\PRIL lopig rk Oprichting beleggingsbank voor ontwikkelings projecten ff jjjjfp iff a lIP Ut iff Bil Hf 8 a P ïaastig Trekvogels (2) Action-aas niet zo best De betere Berkley werphengel a a Da Palestrina Zonderlinge dingen Grand National z vaarvan die punten aan voning kunnen worden toe» leeld. Er zijn echter problemen bil Ie praktische uitvoering van dis ïuurdersinspraak. De staatsse. iretaris heeft in zijn circulairs van 30 september) bepaald, dat lie overleggroepen uiterlijk 1 lecember aanstaande hun aan- levelingen aan huurders en ver- murders klaar dienen te heb- >en. Dat is van nu af gerekend ïog ongeveer een maand Steekproeven in een aantal ;emeenten leveren de weten- ichap op, dat dergelijke over. eggroepen op dit moment op z'„ rest nog in het stadium van voorbereiding zijn, zodat ze aan ïun werkzaamheden de eersts weken nog niet toe zullen zijn, De werkgroep Volkshulsves- ing van de PvdA doet in het par- ijblad „Roos in de vuist" in een artikel van Karei Musch in dit verband de suggestie over te gaan tot instelling van commis sies volgens artikel 90 van de Woningwet. Voor zover er pro- alemen zouden zijn met de in schakeling van huurders door het ontbreken (veelal in Brabant en Zeeland) van huurdersvere nigingen bestaat de mogelijk- beid vertegenwoordigingen van vakbonden en vrouwenvereni gingen in te schakelen. BOTTERDAM (ANP) - Dins dag 4 november zal in Rotter dam de akte worden gepasseerd voor de oprichting van de „Ecumenical Development Cooperative Society", een coöp eratieve beleggingsbank voor ontwikkelingsprojecten. Deze officiële oprichting zal worden bijgewoond door dr. Philip Pot ter, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken Het centrale comité van de Wereldraad van Kerken besloot in zijn zitting van 1974 in Berlijn een coöperatieve bank in het le ven te roepen, teneinde zijn leden-kerken in de gelegenheid te stellen geld te beleggen in humanitaire projecten in ont wikkelingslanden, die normali ter wegens gebrek aan financiën weinig kans maken v an de grond te komen. Voorlopig kunnen alleen de leden-kerken van de Wereld raad en haar kerkelijke instel lingen lid van de bank worden. Gezocht wordt naar de moge lijkheid ook particuliere gel dgevers te laten deelnemen. De bank zal beginnen te funk- tioneren, zodra net start kapi taal van 12,5 müj oen gulden bij een is daarom zo moeilijk aan een le ven na de dood te geloven, om dat we in het leven vóór de dood zo weinig oog hebben voor de tekenen van genade, trouw en eeuwig leven. In zijn boekje „Oosterse Renaissance" vraagt Han Fortman zich af: „Waarom is het Eeuwig Licht der Liturgie zo verbleekt Waarom zijn zo- velen radeloos of minstens scep tisch tegenover de gedachte aan een „hiernamaals" Fortman geeft op die vraag een even kort als diepzinnig antwoord: „Waar het heden niet bloeit, daar kan het vertrouwen in de toekomst geen vrucht zetten." Een opmerking die de moe"' waard is. Het geloof in het hier namaals kan uit een verdring™ van de problemen van het leve hier en nu voortkomen, maa ook het onvermogen om in leven na de dood te geloven ka uit een verdringing van n paalde ervaring hier en nu voo tkomen. Fortman bedoelt dee varing dat je deel hebt aan leven en Gods licht. Dit soo verdringing is niet met Ps> choanalyse te verhelpen, ®a alleen met verwondering, gt 0 |S en overgave. Het eeuwigleven j, nooit vanzelfsprekend, n0 vóór de dood, noch na de do Het moet ontdekt worden, "e nooit simpjelweg gegeven, w neer het tenminste betekent, ven uit genade, trouw en wa heid. Het mag een wonder he wanneer het mensen geüeVC„„t te leven na de dood, net 1 minder wonderlijk wai Gods ALGEMEEN gesproken is de naam trekvogel een relatief begrip. In de letterlijke zin heet het dat de vogel die na de broedtijd wegtrekt en in het voorjaar weer naar het broedge bied terugvliegt, een trekvogel wordt genoemd. Tegenover de trek vogel kennen we de standvogel, die levenslang op de plaats blijft, waar hij het eerste heeft gebroed. Tussen deze twee uitersten zijn echter veel overgangen. Immers, een zwerfvogel kan men een standvogel noemen, in dien hij in een vrij uitgebreid gebied rondzwerft, zonder een bepaalde richting te volgen. Zo kan een vogel in het ene land een trekvogel worden genoemd, terwijl hij in het andere land als standvogel te boek staat. In de streek Nederland-Bel- gië-Luxemburg en een gedeelte van Duitsland verloopt de herfsttrek voornamelijk in zuid-westelijke tot westelijke richting. De voorjaar strek verloopt in noordoostelijke richting. We onderscheiden daarbij ook nog "zomergasten" die hier slechts komen om te:broeden:en "wintergasten"A\e hier overwinte ren. Daarnaast zien we in beide trek- tijden veel doortrekkers. De "win- tergasten of doortrekkers "overzo- meren" hier soms ook zonder te broeden. De vogeltrek verloopt gemiddeld ge nomen over een zeer breed front. Toch ziet men op verschillende plaatsen "stuwen" of verdichtingen optreden. Dit is het gevolg van geo grafische omstandigheden of "ob stakels". De Nederlandse noordzee- kust is zo'n stuw die slechts bij een zeer sterke trekdrang dwars over vlogen wordt. Meestal volgen de vo gelzwermen de kust tot b.v. Zuid-Spanje, om daar de nauwe zeeengte naar Noord-Afrika te ne men. De vogeltrek geschiedt zowel s'nachts als overdag, afhankelijk van de soort. Per etmaal worden ge middeld genomen geen al te grote af standen afgelegd, terwijl de totale afstand zéér groot kan zijn. Vele in het hoge noorden broedende soorten trekken naar Australië, het zuiden van Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. De snelheid tijdens de grote trek is ook normaal te noemen, ofschoon er bij sterke luchtdrukverschillen we ieens rekords gevestigd kunnen worden! GERT DE WIT. Oplossing van vorige week: aw;i (3Bia mum I-iwi-J HORIZONTAAL nr. 29 1. armzalig 6. lijn door het zwaartepunt van een vliegtuig 9. entree 10. beweeggrond 11. Zuidamerikaanse dans 12. kloosteroverste 14. duister 17. tabaksartikel 19. dwergneger 20. in- sekteneter 22. op draag- elijke temperatuur 23. buisgrond 24. telwoord 25. uniek 27. zuigeling 28. plaats in Canada 30. gebak 32. afslijting van land door Inwerking der natuurkrachten 35. loof boom 37. vurig 38. plaats in België 39. harmonie 40. vorstelijk staatsiegestoelte 41. griffelen VERTIKAAL 1. Prins van Troje 2. leng temaat 3. betomen door het aanbrengen van een ring in neus of oor bij dieren 4. zuilengang in oud-Athene 5. tijdelijk verblijf 6. ten derde 7. - I3MUIMMMII a 4 o unit a a ii BIHT-MIIIIM 4-ii-l a.'W 4 ia m ui h a ii IÏHÏÏ1MHÏIH MdMM.'IMIZI a O H HMH BI ia D iaalBiana mbiuhehb] h 14 m ara» ;:i 9 a rj:-lii ÜJÜJH BaS CÜWI4 •j Maa a 1314 shih bi aaia kusbi bih» tang boomloze grasvlakte in het zuiden van Zuid- Amerika 8. deel van een tokkelinstrument 13. zeilschip voor de koop vaardij 15. staat In Af rika 16. verwijzing 17. mortaliteit 18. vrucht 21. eierproduktie 22. spin- neweefsel 26. bloem 28. sarren 29. bergnimf 30. vloerlijst 31. Indo- Europeaan 33. gezel schapszaal 34. plaats in West-Düitsland 35. zwemvo-el 36. huisdier. nn«r 111UIUC1 WVJUUCXliJXV £0 mensen het klaarspelen te 'e vóór de dood. j. HULSflW VAN DE 10 clubs in de ere-klasse, die alle op dit moment 6 wedstrij den hebben gespeeld, is er niet één meer zonder puntenverlies. Zo ver loor VAD uit Amsterdam reeds in de eerste ronde van Constant uit Rotterdam en wist Twentes Eerste uit Hengelo in de 4e ronde titelkandidaat RDG uit Den Haag met 12-8 te verslaan. Uit deze laat ste wedstrijd hebben wij drie frag menten voor u samengesteld die on getwijfeld uw belangstelling zullen hebben. Uit de partij Th. Leoné - B. v. Dom- selaar de stand na 32 zetten. Zwart: 4, 6/9, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 28. B. v. Domselaar. Wit: 15, 24/26, 31, 34, 36, 38, 45/49. Th. Leoné. Wit aan zet speelde hier 47-41! en nu is zwart in alle varianten verlo ren. Op (12-18?) volgt natuurlijk 34-29 (23 x 34) 26 - 21 enz. Uit. Op (9 - 14?) 24 - 20! (14 - 19A) dan weer 34 - 29 en 26 - 21 Uit. In plaats van (14 - 19) is (4 - 9?) posi tioneel zo zwak dat verlies erop moet volgen. Ook (16 - 21?) mag niet want dan volgt 38 - 32! (23 x 37) 41 x 32 (27 x 38) 48 - 42 (38 x 47) 34 - 30 (47 x 20) 25 x 3. Uit. Op 28 - 32 (38 - 33) (dreigt met 33 -28 enz.) (23 - 28 of 34 - 29 (28 x 39) 41 - 37 (32 x 41) 36 x 47 (27 x 36) 47 - 41 (36 x 47) 29 - 23 (47 x 20) 25 x 3 (4 - 9) 3 x 43 (22 - 27) 43 x 21 (16 x 27) 15 - 10! Uit. In de partij volgde: (17 - 21) 26 x 17 (12 x 21) 38 - 32! (28 x 26) 36 - 31 (27 x 47) 34 - 30 (47 x 20) 25 x 1 (23 - 28) 1 - 40 (26 - 31) 30 - 24 (31 - 36) 40 - 35 (22 - 27) 46 - 41 (36 x 47) 35 - 44 (47 x 20) 44 x 25! Zwart geeft het op. Na 23 zetten was de stand in de partij F. Ivens - J. de Ruiter als volgt. Zwart: 2, 3, 7, 12, 13, 15/20, 22, 23. J. de Ruiter. Wit: 27, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 50. F. Ivens. Het beslissende moment in deze partij deed zich voor toen wit hier met 38 - 32? vervolgde. Het ant woord was (16 - 21!) 27 x 16 (22 - 27) 31 X 11 (12 - 17) 11 x 22 (18 x 40) 50 - 45 (20 - 24) 45 x 34 (24 - 29!) (Deze zet heeft wit waarschijn lijk in zijn berekening niet opgeno men) 34 - 30 (29 - 34) 42 - 38 (34 x 25) en de korte vleugel van wit is nu zo verzwakt dat zwart, via een doorbraak, na een 25-tal zetten vrij gemakkelijk wint. Tot slot een eindspel uit de partij P. Urlings - R. Verkuil. Zwart: 6, 9, 16, 22. R. Verkuil. Wit: 26, 31, 42. P. Urlings. Spelverloop: 31 - 27 (22 x 31) 26 x 37 (16 - 21?) 37 - 32 (6 - 11) 42 - 37? (9 - 13) 37 - 31 (13 - 181) Wit geeft het op. Mijn vraag aan u is na 31 - 27 (22 x 31) 26 x 37 (16 - 21) 37 - 32 (6 - 11) 42 - 38 nog winst mogelijk? Na 31 - 27 (22 x 31) 26 x 37 is 6 - 11! gewonnen. jan edink KORT GELEDEN kreeg ik een aan tal vragen van een lezer, die mij schreef een groot bloemenliefhebber te zijn en graag wat te willen expe rimenteren. Nu is het zelf uitprobe ren van alle mogelijke hebbelijkhe den en onhebbelijkheden bij planten een leuke liefhebberij, maar soms kan men er als particulier beter niet aan beginnen. Dat is met name het geval bij het stekken van rozen. Zoals u weet wordt een roos altijd geent op de stam van een zogenaamde "wilde" soortgenoot. Het gaat daarbij om een zeer secuur werk, dat veel aandacht vergt. Niet alleen kan dit enten al leen maar gedurende een bepaalde tijd van het jaar, maarook moet er zeer nauwkeurig worden gewerkt met bepaalde groeistoffen. Echt stekken, zo wordt mij verze kerd, is niet mogelijk. En ook het oc- culeren, zoals dezelfde lezer mij vraagt, kan men beter vergeten. Dat occuleren (waarbij men een kleine snee in de stam van een plant aan brengt, deze opengeklemd houdt met bv een lucifer en daaromheen wat mos aanbrengt, dat goed natgehou- den moet worden, waarna het bo venste deel van de bijna afgesneden plant wortels gaat maken) is om de zelfde reden als boven niet aan te bevelen. En daar komt nog bij dat de gecultiveerde roos niet of nauwelijks zelf groeimogelijkheden heeft. Die vreemde omderstam is dan ook hard nodig. Een andere vraag betreft gladiolen- bolletjes. Of, juister, hoe men de kleine bolletjes tot grote kan opkwe ken. Die kleine bolletjes zijn inder daad te gebruiken, zij het dat deze het eerste jaar gewoon op regels moeten worden uitgezaaid. Het tweede jaar zijn ze al wat beter te hanteren en pas het derde jaar ko men deze tot bloei. De kleine bollen moeten wel precies hetzelfde worden behandeld als de volwassen bollen. Tenslotte nog een vraag over de be ssen van de vuurdoorns, die momen teel :overal weer diep-rood tot fel oranje hud pracht vertonen. Een le zer wil graag weten of er geen spuit- middel bekend is, dat de kleur van de bes niet aantast maar wel de aan trekkelijkheid ervan, zodat de merel zich er niet aan vergrijpt. Hij schrijft erbij dat netten vaak niet helpen. Ik moet u teleurstellen: zo'n middel is mij niet bekend. Trouwens, ook het eten door de vogels van de bessen is een brok natuur in uw tuin. En als ze er niet af worden geplukt, dan ver drogen ze wel in de loop van de win ter. HANS VELDHUIS 44 slijten onmogelijk maakt. De Tri- Sportserie wordt geleverd inI6, 7, 8, 9 en 10,5 voet werphengels en een 8 voet vliegenhengel. Om de prijs hoeft u het ook al niet te la ten: 32,15 voor de kleinste tot 56,40 voor de grootste uitvoering. Kortom: een hengel om te hebben! Een Berkley-hengel behoort zonder meer tot de betere in het scala van aanbiedingen op dat gebied. Tot deze conclusie kwamen wij na een uitgebreide test van de 8 voet Be rkley Tri-Sport. De Tri-Sport is een 2.45 meter lange, soepele werphengel, die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld als spinhengel of le vend aas hengel. Ook als karper- hengel slaat deze uitvoering be paald geen gek figuur. De actie van de Tri-Sport wordt gewaar borgd door de verborgen penslui- ting die meebuigt met de rest van de hengel. Met dit systeem krijgt men de indruk met een eendelige hengel te vissen. De afwerking van de Tri-Sport is werkelijk enorm en kan iedere vorm van kritiek met gemak doorstaan. Hij is uitgevoerd met hardchroom geleide-ogen en een topoog van carboloy, wat in- "Zoemt als een stervend insekt. Maakt wedstrijdvis(?) en zoet- en zoutwater vis razend"! Met deze pakkende tekst begint een foldertje van J Pos uit Tilburg over 's we relds eerste aas dat zichzelf voort beweegt". Nieuwsgierig naar dit unieke "Action-aas" testten wij het voor u. Op de eerste plaats het "zoemen als een stervend insekt". Het is nauwelijks meer dan het bruisen van een bekend soort aspi rine. Dan de "energievoorziening". Een blauw en een wit tabletje zor gen - mits goed op elkaar gelegd - voor het zoemen (Buzz-buzz!) en tegelijk voor de nodige capriolen van het hele geval. Wat wij echter ook probeerden, het lukte niet enige beweging in het apparaat te krijgen. Overigens ontgaat ons de noodzaak van het apparaat geheel. Niet zo best dus, dit "Action-aas" uit de USA. JEAN BRANDTS BIJ HET SCHAKEN speelt de mode voor wat betreft de openingsvarian ten een belangrijke rol. We spelen tegenwoordig met zwart als ant woord op het Spaans braaf de „ge sloten variant" want zeggen niet de boeken, dat dit het beste is? Maar Albin Planinc, de wisselvallige Joe goslavische grootmeester, die grote triomfen vierde in Nederland, heeft zo zijn eigen ideeën. In onderstaande partij - uit het toernooi te Zagreb dit jaar - voert hij zijn „eigen" variant ten tonele en daarover zijn de acten nog lang niet gesloten. Wit: Minic Zwart: Planinc Spaanse partij 1. e2 - e4. e7 - e5 2. Pgl - f3, Pb8 - c6 3. Lfl - b5, a7 - a6 4. Lb5 - a4, Pg8 - f6 5. 0-0 (De „gesloten variant" gaat nu verder met Le7, 0-0, maar nee:), b7 - b5, 6. La4 - b3, Lc8 - b7 7. d2 - d4 (Gunstig voor zwart is Pg5, d5!, ex' d5, Pd4), Pc6 x <14! (Hij vreest niet L xf7t,Kxf7,Pxe5t,Kg8,Dxd4, c5! - dat alles is natuurlijk al lang en breed uitgekiend.), 8. Pf3 x d4, e5 x d4 9. e4 - e5 (D x d4?, c5, Ddl, c4.), Pf6 - e4 10. c2 - c3!, d4 - d3! (Te gevaarlijk is d x c3, Df3, bijv. De7, P x c3, Pc5, Pd511. Ddl - f3, Dd8 - e7 12. Pbl - d2, 0-0-0! (Op het plausi bele Pc5 komt Ld5, bijv. c6, Pe4!, c x d5, Pd6f. De tekstzet betekent een paardoffer dat blijkbaar heel diep berekend is.) 13. Pd2 x e4, De7 x e5 14. Tfl - el, f7 - f5 15. Df3 - g3 (De dame is uit de penning maar hoe staat het met de andere penning?), De5 - e8 (De7, Lg5.) 16. Pe4 - dSj (Geen betere kans is Lg5, fxe4, Lx d8, D x d8 Lf8 x d6 17. Tel x e8. Th8 x e8 (Zwart heeft dus zijn dame geofferd tegen een toren plus twee pionnen maar zijn pion op d3 blijkt een kleine moordenaar te zijn. Op f4 was gevolgd Lc5t, Kfl, Te2, D x d3, Tf2t, Kei, Te8t, Kdl, Le4, Dg3, L x g2! met winst, o.a. door de dreiging Lf3t) 18.Lcl-f4d3-d2! 19.Tal-fl (Een betere kans was Kfl. Na Te4, L x d6, Tde8f3, Telt, T x el - Kf2, T8e2 mat - dxel, dame,t, D x el, T x elt, K x el, c x d6 ontstaat dan een eindspel, dat zwart vermoedelijk niet kan winnen.), Te8 - el 20. Lf4 x d6, Td8 - e8! (Dreigt mat.) 21. f2 - f3, Lb7 - <15! 22. Dg3 - f4 (De zwarte loper was taboe wegens promotie van de d-pion en op het relatief iets betere Lf4 beslist eveneens:), Ld5 - c4! T(Zwart speelt nog steeds met een dame minder maar gezien zijn promotie- en matdreigingen kan hij nu gaan oogsten.) 23. h2 - h4, Tel x flf 24. Kgl - h2, Te8 - e2 25. Ld6x c7 (Hoopt nog op L x b3?, La5!), Tfl - f2! 26. Df4 - d6 (Dg3, Tx g2t, D xg2, T x g2t, K x g2, L x b3 en promotie.), Tf2 x g2t 27. Kh2 - h3, Tg2 - h2f 28. Kh3 - g3, Te2 - g2| 29. Kg3 - f4, Th2 x h4f 30. Kf4 x f5 (Ke3, Te2 mat of Ke5, Th6! enz.), Th4 - h6! Wit geeft het op. (Afgezien van damewinst dreigt Tf6|, Ke5, Te2| enz. en na Df8f, K x c7, Dc5f, Kb7 is wit even eens uitgepraat.) Een zeer opmerke- m m JE HEBT van die landeri, waarvan de cultuur uit de tandingen barst. Daar hoort Oostenrijk bij en Italië. Helaas geen Nederland. Een enkele vlootvoogd wil nog wel eens, veel stichtingen met even veel goede doelen leveren potten vol abstract op en dan nog een handvol foto- grafeurs erbij en je hebt een pro gramma voor jaren. We hadden de Rembrandtzegels en de kastelen serie, maar dat is alweer 1956 of nog vroeger. Enfin blijder tonen aangeheven. Daarvoor naar .Rome, Italia bella en sempre vivace. Gio vanni Pierluigi uit Palestrina werd in 1525 geboren en benoemd ge worden heet hij sindsdien niet naar zijn familienaam Pierluigi, maar Da Palestrina. Hij was later de be faamde zangleraar en dirigent van het knapenkoor der Capella Julia aan de St. Pieter in Rome. Paus Ju lius III, zag het talent en maakte hem tot zangeri van de Sixtijnse kapel, de huiskapel van de pausen en daardoor kreeg hij een zee van tijd om te componeren. Maar Ju lius stierf weldra en de volgende paus Marcellus II regeerde slechts enkele weken. De Missa Papae Marcelli danken we daaraan. Voor de Sixtijnse kapel zijn gereser veerd de befaamde Improperia, die op Goede Vrijdag worden uitge voerd. Da Palestrina componeerde 93 missen in extatische stijl, won derstukken van aards muzikaal geweld. De meeste missen van hem hebben het gregoriaans als draagmotief-cantus firmus. Maar dat hoort men niet veel meer. Van daar die klacht van Palestrina in de Improperia: Mijn volk, wat heb ik u aangedaan. Grootse muziek van een grootse zoon, die de meer stemmige muziek van de lage lan den tot hoogste bloei bracht. Italië gedenkt zulk een cultuurdrager. Giuseppe Verdelocco ontwierp een zegel van 100 lire en nam daarvoor het titelblad van de eerste uitgave van zijn missen: "Primo Libro delle Messe", dat in 1554 in Rome werd gedrukt. Dat titelblad toont Da Palestrina geknield hulde ge vend aan paus Julius, de paus die hem erkende als grootmeester. Zachte pastelkleurige tinten zijn op de zegel gebruikt, maar de te kening komt daardoor volkomen tot zijn recht. En dat is iets, dat bij elke zegel een plus is, waarvoor vele andere kwaliteiten moeten wijken. HARRY KOLKS ALTIJD en overal heeft men door allerlei kunstmatige ingrepen ge tracht het op dat moment in zwang zijnde modebeeld zo goed mogelijk te benaderen. Niet zelden zonder gevaar voor eigen gezondheid en soms zelfs met sodelijke afloop. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de enorme vetstuit die hottentotten vrouwen aan de achterzijde ontwik kelen; het verminken van de voe ten in China; het deformeren van de schedel van een pasgeboren zui geling (zoals dat ook in het nat. so cialistisch Duitsland gebeurde: toen de hoge arische schedel het kenmerk was van de Ueber- mensch); het laten wegnemen van de onderste ribben teneinde een wespetaille te verkrijgen en het doorboren van neus en oren. Be kend zijn ook de SCHOTELLIP PEN, maar in tegenstelling met de bovenstaande ingrepen die er allen op gericht waren de natuurlijke schoonheid van het menselijke li chaam te verhogen of te accentue ren, had deze verminking oorspron kelijk slechts een praktisch nut. Het was namelijk opgevallen dat de arabieren, die uit deze streken hun slavinnen haalden, geen be langstelling hadden voor vrouwen met misvormde lippen. Zij kusten namelijk op europese manier; een vorm van minnespel die bij deze ne gerstammen nog niet bekend en ook niet geliefd was. Twee Japanse kriminologen, Kazuo Suzuki en Yasua Tsuchihashi, heb ben een nieuw wapen ontdekt in de strijd tegen de misdaad. De LI- P AFDRUK. Zij zijn tot de overtui ging gekomen dat - evenals bij fin gerprints - de lipafdrukken van ie der mens een eigen karakter en struktuur bezitten. Zij zouden al in een geval sukses hebben geboekt met de lipafdruk die een verdachte op een theekopje had achtergela ten. Als deze methode opgang maakt, dan zal het zeker niet lang duren of de bedrogen echtgenote zal met behulp van het door lip stick besmeurde overhemd van haar man, haar rivale kunnen ont maskeren. Oppassen.dusü €oen 'n lïpsfdrok tiemsrt^OiftoihuS DE „GRAND National" ls hét Ame rikaanse kampioenschap bij uitstek. Het is een evenement waaraan tien duizenden spelers - in teams van meestal 5 of 6 personen - beginnen mee te doen. Na enkele maanden van 10 5 10 8 A H B 4. A 7 6 doublet-zuid redoublet-west één harten-noord pas - oost twee harten-zuid twee SA-noord drie SA- gedoubleerd door oost. Oosts doublet is twijfelachtig, hij heeft téveel en wat dat betekent ziet u in de loop van het spel. West startte met harten drie, voor 8, V en A. On middellijk speelde zuid klaver naar het A en klaver na. oost won. Oost incasseerde harten H en speelde een derde harten voor zuids harten B. Zuid kon nu drie vrije klaveren af- 6 5 4 y 6 4 2 9 7 4 8 7 2 B 4 2 N W O a Dr. Fisher Z V B 9 8 T A B 2 9 4» V 10 9 8 5 N W O Z A H 7 3 H V 6 5 'V V 10 3 H 3 „knock-out" wedstrijden (de verlie zer is uitgeschakeld) blijft er een achttal teams over die de grote finale spelen, opnieuw volgens afvalsys- teem. De winnaars 1975 zijn geen onbekenden: de „Dallas Aces", dit maal spelend met Hooker - Gabriel - Wolff - Weed - Hamman - en dr. John Fisher. Laatstgenoemde zagen we met Jim Jacoby in 1966 te Am sterdam als 2e in de WK eindigen achter Kreyns - Slavenburg. Fisher is een voortreffelijke speler: in de fi nale strafte hij een dubieus doublet van een lid van het Tennessee-team af: Zuid gever, NZ kwetsbaar. Zuid pas-west pas-noord één ruiten - oost spelen (op tafel, noord, twee ruitens weg). Oost moest in het eindspel vijf kaarten vasthouden. Welke? Bij de laatste klaver had hij nog schoppen AH, harten zes en drie ruitens. Har ten weggooien zou betekenen dat zuid eenvoudig schoppen kon spe len: oost maakt dan schoppen A en H en moet ruiten brengen. Oost nam maar de beste kans: hij deed van rui ten V, 10, 3 de drie weg. Maar Fisher wist dat oost ruiten V moest hebben (anders was zijn doublet geheel on gemotiveerd). Ruiten werd uit zuid nagespeeld, ruiten A en H gewonnen, de V viel en ruiten B leverde de 9e slag op. Aan de tafel II had Tennes see dit agressieve contract niet be reikt: het bleef daar bij twee ruiten voor acht slagen. .V.Y.V.V.V.W. V.V.Y.W.V.V. V.V.V.V.W.Y.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 21