Grootste cross in Zuid-Nederland Volop spanning in vierde klas H sport zilveren Eigenaardig om niet aan eenDAF te denken! Dus'tis eigenaardig om geen proemtte maken. Jeuodrenners naai' Ahov sport Sportavond De Stem in Philippine Oefenduel B -selectie STANDENLIJSTEN DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER HEIDECROSS WEER GROOTS SPEKTAKEL HEIKANT-HULST - Hei kant, een dorpje gelegen op enkele honderden meters van de Belgische grens, staat zondag 9 november weer ge heel in het teken van de atle- tieksport. Na een maande- lange periode van voorberei ding door de actieve organi sators, het comité Heikant Sport bestaande uit voorzit ter Luc Ringoot, secretaris Piet Weemaes, penningmees ter Gilbert Herrewegh en als leden Aciel Schalkens, Leon van Waes, Jo Thuy, Jan van den Branden en Evarist van Hooye in samenwerking met de Hulsterse atletiekvereni ging waarvan Lex van Rie als de grootste promotor mag worden gezien (iemand met tal van contacten zowel in Nederland als in België als het op atletiek aankomt) zit de organisatie practisch rond. Voor de zesde Interna tionale Heidecross/Grote Prijs Dagblad de Stem. Een cross-evenement waarop alle Nederlandse en Belgische spetters vertegen woordigd zullen zijn, maar contactman Lex van Rie wil nog geen namen kwijt. „Kijk", zegt hij, „Ik ben mo menteel nog in onderhande ling met verschillende inter nationale lopers. Als die nu al hun naam in de krant lezen terwijl hun definitieve toe zegging nog niet binnen is, Wim Hendriks overnandigt de vaantjes aan de organisators van de zesde internationale Heidecross. werkt dat niet zo bevordelijk voor het verdere verloop. Maar de toeschouwers kun nen er op rekenen dat het een Heidecross van de bovenste plank gaat worden". Dat blijkt al gauw als Van Rie met cijfers naar voren komt. Van Rie: „Vorig jaar kwamen er zo'n 350 atleten(tes) aan de start. Nu zullen er dat ruim schoots 500 zijn. Ik dacht dat we nu al gerust mogen zeg gen dat dit zonder meer de grootste cross wordt van Zuid-Nederland is. Zoals we de laatste jaren gegroeid zijn is gewoon onvoorstelbaar". Heikant Sport in sa menwerking met de RKHAV heeft dat niet alleen te danken aan de steeds voortreffelijke or ganisatie - want niets wordt aan het toeval overgelaten - maar zeer zeker ook aan de financiële medewerking van de midden standers uit de gemeente groot Hulst. Een taak die secretaris Piet Weemaes op zijn schouders heeft genomen. Hij zegt daar- over:„We hebben enorm veel (Van onze sportmedewer- ker). HULST - Staan er voor het komende weekend in de derde klasse D geen „spran kelende" toppers op het pro gramma, de vierde klas H maakt dat allemaal goed door tal van interessante streekderby's waar het aan de nodige strijd en vooral spanning zeker niet zal ont breken. Want met zo'n zeven competitiewedstrijden ach ter de rug is het voetbalmin- nend Zeeuwsch-Vlaanderen wel al duidelijk dat de onder linge krachtsverschillen, niet alleen in de vierde klas H maar ook in de derde klasse D, bijzonder klein zijn. En kele clubs springen er dan wel een beetje uit, maar eike zondagmiddag kunnen we weer van verrassingen spre ken. Voor het competitie verloop en vooral voor de toeschouwers is dat bijzon der toe te j uichen. Zij kunnen elk weekend weer op aan trekkelijke wedstrijden re kenen. Het grote duel in die vierde klas is zondagmiddag ongetwij feld de wedstrijd Koewacht - Hontenisse. Koewacht bijzon der sterk gestart is iets terugge zakt, terwijl Hontenisse duide- (AD.VERTENTIE) U wilt veiligheid. In deze tijd hoort een auto allereerst vi U wilt t veilig te zijn. L Ecenomisch i onderhoud. J wilt comfort. Makkelijk te besturen en aangenaam om in te rijden. Behoorlijk wat ruimte. Terecht verwacht u heel wat van uw auto. Er is een DAF dealer bij u in de buurt. lijk in de „lift" zit. Dat bewees het afgelopen zondag nog in de derby thuis tegen Vogelwaarde, die met 2—1 gewonnen werck Koewacht daartegen ging ver rassend uit tegen Corn. Boys met 2-1 „het schip in". Voor het thuisspelende Koewacht reden genoeg om tegen Hontenisse re vanche te nemen. Maar Koewacht-trainer Levien Die- leman ziet dat direct nog niet zitten, ondanks het feit, dat hij opnieuw kan rekenen op Ivo en Tonny Buys en Eddy Bauwens. Zij waren er tegen Corn. Boys niet bij evenals laatste man Be- rty Su.y die met een hardnekkige liesblessure kampt. Dieleman: ..Hontenisse is voor mij favoriet. Ze zijn sterk aan het terugko men. Verder is het nog niet aan wezig zijn van Berty Suy wel een beetje een probleempje, evenals Ivo Wouters die geschorst is. Ik hoop natuurlijk op een kleine overwinning, maar. Hontenisse-voorzitter Cor Schelfout kan zich de nederlaag van vorig jaar nog goed herinne ren. Schelfout: „Toen gingen we kansloos ten onder. Nu is de overwinning tegen Vogelwaarde wel een stimulans geweest, maar we mogen ze zeker niet onder schatten. Het is een snelle ploeg, met vooral bewegelijke spitsen. Neen, ik dacht dat we bij een gelijkspel zeker niet mogen mopperen. „Een interessante wedstrijd belooft het beslist te worden, omdat beide teams aanvallend-voetbal spelen. Verder is ook winnen belang rijk, om zo opnieuw aansluiting bij de kop te krijgen. Belangrijk 1 is verder ook de ontmoeting Clinge - dit seizoen weer hele maal in de running om de titel - tegen Biervliet. Clinge moest af gelopen zondag een kostbaar puntje in Hoofdplaat laten, ter wijl Biervliet het thuisspelende Noormannen kansloos liet: 0—'i. Voor Clinge-trainer Jan Koek reden genoeg om attent te zijn. i Hij zegt: „Voor mij is Biervliet een van de betere ploegen, be kijk hun uitslagen maar eens. Ik j hoop op winst, maar ben met een gelijkspel al tevreden". Zeeland Sport moet bovenaan kunnen blijven door thuis Noormannen met lege handen naar huis te sturen. Leider RCS krijgt Corn. Boys op bezoek. Voor de thuisclub zeker geen gemakkelijke wedstrijd. Dat zelfde geldt ook voor Domburg, waar Hoofdplaat op bezoek komt. Vogelwaarde moet in staat worden geac t het bezoe kende Philippine de punten af handig te maken. Dat de Vogelwaarde-formatie van trainer Bert van der Meyden het zeker niet onaardig doet, bewees ze afgelopen zondag tegen Hon tenisse wel. Van der Meyden: „Het probleem is alleen doel punten maken. Maar ik heb goede hoop voor zondag". In de derde klasse D is de wed strijd Steen - Jong Ambon de uitschieter. Wil de thuisclub uit die benarde situatie komen is winst een eerste vereiste, en Steen-trainer Luteyn is zich daar goed van bewust. Hij heeft opnieuw Walter van Duyse „van stal gehaald" - Van Duyse had er aan het einde van de afgelo pen competitie een punt achter gezet - en liet algelopen zondag uit tegen RKWÜ een sterke in druk achter. Luteyn: „Ik verwacht wel een overwinning. Tegen RKVVU hebben we bijzonder goed ge speeld". Met Van Duyse is ook Louis de Rijck - na een hard nekkige blessure - er weer bij. Daartegenover moet hij het wel doen zonder George Pauwels, Martin d'Hooghe en Jo Sturm, die met blessure's aan de kant blijven. „Het wordt beslist een moeilijke wedstrijd. Die 4-2 overwinning van Jong Ambon uit tegen DOSKO mag je zeker niet uit het oog verliezen. Het is een bijzonder snelle en balvaar- dige ploeg", aldus Luteyn. Bres- kens dat dit seizoen teleurstelt kan komende zondag twee pun ten rijker worden, door thuis van DOSKO te winnen. Axel moet in staat worden geacht het bezoekende ODIO uit Ossend- recht met lege handen naar huis te sturen, terwijl Goes geen pro bleem mag hebben met RKVVU. Goes kan zich als mede koploper trouwens geen verlies permite- ren. Koploper METO daartegen zal meer problemen hebben nu Vosmeer op bezoek komt. Ook HVV'24 zal de punten in Zierik- zee beslist niet cadeau krijgen. HVV-trainer Guust Voet: „Van een moeilijke wedstrijd kun je eigenlijk niet spreken. Elke zondag is het van „der tegen aan". Een verlies kunnen we ons eigenlijk niet perrhiteren Ik hoop en verwacht een gelijk spel". Paul Kouyzer moet wer ken en is daardoor niet van de partij. Hans Kaniers daartegen zal er weer opnieuw bij zijn. In de tweede klasse B doet Terneuzen het bijzonder goed. Ook tegen de Rode Lantaarn drager BSC moet Terneuzen tot winst kunnen komen. Ook Vlis- singen moet uit tegen Sprundel de twee punten kunnen pakken. In de eerste klasse E zal Middel burg het thuis moeten opnemen tegen TSC. Een gelijkspel ligt hier in de lijn der verwachtin gen. medewerking van de midden standers gekregen. Kijk, dan is het voor ons ook leuk om zo'n groot evenement te organiseren. Daarbij bleef ook de gemeente niet achter, zij stelde zich voor duizend gulden garant. Op het gezicht van de organisators kwam een glimlach toen hun dat afgelopen woensdagavond tij dens een vergadering werd mee gedeeld. Voor de winnaars van de verschillende categoriën zijn er weer prachtige prijzen in na- tura te winnen. Het geheel be looft zonder meer weer een groot spektakel te worden. Van Rie:„De Belgen komen altijd I met hele regimenten. Het zijn al- I leen geen lopers, maar ook sup porters. die supporters schrijven dam wfeer in voor de prestatieloop/volks- trimcross". Bij de prestatieloop verwach- S ten de organisators het dubbele aantal van de KNAU/KBAB- atleten(tes). Piet Weemaes: „Alle lagere scholen zijn hier voor uitgenodigd, terwijl de school met het grootste aantal deelnemers een fraaie beker in ontvangst zal mogem nemen". „Bekers die er ook zullen komen voor de grootste deelnemende trimclub, damesgymclub etc. etc.. „We hopen dan ook op de medewerking van de leerkrach ten op de scholen," zegt Piet Weemaes. „Het is hun taak om de kinderen daar op te wij- zen".Voor die prestatieloop mochten de organisators woensdagavond namens spon sor Dagblad De Stem uit handen van Wim Hendriks een groot aantal herinneringsvaantjes in ontvangst nemen. Het internationale evenement in Heikant opent met een presta tieloop om 13.30 uur voor de schooljeugd van 7 tot en met 14 jaar over een afstand van 2500 meter Het inschrijfgeld voor hen bedraagt 1—, teiwijl de oude ren 2,50 zullen moeten betalen. Zij komen rond de klok van 16.30 uur aan de beurt voor een afstand van 4000 meter. „Een bedrag dat voor niemand een probleem mag zijn," aldus Van Rie. Dat is het ook niet De orga nisators wachten nu alleen op het aantal deelnemers die na af loop een vaantje in ontvangst mogen nemen. Maar ook aan de toeschouwers is gedacht. Buiten een programmaboekje ontvan gen die een gratis lot voor een grote tombola. Die deelnemers kunnen verder rekenen op een deskundige voorlichting en vooral commentaar van speaker Win Hendriks uit Hulst. Wil Lex van Rie nog namen vrijgeven, wel wat het aantal verenigingen aangaat. Van Rie: „Op de eerste plaats natuurlijk alle Zeeuwse atletiekverenigin gen zoals AV'50 uit Goes, Delta Sport uit Zierikzee, Schelde Sport uit Terneuzen, Marathon en Zeeland Sport uit Vlissingen, Dynamo uit Middelburg en na tuurlijk alle deelnemers van groot tot klein, van de meder organiserende vereniging. Ver der bijzonder sterke afgevaar- digen van de verenigingen Hel mond, PSV en Thor uit Roosen daal". Het aantal Belgische ver enigingen vormt zoals elk jaar de hoofdblok, ook dit jaar is dat weer het geval. De voornaamste daarvan zijn o.a. Duffel-Sport, Olse Merksem, A.C. Boom, A.C. Wingeneen A.C. Waasland. "Als alle mensen, zowel KNAU/RAB-leden als presta tielopers kernen die toegezegd hebben, dan is deze cross zonder meer de grootste van Neder land", besluit een duidelijk te vreden Van Rie. TOPS» ORERSCOMPETITIE AMATEURVOETBAL EERSTE KLAS E 1. Van Berlo Geldrop met 6 doelp., 2. Kuipers Sparta '25 met 5 doelp., 3. S. Harinck Middelburg; v. Empel NOAD; Meijers UNA; met 4 doelp., 4. H. Bouwmeester Baronie; H. Wijs Middelburg; F. Weijers UNA; met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Una met 14 doelp., 2. Gel drop met 12 doelp., 3. Middel burg met 11 doelp. TWEEDE KLAS B 1. Bauwens Mad. Boys, W. Roks Rood-Wit, R. d. Bruyn Rood Wit met 6 doelp., 2. Ma- thijssen Cluzona; Bruurmijn R\rö; Boomaars Sprundel met 4 doelp, 3. H. Sigtermans BSC; Hofkens Mad. Boys; J. v.d. Bos SC Gastel; K. Havermans SC Gastel; Vergouwen SC Gastel; F. Bogaert Terneuzen; R. v. Reemst Vlissingen; A. Siere- veld Vlissingen; v.d. Velden VOAB, met 3 doelp. CLUBSCORE 1.Rood-Witmet 16doelp., 2. Mad. Boys met 13 doelp., 3. SC Gastel Sprundel met 12 doelp. DERDE KLAS C 1. Th. Netten Berkdijk met 7 doelp., 2. Milliano SVSSS', A. Broeders WVO met 6 doelp., 3. Th. Luibregts Sarto; R. v.d. Velden Uno Animo; met 5 doelp., 4. Holleman Beek Vooruit; J. Schets Beek Voor uit; B. v. Iersel Sarto; J. Coolen Sarto; J. v.d. Ven VCW met 4 doelp., 5. A. Schalk Beek Vooruit; G. Netten Berkdijk; G. v. Riel Gilze; J. v. Steen Moerse Boys; C. v.d. Laken TAC; B. Vromans Uno Animo; C. Ooninx UVV'40; Fr. Hend- rikx WVO; A. v.d. Ouweland WVO met 3 doelp. CLUBSCORE 1Sarto, WVO met 16 doelp. 2. Beek Vooruit, Berkdijk met 13 doelp., 3. Uno Animo met 12 doelp. DERDE KLAS D 1. B. Pentury Jong Ambon; H. Vaders Vosmeer met 7 doelp., 2. R. Bakx Meto; J. v. Leeuwen RKWU; K. Ver- kaart Zierikzee met 6 doelp., 3. H. Herman Axel; P. Taelman HVV; J. Berrevoets Zierikzee met 4 doelp., 4. G. Geirnaert Axel; v.d. Broeke Breskens; J. de Roo Goes; P. Mol Goes; Vlassenrood HVV; J. Giljam Vosmeer met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Zierikzee met 15 doelp., 2. Jong Ambon met 14 doelp., 3. Axel, Vosmeer met 12 doelp. VIERDE KLAS F I. J. Schellen Be Ready; G. v. Veldhoven; Be Ready met 6 doelp., 2. J. Broeren Boeimeer; Wesel Roosendaal; v. Berkel TVC '39; A. v. Dongen Virtus met 5 doelp., 3. F. Dils Zundert met 4 doelp., 4. P. Marijnissen Bavel; R. v. Liebensteyn Inter nos; Th. d. Rijk Internos; J. Buiks Raamsdonk; H. Backx RKDVC; L. v. Hassel Zundert met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Zundert met 16 doelp.. 2 Be Ready met 14 doelp., 3. Roosendaal met 13 doelp. VIERDE KLAS G 1. A. v. Nispen Hoeven met 7 doelp., 2. Levolger Alliance; v. Schilt Halsteren met 6 doelp., 3. H. RaatsRSVmet 5doelp., 4. v. Nijnatten Alliance; N. Prins Hoeven; Koopman MOC met 4 doelp., 5. Rockven Halsteren; J. Bergs Halsteren; v.d. Avert Halsteren; W. Stroop Kruis land; Ant. Machielse Oudemo- len; Gelens Oudemolen; Jas pers RSV; de Ron Steenber gen; van Vooren Zeelandia met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Halsterenmet 16 doelp., 2. Hoeven, Alliance 15 doelp., 3. MOC met 12 doelp. VIERDE KLAS H 1. A. v. Ruiten RCS MET 8 doelp., 2. R. Ingels Biervliet met 7 doelp., 3. R. v. Goethem Clinge; J. Jonkman Hoofd plaat; R. NijsenZeel. Sp.mets doelp., 4. T. v. Iersel Domburg met 4 doelp., 5. G. Drumont Clinge; T. Huibregtse Dom. burg; P. Huibregtse Domburg- H. Begijn Philippine; P. Bock Philippine; P. v. Water! schoot Hontenisse; J. d. Rijck Hontenisse; T. Hendrikse Koewacht; T. Buijs Koewacht; H. Gabrielse Noormannen; R Slakovic Zeeland Sport;' Krips Zeel. Sport met 3 doelp. CLUBSCORE 1. RCS met 16 doelp., 2. Zeel Sport met 14 doelp., 3. Clinge Domburg met 12 doelp. ZATERDAGVOETBAL DERDE KLAS 1. D. Francke De Meeuwen- J. Lesage Wit Zwart met 5 doelp., 2. J. v. NieropAZVV.L d. Blaay Hoek; J. Kiel Hoek| ft Oostdijk Krabbendijke met doelp., 3. J. d. Ridder Arne- muiden; Th. Hamy AZVV; g. v.d. Geyn Good Luck; R. Brust Good Luck; N. Hage WHS;F1 Moerland WHS; K. Kempe Zaamslag met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Arnemuiden AZVV met!! doelp., 2. Dmteloord, Hoek, Krabbendijke, WHS met 10 doelp., 3. De Meeuwen, Wit Zwart met 9 doelp. VIERDE KLAS A-B 1. J. Ras Sluis met 9 doelp., 2. P. d. Waard Kapelle met doelp., 3. J. Ruskens FCH; P. Simons Tern. Boys met i doelp., 4. H. Hoppenbrouweis BWR; J.K. Zegers Kapelle; R. Hoebeke Nieuwland; J. Poley Yerseke met 4 doelp., 5. P v Baal BVC'25; R. v. Gils BVC '54; R. Maas FCH; A. Verhellen The Gunners; R. Ripzaad The Gunners; J. d. Rijke Nieuw- land; R. Moolenbroek Nieuw land; M. Boekhout Sluis; J. Blok Wolphaartsd.; L. v. Ast Yerseke met 3 doelp. CLUBSCORE 1. Sluis met 20 doelp., 2. Yer seke met 16 doelp., 3. Kapelle met 14 doelp. (Van onze sportmedewerker) (Van onze voetbalmedewerker) MIDDELBURG - Morgen speelt de B-selectie van het Jeugdplan Nederland (de 13-14 jarigen, trainingsplaats Goes) een eerste oefenwedstrijd, nadat de afgelopen weken de eerste trainingen zijn afgewerkt. Er wordt in Zierikzee gespeeld tegen Zierikzee BI. De wedstrijd begint om 13.00 uur en de volgende spelers zijn daarvoor uitgenodigd: Dick Hiensch, Kloetinge, Tako van de Velde en Gerry Eikenhout, Mid delburg, Alex van de Linde, Zie rikzee, Rudy Moens, Walcheren, Jan Overweel Dreischor, Dick Adriaanse, SSV, Toes Tuhule- ruw, Jong Ambon, Conny Stokx, Patrijzen, Adrie van Waarde, Wolfaartsdijk, Cees Jellema, Middelburg, Adrie Prince, Kloe tinge, Evert Wisse, Noorman nen, Rini Vermeulen, Patrijzen. PHILIPPINE - De Wielerver eniging Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de trimclub van café Mari- net uit Philippine vanavond (za terdagavond) grote wedstrijden j op hometrainers voor liefheb- bers in genoemd café. Mede organisator Miel Verstraeten: „Dat de liefhebbers buiten hun wedstrijden op de weg ook veel interesse tonen voor wedstrij den op hometrainers was afge lopen weekend in Heikant wei duidelijk. Voor ons reden ge noeg om er mee verder te gaan". i 1 Dat alles brengt met zich mee, dat alle grote namen uit het nog 1 maar kersverse „liefhebbers- j wereldje" op de rollen tegen el kaar uitkomen. Willy de Feber was afgelopen zaterdagavond in 1 Heikant de snelste. Ging het met de Sluiskilse ex-amateur op de weg niet meer zo „snel", in de categorie liefhebbers heeft hij j weer duidelijk de smaak van het j wielrennen gevonden. Niet al- 1 leen op de weg, maar zeer zeker j op de rollen. Zijn grootste riva- len zijn Tonny de Waele uit Axel, D. Lybaert uit Philippine j en W. Pijcke uit Sas van Gent. De voornaamste deelnemers zijn verder: W. Martens uit Koe wacht, B. Thomas uit Westdor- pe, C. Verplanckeuit IJzendijke, R. Slock uit Axel, F. de Valcke 1 uit Aardenburg, J. Lepoeter uit j Souburg, T. de Krijger uit Phi- j lippine, H. Moens Terneuzen en j E. de Rijcke en B. de Kok, beiden 1 uit Sas van Gent. Alle deelne- i mers komen twee keer op de rol- j len - 2 x 250 meter - waarna de klassering wordt opgemaakt na j optelling van de gemaakte tij- J den. Voor de winnaars zijn mooie prijzen beschikbaar ge- j steld. Deze sportavond begint om 19.00 uur. tafeltennis Hoofdklas B: Delta Lloyd 2 - St. Aloysius 1; Interlance 1 - Irene 1; PSV/Catrien 1 - K. en B. 1; Overgangsklas G; Wibats 3 - Diveko 1Vriendenschaar 2 - 2 - Docos 1; MZ 1 - Deso 1; Overg. klas H; Wibats 2 - Elan 1; Ko renbeurs 2 - Wilno 1St Aloysius 2 - Vriendenschaar 1; Prom. Overg. klas: R. Molenaar 1 - MZ 2Korenbeurs 3 - STT 1Twenty One Up 1 - Steeds Hoger 2; Da mes; Wibats 1 - Salamanders 2; HBC 1 - MZ 1; Landelijke Jeugd: A-klas: SteedsHoger-R. Molenaar; MZ 1 - Wilno 1; Scylla - TSC, B-klas MZ 2 - St. Laurens; Twenty One Up - Vriendenschaar 2; Alblasser- dam - TTVN 2; Meisjes: MZ - Huizen; St. Aloysius - TOV. Senioren afdeling Zeeland le klas: Effect 1 - ONA 1B. Smash 1 - MZ 3; Wilno 2 - Laurens 1; 2e klas: Goes 1 - MZ 6; Zand 2 - Laurens 2; Zand 3 - Goes 2; B Smash 2 - Zand 1; Effect 2 - RWS; St. Aloys 3 - Effect 3; St. Aloy 5 - St. Aloy 4; 3e klas: Veere 1 - B. Smash 3; MZ 8 - Wilno 3; Marathon 1 - MZ 11; MZ 12 - Laurens 3; PNL 1 - MZ 9; Wes- terzicht 1 - Arnemuiden 1; PZEM .- SAR 1Zuidw. 1 - AKF 1; 4e klas; MZ 13 - PNL 3; B. Smash 5 - Marathon 2; Scaldina 3 - Kapelle 3; Kapelle 4 - Mara thon 3; Arnemuiden 2 - Schans; Marathon 4 - Scaldina 2Zand 5 Westerzicht 2; Marathon 5 - Ka pelle 2; Laurens 4 - Veere 2; Ef fect 6 - Effect 7; Jeugd: le klas: Zand 1 -ONA 1; MZ 6 - MZ 5; St. Aloy 2 - MZ 4; 2e klas: MZ 9 - MZ 7; Wilno 2 - Effect 2; Effect 1 MZ 8; St. Aloy 3 - MZ 10; 3e klas: MZ 13 - MZ 11; Zand 3 - Wilno 4; Effect 3 Laurens 2; MZ 14 - MZ 12; 4e klas: Zand 6 - Zand 4; Westerzicht 1 - MZ 16; Laurens 3 - Marathon 1; Zand 5 Westerzicht 2Schans - Kapelle; Kats 2 - Kats 1; Scaldina 2 - Goes; SAR 2 - SAR 1St. Aloy 4 - Effect 4. A3 - Seolto A2. adspiranten If: Zaamslag A2 - Blauw Wit A Luctor A3 - Olumpia Al pupil len 1: Animo PI - Swift PI. Zuidwesters PI - Ondo PI. pn pillen 2: All Ready PI - Tjots PI, Togo PI - Olympia PI pupil len 3: Top P - Animo P2 pupil' len 4: Tjoba P2 - Atlas P. Luctc P - Zaamslag P. pupillen i Blauw Wit P2 - ZuidwestersK Togo P2 - Tjoba P3. pupillen! Olympia P2 - All Ready PI Noad P - Tjoba P4. (Van onze sportmedewerker) IJZENDIJKE - Willem Ver- plancke uit IJzendijke, de grote organisator van de jeugdcom missie van de Wielervereniging Zeeuwsch-Vlaanderen, heeft voor vandaag opnieuw een inte ressant wielerprogramma. Een dertigtal wielrennertjes van zijn vereniging krijgt de gelegenheid om op de piste van het Ahoy- sportpaleis in Rotterdam te gaan trainen en tevens voor het rijden van enkele wedstrijdjes. De jeugdwielrennertjes die hiervoor zijn uitgenodigd varië ren in de leeftijden van 8 tot en met 14 jaar. Vanmorgen vertrekt het geheel in enkele busjes onder leiding van Jas de Caluwé uit Sluiskil. lc klas: Stormvogel I - Swift III, All Ready I - Olympia I. 2e klas: Zuidwesters II - Top, Animo III - Atlas I, Volharding I Tjoba III, Luctor I - Z.S.C. 3e klas: Alle Ready II - Animo IV, B.K.C. - Blauw Wit II, Stormvo gels II - Swift IV, Togo III - Noad. 4e klas: Luctor II - Ondo II, Atlas II - Olympia II, Seolto III - Top II, Volharding II - Stormvogels III, Tjoba IV - Zaamslag II. junioren: Blauw Wit J - Animo J, Swift J2 - Oude j J, Seolto J - Tjoba J2. adspiran- J ten IA: Animo Al - Blauw Wit 1 Al, Swift Al - Zuidwesters Al. adspiranten 2A: Luctor Al - At- las Al, Swift A2 - B.K.C. A, ad spiranten 2B: Togo Al - Top A, Tjoba A2 - Olympia Al, Storm- j vogels Al - All Ready Al. adspi ranten 3A: Animo A3 - Swift A4, i B.K.C. A2 - Atlas A2, Oude A2 - j Zuidwesters A2. adspiranten 3B: Swift A3 - Animo A4, Blauw Wit A2 - Volharding A2, TJOBA Dames 2e div. C: Shot-Mor# H.; Mai athon-VC Rooy. Hew SDO-Herstaco E. Dames 3ei1 F: Rovok Morres H. 2Dames 1' klas: Herstaco E-Blok Kikkers-Marathon 2; Ar* Even Kijken; Ovisa-P.ZI'; Wiska-WIK. Heren le to Herstaco-Blok '73; De D-Kikkers; Even Kijk®, Roelofs S; Morres H-IJ* Marathon-Ovisa. Dames 2ek» A: Ardito 2-Herstaco E. 2> rathon 3-Marathon 4; Blok 2-Wiska 2; Herstaco 3-P.Z.E.M. 2; Dames 2e klas! Athanatos 2-Savok 1; Athar- tos 1-Savok 2; Verdeg 0-SVV; IJVC-Dourleyn SI; ren 2e klas A: Blok '73 3-Ara' 1Herstaco E. 3-Ardito Wiska-Ovisa 2; Ovisa 3-Blok 2; Heren 2e klas B: Roelob 2-De Sterre; Verdegem O.-W 2-; WIK 1-Nivoc. Heren 3e l» B: VCG-Savok 2; Verdeg® O.-De Sterre 2; Dourleyu 2-Athanatos 1; Dourleyn 1-Athanatos 2; Si1' Voorwaarts. GOLF: Jack Nickluus. dit zoen winnaar van vijf nooien in Amerika, heeft ink het meest verdiend van golf professionals. Op de 1 van de tien golfers, die qua komsten het hoogst staan, namelijk 810.000 genot® BILJARTEN Teamwedstrijden district Walcheren/De Bevelanden Driebanden klein DOS 2 2-10 LBV 2 2-6 LBV 1 2- 7 DOS 1 2-5 Delta 2- 7 OBK 2-5 C I-klasse ONDA 2-14 KOT 1-2 ABIM 2- 7 ABV 1-0 HBC 2- 5 't Raedhuys OKK LBV BVW CIOS DOS C II-kiasse 2-9 Onder Ons 2-6 OHGL 1-5 C III-klasse 2-16 HBC 1- 6 KOT 1- 6 1-4 °-4 OBK OKK TOG ABV De Toekomst C rV-klasse 2-14 DOS 2- 9 Onder Ons 2- 9 BVW 2- 8 VEG 1- 7 C IV B-klasse 2-4 De Toekomst 2-15 't Raedhuys HBC 2-10 Delta BVW 2 2-9 VEG ABV 2- 8 OHGL BVW 1 2- 8

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 24