Zacht herfst weer Schuiten probeert het zondag opnieuw Itna in Breda sluit ijzergieterij Ontvoerders Herrema schieten op politie-agent Na vijf puzzels: eerste miljoen bijna bereikt Verhuizers bleken inbrekers: voor 3,5 ton gestolen in Zeeland en West-Brabant 7erkgelegenheid van 250 man in vakbonden woedend J sport MAMMOETKAAS Sigaretten maandag duurder Experimenten met vervroegd pensioen in bouw en onderwijs LOONGRENS in 1976 30.900 Juan Carlos in functie etere ontmantel VANDAAG Asselbergs in Roosendaal toont interesse in Etna-divisie Afzet minder SLAAPKAMER BEPAAL ZELF UW HUUR VUUR 2250 OF MEER M2 MODERNE BEDRIJFS- RESP. MAGAZIJNHALLEN Kwartje per pakje 7E BENELUX JAARBEURS TURFSCHIP IN BREDA Speuren naar leer? MANNEN UIT OSSENDRECHT EN STAVENISSE AANGEHOUDEN DEN UYL: ZORGEN OVER GROTE WERKLOOSHEID tukken ontdooien veel jraadtijd. Er9 handig ■topdettfisse, het diepvriesvak. e en andere het Amro- i- en Klein- deze onder een Amro- De mensen nnee wilt worden taal, 13 nummers),stuur •lop met ap de achterkant s naar Panorama, r 7147, Amsterdam, iet. Abonneren per van 9.00 tot 17.00 uur 5, toestel-215. n,. W. A.J. M. Harkx ^redacteur: U Leüendekker a» en administratie-adre»: mtraat 9, Terneuzen, teL (01150) - 79 20 Jnl,^everemaatschappö De Stem B.V. ierstraat 16, Breda. ZEEUW ZATERDAG 1 NOVEMBER 1975 schappij De Stem B.V. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De eerste no- vemberdagen zullen nog I zacht herfstweer te zien ge ven al zal de temperatuur t Jets minder hoog zijn dan vrijdagmiddag het geval was. ioen werd in Zuid-Limburg no? 20 en in Brabant 17 tot 19 graden gemeten, tempera- j turen die vrij zelden zo laat in het seizoen nog voorko- I men. Een zwak front pas- seert met een enkel .buitje maar er zijn dit weekeinde ook zonnige perioden. Door dat de wind tussen zuid en zuid-west iets sterker is ge worden zijn de mistkansen kleiner. Boven de oceaan komt een westelijke stro ming voor, maar op korte termijn dienen zich nog geen actieve depressies aan. Begin volgende week kan deze de pressieactiviteit iets groter worden mede doordat het ho- gedrukgebied dat twee we ken achtereen het weer bij ons bepaalde, langzaam naar Oost-Europa terugtrekt. (Van onze sportredactie) MEXICO C!TY Zondag tussen halfmegen en negen uur plaatselijke tijd (rond halfvier Nederlandse tijd), stapt Roy Schuiten voor de derde maal op zijn superlichtgewichtfiets om te trachten Eddy Merckx het werelduurrecord te ontfutselen. Gisleien faalde de Zandvoorter twee maal op wel erg duidelijke wijze Bij de eerste poging stopte Schuiten reeds na een kwatfier en de tweede keer hield Schuiten het 22 kilometer vol. Schuiten had bij beide pogingen een fikse achterstand op het schema van Merckx. (Van een onzer verslaggevers) BS EDA - De directie van De Etna b.v. in Breda, een doch- or,derneming van holdingmaatschappij Internatio Muller Rot' jirdam, heeft besloten om de ijzergièterij van het bedrijf waar EO van de 730 mensen werken, te sluiten. De gieterij zal naar verwacht wordt dit jaar een verlies leveren van vijf miljoen gulden. Ook de twee voorgaande gen liep het verliescijfer in de miljoenen. |-De vakbonden, die gister Jrgen werden ingelicht wij- Mn de beslissing van de direc tie af. De beer A. Alben, van Industriebond NKV ver- irde gisteren: „Als de di- jctie één stap doet in de I LICHT TOT HALF BEWOLKT HIER EN daar een bui I Maximumtempe'aluur: I Veertien graden. STAD icN STREEK ...en onvoldoende I geïnformeerd over Westerschelde Pagina 3 I Hengelsportvereniging I ONI neemt raadsbesluit I biet. Pagina 5 binnen- en buitenland t Na een jaar praat I niemand meer over het blaaspijpje. Pagina 11 Paalwoningen: persoon- 'ijk wonen. Pagina 12 Michels voor krachtproef I Pagina 25 I Louis Havermans zorgt r stuntwerk Pagina 27 poppers in Vierde klas E Pagina 26 vrij-uit I Technische revolutie bij DE STEM I Kind mag geen derde I partij worden in htscheidingsproc.es i peilingen Hulp aan arme landen: I Minder spektakel, meer eduld kerk in beweging I leven voor en na j de dood i kunst en cultuur ntwerpse boekenbeurs erg informatief piekerpoker merijn En wie heeft hETNAkijken? richting van een uitvoering, komen wij in actie". Maandag avond zullen de bonden zich beraden over de aard van de acties. Volgens de directie van de Etna moet de gieterij gesloten worden om „de oontinuïteit van het bedrijf waarin naast ijzergietwerk de produktie van kook- en verwarmingsap' paratuiur een belangrijke plaats inneemt, te waarbor gen". De Etna-directie onder handelt momenteel met Assel bergs IJzerindustrie en Han delmaatschappij in Roosendaal om de gieterij-activiteiten aan dit Roosendaadse bedrijf over te dragen. De onderhandelin gen worden gesteund door de Nederlandse Herstructure- ringismaatschappij (Nehem) in Den Bosch. Deze organisatie waarin vertegenwoordigers zitten van overheid, werkge vers en werknemers it bezig met een onderzoek naar de gieterij-branche in Nederland die al geruime tijd in grote moeilijkheden verkeert. Men hoopt dit jaar de resultaten van het onderzoek op tafel te brengen. Volgens de heer M. Pino, onder-directeur van de hol dingmaatschappij Internatio Muller, is de sluiting van de gieterij in Breda noodzakelijk geworden door vermindering van de afzet, wat een alge meen verschijnsel bij de Ne derlandse gieterijen is, en door enkele specifieke proble men in het Etna-bedrijf zelf. De gieterij ligt midden in het bedrijf waardoor efficiënt werken volgens de heer Pino in de loop van de jaren steeds moeilijker is geworden. Uit breiding van de gieterij in het kader van de aan de gang zijnde herstructurering van de ijzergieterijen in Nederland zou hoge investeringen vergen omdat Etna midden in de stad ligt en bijzondere voorzienin gen nodig zouden zijn om geen milieuhinder in de stad te veroorzaken. De investe ringskosten zouden de kost prijs van de produktem zo on gunstig beïvloeden dat onvol doende geconcurreerd zou kunnen worden met andere bedrijven. Vandaar dat volgens de heer Pino besloten is voor een „warme sanering van ons af' De heer Pino bevestigde dat contacten zijn gelegd met As selbergs Roosendaal. „Dat is een logische partner tegen de achtergrond van regionale her structurering. „Asselbergs- Roosendaal heeft de boot ech ter voorlopig afgehouden om dat het Asselbergs-concern, dat vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal heeft, op dit moment zoals bekend fu siebesprekingen voert met Ij zergieterij Holland in Bergen op Zoom. Asselbergs heeft ge zegd: we kunnen niet alles tegelijk", aldus de heer Pi no. De heer C. van 't Riet in Aarlanderveen (Zuid-Holland) heeft met enige familieleder een boerenkaas van maar liefst 150 kilo gemaakt. Voor de mammoetkaas, die het buur jongetje Arnold helemaal niet tillen kan, zijn 35 bussen melk (1400 liter) gebruikt. DEN HAAG De foon- grens van de verplichte zie kenfondsverzekering is voor 1976 vastgesteld op 30.900 gul den (was 27.550 gulden) en het maximum dagloon waaro ver de premie wordt berekend op 101 gulden (was 90 gul den). Staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid en zijn ambtgenoot van Sociale Zaken Mertens hebben dit vastge steld overeenkomstig het ad vies van de Ziekenfonds raad. i (Van onze correspondent) LONDEN Gistermiddag heeft in Morasterevin even een nerveuze spanning ge heerst toen een van de kid nappers van dr. Herrema een schot afvuurde in de richting van een politieman. Het schot trof de agent in de hand. De detective stond op een lad der bij het raam van de slaapkamer aan de achterkant van het belegerde huis, waarin Herrema sinds elf dagen ge vangen gehouden wordt. De detective wankelde en tuimelde bijna van de ladder. Toch slaagde hij er in veilig de begane grond te bereiken, waar al een militaire ambu lance klaar stond om hem naar een ziekenhuis te brengen. Het incident deed zich rond in Roosendaal, wegens ingebuikname eigen ge bouw. 15 laadkullperrons korte of lange huurtijd vrije hoogte 6 m. 0 vanaf 1.1.19', Inlichtingen: Keurkoop, Roosendaal, Heer Mul der, tel. 01650-37855. halfvijf voor. Twee politie mannen werden opgemerkt aan de vensters van de slaap- en de badkamer. Zij hadden ladders geplaatst in de achter tuin en deden iets aan de ra men. Een van de detectives hield een kogelvrij schild te gen het glas. Plots knalde er een schot en een van de politiemannen in burger kromp ineen van de pijn. Daarna slaagde hij erin zich traag naar beneden te werken. De andere detective, die zich aan het badkamer venster bevond, volgde snel. De politie was al enkele ke ren naar beide ramen geklom men, zonder aan de wachtende journalisten te vertellen wat zij er wensten te doen. Men veronderstelt, dat de detecti ves voorzichtig het glas moes ten verwijderen, terwijl hun collega's op de benedenverdie ping van het huis de kidnap pers aan de praat hielden. (Van onze redactie buitenland) MADRID Nadat hij don derdag tijdelijk tot staatshoofd svas uitgeroepen naar aanlei ding van de ziekte van gene raal Franco, heeft prins Juan Carlos gisteren in zijn woning bij Madrid een ministerraads vergadering van vier uur voorgezeten. Omtrent de gezondheid van generaal France deelden diens artsen mee dat zij ongewijzigd was. Franco is helder en heeft geen koorts. Wel heeft hij last van buikvlieeontsteking en vochtvorming in de onder buik. Volgens politieke kringen had Juan Carlos aanvankelijk geen tweede tijdelijke machts- overneming gewild, maar heeft premier Navarro hem doen inzien dat het zijn plicht was. Navarro heeft Juan inge licht over de stand van zaken omtrent de Spaanse Sahara, (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Met ingang van maandag, 3 november, gaat de prijs voor de meeste sigarettenmerken omhoog met 25 cent voor een pakje van 25 stuks of 20 cent voor een pak je van 20 stuks. De prijs van shag, pijp- en pruimtabak stijgt gemiddeld 15 cent per 50 gram. Dit heeft het minis terie van Economische Zaken vrijdag meegedeeld. (ADVERTENTIE-S) van 29 oktober t/m 4 novem ber in het De beurs voor heel het gezin openingstijden van 14.00 tot 22.30 uur zondags vanaf 10.30 uur. Iedere avond artiesten Bedrukt leder Exclusief ontwerp Dora van de Ven de vrouw die alles van bont weet Ml BUUt- H.-m. iMiu.rt -H DEN B< >SCH - SCHAPENm.trkt 17 Hkl-.DA HmMM.it H EINDHOVEN - Dcner tb DEN HAAG - Spn.slra.it (binnenkort) 27e jaargang no- 1983 Her eerste miljoen voor het Nationaal Fonds Sport Ge- Handicapten is bijna bereikt. De stand na vijf puzzels is namelijk 905.638,32. Dank zij uw aller inspanning belooft deze nationale puz zelactie een enorm succes te worden. Volgende week wordt een bedrag van 1 miljoen overschreden. Het eerste miljoen, want we gaan door en door en door naar de vol gende miljoenen. De extra-prijzenpot kreeg ook weer een injectie in de goede richting. Er kwam deze week 3662,17 bij, zodat er weer 7799,09 in die extra pot zit. De oplossing van puzzel 5 en de namen van de win naars op pagina 3, de nieuwe puzzel in Vrijuit. Oplossing puzzel 5: Wie aan sport doet ligt altijd voor. (Van een onzer verslaggevers) GOES Alsof zij verhuizers waren hebben de 29-jarige glazenwasser Jan N. uit Ossendrecht en de 32-jarige aannemer Jan van O. uit Stavenisse tussen oktober vorig jaar en 21 oktober van dit jaar grote hoeveelheden antiek, sieraden en elektronische apparatuur uit huizen in Zeeland en West-Brabant gesleept terwijl de bewoners afwezig waren. N De goederen, tot een totale waarde van ongeveer 350.000,- laadden zij doodge moedereerd in een bestelauto. Dank zij een tip van een om wonende kon de Goese politie op 21 oktober het tweetal tij dens een inbraak in een wo ning aan de Westsingel in Goes op heterdaad betrappen. In een gereedstaande bestel wagen bevond zich reeds de onderkast van een Zeeuws ka binet terwijl op het gazon voor de woning de bovenkant van het kabinet, twee kostbare Per zische tapijten en verscheidene antieke voorwerpen voor trans port gereed lagen. Later bleek dat het duo al eens eerder in het betreffende huis had inge broken en toen twee antieke klakken had buitgemaakt. Met de aanhoudig van de verdachten heeft de politie een uitermate goede vangst gedaan. Beide mannen werden reeds geruime tijd door de politie in de gaten gehouden maar tot 21 oktober was men er niet in geslaagd hen in de kraag te vatten. Het tweetal wordt er van verdacht behalve in Goes ook inbraken en diefstallen te hebben gepleegd in Haamstede (drie gevallen), Bergen op Zoom (drie gevallen), Krab- bendijke (twee gevallen), en voorts in St.-Maartensdijk, Veere, Putte Zierikzee en Breda. (Vervolg op pagina 9) (ADVERTENTIE) B Voor de met ruime keus uit honderden stuks vindt U In de speciaalzaak Pelterijenhuis VERMEULEN Vismarktstraat 19 Breda (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een be langrijk deel van het bedrag van f 350 miljoen dat door het kabinet is uitgetrokken voor extra maatregelen op sociaal gebied, zal worden besteed aan experimenten met vervroegde pensionering van bouwvakarbeiders en onderwijzend personeel. Dit heeft minister-president Den Uyl gisteravond meegedeeld na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. „Over expe rimenten zal nog wel overleg moeten worden gevoerd met het bedrijfsleven", aldus Den Uyl. De premier deelde voorts mee, dat voor stimulerings maatregelen op economisch gebied een bedrag van f 550 miljoen zal worden uitgege ven. Het grootste gedeelte van dit bedrag zal worden besteed aan steun voor be drijven die met sluiting wor den bedreigd". Dit is vooral noodzakelijk gezien het feit dat er nog geen tekenen zijn die wijzen op een spoedige verbetering van de conjunc tuur in Europa", aldus Den Uyl; „Ik denk hierbij met name aan de nog steeds toe nemende werkeloosheid in België en Frankrijk. De wer keloosheid is daar in verhou ding al stnkken groter dan in ons eigen land. Dat geeft re den tot grote bezorgdheid".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 1