KINDEREN TAAL Landschappen van P.Huwé: sfeer WEER EEN WAPPER J1 r WAS HET MAAR WAAR! NIEUWE ROMAN VAN MULISCH vut H F" VHJ I Hoogt te Utrecht; 7 Israëlische speelfilms. In April Nederlandse I filmweek in Israël. y j i jdschrift kleuterboekenproject in brabant orm xpositie oek ota bene kostelijke ve r h al e n^é nateken n ilMtlPlS jjir 'r ijséjÊ Eindredactie Henk Egbers ouder weg zien gaan, is die over de kinderen en overleg ple gen over bijvoorbeeld hun op leiding, maar dan zonder huwe lijksband. Dat onderscheid tus sen hun ouder-zijn en hun echtgenoot-zijn is voor veel mensen een toer." RINZE BRANDSMA kijken. Het is een pure weten schap, toegepaste psychologie". Hij adviseert de tv. "Mogen we even een acteur langs stu- ren?"En die moet dan in een paar uren leren waar jij een le ven over hebt gedaan. Ik begin met zijn persoonlijkheid eruit te kietelen. En na een poos gaat net wel maar hij krijgt natuurlijs nooit de finesses van de presen tatie. Ik heb een handleiding ge schreven; de kunst van het zak kenrollen. Je leert de techniek maar dat is niet voldoende. Je moet toegang verkrijgen tot je slachtoffer. En in het begin hoor je: blijf van mijn zak af. Je be gint met een sof, zo moet je he leren, maar langzaam word J vrijer en valt de druk van je at Noemt enkele wereldvermaarde collega's "Okito, die kwam ui Holland, uit de Bambeig- dynastie. Hij zag eruit als ee Chinees en hij liet een grote ha vrij op het toneel zweven. Chefa io, de grote Italiaanse illusio nist. Kanalog die auto's van toneel liet verdwijnen, Houdi (maar die was vooral goed in 8) eigen publiciteit") en Kio u Rusland. Als iemand zes duw uit iets haalde, kwam hij er mal zestig. En Dai Vernon, uit Ame rika, die de prof werd genot"11 Die man is nu tachtig. Hij heeft baanbrekend werk op het g bied van vinger-techniek n' speelkaarten verricht. Dat z'! de echte, gewone speelkaart! i maar wel van de allerbeste kW e liteit'" Henk Vermeyden e tevreden op als president zoveel geluk is op me toege|V d men. Ik heb zoveel mensen t- moois kunnen geven". r JAN koese" OSCAR Jespers, beelden en te keningen: de tentoonstelling, die eerder in Maastricht en Breda te zien was en waaraan we uitvoerig aandacht schonken is tot 16 nov. nog te zien in het cultureel centrum van Knokke-Heist. NEKKA 75 vindt plaats op zondag30 nov. in het sportpaleis te Antwerpen. Naast de Vlamin gen, Johan Verminnen, Miel Cools en Urbanus van Anus o.a. Bretoen Alan Stivell, Ierse groep The Dubliners, Nederlandse Fungus en Duitser Reinhard Mev. BIBLIOTHEEK en Prenten kabinet van het Provinciaal Ge nootschap te Den Bosch zijn ge durende de hele november- maand gesloten wegens verhui- zing. MAREIKEGeys exposeert tot 19 november haar schilderijen in galerie Troutzaerte in West- «°i{eT RITME van het hart (70 a I 72 slagen per minuut) wordt uit- gangspunt voor een nieuwe mu- zikale compositie van Marius Monnikendan en Rogier van Ot- terloo. Natuurlijk in opdracht van de Hartstichting. Uitvoe- I ring in 1976. t GÉRARD Fromange, schilde rijen en grafiek, in De Moriaan, Markt Den Bosch; tot 17 nov. JAcyUES van de Smissen, schilderijen; tot 22 nov. in gale rie Micro. Heuvel, Oosterhout. ISRAËLISCHE Filmweek tot en met 5 nov. in filmhuis 't DE GETIJDEN van Harry Mulisch; tentoonstelling n.a.v. I zijn Mijn getijdenboek, enige tijd geleden verschenen auto- I biografie, in Letterkundig Mu- seum Den Haag. Van 3 nov. tot I en met 28 nov. GRAANZOLDER-avonden - I literatuur en engagement -, se- I rie in de Kiekenhoeve te Essen I (Big). Gisteravond Lampo ge- I mist? Dan op 12 dec. Miep I Diekman; 23 jan. Mireille Cot- I tenjé; 12 maart: Ant. Koolhaas. I GLOBE brengt op 7 nov. de I première van Shakespeare's Leer om Leer in schouwburg Eindhoven met o.a. Siem Vroom, Henk Rigters, Henk Mo lenberg, Sacha Bulthuis en Femke Boersma. TEATR Studio uit Warschau maakt komende elf dagen toer- née door ons land o.a. 4 nov. Breda, 11 nov. Rotterdam (met Replika) en 8 nov. te Rotterdam (met Dante). JEUGD EN CULTUUR-: Het laatste nummer van de 20e jaar gang van dit tijdschrift, dat zich o.a. ten doel stelt: „oproeien j tegen vervlakkende invloed van de informatie waarmee ook jonge mensen telkens weer tot E zinkens toe worden over- spoeld". In een artikel „Arbeid I als besta ansv er vulling?" van I prof. dr. T. ten Have stelt deze l o.a.: „Het wordt dringend nodig om een nuchtere benadering van het bestaansnoodzakelijke werk te ontwikkelen, om de feitelijke situatie in de werkbeleving te confronteren met adequate be ginselen, en om tenslotte te zoe ken naar wegen en middelen om een optimale situatie te berei ken". Hans Achterhuis schrijft, onder de kop „De mogelijkheid om samen het leven te verande ren", over Mao's vrijheidsden- ken, terwijl Roger Caraudy zoekt naar „De basis in het j marxisme en het chistendom". Gabr. Maes portretteert de fran- stalige dichter en wijsgeer Lanza del Vasto en dr. J. v. d. Ven doet hetzelfde met Albert Schweitzer. „De pers werkt in de lijn van het overheidsgedrag in strafzaken. We zien het me rendeel van de pers hier in de poiitieberichtgeving met een vergelijkbaar jachtinstinct de dader tot object maken" meent tenslotte prof. dr. G. Hoefnagels in zijn tweede artikel over Mis daad en pers (J. en C., Oedenko- venstr. 37, Borgerhout- Antwerpen) Dezer dagen las ik ergens, dat de rijksgrens tussen Neder land en België, wat betreft de Nederlandstalige literatuur, geen grens meer zou zijn. Was dat maar waar! Op een perscon ferentie in Antwerpen, naar aanleiding van de 39e BOEKEN BEURS VOOR VLAANDEREN wierp ik dit balletje op. De reacties waren niet mals. De administratieve rompslomp aan de Nederlandse grens bij import van boeken uit Vlaanderen; het negeren van het Vlaamse boek in de Nederlandse pers; de claim van Nederlandse uitgevers op Vlaamse uitgevers - om enkele redenen te noemen - maken het nog steeds onmogelijk om het Nederlandstalige boek vanuit België voldoende ingan gen in ons land te laten vinden. Natuurlijk worden in ons land een aantal Vlaamse schrijvers gelezen (Lampo, Walschap, Gijsen, Boon, Claus, Raes e.a.), maar die openen via Neder landse uitgevers. Mare Andries vertelde me bv. dat, toen hij in de zestiger jaren bij de Bezige Bij uitgaf, zijn boeken in Neder land goed liepen Maar om ook in Vlaanderen gelezen te wor den ging hij over naar een Vlaamse uitgever en afgelopen was het met de verkoop van zijn boeken in Nederland. Duidelijk wordt in Vlaanderen gevoeld, dat de rijksgrens er nog duide lijk is, wat literatuur betreft. Daar is de laatste jaren niets aan verbeterd, zo werd gezegd. En dat is jammer, want Vlaande ren biedt momenteel, naar mijn gevoel, méér evenwaardig jong talent dan Nederland. Maar onbekend, maakt onbemind. Deze jonge auteurs komen niet in de krant, omdat ze niet bekend zijn. En ze worden niet bekend, omdat ze niet in de krant komen. Een reden temeer, om zelf eens een kijkje te gaan nemen op de Vlaamse Boekenbeurs, waarop in 68 stands een 25-tal Vlaamse uitgeverijen en veertig Nederlandse (im porterende) uitgeverijen hun nieuwste uitgaven tonen. Vorig jaar werd deze beurs door bijna 90.000 mensen bezocht. he vis De BOEKENBEURS VOOR VLAANDEREN is de grootste manifestatie - en daardoor de uitgebreidste informatie - op het gebied van boeken in hetNe- derlandstalige gebied. Neder land kent een dergelijk gecen traliseerd overzicht niet, omdat de Boekenweek zich hier met name in de boekhandel zelf af speelt. De Vlaamse boekhandel erkent, dat hij achterligt bij de Nederlandse en dat daarom zo'n overzicht in Vlaanderen urgen ter is. Maar welke Nederlandse boekhandel kan tegenwoordig nog een allround overzicht ge ven van hetgeen er verschijnt (11.000 titels per jaar; alleen in Nederland). Daarom is de beurs in Antwerpen een welkome aan vulling voor informatie. Het aantal geëxposeerde titels be draagt ongeveer 25.000 van in totaal 250 Vlaamse en Neder landse fondsen op 5000 vier kante meter van het Bouwcen trum aan de Jan van Rijswijk- laan. Van 1 tot en met 11 novem ber kunt u er dagelijks van 10.00-19.00 uur terecht (entrée 10 Frank). Het thema is „Eenmaal lezen, tweemaal leven". Daarover valt te twisten, maar dat is niet zó belangrijk. In de uitgebreide boekengids (326 pagina's 30 fr), gaat Hubert Lampo daarop in en betoogt o.a., dat de tv (in tegen stelling tot de radio indertijd) positief gewerkt heeft op het le zen. Ook is er een onderzoek uit gevoerd onder de studerende jeugd over het boek in de vrijet ijdsbesteding, waaruit interes sante zaken naar voren gekomen zijn. De vrijetijdsbesteding ge eft bv. deze voorkeurslijst bij de jongeren te zien: 1. tv-kijken; 2. muziek beluisteren/beoefenen; 3. sport; 4. boeken lezen; 5. krant/tijdschrift; 6. hobby; 7. jeugdbeweging; 8. bioscoop; 9. schouwburg; 10. andere vor men. Toch liet de voorzitter van de VBVB (de Vlaamse tegenhanger van onze CPNB) zich in verschil lende opzichten somber uit. Hij sprak zijn angst uit voor toene mende fuseringen, waarbij vooral de Nederlandse uitgevers de Vlaamse in hun klauwen krijgen; voor het feit, dat „Vlaanderen de vuilnisbelt van de Nederlandse- en Franse boe kenmarkt wordt"; voor de ag- gressiviteit van de Walen met hun reclame voor het Fransta lige boek; voor een eventuele opheffing van de verticale prijs binding, waardoor het boek en kel nog met economische maat staven gemeten gaat worden en bepaalde boeken en jonge schrijvers tussen wal en schip zullen vallen; voor de admini stratieve rompslomp aan de grens bij het geinport eerde boek, waardoor kostenverho gend wordt gewerkt etc. Ondanks dit sombere geluidt biedt de Boekenbeurs de bezoe ker iedere dag een interessant programma van voordrachten en lezingen. Ter informatie volgt hier een greep uit dit pakket: Vanmiddag: 14.00 u.: Jef Ge- eraerts leest voor uit zijn juist voltooide Gangreen 3; 16.30 u.: Phil Bosmans over „220.000x Menslief ik houd van je n.a.v. het nieuwe „Bloemen van geluk". Zondag 2 nov. 15.15 u.: prof. j. Smeyers interviewt Nellie Ro- siers, Paul Collet en Pierre Druot n.a.v. hun verfilming van Dood van een non; 16.30u.:mgr. E. de Smedt houdt'een pleidooi voor meer hartelijkheid n.a.v. zijn nieuwe boek Dag Vriende lijk licht. Maandag3 nov.: Willy de Blesser, Felix Dalle, Robin Hannelore, Jos Murez, Frans Depeuter, Lodewijk Peeters, Jan den Weghe, Fréd de Swert, Jet Jorissen, Alice Kant stellen hun jongste roman voor. Dins dag 4 nov.: 14.30 u.: Ontdekking van Deense literatuur; 15.45 u.: Michel v.d. Plas over zijn „In het land der Belgen". Woensdag 5 nov. 15.15 u.: Wie was dr. Au gust Borms? door Karei Dillen; 16.30 u.: Ward Ruyslinck- première van Film door Frans Buyens. Donderdag 6 nov. 14.30 u.: Saint-Rémy: Het Oosten en de tweede ziel (i.v.m. verschij nen van Lao Tseu: Tao te king); Vrijdag 7 nov. 15.00 u.: Walter Roland: Niets dan de waarheid - 15 interviews met voormalige leden van de Waffen-SS; 15.45 u.Karei Jonckheere vlucht voor zijn sirene. Zaterdag 8 nov.: 14.00 u. Lezing prof. H. van Praag over zijn parapsychologi sche bibliotheek; 15.15 u.: bont kinderprogramma; 16.30 u.: Tina Fransen, Simon Vinke noog, Herman de Vos e.a. over hun kruistocht naar kennis. Zondag 9 nov.: 14.00 u.:Chr. Ti- tulaer over de toekomst der ruimtevaart; 15.15 u.: Marnix Gijsen over de leerjaren van Jan Albert Goris. Maandag 10 nov. 14.00 u.: nieuwe poëzie; 16.30 u.: Jan Emiel Daele en Johnnie Ver- straeten praten met publiek over hun nieuwe werk (De Moe dergodinnen en Maria, een vrouw van deze tijd); dinsdag 11 nov.Patricia Lansoen en Jotie 't Hooft: Jong dichtendVlaande- ren;Inl. Karei Jonckheere; 14.00 u. spreekbeurt Gerard Reve; 15.15 u. voorstelling Antigone- cassette. Nogmaals: dit is ongeveer de helft van het programma, dat op de beurs te volgen is. Daarom: wie graag bij wil blijven ten aanzien van hetgeen zich op de Nederlandstalige boekenmarkt afspeelt en aanbiedt, kan niet beter doen dan deze jaarlijkse beukenbeurs in Antwerpen be zoeken. H.E. IfrmTp-i -f. 0:- „Er is een gat van 20 tot 30 jaar gevallen.De traditionele lijn is gebroken. In de jaren zes tig werden we gedeclasseerd tot folkloristen. In dezelfde jaren werd op de academies volledig vrij gewerkt. Nu er weer een herwaardering voor het figura tieve, voor het landschap, ont staat zitten we met een stel klootzakken, die het technisch niet kunnen en met een aantal verzuurde kunstenaars, die ja renlang afgewezen werden". Dat zegt de Vlaamse kunstenaar Paul Huwé (62) die verzuurd zou moeten zijn volgens deze theo rie, maar niet die indruk maakt. Die indruk maakt ook niet zij tentoonstelling van gloeiende landschappen in pastel, die tot 24 november te zien is in cultu reel centrum De Beyerd te Bre da. Het is zijn eerste expositie in Nederland. Zijn grote kracht is dat hij zijn gang is blijven gaan en zo een oeuvre heeft opge bouwd in een genre, waarin hij - zouden de Vlamingen zeggen - „een grote meneer" is. Hij werkt en woont in Ge- raadsbergen. Daar in de Vlaamse Ardennen puurt hij ook zijn inspiratie; proeft hij met name aan de steeds wisselende seizoenen. „Geen enkele winter is dezelfde", zegt hij. Daarom wordt hij telkens opnieuw ge raakt door de streek, door het verandelijke licht, door de ver schillende sferen. Pastel is zijn materiaal geworden; even moei lijk te hanteren als het gemakke lijk lijkt, omdat het verleidelijk vals en kitscherig kan werken. Maar Paul Huwé beheerst het om zijn „emotionele visie" op het landschap over te dragen in een flits van vlammend coloriet. Hijzelf is er het meest van over tuigd, dat dit ook een voortdu rend gevecht is met het land schap en de materie: dat het re sultaat soms tegen „het plaatje" aanligt. Maar in de meeste ge vallen weet hij het landschap boven zichzelf uit te heffen tot een ervaring. Hij maakt daarbij gebruik van verschillende uitdrukkingvor- men; stijlmiddelen, als je wilt. „Ik heb geen behoefte aan ab stract te werken", zegt hij. Wat weer niet wil zeggen, dat hij soms niet abstreherend te werk gaat. Hij kan en wil er niet over theoretiseren. Dat gebeurt naar zijn gevoel soms te veel. Hij trekt er op uit; zieten voordat hij begint te werken, bestaat de pastel al in zijn geest. Bij het vastleggen van zijn visie, voelt hij zich tegelijk een beetje „het geweten van deze tijd". Mensen kijk wat we nog hebben aan landschap. Hoe lang nog? Zijn grootvader was ontwer per van kant. „Vooral bij mijn kleine werkjes" vertelt hij, „zeg ik soms: kijk, mijn grootvader is daar. Zijn grootmoeder, Jaco- bine van Campen, was een Bre dase. Dat voegt hij er nu met enig genoegen aan toe. In zijn jonge jaren zaten zijn vrienden in het befaamde schildersdorp Sint-Maartens Latem, waar hij iedere week heentrok. De Sutter had invloed op hem. Was be vriend met Nel Wouters. Was een van de weinigen, die Stijn Streuvels in zijn huis ontving en vindt het nog dom van zichzelf, dat hij niet inging op Streuvels uitnodiging om een van zijn boeken te illustreren. Pol Huwé is zich bewust van de invloeden, die al die kontakten op hem hebben gehad. Daar is in zijn pastels wel iets van terug te vin den. Maar hij heeft ze op een persoonlijke manier verwerkt en spreelrt dan met enig misprij zen over degenen, die met een scheut Permeke e.a. in hun werk trendgevoelig op de verkoop werken. En de goegemeente trapt erin. „Niemand vraagt mij om dit werk te doen", zegt hij. „Maar ge doet het; kunt niet anders. Tegenwoordig wordt het pro bleem van het onderwerp ge steld. Men vraagt zich af: wat Er was eens een schooladvies dienst, die ontdekte, dat de kin deren in zijn rayon achterstan den hadden in de taalontwikke ling. Met andere woorden: de kinderen konden onvoldoende zichzelf duidelijk maken met de Nederlandse taal. Het is voor stelbaar, dat dit een ontdekking is, die niet alleen in dit geval in het gebied rond Oss gedaan kan worden. Daarom is het wel zin nig kennis te nemen van een project- een kleuterboekenpro ject dat op 21 kleuterscholen in deze streek plaatsvond. In het blad Kleuteropvoeding (num mer 10 Noordhoekring 65, Til burg) vonden we daarover een uitvoerig verslag. De schooladviesdienst in Oss wilde verbetering in de taalont wikkeling terecht Jaten begin nen bij de kleuters. Het werd echter geen zaak van de kleuter scholen alleen. Gezinsbenade ring stond voorop. Eenvoudige kleuterboeken zouden een mid del kunnen zijn, zo werd terecht gedacht, om de ouders samen met het kind tot meer spreken en gedachtenuitwisseling te bren gen: de taalcommuniecatie zou daardoor bevorderd kunnen worden. Met behulp van de bi bliotheek en in samenwerking met de schoolbibliotheekdienst werden boekenpakketten - met gebruikssuggesties voor de ou ders - samengesteld. Gedacht werd het project later uit te breiden naar het basisonder wijs. Er werden zes stagiaires van een pedagogische academie en de Leergangen opgezet om het project te begeleiden. Na ver moet ik doen? Daarin licht het rotte van deze tijd. Men schil dert en tekent niet meer! Tussen '33 en '58 heb ik praktisch niets verkocht; alleen als ik geld no dig had". „Waarom nog een landschap schilderen als je het al ziet en rechtstreeks ervaart? Tjaeen kunstenaar wil zich dat land schap toeëigenen met zijn eigen sfeer op dat moment; ja, dat is het wel. Ik geloof ook niet dat kunstenaars graag afstand doen van hun werken. Ik heb voor deze tentoonstelling 71 werken uitgezocht. Daar waren er bij, die ik al afgeschreven had en die ik nu opeens weer goed vindt. Ik wil het tegenlicht op zak heb ben", Het tegenlicht speelt bij veel landschappen een grote rol en hij heeft dat dikwijls zó op zak, dat het bepalend is voor die typische sfeer in zijn land schappen. „Een sfeer, die ge moet kunnen rieken", zegt hij zelf. Voor liefhebbers van land schappen is er op deze tentoon stelling veel te genieten. Omdat i'uist die sfeer vaak zo raak is :arakteriseerd selecteert het werk zich als het ware vanzelf uit voor de beschouwer. Moge lijke invloeden uit impressionis tische, expressionistische, ku bistische, Latemse hoeken neem je graag op de koop toe, want het blijft Paul Huwé. H.E. harry mulisch heeft, na vijfjaar (De verteller 1970) weer een roman geschreven twee vrouwen (uitgeverij De Be zige BIJ f 16,50). Nu is Mulisch één van de schrijvers, die bij voorbaat al door de een verheer lijkt, door de ander vergruisd worden; auteurs met hun eigen publiek, of beter hun eigen re censenten. Deze roman geeft tule aanleiding om deze twee kamp in leven te houden, ik ge loof niet mezelf tot een of andei kamp te hoeven rekenen. Vooi nujn eigen rekening: ik vind hel °P zijn minst een interssantt roman. Misschien voor velen eer wat bizar verhaal uit de Am sterdamse wereld, maar de the jnatiek van menselijke relaties hoe modieus actueel misschier dan ook - is herkenbaar. Boven dien laat het verhaal zich boei end lezen. Het verhaal. Een conserva trice van midden dertig is ge scheiden van schrijver- recensent Alfred, die nu met Ka rin en kinderen leeft. Zij ont moet Sylvia, een kapster, die zij waardeert om wat ze is en niet om wat ze weet; beide vrouwen moest offeren op het altaar van voelen zich verbonden in een Sylvia". Het was Sylvia die haar erotische liefdesrelatie. Het eerder dwong de gekruisigde enige wat in deze relatie ont- Christus te symboliseren. Het is breekt is het kind. „Als je je al- ook Sylvia, die even plotseling J "X'v tijd een dochter voelt, is er maar verdwijnt metAlfred. Maar één manier om van je moeder af ze komt terug. In verwachting, te komen, en dat is door zelf „Een kind van jou, via Alfred" moeder te wordenIk had het (de kunstmatige inseminator(. barbaarse gevoel, dat ik haar Met een deus ex machina maakt Alfred een einde aan Sylvia's le ven, We vernemen dit verhaal in de vorm van een aantal flash backs, terwijl de ik-figuur (de conservatrice) op weg is naar Nice, waar haar moeder stierf. „Van de ene dode ben ik naar de andere gereisd, Sylvia ligt stil in de duinen begraven, ons kind in haar....loodrecht onder mijn raam gaapt het gat als een wach tend graf. Ik kan eerder beneden zijn dan de echo van mijn schreeuw terug is". Einde. Met het slot ben ik niet erg gelukkig. Het is me te theatraal; te geforceerd, al krijg je de in druk, dat Mulisch vertelt vanuit „het leven". Ten aanzien daar van vind ik de volgende opmer king in dit boek nogal gewaagd: ,De moderne Nederlandse lite ratuur vond zij prachtig, ver moedelijk omdat die, op één of twee schrijvers na, uitsluitend bestaat uit een veredeld soort boeken voor de rijpere jeugd, die niemand na zijn vijfentwintig ste nog leest". Dat betekent niet, dat de the matiek, die Mulisch in dit boek aansnijdt nu enkel op het plan van de rijpere jeugd zou liggen. Zonder overigens veel te theore tiseren - al wordt er wel wat li teratuur van elders en kunsthis torie bijgesleept - raakt Mulisch een aantal problemen aan, die in het zoeken naar de betekenis van menselijke relaties een rol spelen. De basis - de moeder- /dochter relatie - wordt me ech ter wat te „verkrachtend" opge diend en is uiteindelijk toch ge- ënt op een spiegelbeeld van de geijkte man-vrouwrelatie. Het is verleidelijk om een auteur van Voer voor psychologen en Het seksuele bolwerk te gaan analy seren op grond van bijvoorbeeld deze geschriften, maar ik geloof, dat we dan ten aanzien van een roman als deze te zwaar tillen. Er zitten overigens voldoende toespelingen in het boekje, die daartoe aanleiding zouden kun- loop van tijd werden de ouders geënquêteerd en werd uitvoerig gerapporteerd. Daarbij werd vooral aandacht geschonken aan het voorlezen en het praten over het gelezen boek. Over het algemeen kwam het kleuterboekenproject bij de ou ders zeer positief over. Boven dien, zo werd geconcludeerd, lijkt het hele project voor veel scholen een uitstekend instru ment voor een eerste stap in de richting van de ouderparticipa tie; hoewel men van mening is, dat het project geen grote in vloed heeft gehad op de relatie school-ouders. Bovendien is er het idee, dat de kleuterscholen teveel mogelijkheden onge bruikt lieten liggen. Eerder bleek, dat het een typisch middenklas-project geworden was en de probleemkinderen uit de lagere sociale klassen niet be reikt werden. Dat is in het kort een samen vatting van dit project, dat mo gelijk anderen aan het denken kan zetten. Vraag is o.a.: waar- aan meet je een gebrek aan taal ontwikkeling af? Wat versta je onder taal? Een taalontwikke ling, die alleen gebaseerd wordt op het lezen van boekjes is wel erg schraal. Als onderdeel van een totaal expressie-pakket is het op zijn plaats. Er zijn meer talen, dan de taai gevormd door letters. En dan is het link om uit te gaan van de geijkte sociale la gen der bevolking. Het gebeurt niet zo vaak, dat een orgelplaat een gouden plaat wordt. Dat is wel het geval met de plaat 'Rendez-vous met Michelle Leclerc". Deze BMG plaat werd nl. 25.000 keer verkocht en daar voor kreeg deze week de organiste titulaire van de Grande Cathed ra Ie te Sens de gouden plak. Deze plaat werd haar ter hand gesteld door Jan van den Heuvel te Dordrecht, omdat haar veelgevraagde plaat een opname is van haar spel op Het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk te Ridderkerk. De Franse organiste (zie foto) niet inter nationale bekendheid. Haar platen zijn o.a. in Frankrijk, Bondsre publiek Duitsland, DDR, Polen, Canada, USA en Australië ook veel gevraagd. l "f 3% i.p 'QA; 4T' i nen geven, maar ze zijn teveel als losse opmerkingen in de dia logen geplaatst om tot een slui trede te komen. Mulisch laat Alfred bijvoor beeld zeggen: „Ieder mens heeft geloof ik het gevoel dat hij er eigenlijk niet bijhoort, bij het leven van andere mensen. Dat hij op een of andere manier iets anders is, een gast, en hij doet alle mogelijke moeite om te zor gen, dat de anderen dat zullen merken. Dat is het gevoel, dat alle mensen gemeen hebben, en daardoor horen ze juist bij el kaar".". Nu hoef je door Mulisch geen gevoelens te laten aanpra ten. Ieder (ook de lezer) zou ge voelens moeten hebben, die hij werkelijk voelt. Maar omdat dat meestal nog lang niet het geval is, is deze roman wel een goede illustratie van het feit hoe men sen met hun eigen gevoelens overhoop kunnen liggen. Toen, vorig jaar, de Verzinsels van Vader Wapper verschenen waren we zeer enthousiast over dit kostelijke boek. Hebt u het nog niet? Schaf het alsnog aan, dit „strip"-boek vol heerlijke tekenin gen. ARNE ZUIDHOEK, de maker ervan, heeft nu een tweede boek laten verschijnen bij De Fontein: SPROOKJES EN LEGENDEN VAN DE ZEE-vertelsels van de wereldzeeën. De bescheiden onder titel is: Verzinsels van Vader Wapper 2. Het boek verschilt wat van karakter in vergelijking met zijn eerste verzinsels; er ligt méér nadruk op de tekst. Aan de hand van een groot aantal bronnen vertelt Zuidhoek verhalen over schepen, scheepslieden en wereld zeeën; van Veere tot Hongkong en de Stille Zuidzee; verhalen over de wonderlijke krachten van de zee, over merkwaardige schepen en nog merkwaardiger zeelieden, onder wie letterlijk - Jan Doedel niet ontbreekt. De verhalen - voor jong en oud - zijn fijn verteld en hebben dikwijls een ironische ondertoon, die bijvoorbeeld doet denken aan de verhalen van Herman Pieter de Boer. De mens en de zee met elkaar in concurrentie, gevangen in een spookachtige fan tasiewereld. Een apart onderwerp daarbij blijven zijn tekeningen. Bestond zijn vorige boek met name uit tekeningen, in dit boek beperkt hij zich tot het illustreren van de verhalen. Maar deze zijn weer prachtig. Het zijn vooral de tekeningen in fijn penneschrift, die boeiend zijn. Wapper is. zoals hij dat met name in zijn vorige hoek toonde, van alle markten thuis. Bij de sprookjes uit het verre oosten in dit boek, laat hij bijvoorbeeld weer zien hoe goed hij de pastiche, de bedrieglijke navolging van andere bestaande tekenstij len, beheerst. De dertig pentekeningen - ten dele in kleur - geven opnieuw de eigen Wapper-karakteristiek aan dit boek, waarin Zuidhoek zijn capaciteiten als goed verteller en goed tekenaar heeft gecombineerd. De prijs van sprookjes - wat robuuster uitgegeven dan het vorige boek - is het dubbele van zijn eerste: f 29.80. Dat is niet zó goedkoop, maar je krijgt er wel iets voor. Een fijn boek om bijvoorbeeld in de komende tijd aan iemand anders cadeau te doen. U kunt het uiteraard ook aan uzelf cadeau doen en daar zult u dan geen spijt van krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 19