-264, zaterdag 19.00, zondag 7.30, 9.10 en 10.30 uur. Heinkenszand, H Blasiue, tel. 01106-1216, zaterdag 19.00, zondag 7.30, 9.30 en 10.30 uur, zeiidag 8.00 en 19.00 uur. Hoek, Kruiskerk, zaterdag 10.00 en zondag 10.30 uur. Hoofdplaat, H. Eligius, zater dag 19.00 en zondag 9.00 uur. Hulst, If. Willibrordus, zondag 8.30. 10.00 11.30 en 17.00 uur. Kamperland, Molenhoek, zon dag 10.38 uur. Koewacht, H.H. Phllippus en Jacobus, tel. 01146-360. Za terdag 19.00, zondag 6.00 en 10.00 uur. Kwaden damme, H. Bonlfadus, tel. 01194-219, zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 ea 10.30 uur. Kruiningen, Hotel De Koren beurs, Markt, zondag 11.15. In ons Dorpshuis" zondag 9 uur. Lewedorp, H. Eligius tel 01198rl2336, zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur. Oostburg, H. Eligius, tel. 01170-2003, zaterdag 19.00- uur, zondag 8.30 en 10.30 uur. Ovezande, Ol.v. hemelvaart, en 10.30 uur tel. 01105-214, zondag 8.30 Philippine, zaterdag 19.00 zon dag 10.00 uur. Rillaad-Batti, zaterdag 19.00, zondag 10,00 uur. Sas van Gent, H. Maria He melvaart, tel. 01158-1661, 9.30 en 11.00 uur. Sasput, zaterdag 17.00 uur, zondag 9.00 uur. Schoondijke, zaterdag 17.00 uur en zondag 8.30 uur. Slijkplaat, Hulpkerk zaterdag 17.00 zondag 8.30 uur. Sluis, St.-Ja» de Doper, tel. 01178-208. Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur. Sluiskil, Amt. van Padua, tel. 01157-418, zaterdag 9.00 en 10.45 uur. St.-Jansteen, zondag 11.30 uur. Terneuzen, II. Willibrordus, tel. 01150-232T. Binnenstad, zondag 11.45 uur. Triniteits- kerk zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.00 «n 10.15 uur. Kruiskerk (Koek), zondag 10.00 uur. Opstandings- kerk. Vlissingen, paroehiekerk Sin- ge. zaterdag 19.00 en zondag 9.30 en 12.00 uur. Open Het Paauwenburg, zondag 11.00 en 19.00 uur. Het is altijd wonderlijk te zien wat de tijd kan doen met mensen, ideeën en bewegin gen. Gisteravond kwam dat bijna schokkend over. Vader Drees en Jopie. Twee socialis tische naoorlogse premiers verschenen op de buis- Over kort zijn: de toestand is nog steeds zorgelijk en het ligt grotendeels aan het buiten land. Wat frappeerde was de heer Drees te zien zitten achter de vissekom van Willem Duys. Ik wil werkelijn niet beledigend over deze markante en tege lijk bescheiden Nederlandse staatsman schrijven, maar wat hij zei paste zo precies in wat bij de AVRO zo vaak wordt beweerd, dat ik me afvroeg of mensen die altijd zeggen: „Hoe ouder hoe rechtser" In derdaad gelijk hebben of om het nog eens anders te stellen: was het nu zo of leek het slechts zo dat de Drees van 1955 hetzelfde moet heb ben gesproken als de Wiegel van 1975. „Het onderwijs zorgt voor teveel geschoolde" en acade mici, de Surinamers berokke nen ons en natuurlijk ook zichzelf schade door hierheen te komen; er wordt teveel ge polariseerd, we moeten kijken wat ons samenbindt inplaats van wat ons scheidt, de sa menleving is te negatief inge steld en de overheid is te toegeeflijk tegenover de bui tenparlementaire actie, of het nu gaat over studenten in een Maagdenhuis of «chippers voor de sluizen van IJmuiden". Wie voor den donder sprak hier? Het was Drees en het kwam tenslotte allemaal wat verdrietig over. De grijze emi nentie te zien bewerkt worden met de stroopkwast van Duys was al erg genoeg maar Duys stamt dan ook uit de traditie van journalisten die honder djarigen altijd ai geknield pleegden te interviewen, en aansprekend met opaatje of omaatje en stupide vraagjes stellend. Maar Duys ging heel wat verder wat zijn vraagjes betreft. Hij bleef wel op de knieën liggen maar hij was er duidelijk op uit deze eens gro te socialistische voorman den gen te laten zeggen de vooral hem en zijn broodheren als muziek in de oren moeten klinken. Ik zie het al staan in de bladen wier namen ik niet zal noemen (anders gaat u ze maar kopen) „Nu hoort Den Uyl het eens van een ander". Van de grote Drees zelf. Den Uyl en zijn roverhoofdsman- nen deugen niet-" Al heeft Drees dat laatste perse niet gezegd. NTet bedoeld ook, daarom is het verdrietig. Ad Interim.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 7