emeente wil zelf beheer otheense kreek AADSBESLIHT kruisrunt sluis levensgevaarlijk Ce Stec/Ce Vrije Zeeuw Raad kiest voor waarde als heffingsgrondslag bij Zeewschvlaam.se koren voor NCRV rinsen - problemen Bctekoppen Adjudant Koert verlaat Aardenburg Kleine uitvoering De Schepentrekker 4 oorbel om nog eens met ONI te praten door raad verworpen NI-voorzitter: Groede Expositie over Sas van Gent Plattelandsvrouwen in brief aan Westerterp: ZATERDAG ZO'DAG Terneuzen Oostburg Philippine IpE ^TEM VA;. I i 'qWüzR 1975 'tfRNKUZKN - Het voorstel VVD en PPR om nog eens "aan praten met de hengel- (vereniging ONI is door Terneuzense gemeenteraad nrnen, omdat alle andere sfract.es daar niet veel voelden. Ook wethouder Strübos zag het nut van een *'*uw gesprek niet in. „Wij hben er al w>veel over ge doken dat de zaak niet meer -esteld behoeft te worden", t zijn oordeel. Het voorstel kwam ter tafel tijdens het debat over het deelrapport recreatiegebied Otheense Kreek. Op basis van dit rapport gaat de gemeente het beheer over dit water nog verder iaar zioh toetrekken, hetgeen onder meer inhoudt, dat ONI niet langer een mach tiging krijgt om visvergunnin gen uit te geven. Hiertegen heeft het bestuur van ONI hard gevochten met als belang rijkste argument de verwach ting, dat de vereniging door ledenverlies dan gedoemd is te verdwijnen. Bij dit argument plaatste met name drs. J. Hamelink (CDA) wat vraagtekens. „Het beheersprincipe is juist. Voor de vereniging zou het goed zijn een gedifferentieerd con tributiesysteem op te zetten. Ik geloof eT niet in, dat bij een verhoging van de contri butie bijvoorbeeld de Belgen en masse de vereniging zullen ve laten. Mocht ONI wel in financiële moeilijkheden ko men, dan kan altijd nog bij de gemeente subsidie worden aangevraagd", aldus drs Ha melink, wiens fractie zich net als de PvdA duidelijk achter B. en W. opstelde. Dit in tegenstelling tot WD en PPR. De heer H. Mager- mans van de PPR noemde het onjuist dat door het intrekken van de CNI-machtiging de ge meente nu een verworven recht de grond inboort De heer W. de Zeeuw (VVD) „Een florerende vereniging zal wegkwijnen. Het is een jam merlijke zaak. In Terneuzen wordt de vis duuir betaald. ONI betekent niet meer Ont spanning. Na Inspanning, maar Ontgoocheling. Na Inspraak". Diverse keren werd erop ge wezen, dat de hele affaire in het emotionele vlak is getrok ken, zowel door ONI als door wethouder Strijbos. Deze wet houder zei daarover: „Ik dacht dat ik gezien de onder vonden behandeling wel een beetje het recht had om geëmo tioneerd te zijn". Hij zei, dat het beslist niet de bedoeling van dè gemeente is ONI „fi nancieel te nemen". Volgens hem zijn de financiële gevol gen voor ONI niet groot. Hij had uitgerekend, dat het hoog uit een verhoging van de con tributie betekent van vijfenze ventig cent per lid. ..Ik zie voor ONT geen enkele reden om te zeggen wij worden van de Kreek weggejaagd." (Van een onzer verslaggevers) J TERNEUZEN De hengelsportvereniging „Ontspanning na Inspanning" te Terneuzen wil desnoods bij de kroon in be- gaan tegen de beslissing van de gemeenteraad om ONI 'eer visvergunningen voor de Otheense kreek meer te laten ityeven op grond van een speciale machtiging. De voorzitter ar, ONI, de heer C. J. van de Broek gaf dit gisteren als eerste aciie op de gemeenteraadsbeslissing van donderdag. Overi- 'e-s voegde hij eraan toe dat de zaak eerst nog in het ONI- :;tuur besproken moet worden. [Voor ONI blijven er twee oepsmogelij Kneuen over: t college van Gedeputeerde Staten en in laatste instantie de kroon. „Als het aan mij ligt gebeurt dat", zo liet ue Van de Broek gisteren '-ten. De ONI-bestuursverga- Lring vindt volgende week laats. ONI wil alvorens ver- -r stappen te ondernemen k nog advies inwinnen bij de Kamer voor de Binnenvis- -.rij. I Ue heer Van de Broek zei steren een eerdere uitlating: 'e gemeente pleegt moord Vt voorbedachte rade op ONI" staande te houden. „Ik -b van de gemeente geen en- 'sle reactie gehad, dus het zal -4 waar zijn. Daaruit blijkt dj. voorbedachte rade", aldus de conclusie van de heer Van Broek. Hij sprak verder jt vermoeden uit dat het de "oeling van de gemeente neuzen is om de hele ■htigingskwestie dood te ijgen. De heer Van de -k: „Dat zei meneer Strij- s, de wethouder ook: er is ^1 zoveel gepraat. Dat klopt, ^aar echt overleg is er nog it geweest- Er is altijd ge deerd van bovenaf'. In zijn I SAS VAN GENT - De kar- ttvalsvereniging,„De Betekop- |en" in Sas van Gent zit in de [orgen Er moet een nieuwe Karnaval gekozen wor den Prins Augusto, de man die dit jaar de scepter op het feest van lol en leut zwaaide, i* er mee gestopt. In zijn flaats hebben zich twee kan- aten gemeld ex-prins No- jemius en de man, die als gdprins Roberto zijn sporen al verdiend heeft. J De verkiezing van de nieu we prins heeft de Betekoppen in twee kampen verdeeld. De ■Meren in de raad scharen zich echter de kandidaatsstel ling van prins Nozemius, om dat men vindt, dait de prins «venals vorig jaar niet al-te k>ng mag zijn. Bovendien wil de heer Nozemius best aan een tweede ambtstermijn van elf jaar beginnen. De man [cMer prins Nozemius is Wim Tptiery, die vier jaar prins-af geweest. De jongere groep binnen de letekoDoen heeft het oog la in vallen op Rob Vermoet, leze heeft al d-ie jaar zijn pwen verdiend als ieugdnrins oberto. De jongeren willen Braap wat doorstrom'"g in de Baad van Elf. Wie uit°m^eliik Te pri"Qpnw,„ntet aantrekt is l|et dnideliik. Tiidens een 'ergaderlng deze week in de pamentempel in S">s van Gent Raakten tot driemaal top de W"mmen Volgens berichten Mjlt Betekoopenbrennen zei burgemeester W. Dima-dunn ^*30 Sas van Gen+ nenpemr'rt ■vorrien als be>n;'Helaar jn dp ztimd om de macht. Oipricpnq ie <v>V Ha .TpucrH- vsn part ▼Olot) in HoKot part fyrvtml- BPr van RphoHv», Hio V overkant Ronio- moof tftu-liwpnq jjjel haa<5f anMor flo Tlznr^Qri WQT,f. r,o+0v_ 1nfnfArnVvA,, PrT„"" u""'ns Plaats ttjélens het ■unsenbaL reactie verweet de ONI-voor- zilter de wethouder ook dat hij geen verstand van zaken heeft wat betreft de binnen visserij: „Hij weet niet eens waarover hij praat. Hij zegt dat er teveel witvis in de kreek zit en te weinig paling. Die informatie neeft iuj van de beroepsvisser die op de kreek vist. Een Sportvisser is niet gebaat bij paling, een be roepsvisser wel. De heer Van de Broek bleek ook slecht te spreken over de behandeling üie inj op liet ge meentehuis genoten had: „Ik heb de toezegging van de bur gemeester gehad dat er een bevredigende oplossing zou worden gevonden. Die is er niet. Misschien wé! voor de gemeente, maar niet voor ons". Over het gevreesde leden verlies ten gevolge van de nieuwe regeling, zei de heer Van de Broek: „Ik heb al wat reacties gehad, net heeft geen zin om nog lid van ONI te blijven". Per één januari 1976 kan een sportvisser voor twintig gulden een vergunning bij de gemeente krijgen om op de Otheense Kreek te vissen. Hij kan ook een vergunning krij gen bij ONI. Dat kost twaalf gulden plus het lidmaatschaps geld van veertien gulden. Bij elkaar ligt die prijs hoger dan bij de gemeente. De O NI- voorzitter over dat verschil: „We willen onder die twintig gulden komen al wa3 het maar een dubbeltie, om de opzet te laten mislukken". Feestavond Vrijdag 14 november houdt de carnavals vereniging de Papvreters te Groede een feestavond. De avond begint om 20.00 uur in café-restaurant de Wulpen- hoek- Op deze avond zal Prins Carnaval gekozen worden. De opbrengst van de avond is be stemd voor de carnavalsop tocht. Vogelexpo Ter gelegen heid van haar 10-jarig bestaan organiseert de vogelvereniging De Nachtegaal uit Groede op 1, 2 en 3 november een ten toonstelling in zaal Beun te Groede. De organisators ver wachten een record-deelname in verband met de extra be schikbaar gestelde prijzen. Nut van 't Algemeen Donderdagavond hield de ver gadering Tot Nut van 't Alge meen te Groede haar algeme ne ledenvergadering in zaal Beun te Groede. De vergade ring werd in verband met af wezigheid van voorzitter A. - van der Hoek voorgezeten door vice-voorzitter A. Verha- ge. Tijden» de vergadering werd het winterprogramma besproken- Het ligt in de be doeling dat opnieuw bezoeken gebracht zullen worden aan een operettevoorstelling te Gent en de departementen Sluis en Aardenburg. Tevens werd medegedeeld dat de voorzitter voornemens is vol gend jaar af te treden. AARDENBURG - In het radioprogramma „Zondaga vondzang" van de NCRV (el ke zondagavond om 19.00 uur) zullen op 23 november en 7 december enkele koren optreden uit Zeeuwsch Vlaanderen. Op 23 november zal optre den het koor „God is mijn Lied" uit Breskens en „Looft den Heer" uit Nieuwvliet, o.l-v. Jozias Basting met me dewerking van Arie Karre- man-orgel. Zij zullen de vol gende geestelijke liederen ten genore brengen „Schoonste Heer Jezus", „God wil ik loven", „Jezus zie hoe 'k op u wacht" en „God ziet zijn kind". Op 7 december zullen op treden de koren „Asaf" uit Axel en het Hervormd kerk koor uit Cadzand o.l.v. Arie Karreman, m.m.v. Kia Kar- rernan - orgel. Zij zullen zin gen „Cantate Domino" van Hassler, „Lobt Gott getrost mit singen" van Gumpelzhai- mer, „Geest van hierboven" bew. Arie Karreman, en de engelse Evening Hymn „Te lucis ante terminum" van Gardiner (met orgels, In beide programma's zal ook het jeugdkoor „De Bres- kense zangertjes" o.l v. Mevr. Bakker-Schouten enkele lie deren ten gehore brengen, begeleid door Mevr. Bakker- Verduyn. Tevens zal in beide programma's door alle koren tesamen een lied worden ge zongen o.l.v. Kees Denink, met Arie Karreman - or gel. De opname vindt plaats op 12 november a.s. in de St. Baafskerk te Aardenburg. TERNEUZEN Even zag hetl er deze week naar uit, dat del gemeente Terneuzen in Zeeuwsch Vlaanderen een uit zondering zou gaan maken' voor wat betreft de heffing' van de onroerend goed belas-1 ting. Het voorstel van b. en w.l om, in tegenstelling tot andere, gemeentes, de belasting te be-J palen aan de hand van de oppervlakte van onroerende i goederen, haalde het echter I niet. Met tien voor en dertien tegen koos de raad voor de| heffingsgrondslag op basis van! de economische waarde. Wet-| houder R. Barbé van openba re werken vertegenwoordigde de minderheid in b. en w. De onroerend goedbelasting komt in de plaats van een aantal huidige gemeentelijke belastingen. De hoogte van de belasting kan op twee manie ren beplakt worden: via de economische waarde van een onroerend goed of via de op pervlakte. Het voorstel van b. en w. van Terneuzen was om te kie zen voor de heffing op basis van de oppervlakte. Wethou der A.J. Rekveld van finan ciën somde hiervoor een vier tal argumenten op De objec tiviteit van deze manier, de rechtszekerheid voor de belas tingplichtige, de controle, die de gemeenteraad kan uitoefe nen op de verschillende facto ren, die de oppervlaktemaat staf beïnvloeden en tenslotte de mindere administratiekos- tei. Wethouder Barbé daarente gen vond, dat het rechtsgevoel van de belastingplichtige beter aan zijn trekken kwam door het bepalen van het te innen bedrag via de economische waarde. Ook oordeelde hij het vaststellen van maatstaven voor de heffing naar opper vlakte door de gemeenteraad een niet objectieve zaak. De benaling van het bedrag via de economische waarde gaf volgens hem bovendien meer duidelijkheid voor de belas tingplichtige. Hij waarschuw de er verder voor, dat, wan neer Terneuzen ais enige ge meente in Zeeuwsch Vlaande ren zou kiezen voor opper vlakte, dit niet ten goede zou komen aan het functioneren van de belasting. Het CDA- raadslid A.A. Snoodijk hield, nog een uitgebreid pleidooi ten gunste van de heffing via, de economische waarde. De VVD, SGP en GPV-fracties| vielen hem wat dat betreft bij.j De heer J. de Putter PvdA| stelde zich in ziin betoog ach ter wethouder Rekveld op „Het gaat ons om de kleine man, die komt er gemakkelijk toe om bij de gemeenteraad in beroep te gaan in plaats van bij de rechter", zo zei hij. Wat dat betreft oleek de heer Rek veld vergaand overtuigd van de objectiviteit van de drie ëntwintig raadsleden. Boven dien moest Terneuzen naar zijn mening niet schromen om zien anders dan de rest van Zeeuwsch Vlaanderen op te stellen. De heer Rekveld „Terneuzen is nu eenmaal an ders van samenstelling." De opmerking En Sas van Gent niet soms van de kant van CDA-fraktie-voorzitster me vrouw M.J. Doppeaiete"-Thiel sloeg hem even uit het lood. Zijn betoog voortzetten vroeg hij de heer Barbé of deze er als dijkgraaf niet voor kon zorgen voor een eeliike hef fing van de milieubelasting in heel Nederland, als hii dan toch zo oriia stelde od eenheid >'n de beoaling van tarieven. De rpa.ktie va.n de hep-- Barbé. niet bang voor die ruil Als u dan VOO'*- de economische waarde zorgt." die kwam er na lang en soms ingewikkeld technisch dehat. en ia een stemming uiteindeliik toch uit. Sas van Gent - Op zaterdag I november en zondag 2 no vember houdt de stichting Heemkundige Kring Sas van Gent een expositie in het cul tureel centrum de Speye te Sas van Gent met als onder werp Sas van Gent Op deze expositie, die op beide dagen van 14.00 uur tot 20.00 uur geopend is, zijn schilderijen, tekeningen, etsen, gravures, aquarellen en nog tal van attributen te bewonde ren over Sas van Gent van vroeger en van nu. AARDENBURG Adjedant J.Koert, groepscommandant van de rijkspolitie in Aarden burg, is per 1 november over geplaatst naar de groep Swal- men in Limburg. Over zijn opvolging in Aardenburg is nog niets bekend. SAS VAN GENT Voor de inwoners van Sas van Gent heeft het comité Schepentrek ker een actie om touw gezet om de mogelijkheid te bieden in het bezit te komen van een kleine uitgave van de Sche pentrekker. De verwezenlijking van dit idee kost nogal wat. Daarom heeft het comité besloten om pas dan tot aankoop van deze natuurgetrouwe miniaturen over te gaan, indien er vol doende belangstelling voor be staat. Degenen, die geïnteres seerd zijn in deze 16 cm hoge uitgave, kunnen dit kenbaar maken op de volgende adres sen Jeanine Troch, Juliana- straat 5, Sas van Gent en me vrouw Rademakers, Stations straat 9, Sas van Gent. De kleine Schepentrekker is ver krijgbaar in kunststeen en brons. Opgave is mogelijk tot 10 november en tüdens de ko mende tentoonstelling op 1 en 2 november van de Heemkun dige Kring in „de Speye" te Sas van Gent. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS De afdeling Sluis van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heeft zich deze week per brief tot minis ter Westerterp (Verkeer en Waterstaat) gewend, om af doende maatregelen te vragen voor de beveiliging van het kruispunt van de nieuw aan gelegde rondweg om Sluis met de weg Sluis - Heille. „De vrees dat dit kruispunt aanleiding zou geven tot onge lukken, is niet ongegrond ge bleken. Vooral in het afgelo pen zomerseizoen kwamen op dit gevaarlijke en alleen door stopborden beveiligde kruis punt, praktisch met de regel maat van de klok, elke week één of meer aanrijdingen voor, waarbij verschillende met ernstige gewonden. Enke le weken geleden viel hier het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren', aldus de brief. De plattelandsvrouwen gaan verder; „Reeds voor de inge bruikneming van deze rond weg werd o.m. door de ouder commissie van de Sluisse R-K.-scholen gepleit voor ex tra-beveiligingsmaatregelen, terwijl ook door de gemeente raad van Sluis reeds verschil lende malen hieraan aandacht werd besteed". „Sluis bestaat omtrent de gevaarlijke situatie ernstige ongerustheid. Men vraagt zich of hoeveel doden cq. ernstige gewonden er nog bij moeten komen vooraleer tot afdoende beveiligingsmaatregelen en verlichting van het kruispunt in de rondweg om Sluis zal worden overgegaan", aldus de Sluisse plattelandsvrouwen in hun brief aan Westerterp. AXEL De Halle 20.00 uur: „Tou che pas de la femme blanche" door 't Kiekkot. BERGEN OP ZOOM Roxytheater 14.00 uur: Lekker op avontuur met Do nald, Mickey en Pluto a.l. 18.45 en 21.15 uur: Flossie, Venus uit Zweden 18 j.l Luxortheater 20.00 uur: Mokervuist van Shanghai Joe, 18 j. 23.30 u-ur: Berlijnse' Maagdenroof 18 j. GOES Prins van Oranje 20.00 uur: „Der Bettelstudent" door de Hoofdstad Operette. HENGSTDIJK P. v. Dijk 15.00 uur: Schieting op 2 wippen. HULST W. Blommaert 15.00 uur: Schieting. KLOOSTERZANDE R. v. Kruijssen 15.00 uiuir: Schieting. MIDDELBURG Citytheater 20.00 uur: So me like it hot. Kuiperspoort- fheater 20.00 uur: „Moord en doodslag" van G=rard Heystee. Concert- en Gehoor zaal 20.00 uur: Concert m.m.v. Gewestelijk Orkest van Zeeland o.l.v. Jo Ivens. Zeeuws Museum Ma. t.m. vrij. 10-12.30 en 13.30-17 uur Hugo Hessel Vogelaar, een en vironment. Tevens merklappen 18e en 19e eeuw, tot 30 nov. Zeeuws Kunstenaars Centrum (Lange Nbordistraat 59) Di. t.m. vrij. 14-17, za 10.30-12 en 14-17, wo. 19.30-21.30 uur, An- toine Mes „Vrij en gebonden", tot 28 nov. OOSTBURG Ledeltheater 19.00 uur: Karate kolos Lee Kung 14 j. 21.15 uur: Flossie, Venus uit Zweden 18 j. SLUISKIL Café Dallinga 15.00 uur: Schieting. TERNEUZEN Luxortheater 20.00 uur: Sexspel met brave borsten 18 VLÏSSINGEN Alhambra 19 en 21.30 uur. De nonnen van Sanct' Ar- cangelo. Waik-Inn 20.30 uur: Base Family. ZUIDDORPE Café Centraal 14.30 uur: Schieting. ANTWERPEN Sportpaleis 15 en 20 uur: Huiidav on Ice. BERGEN OP ZOOM Roxytheater 14.00 uur: Lekker op avontuur met Do nald, Pluto en Miakey a.l. 16.00, 18.45 en 21.15 uur: Flos sie, Venus uit Zweden 18 Luxortheater 14.00 uur: De Groene Baretten 14 j. 16.30 en 20 00 uur: Mokervuist van Shanghai Joe 18 j. KLOOSTER/ANOE St. v. Kruijssen 14.30 uur-. Schieting. L4MSWAARDE R. Heyens 14.30 uur: Schieting ..De Vrede". MIDDELBURG Citvtheater 14 30 uur: Ro bin Hood en de piraten. 20 00 uui: Karate op leven en dood, Exnositles Zie zaterdag. OOS'TBURCJ Led»lthe»ter 14.00 uur: Ks.-ete kolos T.ee Kun» 14 i. 16 30 en 20.00 uur: Flossie, Vanus „R Zweden 18 j. TERHOEE CofZ De Kroon IQ 00 uur: PriicVoartina om paling. TPRVRUTRN Lnxortheotor 1400 uur: Ku-fip en 4» hlaiMvp sinaasap pel a.l. 16 30 en 20 oo uur: I Sexspel met brave borsten 18; 3- i VLÏSSINGEN Alhambra 15.00 uur: Her cules contra karate. 19.00 en 21.30 uur: De nonnen van Sanct' Arcangelo. ZUIDDORPE M. de Cock 13.00 uur: Kalkoensch ietirng. ANTWERPEN Sportpaleis 15.00 uur: Holiday on lee. Zaalvoetbal - De uitslagen van de deze week in de sport hal 't Zwaantje gespeelde wedstrijden in poule b van de zaalvoetbalcompetitie zijn als volgt Centraal Laboratorium- Elopak 1-6, NSM-Van Hecke 5-2, PZEM-Philips 5-0, Mis- trappers-CHD 3-3. Het pro gramma voor maandag 3 no vember luidt PZEM-Mist.rap- pers, Philips-CHD, NSM-Cen- traal Laboratorium, Van Hec- ke-Elopak- EVAC - Nu de oriëntatie- ritten van de Zeeuws Vlaamse (Automobielsport Club (ZE- VAC) voor dit jaar weer tot het verleden behoren, kon het eindklassement worden opge maakt. In de A-klasse be stuurders wordt de eerste plaats in de rangschikking be zet door G. Hemelaar uit Ter neuzen met 49 punten, 2. T. van Tiggelen uit Biervliet 43 pnt., 3. M. de Feijter uit Ter neuzen 42 pnit., 4. W. Smet uit Axel 30 pnt., 5 W. van Bee- rendon'k uit Vlissingen 26 pnt., A-klasse navigators 1- Me vrouw Hemelaar uit Terreu zen 49 pnt., 2. W. van Tigge len uit IJzendijke 43 pnt., 3. mevrouiw de Freyter uit Ter neuzen 42 pnt., 4. Mevrouw de Smet uit Axel 30 pnt., 5. W. de Vos uit Zaamsiag 27 pnt. B-klasse bestuurders 1- S. van IEspen uit Axel met 70 pnt., 2. J. Ferket uit Sint Jan steen 53 pnt., 3 J. Vink uit Sint Jansteen 50 Ppnt., 4. I. Dierx uit Hoek 33 pnt., 5. W. Sarneel met 14 pnt. B-klasse navigators 1. A. de Bart uit Schoondijke 70 pnt-, 2. P. Mi- chiels uit Sint Jansteen 53 pnt., 3. J. Allefs uit Sint Jan steen 50 pnt., 4. H. Buysse uit Koewacht 41 pnt., 5. J. de Grootte uit Hoek met 20 pnt. Kinder film - Het kinder- filmc'rcuit. dat onlangs zijn eerste film langs de diverse instuiven en jeugnsozen in west Zeeuwsch Vlaanderen bracht, komt in november op nieuw met een leuke jeugd film. Dit keer een leuke ont spanningsfilm, vol trukages, gemaakt in de studio's van Walt Disney. Het circuit heeft het volgen de programma Groede 18 november 18.30 uur (Franse kerk); Aardenburg 19 novem ber l'5.fK) uur (Ontmoetings- kerk); Oostburg 22 november 15.0-0 uur ïonembare lagere school): Zuidzande 24 novem ber 18 30 mm (Jeugrlgebouw): Breskense 26 november 18.30 uur (De Uitkomst). Kaarting Op 1 en 2 no vember houdt de K.P.J. afde ling Philippine een serie kaar ting voor ha-antjes. Deze vindt plaats in restaurant „De Zwaan" bij H. Cornells. Aan vang 20.00 uur. Rollenwedstrijd Zaterdag 1 november houdt de wielerver eniging Zeeuwsch-Vlaanderen een rollenwedstrijd voor lief hebbers. Tevens zal de opge richte trim-club Marinet woi- den voorgesteld. Deze trimclub neemt ook deel aan de rollen wedstrijd. De aanvang van de ze wedstrijd is 19.00 uur. De ro'lenwedstrijd vindt plaats m cafe Marinet. Uitgave Uitgetersmsatschappij De Stem B.V. Editie Zeemnd RAYONKANTORENN TERNEUZEN N.euwstraat 9, tel 01150 7920 (4 lijnen; HULST Steenstraat 14, tel 0114C 3751 13 lfjnen); GUES KJokstraat I. tel, 01100 28030 (3 lynen). KANTOORUREN Maandag tm. vrijdag 8.15 - 12 30 en 13.30 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m. vrijdag van 19.00 - 20.00 uur, tel. (076) - 122341; zondag van 2C.0C-22 00 uur, tel. (076) 122341 BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch Vlaanderen tel. 01140 3751 01100 - 14944. Midden-Zeeland; tel. REDACTIE Chef Zeeuwse redactie S C. Augustijn, kantoor Nieuwstraaf 9. Terneuzen tel 01156 7920: privé Lorentzlaan 50. Terneuzen. tel 01150 5745. algemeen redacteur Zeeland drs J Bouwmans, kantoor Klokstraat 1 Goes tel 01100-28030. privé Zuidvlietotraat 53 Goes tel. 01100 28138 redacteur Midden-Zeeland G v. Ber- kel, kantoor Klokstraa' 1, Goes tel. 01100 - 28030, privé Voor burcht 37 Kapelle tel 01102-2320. redacteur voor Terneuzen en Kanaalzone P de Schipper kantoor Nieuwstraat 9 Terneuzen, tel. 01150 7920 privé Noordstraat 45. Hoek, tel 01154 - 1556; redacteur voor Oost-Zeeuwsch Vlaanderen H Postma, kantoor Steenstraat 14. Hulst tel 01140 3751; privé Walmolenstraat 12, Hulst, tel 01140 4159 Redacteur voot West Zeeuwsch-Vlaanderen R. van der Hein, Melkweg 40 Oostburg. tel 01170-3370; foto-journalisl voor 'ee- land C. I de Boer. kartoor Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. 01159- 7920: privé Langs de Kreek 56, Terneuzen tel 01150-3137: sport redactie Zeeland: A. Koomen. Troelstralaan 3. Axel tel. 01155- 2594 ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland W Hendriks tel 01140-3751. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland C Menu, tel 01150 5839.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 5