r j\ westeinde ziekenhuis heden 1 november opent LOENDERSLOOT KASTEN een nieuw filiaal op de Kerkwerve te Etten-Leur welkom ME HMMP I.Y TEiNEWZEN pakket f 19.- V diaconessenhuis breda EEN AMANUENSIS J WAARNEMEND HOOFD hernesseroord vertegenwoordiger hoofd technische dienst Avon ilm technisch bedrijfsleider VAN OVERVELD chef plastic-lass er ij VAN OVERVELD werken in het westeinde ziekenhuis: een dynamisch ziekenhuis in een dynamisch centrum, nx eerste kok STICHTING 'HET HOOGHUYS' psychiatrisch ziekenhuis sint-antonius etten-leur 8 mm massief DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER Q zéker nu met de nieuwbouw begonnen is. Binnen enkele jaren staat er een splinternieuw ziekenhuis voorzien van de de modernste apparatuur, waar het fijn werken is op de afdeling van Uw keuze. Ligt hier Uw ontplooiingskans Kom, schrijf of bel, want wij kunnen écht niet zonder U.... Schets nieuwbouwplun i_,-;.j, iueuwuuuwp J-JwrrL;' i a°verpleegkundigen 0 voor diverse VERPLEEGAFDELINGEN ORTHOPEDIE CHIRURGIE INWENDIGE GENEESKUNDE GYNAECOLOGIE UROLOGIE 'INTERNE EN CHIRURGISCHE KLASSE-AFDELINGEN voor de KINDERAFDELING: verpleegkundigen met kinder-aan tekening voor de INTENSIVE CARE: verpleegkundigen met intensive care opleiding voor de afdeling HAEMODIALYSE: verpleegkundigen met diploma haemodialyse voor de HARTFUNKTIE- AFDELING voor de CORONARY CARE UNIT: verpleegkundigen met coronary care opleiding INSTRUKTIE— verpleegkundigen ter begeleiding van de leerling verpleegkundigen. Gegadigden moeten de opleiding stage-begeleiding hebben of willen gaan volgen. NACHT-verpleegkundigen, die één of twee malen per maand 7 nachten aaneenslui tend dienst willen doen ter assistentie van de hoofdwacht AVOND- EN NACHT- verpleegkundigen voor diverse verpleegafdelingen In ons ziekenhuis kunnen nog VERPLEEGKUNDIGEN worden opgeleid voor Coronary Care diploma aanvang 1 april 1976 Intensive Care diploma aanvang 1 jan. 1976 en 1 sept. 1976 Haemodialyse diploma aanvang 1 april 1976 Voor inlichtingen en sollicitaties naar bovenstaande vakatures kunt U zich wenden tot de afdeling Personeelszaken van het ziekenhuis. Telefoon 070- 614081toestel 491 BREDA, een aantrekkelijke plaats om te werken en te wonen, dicht bij grote steden zoals Rotterdam en Antwerpen. Het Diaconessenhuis is een Protestant-Christelijk Ziekenhuis, waar 260 patiënten worden verpleegd. Op de Afdeling Chirurgie (33 bedden) is een vakature voor Voor deze funktie komen wij graag in kontakt met gediplomeerd ver pleegkundigen, die reeds enige ervaring hebben opgedaan in het lei dinggeven aan jonge mensen. Bij het zoeken naar huisvesting wordt onze volle medewerking verleend. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door zuster E. Molenaar, Hoofd Verpleegkundige Dienst, tel. 076 -122133. Sollicitaties te richten aan Hoofd Personeelszaken, Langendijk 75, Breda. DEN HAAG Westeinde 132, telefoon 070 614081, postbus 432 middelharnis ned. hervormd centrum voor geestelijk gehandicapten In onze moderne keuken ontstaat per 1 januari 1976 een vakature voor Voor de vervulling van deze lunktie denken wij aan iemand tot ca. 30 jaar, met als vooropleiding de Horeca- dagschool, beschikkend over ruime praktijkervaring en/of in het bezit van het diploma Instellingskok of diploma B.Q.P. Ook studerenden voor een van bovengenoemde diploma's en momenteel werkzaam als tweede kok komen in aan merking. W bieden u een ze/fsfandige funktie met ruime moge lijkheden tot het ontplooien van eigen initiatieven; salaris en waardevaste pensioenregeling zoals bij onze stichting gebruikelijk. Voor het verkrijgen van woonruimte wordt medewerking verleend. Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur, pfa Hernesseroord, Postbus 16, Middelharnis. ROTTERDAM Iedere avond 20 uur, behalve zondag. Prijzen: Front Fauteuil f.20.- Zij Fauteuil f.18.- 1e Ring f.16.-en f.14.- 2e Ring f.12.-en f.10.- toneelzijde f.8.- MetONDREJ NIPELA Qlympisch kampioen en ^rie-voudig Wereldkampioen. aartverkoop: U belt ons op, 010-814444 (tussen 10 en 18 uur) en reserveert de kaarten. U zendtons(Holiday on Ice, Sportpaleis Ahoy', Rotter dam) direkteen bank-betaal- cheque (groen) of een giro betaalkaart (blauw), geen giro-overschrijvingskaart, met vermelding van: het U per telefoon opge- qeven bedrag, datum en uur van de voor stelling waarvoor U had gereserveerd, f Matinees: zaterdag 15 uur, zondag 12.30 en 16 uur. Kinderen t/m 15 jaar half geld. 65-Plussers half geld in de mati nees. f.3.50 reduktie vanaf 20 personen, behalve zat.avond. Sportpaleis Ahoy' van 10-18 uur .(niet op zon. 9 nov.) tel.010-814444. (4 lijnen) en bij de bekende voorverkoop adressen. ATTENTIE: maak gebruik van onze nieuwe kaartverkoop service. Uw handtekening plus een gefrankeerde (50 cent) aan Uzelf geadresseer de envelop. Verkiest U de kaarten aangetekend te ont vangen, voeg dan f.3.50 toe aan het U door ons opge geven bedrag. Uw kaarten worden U on middellijk na ontvangst van Uw brief toeqe/onden. UITNODIGING ■«-* I ffA Ter gelegenheid hiervan worden alle vrienden en kennissen uitgenodigd op de receptie vanaf 17.00 uur Academie van het Nederlands Genootschap tot opleiding van leraren voor het Beroeps onderwijs, Kath. Avondschool „Tilburg", Spoorlaan 434, Tilburg. gevraagd voor zo spoedig mogelijk voor 2 avonden per week. Onderwijservaring strekt tot aanbeve ling. Uitvoerige sollicitaties, waarin vermeld: Oplei ding, ervaring, referenties etc. dienen uiterlijk 10 dagen na het verschijnen van dit blad in het bezit te zijn van de directeur van de school de heer B. Th. Hooghuis, Spoorlaan 434, Tilburg. Onze afdeling KEUKENS en KASTEN vraagt op korte termijn een Voor vervulling van deze funktie komen wij gaarne in kontakt met kandidaten die: - ervaring hebben in een dergelijke funktie - een bouwkundige opleiding hebben - goede kontaktuele eigenschappen hebben - in het bezit zijn van rijbewijs B-E Zij die menen aan deze eisen te kunnen voldoen, verzoeken wij kontakt met ons op te nemen. Sollicitaties worden graag tegemoet ge zien door de afdeling Personeelszaken van „De Hoop" B.V., Stationsweg 4, tel. 01150 - 7940, Temeuzen. De Stichting Het Hooghuys omvat momenteel een psychiatrisch instituut te Etten-Leur en een sluisinternaat te Breda (totaal ca. 350 plaatsen). Wegens overlijden is bij ons de vakature ontstaan van Onze gedachten gaan uit naar iemand die beschikt over zodanig! technische en organisatorische kwaliteiten dat hij leiding kan i aan de technische dienst (8 medewerkers). Als niveau-aanduiding denken wij aan MTS-HTS. Hierbij is een brede ervaring op zowel werktuigbouwkundig als elektro technisch gebied van meer belang dan het opleidingsniveau externi bouwkundige assistentie is aanwezig). Honorering zal geschieden op basis van de richtlijnen van de National! Ziekenhuisraad. Telefonische inlichtingen bij drs. L. J. M. Mossou (01608-15920, toestel 115). Schriftelijke sollicitaties vóór 15 november te richten aan hoofd per soneelszaken, van Bergenplein 39, Etten-Leur. per m2 ongelegd, exl. B.T.W. «f I PARKET vraaql dokum*ntoti® (ook 's zaterdags) Showroom: Breda, Haven 17. Tal. 076-137160 Rotterdam, telefoon 010-156630. Metheneeeerdljk 229b. SPECIALE PREMIE Autoverzekering Bromfiets verzekering Brandverzekering voor alle Horecazaken Ass. kant. „SEVENHUYSEN" Haagweg 145, Breda, tel. 076-132853 Klein, veelzijdig en kerngezond - zo mag de onder neming van onze cliënt worden genoemd, gevestigd in het milieuvriendelijke noorden van westelijk Brabant. Veelzijdig vooral. Met ongeveer 35 mensen verricht men plaat- en constructiewerk, maar ook tank- en mobiele wagenbouw. Ook montagewerkzaamheden en machinale bewerkingen zoals draai-, frees- en slijp werk maken deel uit van de zeer gespreide bedrijvig heid. De directeur-eigenaar laat al zijn mensen varen op het kompas van: ruime zelfstandigheid, duidelijke verant woordelijkheid en onbeperkte armslag voor initiatief en opbouwende kritiek die de gang van zaken ten goede komen. Uit dat hout moet ook de gevraagde bedrijf!' leider gesneden zijn. Hijzelf moet even flexibel en zijdig zijn als de onderneming waar hij welkom is. Hi] moet van vele markten thuis zijn, hetzij in de produktie af en toe op het werk, gebogen over een calculatie t' bijspringend achter de tekenplank. Hij dient de produk tie technisch op een hoger plan te brengen. Het gaai om een enthousiaste gangmaker met prettig overwicht soepel in de omgang maar wél onmiskenbaar een leider. Extra welkom de man die met lastechnieken vol gens Stoomkeurnormen bekend is, niet veel ouder dat 40 jaar met opleiding HTS-Wtb. ot daarmee vergelijkbaar Hem bedoelen wij. De slagbomen gaan graag omhoog voor een „alles-eter" uit een dynamische onderneming Uitvoerige sollicitaties in handschrift (a.u.b. foto bij voegen, salarisindicatie vermelden en op brief en enve lop aangeven W. BRABANT) worden verwacht en even vlug als discreet behandeld door het PERSONEELSKEUZEBUREAU POSTBUS 40 EINDHOVEN Mevrouw, wie heeft geen geldzorgen? Avon Consulentes hebben er in elk geval minder. Zij zetten hun vrije tijd in geld om. Met werk in hun omgeving. Inlichtingen nemen kost u niets. Telefoneer op nummer 020/648.41 of 648.42 Ot stuur vrijblijvend deze bon naar Avon Benelux B.V., Vijzelstraat 2-18. Amsterdam C. TelRef.801/AH6| LEKAPLAST B.V. - ETTEN-LEUR is, in termen van deze branche gezien, een middelgrote, zeer modern geleide onderneming. Het fabricage-assorl ment is bijzonder uitgebreid. Het produktiegebeuren kent twee hoofdmoten: de vacuum-vorm-afdeling ten behoeve van de hard plastic-artikelen en de hoogfrequente lasafdeling, het hart uitmakend van de zacht plastic-poduk» Het is de laatstvermeide afdeling die behoefte heett aan een Met een personeelsbezetting van ca. 50 mensen, waar onder twee groepsleiders, is hij verantwoordelijk voor het soepel verloop van de produktie, het voorkomen of anders snel oplossen van stagnaties de produktietechnisché perfectie in een jonge tak van de industrie, waarin initiatief en vernuft een dankbaar arbeidsveld vol mogelijkheden vinden het zelf administratiet-organisatorisch behartigen en signaleren van o.a. datgene wat verwant is met man en machine-uren, alsook planning in het algemeen. De man op deze post (MTS kan, HTS is vast geen lux«l moet de produktie als geheel sturen en beheersen Daartoe moet hij vóór alles een ervaren produce organisator zijn, ordelievend, toegerust met een 9°' kostenbesef en de gave uitstekend met mensen om1 gaan. Leettijd: 30-45 jaar. Een branche-insider kennis van technisch Engels en Duits) heelt voorkei maar ook welkom is de man die overigens zijn kerm® en produktieleiderservaring in het bovenstaande exaci weergegeven vindt. Uitvoerige sollicitaties in handschrift (op brief en enve lop aangeven LEKALAS) worden verwacht, discreet be handeld en snel beantwoord door het PERSONEELSKEUZEBUREAU POSTBUS 40 EINDHOVEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 16