HUUR NIEUWE SKI'S Ad Francken B.V. solarium BREJAART VIJVERHOF MOSSEL-AVOND MEDEWERKSTER KLEUREN TV KOOP IK ZONDER MEER BIJ bethesda st~joseph ziekenhuis vlissingen 'n vreemde taal spreken in 10 weken ;emee]> demonstratie LEERLING-MONTEUR YOUNG LADY BELEGGING: TEGELZETTERS DE HOOP RUILVERKAVELING „NOORD-BEVELAND" t HORECA BEDRIJF IN TERNEUZEN KELVIN TERMINALS KOELVEEM B.V. KIEKIRIS ONTSPANNINGS CENTRUM ,,De Geveltjes" MNL. BUFFET en SERVEER MEDEWERKERS Squash-Rackets v.a. 29.75 SPORTHUIS BREDA voordelig/$\ rnmw/W T leuzen medische-analiste(n) Frans Duits Engels Spaans Nederlands Voordel om r >NI-voorzitter Audio-Visueel Centrum vriens autocenter JLJ? gemeente roosendaal e rinsen - problemen PU Betekoppen I De verkiezing van de nie we prins heeft de Betekoppi in twee kampen verdeeld. I Studeren in de raad schar- tóch achter de kandidaatsste ling van prins Nozemius, 01 dat men vindt, dajt de pri «venals vorig jaar niet al-I Jong mag zijn. Bovendien v de heer Nozemius best a; Fi1 tweede ambtstermijn v elf jaar beginnen. De na achter prins Nozemius is W: yemei-v. die vier jaar prins- B geweest. Plaats tUdens DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER Op dinsdag 4 november 1975 hopen onze ouders D. de Smit en R. de Smit-Cornells de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Dit vieren zij op vrijdag 7 no vember. H. Mis uit dankbaarheid om 15.00 uur in de kerk van Maria Tenhemelopneming te Graauw.. Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 uur tot 19.30 uur in Restaurant van Oosterom te Zand berg. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Jacques en Elly Fred en Riet Peter Zandberg, Zandbergsestraat 46. Hulst, nov. 1975 DANKBETUIGING Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, welke wij hebben ontvangen op onze 45-JAKIGE HUWELIJKSDAG zeggen wij langs deze weg iedereen harte dank. A. E. de Keijzer A. de Keijzer-Bouchaui Ossenisse, november 1975. Zeedorp 13. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve vader en grootvader JULIA AN VAN DEN BRANDE betuigen wij onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan de rechter en verplegend personeel van de Blaauwe Hoeve voor de goede verzorging. Earn, van den Brande Clinge, november 1975. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ontvangen bij het onverwachts overlij den van onze lieve vader, schoonvader, opa, broei schoonbroer, oom en neef LEO VAN GIMST betuigen wij onze oprechte dank. Familie van Gin Familie Serie St. Jansteen, I november 1975 DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij allen, die blijk gaven van medeleven bij het overlijden van onze lieve man, vader en opa ALFRED VAN DAM onze hartelijke dank. Familie M. van Dam-Martens kinderen en kleinkinderen Westdorpe, oktober 1975. Op dinsdag 11 november a.s. zullen J. SWERES en A. SWERES-ROMBAUT hun 50-JARIG HUWELIJK vieren Om 3 uur H. Mis uit dankbaarheid in de basiliek te Hulst. Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 tot 19.00 u. in Restaurant van Oosterom, Stationsplein 2, Hulst. Korte Bellingstraat 12 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwdmoeder, grootmoeder, tante en nicht MARTHA PHILOMENA PILAET betuigen wij onze oprechte dank. Familie Verhelst-Pilact Clinge, november 1975. DANKBETUIGING Voor uw cadeaus, felicitaties, bloemen en van ons v belangstelling, felicitat s, die wij bij gelegenheid 50-JARIG HUWELIJKSFEEST van U mochten ontvangen, zeggen wij U, ook namens onze kinderen, kleinkinderen en achter kleinkind, onze hartelijke dank. J. de Bot L. de Bot-Polfliet Terhole, Notendijk 22. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en grootmoeder ROSALIA DE KERF betuigen wij onze oprechte dank Een bijzonder woord van dank aan verplegend personeel van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. F'amilie Pilaat-de Kert Clinge, november 1975. Dankbaar tegenover God om de vele jaren die hij bij ons mocht zijn, is na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heengegaan in het Lidui- naziekenhuis te Hulst, na voorzien te zijn van de H. sacramenten der zieken, op de leeftijd van 87 jaar, onze geliefde vader, behuwdvader, grootva der, overgrootvader, zwager en oom, de heer JOSEPHUS VAN DE WIELE weduwnaar van mevrouw Mathilda Jeanette van Troost Kemzeke (België) B. Blommaert-v.d. Wiele A. Blommaert kinderen en kleinkind. Sint-Jansteen A. v.d. Wiele L. v.d. Wiele-van Robbroeck en kinderen. Wallaceburg (Canada) I. v.d. Wiele M. v.d. Wiele-de Wolf kinderen en kleinkind. Sint-Jansteen M. d'Hooghe-v.d. Wiele A. d'Hooghe en kind. De familie v.d. Wiele. De familie van Troost Sint-Jansteen, 30 oktober 1975 Correspondentieadres: Wilhelminastraat 18. De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op dinsdag 4 november a.s. om 10.00 uur in de pa rochiekerk van de H. Joannes de Doper te Sint- Jansteen, waarna de begrafenis op het r.-k, kerkhof aldaar. Maandagavond om 19.00 uur eucharistieviering in bovengenoemde kerk. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 9.45 uur aan de kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Liduinaziekenhuis te Hulst, bezoekdag maandag van 14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. DANKBETUIGING Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschen ken die wij ter gelegenheid van ons 40 jarig huwe lijksfeest mochten ontvangen zeggen wij mede namens onze kinderen en kleinkinderen aan allen onze hartelijke dank. A. Knuit v.d. Dries Heinkenszandweg 64 a, Heinkenszand. CAFÉ-RESTAURANT TERNEUZEN zaterdag 8 november MOSSELEPL met brood 10." WIJN per glas 2." aanvang 7 uur gelieve te reserveren tel. 01150-4829 b.g.g. 5277. zoekt ser Gedacht wordt aan een alleenstaande vrouw, 20 a 40 jaar, 1 kind geen bezwaar, om in overleg alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Voor woongelegenheid kan evt. worden gezorgd. Brieven onder nummer 20.177 bureau v.d. blad. Storage Company requires with good spoken and written English to help run office in Temeuzen She would find the work both interesting and challen ging, as she will be Involved in all aspects of the Company's business. Her duties will include typing and telexing in Dutch and English, but her main res ponsibility will be the smooth running of the office, and its' general administration. Please reply in writing to. The Depot Manager. Kelvin Terminals Koel veem BV, Noordelijke Kanaalhaven, Terneuzen. G. A. M. Vermeulen tandarts KLOOSTERZANDE spreekuur 4-11-'75 vervalt wegens verbouwing M.i.v. 11-11-75 wordt de praktijk verplaatst naar KLOOSTERSTRAAT 51, KLOOSTERZANDE Spreekuur van 14.00 uur tot 17.00 uur Tel. 01148 - 1905 SAS VAN GENT, GENTSESTRAAT 4 TEL. 1938 's-Heerenhoek Vraagt voor haar nieuwe bar voor het weekend Tel. 01105-1717-1954 Te koop gevraagd voor 30 tot 50 hectaren BOUWLAND in O.Z.-Vlaanderen. Eigenaar krijgt lang durige pacht. Brieven onder nr. 18.110 ,,De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Breda kondigt bij deze aan, dat in de bij deze Rechtbank aanhangige onteigeningsprocedure van de gemeente Breda contra 1. C. VERSTRAETEN, wonende te Breda, 2. echtelieden J.A.J. KRUNEN-NOOREN, wonende te Breda, c.s. en van de gemeente Prinsen beek contra 1. C.J.B. VAN BEEK, wo nende te Prinsenbeek, 2. L.J. VAN BEEK, wo nende te Prinsenbeek, door de benoémde Rechter-Cornmissaris in gevolge het bepaalde bij artikel 28 lid der Onteige ningswet is bepaald, dat de door de benoemde des kundigen te verrichten opneming van ligging en gesteldheid van de te on teigenen percelen (ge meente Princenhage sectie H nummer 3055, sectie N nummers 306,299 en 1762, 1763 welke laatste perce len zijn gesplitst van het perceel sectie N nummer 1173 (oud) - en 1358, als mede gemeente Prinsen beek, sectie C nr. 433, sec tie G nrs. 300, 969 en 905) zal plaatsvinden ter plaatse van genoemde percelen op donderdag, 4 december 1975, des voor middags om 10.30 uur, en dat als plaats van samen komst van alle betrokke nen is vastgesteld het Ge rechtsgebouw te Breda, gelegen aan de Klooster laan 46. a 5.- per dag 100 paar Blizzard ski's met Tyrolia Bindingen voorradig. Onze oude verhuurski's verkopen wij al vanaf 125.- Compl. met bindingen en stokken. Ook nog leuke prijs- aanbiedingen voor overjarige ski's. NIEUW incl. gratis hoes. VEEMARKTSTHAAT 30 EN 21 TEI. 133975. vloerbedekking nodig? Kunt U zelf niet komen kijken? Geeft niets! Onze vertegenwoordiger komt gaarne bij U aan huis onze enorme kolleklie vloerbedekking tonen! Bel 076-144425' Wij vragen op korte termijn: Wij bieden: - hoog loon - deelneming in een premievrij Pensioenfonds - 8% vakantietoeslag - 20 vakantiedagen - een prettige werksfeer De werkzaamheden worden hoofdza kelijk in Zeeuwsch-Vlaanderen uit gevoerd. Gegadigden kunnen zich richten tot: Stationsweg 4, tel 01150-794 Afd Personeelszaken Op ons klinisch-chemisch laboratorium ontstaan vakatures voor gèdiplomeerde (diploma S.A.L. of H.B.O.-A.) Ook degenen die binnenkort eindexamen doen, kunnen reflekteren. Salaris volgens de landelijke regeling voor analystisch-personeel. Telefonische informaties worden gaarne verstrekt door de Heer Drs. R.W. Elias, hoofd laboratorium. Tel. 01184-15000 toestel 228. Sollicitaties te richten aan het hoofd personeels zaken. Koudekerkseweg 88, Vlissingen, tei. (01184) 1500L. KENNISGEVING INGEVOLGE ARTIKEL 101 UO 2 VAN DE RUILVERKAVELINGSWET 1954 De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling van het blok genaamd Noord-Beveland deelt U mede, dat van maandag 10 november 1975 tot en met donderdag 28 november 1975 in het ruilverkavelingskantoor. Juliana- straat 8 te Kortgene op werkdagen (behalve des zaterdags) des voormiddags van 8.30 tot 12.00 uur en des namiddags van 13.30 tot 16.00 uur voor een ieder kosteloos ter inzage zullen liggen de stukken, bedoeld in artikel 101lid 1te weten: a. de lijst der geldelijke regelingen, bedoeld in artikel 100; b. het proces-verbaal van aanwijzingen voor de tweede schatting, bedoeld in artikel 98, lid 2. Binnen dertig dagen na de laatste dag, waarop de in artikel 100 bedoelde lijst der geldelijke regelingen ter inzage heeft gelegen, dus na 28 november en voor 29 december 1975, kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen bij de Plaatselijke Commis si e indienen p/a Landbouwcentrum. Westsingel 58, Goes. Bezwaarschriften, die voor of na deze periode van dertig dagen zijn binnengekomen worden niet in behandeling genomen Kortgene. oktober 1975 De Plaatselijke Commissie. S. J. van Langeraad, voorzitter Ing. J. B. Meyer, secretaris iR 12 nummer. R 16 nummer. Datum Tijd Bovenbedoelde lijst der geldelijke regelingen is in haar geheel of in uittreksel tegen betaling der kosten verkrijg baar gesteld op aanvraag bij de secretaris der Plaatse lijke Commissie De kosten bedragen per artikel 8 - vermeerderd met f 0.80 per veimelde kavet. FAUTEUILKUSSENS gemaakt in de SIERKUSSENS vanaf 8(30 stof naar uw keus FAUTEUILKUSSENS per 5 stuks 200,- STOFFEREN VAN UW BANKSTELLEN polyetherschuim Bosschstraat 106 REMALUX Hel. 076-1359351 DE STEM VA; - 40-uur cursus met films en geluidsbanden 2x2 uur per week tfRNEUZEN - Het voorste VVD en PPR om nog: een eaan praten met de hengel lortverenigine ONI is doo Terneuzense jremeenteraai «rwnrnen, omdat alle ander «adsfracties daar niet vee ÏÏJ. voelden. Ook wethoude fStrijbos zag het niit van ee. gesprek niet m. „Wi [ebben er al zoveel over ge broken dat de zaak met mee Uitgesteld behoeft te worden bas zijn oordeel. Willemstraat 27, Nwe. Prinsenkade 9, Breda Thuis onder uw eigen Sonar Solarium altijd zon. Het hele iaar BRUIN waar en wanneer u maar wilt Het hele jaar gezond en fit. zonder SPIERPIJN. PUISTJES of MEESTERS tijdens de gebruikte-auto-show do. 30, vr. 31 okt. en za. 1 nov. aan de Houtmarkt/Ginnekenstraat doorlopende Bij het gemeentelijk energie- en watarleianj- bedrijf kan worden geplaatst een die in het bezit is van het LTS-diploma electro- techniek en studerende is voor V.E.V.-monteu' Beloning - afhankelijk van leeftijd - in de ran? van gemeenteambtenaar II (normen 695,- tot 1569,-). De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente. Sollicitaties - onder vermelding van vacaturenumW 08-17 worden binnen tien dagen na het verschijW van dit blad ingewacht bij het hoofd van de afdeW personeelszaken en organisatie van de secretarie (Mar*! 54) te Roosendaal. gemeentehuis markt 54 roosendaal telefoon C (Van een on: TERNEUZEN - De hens na Inspanning" te Terneuzen op gaan tegen de beslissin jeer visvergunningen voor llfgeven op grond van een rar, ONI, de Heer C. J. van d lactie op de gemeenteraads voegde hij eraan toe d; «tuur besproken moet wor Voor ONI blijven er twe eroepsmogelij kneaen ovei let college van Gedeputeerd Itaten en in laatste ïnslanti ie kroon. „Als het aan mij l'-l jan gebeurt dat", zo liet u beer Van de Broek gistere ■eten. De ONI-bestuursverga •ring vindt volgende wee "aats. ONI wil alvorens ver. stapjaen te onderneme •jk nog advies inwinnen b Ie Kamer voor de Binnenvif Rje heer Van de Broek z« isteren een eerdere uitlating •be gemeente pleegt moor iet voorbedachte rade u ONI" staande te houden. „I :b van de gemeente geen er :1e reactie gehad, dus het Z3 waar zijn. Daaruit blijx voorbedachte rade", aldu de conclusie van de heer Va le Broek. Hij sprak verdij >t vermoeden uit dat het idoeling van de gemeentl traeuzen is om de hel tachtigingskwestie dood ijgen. De heer Van k: „Dat zei meneer Stri| de wethouder ook: er I zoveel gepraat. Dat klop laar echt overleg is er no ioit geweest- Er is altijd ga :leerd van bovenaf'. In zij SAS VAN GENT - De ka| alsvereniging,„De Beteko: en" in Sas van Gent zit in irgen. Er moet een nieu ins Karnaval gekozen w n. Prins Augusto, de m: die dit jaar de scepter op hi leest van lol en leut zwaaii is er mee gestopt. In zi, laats hebben zich twee ka idaten gemeld ex-prins N imius en de man, die a gdprins Roberto zijn spori verdiend heeft. De jongere groeo binnen letekoDDen heeft het oog Jen vallen op Rob Vermo Teze heeft al d-ie jaar zi boren ve-diend als ieugdnri Joberto. De jongeren will kraag wat doorstroming in Raad van Elf. Wie uitein^el' de princerm-mtUpi aantrekt 'biet duidelijk. Tiidens gVergadeHno deze week in N-irmntemoel in s=s van G ^Kaakten tot driemaal tee Btóvnmen, Volgens bericht Uit Beteknooenbronnen 1 burgemeester W. Dasa-du Fan Sas van Gent nangemq pórden als bemiddelaar in _Prnd om de macht. K Overigens is rwk de .TetiJ van de RotcVrtnnen r Jriloo in deRoj; 0Vpr 0,V var» P.^V»ov+rv, rTio nn->?4/3 gis OV>er»?p<rtarvt C*0 Ra»i fraaf!|- Tvtoof. Pel vpvV?orr| wont, bn l'R nr>iron-)VvoT» viniTt 4B>»"M;crQ TT„n

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 4