VAN HOREN EN ZIEN VAN HOREN EN ZIEN De weg naar Hameien radio radio HEK <ERS IËN ZATERDAG Nederland naar Jong Euro-festival ONTDEK DE VERSCHILLEN ZATERDAG 3 MEI 1975 DE STEM 1WÊÊÊÊmo^a^m u lelde" te Vlis- f\:u >ereid ta zijn sociale voor- ilgen groeps- het Centrum voorwaarden bovenstaand personeel gevraagd :h-Vlaanderen nog enkele ENST-MEDEWERKERS ingsplan. Belten 01180-27338 de lieer E ojecten PIJPFITTERS HULPFinERS METSELAARS tSSERS (CERTIFICAAT) igen en vakantiegeld. Sollicitatie r. uur. Zaterdag vanaf 10.00 uur. 01SH- EN AMBULANTE EN SERVEERSTERS den: De Kanonnier, St. Sanstr. 2 IT HOLLAND N.V. RODEN-LASSERS risch en autogeen lassen ls noodzake- 1 ding wordt door ons bedrijf gezorgd r. Heeft u interesse, bel dan O1196" briefje met. in de linkerbovenhoek j Holland N.V., t.a.v Hoofd Personeels- ren. Breda ijk 5CE" )K I.V.E.S. 49, H. Baelskaai W* OOSTENDE Vraagt dringend 10 bekwaff' 1 electro-monteurs voor zeer w langrijke werf te Knokke km. van de Nederland' grens) Schrijven met Curnct lum naar Postbus II, Oosten de. 11 jr etrek* lburg. 23590. ureau Gevraagd tegen 1 juli een TRACTORMONTEUR Leeftijd 18 tot 20 jaar bij Bouwmeester, Dr. Ariens'33' 65, Zevenbergen, tel. O1680- huwelijken AAKING GEZOCHT en betrouwbare manier via or persoonlijke huwelijksbemldde" )R GRATIS BOEKJE 'RUM EUROPA terwijk, telefoon 02510 25720, BARONIELAAN 275, BREDA N 01600-5 62 42 een men. post- Til- tel liden euze zon- i- fo- 3rie- INTERNATIONAL- DEZENTA (suksesvol sinds 1949) kontaktmogelij kheden aan vg[. rieuze mensen. Diskretie zekerd. Vraag de tfratis.^ chure. Hoofdkantoor 18. Hatterri (GLD) tel. Jgg,, 2526 fil. Roosendaal. P0* 14, Tel. 0650—41093. - 7~~er f WELKE VROUW Wil JjV hiijn huis wonen, 1 «rievefl deren geen bezwaar. onder nr. BK 057018 NEDERLAND 1 TELEAC 10.30 Hoe is het gemaakt? - les 10 Herh 11.00 Nederlands voor buiten landse werknemers - les 13 (Herh.) 1130 De ondernemer - les 10 (Herh.) NOS 11,13 Journaal. VARA 11.15 Engelse Cup Final: recht streekse reportage. 10.50 De film van Ome Willem: kinderprogramma. NOS 18.15 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. KRO 19.05 Twietie, avonturenpro- gramma en een teken filmpje. 19.20 Kunt u me de weg naar llamelen vertellen, me neer?: jeugdserie. KRO-RKK 19.50 't Zand 33. NOS 20.00 Journaal. KRO 20.20 De Berend Boudewijn Kwis. 22.00 Brandpunt 22.15 De wereld in oorlog: do cumentaire serie. NOS 23.30 Journaal. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 10.00 10.05 10.25 10.50 11.35 12.20 12.50 13.00 15.00 15.10 15.15 15.45 17.00 17.15 17.45 17.48 20.00 20.15 DUITSLAND 2 TELEAC 18.15 Duits - les 9 NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. TROS 19.05 Arpad de zigeuner, tv - serie 19.25 De Notenkraker: concert NOS 20.00 Journaal. TROS 20.21 Q.B. VII, tv -film deel 3 22.55 Sterren kijken: portret van 'n sportman NOS 23.35 Journaal. IKOK-NCRV 23.10 Het lied van de week. 14.58 Journaal. 15.00 Lassies neue Freunde, tv -serie 15.20 Die kleine Strolche, tv - serie 15.25 Dusty, dusty, tv -serie 16.00 Amusementsprogramma. 17.00 Journaal. 17.05 Informaties en meningen uit de Bondsrepubliek. Aansluitend: Consumen- tentips. 18 00 Daktari. tv -serie 19 00 Journaal. 19.30 Vrolijke muzikaal spel- programina. 20.15 Unterwegs zum Frieden, tv -serie 21.50 Journaal. 21.55 Reportages, interviews en lottogetallen. 23.10 The lady vanishes. En gelse speelfilm 0.40 Journaal. BELGIË (NEDERL.) 14.00 Beentje buiten 14.30 De tovenaar van Oz, Amerikaanse speelfilm. 16.30 Instructief programma. 17.00-17.35 Instructief pro gramma. 18.00 Paulus de Boskabouter. 18.05 Star Trek, science- fictionserie 18.55 De geschiedenis van het transport in Engeland. 19.43 Mededelingen 19.45 Journaal. 20.23 Spelprogramma. 21.45 A death of innocence, film 22.55 Jazzmuziek. 23.10 Journaal. BELGIË (FRANS) 11.30 Vrijetijdsmagazine. 12.00 Gevarieerd programma. 12.55 Journaal. 13.00 Gevarieerd programma. 14.15-14.45 Magazine voor de vrouw 17.45 Hel uitgaansleven. 18.15 Interscholair spelpro gramma. 19 10 Kleuterprogramma 19.15 Regionaal nieuws. 19 43 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20 15 Dierenprogramma. 20.45 Les chasseurs de scalps westernfilm 22.25 Amusementsprogramma. 23.25 Journaal. HILVERSUM 2 VARA 7 (II) Nieuws 7 11 Och tendgymnastiek 7 20 (S) Z O - vooi alle kinderen die op zijn 8 00 Nieuws n 11 Dingen van de dag 8 23 (S) Z O - voor ieder een 10 30 (S) Z I -SpeciaJ Wal heeft het leger met oorlog te ma ken' (1100 Nieuws) 13 00 Nieuws 13 11 (S) In de Rooie Haan. VARA s zaterdagmid- dagcafe NOS 15 (10 (S) NOS -Jazz 15 30 Gamma van alpha en beta nieuws uit de we reld van wetenschap en techno logie 16 00 Nieuws 16 03 (S) HetZwarteS haap programma voor Surinamers en Antillianen in Nederland 17 00 (S) Harmo nie en fanfare in Nederland en Europa 17 45 Vooi blinden en slechtzienden 17 55 Medede lingen 18 (10 Nieuws VARA 18 11 Dingen van de dag PP 18 20 Katholieke Volks Partij VARA. 18 30 (S) De VARA feli citeert verzoekplatenpro- gramma TROS 20 00 Nieuws 20 05 Aktua-Special 20 15 (S) Concert a la carte klassiek wen- sprogramma 22 15 (S) Om de kunst 22 45 (S) Klaviertuositei- ten. 23 10 Aktua-klankbeeld 23 30 (S) Poëzie rond midder nacht. 23 55-24 00 Nieuws Marlies van Alcmaer als hertogin Mehsandeen RobdeNijs als Bertram in de aflevering „De gaten van War" van de serie Kunt u me de weg naar Hameien vertellen Deze aflevering is vandaag (zaterdag) op Nederland 1 vanaf 19 20 uur te zien HILVERSUM 3 leder heel uur nieuws. NCRV 7 02 (S) Drie op je bo terham 8 03 (S) Drie op jeboter- ham Pers Vers 9 03 (S) Tot uw dienst klassieke muziek 10 03 Muziek bij de koffie 12 03 (S) Drie tussen de middag Los vast 14 03 (S) Schrijf es 'n kaartje verzoekpla tenprogra mma 16 03 (S)Sportshow NOS 18 03 Joost mag niet eten NCRV 19 02 (S) Dtscorama 20 02 (S) Filter Furore Show 22 02 Strictly Country Style 22 30 (S) Jazztime 23 02 (S) Sportshow 0 02 (S) Late Date 2 02 (S) Bent u daar nog'AVRO 6 02-7 00 Ais je niet opstaat, dan blijf je maar liggen. BRUSSEL (NederL) Journaal. Actualiteiten en muziek Reportage uil Bonn Hits en gags. Sportspiegel. Die Umschau. Persoverzicht Journaal. Prograininaoverzicln voor het weekeinde Journaal. Kinderprogramma. Spel zonder grenzen Humoristisch program- ma. Evangelische weekslui- ting. Journaal. Sport-overzicht. Journaal en weerbericht. Internationaal circus programma. 21.45 Trekking van de lottoge- tallen. Aansluitend: Journaal en weerbericht. Vervolgens: Woord voor de zondag 22.05 Wereldcup dansen ama teurs. 23.35 Ride the high country, Amerikaanse speelfilm 1.05-1.10 Journaal. HILVERSUM 1 13.00 Programmaoverzicht voor de komende week. 13.30 Amusementsprogramma voor Joegoslaven en Duitsers. 14.15 Amusementsprogramma voor Spanjaarden en Duitsers. TROS 7 6(1 Nieuws 7 02 (S) Ontbijt-Soos, met om 7 30 Nipuws. 7 41-7 50 Aktua, 8,30 Nieuws en 8 36-8 45 Gymnas tiek voor de huisvrouw 9 00 (S) "Wegwezen, met o.a tips voor weekendtrips 9 30 (S) Tien om leugdprogramma 10 00 (S) Aktua-Spoit. met om 10.30 Nieuws II 00 Hartje Amster dam mensen - meningen - mu ziek OVERHEIDSVOOR LICHTING 12 16 Exportivitei- ten nieuws, wenken en advie zen op exportgëbied TROS 12.26 Mededelingen t b v land en tuinbouw 12 30 Nieuws 12 41 Aktua 13 00 (S) Tross- Country 14 00 (S) Steiger - B gevarieerd programma 15 30 Nieuws 15 33 (S) Luiste/ uit en thuis verzoekpla- tenprogramma voor de militai ren 17 30 Nieuws 17 32 Aktua-Magazme 18 00 De Tijdmachine, science-fietion- serie (dl 20) 18 19 (S) Lichte grammofoonmuziek 18 30 Nieuws 18 41 Toeraktua 19 00 (S) Plaatvaeria VARA 20 00(S) Door de jaren heen 1948, klankbeeld 22 30 Nieuws 22 40 (S) Door de jaren heen Etablis sement 48 23 05 Rood met een goud randje VARA s verleden 23 55-24 00 Nieuws 12.00 Nieuws en SOS- benchten. 12 10 Lichte muziek 13.00 Nieuws en weerbericht 13 10 Buitenlands persover zicht. 13 15 Amusementspro gramma (14 00 Nieuws) 15 00 Nieuws 15 03 Gevarieerd jeugdprogramma 16 30 Lichte muziek en verkeerstips (17 00 en 18 00 Nieuws 18 15 Sport) 19 00 Nieuws en mededelingen 19 15 Lichte muziek en sport nieuws (19 30 Taalwenken 20 30 Nieuws 22 00 Nieuws en sportuitslagen 23 00 en 23 40- 23 45 Nieuws) AMSTERDAM "(ANP) - Ne derland is uitgenodigd deel te nemen aan het Jong Euro Song festival,dat van 6 tot 9 augustus in de kurzaal van het casino in Uostende wordt gehouden. Im- pressario Frans van Klingeren is uitgenodigd, evenals vorig jaar een ploeg te formeren. Vorig jaar won de ploeg met Heddy Lester. Fon Klement en Saskia Martijn. Aan het festival zullen be halve Nederland en België ook Luxenburg, Duitsland, Enge land en Spanje deelnemen De ploegen moeten alle bestaan uit een zanger, een zangeres en een groep van maximaal zes perso nen Geen van de deelnemers mag ouder dan 25 jaar zijn en allen dienen elk tenminste een nieuwe compositie te presente ren. Dit weekeinde het derde en laatste deel van QB VII In dtt derde deel het proces dat Kef no tegen Cady heeft aangespannen een proces wegens smaad omdat Kelno zijn goede naam en repu tatie door Cady aangetast acht.(Zaterdag, Nederland 2. 20.21 uur.) Tijdens een harde concurren tiestrijd in de tomalenoerkoop waarin alleen maar tijd is voer' een strijd om het levensbehoud ziet Arstide een hoogzwangere vrouw liften, die illegaal de Ver enigde Staten is binnengekomen en haar kind bij haar zuster in San Francisco ter wereld wil la ten komen (Zondag. Nederland 2, 21.50 uur) jaots uba jooj oi Jaflueqaq Sooqana 6 xnap uba tBApusjj y jnnui ui rarjtids i rauiuid; gafj 9 ragueqaq ijbz ui jatsjog q raguBqaq ia,j t, «vnaaj uba loodjanpv g Avnaa| uba jjbbis Z -laojA do gusqaq |oy j NEDERLAND I KRO/KKK 11.0(1 Eucharistieviering te Bre da. TELEAC 14.00 Nederlands voor buiten landse werknemers - les 14 14.30 Menselijk lichaam - les 7 (herh 15.00 De Ondernemer - les 11 NOS 15.30 E.K. Turnen: samenvat ting van de Europese kampioenschappen tur nen dames vanuit Skiën in Noorwegen 16.00 Journaal. 16.02 Ti-ta-tovenaar. 16.27 E.K Turnen. 16.55 Voetbal- en toto uitslagen. IKOK 17.00 Ik zal mijn mond niet hou den: voordracht en zang 17.20 Wilde Ganzen. IKOR-KRO/RKK 18.25 Woord voor woord. NOS 18.30 Paulus de boskabouter. 18.35 Pippi Langkous. 19.00 „Naar aanleiding van een krantenbericht": pro gramma over kamp Wes- terbork 19.50 De Waalsdorpervlakte, een korte confrontatie met het verleden 19.55 Reportage van de doden herdenking op de Waals dorpervlakte. 20.10 Esther - voorgoed op reis, tv-spel 21.25 Journaal. 21.30 Studio Sport. 22.45 Surinamers deze week, een Panoramiek- produktie. 22.50 Journaal. NEDERLAND II TELEAC 18.15 Hoe is het gemaakt - les 11 18.45 Pauze. NOS 18.55 Paulus de boskabouter. 19.00 Journaal. AVRO 19.05 Een wereld op zich, na tuurfilm. NOS 19.25 Luister naar hun stem, een gezongen programma 19.50 De Waalsdorpervlakte, een korte confrontatie met het verleden 19.55 Reportage van de doden herdenking op de Waals dorpervlakte. AVRO 20.10 Sonja 's avonds. 21.00 Jonge musici op herha ling: klassieke muziek 21.50 De prijs van.tomaten, tv- film HUMANISTISCH VER BOND 22.35 14-Daagse visie op actueel Humanisme. NOS 22.55 Journaal. DUITSLAND I 16.55 De geschiedenis van de VS 17.45 Journaal. 17.48 Reportages van buiten landse correspondenten. 18.00 Landdagverkiezingen te Noordrijn-Weslfalen en Saarland 18.10 Reportages van buiten landse correspondenten. 18.25 Landdagverkiezingen te Nuordrijn- Westfalen en Saarland. Tussendoor Sport. 20.01) Journaal en weerberichl. 20.15 Landdagverkiezingen te Noordrijn-Westfalen en Saarland. 21.00 Lancelot du lac, Frans- Italiaanse speelfilm 22.20 Landdagverkiezingen te Noordrijn-Westfalen en Saarland. 22.40 Journaal, commentaar en weerbericht. Ill 00 Programniaoverzicht. 10.30 Asphalt, Duitse stomme film 12.00 Concert. 12.50 Wetenschappelijk pro gramma. 13.00 Journaal 13.02 Weekkroniek 13.45 Kinderprogramma. 14.15 The Swiss family Robin son. Engelse tv-serie 14.40 Tekenfilmserie. 14.45 Wer sich bindet, tv-sene 15.15 Journaal 15.20 Voorbeelden van goede daden. 15.25 Eurovisie: E.K kunsttur- nen voor dames. 17.00 Journaal. 17.02 Sport. 17.45 Evangelisch dagboek. 18.00 Verkiezingen in Noordrijn-Westfalen en Saarland. Aansluitend Die Waltons, Ameri kaanse tv-sene 19.00 Journaal. Aansluitend Verkiezingen in Noordrijn-Westfalen en Saarland. 21.00 Derrick, misdaadserie 22.00 Journaal, verkiezingen in Noordrijn-Westfalen en Saarland en sport. 22.30 Muzikaal programma. 23.05 Journaal. BELGIË (Nederl.) 12.00 Wekelijks overzicht van culturele gebeurtenissen in Vlaanderen. 15.00 The magnificent 6 1/2. tv- serte 15.15 Gevarieerd zondagmid dagprogramma. 17.15 Tint, tv-sene 17 40 Concert. 18.20 Paulus de boskabouter. 18.25 Mary Tyler Moore, tv- sene 18.50 Kivisprogramma. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20 00 Sport 20.40 David Copperfield. feuil leton 21.30 De Schelde, documentair pri tgramina 22.10 Hel Dadaïsme, pro gramma ovet deze kun- stnchttng 23.00 Journaal. BELGIË (Frans) 17.20 Carrefour 17. IS.00 Popprogramma. IS.40 Barhapapa. 18.45 Sportprogramma. 19.30 Regionaal nieuws. 19.43 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 Programmaoverzicht voor de lopende week 20.20 Upstairs - downstairs, tv- serie 21.10 Die rote KapeDe. Duitse tv-sene 22.20 Les Cramignons de la Bas- se. 22.50 Journaal. i HILVERSUM I KRO 8 00 Nieuws 8 10 Overweging 8 15 (S) Badtnene klassieke muziek (gr9 00 Nieuws 9 10 Waterstanden 9 15 (S) Laudate kerkmuziek uit Polen 10 00 Euchanstievte- rlng 11 00 Nieuws 11 02 (S) Münchnei Philharmomker mei soliste klassieke muziek 12 00 Kruispunt magazine en achter grondinformatie over kerk en samenleving 12 30 Nieuws 12 40 Echo 12 50 Buttelands commentaar NOS 13 00 (S) Zondagmiddag-Ouverture ek muziekprogr 15 00 (S) Herdenkingsdienst tn de Oude Lutherse Kerk te Am sterdam 15 30 (S) Moderne ka mermuziek 15 55 Plechtigheid bij het Nationale Monument op de Dam 16 30 (S) Aspecten van de kamermuziek CVK 17 00 Kerkdienst uit Sarnen (Zwitser land) 18 00 Uitgesproken ma gazine van het Convent van Kerken [KOR 18 30 Mensen, gesprek van mens tot mens. 18 45 Gedenken, waartoe' 18 58 Wtlde Ganzen NCRV 19 00 (S) Zondagavondzang 19 15 Na dertig jaar. lezing 1930 Nieuws 19 35 (S) Kerkorgel concert NOS 19 57 Inleiding herdenking op de Dam 20 00 Stilte op de Dam 20 02 Wilhel mus NCRV 20 04 (S) Poërama poëzieprogramma AVRO 20 30 (S) In de kaart gespeeld ver- zoekplatenprogramma. 22 00 (S) Nederlands Koorfestival 1975 22 30 Nieuws 22 40 Ra diojournaal 22 50 (S) Vanavond laat nieuws 23 20 (S) Vanavond laat sport. 23 55-24 00 Nieuws HILVERSUM II VARA. 8.00 Nieuws 8 10 Dingen van de dag 8 15 Weer of geen weer, waarin om 9 00 Sportmededelingen HUMA NISTISCH VERBOND 930 Vrijheid en onverschilligheid. IKOR 10 00 (S) Korte kerk dienst met kinderen vanuit Am stelveen. 10 30 Vrijzinnig Her vormde kerkdienst uit Arnhem. 1125 Wtlde Ganzen 11 30 Had den we beter kunnen weten? AVRO 12 00 (S) Muzikaal Ont haal, muzikale show 13 00 Nieuws. 13.10 De toestand inde wereld. 13 19 Radiojournaal. 13 30 (S) Delta, informatie en muziek. 13 55 Viool en piano: klassieke muziek NOS 14 30 Programma voor de buiten landse werknemers VARA 17 00 (S) Klassieke vioolmuziek. 17 30 (S) Alle malen zal ik we nen, herdenkingsprogramma 17 55 Mededelingen. 18 00 Nieuws 18 15 Dingen van de dag 18 20 (S) Klassieke piano muziek 18 30 Boemerang kriti sche commentaren NOS 19 00 Nieuws. 19 07 (S) Banton met instrumentaal ensemble klas sieke liederen 19 20 November - Nachtmerne 1944. documentai re 19 57 Inleiding herdenking op de Dam 20 00 Stilte op de Dam 20 02 Wilhelmus. 20 04 Tenor met instrumentaal en semble klassieke liederen. 20 30 Gastcollege De verant woordelijkheid van de onder nemer 21 15 Dat is allemaal komedie II De lachende derde 22 20 Van ta-ta tot totale taal rubriek ovei het leven in de taal 22 30 (S) Ovet musici gesproken 23 00 (S) Repertorium Metro- pole Orkest, kwartet Chris Htnze en solisten hedendaags muziek 23 55-24 00 Nieuws HILVERSUM III leder heel uur nieuws. AVRO 7 02 Ko, de boswach- tershow 8 02 De Hit-Visser kanshebbers voor de nationale hitparade 9 (12 Juist op zondag 10 02 (S) Muziek Mozaïek 11 02 Drie draait op verzoek VARA 12 02 Klink Klaar 13 02 (S) NAR - Nederlandse Artiesten Revue NOS 14 02 Langs de lijn sport en muziek KRO IR 02 (S) Het is altijd het oude liedje 19 02 (S) KRO-op-drie Tombola. 23 02 (S) Voer voor vogels 0 02 (S) In de Knip- scheer romantisch muziekpro gramma 1 02-7 00 De week in BRUSSEL (Nederl.) 12 00 Nieuws, mededelingen en SOS-benchten 12 10 Lichte muziek. 13 00 Nieuws, medede lingen en weerbericht. 13 15 Gevarieerd operaprogramma (14(10 Nieuws) 15 00 Sportre- portages. lichte muziek en ver keerstips (17 00 Nieuws 17 45 Nationale voetbaluitslagen 18 00 Nieuws) 18 30 R K uit zending 19 00 Nieuws, weerbe richt en mededelingen 19 30 Amusementsprogramma met verkeerstips (20 30 Nieuws. 21 00-21 47 Hoorspel 22 00 en 23 00 Nieuws) 23 40-23 45 Nieuws

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 11