nn an VHP VERGADERT VANDAAG Fractieberaad zonder Hindori lm Neus verstopt? 'sem uzelf niet bij de neus. Otrivin Niets meer over van opgeblazen situatie GROOT DEEL SER WIJST VAD OP DIT MOMENT AF neuwe spaaivonuut bij \an Lanschot. iREND GOED REIJNS ■fr Actie voor goede autobanden „Hollandse Discon- terinjjsmij. Mundiis .Blaaspijpjeswet vandaag een jaar oud *'™,e 8Vi% F „WOUW ml. of vrl.) Gtmini LITERAIRE PAPERBACK F. van Lanschot AFBETALING' MOGELIJK ZONDAG OPEN MAANDAG GESLOTEN UMENTEN f De agenda voor de vergade- ring van vanmorgen luidt: be- -eking van de huidige poli- I i re situatie en het verder te voeren beleid met betrekking tot de onafhankelijkheid van iSuriname. Sleutelfiguur Urker vissers matig enthousiast over Canada Alarmerend Onderzoek Operette Meer koffie Gif groen papier oor uw pen T.M. „Apeklieren" n METZLER -..o-K 1975 binnenland |J] ïi ngen, waarvoor 8 Ijn. )5x5.46 is 30 m-. Dat eethoek van 2.43 bij ligc open keuken van |ruinitc voor nr. 4 jmer met ligbaJ. vasto. (toilet. Ihteraevels. O'W J/ ig, concurrende prijzen, jvende service. ag geïllustreerde catalogus komen vertegenwoordigers STEENHOUWERIJ HULST Steensedijk 100 Tel. 01140-2006 sr West-Brabant serie. T«l. 01658-2224 nieuwe en gebruikte auto's, 's, banden en het uitdeuken, ito. telefoon 01718-16041 -agen wij een en beschikkende over of wnd. hoofdveroleeo- en volgens richtlijnen ip basis P.G.G.M.-reglO' ienstwoning op het ter- ■trice, (Van onze redactie buitenland) PARAMARIBO De waarnemend fractievoorzitter van de oppositionele VHP in de Surinaamse staten, dr. L. Murgra, me'art dat de fractievergadering van de oppositie vanmorgen jn Paramaribo niet is belegd om het statenlid ir. G. Hindori ter verantwoording te roepen. halve ir. Hindori zal ook het VHP-statenlid Dasiman niet deelnemen aan de fractiever gadering. Hij is gisteravond naar ons land vertrokken om, zoals hij zegt, zijn Nederlan derschap veilig te stellen. De heer Dasiman verkocht zijn huis en neemt zijn gezin mee. Munsra zei dit in een reac-| tie op de brief die Hindori, „derdas schreef aan VHP-1 leider Lachmon. Daarin stelt Hindori nog eens onomwonden del, buiten de partijdiscipline te «tellen in het belang van de tomende onafhankelijkheid. I Hindori is niet van plan het fractieberaad bij te wonen. Voorafgaand aan het fractie- keraad heeft de VHPftop een gesprek met mevr. Liesdek- Clarke, die enige tijd geleden uit het regeringskamp over stapte naar de oppositie. Be- Hindori is een sleutelfiguur in de Surinaamse politiek. Re geringspartijen en oppositie hebben beide 19 zetels in de staten. Het voor een vergade ring benodigde aantal statenle den is 20. Werkt Hindorie aan dit quorum mee, dan kan het nieuwe statenlid Martodihard- jo worden beëdigd. Deze was in de plaats gekomen van Lee (ADVERTENTIES) Esteban López .VAN ACHTER EEN GESLOTEN t'i DEUR Een boeiende en indringende roman op de grens tussen droom en werkelijkheid. f. 21,90 Carole Vos HET VERKEERDE GEZICHT Het verkeerde gezicht is het verhaal'van verschillende mensen die met verschillende motieven een eim' aan hun leven maakten* f. 19,90 Dick Walda MEISJE VELLEBEEN Een bundel verhalen over l'gewone mensen in alledaagse gebeurtenissen, f. 19,90 Adriaan Venema HET LEVEN. EEN BRIES Bekroond met de Louis Couperusprijs 1975. f. 12,90 0 Walter Kempowski HEBT U HITLER GEZIEN De Duitsers en Hitier dit'en' bevat nog altjjd een onopgelost raadsel. Kempowski zoekt naar een verklaring, f. 14,90 Verkrijgbaar bij Uw boekhandelaar Otrivin helpt direkt. Even druppelen en u kunt I weer vrij ademhalen. Otrivin prikkelt niet en i werkt urenlang. Gezwollen neusslijm- vliezen slinken. U hebt een fijne neus voor Otrivin. Kong Fong de naar de opposi tie overgelopen Chinese win kelier, die een week geleden zijn ontslag als statenlid in diende. Met Martodihardjo in de gelederen heeft de rege ringscoalitie NPK haar meer derheid terug. Oppositieleider Lachmon verklaarde gisteren bij zijn vertrek uit Nederland naar Suriname het van Hindori een zeer onverstandige en onver antwoordelijke stap te vinden als deze zou meewerken aan het bereiken van het vereiste quorum om Martodihardjo te beëdigen als statenlid. Lach mon hoopt binnenkort een ge sprek met Hindori over deze zaak te hebben. „De heer Hin dor, heeft altijd verklaard mee te willen werken aan een grondwet, die voor aile partij en aanvaardbaar is. Nu heeft hij deze kans. Wanneer hij meewerkt aan de beëdiging van een nieuw statenlid van de regeringscoalitie is zijn bij drage, gezien de stemverhou ding die dan ontstaat niet meer nodig". Hindori haid aan het slot van zijn brief van donderdag ge schreven, dat de Surinamers elkaar moeten leren vertrou wen. „Tegenover Suriname zijn wij verplicht de onafhan kelijkheid in de meest gezon de sfeer tegemoet te tre den". URK (ANP) De twee Urker kotters die 18 juli voor proeven naar Canada vertrok- keu, zijn weer in Nederland teruggekeerd. Voorlopig reke nen de vissers niet op een nieuw project in Canada. De vangsten bleken goed te zijn, maai- de prijzen te laag In Georgetown is geen visaf- slag zoals men die in Neder land kent. De handelaren be palen zonder concurrentie de prijs, waardoor de opbrengst van de v.angst miniem is. Voor gefileerde Vis "blijkt 111'-Canada een goede vellkoopprijs moge lijk. Daaróm is Canada een land met toekomst, vooral wat de handel, de verwerkende in dustrie en dé 'visbewerkers betreft. DEN HAAG (ANP) De Vereniging van Bandenspecia listen in Nederland (VACO) organiseert tijdens de maan den november en december een landelijke veiligheidsactie onder het motto: „Er mankeert toch niets aan je banden?" In deze periode kunnen au tomobilisten het profiel van de banden van hun auto gratis laten controleren bij alle 500 gespecialiseerde VACO-vesti- gingen. Ook krijgt men advies omtrent de juiste spanning voor de banden en over het te monteren type band, afhanke lijk van rijstijl en rijomstan- digheden. De VACO zegt met deze na tionale profielcontrole een bij drage te willen leveren aan de verhoging van de verkeersvei ligheid. Uit een onderzoek in de eer ste zes maanden van dit jaar is gebleken dat tijdens perio dieke veiligheidscontroles bij individuele gespecialiseerde bandenbedrijven 17 procent van alle gekeurde auto's het profiel van één of meer ban den was afgesleten tot bene den het minimum van 1 mili- meter. BREDA „De Holiandsche Disconteeringsmaatschappij van 1930" en het „Financie ringsinstituut Mundus N.V." gaan vandaag samen in een nieuwe maatschappij die de naam „Hollandse Disconte- ringsmaatschappij Mundus N.V." krijgt. Beide maatschappijen «ijn gespecialiseerd in het ver strekken van huurkoopfinan cieringen en lease aan bedrij ven en relaties en geldlenin gen aan particulieren- De fusie heeft geen gevolgen voor het personeel in de 42 kantoren, die onder andere zijn geves tigd in Breda, Roosendaal Be,-gen on Zoom, Vlissingen en Terneuzen. DEN HAAG Vandaag een jaar geleden heerste er een wat nerveuze spanning in Nederland. De blaaspijpjeswet (sprak de volksmond) werd officieel van kracht. Wat zou er gaan gebeuren? Kon men nog iets wagen? Drie pilsjes en een tomatensap? Volgens Veilig Verkeer Nederland viel er niets te wagen. VVN ontke tende de met een miljoen gesubsidieerde actie „Weet ie Wetje", die volgens VVN ten doel had „een drooglegging van iedereen die nog achter het stuur moet plaatsnemen". Krasse taal. Niemand durfde de nieuwe wet dan ook weg te lachen. Mannen droniken zich misselijk aan de koffie, er verschenen zogeheten borrel bussen en desondanks klaag de de horeca meteen steen en been. Nu - twaalf maan den en een economische cri sis later - gewaagt de publie ke opinie van een volledig mislukte maatregel. De dor stige automobilist zou zich weinig meer aantrekken van de verscherpte regels. Maar is dat wel zo? Het verkeer is immers veiliger geworden, en er vallen hon derden doden minder. Of wordt deze daling uitsluitend veroorzaakt door de snel heidsbeperkingen, de vast- en-zeker gordels en de val helmen? Daar zijn momen teel nog geen exacte cijfers over bekend. Dinsdag name lijk houden de Directie Ver keersveiligheid van het Mi nisterie van Verkeer en Wa terstaat, de Centrale Politie Verkeerscommissie, WN en de Stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Verkeersvei ligheid (SWOV) een gezame- lijke grote persconferentie, waarop de harde cijfers van één jaar blaaspijpjeswet qn- huld worden. Tot die tijd wordt van overheidswege niiet losgelaten. Misschien omdat de wet wei nig gebaat heeft? Het valt namelijk te vrezen dat de cijfers niet erg bemoedigend zullen zijn. Want er worden momenteel meer automobilis ten bekeurd voor het rijden onder invloed dan ooit. Bij het Gerechtelijk Laboratori um in Rijswijk (ZH) zijn sinds vorige november bijna 18 000 bloedmonsters binnen gekomen van mensen die eerst „groen" gebleken wa ren. Het gemiddelde- in vori ge jaren was ongeveer 7 000. .En als hét zo doorgaat" ver telt een woordvoerder van het Gerechtelijk Laboratori um, „komen we volgend jaar dik boven de 20.000". Dit hoeft natuurlijk niet te bete kenen dat het vaderland massaal aangeschoten achter het stuur kruipt: de duizen den bekeuringen méér kun nen een gevolg zijn van de verscherpte controles, al of niet door de vliegende briga des, maar het is desondanks een alarmerend cijfer. Vooral omdat het niet om grensge vallen gaat: het gemiddelde promillage van de overtre ders is ruim 1,6. Dat komt overeen met minstens tien boirels. Lichte gevallen ko men niet of nauwelijks voor, vertelt „Rijswijk". Wetenschappelijk verant woorde cijfers over de resul taten van de blaaspijpjeswet heeft de Stichting Weten schappelijk Onderzoek Ver keersveiligheid in Voorburg. Maar daar wordt hardnekkig gezwegen. SWOV onderzoekt sinds '71 de rij- en drinkge woonten van de Nederlan ders. Elk jaar in de maanden september, oktober en no vember zijn drie teams van SWOV bij nacht en ontij in de weer. Er worden telkens enkele duizenden automobi listen aangehouden (door een officiële politieman, maar dat heeft geen consequenties, hoe dronken men ook is: de en- qurteur bestelt dan een taxi) en ondervraagd. Er wordt te vens een ademtest afgeno men en - eventueel - een bloedproef. Ruim 80% van de mensen werkt mee. Het onderzoek wordt in het week end gehouden, van elf tot vier uur 's nachts. Tegen vieren - zo bleek in het ver leden - heeft één op de vijf bestuurders een alcoholpro- millage van meer dan één. Of er sinds de invoering van de strengere wet hierin een verbetering opgetreden is, blijft dus nog even duister. Ondanks deze onzekerheid kan de vraag gesteld wor den: is er dan helemaal niets veranderd? Natuurlijk wel. Op de eerste plaats, maar dat is geen echte verandering: van de wat opgeblazen situa tie in de herfst van vorig jaar is weinig meer over. Het leek toen ook op een operette. Cafés boden blaas pijpjes te koop aan en slaap plaatsen tegen gereduceerd tarief. Er verschenen capsu les, bonbons en mondsprays op de markt die de adem zouden zuiveren van alcohol dampen. Van die handel is ■niets meer te ontwaren. Ook de studenten die een thuis brengclub begonnen (in Utrecht hadden ze zelfs een officieel uniform: zwarte broek en kanariegele coltrui met embleem), staakten hun bijverdienste na enkele week ends: ook al omdat taxi chauffeurs - wegens vermeen de broodrof - enkele keren een Eend van de club in el kaar gebeukt hadden. De va derlandse vindingrijkheid vierde hoogtij 'n jaar geleden. De meubelindustrie bijv. „constateerde" onmiddellijk dat de meeste Nederlanders geen fatsoenlijk logeerbed hadden voor gasten die iets teveel gedronken hadden. Ook deze handel leverde niets op. Wel veranderd schijnen de drinkgewoonten. Maar er zijn hierover geen erg be trouwbare cijfers. Uit een door twee leerlingen van de Haagse Hotelvaksehool inge steld onderzoek (een onder deel van hun studie en daar om nooit gepubliceerd) blijkt dat veel mensen hiun afzak kertje voor-ze-naar-moeder- de-vrouw-gaan nu tussen de middag nuttigen. Want drie of vier luchpaiuze-oudjes zijn om half zes, als men afgewerkt is uitgewerkt. Een duidelijke mode is dit echter niet. Opvallender zijn de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld heeft over de omzet van dranken in noreca-bedrijven. Het CBS ondervraagt uitsluitend gro tere bedrijven. Gewone ca fés trouwens splitsen hun omzet zelden uit in cognac, cola etc. welnu: de in geld uitgedrukte omzet van bier in hotels steeg in de eerste vijf maanden van vo rig jaar ten opzichte van de zelfde periode in '73, met 14%, maar dit jaar daalde die omzet met 6,8%. Voor wij nen (inclusief sherry) zijn de cijfers 5,2 en nu een dla- ling van 2%. In de sector gedistileerd was er een ach teruitgang van liefst 1:1%, maar de kopjes koffie ver toonden een stijging van 9 en frisdranken van 10%. De ze veranderingen worden door het bedrijfsschap Hore ca volledig toegeschreven aan de 1-novemberwet. In hoeverre deze tendens ook voor de cafés geldt, is dus niet bekend. De vorig jaar massaal geuite vrees dat de horeca enorme klappen zou krijgen van de nieuwe wet, is niet gegrond gebleken. Weliswaar werd in de eerste weken na alcohol-Allerheiligen hier en daar een daling van naar schatting 30 geconstateerd, maar het werd snel minder rampzalig. Over de eerste vijf maanden van, dit jaar was er zelfs geen sprake van een daling in de omzetten, maar de groei was kleiner dan in het verleden. Vermoe delijk is de nieuwe wet daar debet aan. Juiste gegevens daarover zijn door de horeca echter niet te leveren. De voorbije mooie dorstige zo mer bijvoorbeeld kan een door de schrik voor het moe ten blazen veroorzaakte da ling volledig gecompenseerd hebben. Zoiets is niet na te gaan. En de horeca heeft er ook geen tijd voor, want er zijn niieuwe zorgen opge doken: in een tijd dat er geregeld nieuwe gaatjes in de buikriem geboord zouden moeten worden, dienen het glaasje bier en de borrel van overheidswege weer duurder te worden. De horeca blaast dan ook gifgroen, en het woedepromillage ligt dik bo ven de drie. (Van onze sociaal-economisch redacteur) DEN HAAG Ongeveer de helft van de leden van de so ciaal-economische raad is tegen de invoering van de vermo- gensaanwasdeling op dit mo ment. De stregking van het uit eindelijke SER-advies, dat vol gende week woensdag wordt uitgebracht is nog niet duide lijk. De werkgeversleden en de kroonleden Bosman en Kolnaad menen, dat invoering nu al gewenst is in verband met de huidige economische situatie. De werknemersleden en de kroonleden van den Doel en de Galan staan in het algemeen achter de gedachten van de regering over de VAD. Niet alleen vanwege de slech te economische situatie zijn de werkgevers tegen de VAD zij spreken liever van de overwinst-deling zij vinden ook, dat de mensen die in een onderneming werken niet au tomatisch recht hebben op een deel van de overwinst (die na aftrek van de vergoeding voor arbeid en kapitaal overblijft) De werkgeversleden constate ren, dat de bedrijven door de VAD hogere dividenden per onderdeel moeten uitkeren om een geringere koersstijging van de bestaande aandelen te compenseren. Zij vrezen dat dan van een verplichte VAD een ongunstige invloed uitgaat op het aanbod van risicodra gend kapitaal. Hierdoor kan, zo menen zij, de financiële po sitie van de bedrijven verder worden bemoeilijkt alsmede de werkgelegenheid worden bedreigd. De werkgeversleden vinden, dat door de VAD de werknemer meer bij het wel en wee van de onderneming wordt betrokken- Zij zijn het eens met het regeringsstand punt, dat een uniformere loon ontwikkeling door de VAD wordt bevorderd. Maar die verdeling moet dan wel plaats hebben op grond van vrije on derhandelingen tussen de soci ale partners en niet in strijd zijn met een gecoördineerd ar beidsvoorwaardenbeleid. Daar voor vinden zij een raamwet nn'iiff wp^riv» fapr» aantal van deze voorwaarden zijn opgeno men. De werkgeversleden me nen dat de werknemers zelf moeten beslissen over de be steding. De werknemersleden en de kroonleden de Galan en van den Doel stellen, dat de werknemers recht hebben op een deel van de overwinst. Met de VAD wordt een voor waarde vervuld voor realise ring van een gecoördineerd beleid, maar ze zijn tegen een raamwet en vrije onderhande lingen. Zij willen meer dan 10% van de overwinst voor collectieve besteding en een klein deel individueel. De werkgeversleden stelden om dat de VAD er toch moet ko- mèn een percentage van de arbeidskosten voor. Als dit niet gebeurt is er volgens hen een onvoldoende prikkel om tot een uniforme ontwikkeling te komen. De kroonleden Bos man en Kolnaad staan scep tisch tegenover de VAD, of schoon ze er in principe niet tegen zijn. De regering ver wacht dat er voor 5000 milli- oen gulden per jaar aan over winst zal vrijkomen voor de VAD, maar deze kroonleden betwijfelden of dat voldoende is. Bovendien denken zij dat de VAD geen werkelijke bij drage zal vormen voor betere inkomens- en vermogensver houdingen. (ADVERTENTIES) 1 7 Spaarvorm met vaste termijn. 6 jaar vast rente jaarlijks beschikbaar inleg vanaf f 1.000,- rente SVk, Npaarhrief (aan toonder). looptijd 6 jaar vast rente op basis van samengestelde intrest coupures:tl.000- f2.500,- f5.000,- «f 10.000- Bovenstaande spaarvormen gelden ni.i.v. 1 november'75. Voor langere termijnen rentetarieven op aanvraag. Bankiers 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam,Tilburg, Vught. Brieven voor dele rubriek moeten mei volledige neem en adre» worden ondertekend. Bij publikatfe lullen de» vermeld worden. Slechts bij hoge ult- xonderlng iel ven deze regel worden afgeweken. Naam en adree zijn dan b«f de redactie bekend. Publikatle ven brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dar de reaactle het in elle gevellen eens is met inhoud, c.q. strekking. Met belangstelling heb ik kennis genomen van de inge zonden kritiek onder boven staande kop over T. M- (Transcendente Meditatie). Uitdrukkingen als „verbijste rende techniek", „soort Vibra- Fit gorael voor de ziel" „psy chologisch wonder", semi-mys- tieKe poespas" „onaangename verkooptechniek" ademen wel een anti T.M.-geest, terwijl de eindconclusie is, dat de goede trouw niet in discussie gesteld wordt, maar wel voorzichtig heid geboden is met dit soort Apekneren voor de Ziel. Lijkt 'n beetje tweeslachtig. Tussen door nog even de stelling, dat het hebben van een baard een vrijbrief is om te gaan sleute len aan de menselijke geest. Nee meneer Francooys, dat kunt u niet allemaal verant woorden tegenover de lezers. Men wordt niet 1, 2, 3 TM- leraar. Dit vereist een grondi ge opleiding en redelijk lange eigen ervaring in TM. om de wijsheid op te doen die nodig is om de TM-techniek in de zuivere vorm over te brengen. Dus geen beunhazerij. Ik wil u ook wijzen op on juistheden. Tegenover Uw stelling, dat alle bevoegde le raren etc. die de meditatieve technieken gebruiken aandrin gen op voorzichtigheid, stel ik, dat u blijkbaar het woord AI LE nog al eng neemt, want u hebt kennelijk de bevoegde TM-leraren, de echte deskun digen dus op TM-gebied bui ten beschouwing gelaten- Bo vendien moet ik concluderen, dat U de meditatie in de klas sieke zin van het woord be doelt, dus mede een vorm van concentratie. Terwijl TM het tegenovergestelde is en geheel moeiteloos verloopt. U spreekt van een zee van bestaande lectuur, waaruit ie der het nodige gratis kan le ren, wat hem door TM-leraren tegen, een bepaalde prijs wordt verkocht. Op de eerste plaats- kan men géén- erva ring krijgen uit literatuur, en bij TM gaat hef juist om de ervaring. Of kunt U direct pi ano spelen na er alles over gelezen te hebben, maar zon der geoefend te hebben? Of kunt u direct autorijden, al weet U precies hoe die in elkaar zit? Zonder ofening? Zo ook TM, met behulp van de mantra, waarvan de techniek uitsluitend door een bevoegd TM-leraar bijgebracht kan worden, omdat alleen een TM- leraar in staat geacht wordt deze techniek zuiver over te brengen. Nadat de „ingewijde" be langstellende enige ervaring heeft opgedaan, dus na het einde van de korte cursus, kan hij uit die ervaring spreken en een meer gefundeerd oordeel vormen; dat van de heer L. Francooys lijkt meer op een vooroordeel. Erg jammer, dat U ZICH NIET beter heeft la ten voorlichten door een per soonlijk gesprek met een van de leraren. Die daartoe alsnog gaarne bereid zullen zijn om bij U gerezen misvattingen en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Op de tweede plaats het fi nanciële aspect. Nooit en ner gens krijgt men zoveel voor zo weinig geld. Eenmalig 'n be drag, waardoor U levenslang gratis toegang hebt tot alle verdere „gevorderde" lezin gen, waar U zich verder kunt verdiepen in alles wat met TM samenhangt. En dat is nog al wat. Levenslang gratis bij stand van TM-leraren, mocht U problemen met de techniek hebben- Overigens zijn er gelden nodig voor zaalhuur. reizen, dure ap paratuur (video), realisatie van TM-rentrq met nemanente bezetting. Dat gaat niet voor niets. Uit eigen ervaring: U wordt er alleen maar posit'ef door beïnvloed. Die statistieken waar TT over snreekt zün wel degelijk wetenschsrmeliik op gezet en dus zeker controleer baar. Wist U overigens, dat vele doctors, «westelijken, ook oversten, professors vele academici in bet bedriifsleven. fon-ambtpnaren praktiserend TM-er min? Mijn -dvies* be oefen Tut pen tiidie op de luiste wüze en schrijf dan nog eens 'n stukje. Breda, J. NUIJTEN (ADVERTENTIE) bril: ieders oogmerk!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 11