Montedisonzaak nog altijd in studiefase Loodsen laken gebrek aan informatie 9 1 Wie aan sport doet ligt altijd voor. Metrodispuut in Gent KERNENERGIE EN HET GOUDEN DRAADJE Samenwerking in Zeeland beter structureren Schade Weerstanden Doodsdrift Nobelprijzen De lobby stad streek BRUG Kouder oplossing puzzel 5: Vlissingse PPR wil meer inspraak in kernbeleid BIBLIOTHEEKDIRECTEUR: oe stem van zaterdag 1 november Entink, D- Vreeswijk en Eckharat.; A Hansweert, Kruinlngen Xerseke aokter p e" aerman, Yerseke, tel on01' isoa. Krabbendijke en RUIand.Rm aokter J. Kamps u, land-Bath, tel. 01135.34!, Middelburg aokter ovH Rijst, Kouaansekaai lj lu;'? deiburg, iei. 01 l«o--'a (zaterdag) en dokter Boerwinkel. Noordweg i -5343 A Middelburg, tel. Q,,a,j 124B0 zondag) Visites vragen voor 10 uur. Spree°' uur voor dringende gevanf' van 12.30-13.00 uur 17.30-18.00 uur. e> sas van Uent dokter v Dieriek, Graaf Jansdiik 185, Westdorpe, tel. 1253 A 's Heer Arendskerke, phaartsdijk en Heinkensjj dokter A. Vos, u", phaartsdijk, tel. 01198-231 Terneuzen aokter 'n. Herk, Mich, de Ruytersm» 1. Terneuzen tel. oilsm 4000. "O" Vlissingen dokter D fin» teL 12233 (tot zat.' 24» uur) en dokter A.v.d. Grm tel. 12950. (van zat. 24 oo zond. 24.00 uur) Visites aa- vragen voor io-oo uul' Spreekuren voor dringen» gevallen zat. en zona v»„ 12.30-13.00 en 17.30-C uur). Zaamslag dokter C. Vet- boom, Axelsestraat Zaamslag. tel. 01153-1377 WIJKVERPLEGING Aardenburg, Cadzand, Oosl- burg. Sluis, Waterianflker ;e en Nieuwvliet zuster Ris. seeuw, Mariikenlein 3j Groede, tel. 01171-1222. Biervliet, Breskens, Groede Hoofdplaat, Schoondijke IJzendijke zusier' Schil, ders, Orchideestraat 3, Bres- kens. tel. 01172-1350 EUewoutsdijk e o. zuster C, Korstanje, Warande 2, Hein- kenszand, tel. 01106-1615. Goes en Wilhelminartorp zuster Rosina, tel. 01100- 16158. Hoek, Sluiskil, en Philippine zuster Villerius, Rozen- laan 5, Hoek, tel. 01164. 1495. Hulst en Hontenisse zuster de Waal-Cambeen tel 01148-1402. Krabbendijke, Waarde, Ril. land-Bath, Kruiningen, Hansweert, Schore en Yer seke zuster Roelse, tel 01134-1510. Noord-Beveland en Wol- phaartsdijk zuster D. de Bruyne, Kamperland, tel 01107-684. Sas van Gent zuster, van Waes, Schulpenpad 43, teL 01158-1548 b.g.g. 01158- 1567. Terneuzen zuster A. Leen- höuts, v. Steenbergenlaan 68, tel. 3360. Wemeldinge, Kapelle-Biezelin- ge, Kloetinge, Kattendijke, 's Gravenpolder en 's Heer- Abtskerke zuster L. Mev- er-de Graaf, Vijverstraat 13, Kapelle, tel. 01102-1360. Zaamslag, Axel, Overslag, Zuiddorpe en Koewacht zuster K. Geleynse, Ooster straat 2, Axel, tel. 01155- 1885. TANDARTSEN Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen - tandarts G. Vermeulen, He rengracht 13, Terneuzen, tel. 01150-2004. Spreekuur zat. 10.00-10.30 en 18.00-18.30 uur en zond. 12.00-12.30 uur. West-Zeeuwsch-Vlaanderen - tandarts C. Dekker, Sluis, teL 01178-1373. Spreekuren zat. en zond. van 12.00-12.30 uur. Walcheren tandarts G. Mil joen Eemstraat 5, Oostburg, tel. 01183-61530. Spreekuren zat. en zond. van 11.00-12.00 uur- Zuid- en Noord-Beveland - tandarts J. ten Haaf. Bea- tnxlaan 38, Goes, tel. OIW" 15716. Spreekuren zat. en zond. van 9.00-10.00 uur. DIERENARTSEN Oost-Zeeuwsch-Vlaanreren dierenarts M. Schaub, Ser- linDenstraat 27, Terneuzea tel. 01150-5017, en E. ts'ijs, Wilhelminnlaan Ik Hulst, tel. 01140-3004. Noord- en Zuid-Beveland dierenarts G. Bonescnan- scher, Hoofdstraat 2, Krui ningen. tel- 01130-1233. West-Zeeuwsch-Vlaanderen dierenarts K.v.d. YiJver' I Hoofdolaat. tel. 01174-424. Walcheren, en deel Noord-B'- veland dierenarts I. K° Oostkanelle, tel. 01188-141 Visites indien mogelijk san- vragen tussen 8 en 9 u 's morgens. APOTHEKEN Axel Apotheek Axel. Bui tenweg 8, Axel, te,. 0115"- 2888. Zat. van 10-00 tot 11™. uur en van 16 tot 17 Verder uitsluitend 1 spoedgevallen recepten. Goes Zeeuwse Apotheek Grote Markt 10, Goes, 01100-5255. Huist Apotheek Steenstraat 35, tel. 1,1 4255. Geopend zat. van w tot 17.00 uur en zond- 16.30 tot 17.30 uur- vei® uitsluitend voor spoedg len. vi Middelburg Apotheek Hummelen, Markt 69, 12134. v.. Terneuzen Apotheek mann, tel. 2060. Zond g' pend van 11.30-1230 f 17.30 tot 18.30 uur. yer uitsluitend voor spoedt len en recepten- J. Vl'sslngen - A not heek Tnn-Mevpv Scheldestr 26. tel. 12025. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - De loodsen op de Westerschelde zijn slecht te „reken over informatie die wordt verstrekt over allerlei vaartge- vens zoals openingstijden van sluizen in Antwerpen, zichtbcrich- r en lichtboeien. Dat ondanks alle plannen voor verbeteringen de vaart op de Westerschelde via bijvoorbeeld een walradarke- i van honderd miljoen gulden. Al die kostbare installaties leiden t niets als de informatie, die eruit komt niet of niet goed aan de loods wordt doorgegeven. Dit alles blijkt uit het recent verschenen nummer van de Nederlandse Loods", het blad van de vereniging met dezelfde naam. Volgens de heer J.M. Banmnk, zelf loods, staan hij en zijn collega's zeer afwachtend tegenover al die verbeteringen zeker als ze niet goed gebruikt worden. De dienst die verant woordelijk is voor het doorspe len van de gegevens is de Schelde inlichtingendienst met posten bij de Zandvlietsluis, Kruisschans en Vlissingen. Daarnaast regelt de havencoör dinatie dienst Antwerpen de aantallen schepen die op een ge geven moment de Westerschelde I op mogen varen. Volgens de heer Bannink gebeurt het met de re gelmaat van de klok, dat on danks deze regeling, lange wachttijden ontstaan bij Ant werpen, Zeeschepen moeten uren ten anker voor sluizen, op plaatsen die daar wat betreft veiligheid niet bepaald voor ge- I schikt zijn. „Als de ooi-zaken I van dergelijke vertragingen op correkte wijze kenbaar gemaakt worden aan loodsen en gezag- I voerders van die zeeschepen dan is de kous af. Het is jammer dat dit laatste haast nooit plaats vindt. Veelal moeten loodsen steeds opnieuw zeuren om in formatie, zodat ze aan de scheepsleiding kunnen duide lijk maken wat de reden is van de nieuwe vertraging op weg naar Antwerpen", zo schrijft de heer Bannink. Hij vervolgt zijn verhaal: „Bepaald onverteer baar wordt het als de loods op het schip voor „piet snot" wordt gezet tegenover de scheepslei ding door toedoen van de ha ven- coördinatiedienst of door de Schelde inlichtingendienst, die proberen hun fout af te wentelen op de loods, die dan vanzelf sprekend duivels wordt". De loodsen staan aldus de heer Bannink niet van ongeduld te trappelen om van alle nieuwe voorzieningen op de Wester schelde gebruik te maken. Hij voegt er nog aan toe: „Het ma ken van fouten is menselijk, maar blijkbaar zijn de instan ties, die deze fouten maken zo onfeilbaar, dat anderen ervoor op moeten draaien". (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN - De voorwaarden en de beperkingen die bij een eventuele vestiging van het Italiaanse petro-chemische bedrijf Montedison in het Sloegebied zouden worden opgelegd aan dit bedrijf, vormen nog een onderwerp van studie. Evenzeer zijn nog in studie de toezeggingen, die aan dit bedrijf kunnen worden gedaan. Dat hebben burgemeester en wethouders van Vlissingen gis teren tijdens de raadsvergade ring geantwoord op vragen van het PvdA/PPR-raadslid J. de Meulder. Het raadslid had zijn vragen afgevuurd naar aanlei ding van het bericht onlangs in dagblad De Stem, dat Monte dison volgens een woordvoerder in Milaan binnen enkele weken de beslissing over een nieuwe vestigingsplaats buiten Italië zou nemen. Zoals bekend is het Sloegebied een serieuze kandi daat. Uit het antwoord trok het raadslid de conclusie, dat het college blijkbaar even weinig wist als de raad. Hij vroeg daarom de toezegging, dat het college zou onderzoeken in welke fase de studies verkeer den alsmede de onderhandelin gen en van de bevindingen spoe dig verslag te doen. Hij kreeg de toezegging niet. Wethouder G. Adan deelde mee, dat over deze stand van zaken nog geen woord te zeggen viel. Zelfs viel niet te zeggen of de zaak voor 60, 80 of 90 procent beslissingsrijp was. Bovendien was het havenschap Vlissingen niet de enige instantie, die te be slissen had, zo voegde wethou der Adan er aan toe. Vlissingen mag van rijkswa terstaat een halfhoge brug bou wen over het kanaal door Wal cheren nabij de PZEM-centrale De bestaande Souburgse brug hoeft niet ingeruild te worden zoals eerst de bedoeling was. De Souburgse brug mag na gereed komen van de nieuwe halfhoge Vooruitzichten voor zondag en maandag, opgesteld door het KNMI op vrijdag om 18.00 uur: Op de meeste plaatsen droog en in het algemeen lagere tempera turen. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland, ^oor zondag: aantal uren zon: 0 tot 5, min. temp.: omstreeks 7 graden, max. temp.: omstreeks 13 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent, kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. Voor maandag: aantal uren zon: 1 tot 6, min. temp.omstreeks 6 graden, max. temp.: omstreeks 1- graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent, kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. WEEKHOOFDPRIJZEN. VW Polo N. Extra: Mevr. M.J. Haverkort-Werk, Postdam 2, Warmond. Philips kleurentelevisie Mevr. Drost, v. Bijnkers- hoeklaan 317, Utrecht. OLGA springboxkombinatie R.C. Smit, Willem Knuttelstr. 14, Tilburg. Zanussi wasautomaat J. Zandee, H.H. Kinderendijk 93, Goes. Remington privé brandkast H.J. Polane, Schildersgaarde 58, Den Haag. Sin ger naaimachine Mevr. E.F. Pinkster-Kruizinga, Hunzedal 28, Borger. Waardebon van fl. 500,-. van Witteveen G.A.J.M. Heijmans, Lagemorgenlaan 140 Den Bosch. Waardebon van fl. 500,-. van Witteveen J. Hendriksen, Westenengerdijk 15, Harskamp. Carnielli Super Skiff roeimachine H.W.H. Wij- nands, Peelveldlaan 23, Swalmen (L). Neveda tapijt: W.G. van Donselaar, Stephensonstraat 70 Haarlem. Konstanz 311 min 1, Rhein- felden 211 plus 2, Plittersdorf 343 milt 1, Maxau 401 plus 3, Ploehingen 130 min 5, Mann heim 213 plus 2, Steinbach 114 min 11, Mainz 222 onv., Bingen 100 onv., Kaub 137 min 2, Trier 227 min 6, Koblenz 139 min 4, Keulen 91 min 8, Ruhrort 244 min 7, Lobith 870 min 7, Pan- nerdense Kop 850 min 4, Nijme gen 675 min 4, IJsselkop 826 min Eefde IJssel 348 min 2, Deven ter 227 min 2, Katerveer- Spooldersluis 18 onv., Monsin 5438 plus 2, Borgharen 3784 Plus 4, Belfeld 1089 plus 1, Grave beneden de Sluis 497 plus 4. Morgen, zondag 2 nov., Bergen op Zoom 2.09-14.31 Hansweert 1.31-13.50 'erneuzen 0.58-13.17 Vlissingen 0.28-12.47 Wemeldinge 2.00-14.22 Maandag, 3 nov., Hergen op Zoom 3.01-15.20 Hansweert 2.17-14.36 .'erneuzen 1-41-14.00 issingen 1.11-13.30 Wemeldinge 2.52-15.11 brug echter alleen gebruikt worden door voetgangers en langzaam verkeer. Over het be houd van de Souburgse brug op langere termijn heeft rijkswa terstaat echter een slag om de arm gehouden. Maxalloys was gisteren in de Vlissingse raad ook nog even aan de orde naar aanleiding van het advies van de Zeeuwse milieu-inspekteur de groenten uit de nabij gelegen volkstuin tjes liever niet op te eten. Het PvdA/PPR-raadslid W. Wisse wilde nu wel een uitgebreider onderzoek en inschakeling van de arbeidsinspectie. Want de stoffen, die op de gewassen wa ren aangetroffen, kwamen ook binnen in de omliggende ge bouwen zoals scholen en PZEM-gebouw. De Maxalloys- zaak komt nog verder aan de orde in de betreffende raads commissie. VLISSINGEN - Het aktiecen- trum van de PPR uit Vlissingen schaart zich achter het Energie Kommitee Zeeland. Die vindt dat er eerst een economische kernbeslissing over het gehele energiebeleid moet worden ge nomen. Vervolgens kan dan de proce dure voor een planologische kernbeslissing in werking wor den gesteld. De werkgroep pro testeert eveneens tegen het feit dat via deelbeslissingen een be leid gevoerd gaat worden, waardoor sommige beslissingen op het gebied van energiebeleid en daarmee samenhangend de vestiging of uitbreiding van in dustrieën in het Sloegebied mis schien onafwendbaar worden. De bevolking van Zeeland krijgt te weinig kans te beslissen over het energiebeleid en wordt daardoor ook de kans ontnomen eventuele ongewenste indus trievestigingen tegen te gaan, aldus de werkgroep. Dit laatste is volgens hen daarom belangrijk omdat ten gevolge van de gesloten onde-! mocratische structuur van het havenschap Vlissingen het niet mogelijk is de bevolking langs deze weg inspraak te geven. Dit met betrekking tot eventuele uitbreidingen van Pechiney en Hoechst en de vestiging van Montedison. WEEKPRIJZEN Fam stofzuiger: Mevr. T. Buijs- de Wit, Julianalaan 65, Etten- Leur. Bimes haardroogkap Mevr. M. Verpaalen, Parallel weg 19, Bergen op Zoom.Martex elek. voetenzak M.C. Geluk, Ar- golaan 100 Flat nr. 608 Bergen op Zoom. Aero Flame hobby set T. H. P. van der Weel, Hertogen hof 4, Goes. Birdy tafelgarni tuur Mevr. A.C.M. van Beckhoven-Backx Ranonkel straat 50 Oosterhout. Rara gou den puzzelwoordenboek Mej. E.C. Broeders Haagweg 460 Breda. F. van de Laarschot, Ire- nestraat 41, Breda. Mevr. v.d. Made, Otterring 64 Breda. (ADVERTENTIE) OFF. DEALER K.T.V. HIF1-STEREO APPARATUUR (Van een onzer verslaggevers) BREDA - De mededeling van de directeur van de Provinciale bibliotheek van Zeeland, mr. W.D. de Bruine, dat er in Zee land een bedrag van 3,5 miljoen gulden op de provinciale begro ting staat voor het bibliotheek wezen, deed gisteren in de foyer van de Bredase schouwburg enige hilariteit ontstaan. Hilari teit welke zich niet richtte tegen de heer De Bruine, maar tegen de Brabantse Gedeputeerde drs. Y.P.W. van der Werff, die name lijk daarvoor had verklaard dat er op de provinciale begroting van Noord-Brabant voor de bi bliotheekcentrale in die provin cie acht ton staat. Het gehoor van de genoemde sprekers bestond uit bijna hon derdvijftig in het bibliotheek wezen geïnteresseerden - verte genwoordigers van gemeente besturen en bibliotheken uit het gehele land - die naar Breda wa ren gekomen voor een door de afdeling Noord-Brabant en Zee land van het Instituut voor Be stuurswetenschappen georgani seerde bijeenkomst over de nieuwe bibliotheekwet. Mr. De Bruine behandelde in het bijzonder de werking van de wet voor de gemeenten beneden dertigduizend, waarvoor een samenwerkingsverband binnen de provinciale bibliotheekcen trale verplicht is gesteld. Zelf had hij deze verplichting over igens liever uitgebreid gezien tot gemeenten met vijftigduizend inwoners om aldus het finan ciële en organisatorische draag vlak van de provinciale lectuur voorziening en informatiever strekking te kunnen verstevi gen. Spreker zag een probleem in die gemeenten die wel een inwo nertal van vijfduizend halen, wat de wet als benedengrens noemt voor het hebben van een „eigen" bibliotheekvoorziening, maar die in feite uit een aantal kleinere kernen bestaan waar voor bediening per bibliobus de doeltreffendste is. De directeur van de provinciale bibliotheek en van de bibliotheekcentrale vond wel dat de samenwerking in Zeeland formeel beter ge structureerd kan worden, ze is nu nog te veel afhankelijk van personen. Hij toonde zich voor stander van eigen plaatselijke besturen, maar dan wel met veel ruimte voor de directies. De dag was geopend met een inleiding door de oud staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen mr. J.H. Grosheide, die sinds kort voor zitter van de landelijke biblio theekraad is. 's Middags beant woordde een forum vragen van de deelnemers. Een dezer dagen zal minister Chabert van het Belgische verkeerswezen een beslissing nemen over de vraag of er nu in Gent wel of niet een metro moet komen. Over die vraag laaien de discussies steeds meer heviger op. En met name gaat het er dan om of de rugge- graat van het onderaardse tramnet, namelijk lijn 4, in de dding moet komen te liggen of dat het oude tracé behouden moet blijven Een tunnel in de Leiebed ding roept bezwaren op van de kant van milieugroepen en liefhebbers van stedeschoon. Kijk maar naar de affiches met de tekst „Metro neen", die haast overal in Gent te zien zijn. Behoud van het oude tracé van de metro doorkruist echter de verlangens van de midden standers, die onder andere de Veldstraat (de voornaamste at) verkeersvrij wil len houden. En zij verwachten, dat er van een rustige wandel straat niets terecht komt als daardoor om de drie minuten een tram rijdt. Allereerst de bezwaren van het voor de milieugroepen. Met voorbeeld van Zeebrugge i ogen, waar de werken aan de ifuis enorme vertraging oplie pen vanwege de veenachtige samenstelling van de bodem, beweren de miliegroepen dat de historische gebouwen in Gent onherstelbare schade zullen oplopen als er in de Le iebedding wordt gegraven. Met name gaat het dan om gebouwen, die in het centrum van Gent grond de Leie liggen. Overigens is de eerste stede lijke kerk van Gent juist rond die Leie ontstaan. Op de oever bevindt zich onder andere de merkwaardige gebouwenrii van de Graslei, het oude Pand uit de zeventiende eeuw, het Vleeshuis en de St. Michaels- kerk. „Wanneer het water uit de Leie gepompt wordt, zal er een verstoring ontstaan van het natuurlijk evenwicht en zullen de grondvesten van al die monumenten het bege ven", zo voorspellen de mi lieugroepen Verder wordt aangevoerd, dat de werken aan de metro vijftien jaar zullen duren en dat het stadscentrum dan on bereikbaar zal zijn. Winkeliers zullen dan in die periode bij gebrek aan klanten hun zaken moeten sluiten. „Kijk maar naar Antwerpen, waar, om anderhalve kilometer tram onder de grond te krijgen, vijf jaar lang sommige winkels on bereikbaar waren", wordt ge steld. Deze tegenwerpingen wor den door ae voorstanders van de tram in de Leiebedding af gedaan met de opmerking dat de moderne tecluiiek het mo gelijk maakt dit project zonder schade voor de directe omge ving uit te voeren. Het feit, dat de Leiebedding kan worden gebruikt, vinden ze erg ge makkelijk. Ze rekenen erop het karwei binnen vijf jaar te klaren. Nu is er dus nog maar sprake van een semi-metro. Maar ook het plan daarvoor roept nog vele weerstanden op. Bij het huidige plan om niet meer dan vier kilometer tramspoor on der de grond te brengen, praat men met meer over metro, maar heel psychologisch over „tunnels". Het knelpunt is de vraag waar de tram aan persin de tunnel moet verdwijnen en waar het niet op een andere manier kan worden opgelost. Vermoedelijk zou het pro bleem al een stuk opgelost zijn als er een fusie ontstond van de verschillende vervoersmaat schappijen, die het openbaar vervoer in de Gentse regio ver zorgen. De trammaatschappij, de maatschappij voor buurt spoorwegen en de Belgische spoorwegen hebben elk een stukje van dat openbaar ver voer in handen en werken zon der dat er sprake is van enige onderlinge co/rdinatie. De enige afspraak is dat de maat schappijen elkaar niet becon curreren. De verbruiker, degene dus, die van het openbaar vervoer gebruik moet maken, is daar net minst mee gediend. Daarom keert hij ook gemak kelijk het openbaar vervoer de rug toe. Het gevolg is dan dat het parkeerprobleem in de Gentse binnenstad alleen maar groter wordt. Een oplos sing is geboden. Hoe De ruzie daarover zal weldra met een uitspraak van minister Cha bert moeten worden beëin digd. In „De Stem" van 29 oktober j.l. reageert Laurens van der Pol op mijn beschouwing in ditzelfde blad van 11 oktober, die getiteld was: „De kern vraag bij kernenergie is: ver trouwen wij elkaar nog wel?" Ik kan dit nu ook met recht en reden aan mijn oude vriend Van der Pol vragen. In zijn reactie speelt hij namelijk nogal duidelijk op de man en niet op de bal. Daarom, hoe vervelend ook, wil ik eerst een paar dingen verduidelijken. risatie is een conflictmodel, dat de geesten kan verbitteren. In de kernenergiediscussie luisteren „voor" - en „tegen standers" allang niet meer naar elkaar. En vandaar mijn beschouwing, die alleen maar wilde aantonen dat er een Ba bylonische spraakverwarring dreigt te ontstaan, die ik heil loos vind. Bovendien trachtte ik iets te zeggen over de ver moedelijke oorzaken van die spraakverwarring en tenslotte verklaarde ik dat onze over heid en onze wetenschaps mensen geen gezelschap ma niakken, idioten of volgzame sukkels zijn, doch gewone mensen. Ik zit niet met een gouden draadje aan de „atoomlobby" vast. De bewering op zichzelf is even absurd als wanneer ik zou zeggen: „Laurens van der Pol zit met een rood draadje aan Peking of Moskou vast". Dat het voormalig redactie kantoor van „De Stem" te Middelburg opgesierd was met een affiche van de stroom- groep anti-Kalkar betekent niet dat ik in die tijd een Kalkar-weigeraar of een kernenergie-tegenstander was. Het kantoor was, zoals elk redactiekantoor, behangen met meer dan honderd van de meest uiteenlopende uitingen van de vrije mening. Men kan uit de aanwezigheid van wan dversieringen, die - evenals stickers - de muren aan het oog onttrekken, moeilijk ie mands gezindheid aflezen. Hoogstens zijn ludieke en rela tiverende geest. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat een func tionaris voor public relations wegens gouden of zilveren draden geroepen is tot lippen dienst aan zijn werkgever en diens „spreektrompet" is. Ten aanzien van de kerne nergie wens ik niet als „voor stander" of „tegenstander" te worden aangeduid. De kerne nergie is geen geloofspunt en ook geen politiek dogma maar een technische verworven heid. Deze is er nu eenmaal. Als zij er niet geweest zou zijn, dan hadden wij zeker wel een andere verworvenheid van de zich snel ontwikkelende tech niek gevonden om er onze opi nies op af te slijpen. Omwille van een eerlijke en zinvolle discussie is het alle reerst nodig dat wij - zoals ik schreef - met beide benen op de grond blijven staan en dat wij elkaar niet in een stellin genoorlog drijven, waarbij men nu eenmaal niet meer kan geloven in de goede wil en het gezond verstand van de tegen stander. De zogenaamde pola- Laurens van der Pol neemt dit laatste feit niet voor waar heid aan. Hij veronderstelt dat het kernenergieclubje aan doodsdrift lijdt. Dat wil feite lijk zeggen, dat dit clubje met een drang tot zelfvernietiging behept is. Indien dit bewezen zou kunnen worden, zou ik één der eersten zijn die met opgave van redenen mijn biezen zou pakken. Op dat moment zou ik namelijk de morele keuze in de kernenergiediscussie maken. Maar van doodsdrift is mij, ondanks een gezonde dosis wantrouwen, nooit iets geble ken. Wel geloof ik dat er bij veel mensen, en waarom ook niet bij mensen die in de techniek werken, sprake is van een soort levensangst. En geen wonder. Wij hebben té veel in té korte tijd moeten verwer ken. Bijna dagelijks wordt ons bovendien het einde der be schaving voorspeld. Als het niet door een atoomoorlog zal zijn, dan wel door de komeet Kohoutek of anders door spuitbussen. De mens wekt de indruk dat hij tot alles in staat is. Diep in ons binnenste worden wij ge waarschuwd voor die hoog moedige houding. Kenmer kend vind ik nu dat in de ker nenergiewereld die hoogmoed maar zelden wordt gevonden. De kernenergie is de eerste complete technologie in de ge schiedenis die zich baseert op het inzicht dat alles wat men senhanden maken, wel eens een keer kan falen. Het is ook de eerste technologie, die compleet ter openbare discus sie wordt gesteld. Als dit met de auto was ge beurd, dan zouden er vijf mil joen verkeersdoden minder zijn gevallen. Als het met de televisie was gebeurd, dan zouden wij allemaal wat opti mistischer leven en wellicht een minder verwrongen kijk op de werkelijkheid hebben. De kernenergie is ook het eerste fenomeen dat zijn be trouwbaarheid noodzakelij kerwijze theoretisch, met be hulp van computers heeft moe ten bewijzen. Vreemd is, dat wij de computers en de mensen die ze bedienen niet vertrou wen als zij risico's en gevolgen van ongelukken met kerncen trales voor ons berekenen. Maar als dezelfde computers feilloos een maanschot bere kenen, dan zeggen wij: „Wat zijn de mensen toch knap!" Dat zeer veel mensen - le vensangst of niet - in verwar ring raken bij de discussies over kernenergie, is niet te verwaonderen. De „tegen standers" voeren immers tel kens weer nieuwe weten schappers ten tonele, die de kernenergie als gevaarlijk af wijzen. Er wordt dan altijd pronkerig bij vermeld, dat het om winnaars van Nobelprijzen gaat. De „tegenstanders" bla zen ook de titulatuur van de zogenoemde „verontruste ge leerden" hoog op. Zij heten „de eminente deskundige" (ook als hun vakgebied bij voorbeeld dat der tropische landbouw of dat der sociologie is) of: „de vader van de eerste kernreactor" (ook als de brave man er alleen maar aan heeft meegewerkt). Als het bezit van de Nobelprijs een garantie voor betrouwbaarheid vormt, waarom vergeet men dan dat het in de kernenergiewereld werkelijk wemelt van de No belprijswinnaars? Onder hen is dr. Edward Teller interes sant. Tijdenlang werd hij zon der het te weten geciteerd als „tegenstander" van de kerne nergie. Hij zou namelijk ge zegd hebben, dat kernenergie centrales niet op onze planeet thuishoren. Niemand weet waar en wanneer hij dat ge zegd heeft, wat men wél weet is, dat hij - samen met 11 an dere Nobelprijswinnaars - een duidelijke verklaring ten gun ste van de kernenergie heeft onderschreven. Andere ge leerden zien verbaasd toe hoe hun opmerkingen over kerne nergie uit hun verband worden gerukt en op spandoeken en in pamfletten verschijnen, waar door hetgeen deze geleerden nu wérkelijk bedoelden in het geheel niet meer overkomt. Is het een wonder, Laurens, dat wij gewone mensen niet meer weten waar wij aan toe zijn? De officiële wetenschap komt met stapels rapporten, waarin duizenden manjaren aan studie verwerkt zijn en die (zelfs als samenvatting) voor ons onleesbaar zijn. De alter natieve wetenschap draagt slagzinnen en pamfletten aan, waaruit je doorgaans óók weinig echte kennis kunt put ten. Het is werkelijk niet over dreven om te waarschuwen tegen de Babylonische spraakverwarring rondom de kernenergie en te pleiten voor een logische discussie, zo mo gelijk: los van emoties. In een mij uitgereikt pamflet las ik, dat „plutonium niet voor niets naar de oud-Griekse god van de onderwereld is ge noemd". Wat een logica! Stel je voor, dat wij het snoepen zouden willen bestrijden met een argument als dit: „Niet voor niets is een populaire zoe tigheid, die u direct weer ener gie belooft, naar de oud- Griekse god van de oorlpg ge noemd!" Tot slot nog enkele korte opmerkingen: Het is bekend dat de zogenaamde „atoom lobby" uit een klein aantal personen bestaat. Ik sta er niet van te kijken. Ook de „defen sielobby", de „spoorweglob by", de „luchtvaartlobby" en de „palingvisserijlobby" be staat uit een klein aantal per sonen. In ons type gemeen schap wordt het beleid per de finitie door kleine groepjes voorbereid. Ook massale ma nifesten, pro of contra dit of dat, worden vaak door één of enkele mensen opgesteld. Zoals je weet, ons parlement is slechts in zoverre monddood als het zich monddood wenst te laten maken. Bij ons merk ik daar niet veel van. Ik zal informeren met hoe veel promille mijn verzeke ringspremie moet stijgen, als ik „het risico wegens de na bijheid van een kerntechni- sche installatie" méé laat ver zekeren. Mijn levens- en mijn ziekteverzekering vragen geen cent extra premie van mij, hoewel bekend is dat ik vrij re gelmatig in een kernreactor gebouw rondloop. Bij „het vuur" èn de straling... V erzekeringsmaatschappijer zijn graag bereid om kerne nergiecentrales te verzekeren tegen ongelukken. En zoals je uit je eigen verzekeringsprak tijk weet: die maatschappijen zijn óók niet gek. Zonder doodsdrift en zonder boosheid. MIDDELBURG TOM KOOPMAN v

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 3