Waardig feest in Axelse de Halle Schoolbestuur en ouders hebben elkaar nog niet gevonden Ledental van boiiwvcreatëiiL roeien Monf altij d Loods* gefore! DERTIG JAAR AXEL-POLEN Verkeerslichten werken SPIEGELS Diefstal in St. Jansteen opgelost Afscheid van wachtmeester 129.- „DOW-GORDEL NOOIT HOOG GENOEG" Telefooncentrale in wordt vergroot infom Speciale najaarsaanbiedinq KLEINBEELD-VERGROTER stad treek 1■■mm muil—uil V. DUYSE- MAHU B.V. FOKSUCCES V. D. PEYL Axel Soepachtiq Struweel Nieuwe zaak Alberto Ex-politieke gevangenen in Hulst bijeen Hoofdtalaa* Kouder ut hit/V) VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER 1975 (ADVERTENTIE) Luxe geschenken Steenstraat 19 - Hulst .(Van een onzer verslaggevers) SINT-JANSTEEN Ouder vereniging en schoolbestuur onderhandelen nog steeds over de samenstelling van een nieuw schoolbestuur in Sint- Jansteen. Hoewel beide partijen, on der leiding van de bemidde lingscommissie, dicht bij el-, kaar zijn gekomen, is men het nog niet met eikaar eens. De installatie van net nieuwe schoolbestuur, die voor van daag was gepland, gaat in ie der geval niet door. Begin de ze week zag het ernaaruit, dat beide partijen elkaar ge-i vonden hadden. Waarschijnlijk is uitgelekt, dat de be- middelingscommissie wilde voorstellen om de heer A. Keulemans van het diocesaan onderwijscentrum in Breda tot voorzitter te benoemen van een voorlopig schoolbestuur. Namens de ouders zouden dan de heren H. van Dorsselaer uit Sint-Jansteen en F. de Rechter uit Absdale in het bestuur zit ting nemen. Namens het oude schoolbestuur zouden de heren B. Holla en C- van Hecke ln het voorlopige schoolbestuur zitting nemen. Verschillende betrokkenen hebben dit In middels bevestigd. In St.-Jan- steen wordt aangenomen, dat met name de oudervereniging het met deze samenstelling niet helemaal eena is. Vanuit de oudervereniging wilde men gisteren in het belang van de onderhandelingen echter geen enkel commentaar geven. Woordvoerder B. Holla van het oude schoolbestuur zei om dezelfde reden liever niet uit te leggen hoe de vork precies in de steel zit. „Er 13 inder daad een kink in de kabel gekomen", zo gaf hij toe. (Van onze paardesport- medewerker) AXEL Paardenfokker C. v.d. Peyl uit Axel kwam suc cesvol uit de strijd tijdens de nationale WPN-keuringen te Utrecht- Zijn driejarige merrie Natache S (V. Enfent de Nor mandie) werd als zevende ge klasseerd bij de driejarige merries type rijpaard. (Van een onzer verslaggevers) HOEK Hoofdinge land ELK. Ilaak van het waterschap De Verenig de Braakmanpolders heeft weinig vertrouwen in de groengordel die gepland is rond de Mos- selbanken. „Die groen gordel is een dooddoener voor natuurbescher mers", meent hij. Het breedste gedeelte van de toekomstige bo menrij rond de uitbrei ding van DOW is 150 meter. Het smalste is 30 meter. De mosselbanken worden tot vijf meter boven NAP opgespoten. Op die hoogte worden dan de nieuwe fabrieken gebouwd. Hoofdingeland Haak; „Er is in Neder land geen enkele boom zo hoog dat ie de schoor stenen van DOW Chemi cal aan het oog kan ont trekken". 'Van onze correspondent) AXEL Stoelen moesten worden bijgesleept om gister avond alle belangstellenden die de verjaardag van de vereniging Axel-Polen in De Halle mee wilden vieren een plaatsje te geven. Er waren dan ook vele eregasten die deze avond extra kleur geven; de commissaris van de koningin in Zeeland, dr G. Boer- tien, de burgemeesters van de vijf plaatsen uit oost-Zeeuwsch- laanderen, het voltallige Axelse gemeentebestuur, Poolse oud strijders uit binnen- en buitenland en vele plaatselijke vertegen woordigers. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de aanbie ding van het eerste exemplaar van het documentaire-boek „De maand der bevrijding' aan Zeelands eerste burger door drukker-uitgever J. C. Vink. Ook de burgemeesters en een lid van de Poolse de putatie kregen een boek. Daarvoor was er al veel ge- beuvd. Zo hield voorzitter D J. Oggel een herdenkingsrede. Hij wees er op dat dit soort herdenkingsverenigingen over het algemeen de dertig jaar niet halen. „Onze vereniging is opgericht uit dankbaarheid. Dankbaarheid duurt over het algemeen niet lang", aldus de heer Oggel. „Men zegt al gauw; het leven gaat door, Maar onze dankbaarheid je gens de Poolse bevrijders zit dien in onze harten, want de Polen hebben de levens van de burgers gespaard en zelf offers gebracht". De heer Oegel haalde vele oude herinneringen op, gaf ie der bestuurslid de eer die hem toekwam en memoreerde de persoonliike vriendschappen die er waren gegroeid tussen de Polen en de Axelaars. De heer Oggel zei voorts dat de herdenkingen niet. kunstmatig gehandhaafd zullen blijven „A's het geen zaak is van het hart, he«ft het swn zin meer", aldus de heer Oggel. De heer P. G. van rten Bos=e de schrijver-samensteller van het nieuwe boek ging in ziin causerie uitgebreid in op de gebeurtenissen van 1939 tot 1945. Plaatselijke, nationale en internationale gebeurtenissen werden nog eens or> een riitie gezet en door de tweede we reldoorlogkenner Van den Bosse toegelicht. Het waren n et alleen toe spraken en redes die er wer den gehouden. Er was tevens een afwisselend muzikaal pro gramma in elkaar gezet met voornamelijk rustige klassieke muziek. Solisten waren trom pettist C. Polfliet en pianist Th. v. d. Berg. Het kerkkoor onder leiding van een inmid dels herstelde en met maar een arm dirigerende heer J. P. Smies liet een paar prachtige liederen horen terwijl de mu ziekvereniging Hosanna voor de begeleiding zorgde. Na de pauze werden er enkele inte ressante korte oorlogsfilms vertoond en sprak de heer P- Gebedsdienst Zondagmid dag wordt in verband met Al lerzielen om twee uur in de r.-k. parochiekerk een gebeds- dsdienst voor alle overledenen gehouden. Hierna volgt zege ning van de graven. J. Oggel een slotwoord. De bejaarden van het bejaarden tehuis De Vurssche hoefden van het hele festijn geen se conde te missen want in hun dan de grote zaal in de Halle eigen kamertje wat minder vol en heel wat minder warm dan de grote zala in de Halle konden ze de gebeurtenissen op de tv volgen door de tech nische inspanning van de fir ma G. de Jonge die via kabels voor rechtstreekse overbren ging zorgde. (Van een onzer verslaggevers) HULST In verband met de twee weken geleden ge pleegde diefstal bij een elek trische apparatenzaak in St.- Jansteen zijn vijf personen aangehouden. De Terneuze- naars A.R. en G. de B. worden ervan verdacht de goederen te hebben gestolen dan wel ver handeld. J.VV. uit Hulst lieeit inmiddels bekend de gestolen goederen te hebben gekocht. Na zijn aanhouding is het grootste deel van de buit te ruggevonden in een verlaten woning bij Axel. Van de buit (voor 30.000 gulden aan kleu rentelevisies en stere o-appara- tiuur) is nu nog voor zo'n 10.000 gulden zoek. F.P. en E.v.d.L. (Beiden uit Hulst) werden aangehouden, omdat de politie bij hen respectieve lijk een gestolen kleurentele visie en een set stereo-appara- tuur vond. De toestellen .zou den door de betrokkenen zijn gekocht. De zaak kwam voor de politie aan het rollen na een tip, waaruit bleek, dat de auto, waarmee de diefstal zou zijn gepleegd, was gesigna leerd in Vogelwaarde. De auto, die eigendom bleek van J.W. uit Hulst werd later op een parkeerplaats in Axel door de politie teruggevonden. J.W. werd daarop aangehouden, maar werd enkele dagen later vrijgelaten. Een anonieme tip leidde de politie weer enkele dagen later naar P.F. uit Hulst. Bij hem werd een van de gestolen kleurentelevisies aangetroffen, die zou zijn ge kocht van J.W. Naar aanlei ding van diverse gegevens kon de politie daarna tot de overi ge arrestaties overgaan. De vijf betrokkenen zijn in af wachting van een proces op vrije voeten gesteld Burgemeester Molthoff stelt verkeers'xrhten in werking (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Het ledental van de algemeen woningbouw vereniging West-Zeeuwsch-VIaanderen blijft groeien. Tijdens een algemene ledenvergadering in Goedertijt te Breskens waar voor een vrij grote belangstelling bestond kon voorzitter W. G. van der Hooft meedelen, dat het aantal leden sinds novem ber vorig jaar was gegroeid van 725 naar 855. Bij de vereniging zijn 301 woningzoekenden ingeschre ven voor een eengezinswo- 'ning.-en 86 -voor een aangepas-, te c.q, bejaardenwoning. „Die belangstelling bewijst, dat de bejaardenwoningen van bij zondere betekenis zijn. De mensen willen zolang mogelijk zelfstandig zijn. Wij van onze kant kunnen dit bevorderen door te zorgen voor een goed alarmsysteem in de complexen bejaardenwoningen", zo zei de heer Van der Hooft. Hij was blij, dat in de verschillende complexen mensen bereid ge vonden zijn de alarminstalla ties te bedienen en te bewa ken. „Zij krijgen daar wel een vergoeding voor, maar die staat in geen verhouding tot het effect dat de systemen sorteren", zo meende hij. Spectaculaire bouwplannen heeft de vereniging, die thans 1.000 woningen bezit, niet. Momenteel wordt gebouwd vond. „Uitzettingen zijn niet pi-ettig, maar het is soms de j'L HHjpilwajfipBII'ilw "Ifl11 HM» Iwii? enige maatregel. Wij moeten tenslotte -ook denken aan de belangen van de 98 procent leden, die normaal aan hun verplichtingen voldoen", aldus de heer Van der Hooft. Bi] de bestuursverkiezingen werden de heren W.C. van der Hooft, J. van Es en P. Moll bij acclamatie herkozen. Als nieu we commissarissen koos de aan 49 woningen in het Bres kense plan-Ghistelkerke (Breskens heelt de meeste woningzoekenden). Bedoeling is daar ook 30 bejaardenwo ningen te realiseren van het- zeliüe type als thans staan aan de Grote Beer in Oostburg. Van de huurders zijn 91 procent goede betalers. Een enkele wanbetaler loopt er wel tussendoor. Zo was eind oktober nog zo'n 12.000 te vor deren. „Wij treden echter flink op en nemen, als voor de huurachterstand geen gemoti veerde reden is, maatregelen. Deurwaarder of kantonrechter wordt ingeschakeld." In okto ber had dit tot gevolg, dat een tweetal uitzettingen plaats vergadering de heren J. Her mans en F. Baarends. De ver gadering stelde de jaarreke ningen 1971, 1972 en 1973 vast. En de heer Van der Hooft zei, dat gestreefd werd de jaarrekeningen 1974 en 1975 te combineren, zodat half volgend jaar een juist actueel beeld van de vereniging te krijgen is. De jaarrekeningen sloten overigens met voordeli ge saldi van 23.697.80 en 16.284.43 en 73.761.25. Momenteel bestaan plannen de huizen in de Kroonwijk te Oostburg aan te sluiten op het e.a.i.-systeem van de Tragel- wijk. Doordat de vereniging dit soort uitgaven financiert met eigen geld tegen een lage re rente dan op de geldmarkt j gebruikelijk is, kan een e.a.i.-' svsteem tegen lage nrijs aan de leden .worden aangeboden. (Van een onzer verslaggevers) HULST Hulst heeft er lang op moeten wachten, maar sinds gistermiddag is het in bezit van z'n eerste stoplich ten. Burgemeester P. Molthoff mocht even na halftwee de knop omdraaien om de instal latie bij het dodenkruispunt rijksweg 60-Absdaalseweg ln werking te stellen. Dat gebeurde in het bijzijn van een klein gezelschap met vertegenwoordigers van de bij de aanleg betrokken instan ties. Leden van de Hulster rijkspolitie kregen daarna te horen hoe de installatie met de hand bediend moet worden. Het is namelijk mogelijk om de lichten, wanneer het erg druk is, voor een bepaalde richting zo lang als dat nodig is op groen te zetten. Normaal past de installatie, die ook 's nachts blijft werken, zidh au tomatisch aan het aanbod aan. Dat gebeurt door middel van zogenaamde verklikkers, die de nadering van een voertiulg aan de installatie doorgeven. Het is daarom noodzakelijk dat. 'automobilisten tot aan d- stopstreep doorrijden, wanneer het licht op rood staat. Fiet sers en bromfietsers moeten de installatie zelf bedienen. Wanneer het licht voor hen daarna op groen springt is haast geboden, want dan res ten nog zes seconden om over te steken. Op z'n vroegst woensdag en anders donder dag of vrijdag worden de ver keerslichten op het kruispunt Zoetvaart-Rijksweg 80 in wer king gesteld. Dan functioneren er op de rijksweg bij Hulst twee verkeerslichtinstallaties, die in totaal bijna een half miljoen gulden hebben gekost. Rijk, gemeente en provincie hebben de kosten betaald. TERNEUZEN - De Schel- dekade in Terncuzen is verrijkt met een nieuwe vorm van beplanting „Soepachtig struweel". Die benamin» kwam donderdagavond tijdens de Terneuzense raads vergadering van het VVD-raadsIid W. de Zeeuw. Hij vestigde hiermee de aandacht op de bepaald niet floris sante staat waarin de beplanting in dit deel van Terncuzen verkeert. Wethouder Barbé van openbare werken wees hem erop, dat de lage beplanting op verzoek van de bewoners zelf was aangebracht. Overi gens toonde hij zich wel optimistisch over de toe komst van het bedoelde stuk openbare groen. HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg dokter Bruggeman, Nieuw- straat 53 Oostburg, tel. 01170-2121. Axel dokter Kok, Oranje straat 4 Axel, tel. 01155- iö55 (van zaterdagmorgen 8 uur tot zond. 24.00 uur). Biervliet, lloofuplaat en IJzen- dijke dokter H.v.d. Pas, Hoogstraat 1, IJzendijke, tel- 01176-1366. Clinge, Koewacht en St. Jan steen dokter Adriaansens, St. Jansteen tel. 01140- 2928. Borssele en Nieuwdorp voor de praktijk van dokter Klapwijk en Aernoutse neemt waar dokter E. Klap wijk, Borssele, tel. 01105- 1203. Breskens, Groede en Sehoon- dijke dokter H. Hauer, Breskens tel. 01172-1560- Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande dokter Bom uit Cadzand, tel. 01179- 1366. Driewegen, Hoedekenskerke, 's Heerenhoek en Ovezande de praktijk van dokter J. Kole, H. Zwartelé en S. Wöstmann wordt waargeno men door dokter J. Geldof, Korteweg 2 Driewegen, tei. 01195-275. (De dienst loopt tot maandagmorgen 8 uurj. Goes dokter J.v.d. Feen, Onstsmgel 118, TEL. 01HXJ- 5003- Sluis, Philippine en Hoek dokter H. Hofstee. Juliana- straat 10, Hoek, tei. 01154- 1345. Hulst dokter W. Gieten, Grote Markt 11, tel. 01140- 2969. Hontenisse en Kloosterzande vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur neemt waar dokter J. ter Burg. Groenendijk 52, Hon tenisse, tel. 01148-1377. Kloetinee, Wemeldinge, Ka- t»Ile-Biezeiïnge en Kntfen- dilke dokter E. Faeee- Schaeffer Biezel'rgsestraat 34, Kapelle. tel. 01102-1260 (neemt waar voor dokter H. (Van onze adverteerders) HULST Het winkelbe drijf Alberdo heeft een nieu we zaak geopend aan de Over- damstraat 18 te Hulst. Het be treft een uitbreiding van de al bestaande kledingzaak onder de naam Bambis. Modebewuste jonge mensen kunnen volgens Alberdo in de winkel hun hartje ophalen. Voor de ope ning bestond flinke belangstel linge. VOGELWAARDE Men sen uit Vogelwaarde, die een telefoon hebben aangevraagd kannen zich alvast gaan ver heugen. Op 3 november zal de capaciteit van de telefooncen trale in hun plaats worden uit gebreid en dat betekent dat er weer ruimte is voor 200 nieu we aansluitingen. Volgens de PTT voldoende om aan de verzoeken van aanvragers te voldoen. HULST Vanmiddag ko men in de Koning van Enge land te Hulst de Zeeuwse le den bijeen van de Nederland se verenigingen van ex-poli tieke gevangenen (uit de be zettingstijd). Dat gebeurt on der voorzitterschap van burge meester B. Molthoff van Hulst. De leden van de vereniging zijn allen overlevenden van de Duitse concentratiekampen- De vereniging zegt politieke ge vangenen (zowel ln linkse als reehtste dictaturen) in het oog te houden en te signaleren. De bijeenkomst begint om drie uur. Na de vergadering heb ben de leden van de vereni ging nog een etentje. Afscheid van Hulsterse politieman (Van een onzer verslaggevers) HULST Wanneer er van daag in Hulst bekeuringen worden uitgedeeld, zal dat ze ker niet gebeuren door wacht meester eerste klas C. Jansen. Sinds gisteren is deze Hulster politieagent, zoals dat heet, buiten dienst wegens functio neel leeftijdsontslag. Gistermiddag namen de eol- lega's afscheid van hem ln het restaurant van hotel Internati onaal. Van burgemeester Molt hoff, kapitein A. Pipping (waarnemend districtscom mandant), adjudant A. van Have (groepscommandant te Hulst) kwamen veel lovende en waarderende woorden. H. Kraak uit Terncuzen bedankte de scheidende wachtmeester voor zijn lidmaatschap van de rijkspolitieverenigin-g. De heer Eekman uit Hulst sprak de heer Jansen toe namens de oud-collega's. Jaarvergadering De ouder vereniging van de r.k.-basis- school Sint Jozef uit Hoofd plaat hield onlangs in café Westend de jaarvergadering. Periodiek aftredend tijdens de bestuursverkiezing waren voorzitter J. Breeuwer en mevr. R. Warringa. De heer Breeuwer was niet herkies baar. Daar het bestuur met nog twee plaatsen werd -aan gevuld, moesten er in totaal drie kandidaten gekozen wor den. De dames L. de Wever- Steijaert en A. Langeraert- Tanghe en de heer A. Martens werden gekozen. Na de ge bruikelijke mededelingen kre gen de aanwezigen een film te zien van de vorig jaar gehou den kerstviering op basis- en kleuterschool en van Bevrij dingsdag. Na de koffie werd de avond verder muzikaal op geluisterd door één van de ou ders. (ADVERTENTIE) (volautomatische scherpinstelllng) inclusief 3,5/50 mm. lens met koffer Vrijblijvend demonstratie in onze gespecialiseerde foto-fllmzaak FOTO-STUDIO NEELEMANS Bierkaaistraat 10 - Hulst - Telefoon 01140-3084 Entink, D- Vreeswijk e„ Eckhardi. j Ilansweert, Krulnlngen V ersene aoxter p, derman, Yerseke, tel, oi 13UÜ. Krabbendijke en Rilland-^ doKter J. Kamps ïand-Bath, tel. 01135-84^ Middelburg Goüter Rijst, Rouaansekaai 11 1 delburg, tei. 01180-5 (zaterdag) en dokter*', Boerwinkel, Noordwer -1 Middelburg, tel. j| 12460 zondag) Visites vragen voor 10 uur- SprèL uur voor dringende gev,|7 van 12.30-13.00 uur 17.30-18.00 uur. sas van Gent dokter Dierick, Graaf Jansdiik 185, Westdorpe, tel 125.5' 's Heer Arendskerke, phaartsdijk en Heinke® dokter A. Vos, j. phaartsdijk, tel. 01198-23] Terneuzen dokter Herk, Mich, de Ruyters 1. Terneuzen tei nS 4000. Vlissingen dokter D fe.1 teL 12233 (tot zat' j[ uur) en dokter A.v.d. Gr» tel. 12950. (van zat. 24.001, zond. 24.00 uur) Visites aj-1 vragen voor 1000 Spreekuren voor dringe» gevallen zat. en zona 1 12.30-13.00 en 17.30-11 uurj. Zaamslag dokter C. boom, Axelsestraat Zaamslag. tel. 01153-1377 WIJKVERPLEGING Aardenburg, Cadzand, Oost- burg. Sluis, Waterlanitkn en Nieuwvliet zuster KI Reeuw, MariikeDletn Groede, tel. 01171-1221 Biervliet, Breskens, Groede Hoofdplaat, Schoondljke IJzendijke zuster Stil ders, Orchideestraat 3, kens, tel. 01172-1350 Ellewoutsdijk e-o. zuster ci Korstanje, Warande 2, kenszand, tel. 01106-1615." Goes en Wilhelminadorp „1 zuster Rosina, teL 16158. Hoek, Sluiskil, en Phili] zu'-ter Villerius, laan 5, Hoek, tei. 01164 1495. Hulst en Hontenisse 1 de Waal-Cambeen, 01148-1402. Krabbendijke, Waarde, land-Bath, Kruiniap Hansweert, Schore en lel seke zuster Roelse. K 01134-1510. Noord-Beveland en H phaartsdijk zuster D, Bruyne, Kamperland, kil 01107-684. Sas van Gent zuster val Waes, Schulpenpad 43, till 01158-1548 b.g.g. 01158- 1567. Terneuzen zuster A. Lft-I hbuts, v. Steenbergenlal 68, tel. 3360. Wemeldinge, Kapelle-Biezelii-1 ge, Kloetinge, ïvattendijke.1 's Gravenpolder «1 's Heer-j Abtskerke zuster L, Jfer-I er-de Graaf, Vijverstraat 1U Kapelle, tel. 01102-1360. Zaamslag, Axel, Overt Zuiddorpe en Koewacht - zuster K. Geleynse, Oosel straat 2, Axel, tel. 011»J 1885. TANDARTSEN Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen tandarts G. Vermeulen, E»| rengracht 13, Terneuzen, 01150-2004. Spreekuur 10.00-10.30 en 18.00-iUI uur en zond. 12.00-lïl| uur. West-Zeeuwsch-VIaanderen tandarts C. Dekker. Stu| teL 01178-1373. Spreeta zat. en zond. van 12.00-M| uur. Walcheren tandarts G. joen Eemstraat 5, Oosttal tel. 01183-61530. Spreekirl zat. en zond. van 11.00-M| uur- Zuid- en Noord-Beveland tandarts J. ten Haaf, Ber-I tnxlaan 38, Goes, tel. Oll»! 15716. Spreekuren zat. e| zond. van 9.00-10.00 uur. DIERENARTSEN Oost-Zeeuwsch-Viaanceren - dierenarts M. Schaub, - I lirmenstraat 27. Terneur-'-l tel. 01150-5017, en E- Jfl Nijs, Wilhelminnlaan Hulst, tel. 01140-3004. Noord- en Zuid-Beveland - dierenarts G. Bones®"1 scher, Hoofdstraat 2, K»ï ningen, tel- 01130-1233. West-Zeeuwsch-VIaanderen - dierenarts K.v.d. Vij* Hoofdnlaat. tel. 01174-424 Walcheren, en deel Noord-1*1 ve'and dierenarts L K Oostkapelle, tel. 0113 11 Visites indien mogelijk a' l vragen tussen 8 en 9 1 I 's morgens. APOTHEKEN Axel Apotheek Axel. Bui tenweg 8. Axel. te,. 0 1'"1 2888. Zat. van 10-00 tot 111.» I uur en van 16 tot 1" Verder uitsluitend 1 spoedgevallen receptee Goes Zeeuwse Apotheek Grote Markt 10, Goes, 01100-5255. „u. Huist Apotheek W;J Steenstraat 35, tel „I 4255. Geopend zat. van vot 17.00 uur en zon[LJl 16.30 tot 17.30 uur- Vers-.l uitsluitend voor ten- w, Middelburg Another Hummelen, Markt 6.. 12134. aj. Terneuzen Apotheek 0 mann. tel. 2060. Zojd.F pend van 11.30-12.30 f»l 17.30 tot 18.30 "Ut- -.| uitsluitend voor spoelt len en recepten VHsslmron - Another Tnr,-Meve>- Schelde® 26. tel. 12025. pE STEM VAN ZATERD (Van een TERNEUZEN - De loodse spreken over informatie die „evens zoals openingstijden fen en lichtboeien. Dat onda van de vaart op de Westerschi ten van honderd miljoen guld tot niets als de informatie, d' loods wordt doorgegeven. Dit alles blijkt uit het ree verschenen nummer van Nederlandse Loods", het b van de vereniging met dezel naam. Volgens de heer J Bannink, zelf loods, staan hi. zijn collega's zeer afwachti tegenover al die verbeterinj zeker als ze niet goed gebri wolden. De dienst die vera woordelijk is voor het doors len van de gegevens is Schelde inlichtingendienst posten bij de Zandvlietsl Kruisschans en Vlissinj Daarnaast regelt de havencc dinatie dienst Antwerpen aantallen schepen die op een 1 geven moment de Westerschi op mogen varen. Volgens de 1 Bannink gebeurt het met de gelmaat van de klok, dat danks deze regeling, la 1 wachttijden ontstaan bij l werpen. Zeeschepen mo- i uren ten anker voor sluizen plaatsen die daar wat bet veiligheid niet bepaald vooi schikt zijn. „Als de oorz; van dergelijke vertragingei correkte wijze kenbaar gem j worden aan loodsen en ge voerders van die zeeschepen is de kous af. Het is jammei I dit laatste haast nooit pi; vindt. Veelal moeten loo steeds opnieuw zeuren orr Vooruitzichten voor zoi en maandag, opgesteld doo KNMI op vrijdag om 18.00 Op de meeste plaatsen droc in het algemeen lagere temp turen. Weersvooruitzichten in ci gemiddeld over Nederland. Voor zondag: aantal uren z tot 5, min. temp.: omstree graden, max. temp.: omstr 13 graden. Kans op een d periode van minstens 12 uu procent, kans op een gi droog etmaal: 60 procent. Voor maandag: aantal uren 1 tot 6, min. temp.: omstrei graden, max. temp.: omsti 12 graden. Kans op een c periode van minstens 12 uu procent, kans op een g< droog etmaal: 70 procent. waterstanden Konstanz 311 min 1, R! felden 211 plus 2, Plitter 343 mirt 1, Maxau 401 pl Plochingen 130 min 5, heim 213 plus 2, Steinbacl min 11, Mainz 222 onv., B 100 onv., Kaub 137 min 2, 227 min 6, Koblenz 139 n Keulen 91 min 8, Ruhror min 7, Lobith 870 min 7, nerdense Kop 850 min 4, N gen 675 min 4, LJsselkop 82 1, Eefde IJssel 348 min 2, D ter 227 min 2, Katei Spooldersluis 18 onv., M 5438 plus 2, Borgharen plus 4, Belfeld 1089 pl Grave beneden de Sluis 49 4. Morgen, zondag 2 nov., Bergen op Zoom 2.09-14.; Hansweert 1.31-13.50 terneuzen 0.58-13.17 Vlissingen 0.28-12.47 wemeldinge 2.00-14.22 Maandag, 3 nov., Hergen op Zoom 3.01-15.: Hansweert 2.17-14.36 Terneuzen 1.41-14.00 Vlissingen 1.11-13.30 Wemeldinge 2.52-15.11

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 2