Computers, beeld- schermen en afbreek- fouten IREN TYPISTE 1975 is G.F. GIELE iMEENTE SLUIS Bij vrijwel alle kranten in Nederland zijn momenteel revolutionaire ontwik kelingen gaande op het gebied van de zet- en druktechnieken. De oude, ver trouwde lood-zetmachines verdwijnen. Ze maken plaats voor fotografische zetmachines met een veel grotere ca paciteit. De gevolgen daarvan voor het gehele produktieproces van de krant zijn allesbehalve gering. Afbreken Plakken Moeilijkheden Ontwikkeling keuken tct bad. De laatste loodjes IKOOP BIJ EXECUTIE arden gehouden op maandag 3 n te elf uur, ten laste van J.A. Geev" Axel, Zeestraat nr. 1 van enige r<-" iren, bestaande uit: goederen, keukengereedschappen ark, auto merk Alfa Romeo 200{|' kleur paars kenteken 74-03 UE e' e koop zal worden aangeboden n" phiedt contant zonder opgeld n een uur voor de verkoop voor e» phtigen. De deurwaarder belast met de executie J.F. Goossens. Zaterdag 1 november per 1 december a.s., lale vooropleiding Mavo, Istraat 55 te Goes 1-13820). br en Wethouders van Sluis maken met ingang van 3 november 1975 Jeertien dagen ter gemeentesecretaris ■gelegd een afschrift van het Konink tan 8 september 1975 no. 14 tot goed! I het besluit van Provinciale Staten 1 van 23 juni 1975 no. 9, waarbij aan Jr verkeer worden onttrokken de vol. I gemeente Sluis gelegen weggedeel! file van de Groeneweg, no. 10 van de J-, lopende van een punt op ongeveer ■e aansluiting met de St.-Pietersdijk lee richting, lang ongeveer 110 m: l'ite van de Smoutweg, nr. 13 van de lopende van de Groeneweg in ooste- _g, lang ongeveer 45 m: llte van de Greveningsche weg, nr. 23 pnlegger, lopende van een punt op J m uit de rijksgrens met België, ip ■ordoostelijke richting, lang ongeveer lober 1975. [Burgemeester en Wethouders van ISluis, Tde burgemeester mr. H.P.L, van den JBeld Ide wethouder J.J. du Fossé Ook De Stem zit midden In de overgangsfa se. De lezer merkt dat aan de krant. Het pagi nabeeld is verschillend en het aantal „gewo ne" zetfouten dat men in de kolommen aan treft, is sterk verminderd. Daartegenover dui ken er vreemde afbreekfouten aan het eind van de regels op, die de lezer doen vermoeden dat redactie en advertentie-afdeling nieuwe taalwetten hebben uitgedokterd en nu bezig zijn deze aan de abonnees op te dringen. Zo is het natuurlijk niet. Omdat we van oordeel zijn dat de lezer ook geïnformeerd dient te worden over wat er bij zijn eigen krant gebeurt, willen we trachten in dit artikel antwoord te geven op een aantal vragen die ons de laatste tijd zijn gesteld. voerd is verschijnen op het scherm alle letters (telkens 18 regels tegelijk) en door eenvoudig een lichtpijltje op de foute letter te plaatsen en op het aangekoppelde toetsenbord de goede letter aan te slaan, verdwijnt de fout op het scherm. Tegelijkertijd komt aan de andere zijde van de machine een nieuwe ponsband te voorschijn, waaruit alle fouten zijn verdwenen. De foutloze band (tenzij de corrector een fout over het hoofd gezien heeft) wordt eerst nü aan de foto-zetmachine aangeboden. De vooraf Ingeponste computer-Instructies gaan nu dienst doen. Op een roterende trommel zijn verschillende lettertypen ln nega tieffilm aangebracht De grootte van het gekozen lettertype wordt bepaald door de afstand van de lens ten opzichte van het letterfilmmodel, terwijl een afbreekprogramma er zorg voor draagt dat de regel op de gewenste maat komt en het laatste woord eventueel wordt afgebroken. Aangezien deze apparatuur in het buitenland geconstrueerd is en de programmeur van de ingewikkelde Nederlandse taal niet al teveel kaas had gegeten, kunnen er met het afbreken van woorden vreemde dingen gebeu- Zo heeft b.v. de programmeur in zijn ijver gedacht dat in het Nederlands elk woord dat met ,,be" of „ge" begint op die plaats mag worden afgebroken. Het kan dus gebeuren (en dat komt meer dan eens voor) dat aan het eind van de regel het woordje „Belgische" staat, waarbij de computer dan onverstoorbaar de regel eindigt met „Be-" en de nieuwe regel begint met „lgische" of bij het woord „geldontwaarding" de regel eindigt met „ge-" en de nieuwe regel aanvangt met „ldontwaarding". Ter geruststel ling kunnen we verzekeren dat er in Amerika druk gesleuteld wordt aan een nieuw en beter afbreekprogramma, al moet men zich goed realiseren dat het uitgesloten is om een geheel Neder lands woordenboek met alle afbreekmogelijkheden in het geheu gen van de computer onder te brengen. Er zal altijd wel een kleine percentage afbreekfouten blijven bestaan. Maar laten we eerst terugkeren naar de foto-zetmachine, waar de computer juist onze ingeponste instructies gelezen heeft en nu enthousiast is begonnen met het fotograferen van de tekst. Letter voor letter, met een gemiddellde snelheid van 1500 opnamen per minuut. Na de ponsband geconsumeerd te hebben levert het apparaat een strook fotopapier af, waarop de tekst haarscherp is „afgedrukt". De gefotografeerde tekst, alsmede de koppen en/of slagregels zijn inmiddels gearriveerd op de afdeling montage, waar van deze fotospullen een complete krantepagina in elkaar wordt ge plakt. De man aan de plaktafel beschikt over eenvoudig, maar efficiënt gereedschap. Voor het op maat snijden van de tekst beschikt hij over snelle apparatuur, terwijl de achterkant van de stroken automatisch voorzien wordt van een gomstrip, waardoor het zetsel gemakkelijk verplakt kan worden. Nu komen de laatste fasen voor het draaien van de rotatiepers. De ingeplakte pagina gaat naar de reproafdeling. Daar wordt ze door een grote camera onder schot genomen en na vijf minuten komt er uit een aangekoppelde automatische ontwikkelmachine een paginagroot negatief te voorschijn. De beelden van it nega tief worden overgebracht op een lichtgevoelige kunststofplaat Deze is, na een speciaal etsprocedé, geschikt om op de rotatiepers te worden gespannen. Anders gezegd: de zware, lode drukvor men hebben hun tijd gehad. Ze worden vervangen door beeldd ragers van nauwelijks een milimeter dikte. Elke krant die overgaat op het fotografisch zetten van tekst- en advertentiepagina's heeft te kampen met moeilijkheden. Typo grafen moeten worden omgeschoold, de elektronische appara tuur moet uit de kinderschoenen worden geholpen en de rotatie pers vraagt om aanpassingen die niet van de ene dag op de andere te verwezenlijken zijn. Dit kan bij het produktieproces wel eens vertraging geven. De problemen van de overgangsperiode weerspiegelen zich in het produkt dat krant heet. De ene pagina is beter gedrukt dan de andere en de afbreekfouten zijn nog te talrijk. Daar staat tegen over dat het aantal eigenlijke zetfouten sterk vermindert en de regels niet meer door elkaar worden gehusseld, wat „in het lood" door de haast van het werk - een krant wordt in enkele uren gemaakt! - nogal eens gebeurt of gebeurde. De lezer die dit alles moet hebben geconstateerd, zal ons wel de ruimte willen geven om de problemen van het moment het hoofd te bieden. Die pro blemen immers zijn het gevolg van een besluit dat genomen is ter verbetering van het produkt. En voor die verbeteringen staan de nieuwe technieken garant. Alleen: we moeten er, zoals de optimisten dat uitdrukken, even doorheen. J.V. efoonOllOO- 14920 -en van 13.00 tot 17.00 uur. en donderdagavond: van 19.00 tot 21.00 uur. g 13, telefoon 078-36566 r en van 13.00 tot 17.00 uur ,00 uur Postbus 87, telefoon 01100-1 ®-" A We moeten dan eerst maar een 6tap terug doen In de ge schiedenis van de druktechniek, waarbij we dan in het midderf laten of het Laurens Janszoon Coster dan wel Gutenberg was die de boekdrukkunst heeft uitgevonden. In elk geval werden tot laat in de negentiende eeuw alle boeken en kranten met de hand gezet De letters werden van lood gego ten, keurig in letterkasten gedeponeerd (die nu bij u aan de muur hangen) en letter voor letter tot regels en kolommen samenge voegd. Eerst tegen het einde van de vorige eeuw vond een meneer Mergenthaler een machine uit, die het mogelijk maakte loden regels ln hun geheel te zetten. De machine werd bediend door middel van een gewoon toetsenbord. De komst ervan verwekte uiteraard veel beroering onder de typografen, die vreesden dat de mechanische concurrent hun het brood uit de mond zou stoten. De ontwikkeling was echter niet tegen te houden. Steeds betere en snellere zetmachines rukten de boekdrukkerijen en krante- bedrijven binnen. LINKSBOVEN: De loodzetmachines hebben hun tijd gehad. LINKSONDER: Alle tekst voor de krant wordt bij het fotografische zetprocedé eerst op ponsbanden gezet. RECHTSBOVEN: De „vuile" ponsbanden worden gecorrigeerd door mid del van een correctiescherm, dat daarna een „schone" band produceert HIERONDER: De gecorrigeerde ponsband instrueert de computer van de fotografische zetmachine. Met een snelheid van 52 regels per minuut levert deze het fotografische zetsel in stroken af. GEHEEL RECHTSONDER: Het fotografisch zetsel wordt op paginavellen geplakt, die daarna - via een filmopname - worden overge bracht op een te etsen kunststofplaat, geschikt voor de rotatiepers. Daarna traden er tot in de vijftiger Jaren geen wezenlijke ver anderingen meer op. Men vond nog wel een systeem uit om de lood-zetmachines met voorgeponste banden te sturen, maar aan het eigenlijke zetsel (de loden regels) en de technieken die door de aardvandit zetsel werden bepaald, veranderde niets. Per bericht of artikel trok men van het lood een correctieproef, de foutieve regels werden opnieuw gezet en tenslotte werden de loden ko lommen in een paginavorm samengeklemd ter voorbereiding van het drukprocedé. Dat wordt nu allemaal anders. De lood-zetmachines, met hun lawaaierige zwaai-armen en tandwielen gaan de deur uit. In hun plaats worden de fotografische zetmachines binnengehaald, vrijwel geruisloze apparaten, die 52 regels per minuut (of nog meer) produceren en de lood-afgieters (met maximaal zo'n 11 regels per minuut) ver achter zich laten. Hoe werkt zo'n foto grafische zetmachine? Om dit duidelijk te maken moeten we niet beginnen in de zetterij, maar in de type-afdeling. Daar wordt namelijk alle kopij van redactie en advertentie-afdeling „ver taald" in ponsbanden. Deze papieren banden, met voor elke letter en zetinstructie een code, zijn uiteraard niet vrij van tik fouten. Voorheen (let op!) gingen de banden meteen de zetmachi nes in en de fouten werden in het lood zichtbaar. Door na- correctie konden ze worden verwijderd. Bij het nieuwe procédé gebeurt dit niet. Als de band geponst is en het hele verhaal (in gaatjes) op de band staat moet (alvorens tot het fotografisch zetten over te gaan) de tekst nagelezen worden op tikfouten. Daarvoor is een snelle printer (afdrukmachine) beschikbaar, die met een snelheid van 20.000 letters per minuut de ponsband leest en met dezelfde snelheid op een rol papier een afdruk in normale letters maakt van de tekst. Deze afdruk gaat naar de corrector, die de gemaakte fouten aantekent en retourneert aan de tikker. De getikte band (met fouten) wordt nu in een correctie-station gebracht. Dit apparaat kan men naar het uiterlijk het best verge lijken met een televisietoestel. Op het moment dat de band inge- I :n of badkamer I gezellig, gastvrij I Indt u daar. I Jstof artikelen, loort I veel anders. I ipracht. B modern tot I ektie I ent tegels. I ee naar één van in kopje koffie, adviezen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 15