In paalwoningen van Piet Blom ZOEKEN NAAR EIGEN OONKLIMAA Sinterklaas en Kerstmis: nieuwe bestedingsimpulsen van Shell mislukt binnenland Q nm r Kloppend hart Achterbuurt Klein Dichtheid Consumentenbond van misleidende reclame beticht Werkloze Nederlanders maken Duitsers werkloos Wat is uw gulden waard Topman Unilever optimistisch over ontwikkeling van wereldhandel Beurskoersen ANP-beurs- overzicht Vraag naar KLM in overwegend vriendelijker markt DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER Kunnen mensen wonen in gekantelde kubussen op een paal? Dat vragen veel mensen zich af, die de drie paalwoningen van architect Piet Blom in Helmond passeren. Alleen de voordeur is „normaal". De vraag dringt zich op: wat is „wo nen"? Huisje, beestje, boompje? Piet Blom: „Heel ons wonen is economisch bepaald. Werken, spelen en wonen gaan niet meer samen. Het wonen is gemaakt tot een zelfstandige functie. Wij hebben het wonen zo gemanipuleerd, dat mensen nauwe lijks meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ik zal geen woning meer bouwen, die mensen dwingen tot passief wonen". Daarom schiep hij een straathuis, een hemelhuis en een loofhut, drie woonniveaus gevat in één kubus en door een betonnen sokkel enkele meters boven de begane grond getild. Waarom hij dat zó deed heeft een hele voorgeschiedenis. Bij de officiële ingebruik neming van drie proefwonin- gen - het is de bedoeling, dat in Helmond zestig van deze paalwoningen verrijzen spreek ik een Zwitserse archi tect. Hij stelt een extra num mer samen van het tijdschrift Bauen und Wohnen, gewijd aan hedendaagse Nederlandse architectuur. „Nederland is op gebied van woningbouw - als in de twintiger jaren met de Amsterdamse School koplo per in de wereld", zegt hij. Hij noemt dan wel namen als Aldo van Eyck, Herzberger, Ver hoeven en Blom, die langza merhand het Van de Broeck en Bakema-imperium ondergra ven. „Hun ideeën over „wo nen" en de kwaliteit van hun bouwvormen rond die woon- ideeën zijn geweldig en trek ken internationaal grote aan dacht", voegt hij eraan toe. Maar moet je dan van die „gekke kubussen" bouwen? Dat vragen zich ook negen Helmondse architecten af, die protesteerden tegen de bouw van deze woningen. Zij zeggen - zonder de woningen van bin nen gezien te hebben - dat de functie van het wonen aan de vormgeving is opgeofferd. Piet Blom bestrijdt dat: uiteraard. Het merendeel van de mensen, die op de eerste dag de open gestelde en ingerichte paal woningen bezochten, bestre den dat ook, door hun reacties. Je kunt zeggen, dat de drie ge reedgekomen woningen een zelfstandige plastische kwali teit hebben, los van het wonen. Ze staan daar als kleine mo numentjes langs de autosnel weg Helmond - Eindhoven. Een beetje gek losgerukt uit het totale plan waarin de an dere, nog te bouwen, paalwo ningen straks zullen functio neren. De voorgeschiedenis. Zoals zoveel steden, die uit hun klui ten gewassen zijn, was ook Helmond toe aan een herstruc turering van de binnenstad; wilde die als een kloppenbd hart blijven functioneren. Via gedachten aan een soort schouwburg-cultureel cen trum, kwam men op het idee van een sociaal ontmoetings centrum en op Piet Blom, die elders in het land - b.v. Kashba Hengelo - bewees over dit soort zaken goed na te den ken. Blom, die zichzelf nog al tijd graag ziet als een rasechte Amsterdamse jongen, opge groeid in een volksbuurt, dook in het Helmondse leven; was te vinden op feestavonden, in kerken, op kermis en carnaval, op tentoonstellingen e.d. Hij wilde zelf ervaren hoe juist de Helmondenaar leeft en ont moet. Daarna groeide het idee voor een zogenaamd speelhuis omgeven door een woud van woningen. Die huizen zouden - als in de kashba - op palen staan, zodat de onderliggende ruimte, de bègane grond, als ontmoetingsruimte voor de bezoekers aan het speelhuis zou blijven functioneren en de bewoners van de bovenlig gende paalwoningen een gro tere betrokkenheid bij de straat - het maatschappelijke verkeer - zou geven. Burge meester Geukers noemt de ge kantelde vorm van de wonin gen een hoogst persoonlijke conceptie van Blom. Maar Piet Blom geeft andere oorzaken voor deze geavan ceerde vorm aan; al zegt hij, dat je dit niet tè hardop kunt zeggen. Delegaties uit het Helmondse leven bezochten, ter oriëntatie, verschillende keren zijn kashba-project in Hengelo. Daar groeide de vrees, dat een dergelijke opzet snel tot een nieuw soort „ach terbuurt" zou verworden. Piet Blom had begrip voor deze - naar zijn gevoel ongegronde - vrees, omdat Helmond een tijd van grote verpaupering achter de rug heeft. Hij heeft daarom in de vormgeving gezocht naar een typische eigen constructie; een soort statussymbool voor alleen Helmond. Helmond zegt dan op dit moment ook, dat het „Trots is" op deze paalwonin gen; ze brengen Helmond op een goede manier in de publi citeit. Nu is één van de ergste din gen, die je van een architect kunt zeggen dat hij de functie van een gebouw heeft opgeof ferd aan de vorm. Dat doen b.v. de Helmondse architecten t.a.v. deze kubus. Wie er bin nen een kijkje gaat nemen zal ervaren, dat het tegendeel het geval is. Misschien zal men aanvankelijk wat moeite heb ben met het „denken in schuin", maar het prikkelt wel tot het zoeken naar een eigen woonklimaat. Het schuin biedt andere mo gelijkheden dan het evenzeer dwingende van de muurvaste rechthoekigheid in de tradi tionele woningen. De ramen - soort patrijspoorten - bieden naar alle kanten uitzicht, waarbij de heilige privacy - in tegenstelling tot beweringen - niet in het gedrang komt. In het straathuis (vierentwintig vierkante meter) - werken, spelen, lopen, koken, eten, kof fie drinken, lezen, toilet, dou che - is er uitzicht naar de straat gericht; in het hemel huis (zestig vierkante meter) - intieme ruimte voor slapen, t.v. kijken, musiceren, e.d. - kijkt men, acht meter boven de grond naar de blauwe of be wolkte hemel en de zon; de zo genaamde loofhut in de nok (achttien vierkante meter) biedt een ruimtelijk gevoel naar alle kanten en biedt aller lei variaties; slapen, atelier, kweekplaats, e.d. Het hele huis bevat 250 ku bieke meter; dat is niet zoveel. Afgezien van het feit, dat er steeds meer vraag komt naar kleine woningen, biedt deze kubus drie leefniveaus. „En in welke woningwet-woning, vind je dat?", vraagt Piet Blom. Het zit hem niet lekker, dat het departement als eis stelde bij de subsidiëring, dat het koopwoningen 110.000,-) moesten zijn. De aannemerssom voor de drie woningen 280.000,-) is hem tegengevallen. Hij vindt, dat daar nog aan gesleuteld kan worden, zodat het begrip wo ningwet toch ingevoerd kan worden. Hij wil, na deze proef, ook nog sleutelen aan de huizen zelf. Zo gaan de vloeren van het straathuis 20 cm. omhoog, zodat er méér ruimte komt; hij wil de balkconstructies in de ruimte weghebben; er komt een andere trap in het trap penhuis, dat in de kolom is ge vat. Ook de buitenwanden staan hem nog niet helemaal aan, hoewel die een zeer afge wogen indruk maken. De bo venzijde van de kubus bestaat uit playwood, isolerende kunststof-foamlaag, Cana- deze kunstleien en de buiten wand van de onderzijde uit playwood, isolerende kunststof-foamlaag en Zweedse masonite; de bin- De schuine wanden zetten de bewoners ook automatisch aan het denken bij het inrichten van een zithoek. nenmuren bestaan uit metsel werk in betonstenen. De huizen hebben een grote dichtheid - „zelfde dichtheid als De Pijp in Amsterdam", al- 1 straathuis2 hemelhuis; 3 loofhut; 4 stam. dus Blom - maar erm wonend heb je een ruimtelijk gevoel. Bij repetitie van een groot aan tal van deze woningen kun je de woningen schakelen, zodat er een „stedelijk dak" ont staat. „Als er een bepaalde dwang zou uitgaan van deze woningen", aldus Piet Blom, „dan komt dat niet door het kleine volume. Ik ben tegen dwingende vormen. En de dwang door de inhoud valt me zó mee; er is zoveel separatie en elke ruimte heeft een ander karakter". Wie 's avonds wel eens be wust door straten loopt met se riewoningen, ziet hoe dwin gend die zijn. T.v. allemaal in dezelfde hoek; allemaal het bankstel en de eethoek op de zelfde plaats, etc. Het gemani puleerde leven. Het zou best anders kunnen, maar de meeste mensen hebben zich aangepast aan het instant leven, waarbij alles door ande ren in serieprodukties uitge dacht is. Deze paalwoningen hebben ook iets dwingends, maar dan een dwang, waar we voorlopig vrede mee kunnen hebben; ze dwingen tot een andere mentaliteit, tot een persoonlijker opstelling ten aanzien van de wijze waarop je wilt wonen. En hoe dat kan laten twee Helmondse woninginrichters zien. Eén van de drie paalwo ningen is leeg te bezichtigen. De beide anderen zijn inge richt. Maar wat een verschil. Een instructie verschil. In de ene woning is men uitgegaan van standaardmeubelen, van een erfenis die toekomstige bewoners met zich meeslepen; in de andere woning is inven tief gezocht naar aangepaste situaties en ruimte voor echt paar met twee kinderen. Zo zijn er twee totaal verschil lende huizen ontstaan, met ge heel verschillende indelingen; geënt op van elkaar afwij kende woonfilosofietjes. De schuine wanden blijken daar bij uitstekend praktisch te functioneren, nog afgezien van het ruimtelijke gevoel dat ze geven aan de - in maten uitge drukt - betrekkelijk kleine ruimten. Een wonderlijke er varing, ontstaan uit een „afge dwongen" creativiteit. Het zijn geen huizen voor passen, pastoe, pasin mensen, maar wel voor mensen, die flexibel weten te leven, zowel naar binnen als naar buiten gericht. De woningen zijn de ko mende drie maanden te be zichtigen. Ik kan u alleen maar aanraden er te gaan kijken. Maar dan moet u eerst contact opnemen met het bureau voor lichting van de gemeente Hel mond (tel. 04920-35801), want architecten, gemeentebestu ren, bouwondernemingen, studenten en professoren van hogescholen, maar ook dui zenden „gewone" mensen staan al op de stoep; 5.000 kaarten werden reeds uitge reikt. Er is een enquête, want de gemeente wil op de eerste plaats graag weten hoe even tuele toekomstige bewoners erover denken. Zijn de resulta ten positief, dan vinden de stadsbestuurders de oud- Helmondenaar minister Gruy- ters aan hun zijde bij de reali sering van nog zestig van deze Blom- of paalwoningen. HENK EGBERS TILBURG - De detailhandel zit verlangend uit te kijken naar de komst van St.-Nicolaas. Al mag Spanje voor velen in het discrediet zijn geraakt, niemand zal het in zijn hoofd durven ha len de jongste generatie van ons volk te tarten door de goedheilig man als ongewenste vreemde ling buiten de deur te houden. Hij is één van de grootste thera peuten voor onze zieke econo mie: zijn injecties zijn op dit moment meer dan welkom. Zijn confrater in de handel in gulle gaven de Kerstman heeft in ons land nooit deze machtsposi tie kunnen bereiken. Kortom: de Kerstman is een weinig geëman cipeerde conjunctuur stimulator in de Lage Landen. Ongetwijfeld brengen de don kere dagen voor Kerstmis vol doende licht in de winkels en warenhuizen. De filosofie van dit alles is, dat het uit conjuncturele overwe gingen een goede zaak is dat de cember nadert. Er wordt dan minder gespaard en meer gecon sumeerd. In het afgelopen jaar is de spaarneiging sterker geworden. Medio 1974 begonnen is er voor miljoenen meer aan spaargelden bij de spaarbanken en handels banken ingelegd. Na mei zijn deze stijgingen, mede onder in vloed van vakantiebestedingen sterk teruggelopen. Het is de vraag of de spaarneiging weer niet versterkt zal worden, nu de rentetarieven langzaam stijgen. Dit gebeurt onder invloed van ongrijpbare krachten op de geld- en kapitaalmarkt, die door de centrale instanties als De Ne- derlandsche Bank en de over heid moeilijk gecontroleerd kunnen worden. De oorzaak wordt wel gezocht in de be hoefte - onder meer van de overheid zelf ter financiering van haar begrotingstekorten - aan langlopend kapitaal. Gro tere vraag naar dit kapitaal drijft de rente omhoog. En dit kan weer aanleiding geven tot een grotere spaarneiging van wege de hogere vergoeding die voor spaargelden wordt gege ven. Er zijn verschillende nadelen aan deze rentestijging op dit moment verbonden. In de eerste plaats kan zij de consumptie tegenhouden. Vervolgens leidt hogere rente tot de aantrekking van buitenlands kapitaal waar door de geldvoorraad in ons land toeneemt. Indien hiertege. nover geen goederen staan, dan heeft dit meer inflatie tot gevob hetgeen desastreus is voor dj werkgelegenheid. Bovendien moet de overheid tegen hogere rente gaan lenen ig 1976 waardoor de gelden nodig voor rentebetalingen op latere tijdstippen weer omvangrijk, worden. Tenslotte zal het bedrijfsleven minder geprikkeld worden tot het doen van investeringen als zij voor geleend geld meer moet gaan betalen. Ook in de bousv. nijverheid ziet men liever geei rentestijgingen. Immers de hy. potheekrente zal op een gegeven moment zich aanpassen aan deze rentestijgingen, en in tijden van stabilisatie van het reële loon zullen weinigen bereid zijn hogere lasten voor hypotheek aan te gaan. De produktie in de bouw wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Kortom: het is te hopen dat de activiteiten van St.-Nicolaas voldoende zullen zijn om de he. stedingen op te jagen. Wat „goed" is van deze kindervriend is nu goed voor onze economie. DRS. A.A. WENTINK (Van onze, parlementaire redac tie) DEN HAAG - Het kamerlid K. Kolthoff (PvdA), tevens lid van de bondsraad van de Con sumentenbond, verwijt het be stuur van deze bond mislei dende reclame. Hij is gevallen over een pagina-grote advertentie van de Consumentenbond in het leden blad van de PvdA. Een adver tentie die aanvangt met de slo gan: „Voor 10,- bent u onze bondgenoot". Laat de code commissie van de Reclameraad het maar niet horen, zo schrijft Kolthoff aan het bondsbestuur. Hij wijst erop, dat enkele weken vóór de plaatsing van de adver tentie de bondsraad een be stuursvoorstel heeft goedge keurd, waarbij besloten werd de contributie te verhogen van 19,- naar 21,-. BONN (DPA) - Het illegaal tewerkstellen van werkloze bouwvakkers uit Nederland in het grensgebied van Noordrijnland-Westfalen heeft ertoe geleid dat bijna 20 procent van de Westduitse bouwvakkers in Munsterland werkloos ge worden is. De Westduitse regering gaat na hoe het illegaal tewerkstellen van buitenlanders kan worden verhinderd. Am. dollar2.57-2.67 Engelse pond5.31-5.61 Belgische fr6.49-6.79 Duitse mark 100.75-103.75 Ital. lire33.75-37.25 Portugese esc6.25-8.25 Canadese dollar 2.49-2.59 Franse fr59.00-62.00 Zwitserse fr98.75-101.75 Zweedse kroon 58.75-61.75 Noorse kroon46.25-49.25 Deense kroon42.25-45.25 Oostenr. sch14.38-14.68 Spaanse pes4.17-4.47 Griekse drachme7.00-8.25 Finse mark67.00-70.00 Joegosl. dinar 12.25-14.75 FRANKFORT (ANP) - „Hoe wel de opleving van de wereld handel langzamer gaat dan de meesten van ons lief is, is er re den voor optimisme op voor waarde dat de internationale investeringen niet worden ge remd door politieke onstabili teit of bureaucratie", zo heeft de heer D.A. Orr, voorzitter van Unilever Limited, gezegd op een conferentie van The Conference Board in Frankfort. De heer Orr was eveneens op timistisch gestemd over het her stel van de wereldeconomie. „Recente tekenen doen vermoe den dat we het dieptepunt van de recessie zijn gepasseerd. We constateren een flinke opleving in de VS en aanwakkerende ac tiviteiten in de belangrijke Duitse autoindustrie. Het is niet al te optimistisch te veronder stellen dat zich in de meeste be langrijke industrielanden in 1976 een economische opleving zal voordoen", aldus de heer Orr. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - Het plan van de Koninklijke Shell Groep om een belangrijke plaats te ver werven in de wereldenergie voorziening door middel van in koop in de kernfysische activi teiten van het Amerikaanse Gulfconcern blijkt niet te luk ken. Het bericht dat General Ato mic, de gemeenschappelijke dochteronderneming in San Diego, het laatste contract voor de bouw van vijl kernreactoren heeft afgekocht, vormt hiervoor een bewijs. Volgens de Financial Times heeft deze afkoop Shell en Gulf gezamenlijk 125 miljoen dollar gekost. scheepsberichten Abel Tasman 29 900 n. Hawai nr. Balboa, Achilles 2-11 tel, ramaribo verw., Algol 31 vn.VÏ. toria nr. Rio de Janeiro, Amstel. stad 30 570 ono. Ascension m Pt. Elizabeth, Antilla Cape 3[ 340 ono. Norfolk nr. Everett, At lantic Star 30 140 o. Newfound land nr. Antwerpen, Balong.l! vn. Tema nr. Banjul, Britsumji 250 zw. Azoren nr. Keywest Bussum 31 315 wzw. San Salva dor nr. Los Angeles, Chevroi Amsterdam 360 zw. Tehuante- pec nr. Christoba, Chevroi Freeport 30 20 o. Eastlondonnr. Freeport, Cinulia 30 33 z. Water- ford nr. Curasao, Coppenamell vn. Puerto Cortes nr. Galveston Diloma 30 280 zzo. Dakar nr. Triëst,Docklift-I 30 120 no. Santa Maria nr. Port Said, Do- sina 30 180 z. Dakar nr. Genua Gulf Hansa 31 te Point Tuppei verw., Gulf Hollander 30 lli zw. Azoren nr. West Afrika, Hercules 31 te Maracaibo vera,, Hermes 30 vn. IJmuiden nr. Fori de France, Kalydon 30 vn. Sin gapore nr. Noumea, Kryptos3p 135 o. Zuid Madagascar nr. Lou- renco Margues, Maasbree 30251 z. Freetown nr. Lyme Bay, Ma- coma 30 130 zo. Freetown nr. Perz. Golf, Merseylloyd 30 vn, Singapore nr. Kaohsiung, Mis- sissippilloyd 30 vn. Abadannr. Koeweit, Neder Elbe 30 vn, Londen nr. Port Said, Neder Lek 31 vn. Lyttleton nr. Port Chal mers, Neder Waal 30 vn. Kaap stad nr. Antwerpen, Nedlloyd Dejima pass. 30 Kaapstad nr. Port Kelang, Nedlloyd Delft 3' vn. Cristobel nr. Rotterdam, Nedlloyd Kembla 30 te Sir pore verw., Nedlloyd Nile 30™. Bordeaux nr. Duinkerken, sendrecht 30 370 wnw. Flores nr. Puluth, Patro 30 1120 zo. Santos nr. Montevideo, Salland 30 vn. Rotterdam nr. Antwer pen, Sliedrecht 30 340 w. Wal visbaai nr. Porto Vesure, Sta tendam 30 vn. Bermuda nr. New York, Straat Agulhas 30 vn. Durban nr. Eastlondon, Straat Fiji 30 270 o. Durban nr. Moji, Straat Florida 31 te Eastlondon verw., Straat Futami 30 vn. Port Louis nr. Durban, Straat Luzon 30 100 z. Addu Atol nr. Singapo re, Straat Napier 30 580 o. Riode Janeiro nr. Rio.Talamanca 30 ti Pto. Armuelles verw., Tibana31 90 no. Kp. Villano, Trident Rot terdam 30 205 nw. Curasao nr. Rotterdam, Vitrea 31 100 zzo. Pt. Moresby nr. Singapore, VRIJDAG 31 OKTOBER 1975 le kolom slotkoersen vorige beurs. 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a - laten b - bieden c - exclaim d exdiviaend e gedaan bieden f gedaan-laten Actieve aandelen Handel en industrie AKZO f 20 36,30 36,10 ABN f 100 316,50 317,00 AmRo f 20 72,70e 73,30 Deli-Mij f 75 81,70 81,00 Dordtsche f 20 122,00 122,30 Dordtsche Pr. 120,80 119,30 Heineken f 25 I47(00f 148,50 HeinekenH-f25 136,80 138,00 HAL H.flOO 63 50 63,00 Hoogov. f20 50,70 51,50e HVA-M. eert 56,10e 56,20 KNSMcrt f100 132,50 132,50 KLM f 100 51,50 52,50 Kon.Olie f 20 93 40 93,50f Nat.Ned. f 10 80,40 81,00 Ommeren Cert 229,00 230,00 Philips f 10 24,70 25,10e Robeco f 50 178,00 177,50 Rolinco f 50 128,00 127,70 Scheepv.L f 50h4 00 113,00 Unilever f 20 io4,50 105,OOf staatsleningen 10.50 Ned. 74 107,50 107,40 9 75 id 74 104,20 104,40 9.00 id 75 8.75 id 75 8.50 id 75 8.00 id 69 100,50 100,50 99,50 99,50 94,00 8.00 id 70-95 95,10 8.00 id 71-96 93,30 9,20 99,50 94,20 95,40 93,50 8.00 id 701 100,40 100.40 8.00 id 7011 8.00 id 70III 8.00 id 69-76 8.00 id 70-77 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 661-91 7.00 id 6611 7.00 id 69-94 6.50 id 681-93 6.50 id 6811 6.50 id 68III 6.50 id 68IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 6511 5.25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 97,00 97,00 101,60 101,50 91,10 90,40 101,40 90,50 89,50 88,80 99,50 86,80 89,30 88,90 87,00 84,90 84,70 84,40 84,20 87,90 83,70 82,80 86,10 86,00 84,00 83,70 79,40 91,40 82,60 88,20 79,90 97,00 97,00 101,65 101,40 91,10 90,40 101,30 90,50 89,50 88,80 99,60 86,80 89,50 89,00 87,00 85,00 84,70 84,60 84,20 87,90 83,70 82,90 86,10 86,00 84,50 84,70 79,50 91,40 83,10 88,40 80,40 Convert, obligaties 4.75 Akzo 70,20 70,10 6.00 A.B.N. 117,50 119,00 6.75 AmRo73 98,20 98,50 5.50 AmRo 8.25 Ball.Ned 6.25 Buhr.T 7.25 Furn. 73 4.75 Gelder 5.75 Gist-Br 6.50 Grinten 7.25 H'meijer 7.50 Holec 5.25 Hoogov. 7.50 IHC Holl 87-70 181,25 95,00 89,20 89,10 95,70 90,00 109,00 93,00 117,00b 183,25 94,20 89,20 89,10 95,60 89,00 107,50 93,00 84,50 7.25 Kappa 73 6.50 Kluwer 8.75 K.N.S.M75 8.75 K.B.B. '75 5.75 KLM 7.75 K.N.Pap. 7.25 KSH 73 7.00 Lyons N 7.25 M'intosh 9.00 Meneba 7.00 NBM-B 7.25 Nederh. 6.50 NMB 7.75 Nutricia 8.00 Nijverd. 4.75 Philips 10.00 Pont 7.50 Proost.B 6.50 Rolinco 6.50 id 1000 8.00 Sanders 7.00 Skol Br. 7.00 Slav.Bk 8.25 Vih-But. 7.00 W'sanen 87,70 ;87,40 104,00 103,90 76,50 110,00 85,20 73,20 84,50 98,80 45,00a 183,00 94,00e 88,00 85,75 105,00 69,20 71,00 90,30 87,20 100,00 87,00 88,30 1103,80 104,00 76,50 109,50 85,20 73,50 84,10 98,70 83,00 35,00a 181,26e 94,00e 89,00 85,90 105,00 ,92,50 (69,60 71,20 90,50 187,00 '99,80 87,00 87.70 Aandelen Banken verz°keringen AMEV 53,00 53,10 Amfas 84,50 84,00 AssSt.R'dani 96,10 94 40 Ennia HMO UM0 Mees&Hope Ned.Crediet 42,10 42,20 NMB 132-30 132,30 Slavenb.Bnk 2490,00 2500,00 id Cert 249,00 250,00 Fr.Gr.Hyp. 98,00e 10<>-50 Tilb.Hyp.bk 155,00 150,OOf Westl.Utr.Hyp 288,50 288,00 Scheepshyp. 2900,002900,00e Handel en industrie ACF 310,50 310,50 Ahog-BOB 41,20 41,20 Ahold 93,00b 93,00 AMAS 10,40 10,40 Asd Droogd. 83,50 87,50 Asd Rijtuig 149,00 148,00 Aniem Nat. 28,10 27,80 Arnh.Schbw 100,00 100,00 Asselberg 835,00 875,00b AUDET 170,50 170,00 Aut.ScrewW 66,00 66,00 Aut.Ind.Rt 1100,00b 1110,00 Ballast-N 46,30 46,00 BAM 77,60 78,00 Batenburg 218,00 222,00 Beek, van 81,00 77,50 Beers 63,50e 63,50 Begemann 89,00 90,00 Bergoss 146,00e 145,50e Berkel P 101,00 100,50 Blydenst 340,00 310,00 Boer Druk 170,00 172,00e 9,00 Bob UOi, Borsumij W 71 50 Bos Kalis 103,90 Braat Bouw 211,00 Bredero VG - 69,00 72,50 104,40 210,00 id cert 1120,00 1130,00 Bredero VB 288,00 288,50 id cert 283,00 283,00 Buhrm.Tett. - - id cert 63,50 63,50 Calve-D cert 135,80 135,00 id 6 pet cert 1200,00 1190,00 Centr.Suik. - id cert 920,00 916,00 Ceteco 170,00 169,00 id cert 170,00 169,00 Chamotte 45,50 4550,00 Cindu-Key 42,80 43,00 Crane Ned 500,00b 500,00 Desseaux 58,00 58,90 Dikkers 74,50 77,00 Dr.Ov.Hout 215,00 215,00 Droge 1270,00 1250,00e Duiker App 272,00 270,00 Econosto 38,50 38,90 Elsevier 433,00 435,00 :d cert 429,50 432,00 EMBA 169,50 166,00 Enkes 10,40 10,40 Fokker 3,40 35,20 Ford Auto 338,00 388,00 Furness 79,20 80,00 Gamma II 28,30 30,00 id 5 pet PW - - Gel.Delft c 185,00 186,00 Gelder cert 63,50 63,00 Gerofabr 29,00e 29,20 Giessen 393,00 407,00 Gist Broc. 56,30 56,50e id cert 56,30 56,50e Goudsmit 87,50 89,00 Grasso 120,00e 120,50 Grinten 155,20 158,00 Grofsmed. 119,50 119,00 Hagemeijer 68,20 68,00e Helma Hold. 38,50 38,50 Hero Cons. 123,00 124,50 Heybroek 150,00 150,00 Hoek's Mach 78,90 79,80 Holec 160,00 156,00 Holl.Beton 58,00 59,00 Holl. Beton 56,50 57,00 ICU 100,00 102,00 IHC Holland 29,80f 30,00 Ind.Maatsch. 223,00 220,00 IBB Kondor 64,00 63,60 Interlas 140,00 146,00e InternatioM 38,80 38,60 Inventum 512,00 516,00e Kappa eert. 143,50 143,50 Kempen Beg - 81,00 Key Houth. - - Kiene S 204,00 201,00 Kloos 140,00 140,50 Kluwer 81,50 82,50 Bijenkorf 79,10 id cert 79,00 79,00 id 6 cum 12,80 12,80 Kon.Ned.Pap 46,50 46,90 Krasnap.sky 145,00 147,00 KSH 44,50 45,80 Kwatta 20,50 20,30 Landre&Gl 135,00 135,00 Leids.Wol 262,00 262,50 Macintosh 68,10 63,50 Meneba 105,00 104,50 Metaverpa 2445,00 2445,00 Moluksche 130,00e 133.00 Mijnb.W 830,00 832,00 Naarden 47,00 46,80 Naeff - - Nat.Grondb. 50,10 51,50 NBM-Bouw 31,00 30,10 Nedap 310,00 312,00 Nederhorst 7,50 7,50f Ned.Bontw. 184,00 185,00 Ncd.Dagbl 140,50 142,00 id cert 351,20 355,00 Nelle 305,00 306,00 Netam 69,00 68,50 Nieaf 1355,00 1355,00 Nierstrasz 1320,00 1330,00 Norit 105,70 106,00 Nutricia GB 48,60 48,10 Nutricia VB 48,60 48,10 N ijverdal 55,90 59,90 OGEM Hold. Orenstein Oving-D-S Pakhoed H id cert Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel.Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co RIVA id cert Rohte&Jisk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Stevin Gr Stoomsp Tw. Tablnd.Phil. Telegraaf THV Intern Tilb.Waterl. Tw.Kabelf. Ubbink Unikap Unil cert id 7 pet id 6 pet V.d.Vliet-W Veneta Ver.Glasf Ver.Hand.S. VMF Ver.Uitgmij Ver.Touw id cert Vezel verw. 22,30 22,20 243,00 249,00 122,00 124,00 136,50 137,00 129,50 129,90 78,50 67,50 195,00 102,00e 152,00 380,00 113,00 43,20 105,00 272,00 265,50 49,00 61,00 167,00e 122,00 17,00 940,00 116,00b 318,00 82,00 64,50 77,00 77,20 185,50 385,00 268,00 130,00e 148,50e 76,00 67,00 193,50 110,00e 155,50 385,00 112,50 43,20 103,00 272,00 267,00 47,00 615,00 168,00e 121,80 16,60 124,00 319,00 79,00 82,00 63,50e 78,00 77,20 186,50 389,00 265,00 130,00 141,50 78,00 78,00 66,60 66,60 66,00 66,00 34,00 33,00 91,00 91,50 800,00e 800,00 168,00 169,00 83,00 83,80 60,20 60,10 230,00b 240,00e VihamijButt 60,20 VRG Papier 64,00 Vulc.oord Wegener C id cert 66,00 49,50 49,50 Wessanen c 85,00 60,10 63,10 64,00f 49,90 49,90 85,50 Wyers 82,10e 82,80 Wijk en Her 1241,00 1250,00 Zaalberg 75,10 75,60 Mijnbouw/Petroleum Maxw. Petr Moeara En. id 1-10 id 1-4 Sarakreek 110,50 205,00 266,50 2725,00 23,00e 110,50 207,80 2665,00 2740,00 25,00e Diversen Geld.Tram 405,00 401,00e Ant.Brouw. 150,00b 150,00b Ant.Verf 138,50 138,50 ElMij Aruba 135,00b 135,00b Sur.Brouw. 86,00 86,50 Hunter D. 17,50e 17,50e Participatiemijrn Alg.Fondsenb. 102,50 America Fnd 137,00 Asd Belegg.D 144,50 Converto 515,00 Goldmines 178,00 Holland F 132,00 id 1 660,00 Interbonds 521,00 Binn.Belf.VG 128,00b Breevast 114,00 Ned.Vastgoed 550,00 Dutch Int 95,50 102,50 137,00 144,50 515,00 177,60 132,50 663,00 521,00 128,90 115,OOf 550,00 98,20 Beleggingsmijen IKA Beleeg Nefo Obam Uni-Invest Wereldhaven Leveraged Rorento Tokyo PH(S) Tokyo PH Concentra 127,50 70,00e 67,70 64,00 91,10 61,70 112,30 58,50 80,50 224,00 127,40 69,20e 67,80 64,00 92,00 61,50 112,40 58,00a 80,10 222,00 AMSTERDAM, 31 okt. (ANP) - Het Damrak is de laatste dag van deze beurs- week in een vriendelijke stemming begonnen. De meeste actieve waarden gingen wat hoger van start, waarbij Deli echter duide lijk uit de boot viel met een verlies van f 1,50 op f 80,20. HAL verloor twee kwartjes en Scheepvaart Unie een dubbeltje. KLM, die over het tweede kwartaal gunstig geachte cijfers heeft gepubliceerd, opende op f 54, hetgeen een winst betekende van f 1,50, maar wat minder was dan in het voorbeurs verkeer werd betaald. Van de internatio nals boekte Philips een winst van 40 cent op f 25,10, waarmee de magische f 25-grens werd overschre den. Hoogovens won 80 cent op f 51,50, Unilever 70 cent op f 105,20, Kon. Olie een dubbeltje op f 93,50 en Akzo 20 cent op f36,50. Amro Bank ging f 1,10 ho ger in andere handen over op f 73,80, maar ABN begon onveranderd op f 316,50. Verder waren de verschui vingen tamelijk beperkt, zoals bij Nationale- Nederlanden die 60 cent vooruitging, Van Ommeren met een winst van f 2, Hein- eken met f 1, HVA met 30 cent en Kon. Boot met een ongewijzigde opening op f 132,50. Na opening was er op de actieve markt van een langzaam stijgende tendens sprake. De staatsfondsen- markt lag er zeer licht ver deeld bij. De lokale markt gedroeg zich weer rustig maar was overwegend toch iets beter al waren de meeste ver schuivingen niet al te groot. Een duidelijke uitzondering was Schuitema. Nadat don derdag na het uitspreken van de verwachting van een 40 pet hogere winst door het bestuur alleen flink hogere biedkoersen waren opge maakt, begon men de aan delen nu te verhandelen op f 124, wat ten opzichte van de laatst gedane koers een winst betekent van f 13. Nederhorst bleef aangebo den, al kon men voor een deel van de stukken op een paar dubbeltjes hoger ni veau kopers vinden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 12