Kinderen vaak onnodig dune van scheiding Afscheid van een magisch meester Vrij nit- Scheiden doet lijden: een fraai spreek woord, dat maar al te vaak opgaat als een echtpaar besluit uit elkaar te gaan. Hoe moeilijk ook, de problemen van zo'n schei ding zijn overzienbaar als het echtpaar met z'n tween is. Echt moeilijk wcrdt het mees tal als er ook kinderen zijn. Een nog niet verouderd argument dat dan op tafel kan komen is dat het „voor de kinderen" beter is bij elkaar te blijven, hoe kapot de huwe lijksband ook is. Rapport Voorbereiding Blijvend contact vrij uit Set RITME van het har ijdschrift Vaak is dat argument vals: zo goed is het niet voor 'n kind op te groeien in een sfeer van haat, nijd en verwijten. Een kind moet een veilig, rustig thuis hebben, zonder voortdurende drama's die over zijn hoofd uitgevochten worden. Omdat er eigenlijk maar bar weinig bekend is hoe kinderen reageren op een schei ding van hun ouders en welke afspraken in het belang van de kinberen precies gemaakt kun nen worden, komt daar een on derzoek naar. Op 14 november komen deskundigen alvast op een symposium bijeen dat geor ganiseerd wordt door de NGR, de Nederlandse Gezinsraad in Den Haag. Er zullen hulpverle ners (advocaten, maatschappe lijk werkers, gezinsvoogden) en gescheiden mensen met elkaar praten. Kernpunt zal er de om gang tussen de ouders en de kin deren na de scheiding van de ouders zijn. Over die problematiek is eer der dit jaar een rapport van het ministerie van CRM verschenen; een rapport uitgebracht door de NGR en het produkt van de Commissie Omgang .Ouder schap van de sectie onvolledige gezinnen van de Gezinsraad. In die commissie zaten vertegen woordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, advocaten, alleenstaande ouders, geschei den mensen, een kinderrechter. Met ondermeer een pleidooi voor een symposium kreeg de minister vail CRM een lijst voor stellen bijgeleverd. Uit een gesprek met twee mensen uit die commissie, men sen die nu hard werken aan de voorbereiding van het sympo sium, blijkt dat de problemen van bij een scheiding betrokken kinderen eigenlijk een braaklig gend terrein is. „Het is ook voor de kinderen een soort rouwpro ces", is een van de weinige, be kende gegevens. „Er wordt im mers ook bij de kinderen een wezenlijk deel van hun leven weggenomenzegt mr. Th. W. L. baron van Heemstra, voorzit ter van de commissie en secreta ris van de Utrechtse Raad voor de Kinderbescherming. „Mis schien dat veel kinderen denken dat die ene ouder wel weer te rugkomt, maar in hoeverre een kind de scheiding van zijn ou ders begrijpt en verwerkt, daar is heel weinig overbekend," zegt mevrouw drs. J.A.H. van Veen-Muller, studie-secretaris en staf-functionaris van de NGR. Beiden benadrukken ze dat een kind niet past in een juridis che procedure met twee (of meer) tegen over elkaar staande AMSTERDAM - Hij legt zijn hoofd op het blok. Twee worteltjes steken ter diepte van zijn kaak naar buiten. Het guil lotinemes suist neer. De wortels zijn in tweeën. Het hoofd grijnst. Henk Vermeyden, 24 jaar lang president van de Nederlandse Magische Unie, en kweker van goochelaars van wereldformaat, heeft zondag afscheid genomen. Een jongere kracht moet de leiding overnemen van het vin gervlugge gezelschap dat 30 tot 40 profs en ongeveer 600 se rieuze amateurs in een hoedje vangt. Vermeyden heeft niet al leen een groot gedeelte van hen getraind, maar ook voorzien van acts, op maat van de persoon lijkheid gesneden. Het verbe terde guillotinemes is (gezien de worteltjes) een van zijn jongste creaties. De maestro in zijn stu dio: modieus sierlijke handjes, vrouwelijke gebaren, een vitrine vol trucs, een bibliotheek met acts tot uit Thailand en La Paz; onderscheidingen-plakken-med en beridderd door magiërs en tovenaars, illusionisten en pres- tidigitateurs, zakkenrollers en boeienkoningen. "Doe eens een kaarttruc me neer Vermeyden. Dat vind ik al tijd zo mooi van de film. "Ach nee, dat is zo ouderwets". Doe me nou een lol. "Vooruit dan maar". Kaarten spatten naar voren, een wervelwind in rood en zwart, vliegende harten en flitsende schoppen. Hij schrijft iets achter op mijn blocnote. Ik moet schudden en couperen. Hij vraagt me of ik tevreden ben. "Zeg eens een getal tussen de vijf en de tien". Ik zeg Zes". Ik moet zes kaarten afpakken van partijen: toch immers de prak tijk van een scheidingsproces. „Daar heeft de oude recht spraak aan meegeholpen, omdat er toen nog de kwestie van de schuldvraag was. Nu hoeft nie mand de schuld meer te krijgen, maar de advocaten verdedigen nog steeds twee partijen als het om zaken van boedelscheiding en alimentatie gaat. En in een rechtszaak zijn er altijd twee partijen. Nou, zoiets is niet goed voor de kinderen." Beide commissieleden zijn het eens met het in het rapport ver dedigde standpunt dat het kind zelf geen (derde) partij mag zijn. Mevrouw Van Veen: „Een kind boven de 14 wordt wel gehoord door de rechter. Die leeftijd kan best wat lager en de advocaten zouden bij het afwegen van alle belangen ook rekening moeten houden met die van de kinderen. Maar als het kind een partij wordt moet het een keuze maken tussen de ouders. Dat mag je het kind niet aandoen, het komt in conflict met zoveel verantwoor delijkheid." En Van Heemstra: „De mon digheid van een kind is een moeilijke zaak. In hoeverre kunnen vzij een goede keus ma ken, als ze dat zouden moeten. Als ze van de ouder tegen wie ze gekozen hebben een fiets krijgen willen zij daar ineens wel naar toe." Die eigen verantwoorde lijkheid van het kind bij schei dingszaken zal op het sympo sium een „hot item", een belang rijke kwestie worden, voorspel len beiden. Jammer vindt mevrouw Van Veen het dat er geen groepering is van kinderen van gescheiden ouders, iets in de geest van de Bond van Minderjarigen. Zon der zo'n groep of vertegenwoor diging wordt ook op het sympo sium wel gepraat óver maar niet mét kinderen die de dupe zijn geworden van een scheiding. In sommige gevallen hoeft het kind niet méé onder een schei ding te lijden. Als een van de ou ders een sterk afwijkend gedrag vertoont (bijvoorbeeld uiterst agressief is) is het voor de andere ouder en de kinderen beter dat die ouder weggaat en wegblijft. „Het hangt ook af van de leef tijd van het kind, hoe lang het de ouder die weggaat meegemakt heeft. Neem als voorbeeld een baby van wie de moeder her trouwt. Dan is het zelfs niet raadzaam dat het nog contact met de vader heeft, al is het be grijpelijk d^f de vader zijn kind wil zien". Een van de belangrijkste aan bevelingen die de commissie OmgangOuders .Kinderen na een scheiding doet is een betere voorbereiding van de partners, zowel op huwelijk als op ouder schap. Het lijkt misschien kil en zakelijk, maar als twee mensen trouwen zouden ze zich bewust moeten zijn van andere, minder gelukkige situaties tussen hen beiden: ook mensen die van el kaar scheiden zijn eens gelukkig met elkaar geweest. Van Heemstra: „Wij willen graag zien dat echtparen hun verantwoordelijkheid beseffen bij het krijgen van kinderen: niet alleen voor elkaar maar ook voor die kinderen. Zij moeten zich bewust zijn wat er kan ge beuren tijdens een scheiding. Mevrouw Van Veen erkent dat die betere voorbereiding ener zijds ook een manier is om echt scheidingen te voorkomen. „Maar zo leert men ook wat eer der naar het belang van de kin deren te kijken". Waar iedereen in de commis sie het over eens was - en het kwam in het rapport als een conclusie - is dat „het in het al gemeen als normaal wordt erva ren dat het kind na scheiding contact met beide ouders blijft onderhouden". Eén commissie lid wilde dit steeds tijdens de rechtszaak vastgelegd zien. Mevrouw Van Veen: „De meerderheid, waaronder wij, vond dat ook een goed principe, in het belang van het kind. Maar Voor de ouders is een scheiding een moeilijk, emotioneel proces; voor de kinderen, die een ouder weg zien gaan, is dii j scheiding minstens zo zwaar te verwerken. (Foto Ronald Sweering) we vinden niet dat dit punt voor de rechtbank moet komen, tij dens het scheidingsproces. Dat hoeft pas als een vrijwillige overeenkomst tussen de schei dende ouders niet lukt." Een andere conclusie in het rapport stelt met nadruk dat na scheiding tussen ouders niet een totaal nieuwe situatie ontstaat. „Hoewel de relatie", staat er, „tussen de volwassenen als echtgenoten verbroken wordt, is het denkbaar en wenselijk dat zij hun relatie als ouders conti- nuëren". Is dat geen ideaalbeeld? Van Heemstra vindt dat in derdaad een ideale situatie. „Kijk, de ouders blijven na hun echtscheiding niet precies zo naast elkaar bestaan. Er moet alleen een onderscheid komen tussen het echtgenoot-zijn en het ouder-zijn. Het is vaak theo rie, maar het zou denkbaar zijn dat de ouders contact houden over de kinderen en overlegplt-l gen over bijvoorbeeld hun^l leiding, maar dan zonder hum-I lijksband. Dat onderscheid tol sen hun ouder-zijn en hiü| echtgenoot-zijn is voor mensen een toer." RINZE BRANDSMll ''-mm het stapeltje. De zesde is harten acht. "Kijk nou eens op uw blok wat ik geschreven heb". Harten acht. "Ik zou niet graag met u pokeren, meneer Vermeyden". "Nee, dat zou ik maar niet doen". Na de oorlog bestond er een ratjetoe van goochelaars verenigingen. Vermeyden richtte om eenheid te brengen de Magische Unie op. Toen de meesten ordentelijk gebundeld waren, ging Vermeyden een stap verder en werd een soort oefen- meester voor aankomende en gevorderde goochelaars. "Ik maak twee tot drie acts per jaar. Als iemand bij me komt, dan kijk ik eerst wat ik voor hem voel. Heeft hij het, dan maak ik iets voor hem. We gaan praten, een stukje eten, een avondje doorzakken em elkaar beter te leren kennen. En dan maak ik die act op zijn persoon en dan komt hij een half jaar of langer om het uit te proberen. De kunst van het goochelen is dat je van een mug een olifant moet ma ken". Vermeyden kwam uit het bankvak. "Plotseling had ik er geen zin meer in. Ik begon te goochelen met een speld en een zwarte draad. Een sigaret ging rechtop staan in een fles. Van dat eenvoudige werk, begrijpt u Dat trucje heb ik geleerd uit eer boekje van 95 cent. Jaren latei heb ik zelf een standaardwerk geschreven. Ik heb geen winke waar ik suiker verkoop. Hte, komt niemand zomaar binnen Als iemand goochelaar wil wor den, dan vindt hij vanzelf wel dt weg naar mijn studio. Het ge heim van goochelen is al zeker 2000 jaar oud. De Farao's ken den het al. Mozes met zijn staf die slang werd Die man zal geweten hebben dat een slang stijf wordt als je hem op een spe ciale manier beet pakt". Vraag:Hoe verklaart u dan het opensplijten van de Rode Zee?". Vermeyden lacht droevig. Deze truc kan hij nog niet verklaren. Het vreet met aan hem. Hij ver telt dat rond 1700 het goochelen populair werd in de salons na een moeilijke voorafgaande pe riode vol heksenprocessen. "Sindsdien is het goochelen een amusementskunst geworden. Maar vandaag de dag is het een complete wetenschap". Over de lepelbuiger Uri Geiler: "Wat ik denk, zeg ik niet, maar ik heb wel een groot respect voor die nan". Vraag: u denkt dus dat Geiler een goochelaar is en geen handlanger van de duivel?".Ge heimzinnig gelach. Vermeyden geeft zich niet bloot. "De tijd van de goochelaar in zwarte rok is voorbij. Nu treden ze ook in 'en spijkerbroek op Dat doet er liet toe., Als hij maar een act tan brengen die bij zijn persoon- ijkheid past". Hij demonstreert te guillotine, enkele kaarttrucs lie me nederig maken, een vlam lie sneller is dan het menselijk >og, een groot massief voorwerp lat uit een kleinere beker komt. n dan krijg ik een bliksemlesje. Oen gulden verandert van hand. Iet principe is duidelijk. De tuiden glijdt van de ene in de ndere hand, maar de toe- chouwer moet gemanipuleerd vorden dat hij dit niet ziet. Kijk de voet hier, de vinger Jaar, de mouw zo en daar naar kijken. Het is een pure weten-I schap, toegepaste psychologKT Hij adviseert de tv. "Mogen «I even een acteur langs -'.'I ren?"En die moet dan in en! paar uren leren waar jij een le| ven over hebt gedaan. Ik 1 met zijn persoonlijkheid eruit kietelen. En na een poos gaal wel maar hij krijgt natuurlij!! nooit de finesses van de pres»! tatie. Ik heb een handleiding a-I schreven: de kunst van het zai-1 kenrollen. Je leert de techm"! maar dat is niet voldoende J moet toegang verkrijgen tot I slachtoffer. Èn in het beginiw- l je: blijf van mijn zak af, Jei*l gint met een sof, zo moet je^l leren, maar langzaam wonril vrijer en valt de druk van je»: I Noemt enkele wereldvermaard! collega's "Okito, die kwaffl'f Holland, uit de Bami*?! dynastie. Hij zag eruit als Chinees en hij liet een grote vrij op het toneel zweven. Chc| lo, de grote Italiaanse i"usuB nist. Kanalog die auto's van"l toneel liet verdwijnen. Hou»! (ma ar die was vooral goed inri'l eigen publiciteit") en Kio *j Rusland. Als iemand zes dur»! uit iets haalde, kwam hij eri»l zestig. En Dai Vernon, uit A*l rika, die de prof werd geno®31! Die man is nu tachtig. Hij h*I baanbrekend werk op het ij bied van vinger-techniek »''f speelkaarten verricht. Dat ril de echte, gewone speelkaart'-! maar wel van de allerbesteW'l liteit" Henk Vermeyden I tevreden op als president I zoveel geluk is op me toeft®'! men. Ik heb zoveel mensen"! moois kunnen geven". «OSCAR Jespers, beelden kemneen; ae tentoonste (jje eerder in Maastricf Breda te zien was en wa we uitvoerig aandacht schc I is tot 16 nov. nog te zien cultureel centrum Knokke-Heist. NEKKA 75 vindt plaa zondag 30 nov. in het sport te Antwerpen. Naast de VI, gen Johan Verminnen, Cools en Urbanus van Am Bretoen Alan Stivell, Ierse The Dubliners, Nederl Fungus en Duitser Rei Mev. BIBLIOTHEEK en Pre kabinet van het Provincial nootschap te Den Bosch r durende de hele novel maand gesloten wegens i zing- mareike Geys exposei 19 november haar schild in galerie Troutzaerte in 72 slagen per minuut) won gangspunt voor een nieuw zikale compositie van N Monnikendan en Rogier v; terloo. Natuurlijk in opc van de Hartstichting. U ring in 1976. GÉRARD Fromange, sc rijen en grafiek, in De Mo Markt Den Bosch; tot 17 JAC OU ES van de Sir schilderijen; tot 22 nov. ir rie Micro, Heuvel, Ooster ISRAËLISCHE Filmwe en met 5 nov. in filmh Hoogt te Utrecht; 7 Israe speelfilms. In April Nederl filmweek in Israël. DE GETIJDEN van Mulisch; tentoonstelling zijn Mijn getijdenboek, tijd geleden verschenen biografie, in Letterkundij seum Den Haag. Van 3 n< en met 28 nov. GRAANZOLDER-avpn literatuur en engagement rie in de Kiekenhoeve te (Big). Gisteravond Lamp mist? Dan op 12 dec. Diekman; 23 jan. Mireilli tenjé; 12 maart: Ant. Koo GLOBE brengt op 7 n première van Shakesp Leer om Leer in schout Eindhoven met o.a. Vroom, Henk Rigters, Hen lenberg, Sacha Bulthu Femke Boersma. TEATR Studio uit War maakt komende elf dager née door ons land o.a. Breda, 11 nov. Rotterdan Replika) en 8 nov. te Rott (met Dante). JAN KOESt'l JEUGD EN CULTUUï i laatste nummer van de 20 gang van dit tijdschrift, d o.a. ten doel stelt: „op I tegen vervlakkende invlo de informatie waarmei jonge mensen telkens w< zinkens toe worden spoeld". In een artikel als bestaansvervulling?' prof. dr. T. ten Have stel o.a.: „Het wordt dringend om een nuchtere benaderi het bestaansnoodzakelijk, te ontwikkelen, om de fei situatie in de werkbele' confronteren met adequ. ginselen, en om tenslotte ken naar wegen en midde een optimale situatie te ken". Hans Achterhuis s^ onder de kop „De mogeli om samen het leven te ve: ren", over Mao's vrijhei' ken, terwijl Roger C zoekt naar „De basis marxisme en het chisten Gabr. Maes portretteert d stalige dichter en Lanza del Vasto en dr. Ven doet hetzelfde met Schweitzer. „De pers de lijn van het overheids, in strafzaken. We zien h ï'endeel van de pers hie politieberichtgeving m< vergelijkbaar jachtinsti. dader tot object maken" tenslotte prof. dr. G. Hoe in zijn tweede artikel ov< daad en pers (J. en C., O© venstr. 37, Borg* Antwerpen) harry mulisch h« vijfjaar (De verteller 197 een roman geschreven vrouwen (uitgeverij age BIJ f 16,50). Nu is l één van de schrijvers, voorbaat al door de een v lijkt, door de ander ve worden; auteurs met hu publiek, of beter hun ei censenten. Deze romai alie aanleiding om dezi kamp in leven te houder loof niet mezelf tot een c kamp te hoeven rekene mijn eigen rekening: ik -1 °P zijn minst een inU roman. Misschien voor vi wat bizar verhaal uit i sterdamse wereld, maar matiek van menselijke i hoe modieus actueel m; dan ook - is herkenbaar, dien laat het verhaal zit end lezen. Het verhaal. Een cc trice van midden derti scheiden van sc recensent Alfred, die nu nn en kinderen leeft. 1 moet Sylvia, een kapste: waardeert om wat ze is

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 18